Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk."

Transkript

1 Další cizí jazyk Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk. Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď v rámci české státní maturity nebo v rámci mezinárodní maturity International Baccalaureate. Cíle výuky Po absolvování šestiletého studia by student měl ovládat jazyk natolik, že se bude moci bez problémů pohybovat v daném jazykovém prostředí, bude s to se zapojovat do diskusí na nejrůznější témata, dokáže si přečíst noviny v daném jazyce, sledovat zpravodajství, bude se orientovat ve společnosti a kultuře. Naší snahou je, aby studenti v druhém cizím jazyce dosáhli jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které odpovídají minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento stupeň znalosti stanovuje: Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace, týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V nižších ročnících (sekunda až kvinta) je největší důraz kladen na základní morfologické a syntaktické jevy a na správnou výslovnost. Cílem je nejprve vybudovat pevný a stabilní jazykový základ, na němž by žáci byli schopni ve vyšších ročnících dále stavět. Ve druhé části studia dochází k postupnému prohlubování znalostí a dovedností. Žáci čtou náročnější texty, včetně textů literárních a mediálních, zhlédnou a komentují filmy v daném jazyce, čerpají slovní zásobu ze specifických jazykových oblastí apod. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů K zajištění vytyčených cílů a dosažení minimální požadované úrovně znalostí jazyka slouží vedle dílčích testů a zkoušení jedna interní postupová zkouška. Interní postupovou zkoušku, tzv. malou maturitu, skládají studenti na konci kvinty. Písemná část shrnuje doposud probrané učivo se zaměřením na probranou gramatiku. Ústní část prověřuje žákovy vyjadřovací schopnosti v rámci tematických okruhů obsažených v používaných učebnicích, schopnosti porozumění a reakce a základní znalost reálií.

2 Studenti, kteří v septimě a v oktávě studují dvouletý maturitní program International Baccalaureate, si jako jeden ze šesti maturitních předmětů mohou zvolit i druhý cizí jazyk. V takovém případě se pak připravují ke složení komplexní zkoušky na úrovni B1 (IB Standard Level) nebo B2 (IB High Level). Zkouška se skládá z několika externě i interně hodnocených částí. Časová dotace tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Německý jazyk Učebnice Menschen, nakl. Hueber Studio d nakl. Fraus Deutsch im Einsatz, advance materials an meu. Übungsgrammatik, nakl. Hueber Další doporučená literatura Phonetik aktuell, nakl. Hueber. Lesejournal, nakl. Hueber. Wiederholungsbuch, nakl. Hueber. Sprechübungen, nakl. Hueber. Moderní gramatika němčiny, nakl. Fraus. Zertifikat Deutsch přípravné učebnice. Trip durch D-A-CH, nakl. Cideb. em neu. Hauptkurs B2. Kursbuch + Arbeitsbuch. nakl. Hueber. em neu. Abschlusskurs C1. Kursbuch + Arbeitsbuch. nakl. Hueber. Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, nakl. Olympia Christine Späth/Marion Kerner: Und jetzt ihr!, nakl. Hueber Slovníky Duden Různé edice děl německé literatury diferencovaná podle úrovně znalostí jazyka, např. od nakladatelství Langenscheidt Různé časopisy, povídkové soubory, aktuální texty z novin a časopisů, internet a další média

3 Německý jazyk - tercie První kontakty pozdraví, představí sebe i spolužáky, rozloučí se, umí - německá abeceda a výslovnost použít zdvořilostní obraty - člen určitý a neurčitý podstatných jmen rozumí jednoduchému rozhovoru týkajícího se představování (odkud jsi, co děláš, čím jsi) - časování pravidelných sloves zná země, ve kterých je němčina oficiálním jazykem v přítomném čase Bydlím v, můj dům a moje město reaguje na otázky typu kde bydlíš apod. pojmenuje jednotlivé části bytu/domu, jeho vybavení dle typu místnosti Moje rodina a kamarádi dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky stručně se informuje (otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje) Škola pojmenuje školní věci dokáže popsat předměty (baví mě, zajímá ) Volný čas a koníčky, kdy a kde? dovede popsat, čím se zabývá během týdne domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání vypráví o svých koníčcích napíše jednoduchý dopis, zvládne základní ovou komunikaci, telefonický rozhovor Prázdniny, cestování zvládne koupit jízdenku, rozumí jednoduchému textu s údaji o ubytování napíše pozdrav z dovolené - osobní zájmena - práce s mapou - užití přídavných jmen a příslovcí - základní předložky - zápor nicht - pomocná slovesa haben, sein - slovní zásoba - popis osoby - skloňování podstatných jmen - základní číslovky - rozkazovací způsob - zápor kein - modální slovesa - časové údaje - otázky W- - názvy dní, měsíců, ročních období - příslovce místa a času - časování silných sloves - zeměpisné názvy - množné číslo podstatných jmen Německý jazyk - kvarta Jídlo a pití

4 dovede v restauraci objednat a zaplatit, zvládá základní obraty pojmenuje základní potraviny zná gastronomické zvláštnosti vybraných oblastí - slovní zásoba jídlo a pití - číslovky - míry a váhy rozumí odlišným mírám a váhám Co mě bolí? dokáže popsat zdravotní těžkosti zvládne rozhovor u lékaře a nákup v lékárně popíše situaci kde jsem byl, co jsem dělal Orientace ve městě dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: kam jdete/jedete atd.) jmenuje klady a zápory života ve svém městě popíše místo, které má rád připraví program pro studenty z partnerské školy SRN Nákupy dokáže vyjádřit svá přání zvládne konverzaci při nákupu v obchodě napíše pozvánku Německý jazyk a kultura zná významné osobnosti současnosti i minulosti orientuje se v německy mluvících zemích představí spolužákům vybranou osobnost - přivlastňovací zájmena - perfektum - užití, příklady - stupňování přídavných jmen - perfektum ostatní slovesa - předložky - budoucí čas sloves - předložky - souvětí - préteritum některých sloves - zeměpisné názvy Německý jazyk - kvinta Jazyky, cizí země hovoří o jazycích a vlastním učení napíše životopis využívá anglických slov a internacionalismů při učení Rodina pojmenuje příbuzenské vztahy hovoří o rodinných oslavách - vedlejší věty s weil - porovnávání (als, wie) - superlativ - přivlastňovací zájmena - adjektiva - vedlejší věty s dass popíše fotografii a osoby na ní vytvoří pozvánku Cestování

5 naplánuje cestu popíše její průběh umí číst jízdní řád zajistí dopravu Volný čas aktivity, spolky hovoří o koníčcích a zájmech napíše dopis, pohlednici vede si deník Média zvládne nakoupit přes internet mail píše SMS, e- vyhledá informace na internetu rozumí reklamě Společenský život - vyjádření domněnky, opaku a alternativy - způsobová slovesa - časové údaje - zvratná zájmena - Časová příslovce - slovesa s předložkami - neurčitá zájmena - nepřímé otázky ve vedl. větách (ob, W-Fragen) - otázky doplňovací - jednoduchá souvětí vyzná se v jídelním lístku objedná si v restauraci popíše aktivity ve volném čase seznamuje se a navazuje kontakty - osobní zájmena - vedlejší věta vztažná - vztažná zájmena Německý jazyk - sexta Doma popíše život ve městě a na venkově čte a vyhodnocuje inzeráty o bydlení naplánuje stěhování podá zprávu o nehodě, přivolá první pomoc Kultura hovoří o kulturních zájmech naplánuje prohlídku města, okružní jízdu zorganizuje návštěvu divadla podá zprávu o zhlédnutém divadelním představení - způsobová slovesa v préteritu - vedlejší věty s als - superlativ - příslovce času - préteritum sloves - použití perfekta a préterita v mluveném a psaném projevu Svět práce

6 hovoří o profesním životopisu, napíše svůj vlastní vyjádří svá přání orientuje se v inzerátech o zaměstnání zvládne jednoduchý přijímací pohovor Svátky hovoří o svátcích a zvycích popíše typické vánoční a velikonoční zvyky zná svátky v německy mluvících zemích i své vlastní hovoří o dárcích Všemi smysly hovoří o řeči těla reaguje na emoce zná některá rčení popíše děj filmu Vynálezy rozumí popisům produktů charakterizuje vynálezy a historii jejich vzniku popíše proces výroby - spojení vět pomocí spojek - sloveso werden - substantivizace - vyjádření zdvořilého přání - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - vedlejší věty s wenn - neurčitá zájmena - předložky se 3. a 4. pádem - 2. pád - vedlejší věty vztažné - trpný rod - vedlejší věty s um zu, damit - vyjádření účelu Německý jazyk - septima Čas zná klíčové momenty dějin německy mluvících zemí hovoří o německých dějinách napíše a vypráví příběh Všední den popíše průběh běžného dne řeší situace v bance či na policii přečte a rozumí vybranému článku z tisku zná některá přísloví Muži a ženy hovoří o partnerských vztazích vyjádří svůj názor, souhlas a nesouhlas - vedlejší věty s während - préteritum nepravidelných sloves - nominalizace - slovní a větný přízvuk - konjunktiv II způsobových sloves - spojky darum, deshalb, deswegen - příslovce - infinitiv s zu - přídavná jména un-, -los řeší konfliktní situace Německá města

7 zná dějiny vybraného regionu popíše jeho hospodářskou situaci podá zprávu o úrazu, jedná s pojišťovnou orientuje se v německých dialektech Škola a studium orientuje se v systému německého školství charakterizuje vybraná povolání hovoří o přípravě k výkonu povolání, o svých studijních plánech vyjadřuje svá přání, i nereálná - skloňování přídavných jmen před substantivy - zdrobněliny - konjunktiv II - skladba Německý jazyk - oktáva Klima a životní prostředí hovoří o počasí a klimatu popíše životní prostředí a jeho problémy vyjadřuje prognózy Životní situace komentuje situaci řeší konflikt reaguje na nečekané podněty dokáže poradit Generace hovoří o etapách života, dětství, mládí, stáří čte literární text a interpretuje ho vyjadřuje domněnky Migrace rozumí problematice migrace, především v německy mluvících zemích hovoří o menšinách - předložka wegen - budoucí čas, sloveso werden - párové spojky - Partizip I - vedlejší věty s obwohl - párové spojky - pokračování - plusquamperfektum - vedlejší věty se seit - sloveso lassen - neurčitý podmět man - adjektiva a zájmena v genitivu vyjadřuje obavu a naději Evropa a politika hovoří o Evropě a politice chápe roli Německa a ostatních něm. mluvících zemí v EU diskutuje, vyjadřuje pro a proti - tázací zájmena - vyjádření záporu - vyjádření protikladů

8 Španělský jazyk Učebnice Aula Internacional 1 4. Difusión Uso de la gramática espaňola: elemental / intermedio /avanzado. Edelsa Další doporučená literatura Gente 1. Difusión. Gente 2. Difusión. Leer en espaňol. Santillana ( serie de adaptaciones de obras literarias). Edelsa. Španělský jazyk - tercie AULA INTERNACIONAL 1 LECCIONES 1-7 Pozdravy a představování se pozdraví, představí sebe i spolužáky (jak se jmenuješ jmenuji se), rozloučí se, umí použít zdvořilostní obraty, hláskuje dokáže sestavit jednoduchý rozhovoru týkající se představování (odkud jsi, kde žiješ, čím jsi) rozumí výrazům, které používá učitel: Otevřete knihy; Zavřete knihy; Vezměte sešity; Pracujete ve dvojici; Poslouchejte apod. - španělská abeceda, přízvuk - obraty při představování - rod a množné číslo podstatných jmen, člen určitý a neurčitý - sloveso llamarse (jmenovat se) - slovesné třídy (-ar, -er, -ir) - přítomný čas sloves hablar - (mluvit), vivir (žít, bydlet), ser (být), trabajar (pracovat) - osobní zájmena - profese - číslovky zná země, ve kterých je španělština oficiálním jazykem Studium španělštiny - národnosti - mapa Španělska a Střední a Jižní Ameriky

9 hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor dovede popsat důvody, proč studuje španělštinu a jiné cizí jazyky, je schopen vyjádřit, jaký způsob učení mu nejvíce vyhovuje (gramatika, hry, poslech, tvoření minidialogů, překlady apod.) popíše své plány na víkend - časování pravidelných sloves (-ar, -er, -ir) - nepravidelné sloveso querer + infinitiv - příčinné a účelové věty (por, para, porque) Cestování správně užívá otázky spojené s udáním místa (Dónde está, Qué hay, Hay un/una etc.) a dokáže na ně odpovědět hovoří o klimatu v různých částech světa popisuje země a jejich obyvatele - shoda podstatných a přídavných jmen - Tvoření množného čísla, cuantificadores mucho/muy - přítomný čas sloves ir (jít, jet), venir - (přijít), llegar (dorazit), quedar (zůstat, sejít se) - slovesa estar / ser / hay rozdíl v jejich užití - názvy dní, měsíců, ročních období - slovní zásoba: počasí a klima Nákupy zná základní konverzační obraty při nakupování, ptá se na cenu, materiál, porovnává jednotlivé produkty cena, kvalita vyjadřuje souhlas - nesouhlas, libost nelibost správně používá zájmena qué a cuál - číslovky 100 a výše - přídavná jména ukazovací: este, ese, aquel - nepravidelná slovesa preferir, tener, costar - slovní zásoba: oblečení, barvy, materiály Moje rodina a moji přátelé

10 dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky, stručně se ptá na otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje přiřazuje k fotografiím osob stručné popisy a krátké charakteristiky charakterizuje sebe i své přátele, hovoří o zálibách, zvycích apod. podle modelu navrhne vlastní genealogický strom, popíše jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi (popř. rodinnou fotografii, obraz) - správné užití sloves ser a estar - shoda podstatného a přídavného jména, pozice přídavného jména - slovesa: gustar, encantar, odiar - los posesivos - slovní zásoba: popis osoby, duševní stavy, charakterové vlastnosti, rodina Můj den popíše jednotlivé činnosti, které za den vykoná, je schopen sestavit krátký text na toto téma a vyplnit podle pokynů informace do diáře přiřazuje obrázky osob v různých situacích k odpovídajícím textům hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor umí klást otázky: Kolik je hodin, v kolik, do kolika? a zároveň na ně odpovědět domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání - dělení nepravidelných sloves do skupin a jejich správné užití - zvratná slovesa a zvratná zájmena - krácení vět infinitivem (antes de, después de) - výrazy typu: občas, často, pravidelně, obvykle, nikdy - nepravidelné sloveso soler (mít ve zvyku) V restauraci orientuje se v základních názvech nápojů a potravin, řekne, co obvykle snídá, obědvá a večeří je schopen pracovat s autentickými materiály (jídelníček), dokáže si objednat v restauraci (např. sestaví na toto téma krátký rozhovor) porovnává na základě obrázků, textů a vlastní zkušenosti stravovací zvyklosti u nás a ve Španělsku (popř. v Latinské Americe) - slovní zásoba: názvy obchodů, nápojů, potravin (ovoce, zelenina, pečivo, těstoviny, luštěniny, uzeniny, druhy masa a ryb, plody moře, dezerty - nepravidelná slovesa poder, traer, - správné užití sloves gustar, encantar, odiar Španělský jazyk ULA INTERNACIONAL 1 LECCIONES 8 10 / AULA INTERNACIONAL 2 LECCIONES 1-5 kvarta Moje čtvrť

11 dokáže popsat okolí domu, čtvrť, porovnává dva objekty dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: Kam jdete/jedete, pojedete, zahnete, přestoupíte atd.) - užití sloves hay / estar - slovní zásoba: části města, dopravní prostředky, orientace podle mapy, příslovce místa a předložky - přítomný čas sloves seguir, cambiar, tomar Životní zkušenosti hovoří o událostech, které se staly nedávno či určitým způsobem zasahují do přítomnosti je schopen popsat své zkušenosti (např. sestaví krátký dopis s vyprávěním o svých zážitcích z cest, z návštěvy divadla, kina, jiné akce ) - předpřítomný čas (Pretérito Perfecto compuesto) a příslušná časová určení - příčestí a jejich dvojí užití - slovesa saber a poder - slovní zásoba: zájmy, koníčky, názvy činností, míst Životopis podle vzoru sestaví vlastní strukturovaný životopis (popř. životopis některého z členů rodiny či oblíbené osobnosti) vypráví o svých zážitcích (např. Co jsem dělal včera, minulé léto, minulý rok, před třemi lety) převypráví životní příběh určité osoby (např. na základě náhodně vybraného obrázku) Můj dům - tvůj dům sepisuje inzerát hledaje spolubydlícího vyjadřuje svůj názor na různé typy bydlení (pronájem / koupě; dům / byt) sepisuje text na téma můj dům, moje domácnost navrhuje ideální bydlení pro různé typy lidí - jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) pravidelných i nepravidelných sloves - časová určení: včera, včera večer, minulý týden, měsíc, rok, v roce 2005 atd. - výrazy typu: primero (nejprve), después (poté), luego (pak), más tarde (později), por último (nakonec) - rozdíl v užití předpřítomného a jednoduchého minulého času - vedlejší věty časové - zásady při psaní životopisu - slovní zásoba - vybavení domu, různé typy bydlení, předložky, materiály apod. - rozdíly v užití sloves ser / estar / hay - komparativ, superlativ - slovesa gustar, odiar, preferir

12 Společenský život, formální a neformální situace užívá vhodné prostředky k navázání komunikace, přizpůsobuje je situaci vytváří formální a neformální rozhovor, využívá k tomu španělskou frazeologii žádá o laskavost, souhlas, omlouvá se, obhajuje svůj názor - - průběhový čas (gerundium pravidelných i nepravidelných sloves v různých slovesných časech) - podmiňovací způsob - slovesa: pedir, poder, dejar, prestar, tener que a jejich kombinace Volnočasové aktivity porovnává, jak využívají volný čas Češi a jak Španělé plánuje cestu do Španělska a hovoří o ní, sestavuje denní itinerář, přičemž vybírá z nabídky různých akcí pracuje s autentickými texty (vlakové jízdenky, nádražní piktogramy, texty z bankomatu) napíše text pozdravu z prázdnin (krátký dopis/ pohled) orientuje se v kulturním přehledu a v turistickém průvodci - předpřítomný čas (Pretérito Perfecto) - různá vyjádření času budoucího (Futuro nebo vazba ir a + infinitivo) - příslovečná určení času ya / todavía no, nunca etc. Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 2 LECCIONES 6 12 kvinta Jsem vegetarián a ty? plánuje fiestu, sestavuje jídelníček s přihlédnutím k různým stravovacím návykům hostů pojmenuje různé obchody a druhy zboží, které v nich lze zakoupit sestavuje pyramidu zdravé výživy, rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny, v souvislosti s tím je schopen hovořit o svém životním stylu hovoří se spolužáky o gastronomii různých zemí seznamuje se s pojmem kontrolované označení původu (Denominación de origen) - trpný rod (se prepara, se lava apod.) - rozkazovací způsob kladný i záporný - osobní zájmena ve 3. a 4. pádě - váhy a míry, jiná určení množství: plechovka, sklenice, tucet, láhev, bochník

13 Životní zkušenosti student hovoří o svých zážitcích a zkušenostech (cestování, četba, film, domov a jeho proměny vypráví o dětství a jiných obdobích života sděluje svůj názor na různé hudební styly, způsob cestování, literární žánr apod. vyjadřuje svá přání a očekávání Problémy a jak je vyřešit poskytuje rady, jak vyřešit různé životní situace hovoří o svých pocitech a duševních stavech, ptá se na to samé svých spolužáků hovoří o mezilidských vztazích, vyjadřuje, jaké pocity v nich vzbuzuje to, co dělají druzí popisuje, co ho bolí, dokáže na toto téma komunikovat s lékařem, rozumí radám lékaře a všeobecným doporučením diskutuje na téma současného trendu dokonalého těla vhodně používá prostředky nonverbální komunikace Předtím a teď porovnává minulost a přítomnost, hledá výhody a nevýhody pokroku, na toto téma diskutuje se svými spolužáky, obhajujíesvůj názor připomíná si významné objevy a vynálezy a jejich vliv na vývoj společnosti - opakování minulých časů: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido - podmiňovací způsob - vazna soler + infinitivo - Příd. jména ve spojení se slovesy ser a estar (ha sido genial, superaburrido ) sloveso llevar + Gerundio - slovesné vazby s infinitivem (estar a punto de, acabar de, volver a, dejar de) - vazby typu: yo en tu lugar + podmiňovací způsob - rozdíl v užití slovesa ser a estar, sloveso estar + přídavná jména vyjadřující psychický stav jedince - slovní zásoba: tělo, jeho části, nemoci, příznaky nemocí - vazby para + infinitivo, si + presente, tienes que, debes, deberías, intenta + infinitivo etc. - zpodstatňování přídavných jmen - slovesa typu gustar, molestar, me da pena / rabia etc. - el Pretérito Imperfecto - příslovečná určení času slovesných časů minulých - spojení typu: de pequeňo, a los 18 aňos etc. - předložky a tvoření příslovcí Vyprávěj studenti vyprávějí, čtou a sami píší příběhy smyšlené i reálné seznamují se se španělskými městskými legendami, hovoří o legendách českých, popisují některé české i španělské pověry - souslednost časová - minulé časy Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto - sloveso estar v imperfektu + Gerundio - slovní zásoba: pověry a náboženství

14 reprodukují příběh podle přečteného textu za použití příslušných časů popisují místa, osoby, události v minulosti hovoří o svých přáních, zálibách, obvyklých činnostech (Když jsem byl malý, chodíval jsem ) a je schopen porovnat minulost s přítomností (Dříve jsem hrával, poslední dobou již nemám tolik času.) vyjadřují současně probíhající minulé děje a děje přerušené jinými událostmi Reklamní kampaň diskutuje o roli reklamy v dnešním světě ve vybraných tištěných i elektronických médiích hledá sdělení informativní, zábavná, reklamní uvažuje o postavení a vlivu médií obecně i na jeho osobní život formuluje reklamní slogany, vytváří reklamní poutač, realizuje reklamní kampaň seznamuje se s historií reklamy - el Imperativo -slovní zásoba spjatá s reklamou - přídavná jména pro specifikaci výrobku - všeobecný podmět, trpný rod - osobní zájmena v různých pádech, další typy zájmen (ukazovací, přivlastňovací, zájmena středního rodu lo, esto, eso, aquello) Budoucnost student sděluje, jaké má plány do budoucna, odhaduje míru pravděpodobnosti jejich uskutečnění - podmínková souvětí vyjadřuje, co se stane, k čemu dojde za určitých podmínek seznamuje se s netradičními formami předvídání budoucnosti numerologie, horoskopy apod. - el Futuro Imperfecto - časová souslednost - vazby typu: depende de, posiblemente, probablemente, seguramente, seguro que, supongo que - slovní zásoba znamení zvěrokruhu

15 Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 3 LECCIONES 1-6 sexta Pracovní proces student hovoří o svých současných zájmech a minulých zkušenostech, simuluje rozhovor s přáteli, které dlouhý čas neviděl rozumí termínům souvisejícím se zápisem na vysokou školu a následujícím studiem hovoří o budoucnosti své i svých bližních sestavuje svůj životopis a motivační dopis a připravuje se na pracovní pohovor pracuje s autentickými materiály čte pracovní inzeráty a odpovídá na ně charakterizuje ideálního kandidáta na různé pracovní pozice Normy a nařízení vybraných místech rozumí piktogramům sdělujícím zákaz a povolení - opakování slovesných časů (Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto, Futuro) - perifrastické vazby: empezar a, acabar de, volver a, dejar de apod. - slovesa seguir a llevar + Gerundio - slovní zásoba spojená s různými pracovními pozicemi a se sestavováním životopisu - el Presente de Subjuntivo ve větách vztažných sestavuje třídní pravidla, seznamuje se s normami - všeobecný a neurčitý podmět: a nařízeními v různých typech zařízení (nemocnice, impersonalidad todo el mundo, la mayoría restaurace, kostel, obchod apod.) posuzuje adekvátnost určitých činností na (de), muchos/ algunos - výrazy typu: es normal / habitual / frecuente / raro + Infinitivo - sloveso soler + Infinitivo Mezilidská komunikace seznamuje se s různými způsoby předávání informací vhodně reaguje při telefonické komunikaci, umí zapsat vzkaz, přičemž využívá ustálená spojení typu de parte de quién / dígame popisuje výhody a nevýhody komunikace prostřednictvím mailu / telefonu / skypu / facebooku / chatu - slovní zásoba: komunikační kanály Filmové příběhy

16 hovoří o svých oblíbených filmech, režisérech a hercích, porovnává je s oblíbenými osobnostmi svých spolužáků hledá hlavní myšlenky uměleckého díla divadelní hry, filmu, knihy sepisuje anotaci pracuje s autentickými materiály program kina, televize, divadelní program, filmové a divadelní žánry vypráví vtipy, hledá jejich pointu - souslednost časová (la correlación de tiempos verbales) - zájmena 3. a 4. pádu (Objeto Directo e Indirecto) - slovesné časy (opakování) a spojky potřebné k vytváření souvislého příběhu Svět a my student vyjmenovává problémy ve světě a navrhuje jejich řešení hovoří se spolužáky o činnosti neziskových organizací a problémech třetího světa role muže a ženy v současném světě v různých kulturách rozumí zprávám o současném politickém a společenském dění - el Presente de Subjuntivo pravidelných i nepravidelných sloves vyjádření přání, hodnocení situací - me parece muy bien/mal... que + Presente de Subjuntivo - slovesa: querer/pedir/exigir/necesitar + Infinitivo, querer/pedir/exigir/necesitar que + Presente de Subjuntivo - návrhy řešení výrazy: deberíamos/deberían/se debería/habría que - cuando + Subjuntivo Turistika hovoří o cestování se svými spolužáky jaký druh dopravních prostředků upřednostňuje, kterému typu ubytování dává přednost apod. hovoří o silniční dopravě popisuje činnosti odehrávající se na letišti používá konverzační obraty důležité ke koupi lístku - slovní zásoba: cestovní ruch na vlak nebo na autobus - rozdíl v užití minulých časů - el Préterito Pluscuamperfecto de Indicativo - věty příčinné a vyjádření důsledku: como, porque, así que etc. stěžuje si na poskytnuté služby, reklamace popisuje děje, které se staly před jiným dějem minulým, hodnotí již známou skutečnost Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 3 LECCIONES 7-12 septima

17 Mezilidské vztahy hovoří o problémech dospívajících, o vztazích mezi dospívajícími jedinci a dospělými, o partnerských vztazích vyjadřuje souhlas / nesouhlas v různých komunikačních situacích formálních i neformálních obhajuje svůj názor, argumentuje pro a proti Věci kolem nás popisuje věci kolem sebe, zaměřuje se na velikost, materiál, funkci, využitelnost v běžném životě zná různé typy obchodů, jejich názvy a zboží, které se v nich prodává hovoří o různých stylech oblékání, o módních značkách, návrhářích - el Presente de Subjuntivo (vyjádření pocitů a nálad slovesa encantar, gustar, apasionar, molestar, importar, fascinar apod.) - slovesa vyjadřující pocity a nálady + infinitiv / podstatné jméno - věty zvolací (qué va, qué dices) + výrazy typu: lo que pasa es que, a mi modo de ver - el Indicativo / el Subjuntivo ve vztažných větách - věty přívlastkové - stupňování přídavných jmen a příslovcí, superlativ, spojení příslovce míry a přídavného jména (no es demasiado útil, excesivamente moderno apod.) - slovní obraty typu: se usa para, sirve para, funciona con Záhady a tajemno debatuje se spolužáky na téma paranormálních jevů formuluje hypotézy, vyjadřuje míru pravděpodobnosti, dokáže reprodukovat, co někdo řekl, že se stane, že dojde k nějaké události vypráví v různých slovesných časech tajuplné příběhy (stupňuje napětí, pracuje s přímou a nepřímou řečí) Mediální výchova pracuje s autentickými materiály noviny, časopisy, všímá si rozdílů mezi jednotlivými periodiky komentuje nejrůznější sdělení v denním tisku, zkoumá jejich funkci sepisuje články do různých typů novin hovoří o médiích a jejich vlivu na život jedince - el Futuro Simple y el Futuro Compuesto - pravděpodobnost Indicativo (estoy seguro, seguramente, probablemente apod.) / Subjuntivo (puede que, es posible / probable ) - sloveso creer / creer en / creerse - impersonalidad, různá vyjádření trpného rodu, všeobecný podmět - postavení předmětu ve větě - slovesa spojená s předáváním informací: comentar, recordar, admitir, declarar, confesar, anunciar, prometer - slovní zásoba: mediální výchova Nikdy neříkej nikdy

18 vyjadřuje svůj názor na věci / osoby kolem sebe, hodnotí je, zaujímá postoj sestavuje minidialogy či krátká vyprávění na téma Co by bylo, kdyby využívá gramatická pravidla pro udílení rad, navrhuje řešení situace (vazby: kdybych byl na tvém místě) - el Condicional podmínková souvětí - vazby si fuera/estuviera + kondicionál - el Préterito Imperfecto de Subjuntivo (slovesa ser, estar, poder) - vazby: yo en tu lugar, yo que tú, por qué no, deberías/ podrías Latinská Amerika diskutuje se svými spolužáky na téma Latinská Amerika státy, hlavní města, kulturní a přírodní památky, problémy, politika, významné osobnosti, historie, hudba, film, literatura, gastronomie porovnává slovní zásobu evropské a americké španělštiny, seznamuje se s jevem zvaným spanglish - minulé časy a jejich užití v nejrůznějších typech textů (el Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido, Pluscuamperfecto) Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 4 LECCIONES 1 6 (- 10) oktáva Ráj pro život diskutuje se svými spolužáky o vztazích mezi dvěma lidmi, jmenuje výhody a nevýhody partnerského soužití - souslednost časová (la correlación de tiempos verbales) zamýšlí se nad současným trendem singles hovoří na téma střídavé péče, zaujímá postoj k této - správně užití: por a para (věty problematice sestavuje profil opravdového přítele - el Préterito Imperfecto de Subjuntivo příčinné a účelové) - podmínková souvětí, vyjádření přání (me gustaría + infinitivo) - conectores (de hecho, en realidad, por otro lado, además etc.) Bylo nebylo

19 pracuje s autentickými materiály, čte články z různých typů periodik, ve kterých je popisována nějaká významná událost (sportovní, politická, kulturní událost, přírodní katastrofa, válečný konflikt apod.) sepisuje reportáž ze školní akce převypráví příběh, který četl nebo který mu vyprávěl někdo jiný - el Imperfecto de Subjuntivo - kombinace minulých časů, jejich správné užití, souslednost časová - časová určení typu: justo en ese momento, a punto de / entonces - užití gerundia - věty účelové, příčinné, důsledkové - pozice přídavného jména Výběrové řízení sepisuje žádost o místo, motivační dopis, sestavuje - užití trpného rodu svůj životopis - věty vztažné (quienes, aquellos que, pracuje s inzeráty nabízejícími pracovní pozici, - todo aquel que apod.) vybírá z nabídky vhodné kandidáty, sám inzerát - el Infinitivo Compuesto podává - el Pretérito Perfecto de Subjuntivo simuluje se spolužákem přijímací pohovor vyřizuje si výměnný studijní pobyt prostřednictvím formální korespondence Divadlo a jeho chod čte úryvky španělských divadelních her z různých období, společně je se spolužáky dramatizuje hledá hlavní myšlenku díla, všímá si jeho výstavby, pracuje s napětím, stupňuje děj pomocí vhodných výrazů Popisuje duševní stavy postav interpretuje různá sdělení Cestování vypráví o místech, která navštívil, popisuje je, porovnává je s jinými pracuje s informacemi uvedenými v turistických průvodcích vyjadřuje svůj názor na poskytované služby v hotelech, motelech, restauracích porovnává svá očekávání s realitou (creía / pensaba que) hovoří o svých pocitech, náladách, které v něm určitá místa vyvolávají - víceznačnost sloves poner a quedar - perifrastické vazby: volver a, acabar de, dejar de, ponese a, seguir + - Gerundio - slovní zásoba: divadlo, divadelní hra, scénické poznámky (postura corporal, estados de ánimo, situación espacial) - užití participia - vztažné věty (věty přívlastkové)

20 Francouzský jazyk Učebnice Le Le Mag1,2,3,4. Hachette Livre. Le Mag 1,2,3,4. Cahier d exercices. Hachette Livre. Pearson Baccalaureate Français B student book for the IB Diploma. Pearson. Doporučená literature Catherine Carlo, Mariella Causa: Civilisation progressive du francais, CLE international, 2007 Roxane Boulet: Grammaire expliquée du Francais, CLE international, 2012 Ann Abrioux, Pascale Chrétien: Le Monde en Francais, Advance materials, 2011 Christine Trumper, John Israel: French B Course Companion, IB Diploma Programme, Oxford, 2011 Francouzský jazyk - tercie První seznámení s francouzštinou Pozdravy Jak navázat kontakt První kontakty ve třídě a ve škole Umět pojmenovat jednotlivé školní pomůcky Abeceda - Hláskování slov Zdvořilý jazyk vykání a tykání - Rozkazovací způsob: ve škole během hodin francouzštiny - Neurčitý člen, jednotné číslo - Základní otázky: Qui est-ce? - Qu est-ce que c est? - Odpověď: C est... Volný čas mládeže ve Francii Záliby a koníčky/volný čas Umět se představit Umět představit druhého Několik povolání Číslovky od 1 do 10 Umět uvést své jméno, příjmení, adresu a povolání - Osobní zájmena jednotného čísla - Časování slovesa s appeler v jednotném čísle - Časování slovesa etre v jednotném čísle - Otázka: Qui est-ce? - Voila Otázky

Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk.

Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk. Další cizí jazyk Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk - německý jazyk - španělský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/05 Grafický design Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září 2009 počínaje

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. Při výuce německého jazyka se využívají znalosti z dalších vzdělávacích

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk

5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky. Český jazyk 5.3 Učební osnovy pro 6. 9. ročník třída s rozšířenou výukou matematiky Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK. pro studijní obory SOŠ a SOU MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK pro studijní obory SOŠ a SOU Úroveň: začáteční (2 3 vyučovací hodiny týdně, tj. za čtyřleté období studia 8 12 hodin týdně

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.2 Anglický jazyk. 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.2 Anglický jazyk 6.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a vznikl rozpracováním obsahu vzdělávací

Více

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4- Krč, 14200. Školní vzdělávací program- Čalouník 33 59 H / 01 6. Učební osnova Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara, Vídeňská 756/28, Praha 4 - Krč, 142 00 Zřizovatel: Hlavní město Praha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Čalouník Kód a název oboru vzdělávání: 33 59

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA BRÁNA JAZYKŮ

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

1 Konverzace v anglickém jazyce

1 Konverzace v anglickém jazyce 1 Konverzace v anglickém jazyce 1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zařazen jako dvouletý volitelný předmět v 7.-8. ročníku

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, Mladá Boleslav Laurinova 1049, Mladá Boleslav Rámcový vzdělávací program: 23-43-L/51 Provozní technika Školní vzdělávací program: Provozní technika OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Anglický jazyk je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Aktualizovaný školní vzdělávací program

Aktualizovaný školní vzdělávací program Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Aktualizovaný školní vzdělávací program pro Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky JANUA LINGUARUM RESERATA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63 41 M/02 BRNO 2012 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název ŠVP: RADOST Zpracován podle programu: RVP ZV Gymnázium Platí pro primu až kvartu osmiletého gymnázia Zaměření studia: všeobecné studium Program platí

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

Více

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie

Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Jezdecká akademie Identifikační údaje Název školy: Jezdecká akademie střední odborná škola Sídlo: 353 01 Mariánské Lázně 569 Zřizovatel: Jezdecká akademie - střední odborná škola Mariánské Lázně s.r.o. Školní vzdělávací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu.

Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou, komunikační a slohovou a literární výchovu. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vyučovacího předmětu: Český jazyk Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výuka českého jazyka je na 2. stupni rozdělena na tři tematické oblasti jazykovou,

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více