Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk."

Transkript

1 Další cizí jazyk Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk. Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď v rámci české státní maturity nebo v rámci mezinárodní maturity International Baccalaureate. Cíle výuky Po absolvování šestiletého studia by student měl ovládat jazyk natolik, že se bude moci bez problémů pohybovat v daném jazykovém prostředí, bude s to se zapojovat do diskusí na nejrůznější témata, dokáže si přečíst noviny v daném jazyce, sledovat zpravodajství, bude se orientovat ve společnosti a kultuře. Naší snahou je, aby studenti v druhém cizím jazyce dosáhli jazykových znalostí a komunikačních dovedností, které odpovídají minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento stupeň znalosti stanovuje: Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace, týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblastech, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. V nižších ročnících (sekunda až kvinta) je největší důraz kladen na základní morfologické a syntaktické jevy a na správnou výslovnost. Cílem je nejprve vybudovat pevný a stabilní jazykový základ, na němž by žáci byli schopni ve vyšších ročnících dále stavět. Ve druhé části studia dochází k postupnému prohlubování znalostí a dovedností. Žáci čtou náročnější texty, včetně textů literárních a mediálních, zhlédnou a komentují filmy v daném jazyce, čerpají slovní zásobu ze specifických jazykových oblastí apod. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů K zajištění vytyčených cílů a dosažení minimální požadované úrovně znalostí jazyka slouží vedle dílčích testů a zkoušení jedna interní postupová zkouška. Interní postupovou zkoušku, tzv. malou maturitu, skládají studenti na konci kvinty. Písemná část shrnuje doposud probrané učivo se zaměřením na probranou gramatiku. Ústní část prověřuje žákovy vyjadřovací schopnosti v rámci tematických okruhů obsažených v používaných učebnicích, schopnosti porozumění a reakce a základní znalost reálií.

2 Studenti, kteří v septimě a v oktávě studují dvouletý maturitní program International Baccalaureate, si jako jeden ze šesti maturitních předmětů mohou zvolit i druhý cizí jazyk. V takovém případě se pak připravují ke složení komplexní zkoušky na úrovni B1 (IB Standard Level) nebo B2 (IB High Level). Zkouška se skládá z několika externě i interně hodnocených částí. Časová dotace tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Německý jazyk Učebnice Menschen, nakl. Hueber Studio d nakl. Fraus Deutsch im Einsatz, advance materials an meu. Übungsgrammatik, nakl. Hueber Další doporučená literatura Phonetik aktuell, nakl. Hueber. Lesejournal, nakl. Hueber. Wiederholungsbuch, nakl. Hueber. Sprechübungen, nakl. Hueber. Moderní gramatika němčiny, nakl. Fraus. Zertifikat Deutsch přípravné učebnice. Trip durch D-A-CH, nakl. Cideb. em neu. Hauptkurs B2. Kursbuch + Arbeitsbuch. nakl. Hueber. em neu. Abschlusskurs C1. Kursbuch + Arbeitsbuch. nakl. Hueber. Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache, nakl. Olympia Christine Späth/Marion Kerner: Und jetzt ihr!, nakl. Hueber Slovníky Duden Různé edice děl německé literatury diferencovaná podle úrovně znalostí jazyka, např. od nakladatelství Langenscheidt Různé časopisy, povídkové soubory, aktuální texty z novin a časopisů, internet a další média

3 Německý jazyk - tercie První kontakty pozdraví, představí sebe i spolužáky, rozloučí se, umí - německá abeceda a výslovnost použít zdvořilostní obraty - člen určitý a neurčitý podstatných jmen rozumí jednoduchému rozhovoru týkajícího se představování (odkud jsi, co děláš, čím jsi) - časování pravidelných sloves zná země, ve kterých je němčina oficiálním jazykem v přítomném čase Bydlím v, můj dům a moje město reaguje na otázky typu kde bydlíš apod. pojmenuje jednotlivé části bytu/domu, jeho vybavení dle typu místnosti Moje rodina a kamarádi dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky stručně se informuje (otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje) Škola pojmenuje školní věci dokáže popsat předměty (baví mě, zajímá ) Volný čas a koníčky, kdy a kde? dovede popsat, čím se zabývá během týdne domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání vypráví o svých koníčcích napíše jednoduchý dopis, zvládne základní ovou komunikaci, telefonický rozhovor Prázdniny, cestování zvládne koupit jízdenku, rozumí jednoduchému textu s údaji o ubytování napíše pozdrav z dovolené - osobní zájmena - práce s mapou - užití přídavných jmen a příslovcí - základní předložky - zápor nicht - pomocná slovesa haben, sein - slovní zásoba - popis osoby - skloňování podstatných jmen - základní číslovky - rozkazovací způsob - zápor kein - modální slovesa - časové údaje - otázky W- - názvy dní, měsíců, ročních období - příslovce místa a času - časování silných sloves - zeměpisné názvy - množné číslo podstatných jmen Německý jazyk - kvarta Jídlo a pití

4 dovede v restauraci objednat a zaplatit, zvládá základní obraty pojmenuje základní potraviny zná gastronomické zvláštnosti vybraných oblastí - slovní zásoba jídlo a pití - číslovky - míry a váhy rozumí odlišným mírám a váhám Co mě bolí? dokáže popsat zdravotní těžkosti zvládne rozhovor u lékaře a nákup v lékárně popíše situaci kde jsem byl, co jsem dělal Orientace ve městě dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: kam jdete/jedete atd.) jmenuje klady a zápory života ve svém městě popíše místo, které má rád připraví program pro studenty z partnerské školy SRN Nákupy dokáže vyjádřit svá přání zvládne konverzaci při nákupu v obchodě napíše pozvánku Německý jazyk a kultura zná významné osobnosti současnosti i minulosti orientuje se v německy mluvících zemích představí spolužákům vybranou osobnost - přivlastňovací zájmena - perfektum - užití, příklady - stupňování přídavných jmen - perfektum ostatní slovesa - předložky - budoucí čas sloves - předložky - souvětí - préteritum některých sloves - zeměpisné názvy Německý jazyk - kvinta Jazyky, cizí země hovoří o jazycích a vlastním učení napíše životopis využívá anglických slov a internacionalismů při učení Rodina pojmenuje příbuzenské vztahy hovoří o rodinných oslavách - vedlejší věty s weil - porovnávání (als, wie) - superlativ - přivlastňovací zájmena - adjektiva - vedlejší věty s dass popíše fotografii a osoby na ní vytvoří pozvánku Cestování

5 naplánuje cestu popíše její průběh umí číst jízdní řád zajistí dopravu Volný čas aktivity, spolky hovoří o koníčcích a zájmech napíše dopis, pohlednici vede si deník Média zvládne nakoupit přes internet mail píše SMS, e- vyhledá informace na internetu rozumí reklamě Společenský život - vyjádření domněnky, opaku a alternativy - způsobová slovesa - časové údaje - zvratná zájmena - Časová příslovce - slovesa s předložkami - neurčitá zájmena - nepřímé otázky ve vedl. větách (ob, W-Fragen) - otázky doplňovací - jednoduchá souvětí vyzná se v jídelním lístku objedná si v restauraci popíše aktivity ve volném čase seznamuje se a navazuje kontakty - osobní zájmena - vedlejší věta vztažná - vztažná zájmena Německý jazyk - sexta Doma popíše život ve městě a na venkově čte a vyhodnocuje inzeráty o bydlení naplánuje stěhování podá zprávu o nehodě, přivolá první pomoc Kultura hovoří o kulturních zájmech naplánuje prohlídku města, okružní jízdu zorganizuje návštěvu divadla podá zprávu o zhlédnutém divadelním představení - způsobová slovesa v préteritu - vedlejší věty s als - superlativ - příslovce času - préteritum sloves - použití perfekta a préterita v mluveném a psaném projevu Svět práce

6 hovoří o profesním životopisu, napíše svůj vlastní vyjádří svá přání orientuje se v inzerátech o zaměstnání zvládne jednoduchý přijímací pohovor Svátky hovoří o svátcích a zvycích popíše typické vánoční a velikonoční zvyky zná svátky v německy mluvících zemích i své vlastní hovoří o dárcích Všemi smysly hovoří o řeči těla reaguje na emoce zná některá rčení popíše děj filmu Vynálezy rozumí popisům produktů charakterizuje vynálezy a historii jejich vzniku popíše proces výroby - spojení vět pomocí spojek - sloveso werden - substantivizace - vyjádření zdvořilého přání - předložky se 3. pádem - předložky se 4. pádem - vedlejší věty s wenn - neurčitá zájmena - předložky se 3. a 4. pádem - 2. pád - vedlejší věty vztažné - trpný rod - vedlejší věty s um zu, damit - vyjádření účelu Německý jazyk - septima Čas zná klíčové momenty dějin německy mluvících zemí hovoří o německých dějinách napíše a vypráví příběh Všední den popíše průběh běžného dne řeší situace v bance či na policii přečte a rozumí vybranému článku z tisku zná některá přísloví Muži a ženy hovoří o partnerských vztazích vyjádří svůj názor, souhlas a nesouhlas - vedlejší věty s während - préteritum nepravidelných sloves - nominalizace - slovní a větný přízvuk - konjunktiv II způsobových sloves - spojky darum, deshalb, deswegen - příslovce - infinitiv s zu - přídavná jména un-, -los řeší konfliktní situace Německá města

7 zná dějiny vybraného regionu popíše jeho hospodářskou situaci podá zprávu o úrazu, jedná s pojišťovnou orientuje se v německých dialektech Škola a studium orientuje se v systému německého školství charakterizuje vybraná povolání hovoří o přípravě k výkonu povolání, o svých studijních plánech vyjadřuje svá přání, i nereálná - skloňování přídavných jmen před substantivy - zdrobněliny - konjunktiv II - skladba Německý jazyk - oktáva Klima a životní prostředí hovoří o počasí a klimatu popíše životní prostředí a jeho problémy vyjadřuje prognózy Životní situace komentuje situaci řeší konflikt reaguje na nečekané podněty dokáže poradit Generace hovoří o etapách života, dětství, mládí, stáří čte literární text a interpretuje ho vyjadřuje domněnky Migrace rozumí problematice migrace, především v německy mluvících zemích hovoří o menšinách - předložka wegen - budoucí čas, sloveso werden - párové spojky - Partizip I - vedlejší věty s obwohl - párové spojky - pokračování - plusquamperfektum - vedlejší věty se seit - sloveso lassen - neurčitý podmět man - adjektiva a zájmena v genitivu vyjadřuje obavu a naději Evropa a politika hovoří o Evropě a politice chápe roli Německa a ostatních něm. mluvících zemí v EU diskutuje, vyjadřuje pro a proti - tázací zájmena - vyjádření záporu - vyjádření protikladů

8 Španělský jazyk Učebnice Aula Internacional 1 4. Difusión Uso de la gramática espaňola: elemental / intermedio /avanzado. Edelsa Další doporučená literatura Gente 1. Difusión. Gente 2. Difusión. Leer en espaňol. Santillana ( serie de adaptaciones de obras literarias). Edelsa. Španělský jazyk - tercie AULA INTERNACIONAL 1 LECCIONES 1-7 Pozdravy a představování se pozdraví, představí sebe i spolužáky (jak se jmenuješ jmenuji se), rozloučí se, umí použít zdvořilostní obraty, hláskuje dokáže sestavit jednoduchý rozhovoru týkající se představování (odkud jsi, kde žiješ, čím jsi) rozumí výrazům, které používá učitel: Otevřete knihy; Zavřete knihy; Vezměte sešity; Pracujete ve dvojici; Poslouchejte apod. - španělská abeceda, přízvuk - obraty při představování - rod a množné číslo podstatných jmen, člen určitý a neurčitý - sloveso llamarse (jmenovat se) - slovesné třídy (-ar, -er, -ir) - přítomný čas sloves hablar - (mluvit), vivir (žít, bydlet), ser (být), trabajar (pracovat) - osobní zájmena - profese - číslovky zná země, ve kterých je španělština oficiálním jazykem Studium španělštiny - národnosti - mapa Španělska a Střední a Jižní Ameriky

9 hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor dovede popsat důvody, proč studuje španělštinu a jiné cizí jazyky, je schopen vyjádřit, jaký způsob učení mu nejvíce vyhovuje (gramatika, hry, poslech, tvoření minidialogů, překlady apod.) popíše své plány na víkend - časování pravidelných sloves (-ar, -er, -ir) - nepravidelné sloveso querer + infinitiv - příčinné a účelové věty (por, para, porque) Cestování správně užívá otázky spojené s udáním místa (Dónde está, Qué hay, Hay un/una etc.) a dokáže na ně odpovědět hovoří o klimatu v různých částech světa popisuje země a jejich obyvatele - shoda podstatných a přídavných jmen - Tvoření množného čísla, cuantificadores mucho/muy - přítomný čas sloves ir (jít, jet), venir - (přijít), llegar (dorazit), quedar (zůstat, sejít se) - slovesa estar / ser / hay rozdíl v jejich užití - názvy dní, měsíců, ročních období - slovní zásoba: počasí a klima Nákupy zná základní konverzační obraty při nakupování, ptá se na cenu, materiál, porovnává jednotlivé produkty cena, kvalita vyjadřuje souhlas - nesouhlas, libost nelibost správně používá zájmena qué a cuál - číslovky 100 a výše - přídavná jména ukazovací: este, ese, aquel - nepravidelná slovesa preferir, tener, costar - slovní zásoba: oblečení, barvy, materiály Moje rodina a moji přátelé

10 dovede popsat sebe, své kamarády, rodinné příslušníky, stručně se ptá na otázky typu jaký je, kolik je mu let, kde pracuje přiřazuje k fotografiím osob stručné popisy a krátké charakteristiky charakterizuje sebe i své přátele, hovoří o zálibách, zvycích apod. podle modelu navrhne vlastní genealogický strom, popíše jednotlivé členy rodiny a vztahy mezi nimi (popř. rodinnou fotografii, obraz) - správné užití sloves ser a estar - shoda podstatného a přídavného jména, pozice přídavného jména - slovesa: gustar, encantar, odiar - los posesivos - slovní zásoba: popis osoby, duševní stavy, charakterové vlastnosti, rodina Můj den popíše jednotlivé činnosti, které za den vykoná, je schopen sestavit krátký text na toto téma a vyplnit podle pokynů informace do diáře přiřazuje obrázky osob v různých situacích k odpovídajícím textům hovoří o svých zálibách, koníčcích, jak využívá volný čas, dokáže vést na toto téma krátký rozhovor umí klást otázky: Kolik je hodin, v kolik, do kolika? a zároveň na ně odpovědět domlouvá schůzku, zve, udává místo a termín setkání - dělení nepravidelných sloves do skupin a jejich správné užití - zvratná slovesa a zvratná zájmena - krácení vět infinitivem (antes de, después de) - výrazy typu: občas, často, pravidelně, obvykle, nikdy - nepravidelné sloveso soler (mít ve zvyku) V restauraci orientuje se v základních názvech nápojů a potravin, řekne, co obvykle snídá, obědvá a večeří je schopen pracovat s autentickými materiály (jídelníček), dokáže si objednat v restauraci (např. sestaví na toto téma krátký rozhovor) porovnává na základě obrázků, textů a vlastní zkušenosti stravovací zvyklosti u nás a ve Španělsku (popř. v Latinské Americe) - slovní zásoba: názvy obchodů, nápojů, potravin (ovoce, zelenina, pečivo, těstoviny, luštěniny, uzeniny, druhy masa a ryb, plody moře, dezerty - nepravidelná slovesa poder, traer, - správné užití sloves gustar, encantar, odiar Španělský jazyk ULA INTERNACIONAL 1 LECCIONES 8 10 / AULA INTERNACIONAL 2 LECCIONES 1-5 kvarta Moje čtvrť

11 dokáže popsat okolí domu, čtvrť, porovnává dva objekty dotáže se na směr cesty a cestu sám popíše (orientuje se v prostoru, rozumí jednoduchým pokynům: Kam jdete/jedete, pojedete, zahnete, přestoupíte atd.) - užití sloves hay / estar - slovní zásoba: části města, dopravní prostředky, orientace podle mapy, příslovce místa a předložky - přítomný čas sloves seguir, cambiar, tomar Životní zkušenosti hovoří o událostech, které se staly nedávno či určitým způsobem zasahují do přítomnosti je schopen popsat své zkušenosti (např. sestaví krátký dopis s vyprávěním o svých zážitcích z cest, z návštěvy divadla, kina, jiné akce ) - předpřítomný čas (Pretérito Perfecto compuesto) a příslušná časová určení - příčestí a jejich dvojí užití - slovesa saber a poder - slovní zásoba: zájmy, koníčky, názvy činností, míst Životopis podle vzoru sestaví vlastní strukturovaný životopis (popř. životopis některého z členů rodiny či oblíbené osobnosti) vypráví o svých zážitcích (např. Co jsem dělal včera, minulé léto, minulý rok, před třemi lety) převypráví životní příběh určité osoby (např. na základě náhodně vybraného obrázku) Můj dům - tvůj dům sepisuje inzerát hledaje spolubydlícího vyjadřuje svůj názor na různé typy bydlení (pronájem / koupě; dům / byt) sepisuje text na téma můj dům, moje domácnost navrhuje ideální bydlení pro různé typy lidí - jednoduchý minulý čas (Pretérito Indefinido) pravidelných i nepravidelných sloves - časová určení: včera, včera večer, minulý týden, měsíc, rok, v roce 2005 atd. - výrazy typu: primero (nejprve), después (poté), luego (pak), más tarde (později), por último (nakonec) - rozdíl v užití předpřítomného a jednoduchého minulého času - vedlejší věty časové - zásady při psaní životopisu - slovní zásoba - vybavení domu, různé typy bydlení, předložky, materiály apod. - rozdíly v užití sloves ser / estar / hay - komparativ, superlativ - slovesa gustar, odiar, preferir

12 Společenský život, formální a neformální situace užívá vhodné prostředky k navázání komunikace, přizpůsobuje je situaci vytváří formální a neformální rozhovor, využívá k tomu španělskou frazeologii žádá o laskavost, souhlas, omlouvá se, obhajuje svůj názor - - průběhový čas (gerundium pravidelných i nepravidelných sloves v různých slovesných časech) - podmiňovací způsob - slovesa: pedir, poder, dejar, prestar, tener que a jejich kombinace Volnočasové aktivity porovnává, jak využívají volný čas Češi a jak Španělé plánuje cestu do Španělska a hovoří o ní, sestavuje denní itinerář, přičemž vybírá z nabídky různých akcí pracuje s autentickými texty (vlakové jízdenky, nádražní piktogramy, texty z bankomatu) napíše text pozdravu z prázdnin (krátký dopis/ pohled) orientuje se v kulturním přehledu a v turistickém průvodci - předpřítomný čas (Pretérito Perfecto) - různá vyjádření času budoucího (Futuro nebo vazba ir a + infinitivo) - příslovečná určení času ya / todavía no, nunca etc. Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 2 LECCIONES 6 12 kvinta Jsem vegetarián a ty? plánuje fiestu, sestavuje jídelníček s přihlédnutím k různým stravovacím návykům hostů pojmenuje různé obchody a druhy zboží, které v nich lze zakoupit sestavuje pyramidu zdravé výživy, rozlišuje zdravé a nezdravé potraviny, v souvislosti s tím je schopen hovořit o svém životním stylu hovoří se spolužáky o gastronomii různých zemí seznamuje se s pojmem kontrolované označení původu (Denominación de origen) - trpný rod (se prepara, se lava apod.) - rozkazovací způsob kladný i záporný - osobní zájmena ve 3. a 4. pádě - váhy a míry, jiná určení množství: plechovka, sklenice, tucet, láhev, bochník

13 Životní zkušenosti student hovoří o svých zážitcích a zkušenostech (cestování, četba, film, domov a jeho proměny vypráví o dětství a jiných obdobích života sděluje svůj názor na různé hudební styly, způsob cestování, literární žánr apod. vyjadřuje svá přání a očekávání Problémy a jak je vyřešit poskytuje rady, jak vyřešit různé životní situace hovoří o svých pocitech a duševních stavech, ptá se na to samé svých spolužáků hovoří o mezilidských vztazích, vyjadřuje, jaké pocity v nich vzbuzuje to, co dělají druzí popisuje, co ho bolí, dokáže na toto téma komunikovat s lékařem, rozumí radám lékaře a všeobecným doporučením diskutuje na téma současného trendu dokonalého těla vhodně používá prostředky nonverbální komunikace Předtím a teď porovnává minulost a přítomnost, hledá výhody a nevýhody pokroku, na toto téma diskutuje se svými spolužáky, obhajujíesvůj názor připomíná si významné objevy a vynálezy a jejich vliv na vývoj společnosti - opakování minulých časů: Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido - podmiňovací způsob - vazna soler + infinitivo - Příd. jména ve spojení se slovesy ser a estar (ha sido genial, superaburrido ) sloveso llevar + Gerundio - slovesné vazby s infinitivem (estar a punto de, acabar de, volver a, dejar de) - vazby typu: yo en tu lugar + podmiňovací způsob - rozdíl v užití slovesa ser a estar, sloveso estar + přídavná jména vyjadřující psychický stav jedince - slovní zásoba: tělo, jeho části, nemoci, příznaky nemocí - vazby para + infinitivo, si + presente, tienes que, debes, deberías, intenta + infinitivo etc. - zpodstatňování přídavných jmen - slovesa typu gustar, molestar, me da pena / rabia etc. - el Pretérito Imperfecto - příslovečná určení času slovesných časů minulých - spojení typu: de pequeňo, a los 18 aňos etc. - předložky a tvoření příslovcí Vyprávěj studenti vyprávějí, čtou a sami píší příběhy smyšlené i reálné seznamují se se španělskými městskými legendami, hovoří o legendách českých, popisují některé české i španělské pověry - souslednost časová - minulé časy Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto - sloveso estar v imperfektu + Gerundio - slovní zásoba: pověry a náboženství

14 reprodukují příběh podle přečteného textu za použití příslušných časů popisují místa, osoby, události v minulosti hovoří o svých přáních, zálibách, obvyklých činnostech (Když jsem byl malý, chodíval jsem ) a je schopen porovnat minulost s přítomností (Dříve jsem hrával, poslední dobou již nemám tolik času.) vyjadřují současně probíhající minulé děje a děje přerušené jinými událostmi Reklamní kampaň diskutuje o roli reklamy v dnešním světě ve vybraných tištěných i elektronických médiích hledá sdělení informativní, zábavná, reklamní uvažuje o postavení a vlivu médií obecně i na jeho osobní život formuluje reklamní slogany, vytváří reklamní poutač, realizuje reklamní kampaň seznamuje se s historií reklamy - el Imperativo -slovní zásoba spjatá s reklamou - přídavná jména pro specifikaci výrobku - všeobecný podmět, trpný rod - osobní zájmena v různých pádech, další typy zájmen (ukazovací, přivlastňovací, zájmena středního rodu lo, esto, eso, aquello) Budoucnost student sděluje, jaké má plány do budoucna, odhaduje míru pravděpodobnosti jejich uskutečnění - podmínková souvětí vyjadřuje, co se stane, k čemu dojde za určitých podmínek seznamuje se s netradičními formami předvídání budoucnosti numerologie, horoskopy apod. - el Futuro Imperfecto - časová souslednost - vazby typu: depende de, posiblemente, probablemente, seguramente, seguro que, supongo que - slovní zásoba znamení zvěrokruhu

15 Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 3 LECCIONES 1-6 sexta Pracovní proces student hovoří o svých současných zájmech a minulých zkušenostech, simuluje rozhovor s přáteli, které dlouhý čas neviděl rozumí termínům souvisejícím se zápisem na vysokou školu a následujícím studiem hovoří o budoucnosti své i svých bližních sestavuje svůj životopis a motivační dopis a připravuje se na pracovní pohovor pracuje s autentickými materiály čte pracovní inzeráty a odpovídá na ně charakterizuje ideálního kandidáta na různé pracovní pozice Normy a nařízení vybraných místech rozumí piktogramům sdělujícím zákaz a povolení - opakování slovesných časů (Pretérito Perfecto, Indefinido, Imperfecto, Futuro) - perifrastické vazby: empezar a, acabar de, volver a, dejar de apod. - slovesa seguir a llevar + Gerundio - slovní zásoba spojená s různými pracovními pozicemi a se sestavováním životopisu - el Presente de Subjuntivo ve větách vztažných sestavuje třídní pravidla, seznamuje se s normami - všeobecný a neurčitý podmět: a nařízeními v různých typech zařízení (nemocnice, impersonalidad todo el mundo, la mayoría restaurace, kostel, obchod apod.) posuzuje adekvátnost určitých činností na (de), muchos/ algunos - výrazy typu: es normal / habitual / frecuente / raro + Infinitivo - sloveso soler + Infinitivo Mezilidská komunikace seznamuje se s různými způsoby předávání informací vhodně reaguje při telefonické komunikaci, umí zapsat vzkaz, přičemž využívá ustálená spojení typu de parte de quién / dígame popisuje výhody a nevýhody komunikace prostřednictvím mailu / telefonu / skypu / facebooku / chatu - slovní zásoba: komunikační kanály Filmové příběhy

16 hovoří o svých oblíbených filmech, režisérech a hercích, porovnává je s oblíbenými osobnostmi svých spolužáků hledá hlavní myšlenky uměleckého díla divadelní hry, filmu, knihy sepisuje anotaci pracuje s autentickými materiály program kina, televize, divadelní program, filmové a divadelní žánry vypráví vtipy, hledá jejich pointu - souslednost časová (la correlación de tiempos verbales) - zájmena 3. a 4. pádu (Objeto Directo e Indirecto) - slovesné časy (opakování) a spojky potřebné k vytváření souvislého příběhu Svět a my student vyjmenovává problémy ve světě a navrhuje jejich řešení hovoří se spolužáky o činnosti neziskových organizací a problémech třetího světa role muže a ženy v současném světě v různých kulturách rozumí zprávám o současném politickém a společenském dění - el Presente de Subjuntivo pravidelných i nepravidelných sloves vyjádření přání, hodnocení situací - me parece muy bien/mal... que + Presente de Subjuntivo - slovesa: querer/pedir/exigir/necesitar + Infinitivo, querer/pedir/exigir/necesitar que + Presente de Subjuntivo - návrhy řešení výrazy: deberíamos/deberían/se debería/habría que - cuando + Subjuntivo Turistika hovoří o cestování se svými spolužáky jaký druh dopravních prostředků upřednostňuje, kterému typu ubytování dává přednost apod. hovoří o silniční dopravě popisuje činnosti odehrávající se na letišti používá konverzační obraty důležité ke koupi lístku - slovní zásoba: cestovní ruch na vlak nebo na autobus - rozdíl v užití minulých časů - el Préterito Pluscuamperfecto de Indicativo - věty příčinné a vyjádření důsledku: como, porque, así que etc. stěžuje si na poskytnuté služby, reklamace popisuje děje, které se staly před jiným dějem minulým, hodnotí již známou skutečnost Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 3 LECCIONES 7-12 septima

17 Mezilidské vztahy hovoří o problémech dospívajících, o vztazích mezi dospívajícími jedinci a dospělými, o partnerských vztazích vyjadřuje souhlas / nesouhlas v různých komunikačních situacích formálních i neformálních obhajuje svůj názor, argumentuje pro a proti Věci kolem nás popisuje věci kolem sebe, zaměřuje se na velikost, materiál, funkci, využitelnost v běžném životě zná různé typy obchodů, jejich názvy a zboží, které se v nich prodává hovoří o různých stylech oblékání, o módních značkách, návrhářích - el Presente de Subjuntivo (vyjádření pocitů a nálad slovesa encantar, gustar, apasionar, molestar, importar, fascinar apod.) - slovesa vyjadřující pocity a nálady + infinitiv / podstatné jméno - věty zvolací (qué va, qué dices) + výrazy typu: lo que pasa es que, a mi modo de ver - el Indicativo / el Subjuntivo ve vztažných větách - věty přívlastkové - stupňování přídavných jmen a příslovcí, superlativ, spojení příslovce míry a přídavného jména (no es demasiado útil, excesivamente moderno apod.) - slovní obraty typu: se usa para, sirve para, funciona con Záhady a tajemno debatuje se spolužáky na téma paranormálních jevů formuluje hypotézy, vyjadřuje míru pravděpodobnosti, dokáže reprodukovat, co někdo řekl, že se stane, že dojde k nějaké události vypráví v různých slovesných časech tajuplné příběhy (stupňuje napětí, pracuje s přímou a nepřímou řečí) Mediální výchova pracuje s autentickými materiály noviny, časopisy, všímá si rozdílů mezi jednotlivými periodiky komentuje nejrůznější sdělení v denním tisku, zkoumá jejich funkci sepisuje články do různých typů novin hovoří o médiích a jejich vlivu na život jedince - el Futuro Simple y el Futuro Compuesto - pravděpodobnost Indicativo (estoy seguro, seguramente, probablemente apod.) / Subjuntivo (puede que, es posible / probable ) - sloveso creer / creer en / creerse - impersonalidad, různá vyjádření trpného rodu, všeobecný podmět - postavení předmětu ve větě - slovesa spojená s předáváním informací: comentar, recordar, admitir, declarar, confesar, anunciar, prometer - slovní zásoba: mediální výchova Nikdy neříkej nikdy

18 vyjadřuje svůj názor na věci / osoby kolem sebe, hodnotí je, zaujímá postoj sestavuje minidialogy či krátká vyprávění na téma Co by bylo, kdyby využívá gramatická pravidla pro udílení rad, navrhuje řešení situace (vazby: kdybych byl na tvém místě) - el Condicional podmínková souvětí - vazby si fuera/estuviera + kondicionál - el Préterito Imperfecto de Subjuntivo (slovesa ser, estar, poder) - vazby: yo en tu lugar, yo que tú, por qué no, deberías/ podrías Latinská Amerika diskutuje se svými spolužáky na téma Latinská Amerika státy, hlavní města, kulturní a přírodní památky, problémy, politika, významné osobnosti, historie, hudba, film, literatura, gastronomie porovnává slovní zásobu evropské a americké španělštiny, seznamuje se s jevem zvaným spanglish - minulé časy a jejich užití v nejrůznějších typech textů (el Pretérito Perfecto, Imperfecto, Indefinido, Pluscuamperfecto) Španělský jazyk AULA INTERNACIONAL 4 LECCIONES 1 6 (- 10) oktáva Ráj pro život diskutuje se svými spolužáky o vztazích mezi dvěma lidmi, jmenuje výhody a nevýhody partnerského soužití - souslednost časová (la correlación de tiempos verbales) zamýšlí se nad současným trendem singles hovoří na téma střídavé péče, zaujímá postoj k této - správně užití: por a para (věty problematice sestavuje profil opravdového přítele - el Préterito Imperfecto de Subjuntivo příčinné a účelové) - podmínková souvětí, vyjádření přání (me gustaría + infinitivo) - conectores (de hecho, en realidad, por otro lado, además etc.) Bylo nebylo

19 pracuje s autentickými materiály, čte články z různých typů periodik, ve kterých je popisována nějaká významná událost (sportovní, politická, kulturní událost, přírodní katastrofa, válečný konflikt apod.) sepisuje reportáž ze školní akce převypráví příběh, který četl nebo který mu vyprávěl někdo jiný - el Imperfecto de Subjuntivo - kombinace minulých časů, jejich správné užití, souslednost časová - časová určení typu: justo en ese momento, a punto de / entonces - užití gerundia - věty účelové, příčinné, důsledkové - pozice přídavného jména Výběrové řízení sepisuje žádost o místo, motivační dopis, sestavuje - užití trpného rodu svůj životopis - věty vztažné (quienes, aquellos que, pracuje s inzeráty nabízejícími pracovní pozici, - todo aquel que apod.) vybírá z nabídky vhodné kandidáty, sám inzerát - el Infinitivo Compuesto podává - el Pretérito Perfecto de Subjuntivo simuluje se spolužákem přijímací pohovor vyřizuje si výměnný studijní pobyt prostřednictvím formální korespondence Divadlo a jeho chod čte úryvky španělských divadelních her z různých období, společně je se spolužáky dramatizuje hledá hlavní myšlenku díla, všímá si jeho výstavby, pracuje s napětím, stupňuje děj pomocí vhodných výrazů Popisuje duševní stavy postav interpretuje různá sdělení Cestování vypráví o místech, která navštívil, popisuje je, porovnává je s jinými pracuje s informacemi uvedenými v turistických průvodcích vyjadřuje svůj názor na poskytované služby v hotelech, motelech, restauracích porovnává svá očekávání s realitou (creía / pensaba que) hovoří o svých pocitech, náladách, které v něm určitá místa vyvolávají - víceznačnost sloves poner a quedar - perifrastické vazby: volver a, acabar de, dejar de, ponese a, seguir + - Gerundio - slovní zásoba: divadlo, divadelní hra, scénické poznámky (postura corporal, estados de ánimo, situación espacial) - užití participia - vztažné věty (věty přívlastkové)

20 Francouzský jazyk Učebnice Le Le Mag1,2,3,4. Hachette Livre. Le Mag 1,2,3,4. Cahier d exercices. Hachette Livre. Pearson Baccalaureate Français B student book for the IB Diploma. Pearson. Doporučená literature Catherine Carlo, Mariella Causa: Civilisation progressive du francais, CLE international, 2007 Roxane Boulet: Grammaire expliquée du Francais, CLE international, 2012 Ann Abrioux, Pascale Chrétien: Le Monde en Francais, Advance materials, 2011 Christine Trumper, John Israel: French B Course Companion, IB Diploma Programme, Oxford, 2011 Francouzský jazyk - tercie První seznámení s francouzštinou Pozdravy Jak navázat kontakt První kontakty ve třídě a ve škole Umět pojmenovat jednotlivé školní pomůcky Abeceda - Hláskování slov Zdvořilý jazyk vykání a tykání - Rozkazovací způsob: ve škole během hodin francouzštiny - Neurčitý člen, jednotné číslo - Základní otázky: Qui est-ce? - Qu est-ce que c est? - Odpověď: C est... Volný čas mládeže ve Francii Záliby a koníčky/volný čas Umět se představit Umět představit druhého Několik povolání Číslovky od 1 do 10 Umět uvést své jméno, příjmení, adresu a povolání - Osobní zájmena jednotného čísla - Časování slovesa s appeler v jednotném čísle - Časování slovesa etre v jednotném čísle - Otázka: Qui est-ce? - Voila Otázky

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy * do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Volitelný španělský jazyk

Volitelný španělský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný španělský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk.

Další cizí jazyk. Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk. - německý jazyk. Další cizí jazyk Jako druhý cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: - francouzský jazyk - německý jazyk - španělský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň

FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň FRANCOUZŠTINA Gymnázium PORG Libeň Francouzštinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě francouzštiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také němčinu. Studenti jsou připravováni

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Konverzace ve francouzském jazyce

Konverzace ve francouzském jazyce školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Další cizí jazyk. Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk.

Další cizí jazyk. Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk. Další cizí jazyk Jako další cizí jazyk si mohou studenti našeho gymnázia vybrat z nabídky: Francouzský jazyk Německý jazyk Španělský jazyk. Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ První ročník 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

6.4 Francouzský jazyk

6.4 Francouzský jazyk 6.4 Francouzský jazyk 6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a patří do vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 8.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - v poslechu i čtení rozumí popisu pravidelné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : NĚMECKÝ JAYK Ročník: Sekunda jazyková úroveň A1 Tématická oblast První kontakty Představování se ákladní údaje o sobě Plány do budoucna

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY. Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 3, čj. 397/2015 ze dne 31. 8. 2015 Platnost: od 1. 9. 2015 Mgr. Jana Šipošová, ředitelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA

Více

Německý jazyk - druhý cizí jazyk

Německý jazyk - druhý cizí jazyk Německý jazyk - druhý cizí jazyk Předmět Německý jazyk druhý cizí jazyk je předmět s přímou vazbou na multikulturní výchovu. Znalost jazyka poskytuje žákům informaci o kulturních diferencích německy mluvících

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ podle SERRJ Kvinta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 9.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - seznámí se s vrstevníky - rozliší jednotlivé

Více

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR

Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Německý jazyk (NEJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERR Kvarta 4 hodiny týdně Dataprojektor Téma Péče o domácí mazlíčky Zvířata Cestování v Evropě i do

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A2+ - B1 podle SERRJ Sexta 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. se představí, položí a zodpoví otázky o základních osobních údajích; - rozumí pokynům ve vyučování; - popíše, kde je a co právě dělá (či někdo jiný); - domluví se při nakupování v obchodě; - správně určí

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí, slovník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 3. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník. Anglický jazyk. Jazyk a jazyková komunikace. Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 7.ROČNÍK Výstupy žáka Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Poznámky - představí sebe a své blízké obšírněji

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Francouzský jazyk (FRJ) Náplň: Výstupy odpovídající úrovni A2 B1 podle SERRJ Třída: Septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3+1 týdně, volitelný, Cizí jazyk Výměnný pobyt studentů Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: čte nahlas, plynule a foneticky správně texty libovolného rozsahu rozumí

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

4.1.4. Další cizí jazyk

4.1.4. Další cizí jazyk 4.1.4. Další cizí jazyk Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím předmětu německý jazyk. Německý jazyk A) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět německý jazyk se vyučuje od 7. nebo

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. - pozdraví a představí se; - popíše povolání a dotáže se na ně (interview); - čte inzerát nabídky práce; - sestaví žádost o práci (formální dopis); - vybídne druhé, aby něco udělali; - čte článek v časopise;

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky

Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika, plány měst, mapy, slovníky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Francouzský jazyk (FRJ) Výstupy odpovídající úrovni A1 podle SERRJ Tercie 4 hodiny týdně Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, audio a video technika,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Francouzský jazyk. Septima

Francouzský jazyk. Septima Francouzský jazyk Povinná výuka dalšího cizího jazyka je pojata jako šestiletý cyklus - začíná v tercii a pokračuje až do maturitního ročníku. Studenti PORGu mohou z 2. cizího jazyka maturovat, a to buď

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

Učební plán předmětu

Učební plán předmětu Anglický jazyk (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 3 Povinnost (skupina) volitelný (Cizí jazyk) Dotace skupiny 3 8. ročník - dotace: 3, volitelný (Cizí jazyk): 3 Zaměstnání

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Anglický jazyk 3. ročník (tab.1) Vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby - hláskuje jméno, jednoduchá slova, - rozeznává anglická jména v rodě ženském a mužském - orientuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí

Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy anglicky mluvících zemí Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Anglický jazyk Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník 4 hodiny týdně Učebnice, cvičebnice, CD-Rom, počítačová učebna, dataprojektor, interaktivní tabule, mapy

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět :FRANCOUZSKÝ JAZYK (P=poslech, Č=čtení, PS=psaní, M=mluvení) Ročník: První Tématická oblast Kdo jsem a odkud jsem Moji kamarádi Poznáváme

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: 3.. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. OSV - rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více