Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRJ2589/2009 Sp.zn: 132/ Pocet listu dokumentu/príloh: 6/2 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne Stráž pod Ralskem, dne: Žadatel: MEGA a.s. (IC ), Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9 ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad príslušný dle 13 odst. 1 písmo g) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "výrobní hala II. divize membránových procesu" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: "výrobní hala II. divize membránových procesu", kterou podal žadatel MEGA a.s. OC ), Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9 takto: Podle 79 rízení, verejnoprávní J. stavebního zákona a 9 vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního smlouvy a územního opatrení vydává rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "výrobní hala II. divize membránových procesu" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) ve Stráži pod Ralskem, kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Stavba bude umístena cástecne na pozemku parc.c. 1553/33 a stavebních pozemcích parc.c a 1020 (cást stavby na st. p. c a stavba na st.p.c budou odstraneny) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stavba bude navazovat na stávající cást stavby na st.p.c (budova divize PPG) a na stavbu na st.p.c (budova divize DMP) v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stavba bude o pudorysných rozmerech 44,4 m x 28,17 m (vcetne presazených previslých konstrukcí), jako prístavba navazující na stávající cást stavby na st.p.c a 23,6 x 10,29 m, jako prístavba prístrešku budovy na st.p.c vše v k.ú. Stráž pod Ralskem. Stavba je osazena do dopravní síte areálových komunikací, jedním štítem navazuje na halu divize povrchových úprav (PPG) na st.p. C a ostatní strany stavby navazují prímo na obslužné komunikace. Stavba je navržena z vlastní prízemní haly ze dvou stran ovencené dvoupodlažními trakty. Mezi novou stavbou a stavbou budovy na st.p.c bude nad komunikací vybudován prístrešek. Zastrešení je rešeno na principu plochých strech s minimálním spádem s vnitrními svody. Výška stavby po atiku bude 8,5 m, v nejvyšším míste max. 9,3 m. Na fasádách objektu budou použity materiály, které jsou použity na ostatních budovách výrobního areálu. Jsou zde používány kombinace zavešené fasády v provedení stríbrite šedé kovové horizontální vlny strídané kontaktním zateplovacím systémem s probarvenou omítkou ve svetle

2 modré barve v rámcijednotného výtvarného konceptu celého areálu Mega a.s. Stavba bude umístena na pozemku p.c. 1553/33 - ve vzdálenosti 44,46 m od hranice a 19,67 m od hranice s pozemkem p.c. 1553/42 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Vodovod - nove navržená stavba bude napojena vodovodní prípojkou z trub PE 63 mm v délce 7,8 m na stávající vodovodní rozvod v areálu firmy na pozemku p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. V rámci stavby bude provedeno zrušení vodovodního potrubí vedoucího v míste stavby. Kanalizace splašková - nove navržená stavba bude napojena prípojkou splaškové kanalizace na stávající stoku splaškové kanalizace (s.p. DIAMO) procházející areálem firmy na p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Hlavní trasa prípojky bude provedena z trub PVC 160 mm v délce 20,2 m. Kanalizace deštová - deštové odpadní vody z cásti strech a komunikací objektu budou svedeny gravitacne potrubím PVC 160 a 200 mm do šachet nove navržené deštové kanalizace situované u stavby, která bude napojena do stávající deštové kanalizace s.p. DIAMO na p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Délka deštové kanalizace bude celkem 269 m. Deštové vody z komunikací pripojené do deštové kanalizace ulicními vpustmi a žlaby budou pred napojením do prípojky deštové kanalizace predcišteny v odlucovace lehkých kapalin (ropných látek) typ AS TOP 30 VFS - plastový obdélníkový o rozmerech 2,16 x 4,5 m, který bude osazen na pozemku p.c. 1553/33 o to ve vzdálenosti 2 m od hranice s pozemkem p.c. 1553/42 v k.ú. Stráž pod Ralskem. V rámci akce bude provedeno preložení stávající prípojky deštové kanalizace od sousedního objektu z prostoru pod nove navrženou stavbou. Kanalizace chemická - stávajícím areálem firmy Mega a.s. prochází stávající stoky chemické kanalizace, které jsou v majetku a správe s.p. DlAMO a dále pokracují na neutralizacní stanici pro technologické vody. Nove navržená stavba bude napojena prípojkou technologické (chemické) kanalizace z trub z chemicky odolného PVC 200 mm v délce 90,7 m na stávající stoku vedoucí areálem na p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Plynovod - ze stávajícího STL plynovodu areálu Mega a.s. bude provedena odbocka v míste nove navrhované komunikace výrobní haly II. Nový STL plynovod povede nezpevnenými a zpevnenými plochami k nové stavbe, kde bude ukoncen v nice u objektu vše na p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Do objektu, kde bude umístena plynová kotelna, již bude zaveden NTL plynovod. Vytápení objektu je navrženo z kotle na plynná paliva. Prípojka NN - bude provedena ze stávajícího rozvadece ve stávajícím objektu na st.p.c v k.ú. Stráž pod Ralskem a bude vedena pres tento objekt do nove navržené stavby. V rámci stavby bude provedeno zrušení kabelového vedení VO a NN, které je uloženo v míste nové stavby. Zpevnené plochy a komunikace - jedná se o zpevnené plochy nove budované haly, nove rešené plochy navazují smerove i výškove na stávající prilehlé plochy a na vstupy a vjezdy do nove budované i do stávajících hal. Odvodnení ploch je rešeno vyspádováním ploch do nove navržených ulicních vpustí a v jednom prípade do odvodnovací šterbiny. Plochy budou zpevneny živicným krytem. Soucástí je chodník a venkovní schodište ze zámkové dlažby a palisád. V oblouku komunikace bude vybudována operná zed. Podél stávajícího objektu i nove budovaného bude cást plochy zatravnena. Šíre komunikace mezi stávajícím objektem a nove budovaným bude 8,4 m, ve smeru severním od nove budovaného objektu bude šíre komunikace 18,3 m a ve smeru západním bude šíre komunikace 6 m. Všechny zpevnené plochy a komunikace budou umísteny na pozemku p.p.c. 1553/33 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Pro umístení stavby a oroiektovou oríoravu se stanoví tyto oodmínkv: 1. Stavba "výrobní hala II. divize membránových procesu" bude umístena na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) ve Stráži pod Ralskem, kat. území Stráž pod Ralskem tak, jak je zakresleno v dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby. 2. Jako stavební pozemek se vymezují st.p.c. 1020, 1021, 1404 a pozemek p.c. 1553/33 v katastrálním území Stráž pod Ralskem o výmere m2. 3. Projektová dokumentace ke stavebnímu rízení pro odlucovac ropných látek bude respektovat závery vyjádrení Povodí Ohre, s.p., Chomutov a bude zpracována osobou oprávnenou projektovat vodní díla. Stavba je umístena na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) ve Stráži pod Ralskem, v katastrálním území Stráž pod Ralskem, v pásmu hygienické ochrany c. 12a, které bylo stanoveno pro objekty bývalé chemické úpravny rozhodnutím odboru výstavby a územního plánování ONV v Ceské Lípe c,j. 532/83-154/24 ze dne

3 Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle 27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (dále ien "správní rád"): MEGA a.s. (IC ), Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9 I I. Podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky c. 526/2006 Sb., kterou se provádejí nekterá ustanovení stavebního zákona ve vecech stavebního rádu povoluje stavbu: "výrobní hala II. divize membránových procesu" v rozsahu projektové dokumentace, overené pri stavebním rízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístení stavby, clenení na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru stavenište, organizace výstavby, splnení požadavku daných zvláštními predpisy, atd. Popis stavby: Hala je navržena jako dvoulodní prostor se sedlovou strechou s minimálním spádem o rozponu cca 2 x 9 m na pudorysu peti tvaré modulové vzdálenosti 7,5 m. Ze dvou stran je hala obehnána vencem dvoupodlažní cástí objektu o rozponu 7,35, resp. 5,9 m. Svetlá výška haly je 4,5 m, skladu 4,13 m a kancelárí 2,95 m. Základové konstrukce stavby jsou navrženy v kombinaci základových patek pro nosný ocelový skelet a základových pasu pro nové nosné zdivo. Založení prumyslové podlahy z monolitického drátkobetonu. Hlavní nosná konstrukce haly je prevážne tvorena ocelovým skeletem. Skelet je proveden jako kloubový rám na rozpetí 9 a 7,5 m z ocelových sloupu, ocelových pruvlaku a ocelových vaznic, podélne a prícne zavetrovaný ocelovými príhradovými ztužidly v úrovni strešní roviny. Dvoupodlažní cást severního a západního prucelí je provedena vyzdením keramických bloku. Tato zdená konstrukce tvorí zároven oporu pro ztužení ocelové konstrukce haly. Nové obvodové zdivo bude doplneno o tepelnou izolaci z minerálních vláken. Stropní konstrukce pro druhé nadzemní podlaží je tvorena železobetonovou monolitickou deskou, konstrukce vnitrních schodišt je rovnež tvorena jako železobetonová monolitická. Zastrešení celého objektu je tvoreno ocelovou konstrukcí. V otvorech obvodových sten budou osazena zateplená sekcní vrata, únikové dvere a okna s cirým prosklením v plastových rámech. Hydroizolacní vrstva bude tvorit zároven celistvou vrstvu proti pronikání radonu z podloží do objektu (protiradonová izolacní vrstva). Vytápení montážní haly a pomocných provozu bude zajišteno teplovzdušné, vostatních prostorech teplovodní, zdroj plynová kotelna III. kategorie. Vetrání - nucené, prirozené. Dispozicní usporádání stavby: 1.N.P. - montážní hala (516,95 m2), zkušebna (64,7 m2), kompresorovna (5,37 m2), rozvodna NN (6,3 m2), plynová kotelna III. kategorie (11,78 m2), sklady (129,54 m2, 66,72 m2, 128,05 m2), repasovna (33,3 m2), úklidová místnost (3,38 m2),kancelár (27,8 m2),pro prístup do úrovne 2.N.P.jsou navrženy dva schodištové prostory se samostatnými vstupy 14,25 m2+ 9,38 m2a 14,57 m2), prístrešek mezi budovami (243,39 m2). 2.N.P. - prevážne administrativní pracovište - kanceláre (20,75 m2,42,22 m2,44,37 m2,45,08 m2) umývárna (13,66 m2), šatna muži (53,51 m2), WC muži (10,42 m2), denní místnost (44,88 m2), WC muži (10,63 m2), WC žen1-(3,14 m2), úklidová místnost (1,43 m2), sklad (30,32 m2), balkon (2,15 m2), chodba (4,88 m2 a 56,79 m ),2 x schodište (13,31 m2a 14,5 m2). Vodovod - vodovodní prípojka bude napojena vodovodní prípojkou z trub PE 63 mm v délce 7,8 m na stávající vodovodní rozvod vareálu firmy. V rámci stavby bude provedeno zrušení vodovodního potrubí vedoucího v míste nové stavby. Kanalizace splašková - bude napojena na stávající stoku splaškové kanalizace (s.p. DIAMO) procházející areálem firmy. Hlavní trasa prípojky bude provedena z trub PVC 160 mm v délce 20,2 m. Kanalizace deštová - z cásti strech a komunikací objektu budou deštové vody svedeny gravitacne potrubím PVC 160 a 200 mm do šachet nove navržené deštové kanalizace situované u stavby. Délka deštové kanalizace bude celkem 269 m. V rámci stavby bude provedeno preložení stávající prípojky deštové kanalizace od sousedního objektu z prostoru pod nove navrženou stavbou. 3

4 Kanalizace chemická -z trub z chemicky odolného PVC 200 mm v délce 90,7 m bude napojena na stávající stoku vedoucí areálem. Plynovod - odbocka bude provedena navrtávkou T-kusem, plynovod bude z trubek PE 100 SOR 11-25x3,0 mm, ukoncení bude kulovým uzáverem ON 20 v nice. 00 objektu vstoupí NTL plynovod ON 40 do prostoru kotelny. Prípojka NN - bude provedena ze stávajícího rozvadece ve stávajícím objektu na st.p.c v k.ú. Stráž pod Ralskem a bude vedena pres tento objekt do nove navržené stavby. V rámci stavby bude provedeno zrušení kabelového vedení VO a NN, které je uloženo v míste nové stavby. Zpevnené plochy a komunikace - plochy budou zpevneny živicným krytem, venkovní schodište ze zámkové dlažby a palisád. V oblouku komunikace bude vybudována operná zed. Podél stávajícího objektu i nove budovaného bude cást plochy zatravnena. Pro provedení stavbv se stanoví tvto podmínkv: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace overené stavebním úradem ve stavebním rízení. Prípadné zmeny nesmí být provedeny bez predchozího projednání se stavebním úradem. 2. Pred zapocetím prací bude stavba vytycena oprávnenou osobou. 3. Pred zahájením stavebních prací investor zajistí vytýcení podzemních sítí technické infrastruktury. 4. Pri provádení stavby musí být dodrženy predpisy týkající se bezpecnosti práce. 5. Pri provádení stavebních prací je investor povinen zabezpecit, aby výstavba probíhala v souladu s platnou legislativou a CSN. 6. Pri provádení zemních prací zajistí investor, aby stavební cinností nebyly znecištovány verejné komunikace. V prípade znecištení zajistí investor neprodlený úklid. 7. Pred zahájením stavby bude na viditelném míste u vstupu na stavenište umísten štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebníci, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chránen pred povetrnostními vlivy, aby údaje na nem uvedené zustaly citelné a ponechán na míste do kolaudace stavby. 8. Vzhledem k tomu, že zkoumaná plocha zástavby je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov pozemkem s vysokým radonovým indexem, musí být provedena opatrení proti pronikání radonu z podloží do budov tak, jak je navrženo v projektové dokumentaci a v prohlášení projektanta, které je soucástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení. 9. Stavba "výrobní haly II. divize membránových procesu" musí být zkoordinována s provedením odstranení cásti stavby na st. p. c v k.ú. Stráž pod Ralskem - skladu barev /prostoru pro skladování barev/ a stavby na st. p.c v k.ú. Stráž pod Ralskem - prístrešku na kontejnery, pro jejichž odstranení je zpracována samostatná dokumentace. 10. Realizace stavby musí probehnout v souladu se zákonem c. 406/2000 Sb., o hospodarení energií, ve znení pozdejších predpisu, a s podmínkami uvedenými v platných provádecích vyhláškách: c. 194/2007 sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápení a dodávku teplé vody, merné ukazatele spotreby tepelné energie pro vytápení a dodávku teplé vody, merné ukazatele spotreby tepelné energie pro vytápení a dodávku teplé vody, merné ukazatele spotreby tepelné energie pro vytápení a pro prípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitrních zarízení budov prístroji regulujícími dodávku tepelné energie konecným spotrebitelum c. 148/2007 Sb., o energetické nárocnosti budov 11. Konstrukce navrhované stavby musí splnovat požadavky CSN "Tepelná ochrana budov - cást 2: Požadavky", zejména pak musí vyhovovat požadovaným hodnotám soucinitelu prostupu tepla. 12. V souladu se zákonem c. 458/2000 Sb.,je treba pri realizaci stavby respektovat omezení v provádení stanovených cinností vochranných pásmech energetických zarízení urcených k zajištení jejich bezpecného a spolehlivého provozu a k ochrane života, zdraví a majetku osob a v bezpecnostních pásmech plynárenských zarízení urcených k zamezení nebo zmírnení úcinku prípadných havárií techto zarízení a k ochrane života, zdraví a majetku osob. 13. Pred uvedením stavby do užívání bude predložen protokol o merení hluku na pracovních místech montážní haly, zkušebny, repasovny, a dále protokol o merení prachu - svárecských dýmu v pracovním míste svárení. 14. Napojení deštové kanalizace PVC 250 mm za odlucovacem ropných látek do revizní šachty deštové kanalizace BE 600 /s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem/ musí být provedeno do horního profitu stoky útesem za úcasti mistra kanalizace p. Karbana (tel ). Místo napojení bude 4

5 zkontrolováno pred zakrytím, o kontrole bude ucinen zápis ve stavebním deníku. 15. Investor stavby uzavre pred uvedením stavby deštových prípojek do provozu s DIAMO s.p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem dodatek smlouvy o odvádení srážkových vod kanalizací TÚU (p. Macák, tel ). 16. V rámci provádení stavby bude plne respektována CSN "Prostorové usporádání sítí technického vybavení" vcetne dalších predpisu pro ukládání inženýrských sítí a CSN "Stokové síte a kanalizacní prípojky". 17. Každé poškození podzemního zarízení s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem musí být neprodlene ohlášeno mistru kanalizace. Pri porušení techto sítí budou veškeré náklady na opravu a náhradní odkanalizování úctovány investoru stavby. 18. Napojení prípojky chemické kanalizace do revizní šachty chemické kanalizace zakoncené na NS CHÚ bude provedeno za úcasti mistra kanalizace p. Karbana (tel ), o provedené kontrole bude ucinen zápis ve stavebním deníku. K žádosti o vydání kolaudacního souhlasu bude predložen souhlas s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem s povolením užívat prípojku chemické kanalizace. 19. V míste napojení splaškové kanalizacní prípojky do kanalizacní stoky s.p. DIAMO bude vysazena revizní šachta a napojení bude provedeno za úcasti mistra kanalizace p. Karbana (tel ), o provedené kontrole bude ucinen zápis ve stavebním deníku. 20. Odpady vzniklé v rámci stavby budou zarazeny dle vyhlášky c. 381/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu (katalog odpadu), a predány pouze osobe oprávnené k prevzetí príslušných odpadu. 21. Stavba "výrobní haly II. divize membránových procesu" musí být zkoordinována s provedením stavby odlucovace ropných látek, který není predmetem tohoto stavebního povolení. 22. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základe výberového rízení a bude oznámen na stavební úrad. 23. Stavba bude dokoncena do konce roku Investor doložil následující plán kontrolních prohlídek: spodní stavba nosné konstrukce strechy (vazníky) hrubá stavba celého objektu záverecná kontrolní prohlídka Fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby musí stavebník ohlašovat stavebnímu úradu a umožnit provedení kontrolní prohlídky stavby dle 152 odst. 3) písmod) zákona c. 183/2006 Sb., stavební zákon. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v souladu s ustanovením 115 odst. 2 stavebního zákona ukládá provedení zkušebního provozu stavby pred vydáním kolaudacního souhlasu v dobe trvání 3 mesíce pro provedení merení hluku na pracovních místech montážní haly, zkušebny, repasovny a merení prachu - svárecských dýmu v pracovním míste svárení. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v souladu s ustanovením 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívatjen na základe kolaudacního souhlasu. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb. (dále ien "správní rád"): MEGA a.s. (IC ), Drahobejlova 1452/54, Praha 9 - Vysocany, Praha 9 III. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném rízení se vzájemne podminují, stavební úrad ve smyslu ustanovení 74 správního rádu stanoví, že výroková cást II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdríve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková cást I (vztahující se k umístení stavby). 5

6 Oduvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby a žádost o stavební povolení pro stavbu "výrobní hala II. divize membránových procesu" na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby dne rozhodl usnesením v souladu s ustanovením 78 odst. 1 stavebního zákona a 140 odst. 1 správního rádu o spojení územního rízení o umístení stavby se stavebním rízením a projednání žádosti ve spolecném rízení. Žádosti byly predepsaným zpusobem doloženy: 2 x dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístení stavby 2 x projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne nedojde ke stretu vyjádrení k existenci plynárenského zarízení RWE Distribucní služby s.r.o. - ze dne není zde umísteno žádné plynárenské zarízení vyjádrení Severoceských vodovodu a kanalizací, a.s., Teplice - ze dne nenacházejí se zde síte ScVK a.s. Hasicský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Ceská Lípa - závazné stanovisko ze dne Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe - závazné stanovisko ze dne Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko OŽP ze dne Krajský úrad Libereckého kraje, odbor životního prostredí a zemedelství - stanovisko ze dne Krajský úrad Libereckého kraje, odbor životního prostredí a zemedelství - stanovisko vodoprávního úradu k doplnenému podání ze dne Oblastní inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj - vyjádrení ze dne CR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj - závazné stanovisko ze dne vyjádrení s.p. DlAMO, o.z. TÚU Stráž pod Ralskem ze dne k možnosti navýšení odberu plynu vyjádrení ELPRO-DELlCIA a.s., divize distribuce el. energie, provoz Stráž pod Ralskem - ze dne garance dodávky elektriny pro stavbu a neexistence ochranných pásem linek a kabelu ELPRO-DELlCIA a.s. vyjádrení s.p. DIAMO, o.z. TÚU Stráž pod Ralskem ze dne a plán kontrolních prohlídek stavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení o umístení stavby a narídil verejné ústní jednání na den: (úterý) konané v míste: odbor výstavby Mestského úradu ve Stráži pod Ralskem. Námitky úcastníku územního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústním jednání. Zároven tímto opatrením oznámil v souladu s 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního rízení a v souladu s 112 odst. 2 stavebního zákon a upustil od ústního jednání a ohledání na míste. Námitky úcastníku stavebního rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji do Žadatel zajistil, aby informace o jeho zámeru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladne poté, co bylo narízeno verejné ústní jednání, vyvešena na vhodném verejne prístupném míste u stavby - informace byla zverejnena na oplocení areálu firmy MEGA, což si stavební úrad overil a zdokumentoval. V územním rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 stavebního zákona. Úcastníkem územního rízení podle 85 odst. 1 písmoa) stavebního zákona je: MEGA a.s. (IC ), Drahobejlova 1452/54, Praha 9 - Vysocany, Praha 9 - žadatel a vlastník pozemku stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 6

7 1553/33 (ostatní plocha) v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterých bude stavba umístena Úcastníkem územního rízení podle 85 odst. I písmob) stavebního zákonaje: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem -obec, na jejímž území má být zámer uskutecnen Úcastníky územního rízení podle 85 odst. 2 písmoa) stavebního zákona jsou: DlAMO s.p., o.z. TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem - vlastník kanalizacních stok vedoucích v pozemku p.p.c. 1553/33, na které se bude stavba napojovat UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na príkope 858/20, Praha 1 - Nové Mesto, zástavní právo smluvní na pozemky a stavby dotcené zámerem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska. Dokumentaci k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby zpracoval ARCH PROJEKT s.r.o., Hradište 96/6-8, Ústí nad Labem a overil autorizovaný architekt - Ing. arch. Luboš Kotiš, CKA Dokumentace je prehledná aje zpracována dle prílohy c. 4 k vyhlášce c. 503/2006 Sb. Stavební úrad predloženou dokumentaci posoudil a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádecích právních predpisu. Mesto Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere, který stanoví zpusob využití ploch. Navrhovaná stavba se nachází cca 1,3 km jihozápadne od mesta Stráž pod Ralskem v prumyslové zóne, dríve využívané hlavne za úcelem težby a zpracování uranové rudy. Samotné stavenište urcené pro výstavbu výrobní haly II je organickou soucástí výrobního areálu spolecnosti Mega a.s. Pozemky, na kterých je zámer navrhován jsou dle schváleného územního plánu v plochách urcených jako "výrobní plochy DlAMO". Jelikož se jedná o stávající výrobní areál a navrhovaná stavba výrobní haly II rozširuje výrobní plochy závodu, je zámer v souladu se schváleným územním plánem. Pro celé území spolecnosti Mega a.s. byl zpracován jednoduchý generel možného rozvoje spolecnosti. Hranice byly dány vnejším polygonem obrysu pozemku, které byly ve vlastnictví investora. Byl navržen jednoduchý dopravní rastr, na jehož základe se postupne realizovaly jednotlivé budovy. Byly tak v tomto areálu již postaveny: hala divize povrchových úprav, opravená a zateplená hala I. divize membránových procesu vcetne navazující administrativne provozní cásti. Dále byla postavena budova centrální administrativy se souvisejícími dopravními plochami a centrální transformovna et. energie. Ostatní inženýrská infrastruktura je v území bohate rozvinuta v blízkém okolí stavby z dob težby uranu a v sousedním areálu spolecnosti s.p. DIAMO aje dostatecná i pro navrhovanou stavbu. Stavba "výrobní hala II. divize membránových procesu" je navržena na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9, což bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí ze dne Stavba je umistována na pozemcích: stavební parcely parcelní císlo 1020, 1021, 1404 a pozemkové parcely parcelní císlo 1553/33 (ostatní plocha) ve Stráži pod Ralskem, katastrálním území Stráž pod Ralskem, které jsou v pásmu hygienické ochrany c. 12a, které bylo stanoveno pro objekty bývalé chemické úpravny rozhodnutím odboru výstavby a územního plánování ONV v Ceské Lípe c.j. 532/83-154/24 ze dne , pro tehdejší žadatele Chemickou úpravnu uranového prumyslu k.p. Stráž pod Ralskem (dnes DlAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem). Ve vyhlášeném pásmu hygienické ochrany se dle stanovených podmínek zakazuje umistování všech staveb, krome výstavby podniku koncernu CSUP. Dle podmínky c. 4 územního rozhodnutí o ochranných pásmech pro cinnost v pásmech hygienické ochrany je garantem dodržování podmínek a koordinátorem cinností koncernu CSUP (dnes DIAMO s.p.) v PHO CHÚUP Stráž pod Ralskem (dnes s.p. DIAMO, o.z. TÚU Stráž pod Ralskem). DIAMO s.p., o.z. TÚU Stráž pod Ralskem dal povolení k umístení stavby "výrobní hala II. divize membránových procesu" v pásmu hygienické ochrany. Ve stavebním rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena práva osob, která vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba provádena a dále zda mohou být prímo dotcena práva odpovídající vecnému bremenu k tomuto pozemku nebo stavby. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na nem a dále zda mohou být prímo dotcena práva odpovídající vecnému bremenu k sousednímu pozemku. Na zákade výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 109 stavebního zákona. Úcastníkem stavebního rízení podle 109 odst. 1 písmoa) stavebního zákona je: 7

8 MEGAa.s. OC ),Drahobejlova1452/54,Praha9 -Vysocany, Praha 9 - stavebník Úcastníkem stavebního rízení podle 109 odst. 1 písmod) stavebního zákona je: DIAMO s.p., O.Z. TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem - vlastník kanalizacních stok vedoucích v pozemku p.p.c. 1553/33, na které se bude stavba napojovat UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na príkope 858/20, Praha 1 - Nové Mesto, zástavní právo smluvní na pozemky a stavby dotcené zámerem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu stavebního rízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska. Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení zpracoval ARCH PROJEKT s.r.o., Hradište 96/6-8, Ústí nad Labem dle prílohy c. 1 k vyhlášce C. 499/2006 Sb. a overil autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - Ing. Luboš Chýle, CKAIT Dokumentace je zpracovaná v souladu s územne plánovací dokumentací, je úplná, prehledná a v odpovídající míre jsou rešeny obecné požadavky na výstavbu. Rešení prístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohynu a orientace - navržená výrobní hala je stavena jako rozšírení stávajících ploch a zarízení divize membránových procesu, kde jsou v puvodní stavbe prostory príslušným zpusobem upraveny a zkolaudovány. Príjezdy ke stavbe jsou ze stávajících komunikací v areálu, inženýrské síte pro napojení stavbyjsou stávající a v dostatecné kapacite. DIAMO s.p., O.Z.TÚU Stráž pod Ralskem dal ke stavbe vyjádrení dne a , která byla potvrzena dopisem ze dne Ve vyjádreních jsou stanoveny podmínky pro realizaci stavby, které se týkají provádení zaústení deštové kanalizace stavby do deštové stoky v majetku s.p. DIAMO, napojení prípojky do chemické kanalizace zakoncené neutralizacní stanicí s.p. DIAMO a napojení splaškové prípojky do kanalizacní stoky s.p. DIAIMO a uzavrení smlouvy na odvádení srážkových a odpadních vod. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek pro provádení stavby pod c. 14 až 19. Podmínka predložení ke kolaudaci stavby rozboru odpadních vod technologické (chemické) kanalizace v ukazatelích ph, CI, CHSKcf> Zn,RL,NL,N-N03, N-NH4 a CIO-C40,nebyla takto stanovena, nebot stavební úrad není schopen posuzovat takovéto rozbory, ale v podmínce C. 18 stavební úrad stavebníkovi stanovil, že k žádosti o vydání kolaudacního souhlasu bude predložen souhlas s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem s povolením užívat prípojku chemické kanalizace. DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem, jako vlastník chemické kanalizace má tedy možnost si tento doklad nechat predložit k vydání souhlasu s užíváním stavby. Podmínky, které se týkají dodržování hodnot vod vypouštených z odlucovace ropných látek do kanalizace, provozované s.p. DIAMO, zajištení kontrolních rozboru vypouštených vod a provozování odlucovace ropných látek, stavební úrad nezaradil do podmínek pro provádení stavby, nebot se týkají speciální stavby vodního díla, kterou bude povolovat Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí. Tyto podmínky si musí s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem uplatnit ve stavebním rízení pro odlucovac ropných látek. Hasicský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Ceská Lípa vydal závazné souhlasné stanovisko k dokumentaci k územnímu a stavebnímu rízení dne bez pripomínek. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe vydala závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu rízení dne , ve kterém souhlasí a váže svuj souhlas na splnení podmínky, že pred uvedením stavby do užívání bude predložen protokol o merení hluku na pracovních místech montážní haly, zkušebny, repasovny a dále protokol o merení prachu - svárecských dýmu v pracovním míste svárení. Tato podmínka byla zarazena do podmínek pro provádení stavby pod bod C. 13. Jelikož se jedná o stavbu obsahující technologické zarízení, u nehož je treba na základe požadavku Krajské hygienické stanice provést merení, která vyžadují zprovoznení zarízení, byla na základe této nutnosti se stavebníkem dohodnuta doba trvání zkušebního provozu po dobu 3 mesíce. CR- Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Liberecký kraj vydala závazné stanovisko dne , ve kterém souhlasí s realizací stavby za podmínek, které byly zarazeny do podmínek pro provádení stavby pod body C. 10 až 12. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne ve, kterém je upozorneno, že odpady vzniklé v rámci stavby budou zarazeny dle vyhlášky C. 381/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu (katalog odpadu) a predány pouze osobe oprávnené k prevzetí príslušných odpadu, což bylo uplatneno znovu ve stanovisku k rízení ze dne Tuto povinnost zaradil stavební úrad do podmínek pro provádení stavby pod bod C. 20. Ke stavbe nemají jednotlivé dílcí úseky verejné správy, hájící dotcené verejné zájmy, pripomínky, pouze vodoprávní úrad upozornil na skutecnost, že o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na vodní díla (ORL) požádá investor MeÚ Ceská Lipa, OŽP, že žádost musí 8

9 mít náležitosti dle vyhlášky c. 432/200 I Sb., ve znení pozdejších predpisu a projektová dokumentace ke stavebnímu rízení bude respektovat závery vyjádrení Povodí Ohre, s.p., Chomutov a bude zpracována osobou oprávnenou projektovat vodní díla. Podmínka týkající se zpracování projektové dokumentace na odlucovac ropných látek byla zarazena do podmínek územního rozhodnutí pod bod c. 3. V prubehu rízení stavební úrad obdržel stanovisko dotceného orgánu: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c.j. MUCL/ bez pripomínek. Krajský úrad Libereckého kraje, odbor životního prostredí vydal dne stanovisko, ve kterém bylo uvedeno, že z vodohospodárského hlediska nelze stavbu objektivne posoudit a je treba dokumentaci doplnit. Z hlediska posuzování vlivu na ŽP a integrované prevence - zámer nepodléhá postupu podle zák. c. 100/200I Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí, ve znení pozdejších predpisu. Z hlediska prevence závažných havárií upozornuje KÚ, že pokud rozšírením a výstavbou výrobní haly dojde i ke zmenám v oblasti skladování a provozování nebezpecných chemických látek nebo prípravku, má provozovatel povinnost plnit podmínky vyplývající z 3 odst. I zákona c. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Dne vydal Krajský úrad Libereckého kraje, odbor životního prostredí stanovisko vodoprávního úradu k doplnenému podání - z hlediska vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích není k doplnené projektové dokumentaci zásadní pripomínky. Príslušným vodoprávním úradem k posouzení navrhované stavbyje MeÚ Ceská lípa, OŽP. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj dal dne vyjádrení k projektové dokumentaci, ve kterém uvádí, že po opravení a doplnení projektové dokumentace pro stavební povolení nepožaduje její opetovné predložení k posouzení a nemá námitek proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace byla dle pripomínek opravena a doplnena. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor správy majetku a rozvoje mesta Stráž pod Ralskem vydal, jako dotcený orgán ochrany ovzduší stanovisko dne bez námitek. Vzhledem k tomu, že zkoumaná plocha zástavby je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov pozemkem s vysokým radonovým indexem, byla podmínkou c. 8 pro provádení stavby stanovena povinnost provedení opatrení proti pronikání radonu z podloží do budovy. Jelikož stavba "výrobní haly II. divize membránových procesu" je navržena v míste stávajících staveb a kjejí výstavbe je nutné tyto stavby odstranit, musí být zkoordinováno odstranení techto staveb s provádením stavby, což bylo uloženo podmínkou c. 9 pro provádení stavby. Na deštové kanalizaci bude osazen odlucovac ropných látek, který je speciální stavbou, kterou bude povolovat MeÚ Ceská Lípa, z tohoto duvodu byla podmínkou c. 2 I pro provádení stavby stanovena koordinace obou staveb. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu spojeného územního rízení o umístení stavby a stavebního rízení neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. Vyporádání s námitkami úcastníku územního rízení: V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vyhodnocení pripomínek verejnosti: nebyly uplatneny Vyporádání s námitkami úcastníku stavebního rízení: V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky. Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném rízení se vzájemne podminují, stavební úrad ve smyslu 74 správního rádu stanovil, že výroková cást II. (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdríve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková cást I. (vztahující se k umístení stavby). 9

10 Poucení k výroku I Poucení Proti tomuto výroku mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Poucení k výroku II Proti tomuto výroku mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Poucení k výroku III Proti tomuto výroku mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení. Prvním dnem lhutyje den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje Liberec. Odvolání proti výrokové cásti I. tohoto rozhodnutí má ze zákona odkladný úcinek i vuci výrokové cásti II,tohoto rozhodnutí. Hel.éna Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvešen na úrední desce po dobu 15 dnu, 15. den je posledním dnem oznámení. Datum vyvešení: I!.:.l...t.t... Datumsejmutí: i'..t..f.:... tj éj Soucasne úrad pro vyvešení a podání zprávy o vyvešení potvrzuje, že tato písemnost byla zverejnena zpusobem umožnujícím dálkový prístup, podle vety druhé 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní rád) Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Razítko: Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: 10

11 Rozdelovník Úcastníci rízení -územní rízení o umístení stavby Dorucení jednotlive: MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9 Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem Dorucení verejnou vyhláškou: DIAMO s.p., O.z.TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na príkope 858/20, Praha 1- Nové Mesto, III 21 Dotcené orgány (dorucení jednotlive) Hasicský záchranný sbor LK, územní odbor Ceská Lípa, Poštovní prihrádka c. 26, Ceská Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Ceská Lípa, Purkynova 1849,47042 Ceská Lípa Krajský úrad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemedelství a ŽP, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úrady pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a sejmutí (dorucení jednotlive) Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení - stavební rízení Dorucení jednotlive: MEGA a.s., Drahobejlova 1452/54, Praha 9 -Vysocany, Praha 9 Dorucení jednotlive: DIAMO s.p., O.z.TÚU, Máchova 201, Stráž pod Ralskem UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na príkope 858/20, Praha 1- Nové Mesto, III 21 Dotcené orgány (dorucení jednotlive) Hasicský záchranný sbor LK, územní odbor Ceská Lípa, Poštovní prihrádka c. 26,47002 Ceská Lípa 2 Krajská hygienická stanice Liberec. kraje, úz. prac. Ceská Lípa, Purkynova 1849,47042 Ceská Lípa Krajský úrad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemedelství a ŽP, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Líberecký kraj, SNP 2720, Ústí nad Labem II Prílohy pro stavebníka: overená dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí overená projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení Správní poplatek, vymerený podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 17i sazebníku 3000,00 Kc byl zaplacen prevodním príkazem dne IC DIC CZ Tel: ,

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5513/2012 sp. zn.: 182/12-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Bada1cová ve Stráži pod

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu"

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla Městského úřadu 01 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu" Č.j:MUSPRl472/2010 Sp.zn.: 431/09-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/06-328.3 Stráž pod Ralskem, dne: 7.5.2007 Vyrizuje: Jaroslava Šebková E-mail:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

,p ní den/ zverejnení:.

,p ní den/ zverejnení:. C.j.: OV/P8/2007/1176/Ad/3 Vyrizuje: Ing. Adámek Petr v, v, MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 MESTSKÁ CÁST PRAHA 8 Úrad mestské cásti (2) Prvnídenzverejnení:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Příloh/listů: 0/0. Datum: 01.10.2013

Příloh/listů: 0/0. Datum: 01.10.2013 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Městská část Praha 13 Úřad městské části Odbor stavební Oddělení výstavby Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 SPIS. ZN.: Č.J.: ARCHIV : 2012 VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VYS 23998/2015/VO P13-35420/2015 Ing. Kateřina Vorlová 235 011 292 235 011 438 VorlovaK@p13.mepnet.cz Městská část Praha 13 Úřad městské části

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/96197/Dre/2012 (SSSÚ/96196/Dre/2012) ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/96197/2012-4

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou M Ě S T S K Ý Ú Ř A D v Hrádku nad Nisou odbor stavební a životního prostředí Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: 482 411 472, fax 482 411 499 Č.j.: OSŽP-4058/2013-NOM V Hrádku nad Nisou dne

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

1745810kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

1745810kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 11219/204-B/2010/Kr Trhové Sviny, dne 7.6.2010 Vyřizuje : František Kříha 17458/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více