Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, Stráž pod Ralskem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem"

Transkript

1 - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/ Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod Ralskem, dne: Žadatel: Severoceská vodárenská spolecnost a.s. (IC ), Prítkovská 1689,41550 Teplice v,, v VEREJNA VYHLASKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 13 odst. I písmog) zákona C. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, rozhodl dne ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o zmene stavby: "Stráž pod Ralskem - rekonstrukce COV" na pozemcích: stavební parcely 899, 901 a pozemkové parcely 1368/2 (ostatní plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal žadatel Severoceská vodárenská spolecnost a.s. Teplice (IC ), Prítkovská 1689,41550 Teplice takto: Podle 81 stavebního zákona a II vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává územní rozhodnutí o zmene stavby pro stavbu: "Stráž pod Ralskem - rekonstrukce COV" na pozemcích: stavební parcely 899, 901 a pozemkové parcely 1368/2 (ostatní plocha) ve Stráži pod Ralskem, kat. území Stráž pod Ralskem. Jedná se o zmenu stavby stávající mechanicko-biologické cistírny odpadních vod ve Stráži pod Ralskem, která je navržena zrekonstruovat na mechanicko-biologickou COV s chemickou eliminací fosforu, s predrazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a podélnými souproudne protékanými dosazovacími nádržemi s odtahem kalu z konce dosazovací nádrže. COV je ve dvoulinkovém provedení. Bude zachováno gravitacní zahuštení kalu odpouštením kalové vody do vstupní CS a aerobní dostabilizace kalu v kalojemu. Stabilizovaný prebytecný kal bude strojne odvodnován na sítopásovém lisu s odvedením fugátu do vstupní CS. Zásobní nádrž síranu železitého (osazena na železobetonové základové desce 4 x 4 m) bude dvoupláštová plastová o objemu 10m3 ve venkovním provedení s dávkováním do rozdelovacího objektu na aktivace nebo pred každou dosazovací nádrž. Navrženo je zrušení (odstranení) nevyhovující stávající provozní budovy o zastavené ploše 14,9 x 16,3 m na stavební parcele 899 a provedení rekonstrukce objektu hrubého predcištení na stavební parcele 90I na provozní objekt s hygienickým zázemím pro obsluhu. Pred objektem bude nová rampa - stávající lapák písku 1,6 x 2,8 m bude cástecne odbourán a jímka o zastavené ploše 2,8 x 3,5 m bude odbourána a cástecne zasypána. Na rampu bude prístup po nových schodech. Nove bude zrízeno - prítokové a odtokové stoky a merné objekty o vnitrních pudorysných rozmerech 1,4 x 7,8 m, svetlá hloubka 4 m a 3,8 x 0,6 m, svetlá hloubky 1,4 m na západní strane u sdruženého objektu nádrží a hrubého predcištení a kalových lagun (které nebudou nadále využívány). 1

2 Vodovodní prípojka pro chemické hospodárství, které bude nove zrízeno, vše na pozemku p.p.c. 1368/2 u sdruženého objektu nádrží a hrubého predcištení (na východní strane). Dále je navržena rekonstrukce vnitrních komunikací a pochozích chodníku, v míste kontejneru na šterk a vylisovaný kal bude provedena nová zpevnená plocha 160 m2, výmena oplocení - stávající oplocení v celkové délce 557 m bude demontováno - u oplocení na podezdívce dl. 185 m budou zachovány sloupky a budou osazeny nové plotová rámy, zbývající oplocení z pletiva dl. 372 m bude provedeno poplastované na sloupky výšky 2 m, nové venkovní stožárové osvetlení (staré bude zrušeno), úprava stávající trafostanice a nové prívodní kabelové vedení do provozního objektu, venkovní zemní kabelové rozvody a st~vající telefonní prípojka bude po zbourání provozního objektu prodloužena až do nového objektu provozní budovy v délce cca 35 m Pro zmenu a proiektovou prípravu stavbv se stanoví tvto podmínky: 1. Bude zajišteno merení množství vypouštených vod a umožnen odber vzorku (za COV bude šachta nebo výustní objekt s volným paprskem prepadající vody). 2. Strojní zarízení COV bude chráneno proti prutoku velkých vod Q V projektové dokumentaci pro stavební povolení zajistit podmínky ochrany síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic a.s., se kterými dojde pri provádení stavby ke stretu. 4. V projektové dokumentaci pro stavební povolení respektovat nadzemní energetické zarízení VN 35 kv, které se nachází v prostoru stavby. 5. Pred zahájením trvalého užívání stavby bude doloženo Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, územní pracovište Ceská Lípa skutecné provedení stavby - zejména realizace navržených protihlukových opatrení Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námitky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení odle dále ien "správní rád"): Severoceská vodárenská spolecnost a.s. Teplice (IC ), Prítkovská 1689, Teplice Oduvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o zmene stavby "Stráž pod Ralskem - rekonstrukce COV" na pozemcích: stavební parcely 899,901 a pozemkové parcely 1368/2 (ostatní plocha) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal žadatel Severoceská vodárenská spolecnost a.s. Teplice (IC ), Prítkovská 1689,41550 Teplice. Žádost byla predepsaným zpusobem doložena. K žádosti byla doložena dokumentace k vydání územního rozhodnutí zpracovaná útvarem projekce Severoceských vodovodu a kanalizací, overená hlavní inženýrkou projektu Ing. Ivetou Žabkovou - autorizovaným inženýrem pro vodohospodárské stavby. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá príloze c. 4 vyhlášky c. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení. Jedná se o zmenu stavby stávající mechanicko-biologické cistírny odpadních vod ve Stráži pod Ralskem s projektovanou kapacitou Q = 3050 m3/d a 1400 ekvivalentních obyvatel, která byla uvedena do provozu Navržena je rekonstrukce na mechanicko-biologickou COV s predrazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a podélné souproudne protékané dosazovací nádrže s odtahem kalu z koncedosazovací nádrže. Po rekonstrukci je navržena projektovaná kapacita 7000 ekvivalentních obyvatel. Navrženo je zrušení (odstranení) nevyhovující stávající provozní budovy na stavební parcele 899 a provedení rekonstrukce objektu hrubého predcištení na stavební parcele 901 na provozní objekt s hygienickým zázemím pro obsluhu. Dále rekonstrukce vnitrních komunikací a pochozích chodníku, výmena oplocení, nové venkovní stožárové osvetlení (staré bude zrušeno), úprava stávající trafostanice a nové prívodní kabelové vedení do provozního objektu. Vodovodní prípojka pro chemické hospodárství, které bude nove zrízeno, vše na pozemku p.p.c. 1368/2 u sdruženého objektu nádrží a hrubého predcištení (na východní 2

3 strane). Nove bude zrízeno - prítokové a odtokové stoky a merné objekty na západní strane u sdruženého objektu nádrží a hrubého predcištení a kalových lagun (které nebudou nadále využívány). Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení o zmene stavby a narídil verejné ústní jednání spojené s místním šetrením na den: (pátek) konané v míste: odbor výstavby Mestského úradu ve Stráži pod Ralskem. Námitky a pripomínky úcastníku rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústnímjednání. V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 stavebního zákona takto: Úcastníkem rízení dle 85 odst. 1 písmo a) stavebního zákona je Severoceská vodárenská spolecnost a.s. Teplice, Prítkovská 1689, Teplice v zastoupení Severoceských vodovodu a kanalizací a.s., Prítkovská 1689, Teplice jako žadatel. Úcastníkem rízení dle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskemjako obec, najejímž území má být požadovaný zámer uskutecnen. Úcastníci rízení dle 85 odst. 2 písm b) stavebního zákonajsou následující: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1913/10 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jehož hranice bude provádeno nové oplocení COV CR - Okresní úrad Ceská Lípa, Decínská 389/4,47035 Ceská Lípa -vlastník sousedního pozemku parc.c. 1368/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jehož hranice bude provádeno nové oplocení COV Vojenské lesy a statky CR s.p., Pod luliskou 5, Praha 6 -vlastník sousedních pozemku parc.c. 1368/3 a 1913/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jejichž hranice bude provádeno nové oplocení COV Pozemkový fond CR, územní pracovište Ceská Lípa -vlastník sousedního pozemku parc.c v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jehož hranice bude provádeno nové oplocení COV KOVOŠROT Decín a.s., Papírnická 604/3, Decín V - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1404/8 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jehož hranice bude provádeno nové oplocení COV DIAMO s.p., Máchova 201, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku parc.c. 1404/5 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podél jehož hranice bude provádeno nové oplocení COV Povodí Ohre s.p., Bezrucova 4219, Chomutov - správce vodního toku Ploucnice, pro které je stanoveno záplavové území, dle kterého se stavba COV nachází v rozlivu pri hladine QIOO Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 - vlastník stavby síte elektronických komunikací, která se nachází na pozemku 1358/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem a stavbou dojde ke stretu s touto sítí CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Decín 4 - vlastník nadzemního energetického zarízení VN35kV a trafostanice na pozemku 1358/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které bude se stavbou ve stretu a bude stavbou dotceno Povodí Ohre s.p. Chomutov vydalo vyjádrení ke stavbe dne , ve kterém stanovilo podmínky k územnímu rízení. Podmínky týkající se zajištení merení množství vypouštených vod a umožnení odberu vzorku a ochránení strojního zarízení COV proti prutoku velkých vod byly zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Podmínka, ve které je stanoveno, že nedojde behem výstavby ani provozem díla k významnému znecištení vod, zvlášte ne ropnými látkami, nebyla do podmínek územního rozhodnutí zarazena, nebot se netýká územního rízení, ale týká se samotného provádení a užívání stavby a je treba ji uplatnit v dalších rízeních, která budou vedena vodoprávním úradem. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o zmene stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o zmene stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Krajský úrad, odbor rozvoje venkova, zemedelství a životního prostredí vydal dne pod c,j. KULK 28440/2008/Ne rozhodnutí o povolení ke zmene stavby a k uvedení do trvalého provozu, po provedené zmene, ostatního stredního stacionárního zdroje znecištování ovzduší. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne pod c,j. MUCLI/2008 souhlasné koordinované stanovisko s tím, že k predloženému projektu pro územní rízení nemají jednotlivé dílcí úseky verejné správy, hájící dotcené verejné zájmy, závažné pripomínky a s navrhovanou stavbou 3

4 - souhlasí. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracovište v Ceské Lípe vydala závazné stanovisko dne pod c.j. 2916/26/08/ , ve kterém je stanovena podmínka, že pred zahájením trvalého užívání stavby bude doloženo skutecné provedení stavby - zejména realizace navržených protihlukových opatrení, které byla zarazena do podmínky c. 5 tohoto územního rozhodnutí. Hasicský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Ceská Lípa vydal dne pod c.j. HSLI-393/CL-PS-2008/325 závazné stanovisko bez pripomínek. Krajský úrad Líbereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemedelství a životního prostredí vydal dne pod c.j. KULK 4046/2008 stanovisko orgánu ochrany prírody se záverem, že uvedený zámer nemuže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptací oblasti. Krajský úrad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemedelství a životního prostredí vydal dne pod c.j. KULK 11404/2008 sdelení k oznámení podlimitního zámeru podle 6 odst. 3 zákona c. 100/200I Sb. se záverem, že "Rekonstrukce COV Stráž pod Ralskem" nemá významný vliv na životní prostredí a verejné zdraví a nepodléhá zjištovacímu rízení podle citovaného zákona. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne pod c.j. MUCL/52880/2008 stanovisko bez pripomínek, pouze z hlediska zájmu chránených zákonem c. 254/2001 Sb., o vodách a o zmene nekterých dalších zákonu (vodní zákon) upozornují investora na to, že o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami na vodní díla požádá investor Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, žádosti musí mít náležitosti dle vyhlášky c. 432/2001 Sb., ve znení pozdejších predpisu a projektová dokumentace ke stavebnímu rízení bude respektovat závery vyjádrení Povodí Ohre Chomutov a bude zpracována osobou oprávnenou projektovat vodní díla. Mesto Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru, ve kterém je plocha, kde se stávající COV nachází urcena jako "cistírna odpadních vod" a v obecne závazné vyhlášce mesta Stráž pod Ralskem c. 1/1998 je v clánku 9 (usporádání technického vybavení) vodstavci 2. uvedeno "k cištení odpadních vod využívat stávající cistírnu odpadních vod, která má dostatecnou kapacitu". Rekonstrukce stávající cistírny odpadních vod je tedy v souladu se schválenou územne plánovací dokumentací. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o zmene stavby neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístení stavby platí po dobu trvání stavby. Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvešen na úrední desce po dobu 15 dnu, 15. Denje posledním dnem oznámení. 4

5 Datum vyvešení'.-/f! :!cjojj.... Datumsejmutí:..... i\:!.ílc(. f. MOc? Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Potvrzení o zverejnení umožnujícím dálkový prístup Príloha: overená dokumentace pro územní rozhodnutí - obdrží žadatel Správní poplatek, vymerený podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 18 a sazebníku 1 000,00 Kc, byl zaplacen prevodním príkazem dne ObdržÍ: Úcastníci rízení dle & 85 odst. 1 písmoa) stavebního zákona: Severoceská vodárenská spolecnost a.s. Teplice, Prítkovská 1689, Teplice v zastoupení Severoceských vodovodu a kanalizací a.s., Prítkovská 1689,41550 Teplice Úcastníci rízení dle &85 odst. 1 písmob) stavebního zákona: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení dle &85 odst. 2 písm b) stavebního zákona/verejnou vyhláškou!: Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem CR - Okresní úrad Ceská Lípa, Decínská 389/4,47035 Ceská Lípa Vojenské lesy a statky CR s.p., Pod Juliskou 5, Praha 6 Pozemkový fond CR, územní pracovište Ceská Lípa KOVOŠROT Decín a.s., Papírnická 604/3, Decín V DIAMO s.p., Máchova 201, Stráž pod Ralskem Povodí Ohre s.p., Bezrucova 4219, Chomutov Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 CEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Decín 4 Úrady. pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a seimutí: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem Dotcené orgány: Hasicský záchranný sbor LK, územní odbor Ceská Lípa, Poštovní prihrádka c. 26, Ceská Lípa 2 Krajská hygienická stanice Líberec. kraje, úz.prac. Ceská Lípa, Purkynova 1849,47042 Ceská Lípa Krajský úrad Líbereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemedelství a ŽP, U Jezu 642/2a, Líberec 2 Mestský úrad - odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa IC Tel: ,

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8

MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 ov /P8/2006/0792/Ce/5 C.j.: Vyrizuje: Cekotová Libuše, Ing.arch. V T V T MESTSKA CAST PRAH ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 rm"e"štskácást PRAHA 8 I Úrad mestské cásti (2)

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více