Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4780/2007 sp. zn.: 276/ Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci aje vykonatelné dne: Žadatelé: Richard Stanek (nar ), Jižní 268,47127 Stráž pod Ralskem Radka Stanková (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem v,, v VEREJNA VYHLASKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 13 odst. 1 písmog) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, rozhodl dne ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal Richard Stanek (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem a Radka Stanková (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace dešt'ových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Rodinný dum - ve tvaru písmene L o max. rozmerech 15,00 x 15,00 m (zastavená plocha 192,00 m2), max. výška domu 7,20 m. RD bude zdená prízemní stavba s obytným podkrovím, bez podsklepení. Obvodové zdivo, prícky a stropy - stavební systém Porotherm. Povrchové úpravy hladkou omítkou ve svetlé barve. Sedlová strecha o sklonu 30 - krytina z páleného materiálu. Okenní rámy, okna, vstupní a balkonové dvere budou drevené hnedé. Soucástí rodinného domu je vestavená garáž. Hlavním zdrojem pro vytápení a ohrev TUV budou krbová kamna s výmeníkem. Druhým zdrojem bude elektrokotel o výkonu 14 kw. Ohrev TUV bude prováden v kombinovaném zásobníku TUV o objemu 160 l. Rodinný dum bude umísten na jižní cásti pozemku st.p.c. 287/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem, od sousedních hranic bude umísten ve vzdálenosti: od st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem 3,00 m, od p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem 4,10 m, od p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem 7,00 m. 1

2 Zarízení stavenište - bude umísteno 10,00 m severním smerem od navrženého rodinného domu na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 bude vzdáleno 3,00 m. Zarízení stavenište bude tvorit stavební bunka o rozmerech 3,00 x 6,00 m. Vodovodní prípojka - vodovodní prípojka bude napojena na vodovodní rad, který vede na protilehlé strane komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Potrubí HDPE 32 v délce 20,00 m povede od napojení po pozemku p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem kolmo k rodinnému domu. Od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude prípojka umístena 7,3'0 m. Vodomerná souprava s vodomerem Qn 1,5 bude umístena v garáži RD na obvodové zdi. Kanalizacní prípojka - splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizacním potrubím PVC DN 150 v délce 17,0 m do stávající kanalizacní šachty na kanalizacní stoce, která je umístena uprostred komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka povede od napojení po pozemcích p.p.c. 1750/1,245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od hranice pozemku p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude min. vzdálenost 3,00 m. Likvidace dešt'ových vod - vody ze strechy rodinného domu budou zachycovány na zálivku do plastové jímky o objemu 3 m3, která bude umístena na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem severním smerem od navrhovaného rodinného domu v úrovni terénu. Potrubí povede podél západní a východní strany rodinného domu, zaústeno bude v plastové jímce. Prebytecné vody budou rozvedeny drenážním potrubím o délce 15,00 m do vsaku na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Zpevnené plochy budou vyspádovány tak, aby vody volne stékaly na pozemek stavebníku. PrívodJlíel. kabel - napojení bude provedeno v pilíri, který bude umísten na hranici pozemku p.p.c. 1750/1 a 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kabel povede z pilíre kolmo do rodinného domu po pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 8,00 m. Napojení z podzemního vedení do pilíre není soucástí tohoto rozhodnutí, bude rešeno samostatne dodavatelem el. energie. Zpevnené plochy - prístupový chodník a príjezdová plocha budou provedeny ze zámkové dlažby. Prístupový chodník povede od komunikace p.p.c. 1750/1 k rodinnému domu - délka 8,00 m, šírka 1,20 m. Príjezd (od komunikace k rodinnému domu) - délka 8,00 m, šírka 2,50 m. Napojení na komunikaci (p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem) bude rešeno stávajícím sjezdem. Prístupový chodník a príjezd budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnená plocha bude 30,00 m2. Soucástí rodinného domu bude terasa najeho severozápadní strane o ploše 27,60 m2. Oplocení - jihovýchodní strana pozemku p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem (ke komunikaci) bude oplocena dreveným plankovým plotem s podezdívkou a sloupky z KB bloku. Výška plotu max. 1,20 m, délka 20,00 m. V míste prístupového chodníku budou osazena vrátka šíre 1,0 m, v míste príjezdové komunikace ke garáži budou osazena posuvná vrata šíre 2,50 m. Vrata budou na dálkové ovládání. Oplocení pozemku p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem podél hranice se sousedními pozemky p.p.c. 236 a 257/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude provedeno dreveným plotem bez podezdívky do ocelových sloupku. Výška plotu bude max. 1,20 m, délka 85,00 m. Pro umístení ro.ektovou rí ravu a rovedení stavb se stanoví to odmín 1. Stavba rodinného domu, zarízení stavenište a deštová kanalizace budou umísteny na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, vodovodní prípojka a kanalizacní prípojka budou umísteny na pozemcích p.p.c. 1750/1,245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, prívodní el. kabel bude umísten na pozemcích st.p.c. 287/1, p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnené plochy a oplocení budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je uvedeno v zastavovací situaci v mer. 1 : 500, kteráje soucástí dokumentace k územnímu rízení. 2. Jako stavenište je vymezen pozemek st.p.c. 287/1 a p.p.c. 245/1 v kat. území Stráž pod Ralskem. 3. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení musí být vypracována dle vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 4. Projektová dokumentace ke stavebnímu rízení musí obsahovat vyhodnocení stavby z hlediska zák. c. 2

3 406/2000 Sb. a vyhlášky c. 291/2001, kterou se stanoví podrobnosti úcinnosti užití energie pri spotrebe tepla v budovách. 5. Stavba rodinného domu vcetne staveb souvisejících bude umístena tak, aby byl splnen 7 zák. c. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tzn. v míste soubehu s vodovodním radem ci kanalizacní stokou budou stavby se základy provedeny min. 1,5 od potrubí, aby v prípade opravy ci výmeny potrubí nedošlo kjeho poškození. Bude zachována stávající niveleta terénu v pruhu ochranného pásma. 6. Zásobování pitnou vodou bude ze stávajícího vodovodního radu. Celková délka vodovodní prípojky bude 20 m, z toho umístená na verejném prostranství 12 m. Vodomerná sestava bude umístena v garáži hned za prostupem obvodovou stenou, kde nesmí dojít k poškození a zamrznutí vodomerné sestavy. 7. Splaškové vody z rodinného domu budou odvedeny do šachty kanalizacní stoky mesta. 8. Deštové vody ze strechy rodinného domu budou likvidovány na pozemku stavebníku. 9. Projektová dokumentace pro stavební rízení musí být zpracována v souladu CSN Prostorové usporádání sítí technického vybavení a zákonu pro ukládání inž. sítí. 10. Pri realizaci stavby dojede ke stretu se sítí elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha, tuto skutecnostje nutno zohlednit v projektové dokumentaci ke stavebnímu rízení. 11. V zájmovém prostoru se nachází energetické zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín, nutno zohlednit v projektové dokumentaci ke stavebnímu rízení. 12. Pozemek st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem je z hlediska vnikání radonu z podloží do budovy pozemkem se stredním radonovým indexem. Konstrukci domu je treba rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného stredního radonového indexu ochranná opatrení stavebního objektu. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námi,tky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb.. správní rád. ve znení ien "správní rád"): Richard Stanek (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem Radka Stanková (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem Oduvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal Richard Stanek (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem a Radka Stanková (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem. Predmetem územního rízeníje: Rodinný dum - ve tvaru písmene L o max. rozmerech 15,00 x 15,00 m (zastavená plocha 192,00 m2), max. výška domu 7,20 m. RD bude zdená prízemní stavba s obytným podkrovím, bez podsklepení. Obvodové zdivo, prícky a stropy - stavební systém Porotherm. Povrchové úpravy hladkou omítkou ve svetlé barve. Sedlová strecha o sklonu 30 - krytina z páleného materiálu. Okenní rámy, okna, vstupní a balkonové dvere budou drevené hnedé. Soucástí rodinného domuje vestavená garáž. Rodinný dum bude umísten na jižní cásti pozemku st.p.c. 287/1 v k. Ú.Stráž pod Ralskem, od sousedních hranic bude umísten ve vzdálenosti: od st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem 3,00 m, od p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem 4,10 m, od p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem 7,00 m. Zarízení stavenište - bude umísteno 10,00 m severním smerem od navrženého rodinného domu na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 bude vzdáleno 3,00 m. Zarízení stavenište bude tvorit stavební bunka o rozmerech 3,00 x 6,00 m. 3

4 Vodovodní prípojka - vodovodní prípojka bude napojena na vodovodní rad, který vede na opacné strane komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, potrubí HDPE 32 v délce 20,00 m povede od napojení po pozemku p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem kolmo k rodinnému domu. Od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude prípojka umístena 7,30 m. Vodomerná souprava s vodomerem Qn 1,5 bude umístena v garáži RD na obvodové zdi. Kanalizacní prípojka - splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizacním potrubím PVC DN 150 v délce 17,0 m do stávající kanalizacní šachty na kanalizacní stoce, která je umístena uprostred komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka povede od napojení po pozemcích p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od hranice pozemku p.p.c. p.p.c. 236 bude min. vzdálenost 3,00 m. Likvidace dešt'ových vod - vody ze strechy rodinného domu budou zachycovány na zálivku do plastové jímky o objemu 3 m3, která bude umístena na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem severním smerem od navrženého RD v úrovni terénu. Potrubí povede podél západní a východní strany rodinného domu, zaústeno bude v plastové jímce, délka potrubí bude 52,50 m. Prebytecné vody budou rozvedeny drenážním potrubím o délce 15,00 m do vsaku na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní el. kabel - napojení bude provedeno v piiíri, který bude umísten na hranici pozemku p.p.c. 1750/1 a 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kabel povede z piiíre do rodinného domu po pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 8,00 m. Zpevnené plochy - prístupový chodník a príjezdová plocha budou provedeny ze zámkové dlažby. Prístupový chodník povede od komunikace p.p.c. 1750/1 k rodinnému domu - délka 8,00 m, šírka 1,20 m. Príjezd (od komunikace k rodinnému domu) - délka 8,00 m, šírka 2,50 m. Napojení na komunikaci (p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem) bude rešeno stávajícím sjezdem. Prístupový chodník a príjezd budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnená plocha bude 30,00 m2. Soucástí rodinného domu bude terasa najeho severozápadní strane o ploše 27,60 m2. Oplocení - jihovýchodní strana pozemku p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem (ke komunikaci) bude oplocena dreveným plankovým plotem s podezdívkou a sloupky z KB bloku. Výška plotu max. 1,20 m, délka 20,00 m. V míste prístupového chodníku budou osazena vrátka šíre 1,0 m, v míste príjezdové komunikace ke garáži budou osazena posuvná vrata šíre 2,50 m. Vrata budou na dálkové ovládání. Oplocení pozemku p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem podél hranice s pozemkem p.p.c. 236 a 257/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem - drevený plankový plot bez podezdívky do ocelových sloupku. Výška plotu bude max. 1,20 m, délka 85,00 m. Žádost byla doložena následujícími podklady: 2x dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby, zpracovaná ing. Martinou Havránkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby - CKAIT , smlouva o podmínkách umístení a provedení stavby ze dne , uzavrená mezi mestem Stráž pod Ralskem a stavebníky, rozhodnutí Mestského úradu v Mimoni, odboru zemedelství a ŽP ze dne , c,j. MUMI 11344/2007, sp. zn. 50/2007 OZ, vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ze dne , vytycovací nácrt pro vytycení hranice mezi pozemky (st.p.c. 287/1, 288/1, p.p.c. 245/1, 1750/1, 236, 257/4,242,245/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem), vyjádrení ke stavbe - CEZnet, a.s., Decín ze dne , souhlas se stavbou provozovatele technické infrastruktury - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem ze dne , informace o energetickém zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín ze dne , stanovisko k žádosti o pripojení, koordinované závazné stanovisko MeÚ Ceská Lípa ze dne , c.j. MUCL/5/2007, kopie katastrální mapy, vyjádrení Povodí Ohre, s.p., Chomutov ze dne Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení o umístení stavby a narídil verejné ústní jednání na den: (pátek) konané v míste: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. Námitky a pripomínky úcastníku rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústním jednání. 4

5 V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru, že postavení úcastníka rízení v tomto prípade prísluší následujícím: Úcastníci rízení dle 85 odst. 1 písmoa) zákona C. 183/2006 Sb.: Richard Stanek, bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem - žadatel Radka Stanková, bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem - žadatel Úcastníci rízení dle 85 odst. 1 písmob) zákona c. 183/2006 Sb.: Mesto Stráž pod Ralskem, se sídlem Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem - obec, najejímž území má být požadovaný zámer uskutecnen Úcastníci rízení dle 85 odst. 2 písmoa) zákona C. 183/2006 Sb.: CEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874, Decín 2 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, rodinný dum bude napojen na zarízení v jejich majetku, Severoceské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Masarykova 368, Ústí nad Labem 10 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, rodinný dum bude napojen na zarízení v jejich správe, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, pri provádení stavby dojde k dotcení síte, vedoucí v pozemku parc.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, se sídlem Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém bude umístena vodovodní a kanalizacní prípojka Úcastníci rízení dle 85 odst. 2 písmob) zákona C. 183/2006 Sb.: Eva Tichovská, bytem Mimonská 28, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavba rodinného domu je umístena 3 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku se sousedním rodinným domem Ladislav Tichovský, bytem Mimonská 28, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavba rodinného domu je umístena 3 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku se sousedním rodinným domem Vlastislava Ziková, bytem Mimonská 31, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavbou oplocení pri hranici pozemku Stavba rodinného domu vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu bude umístena na pozemcích st.p.c. 287/1, p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví navrhovatelu a na pozemku p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který je ve vlastnictví mesta Stráž pod Ralskem. Na pozemku p.p.c. 1750/1 bude umístena vodovodní a kanalizacní prípojka. Navrhovatelé mají s vlastníkem uvedeného pozemku uzavrenu smlouvu o podmínkách umístení a provedení stavby, kterou musí respektovat. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem souhlasí s umístením výše uvedené stavby. Podmínky, které se týkají umístení stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod C. 5, 6, 7, 8,9, do podmínek nebyly zahrnuty podmínky, které se týkají samotné realizace stavby. Podmínky jsou uvedeny jako dodatek k technické zpráve a stavebníci jsou povinni je respektovat. V prípade nedodržení podmínek, Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Ústí nad Labem nevydají souhlas s užíváním stavby. CEZ Distribuce a.s., Decín dala navrhovatelum své vyjádrení vcetne informativního zákresu dne , kde uvedla, že v uvedeném zájmovém prostoru se nachází energetické zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., které je chráneno ochranným pásmem dle zákona C. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména CSN a CSN Podmínka respektování tohoto zarízení byla uložena podmínkou C. II. tohoto rozhodnutí. Dále navrhovatelé predložili vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha, ze kterého vyplývá, že pri realizaci stavby dojde ke stretu se sítí elektronických komunikací, které vede v pozemku parc.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podmínka zohlednení tohoto vedení v PD pro stavební rízení je dána v podmínce C. 10 tohoto rozhodnutí. 5

6 Navrhovatelé doložili odborný posudek - stanovení radonového indexu pozemku. Zkoumaná plocha zástavby je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov pozemkem se stredním radonovým indexem. Konstrukci domu je nutno rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného stredního radonového indexu ochranná opatrení stavebního obiektu. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka c. 12 tohoto rozhodnutí pro projektovou prípravu stavby. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne , pod c.j. MUCL/5/2007 na základe ust. 4 odst. 6 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko, v jehož záveru se uvádí následující: "K predloženému projektu pro územní rízení na stavbu - RD + IS ve Stráži pod Ralskem nemají jednotlivé dílcí úseky verejné správy, hájící dotcené verejné zájmy, závažné pripomínky a s navrhovanou stavbou souhlasí." Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP vydal dne , pod c,j. MUMI 11344/2007, sp. zn. 50/2007 OZ rozhodnutí dle 17, odst. 1 zákona c. 254/2001 Sb., o vodách, ve kterém souhlasí s umístením stavby rodinného domu vcetne zarízení stavenište, zpevnených ploch a inženýrských sítí. Souhlas je udelen za podmínek, které jsou v uvedeném rozhodnutí zahrnuty a musí být dodrženy pri zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu rízení, pri provádení stavby i pri následném užívání stavby. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Mesto Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere, kde pozemky st.p.c. 287/1 a p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem jsou v ploše urcené jako smíšené území ostatní - bytová výstavba smíšená s výrobou - rekonstrukce a dostavba. Územní plán predpokládá, že v uvedené lokalite bude výška objektu do 2.N.P. s podkrovím, se šikmou strechou, což navržený rodinný dum splnuje. Stavební úrad dospel k záveru, že navržená stavba rodinného domu je v souladu s územním plánem. Navržený rodinný dum bude umísten v okrajové cásti mesta Stráž pod Ralskem, kde je stávající zástavba rodinnými domy, v míste, kde stál rodinný dum, který byl v minulosti zboren. Nový rodinný dum tak vhodne vyplní proluku mezi stávajícími domy v ulicní zástavbe. Navrženým vzhledem je rodinný dum v souladu s charakterem území a nijak nezhorší architektonickou a urbanistickou hodnotu v daném území. V prubehu rízení stavební úrad obdržel stanoviska dotcených orgánu, se kterými je navržená stavba rovnež v souladu: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c,j. MUCL/85 I 19/2007- bez pripomínek. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor správy majetku a rozvoje mesta - stanovisko ze dne , c,j. MUSPR 4306/ bez pripomínek. Úcastníci územního rízení nemeli ke stavbe námitky ani pripomínky, rovnež tak dotcené orgány doložily stanoviska bez pripomínek. K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy všechny podklady potrebné pro rozhodnutí. Stavba nového rodinného domu nevyžaduje nové požadavky na verejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Príjezd k rodinnému domu bude ze stávající komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na tomto pozemku, v blízkosti navrhované stavby, vedou inženýrské síte, na které bude rodinný dum napojen. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístení stavby platí po dobu trvání stavby. 6

7 Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvešen na úrední desce po dobu 15 dnu, 15. den je dnem dorucení. Datum vyvešení:..1.r.:.fl.!!j(} I Datum sejmutí:.i.t.i.:?...!cot Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Razítko: Potvrzení o zverejnení umožnující dálkový prístup: Obdrží: Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko:... Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Úcastníci rízení dle 85 odst. 1) zákona c. 183/2006 Sb. - na dorucenku: Richard Stanek, Jižní 268, Stráž pod Ralskem Radka Stanková, Jižní 268, Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení dle & 85 odst. 2) zákona c. 183/2006 Sb. - vereinou vyhláškou: Eva Tichovská, Mimonská 28, Stráž pod Ralskem Ladislav Tichovský, Mimonská 28, Stráž pod Ralskem Vlastislava Ziková, Mimonská 31, Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem CEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Decín 2 Severoceské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova 368, Ústí nad Labem 10 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 Úrad. pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a seimutí: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí o umístení stavby byl vymeren podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 18a) sazebníku správních poplatku ve výši 1 000,00 Kc a byl zaplacen hotove dne , císlo dokladu 52. IC telefon:

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/06-328.3 Stráž pod Ralskem, dne: 7.5.2007 Vyrizuje: Jaroslava Šebková E-mail:

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4896/2009 Sp.zn: 341/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 89041/2010 VYS/HEUR Cj.: MUSP 95183/2010 OBECNÍ Šumperk,

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 1267/2008/slez/19/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 19.8.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla městského úřadu Č.j: MUSPR/222/2010 Sp.zn: 412/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu"

úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Pozor, změna sídla Městského úřadu 01 Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem "Pozor, změna sídla Městského úřadu" Č.j:MUSPRl472/2010 Sp.zn.: 431/09-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/5513/2012 sp. zn.: 182/12-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Bada1cová ve Stráži pod

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 30.11.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/149429/2011/Či Hana Čiháková Telefon: 487 881 207 Počet

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1205/1644/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 26.8.2008

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 22.8.2012 SÚ/1768/2012 SÚ/138/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Ždánice Stavební odbor Městečko 787, 696 32 Ždánice č.j. 1386/12/S 277 Vyřizuje: Ing. Marie Hanáková ve Ždánicích 4.6.2012 tel.: 518 633617 ESTREMA RISORSA s.r.o., Mezírka 775/1, 602 00 Brno

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Nám.5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRJ2589/2009 Sp.zn: 132/09-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 6/2 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 222/2013/2300/11 Č.sp. 5234/2012/2300/11 V Letohradě dne 14.1.2013

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1111/2012/St Pustka Jaromír Horymírova 2914/112 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 700 30 Ostrava 30 tel. : 558 666 443 e-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010

MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 231/2010 *mujcx00a6m8w* MUJCX00A6M8W Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2010/18475/SU/Ves Jičín, dne 14.10.2010 Spisová značka: Výst. 2010/14677/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

O Z N Á M E N Í o zahájení územního řízení spojeného se stavebním a pozvání k veřejnému ústnímu jednání M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/17932/1043/4/2009/Br Vyřizuje: Ing.arch.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby

ÚZEM Í ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o umístění stavby 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MLYSP000SEM8 Úřad městyse Lysice stavební úřad Horní náměstí 157) 679 71 Lysice tel.: 516472 211, fax.: 516472 210 e-mail: stavebni@obec.lvsice.cz

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/5629/2011/Ni V Třebíči dne 04.07.2011 Č.j.: OV 5629/2011-38073/11/Ni

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 28234/2009 OS 849/2009 zat Šternberk dne 3.9.2009 Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2915/2012 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13682/2012/Du/Rozh Jilemnice, dne: 15.10.2012 Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 183/2013-ESH v Hodonicích dne 12.09.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 5 7 4 6 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více