Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA"

Transkript

1 Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4780/2007 sp. zn.: 276/ Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem, dne: Rozhodnutí nabylo právní moci aje vykonatelné dne: Žadatelé: Richard Stanek (nar ), Jižní 268,47127 Stráž pod Ralskem Radka Stanková (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem v,, v VEREJNA VYHLASKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby, jako stavební úrad vecne a místne príslušný dle 13 odst. 1 písmog) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, rozhodl dne ve veci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal Richard Stanek (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem a Radka Stanková (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem takto: Podle 79 stavebního zákona a 9 vyhlášky C. 503/2006 Sb., o podrobnejší úprave územního rízení, verejnoprávní smlouvy a územního opatrení vydává rozhodnutí o umístení stavby pro stavbu: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace dešt'ových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem. Popis stavby: Rodinný dum - ve tvaru písmene L o max. rozmerech 15,00 x 15,00 m (zastavená plocha 192,00 m2), max. výška domu 7,20 m. RD bude zdená prízemní stavba s obytným podkrovím, bez podsklepení. Obvodové zdivo, prícky a stropy - stavební systém Porotherm. Povrchové úpravy hladkou omítkou ve svetlé barve. Sedlová strecha o sklonu 30 - krytina z páleného materiálu. Okenní rámy, okna, vstupní a balkonové dvere budou drevené hnedé. Soucástí rodinného domu je vestavená garáž. Hlavním zdrojem pro vytápení a ohrev TUV budou krbová kamna s výmeníkem. Druhým zdrojem bude elektrokotel o výkonu 14 kw. Ohrev TUV bude prováden v kombinovaném zásobníku TUV o objemu 160 l. Rodinný dum bude umísten na jižní cásti pozemku st.p.c. 287/1 v k. ú. Stráž pod Ralskem, od sousedních hranic bude umísten ve vzdálenosti: od st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem 3,00 m, od p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem 4,10 m, od p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem 7,00 m. 1

2 Zarízení stavenište - bude umísteno 10,00 m severním smerem od navrženého rodinného domu na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 bude vzdáleno 3,00 m. Zarízení stavenište bude tvorit stavební bunka o rozmerech 3,00 x 6,00 m. Vodovodní prípojka - vodovodní prípojka bude napojena na vodovodní rad, který vede na protilehlé strane komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Potrubí HDPE 32 v délce 20,00 m povede od napojení po pozemku p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem kolmo k rodinnému domu. Od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude prípojka umístena 7,3'0 m. Vodomerná souprava s vodomerem Qn 1,5 bude umístena v garáži RD na obvodové zdi. Kanalizacní prípojka - splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizacním potrubím PVC DN 150 v délce 17,0 m do stávající kanalizacní šachty na kanalizacní stoce, která je umístena uprostred komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka povede od napojení po pozemcích p.p.c. 1750/1,245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od hranice pozemku p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude min. vzdálenost 3,00 m. Likvidace dešt'ových vod - vody ze strechy rodinného domu budou zachycovány na zálivku do plastové jímky o objemu 3 m3, která bude umístena na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem severním smerem od navrhovaného rodinného domu v úrovni terénu. Potrubí povede podél západní a východní strany rodinného domu, zaústeno bude v plastové jímce. Prebytecné vody budou rozvedeny drenážním potrubím o délce 15,00 m do vsaku na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Zpevnené plochy budou vyspádovány tak, aby vody volne stékaly na pozemek stavebníku. PrívodJlíel. kabel - napojení bude provedeno v pilíri, který bude umísten na hranici pozemku p.p.c. 1750/1 a 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kabel povede z pilíre kolmo do rodinného domu po pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 8,00 m. Napojení z podzemního vedení do pilíre není soucástí tohoto rozhodnutí, bude rešeno samostatne dodavatelem el. energie. Zpevnené plochy - prístupový chodník a príjezdová plocha budou provedeny ze zámkové dlažby. Prístupový chodník povede od komunikace p.p.c. 1750/1 k rodinnému domu - délka 8,00 m, šírka 1,20 m. Príjezd (od komunikace k rodinnému domu) - délka 8,00 m, šírka 2,50 m. Napojení na komunikaci (p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem) bude rešeno stávajícím sjezdem. Prístupový chodník a príjezd budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnená plocha bude 30,00 m2. Soucástí rodinného domu bude terasa najeho severozápadní strane o ploše 27,60 m2. Oplocení - jihovýchodní strana pozemku p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem (ke komunikaci) bude oplocena dreveným plankovým plotem s podezdívkou a sloupky z KB bloku. Výška plotu max. 1,20 m, délka 20,00 m. V míste prístupového chodníku budou osazena vrátka šíre 1,0 m, v míste príjezdové komunikace ke garáži budou osazena posuvná vrata šíre 2,50 m. Vrata budou na dálkové ovládání. Oplocení pozemku p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem podél hranice se sousedními pozemky p.p.c. 236 a 257/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude provedeno dreveným plotem bez podezdívky do ocelových sloupku. Výška plotu bude max. 1,20 m, délka 85,00 m. Pro umístení ro.ektovou rí ravu a rovedení stavb se stanoví to odmín 1. Stavba rodinného domu, zarízení stavenište a deštová kanalizace budou umísteny na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, vodovodní prípojka a kanalizacní prípojka budou umísteny na pozemcích p.p.c. 1750/1,245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, prívodní el. kabel bude umísten na pozemcích st.p.c. 287/1, p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnené plochy a oplocení budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem tak, jak je uvedeno v zastavovací situaci v mer. 1 : 500, kteráje soucástí dokumentace k územnímu rízení. 2. Jako stavenište je vymezen pozemek st.p.c. 287/1 a p.p.c. 245/1 v kat. území Stráž pod Ralskem. 3. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu povolení musí být vypracována dle vyhl. c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 4. Projektová dokumentace ke stavebnímu rízení musí obsahovat vyhodnocení stavby z hlediska zák. c. 2

3 406/2000 Sb. a vyhlášky c. 291/2001, kterou se stanoví podrobnosti úcinnosti užití energie pri spotrebe tepla v budovách. 5. Stavba rodinného domu vcetne staveb souvisejících bude umístena tak, aby byl splnen 7 zák. c. 274/01 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tzn. v míste soubehu s vodovodním radem ci kanalizacní stokou budou stavby se základy provedeny min. 1,5 od potrubí, aby v prípade opravy ci výmeny potrubí nedošlo kjeho poškození. Bude zachována stávající niveleta terénu v pruhu ochranného pásma. 6. Zásobování pitnou vodou bude ze stávajícího vodovodního radu. Celková délka vodovodní prípojky bude 20 m, z toho umístená na verejném prostranství 12 m. Vodomerná sestava bude umístena v garáži hned za prostupem obvodovou stenou, kde nesmí dojít k poškození a zamrznutí vodomerné sestavy. 7. Splaškové vody z rodinného domu budou odvedeny do šachty kanalizacní stoky mesta. 8. Deštové vody ze strechy rodinného domu budou likvidovány na pozemku stavebníku. 9. Projektová dokumentace pro stavební rízení musí být zpracována v souladu CSN Prostorové usporádání sítí technického vybavení a zákonu pro ukládání inž. sítí. 10. Pri realizaci stavby dojede ke stretu se sítí elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha, tuto skutecnostje nutno zohlednit v projektové dokumentaci ke stavebnímu rízení. 11. V zájmovém prostoru se nachází energetické zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín, nutno zohlednit v projektové dokumentaci ke stavebnímu rízení. 12. Pozemek st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem je z hlediska vnikání radonu z podloží do budovy pozemkem se stredním radonovým indexem. Konstrukci domu je treba rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného stredního radonového indexu ochranná opatrení stavebního objektu. Rozhodnutí o námitkách úcastníku rízení: Námi,tky ani pripomínky nebyly vzneseny. Úcastníci rízení podle &27 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb.. správní rád. ve znení ien "správní rád"): Richard Stanek (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem Radka Stanková (nar ), Jižní 268, Stráž pod Ralskem Oduvodnení Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby obdržel dne žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby: "Izolovaný rodinný dum" vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu na pozemcích: stavební parcely 287/1, pozemkové parcely 245/1 (ostatní plocha - manipulacní plocha) a 1750/1 (ostatní plocha - silnice) v kat. území Stráž pod Ralskem, kterou podal Richard Stanek (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem a Radka Stanková (nar ), bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem. Predmetem územního rízeníje: Rodinný dum - ve tvaru písmene L o max. rozmerech 15,00 x 15,00 m (zastavená plocha 192,00 m2), max. výška domu 7,20 m. RD bude zdená prízemní stavba s obytným podkrovím, bez podsklepení. Obvodové zdivo, prícky a stropy - stavební systém Porotherm. Povrchové úpravy hladkou omítkou ve svetlé barve. Sedlová strecha o sklonu 30 - krytina z páleného materiálu. Okenní rámy, okna, vstupní a balkonové dvere budou drevené hnedé. Soucástí rodinného domuje vestavená garáž. Rodinný dum bude umísten na jižní cásti pozemku st.p.c. 287/1 v k. Ú.Stráž pod Ralskem, od sousedních hranic bude umísten ve vzdálenosti: od st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem 3,00 m, od p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem 4,10 m, od p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem 7,00 m. Zarízení stavenište - bude umísteno 10,00 m severním smerem od navrženého rodinného domu na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 bude vzdáleno 3,00 m. Zarízení stavenište bude tvorit stavební bunka o rozmerech 3,00 x 6,00 m. 3

4 Vodovodní prípojka - vodovodní prípojka bude napojena na vodovodní rad, který vede na opacné strane komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, potrubí HDPE 32 v délce 20,00 m povede od napojení po pozemku p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem kolmo k rodinnému domu. Od hranice sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem bude prípojka umístena 7,30 m. Vodomerná souprava s vodomerem Qn 1,5 bude umístena v garáži RD na obvodové zdi. Kanalizacní prípojka - splaškové vody z rodinného domu budou svedeny kanalizacním potrubím PVC DN 150 v délce 17,0 m do stávající kanalizacní šachty na kanalizacní stoce, která je umístena uprostred komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kanalizacní prípojka povede od napojení po pozemcích p.p.c. 1750/1, 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Od hranice pozemku p.p.c. p.p.c. 236 bude min. vzdálenost 3,00 m. Likvidace dešt'ových vod - vody ze strechy rodinného domu budou zachycovány na zálivku do plastové jímky o objemu 3 m3, která bude umístena na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem severním smerem od navrženého RD v úrovni terénu. Potrubí povede podél západní a východní strany rodinného domu, zaústeno bude v plastové jímce, délka potrubí bude 52,50 m. Prebytecné vody budou rozvedeny drenážním potrubím o délce 15,00 m do vsaku na pozemku st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Prívodní el. kabel - napojení bude provedeno v piiíri, který bude umísten na hranici pozemku p.p.c. 1750/1 a 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Kabel povede z piiíre do rodinného domu po pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem v délce 8,00 m. Zpevnené plochy - prístupový chodník a príjezdová plocha budou provedeny ze zámkové dlažby. Prístupový chodník povede od komunikace p.p.c. 1750/1 k rodinnému domu - délka 8,00 m, šírka 1,20 m. Príjezd (od komunikace k rodinnému domu) - délka 8,00 m, šírka 2,50 m. Napojení na komunikaci (p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem) bude rešeno stávajícím sjezdem. Prístupový chodník a príjezd budou umísteny na pozemcích p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, zpevnená plocha bude 30,00 m2. Soucástí rodinného domu bude terasa najeho severozápadní strane o ploše 27,60 m2. Oplocení - jihovýchodní strana pozemku p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem (ke komunikaci) bude oplocena dreveným plankovým plotem s podezdívkou a sloupky z KB bloku. Výška plotu max. 1,20 m, délka 20,00 m. V míste prístupového chodníku budou osazena vrátka šíre 1,0 m, v míste príjezdové komunikace ke garáži budou osazena posuvná vrata šíre 2,50 m. Vrata budou na dálkové ovládání. Oplocení pozemku p.p.c. 245/1 a st.p.c. 287/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem podél hranice s pozemkem p.p.c. 236 a 257/4 v k.ú. Stráž pod Ralskem - drevený plankový plot bez podezdívky do ocelových sloupku. Výška plotu bude max. 1,20 m, délka 85,00 m. Žádost byla doložena následujícími podklady: 2x dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby, zpracovaná ing. Martinou Havránkovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby - CKAIT , smlouva o podmínkách umístení a provedení stavby ze dne , uzavrená mezi mestem Stráž pod Ralskem a stavebníky, rozhodnutí Mestského úradu v Mimoni, odboru zemedelství a ŽP ze dne , c,j. MUMI 11344/2007, sp. zn. 50/2007 OZ, vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., ze dne , vytycovací nácrt pro vytycení hranice mezi pozemky (st.p.c. 287/1, 288/1, p.p.c. 245/1, 1750/1, 236, 257/4,242,245/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem), vyjádrení ke stavbe - CEZnet, a.s., Decín ze dne , souhlas se stavbou provozovatele technické infrastruktury - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem ze dne , informace o energetickém zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., Decín ze dne , stanovisko k žádosti o pripojení, koordinované závazné stanovisko MeÚ Ceská Lípa ze dne , c.j. MUCL/5/2007, kopie katastrální mapy, vyjádrení Povodí Ohre, s.p., Chomutov ze dne Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby opatrením ze dne oznámil podle 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního rízení o umístení stavby a narídil verejné ústní jednání na den: (pátek) konané v míste: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. Námitky a pripomínky úcastníku rízení a závazná stanoviska dotcených orgánu mohly být uplatneny nejpozdeji pri ústním jednání. 4

5 V rízení bylo zkoumáno, zda mohou být prímo dotcena vlastnická nebo jiná práva vlastníku pozemku a staveb na nich, vcetne pozemku sousedních a staveb na nich. Na základe výsledku byl stanoven okruh úcastníku rízení ve smyslu 85 stavebního zákona. Stavební úrad dospel k záveru, že postavení úcastníka rízení v tomto prípade prísluší následujícím: Úcastníci rízení dle 85 odst. 1 písmoa) zákona C. 183/2006 Sb.: Richard Stanek, bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem - žadatel Radka Stanková, bytem Jižní 268, Stráž pod Ralskem - žadatel Úcastníci rízení dle 85 odst. 1 písmob) zákona c. 183/2006 Sb.: Mesto Stráž pod Ralskem, se sídlem Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem - obec, najejímž území má být požadovaný zámer uskutecnen Úcastníci rízení dle 85 odst. 2 písmoa) zákona C. 183/2006 Sb.: CEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874, Decín 2 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, rodinný dum bude napojen na zarízení v jejich majetku, Severoceské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Masarykova 368, Ústí nad Labem 10 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, rodinný dum bude napojen na zarízení v jejich správe, Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 - vlastnické právo bude územním rozhodnutím prímo dotceno, pri provádení stavby dojde k dotcení síte, vedoucí v pozemku parc.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, se sídlem Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem - vlastník pozemku p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na kterém bude umístena vodovodní a kanalizacní prípojka Úcastníci rízení dle 85 odst. 2 písmob) zákona C. 183/2006 Sb.: Eva Tichovská, bytem Mimonská 28, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavba rodinného domu je umístena 3 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku se sousedním rodinným domem Ladislav Tichovský, bytem Mimonská 28, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku st.p.c. 287/2 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavba rodinného domu je umístena 3 m od jihovýchodní hranice tohoto pozemku se sousedním rodinným domem Vlastislava Ziková, bytem Mimonská 31, Stráž pod Ralskem - vlastník sousedního pozemku p.p.c. 236 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který muže být územním rozhodnutím prímo dotcen - stavbou oplocení pri hranici pozemku Stavba rodinného domu vcetne zarízení stavenište, vodovodní prípojky, kanalizacní prípojky, likvidace deštových vod, zpevnených ploch, prívodního el. kabelu bude umístena na pozemcích st.p.c. 287/1, p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, které jsou ve vlastnictví navrhovatelu a na pozemku p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, který je ve vlastnictví mesta Stráž pod Ralskem. Na pozemku p.p.c. 1750/1 bude umístena vodovodní a kanalizacní prípojka. Navrhovatelé mají s vlastníkem uvedeného pozemku uzavrenu smlouvu o podmínkách umístení a provedení stavby, kterou musí respektovat. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s., Ústí nad Labem souhlasí s umístením výše uvedené stavby. Podmínky, které se týkají umístení stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí pod C. 5, 6, 7, 8,9, do podmínek nebyly zahrnuty podmínky, které se týkají samotné realizace stavby. Podmínky jsou uvedeny jako dodatek k technické zpráve a stavebníci jsou povinni je respektovat. V prípade nedodržení podmínek, Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. Ústí nad Labem nevydají souhlas s užíváním stavby. CEZ Distribuce a.s., Decín dala navrhovatelum své vyjádrení vcetne informativního zákresu dne , kde uvedla, že v uvedeném zájmovém prostoru se nachází energetické zarízení v majetku CEZ Distribuce, a.s., které je chráneno ochranným pásmem dle zákona C. 458/2000 Sb. 46 nebo technickými normami, zejména CSN a CSN Podmínka respektování tohoto zarízení byla uložena podmínkou C. II. tohoto rozhodnutí. Dále navrhovatelé predložili vyjádrení o existenci síte elektronických komunikací spolecnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Praha, ze kterého vyplývá, že pri realizaci stavby dojde ke stretu se sítí elektronických komunikací, které vede v pozemku parc.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, podmínka zohlednení tohoto vedení v PD pro stavební rízení je dána v podmínce C. 10 tohoto rozhodnutí. 5

6 Navrhovatelé doložili odborný posudek - stanovení radonového indexu pozemku. Zkoumaná plocha zástavby je z hlediska vnikání radonu z podloží do budov pozemkem se stredním radonovým indexem. Konstrukci domu je nutno rešit tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle CSN Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v prípade zjišteného stredního radonového indexu ochranná opatrení stavebního obiektu. Z tohoto duvodu byla stanovena podmínka c. 12 tohoto rozhodnutí pro projektovou prípravu stavby. Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí vydal dne , pod c.j. MUCL/5/2007 na základe ust. 4 odst. 6 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu vydal souhlasné koordinované závazné stanovisko, v jehož záveru se uvádí následující: "K predloženému projektu pro územní rízení na stavbu - RD + IS ve Stráži pod Ralskem nemají jednotlivé dílcí úseky verejné správy, hájící dotcené verejné zájmy, závažné pripomínky a s navrhovanou stavbou souhlasí." Mestský úrad v Mimoni, odbor zemedelství a ŽP vydal dne , pod c,j. MUMI 11344/2007, sp. zn. 50/2007 OZ rozhodnutí dle 17, odst. 1 zákona c. 254/2001 Sb., o vodách, ve kterém souhlasí s umístením stavby rodinného domu vcetne zarízení stavenište, zpevnených ploch a inženýrských sítí. Souhlas je udelen za podmínek, které jsou v uvedeném rozhodnutí zahrnuty a musí být dodrženy pri zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu rízení, pri provádení stavby i pri následném užívání stavby. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístení stavby z hledisek uvedených v 90 stavebního zákona, projednal ji s úcastníky rízení a s dotcenými orgány a posoudil shromáždená stanoviska a pripomínky. Mesto Stráž pod Ralskem má schválený územní plán sídelního útvaru Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezere, kde pozemky st.p.c. 287/1 a p.p.c. 245/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem jsou v ploše urcené jako smíšené území ostatní - bytová výstavba smíšená s výrobou - rekonstrukce a dostavba. Územní plán predpokládá, že v uvedené lokalite bude výška objektu do 2.N.P. s podkrovím, se šikmou strechou, což navržený rodinný dum splnuje. Stavební úrad dospel k záveru, že navržená stavba rodinného domu je v souladu s územním plánem. Navržený rodinný dum bude umísten v okrajové cásti mesta Stráž pod Ralskem, kde je stávající zástavba rodinnými domy, v míste, kde stál rodinný dum, který byl v minulosti zboren. Nový rodinný dum tak vhodne vyplní proluku mezi stávajícími domy v ulicní zástavbe. Navrženým vzhledem je rodinný dum v souladu s charakterem území a nijak nezhorší architektonickou a urbanistickou hodnotu v daném území. V prubehu rízení stavební úrad obdržel stanoviska dotcených orgánu, se kterými je navržená stavba rovnež v souladu: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí - stanovisko ze dne , c,j. MUCL/85 I 19/2007- bez pripomínek. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor správy majetku a rozvoje mesta - stanovisko ze dne , c,j. MUSPR 4306/ bez pripomínek. Úcastníci územního rízení nemeli ke stavbe námitky ani pripomínky, rovnež tak dotcené orgány doložily stanoviska bez pripomínek. K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly doloženy všechny podklady potrebné pro rozhodnutí. Stavba nového rodinného domu nevyžaduje nové požadavky na verejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Príjezd k rodinnému domu bude ze stávající komunikace p.p.c. 1750/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, na tomto pozemku, v blízkosti navrhované stavby, vedou inženýrské síte, na které bude rodinný dum napojen. Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby v prubehu územního rízení o umístení stavby neshledal duvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto zpusobem uvedeným ve výroku. V prubehu rízení nebyly vzneseny žádné námitky a pripomínky. Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístení stavby platí po dobu trvání stavby. 6

7 Poucení Proti tomuto rozhodnutí mohou úcastníci rízení podat odvolání ve lhute 15 dnu ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhuty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úradu a rozhoduje o nem Krajský úrad Libereckého kraje, Liberec. Helena Bušová vedoucí odboru výstavby Tento dokument musí být vyvešen na úrední desce po dobu 15 dnu, 15. den je dnem dorucení. Datum vyvešení:..1.r.:.fl.!!j(} I Datum sejmutí:.i.t.i.:?...!cot Podpis oprávnené osoby, potvrzující vyvešení Razítko: Potvrzení o zverejnení umožnující dálkový prístup: Obdrží: Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko:... Podpis oprávnené osoby, potvrzující sejmutí Razítko: Úcastníci rízení dle 85 odst. 1) zákona c. 183/2006 Sb. - na dorucenku: Richard Stanek, Jižní 268, Stráž pod Ralskem Radka Stanková, Jižní 268, Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem Úcastníci rízení dle & 85 odst. 2) zákona c. 183/2006 Sb. - vereinou vyhláškou: Eva Tichovská, Mimonská 28, Stráž pod Ralskem Ladislav Tichovský, Mimonská 28, Stráž pod Ralskem Vlastislava Ziková, Mimonská 31, Stráž pod Ralskem Mesto Stráž pod Ralskem, Námestí 5. Kvetna 55, Stráž pod Ralskem CEZ Distribuce a.s., Teplická 874, Decín 2 Severoceské vodovody a kanalizace a.s., Masarykova 368, Ústí nad Labem 10 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Liberec, Praha 3, P.O. Box 56, Praha 3 Úrad. pro vyvešení a podání zprávy o datu vyvešení a seimutí: Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Dotcené orgány: Mestský úrad Ceská Lípa, odbor životního prostredí, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Ceská Lípa, úrad územního plánování, námestí T. G. Masaryka 1,47036 Ceská Lípa Mestský úrad Stráž pod Ralskem, Námestí 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad, odbor zemedelství a životního prostredí, Mírová 120, Mimon Správní poplatek za vydání územního rozhodnutí o umístení stavby byl vymeren podle zákona c. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu, položky 18a) sazebníku správních poplatku ve výši 1 000,00 Kc a byl zaplacen hotove dne , císlo dokladu 52. IC telefon:

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem r Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j:MUSPRJ3996/2008 Stráž pod Ralskem, dne: 27.10.2008 Sp.zn: 263/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 2/1 Vyrizuje:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2176/2009 Sp.zn: 112/09-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1294/2008 sp. zn.: 37/08-328.3 Pocet stran dokumentu/príloh: 6/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Mestský úrad Bnlšperk

Mestský úrad Bnlšperk Mestský úrad Bnlšperk K Námestí 22, 739 44 Brušperk stavební úrad c.j. : SÚ/328/549/2007/Br vyrizuje: Eliška Brožová datum: 2007-05-16 Kamil Cížek Lenka Cížková 73945 Frycovice 412 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Mestský

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem 3~(} Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPRl461 112009 Sp.zn: 319/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

rozhodnutí o umístení stavby

rozhodnutí o umístení stavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3600/2008 Sp.zn: 231/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Rozhodnutí

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 51 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl917/2009 Sp.zn: 398/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl1766/2008 Sp.zn: 82/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem,

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem 16 Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl308/2009 Sp.zn: 364/08-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl4275/2007 Sp.zn: 92/07-328.3 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod Ralskem, dne: 29.10.2007 Rozhodnutí

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4317/2009 Sp.zn.: 308/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 6/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 2360/2012/SÚ 4 Slavonice, dne: 26.10.2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem - Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl3073/2008 Sp.zn: 190/08-328.3.1 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/1 Vyrizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0298/roz/12-La/0602 Zliv, dne 21.3.2012 Vyřizuje: Ing.Lamošová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/2568/201O Sp.zn: 120/1 0-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem. v,, v VEREJNA VYHLASKA Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/327 112008 Sp. zn.: 221808-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/0 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. května 55,47127 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3546/2009 Sp.zn: 100/09-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby. 471 27 Stráž pod Ralskem Joi Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/4729/2009 sp. zn.: 322/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5.kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl2534/2008 sp. zn.: 127/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 5/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl812/2009 sp. zn.: 333/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 7/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRl262912009 Sp.zn: 153/09-328.3 Pocet listu dokumentu/príloh: 4/1 Vyrizuje: Jaroslava Šebková Stráž pod Ralskem,

Více

N Á V R H V Ý R O K U Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í

N Á V R H V Ý R O K U Ú Z E M N Í H O R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/3827/2011 Č.j: MÚTý/STAV/3827/2011-3-Návr-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 26.01.2012 Oprávněná

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/3256/2007 Spozn:154/07-330 Vyrizuje: Helena Bušová E-mail: busova@strazpr.cz Telefon: 487829918,487829989

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/79/2011/smm - 4 Polná, dne: 17.3.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna 55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPR/4829/2007 Sp.zn: 303/07-328.3 Vyrizuje: Dita Vránová Stráž pod Ralskem, dne: 12.12.2007 Rozhodnutí nabylo

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 706/2012 Milín, dne: 16.7.2012 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční Č.j: MUSPR/3068/2010 Sp.zn: 108/10-328.3. Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Rozhodnutí nabylo právní moci dne. 164, 471

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/1634/2012 Sp. zn.: 8/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Stráž pod Ralskem, dne: 2.3.2012 Toto

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI

Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby ROZHODNUTI Městský úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Náměstí 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/3944/2009 Sp.zn: 208/09-330 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Helena Bušová Stráž pod

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 165/2016 OV MUMI 1974/2016 8.4.2016 Dobrota

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční ě.p. 164,47127 Stráž pod Ralskem Č.j.: MUSPR/7340/2012 Sp. zn.: 338/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 3/1 Vyřizuje: Jaroslava Šebková ve Stráži

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/33300-11/4770-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE ROZHODNUTI Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo:.ev./ 4)/3 Číslo jednací: ~., v v URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD v Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE telefon: 318692151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/9/2011/smm - 4 Polná, dne: 14.2.2011 Vyřizuje: Ing. Marta Smerekovská E-mail:

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Námestí5. kvetna55, 471 27 Stráž pod Ralskem C.j: MUSPRl1956/2007 sp. zn.: 276/06-328.3 Stráž pod Ralskem, dne: 7.5.2007 Vyrizuje: Jaroslava Šebková E-mail:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/11396/2012/Ry Ivana Rývorová Telefon: 487 881 209 Počet

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/866/2016/Po Dle přílohy č. 4 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1809/2016/Po Dle přílohy č. 5 vyřizuje: Ing. Sandra Potyková prostřednictvím tel. : 558 666 443, kl. 142 Obec Fryčovice e-mail

Více

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T Í č. 71/13 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: robotkovaj@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 23737/2012 VÚP/ČA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Odbor výstavby - stavební úřad Husova č.p. 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou Vyřizuje: Ing. Lucie Müllerová Č.j.: MU/ /2011 Telefon: 488 880 924, 603 415

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem

Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem Mestský úrad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Nám. 5. kvetna55,47127 Stráž podralskem C.j: MUSPRJ4090/2008 Sp.zn.: 257/08-330 Pocet listu dokumentu/príloh: 3/2 Vyrizuje: Renáta Badalcová Stráž pod Ralskem,

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/752/2012-5 Pelhřimov, dne: 15.8.2012 Žadatel: Jiří Vaverka (nar. 12.8.1953), Božejov 159, 394 61 Božejov V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, stavební úřad náměstí Smiřických 53, Kostelec nad Černými Lesy Č.j: 2006/2011/HM - 5 Kostelec nad Černými Lesy, dne: 8.7.2011 Vyřizuje: Hana Machoňová E-mail: Hana.Machonova@kostelecncl.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, vodního hospodářství a dopravy náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 492 411 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Č.j.:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 07.08.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/51955/2012/Či Hana Čiháková Telefon: 487 881 207 Počet

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Č.j. : sú/350/2009 Velké Hamry dne 21.1.2010 Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369 824 Filip

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby:

I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., rozhodnutí o umístění stavby: Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 6526/2013/08/VUP-UR1519,SP5516 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Týništi nad Orlicí, odbor - stavební úřad Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí Spis.zn.: MÚTý/STAV/20/2013 Č.j: MÚTý/STAV/20/2013-6-Rozh-ÚŘUS-Pa Týniště nad Orlicí 09.04.2014 Oprávněná

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD -

OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE - STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

*mujcx00lp9iz* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2015. Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne Spisová značka: Výst.

*mujcx00lp9iz* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2015. Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne Spisová značka: Výst. *mujcx00lp9iz* MUJCX00LP9IZ Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne 31.3.2015 Spisová značka: Výst. 2013/128/Zj Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: stavebni.urad@jince.cz www.jince.eu Spis. zn.: 1574/12/Tů Č.j. :

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa /A/20 Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa 231.2.3/A/20 43/OŽP/2016 Váš dopis zn.: Ze dne 22.09.2016 Spisová značka: Ev. č. dokumentu Č. j. dokumentu:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 ODBOR VÝSTAVBY Váš dopis zn.: Ze dne: 17.9.2012 Spis.zn.: OV/3751/2012-He Č.j.: OV/24139/12 HEL Vyřizuje: Jaroslava Helebrantová E-mail: helebrantova.jaroslava@kralovice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y I I. p o v o l u j e Městský úřad Mirošov, oddělení výstavby náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov Č.j: 1678/2010-6 Mirošov 21.9.2010 Vyřizuje: Marta Kolářová E-mail: stavebni@mirosov.cz Telefon: 371 121 487 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou

Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2013/109/20-154/2-3 Luka nad Jihlavou, dne: 5.3.2013 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz Telefon:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú ř a d Č.j. : sú/293/2009 Velké Hamry dne 10.12.2009 Vyřizuje : Fajfrová (lenka.fajfrova@velkehamry.cz) Telefon : 483 369824 Lenka

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í B

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í B Č.j: MMJ/SÚ/4178/2012-3 JID: 130967/2012/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 28.11.2012 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 656/2012 OV MUMI 7499/2012 7.11.2012 Dobrota

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1522/2012 Milín, dne: 16.1.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Stavba obsahuje: odbor výstavby a ÚP.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Stavba obsahuje: odbor výstavby a ÚP. Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty čj. Výst. 621/2008 Všetaty dne 25.6.2008 Výroková část: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Všetaty, obor výstavby

Více

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem

Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem stavba Městský úřad Stráž pod Ralskem odbor výstavby Revoluční č.p.164, 471 27 Stráž pod Ralskem Č.j: MUSPR/8287/2012 Sp.zn.: 380/12-328.3 Počet listů dokumentu/příloh: 5/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová ve

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 Pan Martin Bajza a paní Jana Bajzová Kasejovice 266 K A S E J O V I C E 335 44 Č.j. 735/2007/Výst.

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2517/2009-5-Be-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 30.4.2010 Vyřizuje: Soňa Bernreiterová E-mail: sona.bernreiterova@pozorice.cz Telefon: 544226055

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/490/2012/STAV Nový Knín, dne 10.9.2012 Č.j.: MUNK/2414/2012/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/145/2012 V Habrech dne 9.května

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více