Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (47) Slib nového člena zastupitelstva města Kateřina Macková 2. (36) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 3. (37) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Jiří Prouza 4. (38) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Jiří Prouza 5. (39) Optický kabel od ulice Komenského na SMK Jiří Prouza 6. (40) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 7. (41) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 8. (11) Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Kateřina Macková file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 9. (16) Hospodaření Věra Šimková 10. (42) Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Kateřina Macková 11. (24) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Luboš Křivda 12. (43) Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Kateřina Macková 13. (35) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Petr Fišer 14. (44) Řešení parkování v centru města Kateřina Macková 15. (45) Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16. (46) Diskuse Kateřina Macková Zápis z jednání file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

3 č. Z-2013/2/1 Slib nového člena zastupitelstva města k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í

4 č. Z-2013/2/2 Sportovní hala v Červeném Kostelci zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci.

5 č. Z-2013/2/3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)".

6 č. Z-2013/2/4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice".

7 č. Z-2013/2/5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK".

8 č. Z-2013/2/6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník".

9 č. Z-2013/2/7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec".

10 č. Z-2013/2/8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok 2013.

11 č. Z-2013/2/9 Hospodaření hospodaření města za leden až březen 2013.

12 č. Z-2013/2/10 Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku 2013.

13 č. Z-2013/2/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

14 č. Z-2013/2/12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod.

15 č. Z-2013/2/13 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší.

16 č. Z-2013/2/14 Řešení parkování v centru města s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod.

17 č. Z-2013/2/15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec.

18 č. Z-2013/2/16 Diskuse připomínky členů ZM a občanů.

19 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Návrhová komise: Cejnar Karel, Demjanovič Petr, Regner Jiří 17-14,0,3,S Hlasování o programu: 17-17,0,0,S Zápis 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne v 16:00 hod. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci v e ř e j n á v e r z e 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů, 9 občanů Prezenční listiny přiloženy Fišer Petr Ing., tajemník MěÚ Franková Marcela, Kozáková Monika, Nejman Petr, Růžková Ivana, Škoda Michal Ságner Radomír, Vondra Josef 17-15,0,2,S Macková Kateřina Na zasedání je přítomno 20 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. Schválený program: 1 Slib nového člena zastupitelstva města 2 Sportovní hala v Červeném Kostelci 3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) 4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice 5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK 6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník 7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec 8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" 9 Hospodaření Rozpočtová opatření přijatá RM v roce Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM 12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín 13 Obecně závazná vyhláška č. 5/ Řešení parkování v centru města 15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16 Diskuse

20 K jednotlivým bodům programu: 1. Slib nového člena zastupitelstva města Předkladatel:, Kateřina Macková Hana Pellová (kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová), členka zastupitelstva města, požádala dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města ze zdravotních důvodů. V souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, je tento mandát uprázdněn a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Ing. Pavel Kábrt, narozený , bytem Olešnice 139, Červený Kostelec Olešnice. k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í Usnesení č. Z-2013/2/1 2. Sportovní hala v Červeném Kostelci Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o postupu reklamačního řízení ve věci - průsaků vody a vlhnutí stavebních konstrukcí v místě styku střechy se stěnou sportovní haly. Na podzim roku 2004 bylo jednáno se zástupci firmy ARCH-GLOBAL s.r.o. Most o možnosti využití jejich samonosného systému pro zastřešení sportovní haly. K samonosnému zastřešení používají vysoce kvalitní povrchově upravené plechy Myriad Francie. Rada města dne schválila návrh smlouvy o dílo na zhotovení studie stavby. Studie byla použita jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka: Ing. arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou. Po získání projektové dokumentace a stavebního povolení se provedlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém uspělo Sdružení JMA + ESOX Červený Kostelec. Stavba byla zahájena na jaře 2006 a dokončena na podzim První reklamace zatékání do stavební konstrukce byla zaslána zhotoviteli dne Zhotovitel reklamaci uznal a provedl nápravná opatření. Zatékání do stavební konstrukce nebylo uspokojivě odstraněno a následovala další reklamace. Tento postup byl několikrát opakován až zhotovitel stavby odmítl provést další opravu, dokud nebude jasně definována příčina a místo zatékání do stavební konstrukce., po dohodě s projektantem a zhotovitelem stavby, zadalo u Doc. Ing. Zdeňka Kutnara CSc. znalecký posudek, který se prováděl od února 2011 do srpna Dne se uskutečnilo jednání zástupců města s zhotovitelem stavby, poddodavatelem samonosné střešní konstrukce a projektantem. Přítomní se seznámili se znaleckým posudkem. Arch-Global, poddodavatel samonosné střešní konstrukce konstatoval, že na své dodávce neshledal závadu a že jejich dodávkou nezatéká. Zhotovitel stavby uvedl, že vyčerpal všechny možnosti oprav a do dnešního dne nenašel příčinu zatékání. Investor uvedl, že končí záruka na stavbu a dále bude prostřednictvím právníka jednat o prodloužení záruky na uvedenou závadu. O právní pomoc v této věci byl požádán JUDr. Lukáš Havel z Trutnova. Požádal o zpracování dalšího znaleckého posudku, který provedl Ing. Václav Jiránek, se stejným výsledkem jako Doc. Ing. Zdeněk Kutnar Csc. a to, že mohou jednoznačně stanovit jako hlavní příčinu zatékání do výše popsaných konstrukcí netěsnost, vodopropustnost spoje jednotlivých lamel střešní krytiny. Tímto spojem je jednoduchá stojatá drážka bez vloženého těsnění, která není v určitých klimatických podmínkách schopna zajistit vodotěsnost střešní krytiny. JUDr. Lukáš Havel dále požádal o návrh technického řešení opravy zatékání a jeho 2

21 3 ocenění, ze kterého by stanovil vzniklou škodu. V posudku Doc. Ing. Kutnara CSc. se uvádí možnost opravy způsobem ukotvení nové hydroizolační vrstvy na stávající krytinu, bude-li to ze statického hlediska možné. Z tohoto důvodu byl zadán statický posudek přitížení střešní konstrukce haly u Ing. Richarda Valenty, autorizovaného statika. Ze statického posudku je patrné, že další přitížení střešní konstrukce není možné. Dne se uskutečnila schůzka investora, zhotovitele stavby, poddodavatele a projektanta. Na schůzce bylo dohodnuto, že firma Arch Global vytmelí stojaté drážky (vrchní pertl lamely) od betonového kšiltu po hřeben ve 4 5 poli ze strany fotbalového hřiště, kde je zatékání nejvíce patrné. Práce budou prováděny za účasti zhotovitele stavby v termínu do Po vytmelení bude následovat sledování stavby po opravě a následné vyhodnocení za účasti zástupců všech zúčastněných stran. V příloze přikládám znalecké posudky, právní rozbor JUDr. Lukáše Havla a další dokumenty. Připomínky: PharmDr. Minaříková - jaké jsou lhůty na záruky? P. Prouza - záruka byla 6 let. Závadu do teď neodstranili. Stále běží záruční řízení do konce roku ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/2 zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci. 3. I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "I/14 Červený Kostelec ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". Je zhotovena projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení, části kanalizace s vyvedením přípojek po veřejné části, části vodovodu s vyvedením přípojek po veřejném prostoru a opravu chodníků v celém rozsahu opravy silničního svršku financované ŘSD. Dne se uskutečnilo jednání na ŘSD v Hradci Králové, byl dohodnut postup pro výběr zhotovitele stavby. ŘSD nemá doposud zajištěno financování akce ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/3 informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". 4. Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Kanalizační přípojky Červený Kostelec Olešnice". Práce na přípojkách jsou po zimě zahájeny. Po upozornění vlastníků nemovitostí dopisem o ukončení poskytnutí finančních prostředků města na výstavbu přípojek se někteří vlastníci rozhodli uzavřít smlouvu s městem o vybudování kanalizační přípojky. Připomínky:

22 4 Ing. Hanuš - kolik % bude připojeno? Starosta - připojeno bude 80% ekvivalentních obyvatel ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/4 informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice". 5. Optický kabel od ulice Komenského na SMK Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, v současné době probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/5 informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". 6. Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Technická infrastruktura pro 7RD Větrník". V současné době je zahájeno stavební řízení na MÚ Náchod, odbor silničního hospodářství (komunikace), odbor životního prostředí (vodovod a kanalizace) a na MÚ Červený Kostelec územní souhlas na přeložku plynu. Dále je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/6 informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník". 7. Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". Na stavbu je zahájeno stavební řízení a současně probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/7 informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". 8. Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání návrh na zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok ,0,0,S

23 5 Usnesení č. Z-2013/2/8 s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok Hospodaření Předkladatel: Věra Šimková Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen Příjmy i výdaje jsou realizovány v souladu se schváleným rozpočtem. Příjmy z daní se po novele RUD vyvíjejí pozitivně. Připomínky: Ing. Hanuš - kolik dělají příjmy za 4/2013? Ing. Šimková - zvýšení příjmů o ,- Kč. hospodaření města za leden až březen ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/9 10. Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání kompletní přehled rozpočtových opatření přijatých RM od začátku rok Souhrn je přílohou ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/10 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Předkladatel: Luboš Křivda Místo předložil ZM k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM. Bezúplatný převod pozemků p.č. 661/37 (ostatní plocha) a p.č. 661/38 (ostatní plocha) v k.ú. Červený Kostelec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/11 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

24 6 12. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Předkladatel: Kateřina Macková Místo předložil ZM k projednání plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. Dokumentace technického řešení je k nahlédnutí u místostarosty ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/12 s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. 13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Předkladatel: Petr Fišer Tajemník předložil ZM k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2013 o ochraně ovzduší. Návrh je zpracován podle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ruší stávající Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2008, která v současné době neodpovídá platné legislativě ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/13 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší. 14. Řešení parkování v centru města Předkladatel:, Kateřina Macková Místo informoval ZM o parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. 3 hod. Připomínky: Mgr. Kafka - toto opatření podporuji, regulace parkování a vytěsňování parkování z centra města bude muset v budoucnu pokračovat. Je třeba podporovat zpomalení dopravy v obytných částech, jednosměrky zpřístupnit cyklistům obousměrně atd. Starosta - jakoukoli dopravní značku, kterou chceme umístit, musí schválit dopravní inspektorát. Ing. Hanuš - na parkovištích např. u úřadu parkují lidé, kteří tam vůbec nemusí parkovat. Auta tam stojí celý den. Snažit se najít nějaké řešení, usnadnit lidem život. Parkování slouží k obsluze, aby si lidé mohli obejít a vyřídit co potřebují. P. Fabián - chtěl bych reagovat na to co řekl p. Kafka. Toto opatření nemá vytěsnit auta z města, ale zvýšit provoz, protože auta by se měla na parkovištích rychleji točit. Já si myslím, že to není správné řešení a to ze dvou důvodů. Dopravní situace ve městě tak vážná není. Ani toto opatření nezajistí, že v každou dobu zaparkují. Můžeme rozhodovat o tom, kdo může parkovat a kdo ne?

25 7 Ing. Hanuš - nevidím žádné omezení v parkování na 1 hod. Parkoviště je pro lidi, aby měli šanci u pošty zaparkovat. P. Vágner - parkování na kotoučky, kdo bude kontrolovat kotoučky? Kdo přišel s tímto nápadem? P. Vondra - nevím jestli jsem s tím nápadem přišel já, ale navrhl jsem to. V Hronově to funguje, lidé jsou spokojeni. Byla tam stejná situace jako tady. Nedalo se na náměstí zaparkovat. Teď, koupíte si kotouček za 20,- Kč a zaparkujete všude v jakoukoli hodinu. P. Fabián - kolik lidí se obrátilo na MěÚ s tím, že chce řešit parkování? PharmDr. Minaříková - já tu poptávku na parkování u zdravotního střediska mám od pacientů. Některá auta tam stojí celý den a pacienti nemají, kde zaparkovat. Pí. Cinková - pro nikoho z toho nevyplývá nic špatného. Týká se to zaměstnanců a občanů, kteří bydlí v okolí náměstí. Tito občané mají možnost zaparkovat jinde. P. Kábrt - jak se bude pokutovat? Místo - je to možné pokutovat podle sazebníku policie. Pí Cinková - jaká je šance na jiné parkování? Místo - nejbližší parkování je možné do 150 m ,3,3,S Usnesení č. Z-2013/2/14 s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod. 15. Zadání územního plánu města Červený Kostelec Předkladatel: Starosta předložil ZM k projednání zadání územního plánu města Červený Kostelec. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad s rozšířenou působností. Pořizovatel projednal návrh zadání v souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě výsledku projednání (doručených stanovisek, připomínek a podnětů) byl návrh zadání upraven ve spolupráci s určeným zastupitelem. Materiály jsou přílohou zápisu. Připomínky: Ing. Hanuš - kdy je předpoklad, že se návrh dostane do zastupitelstva? P. Prokop - mohlo by to být do konce roku PharmDr. Minaříková - bude projednáván územní plán s občany? P. Prokop - v první fázi je společné projednání s úřady a obcemi, ale už v této fázi se vyvěšují na úřední desku všechny dokumenty. Je v zájmu občanů sledovat úřední desku. Řízení o územním plánu je veřejné projednání s občany. P. Cejnar - je možné projednání s okrajovými částmi města? Starosta - možné to je, ale musíme dohodnout projednání s MěÚ Náchod s pořizovatelem územního plánu. P. Brand - kdo vybírá projektanta, který bude vytvářet územní plán.

26 Starosta - projektant už je vybraný, nejdříve musel být vybrán projektant a pak můžeme měnit územní plán. P. Brand - na jakém základě byl vybrán? Starosta - na základě výběrového řízení. P. Brand - přihlásí se společnosti, cena je daná? Starosta - cena není nikdy daná, cena je slepá. Požádali jsme autorizovanou firmu, která za nás udělala výběrové řízení. s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/ Diskuse Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta - informoval ZM o stavu domu Morových. Odbor výstavby vypsal nařízení odstranění budovy vlastníkům. Budova odstraněna nebyla. Dalším krokem je, že Město Č. Kostelec odstraní budovu a náklady bude vymáhat po Morových. P. Spůra - kdy bude odstraněna budova čp. 298 (Sazka)? Starosta - nechceme budovu čp. 298 (Sazka) zbourat, aby tam zůstalo prázdno. Jsou zpracované dva návrhy, jak by mohl prostor v budoucnu vypadat. P. Fabián - kam se odstěhovali Morovi? Starosta - Pí Morová bydlí v domě Laštovičkových. Puškovi ve Rtyni v Podkrkonoší. P. Brand - počítá se s možností, že dům čp. 298 (Sazka) nebude zbourán. Starosta - dům Sazka je ve velmi špatném stavu. P. Brand - je výhodnější dům zbourat a postavit nový? Starosta - varianty na nový dům jsou, ale pak se bude hledat možnost, aby dům postavil soukromý subjekt. P. Brand - kdo zaručí, aby nový dům byl esteticky hodnotný. Tento stávající je secesní dům. P. Prokop - dům vypadá úplně jinak, než byl původní projekt. Místo - chceme zprůhlednit to pěkné co tady je a ne doplnit řadu, aby nebylo vidět dál. Opravovat budovu by bylo ekonomicky nevýhodné. Ing. Hanuš - do tohoto kouta města jsme dali řádově okolo 150 mil. Kč. Tato oblast si zaslouží, aby byla vidět. Pí. Cinková - park pod náměstím zůstane? Starosta - park pod náměstím zůstane. Bude nově osázen. P. Poznar pán, který rozprodával pozemky na Vyšehradě, má postavit okolo cesty. Jak máte právně ošetřeno, kdo postaví cesty, když zkrachuje? P. Poznar - nejdříve by se měly udělat inženýrské sítě a pak vydat stavební povolení. Starosta tímto způsobem to provádíme u městských pozemků (např. 7 RD Větrník). V případě Vyšehradu vše vybuduje investor a Město pak inženýrské sítě převezme. P. Poznar - kdy se dělala revize odpadu, který jde z Broďáku a ústí do potoka u Batistu. Myslím si, že by se měl odpad pustit do Špinky, když se podíváte U Prozů za hospodou, to je hrozné co tam je. Ing. Hrstka - odpad je zaústěný do kanalizace až pod Batistem. Starosta- pozemky U Prouzů není náš katastr. Č. Kostelec končí břehem Broďáku. Cesta už není města. 8

27 P. Poznar - pěšina co vede přes Občinu k Broďáku. Vykupoval se pozemek od Cinkových, bude se posouvat plot. Proč se tam neskácelo 5 lip, co tam stojí? Starosta - lípy jsou chráněné, nepovolí kácení. Je to Alej svobody. P. Borůvka - máme městského architekta? Velké spoustě lidí se nelíbí nová budova na Náměstí T. G. Masaryka. Kdo tomu dal souhlas? Starosta - je to věc názoru, ale od toho je architekt a stavební úřad, který to povoluje. Pí Semeráková - chtěla bych veřejně poděkovat za odhlučnění stripovací kolony na Vodojemu. připomínky členů ZM a občanů ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/16 Jednání bylo ukončeno v hodin. Josef Vondra ověřovatel zápisu Radomír Ságner ověřovatel zápisu 9

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 8. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 8. řádné jednání Rady města, konané dne 17.4.2013 kancelář starosty 1. (37) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (15) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 6.11.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (1) Vyhlášení výsledku voleb 2. (2)

Více

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012

7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 7. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 13.12.2012 sál kina Luník v Červeném Kostelci 1. (20) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 29.8.2012 kancelář starosty 1. (10) Stavební úpravy č.p. 26, Komenského, Červený Kostelec 2. (1) Oprava lesních pěšin v lesoparku

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 12.9.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, propojení vodovodu Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 28.2.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (69) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 6.4.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 28. řádné jednání Rady města, konané dne 8.12.2014 kancelář starosty 1. (43) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace 2. (44) Snížení

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne 31.7.2013 kancelář starosty 1. (10) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská + 17. listopadu (chodníky + inženýrské sítě) Jiří

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 20.3.2013 kancelář starosty 1. (1) Optický kabel od ul. Komenského na SMK, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Plánovací smlouva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 23.11.2011 kancelář starosty 1. (1) Zabezpečení svahu ulice Budovatelská, k.ú. Lhota za Č. Kostelcem Jiří Prouza [ Přijaté usnesení

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 24. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 2.12.2013 kancelář starosty 1. (45) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 2. (46) I/14 Červený Kostelec, OŽK

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 13.6.2012 kancelář starosty 1. (10) Zásobování vodou města Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec - Olešnice,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné jednání Rady města, konané dne 8.2.2012 kancelář starosty 1. (10) Městský kamerový a dohlížecí systém Červený Kostelec 2. (1) Červený

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.12.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (7) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Jiří

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 5. řádné jednání Rady města, konané dne 22.2.2012 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace 2. (2) Kanalizační

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 8.9.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (5) Červený Kostelec Olešnice, splašková kanalizace 2. (6) Kanalizační

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 17.3.2011 malý sál divadla J.K.Tyla v Č. Kostelci 1. (6) Stavební úpravy knihovny 2. (7) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. října 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 26.2.2015 malý sál Divadla J. K. Tyla Červený Kostelec 1. (100) Kontrola plnění úkolů z jednání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 24. řádné jednání Rady města, konané dne 4.11.2015 kancelář starosty 1. (157) Žádost KB o podpis dodatku k úvěru na zateplení paneláků 2. (158)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 28.5.2014 kancelář starosty 1. (1) Zakladatelské listiny Voda Červený Kostelec s.r.o. 2. (2) Volba dozorčí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Z á p i s. o průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 15. 8. 2016 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Počet přítomných členů zastupitelstva: 7 - Blažek, Machová, Švec, Zasadil,

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne

MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY. zápis č. 11/2012. ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne MĚSTYS MLADÉ BUKY ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE MLADÉ BUKY zápis č. 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva městyse Mladé Buky ze dne 25.07.2012 Přítomni: Omluven: Anděl Břetislav, PhDr. Böhnisch Robin, Dlabal Radek,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 1. prosince 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma Omluven: Kateřina Pudivítrová, Michaela

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM . (1) 2. (2) Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení firem na dodávku stavby "Opěrná zeď v ulici Strmá, Horní Kostelec" Jiří Prouza 3. (3) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města,

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 16. řádné jednání Rady města, konané dne 15.7.2015 kancelář starosty 1. (76) Intenzifikace ČOV 2. (77) Červený Kostelec - Stolín, splašková kanalizace

Více

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 23 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 26. 6. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Jana Boučková Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 1. řádné jednání Rady města, konané dne 7.1.2015 Kancelář starosty 1. (69) Návrh na vyřazení nedokončených investic města Červený Kostelec Jiří

Více

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje:

ad. 10. Návrh usnesení přednesla p. Drahotová v tomto znění: a) zastupitelstvo obce schvaluje: Zápis č. 4 /2008 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Kruty konaného dne 20.11.2008 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení: Ukončení: 18.00 hod. 19.40 hod. Přítomni: P. Hošta, J. Šmejkalová, Vl.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 25.8.2016 Přítomni: Omluveni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Václav, Soukupová Jitka Poukar Radim Zahájení zasedání

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 9.3.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Olešnice, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (2) Rekonstrukce vodovodu v ulici

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. srpna 2008 od 16 do 17,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: 17 členů ZM, 2 vedoucí odborů MěÚ,

Více

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: ,

Obec Andělská Hora. IČ: , Andělská Hora 18, , pošta Bochov tel.: , Obec Andělská Hora IČ: 00573175, Andělská Hora 18, 364 71, pošta Bochov tel.: 359807901, e-mail: podatelna@andelskahora.cz Zápis z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce Andělská Hora, které se uskutečnilo

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16. července 2012

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16. července 2012 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16. července 2012 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: , ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO: , Tel.: ,   ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/2014 ve Vysokém konaného dne

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 4/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 5, konaného dne 15. 4. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2009 od 16 do 18,30 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů MěÚ, 8 občanů

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014

Z Á P I S. z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Z Á P I S z 4. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 11.8.2014 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček omluven Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka

Z Á P I S. Datum konání: 21. února ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Langr Miloš. pí. Voříšková Jitka Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 21. února 2011 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 10 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 1 Ing. Otp Potluka

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného dne 12. 11. 2015 od 19:00 hodin v obřadní síni obecního úřadu Křenovice, Školní 535 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č. 3/22/2015 bylo schváleno

Výsledek hlasování : pro 7 proti 0 zdrželi se 0 Usnesení č. 3/22/2015 bylo schváleno Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 3, konaného dne 18. 2. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné.

Zahájení starosta obce, pan Miroslav Duchoň zahájil veřejné zasedání OZ. Jednání bylo přítomno 12 členů OZ, tudíž bylo označeno za usnášeníschopné. Zápis č. 177 z veřejného jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 7. 10. 2015 od 17.00 hodin v malém sále zámku v Osvračíně ---------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice

Z Á P I S. ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Z Á P I S ze 17. zasedání ZM Sedlice konaného dne 25.11.2015 od 18,00 hodin na MěÚ Sedlice Přítomno: dle prezenční listiny 8 členů zastupitelstva. Omluveni: p. David Vágner, Ing. Jindřich Brožovský, Ing.

Více

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne

Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne Zápis č. 34/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 9. 11. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Ing. Jiří Čvančara, Tomáš Král Omluven: - Hosté: Ing. Ewa

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

ZÁPIS. Z jednání zastupitelstva obce Sukorady, které se konalo dne kanceláři OÚ v hodin

ZÁPIS. Z jednání zastupitelstva obce Sukorady, které se konalo dne kanceláři OÚ v hodin ZÁPIS Z jednání zastupitelstva obce Sukorady, které se konalo dne 20.11.2015 kanceláři OÚ v 16.30 hodin Přítomni: Jana Pečová, Jan Strašík, Marcela Nováková, Lenka Vrabcová, Karel Řezáč, Václav Jechura

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 15.5.2013 kancelář starosty 1. (1) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Úvěr na kanalizační přípojky

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. května 2016 Místo konání: Vráto, budova Obecního úřadu ve Vrátě Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více