Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (47) Slib nového člena zastupitelstva města Kateřina Macková 2. (36) Sportovní hala v Červeném Kostelci Jiří Prouza 3. (37) I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Jiří Prouza 4. (38) Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Jiří Prouza 5. (39) Optický kabel od ulice Komenského na SMK Jiří Prouza 6. (40) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Jiří Prouza 7. (41) Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Jiří Prouza 8. (11) Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Kateřina Macková file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 9. (16) Hospodaření Věra Šimková 10. (42) Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Kateřina Macková 11. (24) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Luboš Křivda 12. (43) Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Kateřina Macková 13. (35) Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Petr Fišer 14. (44) Řešení parkování v centru města Kateřina Macková 15. (45) Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16. (46) Diskuse Kateřina Macková Zápis z jednání file:///d /Dokumenty/MestoCK/Z%E1pisy/2013/ZM02_2013v/0PDFindex.html[ :35:06]

3 č. Z-2013/2/1 Slib nového člena zastupitelstva města k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í

4 č. Z-2013/2/2 Sportovní hala v Červeném Kostelci zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci.

5 č. Z-2013/2/3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)".

6 č. Z-2013/2/4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice".

7 č. Z-2013/2/5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK".

8 č. Z-2013/2/6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník".

9 č. Z-2013/2/7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec".

10 č. Z-2013/2/8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok 2013.

11 č. Z-2013/2/9 Hospodaření hospodaření města za leden až březen 2013.

12 č. Z-2013/2/10 Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku 2013.

13 č. Z-2013/2/11 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

14 č. Z-2013/2/12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod.

15 č. Z-2013/2/13 Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší.

16 č. Z-2013/2/14 Řešení parkování v centru města s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod.

17 č. Z-2013/2/15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec.

18 č. Z-2013/2/16 Diskuse připomínky členů ZM a občanů.

19 Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Návrhová komise: Cejnar Karel, Demjanovič Petr, Regner Jiří 17-14,0,3,S Hlasování o programu: 17-17,0,0,S Zápis 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne v 16:00 hod. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci v e ř e j n á v e r z e 20 členů ZM, 9 vedoucích odborů, 9 občanů Prezenční listiny přiloženy Fišer Petr Ing., tajemník MěÚ Franková Marcela, Kozáková Monika, Nejman Petr, Růžková Ivana, Škoda Michal Ságner Radomír, Vondra Josef 17-15,0,2,S Macková Kateřina Na zasedání je přítomno 20 členů ZM - ZM je usnášeníschopné. Schválený program: 1 Slib nového člena zastupitelstva města 2 Sportovní hala v Červeném Kostelci 3 I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) 4 Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice 5 Optický kabel od ulice Komenského na SMK 6 Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník 7 Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec 8 Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" 9 Hospodaření Rozpočtová opatření přijatá RM v roce Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM 12 Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín 13 Obecně závazná vyhláška č. 5/ Řešení parkování v centru města 15 Zadání územního plánu města Červený Kostelec 16 Diskuse

20 K jednotlivým bodům programu: 1. Slib nového člena zastupitelstva města Předkladatel:, Kateřina Macková Hana Pellová (kandidát volební strany Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová), členka zastupitelstva města, požádala dopisem ze dne o zrušení mandátu člena zastupitelstva města ze zdravotních důvodů. V souladu s 55 odst. 2) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, je tento mandát uprázdněn a dle 56 odst. 1) téhož zákona nastupuje za člena ZM první náhradník této volební strany Křesťanská demokratická unie-čs. strana lidová, pan Ing. Pavel Kábrt, narozený , bytem Olešnice 139, Červený Kostelec Olešnice. k t o m u t o b o d u n e n í u s n e s e n í Usnesení č. Z-2013/2/1 2. Sportovní hala v Červeném Kostelci Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o postupu reklamačního řízení ve věci - průsaků vody a vlhnutí stavebních konstrukcí v místě styku střechy se stěnou sportovní haly. Na podzim roku 2004 bylo jednáno se zástupci firmy ARCH-GLOBAL s.r.o. Most o možnosti využití jejich samonosného systému pro zastřešení sportovní haly. K samonosnému zastřešení používají vysoce kvalitní povrchově upravené plechy Myriad Francie. Rada města dne schválila návrh smlouvy o dílo na zhotovení studie stavby. Studie byla použita jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka: Ing. arch. Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec nad Cidlinou. Po získání projektové dokumentace a stavebního povolení se provedlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém uspělo Sdružení JMA + ESOX Červený Kostelec. Stavba byla zahájena na jaře 2006 a dokončena na podzim První reklamace zatékání do stavební konstrukce byla zaslána zhotoviteli dne Zhotovitel reklamaci uznal a provedl nápravná opatření. Zatékání do stavební konstrukce nebylo uspokojivě odstraněno a následovala další reklamace. Tento postup byl několikrát opakován až zhotovitel stavby odmítl provést další opravu, dokud nebude jasně definována příčina a místo zatékání do stavební konstrukce., po dohodě s projektantem a zhotovitelem stavby, zadalo u Doc. Ing. Zdeňka Kutnara CSc. znalecký posudek, který se prováděl od února 2011 do srpna Dne se uskutečnilo jednání zástupců města s zhotovitelem stavby, poddodavatelem samonosné střešní konstrukce a projektantem. Přítomní se seznámili se znaleckým posudkem. Arch-Global, poddodavatel samonosné střešní konstrukce konstatoval, že na své dodávce neshledal závadu a že jejich dodávkou nezatéká. Zhotovitel stavby uvedl, že vyčerpal všechny možnosti oprav a do dnešního dne nenašel příčinu zatékání. Investor uvedl, že končí záruka na stavbu a dále bude prostřednictvím právníka jednat o prodloužení záruky na uvedenou závadu. O právní pomoc v této věci byl požádán JUDr. Lukáš Havel z Trutnova. Požádal o zpracování dalšího znaleckého posudku, který provedl Ing. Václav Jiránek, se stejným výsledkem jako Doc. Ing. Zdeněk Kutnar Csc. a to, že mohou jednoznačně stanovit jako hlavní příčinu zatékání do výše popsaných konstrukcí netěsnost, vodopropustnost spoje jednotlivých lamel střešní krytiny. Tímto spojem je jednoduchá stojatá drážka bez vloženého těsnění, která není v určitých klimatických podmínkách schopna zajistit vodotěsnost střešní krytiny. JUDr. Lukáš Havel dále požádal o návrh technického řešení opravy zatékání a jeho 2

21 3 ocenění, ze kterého by stanovil vzniklou škodu. V posudku Doc. Ing. Kutnara CSc. se uvádí možnost opravy způsobem ukotvení nové hydroizolační vrstvy na stávající krytinu, bude-li to ze statického hlediska možné. Z tohoto důvodu byl zadán statický posudek přitížení střešní konstrukce haly u Ing. Richarda Valenty, autorizovaného statika. Ze statického posudku je patrné, že další přitížení střešní konstrukce není možné. Dne se uskutečnila schůzka investora, zhotovitele stavby, poddodavatele a projektanta. Na schůzce bylo dohodnuto, že firma Arch Global vytmelí stojaté drážky (vrchní pertl lamely) od betonového kšiltu po hřeben ve 4 5 poli ze strany fotbalového hřiště, kde je zatékání nejvíce patrné. Práce budou prováděny za účasti zhotovitele stavby v termínu do Po vytmelení bude následovat sledování stavby po opravě a následné vyhodnocení za účasti zástupců všech zúčastněných stran. V příloze přikládám znalecké posudky, právní rozbor JUDr. Lukáše Havla a další dokumenty. Připomínky: PharmDr. Minaříková - jaké jsou lhůty na záruky? P. Prouza - záruka byla 6 let. Závadu do teď neodstranili. Stále běží záruční řízení do konce roku ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/2 zprávu o postupu reklamačního řízení ve věci zatékání do stavební konstrukce sportovní haly v Červeném Kostelci. 3. I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě) Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "I/14 Červený Kostelec ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". Je zhotovena projektová dokumentace na opravu veřejného osvětlení, části kanalizace s vyvedením přípojek po veřejné části, části vodovodu s vyvedením přípojek po veřejném prostoru a opravu chodníků v celém rozsahu opravy silničního svršku financované ŘSD. Dne se uskutečnilo jednání na ŘSD v Hradci Králové, byl dohodnut postup pro výběr zhotovitele stavby. ŘSD nemá doposud zajištěno financování akce ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/3 informaci o přípravě akce "I/14 Červený Kostelec - ul. Náchodská listopadu (chodníky + inž. sítě)". 4. Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Kanalizační přípojky Červený Kostelec Olešnice". Práce na přípojkách jsou po zimě zahájeny. Po upozornění vlastníků nemovitostí dopisem o ukončení poskytnutí finančních prostředků města na výstavbu přípojek se někteří vlastníci rozhodli uzavřít smlouvu s městem o vybudování kanalizační přípojky. Připomínky:

22 4 Ing. Hanuš - kolik % bude připojeno? Starosta - připojeno bude 80% ekvivalentních obyvatel ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/4 informaci o investiční akci "Kanalizační přípojky - Červený Kostelec - Olešnice". 5. Optický kabel od ulice Komenského na SMK Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, v současné době probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/5 informaci o investiční akci "Optický kabel od ulice Komenského na SMK". 6. Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Technická infrastruktura pro 7RD Větrník". V současné době je zahájeno stavební řízení na MÚ Náchod, odbor silničního hospodářství (komunikace), odbor životního prostředí (vodovod a kanalizace) a na MÚ Červený Kostelec územní souhlas na přeložku plynu. Dále je zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/6 informaci o investiční akci "Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník". 7. Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec Předkladatel: Jiří Prouza Vedoucí odboru rozvoje města podal ZM informaci o akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". Na stavbu je zahájeno stavební řízení a současně probíhá výběr zhotovitele stavby ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/7 informaci o investiční akci "Tepelné úspory v Grafoklubu Červený Kostelec". 8. Investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání návrh na zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok ,0,0,S

23 5 Usnesení č. Z-2013/2/8 s c h v a l u j e zařazení investiční akce "Rozšíření vodovodního a kanalizačního vedení Brodský" do investičních akcí Města Červený Kostelec na rok Hospodaření Předkladatel: Věra Šimková Vedoucí finančního odboru předložila ZM k projednání přehled plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen Příjmy i výdaje jsou realizovány v souladu se schváleným rozpočtem. Příjmy z daní se po novele RUD vyvíjejí pozitivně. Připomínky: Ing. Hanuš - kolik dělají příjmy za 4/2013? Ing. Šimková - zvýšení příjmů o ,- Kč. hospodaření města za leden až březen ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/9 10. Rozpočtová opatření přijatá RM v roce 2013 Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta předložil ZM k projednání kompletní přehled rozpočtových opatření přijatých RM od začátku rok Souhrn je přílohou ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/10 rozpočtová opatření přijatá radou města od začátku roku Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM Předkladatel: Luboš Křivda Místo předložil ZM k projednání návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013-HNAM. Bezúplatný převod pozemků p.č. 661/37 (ostatní plocha) a p.č. 661/38 (ostatní plocha) v k.ú. Červený Kostelec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/11 s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/HNA/713/2013- HNAM od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.

24 6 12. Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín Předkladatel: Kateřina Macková Místo předložil ZM k projednání plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. Dokumentace technického řešení je k nahlédnutí u místostarosty ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/12 s c h v a l u j e plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín od MZe, PÚ Náchod, Palachova 1303, Náchod. 13. Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 Předkladatel: Petr Fišer Tajemník předložil ZM k projednání návrh Obecně závazné vyhlášky města č. 5/2013 o ochraně ovzduší. Návrh je zpracován podle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a ruší stávající Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2008, která v současné době neodpovídá platné legislativě ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/13 s c h v a l u j e Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013 o ochraně ovzduší. 14. Řešení parkování v centru města Předkladatel:, Kateřina Macková Místo informoval ZM o parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. 1 hod., So hod. 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. 3 hod. Připomínky: Mgr. Kafka - toto opatření podporuji, regulace parkování a vytěsňování parkování z centra města bude muset v budoucnu pokračovat. Je třeba podporovat zpomalení dopravy v obytných částech, jednosměrky zpřístupnit cyklistům obousměrně atd. Starosta - jakoukoli dopravní značku, kterou chceme umístit, musí schválit dopravní inspektorát. Ing. Hanuš - na parkovištích např. u úřadu parkují lidé, kteří tam vůbec nemusí parkovat. Auta tam stojí celý den. Snažit se najít nějaké řešení, usnadnit lidem život. Parkování slouží k obsluze, aby si lidé mohli obejít a vyřídit co potřebují. P. Fabián - chtěl bych reagovat na to co řekl p. Kafka. Toto opatření nemá vytěsnit auta z města, ale zvýšit provoz, protože auta by se měla na parkovištích rychleji točit. Já si myslím, že to není správné řešení a to ze dvou důvodů. Dopravní situace ve městě tak vážná není. Ani toto opatření nezajistí, že v každou dobu zaparkují. Můžeme rozhodovat o tom, kdo může parkovat a kdo ne?

25 7 Ing. Hanuš - nevidím žádné omezení v parkování na 1 hod. Parkoviště je pro lidi, aby měli šanci u pošty zaparkovat. P. Vágner - parkování na kotoučky, kdo bude kontrolovat kotoučky? Kdo přišel s tímto nápadem? P. Vondra - nevím jestli jsem s tím nápadem přišel já, ale navrhl jsem to. V Hronově to funguje, lidé jsou spokojeni. Byla tam stejná situace jako tady. Nedalo se na náměstí zaparkovat. Teď, koupíte si kotouček za 20,- Kč a zaparkujete všude v jakoukoli hodinu. P. Fabián - kolik lidí se obrátilo na MěÚ s tím, že chce řešit parkování? PharmDr. Minaříková - já tu poptávku na parkování u zdravotního střediska mám od pacientů. Některá auta tam stojí celý den a pacienti nemají, kde zaparkovat. Pí. Cinková - pro nikoho z toho nevyplývá nic špatného. Týká se to zaměstnanců a občanů, kteří bydlí v okolí náměstí. Tito občané mají možnost zaparkovat jinde. P. Kábrt - jak se bude pokutovat? Místo - je to možné pokutovat podle sazebníku policie. Pí Cinková - jaká je šance na jiné parkování? Místo - nejbližší parkování je možné do 150 m ,3,3,S Usnesení č. Z-2013/2/14 s c h v a l u j e parkování s omezením časového stání na parkovištích: - u pošty Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - u prodejny Melichar Po-Pá hod. na 1 hod., So hod. na 1 hod. - MěÚ Č.K. Po-Pá hod. na 2 hod. - u zdravotního střediska Po-Pá hod. na 3 hod. 15. Zadání územního plánu města Červený Kostelec Předkladatel: Starosta předložil ZM k projednání zadání územního plánu města Červený Kostelec. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako obecní úřad s rozšířenou působností. Pořizovatel projednal návrh zadání v souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona. Na základě výsledku projednání (doručených stanovisek, připomínek a podnětů) byl návrh zadání upraven ve spolupráci s určeným zastupitelem. Materiály jsou přílohou zápisu. Připomínky: Ing. Hanuš - kdy je předpoklad, že se návrh dostane do zastupitelstva? P. Prokop - mohlo by to být do konce roku PharmDr. Minaříková - bude projednáván územní plán s občany? P. Prokop - v první fázi je společné projednání s úřady a obcemi, ale už v této fázi se vyvěšují na úřední desku všechny dokumenty. Je v zájmu občanů sledovat úřední desku. Řízení o územním plánu je veřejné projednání s občany. P. Cejnar - je možné projednání s okrajovými částmi města? Starosta - možné to je, ale musíme dohodnout projednání s MěÚ Náchod s pořizovatelem územního plánu. P. Brand - kdo vybírá projektanta, který bude vytvářet územní plán.

26 Starosta - projektant už je vybraný, nejdříve musel být vybrán projektant a pak můžeme měnit územní plán. P. Brand - na jakém základě byl vybrán? Starosta - na základě výběrového řízení. P. Brand - přihlásí se společnosti, cena je daná? Starosta - cena není nikdy daná, cena je slepá. Požádali jsme autorizovanou firmu, která za nás udělala výběrové řízení. s c h v a l u j e zadání územního plánu města Červený Kostelec ,0,1,S Usnesení č. Z-2013/2/ Diskuse Předkladatel: Kateřina Macková, Starosta - informoval ZM o stavu domu Morových. Odbor výstavby vypsal nařízení odstranění budovy vlastníkům. Budova odstraněna nebyla. Dalším krokem je, že Město Č. Kostelec odstraní budovu a náklady bude vymáhat po Morových. P. Spůra - kdy bude odstraněna budova čp. 298 (Sazka)? Starosta - nechceme budovu čp. 298 (Sazka) zbourat, aby tam zůstalo prázdno. Jsou zpracované dva návrhy, jak by mohl prostor v budoucnu vypadat. P. Fabián - kam se odstěhovali Morovi? Starosta - Pí Morová bydlí v domě Laštovičkových. Puškovi ve Rtyni v Podkrkonoší. P. Brand - počítá se s možností, že dům čp. 298 (Sazka) nebude zbourán. Starosta - dům Sazka je ve velmi špatném stavu. P. Brand - je výhodnější dům zbourat a postavit nový? Starosta - varianty na nový dům jsou, ale pak se bude hledat možnost, aby dům postavil soukromý subjekt. P. Brand - kdo zaručí, aby nový dům byl esteticky hodnotný. Tento stávající je secesní dům. P. Prokop - dům vypadá úplně jinak, než byl původní projekt. Místo - chceme zprůhlednit to pěkné co tady je a ne doplnit řadu, aby nebylo vidět dál. Opravovat budovu by bylo ekonomicky nevýhodné. Ing. Hanuš - do tohoto kouta města jsme dali řádově okolo 150 mil. Kč. Tato oblast si zaslouží, aby byla vidět. Pí. Cinková - park pod náměstím zůstane? Starosta - park pod náměstím zůstane. Bude nově osázen. P. Poznar pán, který rozprodával pozemky na Vyšehradě, má postavit okolo cesty. Jak máte právně ošetřeno, kdo postaví cesty, když zkrachuje? P. Poznar - nejdříve by se měly udělat inženýrské sítě a pak vydat stavební povolení. Starosta tímto způsobem to provádíme u městských pozemků (např. 7 RD Větrník). V případě Vyšehradu vše vybuduje investor a Město pak inženýrské sítě převezme. P. Poznar - kdy se dělala revize odpadu, který jde z Broďáku a ústí do potoka u Batistu. Myslím si, že by se měl odpad pustit do Špinky, když se podíváte U Prozů za hospodou, to je hrozné co tam je. Ing. Hrstka - odpad je zaústěný do kanalizace až pod Batistem. Starosta- pozemky U Prouzů není náš katastr. Č. Kostelec končí břehem Broďáku. Cesta už není města. 8

27 P. Poznar - pěšina co vede přes Občinu k Broďáku. Vykupoval se pozemek od Cinkových, bude se posouvat plot. Proč se tam neskácelo 5 lip, co tam stojí? Starosta - lípy jsou chráněné, nepovolí kácení. Je to Alej svobody. P. Borůvka - máme městského architekta? Velké spoustě lidí se nelíbí nová budova na Náměstí T. G. Masaryka. Kdo tomu dal souhlas? Starosta - je to věc názoru, ale od toho je architekt a stavební úřad, který to povoluje. Pí Semeráková - chtěla bych veřejně poděkovat za odhlučnění stripovací kolony na Vodojemu. připomínky členů ZM a občanů ,0,0,S Usnesení č. Z-2013/2/16 Jednání bylo ukončeno v hodin. Josef Vondra ověřovatel zápisu Radomír Ságner ověřovatel zápisu 9

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2008 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: 23 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 9 občanů Omluveni:

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. února 2005 od 16 do 19 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Přítomno: Omluveni: - 25 členů ZM, 10 vedoucích odborů MěÚ, 11

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20)

(dostavil se člen zastupitelstva Mgr. Rouzek, 16:33 hod., počet členů 20) Město Pohořelice Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27.2.2013 Účast zastupitelů: 19 při zahájení, 21 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

ad 1) Zahájení ad 2) Volba volební komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Město Pohořelice

ad 1) Zahájení ad 2) Volba volební komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele Město Pohořelice Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města konaného dne 9. 11. 2011 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin Host:

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven

JEDNÁNÍ. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu pan Faltys byl z jednání omluven Zápis č. 1/3/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29. 1. 2007 ve sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 20 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2014 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 8. 12. 2014 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Alt, Bartoš, Drahorád, Forchová,

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 6. května 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Darek Kuklínek,

Více

Zápis č. 7/9/2007 JEDNÁNÍ

Zápis č. 7/9/2007 JEDNÁNÍ Zápis č. 7/9/2007 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 25. 6. 2007 ve sdruţeném klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ

Zápis č. 12/29/2008 JEDNÁNÍ Zápis č. 12/29/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 10. 11. 2008 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 16 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více