Problémové vyučování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problémové vyučování"

Transkript

1 Problémové vyučování Jiřina Novotná Abstract. The importance of problem teaching methods among other teaching ones is justified. As the example three solved problems are presented to give variety to physics and mathematics lessons (two of them remember part of fairy stories). 1. Úvod V běžném životě je člověk neustále nucen řešit situace, které jsou v pedagogické literatuře (2, 4, 11) označovány termínem problémové, a o kterých nemá kolikrát úplné informace. Ve škole by se měl člověk naučit nejen řešit problémy, ale i opatřit si co nejvíce informací, které potřebuje k řešení problému, a to pokud možno co nejefektivněji. Rozvoj tvořivého myšlení je spojen s každodenní aktivitou jednotlivce, u dítěte s hrou a učením se, u dospělého člověka především s prací.všeobecně je známo, že úspěšnost tvořivé činnosti je závislá především na motivačních činitelích vnitřních i vnějších (4, 12), na charakterových vlastnostech a na úrovni rozvoje kreativních schopností jedince. Práce psychologů zkoumajících tvořivé myšlení,uveďme aspoň některé z nich:j. P. Guilford, K. Taylor a A. Osborn (tvůrce metody brainstormingu), podnítily rozsáhlé výzkumy mnoha odborníků ( např. Angličané S. Robertson a P. Richter, Rusové M. I. Machmutov a A. M. Maťuškin, Poláci W. Okoň a C.Kupisiewicz, na Slovensku manželé Zelinovi a u nás např. J. Hlavsa a M. Jurčová (1). Podle Skalkové (12) patří problémové vyučování k nejaktivnější metodě, klasifikujeme-li metody z hlediska aktivity žáků. Domnívám se, že spojení problémového vyučování s kooperativním, ve kterém se zdůrazňuje, že kognitivní aspekty a osobnostně sociální dimenze se spojují v úkolech a cílech skupinové práce (2), by mohlo změnit naši školu k lepšímu. 2. Řešené úlohy Uvedeme nyní tři řešené problémové úlohy pro žáky ZŠ, respektive i SŠ, které by mohly být řešeny též ve skupinách, případně by je mohl vyučující použít jako samostatnou práci pro šikovné žáky, když by se věnoval slabším žákům. Úloha 1 Ostrov obrů má stejně obyvatel jako Ostrov trpaslíků. Ani na jednom z těchto ostrovů nežijí dvě stejně těžké bytosti. Kromě dvou obrů a dvou trpaslíků má každý na svém ostrově dva kamarády,z nichž je jeden o 2 kg těžší a druhý o 2 kg lehčí. Dva nejtěžší trpaslíci váží dohromady tolik jako nejlehčí obr, tři prostřední trpaslíci váží dohromady jako prostřední obr a čtyři nejlehčí trpaslíci tolik, co osmý nejtěžší obr. Zjistěte, kolik obyvatel má ostrov trpaslíků a o kolik kilogramů je nejtěžší obr těžší než nejlehčí trpaslík. Řešení.Výpočet se značně zjednoduší, když hmotnost prostředního obra označíme M a hmotnost prostředního trpaslíka m, místo abychom za neznámé považovali krajní hodnoty, tedy buď hmotnost nejtěžších nebo nejlehčích obyvatel daných dvou ostrovů. Počet obrů a

2 rovněž počet trpaslíků označíme x. Ze zadání je zřejmé, že x je liché číslo. Dříve než sestavíme matematický model úlohy, vypočtěme hmotnosti nejtěžších, prostředních a nejlehčích obyvatel obou ostrovů. trpaslík obr nejtěžší m + ((x -1)/2)2 = m + x - 1 M + x - 1 prostřední m M nejlehčí m - ((x -1)/2)2 = m - x + 1 M x + 1 Podmínky úlohy zapíšeme užitím rovnic a obdržíme soustavu I: (1) (m + x 1) + (m + x -1 2) = M x + 1 (2) (m 2) + m + (m + 2) = M (3) (m x+1) + (m x+1+2)+ (m x+1+4)+ (m x+1+6) = M + x (1 ) 2m +2x 4 = M x + 1 ( 2 ) 3m = M (3 ) 4m 4x + 16 = M + x 15 Dosazením (2 ) do (1 ) a (3 ) a jednoduchými ekvivalentními úpravami vznikne následující soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. (1 ) 2m + 3x 5 = 3m (3 ) 4m 5x + 31 = 3m - m + 3x = 5 m 5x = -31-2x = -26 x = 13 m = 34 M = 102 Na každém z ostrovů žije 13 obyvatel. Prostřední trpaslík váží 34kg a prostřední obr 102kg. Nejlehčí trpaslík má hmotnost (34 6.2)kg = 22kg, nejtěžší obr ( )kg = 114kg. Rozdíl hmotností nejtěžšího obra a nejlehčího trpaslíka je (114 22)kg = 92kg. Poznámka: Kdybychom písmenem m označili hmotnost nejtěžšího trpaslíka a symbolem M hmotnost nejtěžšího obra, význam x je stejný jako v předchozím výpočtu, tedy x udává počet obyvatel na každém z uvažovaných ostrovů, obdrželi bychom následující soustavu II: m + m 2 = M 2(x - 1) 3(m + m 2(x 1))/2 = (M + M 2(x 1))/2 (m 2(x 1))+(m 2(x 1)+2)+(m 2(x 1)+4)+(m 2(x 1)+6) = M 14, jejíž řešení je numericky náročnější než řešení soustavy I.

3 Jestliže označíme písmenem m hmotnost nejlehčího trpaslíka a písmenem M hmotnost nejlehčího obra, x udává opět počet trpaslíků a počet obrů, obdržíme soustavu III: m + 2(x - 1) + m + 2(x - 1) 2 = M 3(m + m + 2(x 1))/2 = (M + M + 2(x 1))/2 m + (m + 2)+(m + 4) + (m + 6) = M + 2(x - 1) 6, jejíž řešení je opět numericky náročnější než řešení soustavy I. Při žákovských řešeních bychom se mohli ještě setkat s těmito dvěma označeními: a) M... hmotnost nejtěžšího obra, m... hmotnost nejlehčího trpaslíka b) M... hmotnost nejlehčího obra m... hmotnost nejtěžšího trpaslíka. Soustavy rovnic příslušné k těmto označením již neuvádíme, protože vzniknou ze soustav II a III. V případě a) vezmeme levé strany rovnic soustavy II a položíme je rovny příslušným pravým stranám soustavy III, v případě b) obráceně. Jestliže úlohu zadáme na SŠ po probrání aritmetické posloupnosti, ztrácí do jisté míry problémový charakter, neboť studenti mohou při řešení využít odvozené vztahy mezi členy aritmetické posloupnosti. Úloha 2 Za jakou nejkratší dobu je možné opéct tři topinky, vejdou-li se nám na pánev jen dvě. Topinka se musí smažit z každé strany půl minuty. Řešení. Při řešení problémových úloh tohoto typu se často setkáváme s tím, že řešitel musí překonat určité psychologické zábrany. Zde je onou zábranou fakt, že můžeme topinku opéci jen z jedné strany, dát ji bokem a později se zase k ní vrátit. Pokud si tento fakt uvědomíme, je řešení úlohy snadné. Může nám k tomu pomoci rozbor úlohy. Máme osmažit topinky co v nejkratším čase, to znamená, že by bylo nejlépe mít na pánvi vždy dvě topinky. Dáme tedy na pánev dvě topinky, po 30 s jsou po jedné straně osmažené, obrátíme-li je, zbude nám jedna topinka, která se bude smažit samotná. Není tedy racionální obě topinky obrátit, ale musíme obrátit jen jednu Topinku, a druhou nahradit neosmaženým chlebem. Nyní se smaží opět dvě topinky, po 30 s hotovou topinku nahradíme topinkou, kterou jsme předtím odebrali, a druhou topinku na pánvi obrátíme. Po dalších 30 s jsou všechny topinky hotovy. Odpověď: Topinky osmažíme nejrychleji za 90 s ( 3.30 = 90 ). Úloha 3 Princ Jan se vracel na svém bělouši z cest domů a na rameni mu odpočíval jeho sokol. Když jim k rodnému hradu zbývalo půlstovky kilometrů, což bylo asi dvě hodiny jízdy, sokol se radostně vznesl a letěl k hradu. Jakmile byl u něho otočil se a letěl vstříc princi Janovi, když byl nad ním, opět se otočil a letěl k hradu. Takto létal od prince k hradu a obráceně, dokud princ nedorazil do svého sídla. Kolik kilometrů sokol nalétal? Řešení. Žáci budou muset zjistit průměrnou rychlost letu sokola, což je přibližně při překonávání větších vzdáleností 125 km. hod -1. V nižších ročnících si žáci mohou nakreslit obrázek hradu, sokola, či koně. Údaj o vzdálenosti hradu je při jednoduchém řešení nadbytečný, neboť sokol létal uvedenou rychlostí tak dlouho, dokud princ Jan nedorazil do

4 hradu. Princ Jan jel k hradu dvě hodiny od okamžiku, kdy se sokol vznesl. Sokol tedy létal dvě hodiny zjištěnou průměrnou rychlostí a nalétal tedy s = v.t = km = 250 km. Je zajímavé, že při prezentaci této úlohy na SŠ ji studenti neřešili jednoduše, ale počítali místa a časy setkání prince a sokola. Jejich řešení vypadala přibližně takto: Označme t i,s i příslušný čas a dráhu, kterou uletěl sokol při i-tém setkání s koněm, T i a S i příslušný čas a dráhu, kterou ujel kůň při i-tém setkání se sokolem, rychlost sokola označme v s a rychlost koně v k.. Je zřejmé, že T 1 = S 1 /v k a t 1 = s 1 /v s a dále t 1 = T 1, tedy s 1 /v s = S 1 /v k, z tohoto vztahu vyjádříme s 1 = v s.( S 1 /v k ) = S 1 (v s /v k ) = S 1 (125 / 25) = 5S 1, obdobně s 2 = v s.( S 2 /v k ) = S 2 (v s /v k ) = S 2 (125 / 25) = 5S s i = v s.( S i /v k ) = S i (v s /v k ) = S i (125 / 25) = 5S Σ s i = Σ 5S i = 5 Σ S i = = 250. Pokud bychom, jako někteří studenti stanovili, že sokol přestane létat, až vzdálenost koně od hradu bude nulová, řešení bychom nenašli, neboť bychom se dopustili stejné chyby jako Zenon v úloze O želvě a Achillovi. Výpočet studentů vypadal takto: Za t 1 = d / v s sokol doletěl k hradu, princ ujel l 1 = t 1. v k = ( d / v s ). v k kilometrů a k hradu mu zbývalo d l 1 = d - ( d / v s ). v k = d. ( 1 v k / v s ) = d. ( v s v k ) / v s kilometrů, což je také vzdálenost koně a sokola, setkají se za čas t, platí: v s.t + v k.t = d. ( v s v k ) / v s t.( v s + v k ) = d. ( v s v k ) / v s t = d. ( v s v k ) / ( v s. (v s + v k )) Princ se setká se sokolem ve vzdálenosti, kterou uletí sokol za dobu t od hradu, označme ji d 1, d 1 = v s. d. ( v s v k ) / ( v s. (v s + v k )) = d. (v s v k ) / (v s + v k ) (*). Při dalším setkání budou sokol a kůň vzdáleni od hradu d 2 kilometrů, d 2 vypočítáme jednoduše tak, že do (*) dosadíme místo d výraz d 1 = d. (v s v k ) / (v s + v k ), neboť situace je obdobná jako když sokol vzlétl, jen s tím rozdílem, že jeho vzdálenost od hradu je d 1, a nikoliv d. d 1 = d. (v s v k ) 2 / (v s + v k ) 2 Označíme-li d i vzdálenost koně od hradu při i- tém setkání, máme d i = d. (v s v k ) i / (v s + v k ) i a d n = 0 pro n, což je nesprávný výsledek. 3. Závěr V publikacích (5 až 9) se pokouším problémově zpracovat dané téma za využití optimálního matematického aparátu. K pochopení problému je mnohdy potřeba vyvinout

5 značné úsilí, proto by neměla chybět vhodná motivace. Jak ukázal výzkum kolegů ze Slovenska (10), vhodnou motivací mohou být části pohádkových příběhů, proto jsem zařadila do článku dvě úlohy s pohádkovým motivem. Literatura 1. JURČOVÁ, M. Dve fázy brainstormingu: generovanie a hodnotenie nápadov ilustrávia vo vyučovanou fysiky. In Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. Brno, Paido KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení, kooperativní škola. Portal, Praha MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Masarykova univerzita, Brno MAŇÁK, J. Pedagogické otázky tvořivosti. In Kolektiv autorů: Tvořivost v práci učitele a žáků. Brno, Paido NOVOTNÁ, J. Aplikace matic v chemii. In Aktuální otázky výuky chemie. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, NOVOTNÁ, J. Některé aplikace matic ve fyzice. In Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, NOVOTNÁ, J. Paradoxy v pravděpodobnosti. In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, NOVOTNÁ, J. Markovovy řetězy. In XVII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, NOVOTNÁ, J. Stromy v kombinatorice. In Problematika výchovy dětí a mládeže ke zdravému způsobu života. Brno: Masarykova univerzita Brno, SABOLOVÁ, I., BIRČÁK, J. Prvky ludovej slovesnosti vo výučbe fyziky 11. SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. ISV nakladatelství, Praha ŠŤÁVA,, J. Brainstorming (metoda pro tvořivé učení a řízení). Pedagogická orientace, Česká pedagogická společnost při AVČR č. 15, Brno 1995 PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. Katedra matematiky Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Poříčí Brno tel. č.:

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Matematická gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Matematická gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Matematická gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Matematická gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY Alternativní metoda výuky matematiky na ZŠ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Helena Durnová, Ph.D. Autorka práce: Markéta

Více

Funkce jedné proměnné na střední škole

Funkce jedné proměnné na střední škole Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky Funkce jedné proměnné na střední škole Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Pavla Hanzalová N1101

Více

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu.

Prohlášení. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně na základě literatury uvedené v seznamu. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE GEOMETRIE HROU NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Vypracovala: Uhlířová Radka, učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY

[NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY 2008 [NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY pro 2. stupeň ZŠ a NG] OBSAH OBSAH... 2 Úvod... 3 1. Rýsování vzorů... 4 2. Kreslení obrazce jedním tahem (traverzabilita)... 8 3. Logické úlohy... 11 4. Ohodnocené

Více

Analýza didaktického testu z matematiky

Analýza didaktického testu z matematiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Analýza didaktického testu z matematiky Bakalářská práce Autor práce: Vendulka Trčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. RNDr. Irena Dvořáková Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE RNDr. Irena Dvořáková Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucí disertační

Více

MATEMATIKA. Reforma naší školy a problémy

MATEMATIKA. Reforma naší školy a problémy MATEMATIKA Reforma naší školy a problémy matematického vzdělávání FRANTIŠEK KUŘINA Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové Tento článek navazuje na můj příspěvek Naše pedagogická realita [10]

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Různé přístupy k propedeutice algebry

Různé přístupy k propedeutice algebry UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky Bakalářská práce Lucie Prášilová Různé přístupy k propedeutice algebry Olomouc 2014 vedoucí práce: doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Fermiho úlohy Jak učím fyziku? Vlachovice 2011. Fermiho úlohy

Fermiho úlohy Jak učím fyziku? Vlachovice 2011. Fermiho úlohy Fermiho úlohy Renata Holubová Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, Katedra experimentální fyziky, e-mail: renata.holubova@upol.cz Úvod Soutěž Fermiho úlohy je jedna z mnohých aktivit, které organizuje Katedra

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE

NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Klíčová aktivita 01 Příprava budoucích lektorů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků NETRADIČNÍ PŘÍSTUPY K VYUČOVÁNÍ MATEMATICE Mgr. Vlastimil Chytrý, Ph.D. KA01 Příprava budoucích lektorů pro

Více

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví

Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ aneb Paní učitelko, mě to baví Vypracovala: Jaroslava Šťastná, Učitelství

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra matematiky a didaktiky matematiky Finanční gramotnost v matematice Bakalářská práce Autor: Naďa Lundáková Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. AHP - její silné a slabé stránky

DIPLOMOVÁ PRÁCE. AHP - její silné a slabé stránky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE AHP - její silné a slabé stránky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jana Talašová,

Více

Ani jeden matematický talent nazmar

Ani jeden matematický talent nazmar Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, katedra matematiky a didaktiky matematiky Jednota českých matematiků a fyziků Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Střední zdravotnická škola

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Vendula Pavlíková Porovnání efektivity informačně receptivní a výzkumné vyučovací metody Olomouc

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Lukáš Jirovský. Katedra didaktiky matematiky Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Jirovský Teorie grafů ve výuce na střední škole Katedra didaktiky matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Pavla Pavlíková,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Učební text: Základy podvojného účetnictví Ing. Lenka Vlková Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE Diagnostika talentovaného žáka DIPLOMOVÁ PRÁCE Marta Šantorová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Léta studia (2006 2014) Vedoucí práce PhDr.

Více

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Vyuţití pohádek v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ Vypracovala: Kristýna Sedláčková, Učitelství pro 1.

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ

SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ SOUHRNNÁ ZPRÁVA TESTOVÁNÍ 9. ROČNÍKŮ listopad 2010 OBSAH: Úvod 3 Jak interpretovat výsledky 4 I. Jak se dají výsledky použít 4 II. Základní pojmy 6 Souhrnná část 8 Zúčastněné školy 8 Výsledky testování

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Obsah 2 ÚVOD DO NUMERICKÉ MATEMATIKY 7 2.1 Rozdělení chyb........................... 7 2.2 Zaokrouhlovací chyby.......................

Více

Matematicko-fyzika lní gramotnost

Matematicko-fyzika lní gramotnost 1 Matematicko-fyzika lní gramotnost Metodika pro inovovanou výuku v přírodovědných předmětech Mgr. Lucie Písařová, Jana Hanáková 2 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Proces výuky... 4 Cíle výuky... 5 Obsah výuky

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JAKO SOUČÁST OSOBNOSTNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE MICHAL SVOBODA Anotace Příspěvek se zaměřuje na problematiku projektového vyučování jako na jednu z možností osobnostního a sociálního

Více