Objektově orientované programování. Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objektově orientované programování. Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc."

Transkript

1 Objektově orientované programování Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc.

2 Recenze: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. Autor: Doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc. Název: Objektově orientované programování Rok a místo vydání: 2012, Hradec Králové Vydání: první NEPRODEJNÁ PUBLIKACE ISBN

3 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace doktorského studijního programu "ICT ve vzdělávání", reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/ a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 1. Úvod Skriptum je určeno studentům doktorského studijního oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, kteří se chtějí seznámit se základy objektově orientovaného programování. Obsahuje popis základních principů tvorby objektově orientovaných aplikací. Konkrétní ukázky psaní jednotlivých projektů jsou demonstrovány na příkladech tvorby aplikací ve vývojovém prostředí Delphi. Skriptum není určeno naprostým začátečníkům v oblasti programování, ale předpokládá, že student se již dříve seznámil se základy algoritmizace a strukturovaného programování. Pro pochopení správného psaní zdrojových kódů ve vývojovém prostředí Delphi, které využívá jazyk Object Pascal, je vhodné, aby student měl základní zkušenosti s psaním programů v jazyku Pascal, s jeho využitím a s jeho syntaxí. Vedle úvodu je kniha rozdělena do dalších šesti kapitol. Ve druhé kapitole se čtenář seznámí se základy objektově orientovaného programování, jež není navázáno na žádný programovací jazyk. Jedná se tedy o obecné principy, které jsou platné pro psaní programů v jakémkoliv vývojovém prostředí a objektově orientovaném programovacím jazyku. Třetí kapitola obsahuje popis vývojového prostředí Delphi. Ve čtvrté kapitole je uveden postup vytvoření prvního programu ve vývojovém prostředí Delphi. Pátá kapitola obsahuje popis základních komponent, jaké lze využít pro komunikaci uživatele s vytvořeným projektem. Vždy je uvedeno hlavní využití dané komponenty a následuje popis nejdůležitějších vlastností komponenty a událostí, na které nejčastěji může komponenta reagovat. Vše je dokumentováno kopií okna se spuštěnou aplikací a výpisem zdrojového kódu vytvořené unity. V šesté kapitole je popsána problematika psaní aplikací s nově definovanými třídami objektů a unitami. Studenti se zde seznámí s praktickou tvorbou objektově orientovaných aplikací s využitím zapouzdření, dědičnosti i polymorfismu. Závěrečná kapitola obsahuje shrnutí základních informací, které je třeba mít na paměti, chceme li úspěšně vytvářet objektově orientované aplikace. [4]

5 2. Objektově orientované programování Z předcházejícího studia strukturovaného programování známe různé datové konstrukce, počínaje deklaracemi jednoduchých proměnných pro ukládání celých čísel, čísel s desetinnou částí, řetězců znaků, logických hodnot apod. Známe i vytváření složitějších konstrukcí, jako jsou jednorozměrná či vícerozměrná pole, případně záznamy, které se skládají z několika dílčích proměnných. V rámci strukturovaného programování lze definovat i objekty, které obsahují nejenom data, ale také procedury a funkce, jež mohou s těmito daty určitým předem definovaným způsobem pracovat. Objektově orientované programování (OOP) využívá k tvorbě aplikací základní stavební prvky, kterými jsou objekty obsahující atributy a metody. Atributy bývají označovány jako vlastnosti objektů a představují data, s nimiž daný objekt může pracovat. Metody jsou činnosti, které vykonává objekt. Jedná se o procedury a funkce, které jsou aktivovány jako odezvy na události vznikající za chodu aplikace a pracují s dostupnými daty. Objekty mezi sebou komunikují na základě definovaných rozhraní. Objektově orientované programování je založeno na třech základních principech: Zapouzdření: atributy a metody jsou vzájemně svázány a uzavřeny do jednotného celku, kterým je objekt. Díky zapouzdření jsou atributy a metody přístupné pouze těm objektům, jež mají příslušné oprávnění. Dědičnost: objekty jsou vytvářeny v rámci hierarchie, která umožňuje potomkům zdědit veškeré atributy i metody jejich předků a dále je využívat a rozvíjet. Polymorfismus: metody, které byly vytvořeny pro předky, jsou využitelné i jejich potomky a mohou být předefinovány. Základní stavební kameny objektově orientovaného programování představují pojmy třída a objekt. Třída je obecná datová struktura, která má svoje atributy a metody. Objekt je pak konkrétní instancí třídy, neboli proměnnou typu dané třídy. Mezi objektem a třídou lze tedy spatřovat stejnou souvislost, jakou známe ze strukturovaného programování mezi proměnnou a jejím datovým typem. Všechny objekty jedné třídy mají stejné atributy a metody. 2.1 Příklady tříd a instancí objektů Základní principy definování tříd a objektů si ukážeme na objektech, se kterými se běžně v našem životě setkáváme, a to na židlích a autech Třída židle Předpokládejme, že se nyní budeme zabývat židlemi v učebně, které jsou z běžného laického pohledu všechny stejné. Po nákupu se ničím neliší. Rozdíl je pouze v jejich umístění v rámci učebny. Můžeme tedy říci, že všechny židle jsou instancemi objektů stejné třídy, kterou pojmenujeme Židle. Všechny židle mají stejné hodnoty všech svých atributů, kromě specifikování jejich umístění v učebně. Hodnota tohoto atributu je specifická pro každou [5]

6 konkrétní židli. Díky tomu pak můžeme mluvit o jednotlivých židlích, které mají svoje vlastní pojmenování. Například Židle1 je židle, která se nachází v první řadě a je první židlí od okna. Vedle ní stojí Židle2, Židle3 atd. Tak specifikujeme konkrétní jednotlivé instance objektů třídy Židle. Je třeba zdůraznit, že všechny židle mají stejné atributy, a to včetně hodnot těchto atributů, s výjimkou hodnoty atributu, který specifikuje jejich umístění v učebně. Přemístímeli jednotlivé židle, pak se změní hodnota právě tohoto atributu, ale hodnoty všech ostatních atributů zůstanou zachovány. Je zřejmé, že postupem času dochází k opotřebování židlí, některá bude mít porušený lak na opěradle, jiná na sedáku, další může mít uvolněno opěradlo apod. Hodnoty atributů jednotlivých instancí se tak postupem času začnou rozcházet, ale všechny instance stále zůstávají instancemi jedné společné třídy Židle, a tedy mají stejné atributy. Podíváme li se ale do prodejny nábytku, pak tam spatříme velké množství nejrůznějších židlí, které se liší svým provedením. Pro každý typ židlí bychom tedy mohli definovat jejich vlastní třídu. Současně je ale zřejmé, že všechny takto definované třídy židlí mají společné atributy, kterými mohou být např. čtyři nohy, sedák a opěradlo. Lze tak definovat předka všech tříd židlí, a to jako třídu Židle, od níž mohou být odvozeny třídy potomků např. typu: Dřevěná židle, Kovová židle, Plastová židle. Od třídy Dřevěná židle můžeme vytvořit potomky: Dřevěná čalouněná židle, Dřevěná nečalouněná židle. Výsledná hierarchická struktura navržených tříd může mít následující podobu. Židle Dřevěná židle Kovová židle Plastová židle Dřevěná čalouněná židle Dřevěná nečalouněná židle Mezi vlastnosti židlí může patřit např. Barva, která je vlastností všech židlí. To znamená, že vlastnost Barva bude definována jako atribut prapředka všech židlí, tedy třídy Židle. Naopak Druh látky pro čalounění židlí bude vlastnost výhradně pouze čalouněných židlí. [6]

7 Je logické, že nečalouněné židle tuto vlastnost mít nebudou. Jedná se tedy o atribut třídy Dřevěná čalouněná židle. Při definování uvedených tříd ale můžeme postupovat i jinak. Vyjděme ze třídy Sedací nábytek. Zde můžeme definovat prapředka, který bude mít atributy společné všem prvkům sedacího nábytku. Například to mohou být Barva, nebo Počet míst pro sezení apod. Potomkem pak mohou být třídy: Židle, Křeslo, Lavice. Ale také bychom mohli mezi sedací nábytek zařadit pohovky, které lze po rozložení využít i pro spaní. Definujeme tedy další třídu Pohovka. Výsledný návrh tříd bude mít následující strukturu. Sedací nábytek Židle Křeslo Lavice Pohovka Jestliže v předcházejícím jsme definovali různé třídy židlí jako potomky společného předka Židle, můžeme nyní zachovat pouze třídu Židle s novým atributem Materiál. Definováním hodnoty tohoto atributu by pak bylo možno od sebe odlišit židle dřevěné, kovové či plastové. Další atribut Čalounění by mohl být dvouhodnotový typu Ano/Ne, čímž by se odlišily čalouněné židle od nečalouněných. Vidíme tedy, že definování tříd objektů a jejich potomků je velice variabilní a vždy záleží na dalším uplatnění příslušných instancí. Ve všech uvedených případech jsme se ale zatím setkali pouze s definováním atributů, neboli vlastností jednotlivých tříd. U sedacího nábytku neočekáváme, že by reagoval na vznik jakékoliv události. Proto se zde nemůžeme zabývat metodami, které by vykonaly určitou činnost jako odezvu na vzniklou událost Třída auto Jestliže se pokusíme definovat vlastnosti, jež jsou společné všem automobilům, pak tímto způsobem můžeme definovat atributy třídy, která bude představovat prapředka všech následujících potomků, tj. různých tříd automobilů. Prapředek Automobil bude mít např. následující atributy: Šířka, Výška, Délka, Hmotnost, Kola, Volant, Užitné zatížení, Barva atd. Automobil má ale také svoje metody, kterými dokáže reagovat na vzniklé události. Například na Otočení startovacího klíčku nastartuje motor, po Stisknutí pedálu akcelerátoru přidá plyn, po Stisknutí brzdového pedálu zabrzdí, po Otočení volantu otočí řízenými koly apod. Uvedené atributy a metody jsou [7]

8 společné všem automobilům a všem třídám potomků, které z této výchozí třídy jsou odvozeny. Třída Automobil tedy může mít následující atributy a metody: Třída: Automobil Atributy: Šířka Délka Hmotnost Kola Volant Užitné zatížení Barva Události a odpovídající metody: Otočení startovacího klíčku - Nastartování motoru Stisknutí pedálu akcelerátoru - Přidání "plynu" Stisknutí brzdového pedálu - Zabrzdění Otočení volantu - Otočení řízenými koly Jako dědice tedy můžeme definovat nové třídy, kterými mohou být: Osobní automobil, Nákladní automobil, Autobus apod. Mezi specifické vlastnosti např. třídy Nákladní automobil může patřit Dovolená hmotnost nákladu. Specifickou metodou může být Sklápění korby s nákladem apod. Tato metoda bude volána jako reakce na Stisk příslušného tlačítka na palubní desce řidiče. Instance objektů třídy Nákladní automobil budou mít všechny atributy a metody společné s instancemi objektů třídy Automobil, která je předkem třídy Nákladní automobil. Navíc budou mít další atributy a metody, které jsou specifické právě pro instance třídy Nákladní automobil. Výsledná struktura atributů a metod je zřejmá z následujícího schématu. [8]

9 Třída: Nákladní automobil Atributy: Dědictví po třídě Automobil: Šířka Délka Hmotnost Kola Volant Užitné zatížení Barva Události a odpovídající metody: Dědictví po třídě Automobil: Otočení startovacího klíčku - Nastartování motoru Stisknutí pedálu akcelerátoru - Přidání "plynu" Stisknutí brzdového pedálu - Zabrzdění Otočení volantu - Otočení řízenými koly Nově definovaný atribut: Dovolená hmotnost nákladu Nově definovaná metoda: Stisk příslušného tlačítka - Sklápění korby s nákladem Je zřejmé, že osobní automobil má čtyři kola, autobus či nákladní automobil má zpravidla větší počet kol, např. šest či osm. Nejedná se tedy o nový atribut potomků. Jde pouze o definování číselné hodnoty atributu Kola, který všechny třídy dědí od svého předka Automobil. 2.2 Objektově orientované programování ve vývojovém prostředí Delphi V rámci objektově orientovaného programování ve vývojovém prostředí Delphi jsou všechny třídy potomky základní virtuální třídy Object. Všechny další třídy objektů jsou potomky této základní třídy. Objekty, které mají za chodu aplikace svoji vizuální reprezentaci, to znamená, že je můžeme vkládat na formulář a po spuštění aplikace budou na tomto formuláři vidět, jsou nazývány komponentami. Programátorovi jsou dostupné přímo z vývojového prostředí Delphi, případně si je může stahovat jako volně dostupné z internetu. S definováním tříd, objektů, komponent a jejich využitím při vývoji objektově orientovaných aplikací se blíže seznámíme v kapitole šesté, kde se budeme podrobněji věnovat objektově orientovanému programování právě ve vývojovém prostředí Delphi. Dříve než se touto problematikou budeme zabývat, seznámíme se s vývojovým prostředím Delhpi. Vytvoříme si svoji vlastní aplikaci a naučíme se vytvářet jednoduché aplikace s využitím řady vizuálních komponent, které jsou standardně dostupné ve vývojovém prostředí Delphi. [9]

10 3. Vývojové prostředí Delphi Ve vývojovém prostředí Delphi můžeme vytvářet programy jak ve strukturované formě, tak i jako objektově orientované aplikace, které lze následně spouštět v prostředí Windows. Máme li vývojové prostředí Delphi nainstalováno na svém počítači, pak ho můžeme spustit poklepáním na ikonu na ploše monitoru. Případně můžeme klepnutím na ikonu otevřít nabídku naposledy použitých programů, ze kterých vybereme Delphi klepnutím na ikonu. Jestliže jsme ale doposud s Delphi nepracovali, pak je třeba po klepnutí na ikonu klepnout na tlačítko a následně klepnutím na tlačítko rozbalit nabídku, z níž vybereme položku, na kterou klepneme. Následně se otevře vývojové prostředí Delphi v základním tvaru a na dolním řádku obrazovky počítače se zobrazí ikona dokumentuje následující kopie obrazovky., což [10]

11 Nyní je třeba klepnout na tlačítko okno New Items., které umožní zobrazit dialogové Pak je třeba se rozhodnout, co chceme dále dělat. Pokud budeme vytvářet program v klasické strukturované podobě, poklepeme na ikonu. [11]

12 Problematikou strukturovaného programování se v dalším textu zabývat nebudeme. Chceme li ale vytvářet objektově orientovanou aplikaci, poklepeme na ikonu Dále se budeme zabývat výhradně tvorbou objektově orientovaných aplikací. Výchozí vzhled obrazovky může být např. takový, jaký je uveden na následujícím snímku.. Základním prvkem standardní obrazovky vývojového prostředí Delphi je hlavní panel, který obsahuje hlavní menu a panel nástrojů. [12]

13 Vizuální návrh aplikací probíhá na ploše formuláře, do něhož vkládáme požadované komponenty. Uživatelé si však mohou rozložení jednotlivých prvků na obrazovce počítače upravit podle svých vlastních požadavků. Bloky, které pro svoji práci nepotřebují, mohou odstranit z obrazovky klepnutím na příslušnou ikonu. Naopak mohou využít hlavní menu a klepnutím na položku zobrazit nabídku dalších zobrazitelných bloků. Pro naši práci je nezbytné, abychom měli na monitoru zobrazenou nabídku panelu nástrojů, kterou zobrazíme klepnutím na položku. Panel nástrojů je standardně umisťován v pravé části obrazovky. Dále je třeba zobrazit panel správce objektů klepnutím na položku, který je standardně zobrazován v levé části obrazovky. Klepneme li na položku, zobrazíme panel, ve kterém bude průběžně zobrazována aktuální struktura vytvářené unity. [13]

14 Celkový vzhled vývojového prostředí Delphi pak může mít např. následující podobu. V tomto okamžiku je na obrazovce zobrazen formulář, jenž se nachází na kartě s označením záložky Design. Vlastní kód programu budeme psát na kartě, kterou zobrazíme klepnutím na její záložku s označením Code. [14]

15 3.1 Paleta komponent Základ vizuálního programování ve vývojovém prostředí Delphi tvoří vkládání komponent do formuláře. Komponenty vybíráme z palety komponent, kde jsou seskupeny do větších celků, jako jsou Standard, Aditional atd., a to podle svého základního uplatnění ve vytvářených aplikacích. Zvolenou komponentu vložíme do formuláře tak, že na panelu komponent na ni klepneme levým tlačítkem myši a následně klepneme levým tlačítkem myši do formuláře. Pomocí myši pak můžeme komponentu přesouvat po ploše formuláře a umístit ji podle našich požadavků, případně také můžeme měnit její rozměr. Chceme li např. vložit do formuláře tlačítko, pak na paletě komponent klepneme na komponentu TButton. Necháme li chvíli umístěn kurzor myši nad komponentou, pak se pod ní zobrazí žlutý obdélník s plovoucí nápovědou s názvem této komponenty. Tlačítko umístíme do formuláře tak, že do zvoleného místa formuláře klepneme levým tlačítkem myši. Nově umístěné tlačítko je ve formuláři označeno pomocí modrých koleček na jeho obvodu. [15]

16 V tuto chvíli lze tlačítkem posouvat po ploše formuláře pomocí myši při stisknutém jejím levém tlačítku. Umístíme li kurzor myši na libovolné modré kolečko na obvodu zadaného tlačítka, zobrazí se nápovědná šipka, která nás navádí v tom, jakým směrem můžeme při stisknutém levém tlačítku myši změnit velikost tlačítka. Je tedy zřejmé, že pomocí myši můžeme nastavovat vlastnosti tlačítka, které definují jeho velikost a umístění na ploše formuláře. 3.2 Správce objektů Panel Object Inspector umožňuje nastavovat vlastnosti a odezvy na události u zvolených komponent. Obsah tohoto panelu se mění a vždy závisí na tom, která komponenta je v daném okamžiku vybrána. Na začátku tvorby aplikací pracujeme s prázdným formulářem. Následující obrázek dokumentuje část odpovídajícího obsahu správce objektů. Vždy je důležité si včas zkontrolovat identifikátor komponenty, který je uveden v prvním řádku správce objektů. Jestliže jsme např. právě do formuláře vložili tlačítko, pak obsah správce objektů bude následující. [16]

17 Obsah panelu správce objektů tedy vždy uvádí vlastnosti, resp. události té komponenty, kterou máme v daném okamžiku vybranou jako aktuální. Z obou ukázek je zřejmé, že různé komponenty mohou mít stejné vlastnosti. Například vlastnost Caption představuje titulek dané komponenty. Zde lze zadat libovolný řetězec znaků, a to včetně diakritických znamének české abecedy. Titulek formuláře se následně přepíše do modrého pruhu v záhlaví formuláře. Titulek tlačítka se přenese přímo na tlačítko. Správce objektů se skládá ze dvou karet: Properties a Events Karta atributy (vlastnosti) Properties První karta s označením záložky Properties slouží k nastavování hodnot atributů, neboli vlastností komponent. Příslušné hodnoty jsou ukládány do proměnných odpovídajícího typu. Například již zmiňovaný titulek komponenty je ukládán do proměnné typu String, tedy řetězce znaků, a to s označením atributu Caption. Mnoho vlastností je ukládáno do proměnných typu Integer. Jedná se např. o šířku tlačítka, která je uložena v atributu Width. Jestliže jsme tedy při vkládání tlačítka do formuláře pomocí myši nastavili jeho umístění, šířku a výšku, pak vývojové prostředí automaticky přiřadilo příslušným atributům základní číselné hodnoty. Ty pak lze ve správci objektů upřesnit podle požadavků programátora. Některé atributy jsou logickými položkami s hodnotou True nebo False. Jejich hodnoty jsou ukládány do proměnných typu Boolean. Typickým představitelem je atribut Visible, jenž určuje, zda komponenta je nebo není zobrazena. [17]

18 Konkrétní hodnotu atributu lze zadat z nabídky možností tak, že nejprve klepneme na daný atribut, u kterého se zobrazí tlačítko s černou šipkou. Klepnutím na toto tlačítko rozbalíme nabídku možností, ze které zadáme požadovanou hodnotu. Některé atributy jsou složeny z více podřízených atributů, jako je tomu např. u atributu Font. V tom případě je vedle identifikátoru daného atributu zobrazeno tlačítko plus. Po klepnutí na něj se tlačítko změní na minus hodnoty můžeme měnit. a zobrazí se podřízené atributy, jejichž Po klepnutí na tlačítko minus se podřízené atributy opět skryjí. Druhou možností je klepnutí na daný atribut, vedle kterého se zobrazí rozbalovací tlačítko se třemi tečkami. Po klepnutí na toto tlačítko příslušných atributů. se zobrazí dialogové okno, ve kterém lze měnit hodnoty [18]

19 3.2.2 Karta události Events Na kartě události přiřazujeme procedury a funkce, které se vykonají jako odezvy na příslušné události. Na této kartě je uveden seznam událostí, jejichž vznik může daná komponenta identifikovat. Například pro tlačítko je ve správci objektů uveden následující výpis událostí. Chceme li ošetřit událost klepnutí levým tlačítkem myši na tlačítko ve formuláři, pak poklepeme do prázdného bílého prostoru vedle události OnClick. Vývojové prostředí Delphi vytvoří automaticky část programového kódu, jehož součástí bude nová procedure Button1Click, která v tuto chvíli bude zatím prázdná. Nyní je úkolem programátora, aby do procedury zapsal posloupnost činností, jež se mají vykonat po klepnutí na tlačítko ve formuláři vyvíjené aplikace. Podrobněji se budeme touto problematikou zabývat v dalších kapitolách. [19]

20 Základem každé úspěšné práce na počítači je pravidelné ukládání veškerých dat. Vývojové prostředí Delphi v této oblasti programátorům velice pomáhá. Řádky programového kódu, které jsou uloženy v paměti počítače, jsou označeny zeleným pruhem. Nově vzniklá část kódu, která zatím ještě nebyla uložena, je označena žlutým pruhem Struktura unity Structure Výpis všech komponent, které jsou aktuálně vloženy do formuláře, je přehledně uveden v panelu s označením Structure. V daném případě se jedná o formulář, který obsahuje jedno tlačítko. [20]

21 4. Vytvoření prvního programu Dříve než začneme vytvářet svoji vlastní novou aplikaci, musíme si uvědomit, že vývojové prostředí Delphi vykonává řadu činností za nás a tím nám usnadňuje práci. Základním faktem je skutečnost, že po spuštění Delphi je automaticky vytvořen nový projekt, který je třeba uložit do nové prázdné složky. V hlavním menu vývojového prostředí Delphi klepneme na položku a z následné nabídky vybereme položku, na kterou klepneme. Zobrazí se dialogové okno Save Unit1 As, v němž je třeba nejprve zadat složku, do které budou ukládány všechny soubory. Jedná se o standardní dialogové okno pro ukládání souborů, ve kterém vybereme složku, do níž budeme ukládat soubory, a to pomocí rozbalovací nabídky. Struktura složek může být v zásadě naprosto libovolná, ale je vhodné si zvolit určitý srozumitelný a přehledný systém, který bude tvořen základní složkou např., ve které pak budeme následně vytvářet podsložky pro ukládání jednotlivých nových projektů. [21]

22 Novou složku založíme klepnutím na ikonu, čímž se založí nová složka s implicitním názvem. Název složky je třeba volit tak, abychom i s odstupem času ihned poznali, jaký projekt je v dané složce uložen, např.. Následuje uložení souboru s unitou a souboru, který obsahuje základní program Samozřejmě, že v obou případech lze implicitně nastavené názvy souborů změnit podle našich požadavků. Podíváme li se nyní do naší nové složky, pak v ní nalezneme následující soubory.. Vzhledem k tomu, že jsme zatím nezačali vytvářet žádný nový program, je zřejmé, že všechny soubory vznikly bez našeho přičinění pouze v důsledku činnosti vývojového prostředí Delphi. V důsledku toho jsou pouze některé soubory pro nás čitelné, zatímco obsah ostatních souborů je bez dalších informací nesrozumitelný. Pro ukázku si nyní můžeme zobrazit obsahy všech souborů, a to pomocí standardní aplikace Poznámkový blok. Soubor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <BorlandProject> <PersonalityInfo> <Option> <Option Name="Personality">Delphi.Personality</Option> <Option Name="ProjectType"></Option> <Option Name="Version">1.0</Option> <Option Name="GUID">{B6BC8F39-60D8-4C9C-B283-6F8D8F30E6CD}</Option> </Option> </PersonalityInfo> [22]

23 <Delphi.Personality> <Source> <Source Name="MainSource">Project1.dpr</Source> </Source> <FileVersion> <FileVersion Name="Version">7.0</FileVersion> </FileVersion> <Compiler> <Compiler Name="A">8</Compiler> <Compiler Name="B">0</Compiler> <Compiler Name="C">1</Compiler> <Compiler Name="D">1</Compiler> <Compiler Name="E">0</Compiler> <Compiler Name="F">0</Compiler> <Compiler Name="G">1</Compiler> <Compiler Name="H">1</Compiler> <Compiler Name="I">1</Compiler> <Compiler Name="J">0</Compiler> <Compiler Name="K">0</Compiler> <Compiler Name="L">1</Compiler> <Compiler Name="M">0</Compiler> <Compiler Name="N">1</Compiler> <Compiler Name="O">1</Compiler> <Compiler Name="P">1</Compiler> <Compiler Name="Q">0</Compiler> <Compiler Name="R">0</Compiler> <Compiler Name="S">0</Compiler> <Compiler Name="T">0</Compiler> <Compiler Name="U">0</Compiler> <Compiler Name="V">1</Compiler> <Compiler Name="W">0</Compiler> <Compiler Name="X">1</Compiler> <Compiler Name="Y">1</Compiler> <Compiler Name="Z">1</Compiler> <Compiler Name="ShowHints">True</Compiler> <Compiler Name="ShowWarnings">True</Compiler> <Compiler Name="UnitAliases">WinTypes=Windows;WinProcs=Windows;DbiTypes=BDE; DbiProcs=BDE;DbiErrs=BDE;</Compiler> <Compiler Name="NamespacePrefix"></Compiler> <Compiler Name="GenerateDocumentation">False</Compiler> <Compiler Name="DefaultNamespace"></Compiler> <Compiler Name="SymbolDeprecated">True</Compiler> <Compiler Name="SymbolLibrary">True</Compiler> <Compiler Name="SymbolPlatform">True</Compiler> <Compiler Name="SymbolExperimental">True</Compiler> <Compiler Name="UnitLibrary">True</Compiler> <Compiler Name="UnitPlatform">True</Compiler> <Compiler Name="UnitDeprecated">True</Compiler> <Compiler Name="UnitExperimental">True</Compiler> <Compiler Name="HResultCompat">True</Compiler> <Compiler Name="HidingMember">True</Compiler> <Compiler Name="HiddenVirtual">True</Compiler> [23]

24 <Compiler Name="Garbage">True</Compiler> <Compiler Name="BoundsError">True</Compiler> <Compiler Name="ZeroNilCompat">True</Compiler> <Compiler Name="StringConstTruncated">True</Compiler> <Compiler Name="ForLoopVarVarPar">True</Compiler> <Compiler Name="TypedConstVarPar">True</Compiler> <Compiler Name="AsgToTypedConst">True</Compiler> <Compiler Name="CaseLabelRange">True</Compiler> <Compiler Name="ForVariable">True</Compiler> <Compiler Name="ConstructingAbstract">True</Compiler> <Compiler Name="ComparisonFalse">True</Compiler> <Compiler Name="ComparisonTrue">True</Compiler> <Compiler Name="ComparingSignedUnsigned">True</Compiler> <Compiler Name="CombiningSignedUnsigned">True</Compiler> <Compiler Name="UnsupportedConstruct">True</Compiler> <Compiler Name="FileOpen">True</Compiler> <Compiler Name="FileOpenUnitSrc">True</Compiler> <Compiler Name="BadGlobalSymbol">True</Compiler> <Compiler Name="DuplicateConstructorDestructor">True</Compiler> <Compiler Name="InvalidDirective">True</Compiler> <Compiler Name="PackageNoLink">True</Compiler> <Compiler Name="PackageThreadVar">True</Compiler> <Compiler Name="ImplicitImport">True</Compiler> <Compiler Name="HPPEMITIgnored">True</Compiler> <Compiler Name="NoRetVal">True</Compiler> <Compiler Name="UseBeforeDef">True</Compiler> <Compiler Name="ForLoopVarUndef">True</Compiler> <Compiler Name="UnitNameMismatch">True</Compiler> <Compiler Name="NoCFGFileFound">True</Compiler> <Compiler Name="ImplicitVariants">True</Compiler> <Compiler Name="UnicodeToLocale">True</Compiler> <Compiler Name="LocaleToUnicode">True</Compiler> <Compiler Name="ImagebaseMultiple">True</Compiler> <Compiler Name="SuspiciousTypecast">True</Compiler> <Compiler Name="PrivatePropAccessor">True</Compiler> <Compiler Name="UnsafeType">False</Compiler> <Compiler Name="UnsafeCode">False</Compiler> <Compiler Name="UnsafeCast">False</Compiler> <Compiler Name="OptionTruncated">True</Compiler> <Compiler Name="WideCharReduced">True</Compiler> <Compiler Name="DuplicatesIgnored">True</Compiler> <Compiler Name="UnitInitSeq">True</Compiler> <Compiler Name="LocalPInvoke">True</Compiler> <Compiler Name="MessageDirective">True</Compiler> <Compiler Name="CodePage"></Compiler> </Compiler> <Linker> <Linker Name="MapFile">0</Linker> <Linker Name="OutputObjs">0</Linker> <Linker Name="GenerateHpps">False</Linker> <Linker Name="ConsoleApp">1</Linker> <Linker Name="DebugInfo">False</Linker> [24]

25 <Linker Name="RemoteSymbols">False</Linker> <Linker Name="GenerateDRC">False</Linker> <Linker Name="MinStackSize">16384</Linker> <Linker Name="MaxStackSize"> </Linker> <Linker Name="ImageBase"> </Linker> <Linker Name="ExeDescription"></Linker> </Linker> <Directories> <Directories Name="OutputDir"></Directories> <Directories Name="UnitOutputDir"></Directories> <Directories Name="PackageDLLOutputDir"></Directories> <Directories Name="PackageDCPOutputDir"></Directories> <Directories Name="SearchPath"></Directories> <Directories Name="Packages"></Directories> <Directories Name="Conditionals"></Directories> <Directories Name="DebugSourceDirs"></Directories> <Directories Name="UsePackages">False</Directories> </Directories> <Parameters> <Parameters Name="RunParams"></Parameters> <Parameters Name="HostApplication"></Parameters> <Parameters Name="Launcher"></Parameters> <Parameters Name="UseLauncher">False</Parameters> <Parameters Name="DebugCWD"></Parameters> <Parameters Name="Debug Symbols Search Path"></Parameters> <Parameters Name="LoadAllSymbols">True</Parameters> <Parameters Name="LoadUnspecifiedSymbols">False</Parameters> </Parameters> <Language> <Language Name="ActiveLang"></Language> <Language Name="ProjectLang">$ </Language> <Language Name="RootDir"></Language> </Language> <VersionInfo> <VersionInfo Name="IncludeVerInfo">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="AutoIncBuild">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="MajorVer">1</VersionInfo> <VersionInfo Name="MinorVer">0</VersionInfo> <VersionInfo Name="Release">0</VersionInfo> <VersionInfo Name="Build">0</VersionInfo> <VersionInfo Name="Debug">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="PreRelease">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="Special">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="Private">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="DLL">False</VersionInfo> <VersionInfo Name="Locale">1029</VersionInfo> <VersionInfo Name="CodePage">1250</VersionInfo> </VersionInfo> <VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="CompanyName"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="FileDescription"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="FileVersion"> </VersionInfoKeys> [25]

26 <VersionInfoKeys Name="InternalName"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="LegalCopyright"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="LegalTrademarks"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="OriginalFilename"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="ProductName"></VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="ProductVersion"> </VersionInfoKeys> <VersionInfoKeys Name="Comments"></VersionInfoKeys> </VersionInfoKeys> </Delphi.Personality> </BorlandProject> Soubor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <BorlandProject> <Transactions> <Transaction> :00: pas,C:\Users\dekan\Documents\Borland Studio Projects\Unit1.pas=G:\Jehlička\Výuka\Delphi\Delphi skripta\skripta\příklady\delphi 01 Form 01\Unit1.pas</Transaction> <Transaction> :00: dfm,C:\Users\dekan\Documents\Borland Studio Projects\Unit1.dfm=G:\Jehlička\Výuka\Delphi\Delphi skripta\skripta\příklady\delphi 01 Form 01\Unit1.dfm</Transaction> <Transaction> :21: bdsproj,C:\Users\dekan\Documents\Borland Studio Projects\Project1.bdsproj=G:\Jehlička\Výuka\Delphi\Delphi skripta\skripta\příklady\delphi 01 Form 01\Project1.bdsproj</Transaction> </Transactions> </BorlandProject> Soubor -$A8 -$B- -$C+ -$D+ -$E- -$F- -$G+ -$H+ -$I+ -$J- -$K- -$L+ -$M- -$N+ -$O+ -$P+ [26]

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí

Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Dokument a jeho části oddíly, záhlaví, zápatí Nejčastějším úkolem bývá ukončení stránky a pokračování textu na další stránce nebo vložení stránky před napsaný text. Podobným úkolem je jiné svislé zarovnání

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Delphi popis prostředí

Delphi popis prostředí Delphi popis prostředí Delphi je komplexní vývojové prostředí, které slouží pro tvorbu aplikací. Řadí se mezi objektově orientované jazyky, protože podporuje koncepci skutečného objektového programování.

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start.

01. HODINA. 1.1 Spuštění programu VB 2010. 1.2 Prvky integrovaného vývojového prostředí. - pomocí ikony, z menu Start. 01. HODINA 1.1 Spuštění programu VB 2010 - pomocí ikony, z menu Start. - po spuštění si můžeme vybrat, zda chceme vytvořit nový Projekt a jaký nebo zda chceme otevřít již existující Projekt. 1.2 Prvky

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 4. Tvorba základní HTML webové stránky. Datum vytvoření: 25. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 4. Tvorba základní HTML Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Webové Strana: 1/9 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

PRÁCE S DOKUMENTEM. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: srpen 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika PRÁCE S DOKUMENTEM Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace WORD.

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Úvod do problematiky VYTVÁŘENÍ DATABÁZÍ, VKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ Databáze je uspořádaná množina velkého množství informací (dat). Příkladem databáze je překladový slovník, seznam PSČ nebo telefonní seznam. Databáze

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Vývoj objektových aplikací 1

Vývoj objektových aplikací 1 Vývoj objektových aplikací 1 Ostrava, 2002 Mgr. Rostislav Fojtík 2 Obsah: Úvodní lekce...6 Cíl lekce...6 Samostatné práce...7 Podmínky udělení zápočtu...7 Obsah kurzu...7 Literatura...8 Shrnutí lekce...8

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Programování v jazyce VISUAL BASIC.NET

Programování v jazyce VISUAL BASIC.NET GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Programování v jazyce VISUAL BASIC.NET JAROSLAV ZAVADIL 1. ČÁST ŠTERNBERK 2009 1 / 51 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme s ukázkou programování ve vyšším programovacím

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Nápověda k aplikaci EA Script Engine

Nápověda k aplikaci EA Script Engine Nápověda k aplikaci EA Script Engine Object Consulting s.r.o. 2006 Obsah Nápověda k aplikaci EA Script Engine...1 1. Co je EA Script Engine...2 2. Důležité upozornění pro uživatele aplikace EA Script Engine...3

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO

OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO PÍSMO Kapitola 3: Formát 31 3. Formát Písmo 3.1 Písmo V prezentaci Encian chceme změnit formát písma v prvním snímku. Poklepáním označíme textový nadpis Encián (nikoliv WordArt). Z menu zadáme příkaz FORMÁT,

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

8 Makra Příklad 4 Excel 2007

8 Makra Příklad 4 Excel 2007 TÉMA: Úprava maker rozhodování, příkaz If..Then..Else Sekretářka společnosti Naše zahrada potřebuje upravit makra vytvořená pomocí záznamu tak, aby vyhovovala jejím požadavkům. Pro úpravy využije Editor

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Šablony. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Šablony Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Šablony šablona obsahuje předdefinované rozvržení dokumentu a stylů jednotlivých položek ve Wordu existují hotové

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Objektově orientované programování v jazyce Python

Objektově orientované programování v jazyce Python Objektově orientované programování v jazyce Python Základní pojmy objektově orientovaného programování Objekt vychází z reálného světa. Má dva charakteristické rysy. Všechny objekty mají stav Všechny objekty

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Bc. Tomáš Selucký, Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, selucky@selucky.com

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

CommonTestsAndGames03

CommonTestsAndGames03 CommonTestsAndGames03 Petr Novák (Ing. Ph.D.), novakpe@labe.felk.cvut.cz V1.02.000.000 / 24-06-2014 Obecné poznámky: - WEB verze: Pouze demonstrační verze se zablokovanou schopností vytvářet si vlastní

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem.

tohoto systému. Můžeme propojit Mathcad s dalšími aplikacemi, jako je Excel, MATLAB, Axum, nebo dokumenty jedné aplikace navzájem. 83 14. (Pouze u verze Mathcad Professional) je prostředí pro přehlednou integraci a propojování aplikací a zdrojů dat. Umožní vytvořit složitý výpočtový systém a řídit tok dat mezi komponentami tohoto

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře

Sada 3 CAD3. 6. CADKON DT+ Dveře S třední škola stavební Jihlava Sada 3 CAD3 6. CADKON DT+ Dveře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností: 11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více