S Vámi po celém světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S Vámi po celém světě"

Transkript

1 S Vámi po celém světě Podnikatelé, už víte, jak na nový občanský zákoník? První zkušenosti s rekodifikací Václav Vlk, Petra Budíková, Monika Novotná, Pavel Koukal, Miroslav Kocman, Jaroslav Dubský angelo Hotel Prague Rödl & Partner

2 Obsah 01 Nemovité věci a katastr nemovitostí: kterým změnám je třeba věnovat zvýšenou pozornost? Mgr. Václav Vlk, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 02 Společenské smlouvy: opt-in nebo ponechat starou úpravu? JUDr. Petra Budíková, LL.M., advokátka/associate Partner, Rödl & Partner 03 Co potřebují vědět členové orgánů obchodních korporací o svých povinnostech a odpovědnosti? JUDr. Monika Novotná, advokátka/partner, Rödl & Partner 2

3 Obsah 04 Praktické dopady nové úpravy podnikatelských seskupení a koncernových vztahů JUDr. Pavel Koukal, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 05 Daňové důsledky rekodifikace Ing. Miroslav Kocman, LL.M., daňový poradce/associate Partner 06 Dopady rekodifikace práva na účetnictví Ing. Jaroslav Dubský FCCA, auditor/associate Partner 3

4 01 Nemovité věci a katastr nemovitostí: kterým změnám je třeba věnovat zvýšenou pozornost? Mgr. Václav Vlk, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 1.1 Stavba je součástí pozemku 1.2 Stavba na cizím pozemku 1.3 Právo stavby 1.4 Věcná břemena 1.5 Zástavní právo 1.6 Předkupní právo 1.7 Katastrální zákon 4

5 Stavba je součástí pozemku Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba ) s výjimkou staveb dočasných [...]. ( 506 odst. 1 NOZ) Výjimky: dočasné stavby ( 506 NOZ) a inženýrské sítě nejsou součástí pozemku ( 509 NOZ) Problematika strojů a jiných upevněných zařízení výhrada zapsaná ve veřejném seznamu ( 508 NOZ) Přechodná ustanovení k : při stejném vlastníku pozemku a stavby stavba se stává součástí pozemku ( 3054 NOZ) rozdílný vlastník pozemku a stavby stavba zůstává samostatnou věcí ( 3055 NOZ), ovšem vzájemné předkupní právo ( 3056 NOZ) zástava apod. jen na pozemku či jen na stavbě sporné ( 3060 NOZ) 5

6 Stavba na cizím pozemku Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. ( 1084 odst. 1 NOZ) Byl-li stavebník v dobré víře, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů ( 1084 odst. 2 NOZ) Na návrh vlastníka pozemku může soud rozhodnout, že stavebník musí stavbu vlastním nákladem odstranit ( 1085 NOZ) Stavebník v dobré víře se může na vlastníkovi pozemku, který mu stavět nezakázal, domáhat, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu; vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby od něj pozemek koupil za obvyklou cenu ( 1086 NOZ) 6

7 Právo stavby Nový právní institut ( 1240 a násl. NOZ) Oprávnění stavebníka mít na cizím pozemku stavbu (existující nebo nově zřizovanou) Právo stavby je věc nemovitá ( 1242 věta první NOZ) Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovení o nemovitých věcech. ( 1242 věta druhá NOZ) Nejčastější způsob vzniku: smlouva ( 1243 odst. 1 NOZ); možno za úplatu (stavební plat) ( 1247 NOZ) Zapisuje se do katastru nemovitostí ( 1243 odst. 2 NOZ) Zánik stavby nemá vliv na existenci práva stavby ( 1249 NOZ) Zřizuje se na dobu určitou nejvýše 99 let ( 1244 odst. 1 NOZ) 7

8 Právo stavby Stavebník má ohledně stavby stejná práva jako vlastník ( 1250 NOZ) Stavebník má povinnost stavbu udržovat ( 1251 odst. 2 NOZ) Právo stavby lze převést, zastavit apod. ( 1252 odst. 1 NOZ) Vlastník si může vyhradit, že bude schvalovat zatížení práva stavby zapisuje se do katastru ( 1252 odst. 2 NOZ) Vzájemné předkupní právo ( Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. ); odchylná ujednání stran se zapisují do katastru ( 1254 NOZ) 8

9 Věcná břemena služebnosti Vlastník věci se musí ve prospěch jiného něčeho zdržet nebo něco trpět ( 1257 odst. 1 NOZ) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku ( 1257 odst. 2 NOZ) Příklady: služebnost inženýrské sítě ( 1267 a násl. NOZ) služebnost okapu ( 1270 NOZ) právo na vodu ( 1272 NOZ) služebnost rozlivu ( 1273 NOZ) služebnost stezky, průhonu a cesty ( 1274 NOZ) právo pastvy ( 1278 NOZ) služebnost bytu ( 1297 NOZ) 9

10 Věcná břemena reálná břemena Vlastník věci je zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat ( 1303 a násl. NOZ) Časově neomezené břemeno může být zřízeno je jako vykupitelné ( 1304 NOZ) 10

11 Zástavní právo Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem [...] jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. ( 1359 odst. 1 věta první NOZ) Zástavní věřitel musí ovšem při prodeji postupovat s odbornou péčí ( 1365 odst. 1 NOZ) Po splatnosti dluhu lze ujednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo za libovolnou cenu nebo si ji za předem určenou cenu ponechat [ 1315 odst. 2 písm. b) NOZ] nelze se spotřebitelem či malým nebo středním podnikatelem ( 1315 odst. 3 NOZ) Uvolněná zástava vlastník může uvolněné zástavní právo spojit s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh; vlastník po zániku zástavního práva, ale před jeho výmazem, požádá o zápis, že zástavní právo je uvolněné ( 1380 NOZ) 11

12 Předkupní právo Ruší se zákonné předkupní právo spoluvlastníků (zaniká k ) ( 3062 NOZ) Pokud je spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou skutečností, kterou nemohli spoluvlastníci ovlivnit předkupní právo prvních šest měsíců ( 1124 NOZ) U zemědělského ( 1125 NOZ) a rodinného ( 704 odst. 2 NOZ) závodu je předkupní právo vždy Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. ( 2143 NOZ) Kupní smlouva s koupěchtivým se má za uzavřenou s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ( 2145 NOZ) Předkupní právo lze rozšířit i na jiné způsoby zcizení než prodej ( 2140 odst. 2 NOZ) 12

13 Důvěra ve veřejné seznamy Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. ( 984 odst. 1 NOZ) Rozpor zapsaného stavu se skutečným stavem nejdříve žaloba, pak poznámka v katastru; rozhodnutí o žalobě pak bude závazné vůči každému, jehož právo bylo zapsáno po zápisu poznámky ( 985 NOZ) Obrana proti nesprávnému zápisu poznámka spornosti, poté žaloba; byla-li poznámka spornosti vznesena do jednoho měsíce, kdy se žadatel o zápisu dozvěděl, působí vůči každému; poznámka vznesená později, jen proti těm, kdo nebyli v dobré víře; nebyl-li žadatel vyrozuměn o zápisu cizího práva, platí místo jednoho měsíce lhůta 3 roky od zápisu ( 986 NOZ) Roční odklad k ( 3064 NOZ) 13

14 Katastrální zákon Účinnost Evidují se ( 3 KatZ): pozemky budovy, které nejsou součástí pozemku nebo práva stavby jednotky právo stavby Katastr obsahuje i údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov [ 4 odst. 1 písm. b) KatZ], i pokud budova není předmětem evidence ( 30 odst. 1 KatZ) 14

15 Příklad zápisu v katastru 15

16 Příklad zápisu v katastru 16

17 Novinky v katastrálním řízení Právní účinky zápisu nastávající k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. ( 10 KatZ) tedy stejné jako dosud pořadí podání: den, hodina, minuta při stejném pořadí losem ( 9 KatZ; též 145 správního řádu) Vkladové listiny nově pouze v jednom vyhotovení [ 15 odst. 1 písm. a) KatZ] Plná moc k zastupování v řízení s ověřeným podpisem [ 15 odst. 1 písm. b) KatZ] 17

18 Novinky v katastrálním řízení O zahájení řízení informuje katastrální úřad vlastníka nemovitosti zasláním informace na adresu zapsanou v katastru nebo do datové schránky vlastník může požádat o či SMS ( 16 odst. 1 KatZ) Vklad je možné povolit až po 20 dnech po odeslání informace ( 18 odst. 1 KatZ) důsledek: prodloužení řízení Po povolení vkladu zašle katastrální úřad účastníkům vyrozumění o provedení vkladu ( 18 odst. 3 KatZ) nikoli tedy již smlouvu s vkladovou doložkou prodávajícímu, zástavnímu dlužníku apod. přímo, nejen zmocněnci ( 18 odst. 3 poslední věta KatZ) 18

19 Sledování změn v katastru nemovitostí 19, 20 a příloha č. 9 vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí; Na žádost vlastníka, zástavního věřitele, oprávněného z věcného břemene apod. Upozornění na dotčení právních vztahů změnou, provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky Zprávy se poskytují elektronickou poštou, do datové schránky, SMS nebo přes webové rozhraní 0-20 nemovitostí: jednorázový poplatek 200 Kč 21 a více nemovitostí: 10 Kč za každou nemovitost ročně 19

20 Vaše kontaktní osoba Mgr. Václav Vlk advokát/associate Partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

21 02 Společenské smlouvy: opt-in nebo ponechat starou úpravu? JUDr. Petra Budíková, LL.M., advokátka/associate Partner, Rödl & Partner 2.1 Stávající společenské smlouvy a ZOK 2.2 Přizpůsobení ZOKu 2.3 Výhody a nevýhody 2.4 Nové instituty a další významnější novinky 21

22 Stávající společenské smlouvy a ZOK Zrušení ujednání společenských smluv, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOKu Jaké to jsou? - > aplikace NOZ: Odchylně lze ujednat práva a povinnosti Odchýlení nesmí porušovat dobré mravy a veřejný pořádek Zákon může výslovně stanovit kogentnost Dosavadní ustanovení obchodního zákoníku součástí společenských smluv Práva a povinnosti společníků Nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOKu Společenská smlouva je již neupravuje jinak Do : Přizpůsobení společenských smluv kogentních ustanovení ZOKu Úprava zápisu v OR Uzpůsobení smluv o výkonu funkce Do : Podřízení se ZOKu jako celku 22

23 Přizpůsobení ZOKu Jak přizpůsobovat? -> 2 varianty: Pouze přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOKu Plné podřízení se ZOKu jako celku Společenské smlouvy přizpůsobené donucujícím ustanovením ZOKu Vyhotovuje statutární orgán Založení do sbírky listin do Nesplnění -> výzva a přiměřená lhůta k nápravě Po marném uplynutí dodatečné lhůty - > zrušení společnosti Podřízení se ZOKu jako celku (= opt-in ) Forma notářského zápisu Nutné rozhodnutí společníků/valné hromady Příležitost i pro další změny společenských smluv Zápis do OR -> účinnost upravené společenské smlouvy 23

24 Výhody a nevýhody Přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOKu + Není nutná účast společníků - Co přizpůsobit/upravit? - Dvojkolejná aplikace ObchZ a ZOKu -> nejasná hranice - Nemožnost současně dále změnit společenskou smlouvu Opt-in + Jednotná aplikace ZOKu do budoucna + Další současné změny společenské smlouvy možné - Forma notářského zápisu u obchodních korporacích (plná moc) Nejasnosti Které instituty a která ustanovení SS se mají přizpůsobit? Co se stane se společnostmi, které se nepodřídily ZOKu, po ? Mohou si společnosti, které se nepodřídily ZOKu, upravit instituty, které dle ObchZ neexistovaly a které dle ZOK nejsou povinné? 24

25 Nové instituty a další významnější novinky Zrušeno: 105/2 ObchZ (i) zákaz řetězení, (ii) 1 FO může být jediným společníkem nejvýše 3 SRO, (iii) 105/3 SRO mohla mít max. 50 společníků 196a ObchZ zrušen, pouze u AS zůstalo reziduum SRO: nově kmenové listy, více podílů jednoho společníka AS: nově akcie na jméno Minimální vklad u SRO: 1 Kč (dříve Kč), minimální ZK u SRO: 1 Kč (dříve Kč), počet hlasů AS vyjádření ZK v EUR ve výjimečných případech Podíly na zisku a dobrá víra Zálohy na podílu na zisku (ne: dobrá víra) Vypořádací podíl SRO: vystoupení ze společnosti Nepovinný rezervní fond AS: dualistický systém (představenstvo a dozorčí rada) nebo monistický systém (statutární ředitel a správní rada) 25

26 Vaše kontaktní osoba JUDr. Petra Budíková, LL.M. advokátka/associate Partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

27 03 Co potřebují vědět členové orgánů obchodních korporací o svých povinnostech a odpovědnosti? JUDr. Monika Novotná, advokátka/partner, Rödl & Partner 3.1 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku 3.2 Pravidla o střetu zájmů 3.3 Smlouva o výkonu funkce 3.4 Ručení člena orgánu při úpadku 3.5 Pokyny valné hromady 27

28 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku 159 odst. 1 OZ Péče řádného hospodáře = výkon funkce s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí domněnka nedbalého jednání v případě přijetí funkce bez schopnosti péče řádného hospodáře dopadá i na prokuristu 51 a násl. ZOK Pravidla jednání členů orgánu Péče řádného hospodáře: pečlivost a potřebné znalosti taková pečlivost a znalosti, které lze rozumně od člena orgánu očekávat (i ve vztahu k jeho povolání - 5 OZ) povinnost loajality jde o nezbytnou loajalitu příklon k zájmu korporace a jejích společníků (zájem na užitku a zisku) 28

29 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Pravidlo podnikatelského úsudku ochranný štít pro člena orgánu pokud člen orgánu jedná lege artis, tedy: pečlivě s potřebnými znalostmi nezbytnou loajalitou v dobré víře informovaně v obhajitelném zájmu korporace Koncepce pravidla podnikatelského úsudku: Jedná-li člen orgánu náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou v rámci podnikání nastat. ZOK preferuje zájem korporace před zájmem společníků. 29

30 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Míra péče řádného hospodáře péče, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba pokus o objektivizaci péče řádného hospodáře Důkazní břemeno před soudem nese důkazní břemeno k prokázání péče řádného hospodáře dotčený člen orgánu standardně má člen orgánu k dispozici všechny podklady a informace, na rozdíl od osoby, která jej žaluje (např. společník) soud může rozhodnout, že přenos důkazního břemena na členovi orgánu nelze spravedlivě požadovat rozdíl oproti ObchZ např. člen orgánu přestal funkci vykonávat a nemá k dispozici potřebné podklady o přiznání výjimky může rozhodnout jen soud 30

31 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Porušení péče řádného hospodáře povinnost vydání prospěchu, který člen orgánu v souvislosti s takovým jednáním získal povinnost nahradit újmu, která korporaci vznikla náhrady újmy se může domáhat korporace a neučiní-li tak, její společníci nenahradí-li člen orgánu korporaci újmu, kterou jí způsobil při výkonu funkce, ručí jejím věřitelům za dluhy v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na korporaci domoci ( 159/3 OZ) jeden za všechny a všichni za jednoho solidární odpovědnost za náhradu újmy způsobené porušením povinností více členů ( 2951 OZ) 31

32 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Právní jednání korporace omezující odpovědnost člena orgánu ve společenské smlouvě, ve smlouvě o výkonu funkce, v samostatné smlouvě nepřihlíží se k němu je jen zdánlivé, nezkoumá se jeho platnost povinnost nahradit újmu, která korporaci vznikla náhrady újmy se může domáhat korporace a neučiní-li tak, její společníci nenahradí-li člen orgánu korporaci újmu, kterou jí způsobil při výkonu funkce, ručí jejím věřitelům za dluhy v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na korporaci domoci ( 159/3 OZ) jeden za všechny a všichni za jednoho solidární odpovědnost za náhradu újmy způsobené porušením povinností více členů ( 2951 OZ) 32

33 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Smlouva o vypořádání újmy korporace + člen orgánu plné uhrazení újmy nebo jiná forma sanace korporace se nemůže zcela vzdát nároku na náhradu újmy 2898 OZ zakazuje vzdát se újmy pro případ hrubé nedbalosti škůdce většina případů porušení péče řádného hospodáře bude v režimu hrubé nedbalosti vyžadován souhlas nejvyššího orgánu korporace 2/3 hlasů všech společníků soud může vyslovit neplatnost rozhodnutí orgánu korporace o schválení smlouvy fikce neplatnosti smlouvy začátek běhu nové promlčecí doby pro uplatnění práv domáhat se újmy (od právní moci usnesení o neplatnosti rozhodnutí orgánu korporace) 33

34 Pravidla o střetu zájmů 54 ZOK informační povinnost o střetu zájmů povinnost člena orgánu informovat o hrozícím střetu zájmů ostatní členy orgánu, jehož je členem kontrolní orgán, byl-li zřízen nejvyšší orgán dtto platí pro možný střet zájmů s osobami členovi orgánu blízkými, jím ovlivněnými nebo ovládanými informační povinnost je možné vždy splnit jen informací poskytnutou nejvyššímu orgánu korporace (neníli dotčený člen orgánu současně jediným společníkem) porušení informační povinnosti = porušení péče řádného hospodáře rozsah informační povinnosti postačuje i jen potenciální možnost střetu zájmů člen orgánu musí vynaložit rozumné úsilí na to, aby se o možném střetu zájmů dozvěděl ( správné nastavení kontrolních mechanismů v korporaci) platí i pro prokuristu informuje orgán, který jej jmenoval 34

35 Pravidla o střetu zájmů Vymezení osob blízkých 22/1 OZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner domněnka: osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní kontrolní orgán, byl-li zřízen nejvyšší orgán 35

36 Pravidla o střetu zájmů Pozastavení funkce 54/4 ZOK pravomoc kontrolního nebo nejvyššího orgánu korporace musí být vymezena doba pozastavení výkonu funkce kontrolní orgán musí jednat s péčí řádného hospodáře pozastavení funkce musí být v obhajitelném zájmu korporace na členy nejvyššího orgánu se nevztahuje povinnost péče řádného hospodáře, jen povinnost loajality i když nedojde k pozastavení funkce, musí člen orgánu při střetu zájmu jednat s péčí řádného hospodáře, tj. v nejlepším zájmu korporace platí i pro prokuristu 36

37 Pravidla o střetu zájmů Smlouva s členem orgánu 55 ZOK speciální úprava pro případ, že člen orgánu hodlá se svou korporací uzavřít smlouvu informační povinnost člen informuje orgán, jehož je členem a kontrolní orgán, je-li zřízen, jinak nejvyšší orgán postačuje informovat jen nejvyšší orgán (neplatí, pokud je člen orgánu jediným společníkem) seznámení s podmínkami smlouvy platí i pro případ smlouvy s osobou blízkou členovi orgánu, jím ovládanou nebo ovlivněnou platí i pro prokuristu kontrolní orgán podává zprávu nejvyššímu orgánu platí i pro případ zajištění nebo utvrzení dluhů nebo pro spoludlužnictví neplatí pro smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku 37

38 Pravidla o střetu zájmů Zákaz uzavření smlouvy s členem orgánu nebo prokuristou 56 ZOK oprávnění kontrolního orgánu zakázat uzavření smlouvy v konfliktu zájmů členové kontrolního orgánu musí jednat s péčí řádného hospodáře pokud nedá souhlas a smlouva není schválena, odpovídá člen kontrolního orgánu za újmu společnosti namísto člena statutárního orgánu pokud dá souhlas a smlouva je schválena, odpovídá člen kontrolního orgánu za újmu společnosti společně a nerozdílně s členem statutárního orgánu 38

39 Smlouva o výkonu funkce Regulace práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu 59 a násl. ZOK podpůrné použití OZ ustanovení smlouvy o příkazu 2432/1 OZ: Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti OZ: Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, kterou způsobil chybnou volbou. NS 29 Cdo 134/2011: Pověří-li statutární orgán vedením účetnictví jinou osobu, je jeho povinností nejen prověřit, zda jde o osobu kvalifikovanou a vytvořit jí podmínky pro výkon funkce, ale také výkon svěřené působnosti efektivně kontrolovat. povinnost písemné smlouvy o výkonu funkce kapitálové společnosti (SRO, AS) povinnost schválení nejvyšším orgánem korporace 39

40 Smlouva o výkonu funkce Bezplatný výkon funkce nevyvratitelné domněnky: 59/3 ZOK odměna za výkon funkce je ve smlouvě sjednána v rozporu se ZOK 777/3 ZOK nepřizpůsobení smluv o výkonu funkce ZOK do /2 ZOK výkon funkce přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace možnost opačného rozhodnutí příslušného orgánu obchodní korporace 40

41 Smlouva o výkonu funkce Určení odměny, není-li sjednána: 59/4 ZOK pro případ neplatné smlouvy o výkonu funkce nebo neplatného ujednání o odměně z důvodů na straně korporace nebo pro případ, že nejvyšší orgán smlouvu neschválil bez zbytečného odkladu po vzniku funkce členu orgánu náleží odměna ve výši obvyklé odměny v době uzavření smlouvy, resp. v době vzniku funkce 41

42 Smlouva o výkonu funkce Náležitosti smlouvy o výkonu funkce 60 ZOK struktura odměn (vymezení všech složek) odměna = jakékoli plnění poskytované členovi orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce, vč. naturálních plnění výše odměny nebo způsob jejího výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku údaje o výhodách nebo odměnách spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo umožnění jejich nabytí členovi orgánu nebo osobě jemu blízké 42

43 Smlouva o výkonu funkce Jiné plnění, než sjednané ve smlouvě o výkonu funkce 61 ZOK nelze bez souhlasu orgánu, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce platí i pro příjem z pracovně právního vztahu (! pozor na souběh funkce) platí i na určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci, který je osobou blízkou členu orgánu korporace 43

44 Smlouva o výkonu funkce Odstoupení z funkce 59/5 ZOK podmínka: k odstoupení nesmí dojít v době, která je pro korporaci nevhodná způsob oznámení: není určen adresát oznámení: orgán korporace, který člena zvolil do jeho funkce Komentář k ZOK lze i mimo zasedání orgánu oznámením zaslaným na adresu společnosti ukončení funkce: 1 měsíc po doručení oznámení možnost dohody o jiném datu ukončení funkce 44

45 Ručení při úpadku Vydávání prospěchu při úpadku 62 ZOK podmínky: insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka žádný člen statutárního orgánu nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení pravomocné rozhodnutí o úpadku korporace dotčení členové orgánu věděli nebo mohli vědět, že korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné výzva insolvenčního správce následky: povinnost vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce a jiný prospěch od obchodní korporace za poslední 2 roky před právní mocí rozhodnutí o úpadku jedná se tedy o veškeré plnění, včetně event. plnění z pracovně právního vztahu není-li vydání možné, nastupuje relutární náhrada vztahuje se i na bývalé členy orgánu korporace 45

46 Ručení při úpadku Ručení při úpadku 68 ZOK zákonné ručení za splnění povinností korporace podmínky: pravomocné rozhodnutí o úpadku korporace dotčení členové orgánu věděli nebo mohli vědět, že korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné rozhodnutí soudu o ručení (na návrh insolvenčního správce nebo věřitele) následky: dotčený člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností korporace pokud podal návrh věřitel, ručí jen za splnění povinností ve vztahu k tomuto věřiteli věřitel se musí domáhat výroku o ručení i výroku o plnění výjimka pro krizové manažery (pokud funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře) 46

47 Pokyny valné hromady Pokyn valné hromady 51/2 ZOK Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. kdo může o pokyn požádat jednatel, člen představenstva, statutární ředitel 195/ /3 ZOK - nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu orgánu pokyny týkající se obchodního vedení 51/2 je výjimkou z tohoto pravidla péči řádného hospodáře je nutné dodržet i při předkládání žádosti o udělení pokynu Co mám dělat? NELZE! člen orgánu musí formulovat návrh usnesení valné hromady + zdůvodnit, proč o udělení pokynu žádá Případné povinnosti k náhradě újmy se člen orgánu nezprostí tehdy, položí-li valné hromadě konkrétně formulovanou žádost o pokyn, leč s takovým obsahem, že měl při vynaložení péče řádného hospodáře zjistit, že navrhované řešení je pro společnost natolik nevýhodné, že žádost o pokyn neměl vůbec předkládat. 47

48 Pokyny valné hromady Vázanost pokynem člen statutárního orgánu předložením žádosti přenesl na valnou hromadu konkrétní rozhodnutí v oblasti obchodního vedení tím odňal sám sobě právo takové rozhodnutí přijmout podmínka: valná hromada se vyjádří k žádosti formou ano/ne, příp. ze dvou nabízených variant vybere jednu realizací pokynu se statutární orgán zprostí povinnosti k náhradě event. újmy pokud valná hromada vydá jiný pokyn jde jen o doporučení realizací se statutární orgán nezprostí povinnosti k náhradě event. újmy 48

49 Vaše kontaktní osoba JUDr. Monika Novotná advokátka/partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

50 04 Praktické dopady nové úpravy podnikatelských seskupení a koncernových vztahů JUDr. Pavel Koukal, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 4.1 Začlenění a systematika právní úpravy podnikatelských seskupení v ZOK 4.2 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba 4.3 Povinnost hradit újmu a možnost zproštění této povinnosti 4.4 Ovládající a ovládané osoby ( 74 a násl. ZOK) 4.5 Aplikační důsledky chování vlivné nebo ovládající osoby 4.6 Koncern 4.7 Zpráva o vztazích 50

51 Nová právní úprava podnikatelských seskupení v ZOK Nová úprava podnikatelských seskupení (ZOK) Je jednotnou (společnou) a komplexní úpravou 71 až 91 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s možností využití dalších ustanovení ZOK a příp. i NOZ, např. 212 ( korporační loajalita ) Je obsáhlejší a více strukturovanou úpravou, než stávající právní úprava obchodního zákoníku (ObchZ), roztříštěná do ust. (i) 66a, 66b (ii) 190a až 190j, 196a ObchZ Tato moderní a progresivní úprava podnikatelských seskupení však nenachází odpovídající odezvu v související právní úpravě, zejména v daňových právních předpisech viz možná rizika týkající se např. tzv. transferových cen 51

52 Nová právní úprava podnikatelských seskupení v ZOK Co se vlastně změnilo? Slova otců ZOK Regulace je vložena do širších souvislostí corporate governance a jejím cílem je upravit správu a důsledky seskupení (viz Důvodová zpráva) Zavedení klíčového pojmu ovlivnění jakožto základu koncernového práva Konec přežité (německé) koncepce smluvních koncernů resp. dělení koncernů na smluvní a faktické Z pohledu praxe Zavedení pojmu ovlivnění pro rozlišování stupňů koncentrace vlivu v podnikatelských seskupeních Konstrukce újmy způsobené obchodní korporaci v důsledku ovlivnění a (obecná) nutnost její náhrady (kompenzace) ze strany vlivné osoby Výrazné zvýhodnění koncernu jakožto nejvyššího stupně koncentrace vlivu Zrušení možnosti tzv. smluvního koncernu na základě tzv. ovládací smlouvy Posílení odpovědnosti mateřských (ovládajících /řídících) společností Posílení významu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 52

53 Podnikatelská seskupení Podnikatelská seskupení Jsou společným označením pro strukturálně pevné skupiny společností, které se vyznačují různým stupněm koncentrace vlivu v rámci takové skupiny Výchozím a klíčovým pojmem se přitom stává ovlivnění (konstrukce: vlivná x ovlivněná osoba) které však není typem (stupněm) podnikatelského seskupení je pouze výrazem a prvkem ovládání POZOR Typy (stupně) podnikatelských seskupení Ovládání konstrukce: ovládající x ovládaná osoba Koncern konstrukce: řídící x řízená osoba 53

54 Systematika právní úpravy podnikatelských seskupení v ZOK Nová úprava podnikatelských seskupení v ZOK Systematika nové právní úpravy podnikatelských seskupení je založena na následující hierarchii stupňů koncentrace vlivu v rámci skupin obchodních společností: ovlivnění ( rozhodujícím významným způsobem ) vlivná x ovlivněná osoba přímé či nepřímé uplatnění rozhodujícího vlivu ovládající x ovládaná osoba podrobení jednotnému řízení řídící osoba x řízená osoba, tvořící KONCERN (viz koncernové závody ) Dále zahrnuje právní úpravu většinového společníka ( 73), jednání ve shodě ( 78) a zvláštních práv společníků ovládané osoby ( 89 až 91) Podstatnou část nové úpravy podnikatelských seskupení samozřejmě tvoří detailní úprava zprávy o vztazích ( 82 až 88 ZOK) 54

55 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba Ovlivnění Pojem ovlivnění je novým termínem, který ObchZ neznal (na rozdíl od pojmu vliv ) Ovlivnění je ve smyslu ust. 71 odst. 1 ZOK situace (nikoliv dlouhodobý stav), kdy někdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (vlivná osoba) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (ovlivněná osoba) Ovlivnění je tak klíčovým pojmem, se kterým zákon spojuje řadu právních důsledků zejména: pokud následkem ovlivnění dojde k újmě obchodní korporace (ovlivněné osoby), je vlivná osoba povinna tuto újmu nahradit možnost exkulpace (vyvinění), pokud vlivná osoba prokáže, že mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná (i) informovaně a (ii) v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby 55

56 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba Další důsledky ovlivnění: Pokud vlivná osoba neuhradí způsobenou újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti vznikla společníkům ovlivněné osoby ( 71 odst. 2) Ručení vlivné osoby věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění zcela nebo zčásti splnit ( 71 odst. 3) POZOR Vlivem se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob ( 71 odst. 4) Ustanovení 71 odst. 1 ZOK se nepoužije na jednání členů orgánů ovlivněné osoby a jejího prokuristu ( 71 odst. 5 viz zvláštní úprava ZOK) 56

57 Povinnost hradit újmu a možnost zproštění této povinnosti Povinnost hradit újmu: V případě způsobení újmy ovlivněné osobě v důsledku ovlivnění, s možností exkulpace ( 71 odst. 1 ZOK) Zproštění povinnosti hradit újmu ( 72 ZOK): Ustanovení o povinnosti hradit újmu se nepoužijí, prokáže-li řídící osoba podle 79 (tj. v rámci koncernu), že újma vznikla v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern, a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu vyrovnána (má se přitom za to, že újma je nebo bude vyrovnána, byla-li nebo bude-li v rámci koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu) Možnost zproštění povinnosti hradit újmu však nelze aplikovat v případě, kdy dojde v důsledku jednání řídící osoby vůči řízené osobě k úpadku řízené osoby + v případě koncernu pak pouze za podmínky 79 odst. 3 ZOK POZOR Vazba na obsah zprávy o vztazích (viz 82 odst. 2 písm. f) ZOK) 57

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1370 Sbírka zákonů č. 90 / 2012 90 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více

RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o.

RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o. RNDr. Jaroslav Jochman VVV MOST spol. s r.o. Nevědomost hříchu nečiní? Statutární zástupci společností čelí od 1.1.2014 zcela novým rizikům. Kdo se nezajímal o rizika do 1.1.2014 bude mít klidný spánek

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 5 VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy akciové společnosti,

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014

NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 NOZ a nová pravidla fungování obchodních korporací (ZOK) 4. dubna 2014 Obsah prezentace I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. Úvod do obchodních korporací 1. Faktické změny obchodního

Více

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK (2010-)2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie SRO Společnost s ručením obmezeným Z 58/1906 ř.z. (zrušen Z 141/1950 Sb.) Z 103/1990

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: JEDNATEL (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net 2 3 4 5 Jednatel(é) = statutární orgán SRO Jeden nebo

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČD - Telematika a.s. v úplném platném znění ke dni. I. Základní ustanovení. 1 Vznik a právní poměry společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČD - Telematika a.s. v úplném platném znění ke dni. I. Základní ustanovení. 1 Vznik a právní poměry společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ČD - Telematika a.s. v úplném platném znění ke dni. I. Základní ustanovení 1 Vznik a právní poměry společnosti 1. Společnost byla založena ve smyslu 172 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Bytové družstvo INSTART STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Základní ustanovení

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Agrostav Svitavy,

Více

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení...

1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... ISSN-0322-9653 28. 1. 2015 Ročník XLIX Cena 60 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. Sdělení k vyhlášce č. 52/2008 Sb.... 2. Pokyn GFŘ č. D-18 k ručení v daňovém řízení... 3. Pokyn GFŘ č. D-20 Stanovení jednotných

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor:

Jednatel s.r.o. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Miroslav Dočekal. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Jednatel s.r.o. Bakalářská práce Autor: Miroslav Dočekal Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ladislav Soukup Písek Duben

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FRÝDLANTSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST, A. S. IČ 25496565 www.fvs.cz 2 STANOVY akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. IČ 25496565 3 4 I. Základní ustanovení

Více

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Bod 6. pořadu jednání Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost

Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost Projekt změny právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem v Košťálově, 512 02 Košťálov, IČ: 00128881 na akciovou společnost O b s a h 1 Úvod....2 2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní

Více

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu)

INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014. REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) INSIGHT Č. NO. 11 ÚNOR FEBRUARY 2014 REKODIFIKACE Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod na novou právní úpravu) EDITORIAL OBSAH 03 Společnost s ručením omezeným po 1. lednu 2014 (přechod

Více

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení: 1) Obchodní společnost Josef Bambásek a.s., (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rjstříku dne 15.06.2000. 2)

Více