S Vámi po celém světě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S Vámi po celém světě"

Transkript

1 S Vámi po celém světě Podnikatelé, už víte, jak na nový občanský zákoník? První zkušenosti s rekodifikací Václav Vlk, Petra Budíková, Monika Novotná, Pavel Koukal, Miroslav Kocman, Jaroslav Dubský angelo Hotel Prague Rödl & Partner

2 Obsah 01 Nemovité věci a katastr nemovitostí: kterým změnám je třeba věnovat zvýšenou pozornost? Mgr. Václav Vlk, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 02 Společenské smlouvy: opt-in nebo ponechat starou úpravu? JUDr. Petra Budíková, LL.M., advokátka/associate Partner, Rödl & Partner 03 Co potřebují vědět členové orgánů obchodních korporací o svých povinnostech a odpovědnosti? JUDr. Monika Novotná, advokátka/partner, Rödl & Partner 2

3 Obsah 04 Praktické dopady nové úpravy podnikatelských seskupení a koncernových vztahů JUDr. Pavel Koukal, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 05 Daňové důsledky rekodifikace Ing. Miroslav Kocman, LL.M., daňový poradce/associate Partner 06 Dopady rekodifikace práva na účetnictví Ing. Jaroslav Dubský FCCA, auditor/associate Partner 3

4 01 Nemovité věci a katastr nemovitostí: kterým změnám je třeba věnovat zvýšenou pozornost? Mgr. Václav Vlk, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 1.1 Stavba je součástí pozemku 1.2 Stavba na cizím pozemku 1.3 Právo stavby 1.4 Věcná břemena 1.5 Zástavní právo 1.6 Předkupní právo 1.7 Katastrální zákon 4

5 Stavba je součástí pozemku Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen stavba ) s výjimkou staveb dočasných [...]. ( 506 odst. 1 NOZ) Výjimky: dočasné stavby ( 506 NOZ) a inženýrské sítě nejsou součástí pozemku ( 509 NOZ) Problematika strojů a jiných upevněných zařízení výhrada zapsaná ve veřejném seznamu ( 508 NOZ) Přechodná ustanovení k : při stejném vlastníku pozemku a stavby stavba se stává součástí pozemku ( 3054 NOZ) rozdílný vlastník pozemku a stavby stavba zůstává samostatnou věcí ( 3055 NOZ), ovšem vzájemné předkupní právo ( 3056 NOZ) zástava apod. jen na pozemku či jen na stavbě sporné ( 3060 NOZ) 5

6 Stavba na cizím pozemku Stavba zřízená na cizím pozemku připadá vlastníkovi pozemku. ( 1084 odst. 1 NOZ) Byl-li stavebník v dobré víře, má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů ( 1084 odst. 2 NOZ) Na návrh vlastníka pozemku může soud rozhodnout, že stavebník musí stavbu vlastním nákladem odstranit ( 1085 NOZ) Stavebník v dobré víře se může na vlastníkovi pozemku, který mu stavět nezakázal, domáhat, aby mu pozemek převedl za obvyklou cenu; vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby požadovat, aby od něj pozemek koupil za obvyklou cenu ( 1086 NOZ) 6

7 Právo stavby Nový právní institut ( 1240 a násl. NOZ) Oprávnění stavebníka mít na cizím pozemku stavbu (existující nebo nově zřizovanou) Právo stavby je věc nemovitá ( 1242 věta první NOZ) Stavba vyhovující právu stavby je jeho součástí, ale také podléhá ustanovení o nemovitých věcech. ( 1242 věta druhá NOZ) Nejčastější způsob vzniku: smlouva ( 1243 odst. 1 NOZ); možno za úplatu (stavební plat) ( 1247 NOZ) Zapisuje se do katastru nemovitostí ( 1243 odst. 2 NOZ) Zánik stavby nemá vliv na existenci práva stavby ( 1249 NOZ) Zřizuje se na dobu určitou nejvýše 99 let ( 1244 odst. 1 NOZ) 7

8 Právo stavby Stavebník má ohledně stavby stejná práva jako vlastník ( 1250 NOZ) Stavebník má povinnost stavbu udržovat ( 1251 odst. 2 NOZ) Právo stavby lze převést, zastavit apod. ( 1252 odst. 1 NOZ) Vlastník si může vyhradit, že bude schvalovat zatížení práva stavby zapisuje se do katastru ( 1252 odst. 2 NOZ) Vzájemné předkupní právo ( Stavebník má předkupní právo k pozemku a vlastník pozemku má předkupní právo k právu stavby. ); odchylná ujednání stran se zapisují do katastru ( 1254 NOZ) 8

9 Věcná břemena služebnosti Vlastník věci se musí ve prospěch jiného něčeho zdržet nebo něco trpět ( 1257 odst. 1 NOZ) Vlastník může zatížit svůj pozemek služebností ve prospěch jiného svého pozemku ( 1257 odst. 2 NOZ) Příklady: služebnost inženýrské sítě ( 1267 a násl. NOZ) služebnost okapu ( 1270 NOZ) právo na vodu ( 1272 NOZ) služebnost rozlivu ( 1273 NOZ) služebnost stezky, průhonu a cesty ( 1274 NOZ) právo pastvy ( 1278 NOZ) služebnost bytu ( 1297 NOZ) 9

10 Věcná břemena reálná břemena Vlastník věci je zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat ( 1303 a násl. NOZ) Časově neomezené břemeno může být zřízeno je jako vykupitelné ( 1304 NOZ) 10

11 Zástavní právo Jakmile je zajištěný dluh splatný, může se zástavní věřitel uspokojit způsobem, o němž se dohodl se zástavcem [...] jinak z výtěžku zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě nebo z prodeje zástavy podle jiného zákona. ( 1359 odst. 1 věta první NOZ) Zástavní věřitel musí ovšem při prodeji postupovat s odbornou péčí ( 1365 odst. 1 NOZ) Po splatnosti dluhu lze ujednat, že věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo za libovolnou cenu nebo si ji za předem určenou cenu ponechat [ 1315 odst. 2 písm. b) NOZ] nelze se spotřebitelem či malým nebo středním podnikatelem ( 1315 odst. 3 NOZ) Uvolněná zástava vlastník může uvolněné zástavní právo spojit s jiným dluhem, který nepřevyšuje původní dluh; vlastník po zániku zástavního práva, ale před jeho výmazem, požádá o zápis, že zástavní právo je uvolněné ( 1380 NOZ) 11

12 Předkupní právo Ruší se zákonné předkupní právo spoluvlastníků (zaniká k ) ( 3062 NOZ) Pokud je spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou skutečností, kterou nemohli spoluvlastníci ovlivnit předkupní právo prvních šest měsíců ( 1124 NOZ) U zemědělského ( 1125 NOZ) a rodinného ( 704 odst. 2 NOZ) závodu je předkupní právo vždy Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým. ( 2143 NOZ) Kupní smlouva s koupěchtivým se má za uzavřenou s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva ( 2145 NOZ) Předkupní právo lze rozšířit i na jiné způsoby zcizení než prodej ( 2140 odst. 2 NOZ) 12

13 Důvěra ve veřejné seznamy Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu. ( 984 odst. 1 NOZ) Rozpor zapsaného stavu se skutečným stavem nejdříve žaloba, pak poznámka v katastru; rozhodnutí o žalobě pak bude závazné vůči každému, jehož právo bylo zapsáno po zápisu poznámky ( 985 NOZ) Obrana proti nesprávnému zápisu poznámka spornosti, poté žaloba; byla-li poznámka spornosti vznesena do jednoho měsíce, kdy se žadatel o zápisu dozvěděl, působí vůči každému; poznámka vznesená později, jen proti těm, kdo nebyli v dobré víře; nebyl-li žadatel vyrozuměn o zápisu cizího práva, platí místo jednoho měsíce lhůta 3 roky od zápisu ( 986 NOZ) Roční odklad k ( 3064 NOZ) 13

14 Katastrální zákon Účinnost Evidují se ( 3 KatZ): pozemky budovy, které nejsou součástí pozemku nebo práva stavby jednotky právo stavby Katastr obsahuje i údaje o budovách, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční včetně čísel těchto budov [ 4 odst. 1 písm. b) KatZ], i pokud budova není předmětem evidence ( 30 odst. 1 KatZ) 14

15 Příklad zápisu v katastru 15

16 Příklad zápisu v katastru 16

17 Novinky v katastrálním řízení Právní účinky zápisu nastávající k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. ( 10 KatZ) tedy stejné jako dosud pořadí podání: den, hodina, minuta při stejném pořadí losem ( 9 KatZ; též 145 správního řádu) Vkladové listiny nově pouze v jednom vyhotovení [ 15 odst. 1 písm. a) KatZ] Plná moc k zastupování v řízení s ověřeným podpisem [ 15 odst. 1 písm. b) KatZ] 17

18 Novinky v katastrálním řízení O zahájení řízení informuje katastrální úřad vlastníka nemovitosti zasláním informace na adresu zapsanou v katastru nebo do datové schránky vlastník může požádat o či SMS ( 16 odst. 1 KatZ) Vklad je možné povolit až po 20 dnech po odeslání informace ( 18 odst. 1 KatZ) důsledek: prodloužení řízení Po povolení vkladu zašle katastrální úřad účastníkům vyrozumění o provedení vkladu ( 18 odst. 3 KatZ) nikoli tedy již smlouvu s vkladovou doložkou prodávajícímu, zástavnímu dlužníku apod. přímo, nejen zmocněnci ( 18 odst. 3 poslední věta KatZ) 18

19 Sledování změn v katastru nemovitostí 19, 20 a příloha č. 9 vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí; Na žádost vlastníka, zástavního věřitele, oprávněného z věcného břemene apod. Upozornění na dotčení právních vztahů změnou, provedení vkladu, provedení záznamu, zápis poznámky Zprávy se poskytují elektronickou poštou, do datové schránky, SMS nebo přes webové rozhraní 0-20 nemovitostí: jednorázový poplatek 200 Kč 21 a více nemovitostí: 10 Kč za každou nemovitost ročně 19

20 Vaše kontaktní osoba Mgr. Václav Vlk advokát/associate Partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

21 02 Společenské smlouvy: opt-in nebo ponechat starou úpravu? JUDr. Petra Budíková, LL.M., advokátka/associate Partner, Rödl & Partner 2.1 Stávající společenské smlouvy a ZOK 2.2 Přizpůsobení ZOKu 2.3 Výhody a nevýhody 2.4 Nové instituty a další významnější novinky 21

22 Stávající společenské smlouvy a ZOK Zrušení ujednání společenských smluv, které jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOKu Jaké to jsou? - > aplikace NOZ: Odchylně lze ujednat práva a povinnosti Odchýlení nesmí porušovat dobré mravy a veřejný pořádek Zákon může výslovně stanovit kogentnost Dosavadní ustanovení obchodního zákoníku součástí společenských smluv Práva a povinnosti společníků Nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOKu Společenská smlouva je již neupravuje jinak Do : Přizpůsobení společenských smluv kogentních ustanovení ZOKu Úprava zápisu v OR Uzpůsobení smluv o výkonu funkce Do : Podřízení se ZOKu jako celku 22

23 Přizpůsobení ZOKu Jak přizpůsobovat? -> 2 varianty: Pouze přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOKu Plné podřízení se ZOKu jako celku Společenské smlouvy přizpůsobené donucujícím ustanovením ZOKu Vyhotovuje statutární orgán Založení do sbírky listin do Nesplnění -> výzva a přiměřená lhůta k nápravě Po marném uplynutí dodatečné lhůty - > zrušení společnosti Podřízení se ZOKu jako celku (= opt-in ) Forma notářského zápisu Nutné rozhodnutí společníků/valné hromady Příležitost i pro další změny společenských smluv Zápis do OR -> účinnost upravené společenské smlouvy 23

24 Výhody a nevýhody Přizpůsobení donucujícím ustanovením ZOKu + Není nutná účast společníků - Co přizpůsobit/upravit? - Dvojkolejná aplikace ObchZ a ZOKu -> nejasná hranice - Nemožnost současně dále změnit společenskou smlouvu Opt-in + Jednotná aplikace ZOKu do budoucna + Další současné změny společenské smlouvy možné - Forma notářského zápisu u obchodních korporacích (plná moc) Nejasnosti Které instituty a která ustanovení SS se mají přizpůsobit? Co se stane se společnostmi, které se nepodřídily ZOKu, po ? Mohou si společnosti, které se nepodřídily ZOKu, upravit instituty, které dle ObchZ neexistovaly a které dle ZOK nejsou povinné? 24

25 Nové instituty a další významnější novinky Zrušeno: 105/2 ObchZ (i) zákaz řetězení, (ii) 1 FO může být jediným společníkem nejvýše 3 SRO, (iii) 105/3 SRO mohla mít max. 50 společníků 196a ObchZ zrušen, pouze u AS zůstalo reziduum SRO: nově kmenové listy, více podílů jednoho společníka AS: nově akcie na jméno Minimální vklad u SRO: 1 Kč (dříve Kč), minimální ZK u SRO: 1 Kč (dříve Kč), počet hlasů AS vyjádření ZK v EUR ve výjimečných případech Podíly na zisku a dobrá víra Zálohy na podílu na zisku (ne: dobrá víra) Vypořádací podíl SRO: vystoupení ze společnosti Nepovinný rezervní fond AS: dualistický systém (představenstvo a dozorčí rada) nebo monistický systém (statutární ředitel a správní rada) 25

26 Vaše kontaktní osoba JUDr. Petra Budíková, LL.M. advokátka/associate Partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

27 03 Co potřebují vědět členové orgánů obchodních korporací o svých povinnostech a odpovědnosti? JUDr. Monika Novotná, advokátka/partner, Rödl & Partner 3.1 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku 3.2 Pravidla o střetu zájmů 3.3 Smlouva o výkonu funkce 3.4 Ručení člena orgánu při úpadku 3.5 Pokyny valné hromady 27

28 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku 159 odst. 1 OZ Péče řádného hospodáře = výkon funkce s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí domněnka nedbalého jednání v případě přijetí funkce bez schopnosti péče řádného hospodáře dopadá i na prokuristu 51 a násl. ZOK Pravidla jednání členů orgánu Péče řádného hospodáře: pečlivost a potřebné znalosti taková pečlivost a znalosti, které lze rozumně od člena orgánu očekávat (i ve vztahu k jeho povolání - 5 OZ) povinnost loajality jde o nezbytnou loajalitu příklon k zájmu korporace a jejích společníků (zájem na užitku a zisku) 28

29 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Pravidlo podnikatelského úsudku ochranný štít pro člena orgánu pokud člen orgánu jedná lege artis, tedy: pečlivě s potřebnými znalostmi nezbytnou loajalitou v dobré víře informovaně v obhajitelném zájmu korporace Koncepce pravidla podnikatelského úsudku: Jedná-li člen orgánu náležitě, informovaně a v zájmu společnosti, nemůže nést veškerá rizika, která mohou v rámci podnikání nastat. ZOK preferuje zájem korporace před zájmem společníků. 29

30 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Míra péče řádného hospodáře péče, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba pokus o objektivizaci péče řádného hospodáře Důkazní břemeno před soudem nese důkazní břemeno k prokázání péče řádného hospodáře dotčený člen orgánu standardně má člen orgánu k dispozici všechny podklady a informace, na rozdíl od osoby, která jej žaluje (např. společník) soud může rozhodnout, že přenos důkazního břemena na členovi orgánu nelze spravedlivě požadovat rozdíl oproti ObchZ např. člen orgánu přestal funkci vykonávat a nemá k dispozici potřebné podklady o přiznání výjimky může rozhodnout jen soud 30

31 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Porušení péče řádného hospodáře povinnost vydání prospěchu, který člen orgánu v souvislosti s takovým jednáním získal povinnost nahradit újmu, která korporaci vznikla náhrady újmy se může domáhat korporace a neučiní-li tak, její společníci nenahradí-li člen orgánu korporaci újmu, kterou jí způsobil při výkonu funkce, ručí jejím věřitelům za dluhy v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na korporaci domoci ( 159/3 OZ) jeden za všechny a všichni za jednoho solidární odpovědnost za náhradu újmy způsobené porušením povinností více členů ( 2951 OZ) 31

32 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Právní jednání korporace omezující odpovědnost člena orgánu ve společenské smlouvě, ve smlouvě o výkonu funkce, v samostatné smlouvě nepřihlíží se k němu je jen zdánlivé, nezkoumá se jeho platnost povinnost nahradit újmu, která korporaci vznikla náhrady újmy se může domáhat korporace a neučiní-li tak, její společníci nenahradí-li člen orgánu korporaci újmu, kterou jí způsobil při výkonu funkce, ručí jejím věřitelům za dluhy v rozsahu, v jakém újmu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na korporaci domoci ( 159/3 OZ) jeden za všechny a všichni za jednoho solidární odpovědnost za náhradu újmy způsobené porušením povinností více členů ( 2951 OZ) 32

33 Péče řádného hospodáře, pravidlo podnikatelského úsudku Smlouva o vypořádání újmy korporace + člen orgánu plné uhrazení újmy nebo jiná forma sanace korporace se nemůže zcela vzdát nároku na náhradu újmy 2898 OZ zakazuje vzdát se újmy pro případ hrubé nedbalosti škůdce většina případů porušení péče řádného hospodáře bude v režimu hrubé nedbalosti vyžadován souhlas nejvyššího orgánu korporace 2/3 hlasů všech společníků soud může vyslovit neplatnost rozhodnutí orgánu korporace o schválení smlouvy fikce neplatnosti smlouvy začátek běhu nové promlčecí doby pro uplatnění práv domáhat se újmy (od právní moci usnesení o neplatnosti rozhodnutí orgánu korporace) 33

34 Pravidla o střetu zájmů 54 ZOK informační povinnost o střetu zájmů povinnost člena orgánu informovat o hrozícím střetu zájmů ostatní členy orgánu, jehož je členem kontrolní orgán, byl-li zřízen nejvyšší orgán dtto platí pro možný střet zájmů s osobami členovi orgánu blízkými, jím ovlivněnými nebo ovládanými informační povinnost je možné vždy splnit jen informací poskytnutou nejvyššímu orgánu korporace (neníli dotčený člen orgánu současně jediným společníkem) porušení informační povinnosti = porušení péče řádného hospodáře rozsah informační povinnosti postačuje i jen potenciální možnost střetu zájmů člen orgánu musí vynaložit rozumné úsilí na to, aby se o možném střetu zájmů dozvěděl ( správné nastavení kontrolních mechanismů v korporaci) platí i pro prokuristu informuje orgán, který jej jmenoval 34

35 Pravidla o střetu zájmů Vymezení osob blízkých 22/1 OZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner domněnka: osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní kontrolní orgán, byl-li zřízen nejvyšší orgán 35

36 Pravidla o střetu zájmů Pozastavení funkce 54/4 ZOK pravomoc kontrolního nebo nejvyššího orgánu korporace musí být vymezena doba pozastavení výkonu funkce kontrolní orgán musí jednat s péčí řádného hospodáře pozastavení funkce musí být v obhajitelném zájmu korporace na členy nejvyššího orgánu se nevztahuje povinnost péče řádného hospodáře, jen povinnost loajality i když nedojde k pozastavení funkce, musí člen orgánu při střetu zájmu jednat s péčí řádného hospodáře, tj. v nejlepším zájmu korporace platí i pro prokuristu 36

37 Pravidla o střetu zájmů Smlouva s členem orgánu 55 ZOK speciální úprava pro případ, že člen orgánu hodlá se svou korporací uzavřít smlouvu informační povinnost člen informuje orgán, jehož je členem a kontrolní orgán, je-li zřízen, jinak nejvyšší orgán postačuje informovat jen nejvyšší orgán (neplatí, pokud je člen orgánu jediným společníkem) seznámení s podmínkami smlouvy platí i pro případ smlouvy s osobou blízkou členovi orgánu, jím ovládanou nebo ovlivněnou platí i pro prokuristu kontrolní orgán podává zprávu nejvyššímu orgánu platí i pro případ zajištění nebo utvrzení dluhů nebo pro spoludlužnictví neplatí pro smlouvy uzavírané v běžném obchodním styku 37

38 Pravidla o střetu zájmů Zákaz uzavření smlouvy s členem orgánu nebo prokuristou 56 ZOK oprávnění kontrolního orgánu zakázat uzavření smlouvy v konfliktu zájmů členové kontrolního orgánu musí jednat s péčí řádného hospodáře pokud nedá souhlas a smlouva není schválena, odpovídá člen kontrolního orgánu za újmu společnosti namísto člena statutárního orgánu pokud dá souhlas a smlouva je schválena, odpovídá člen kontrolního orgánu za újmu společnosti společně a nerozdílně s členem statutárního orgánu 38

39 Smlouva o výkonu funkce Regulace práv a povinností mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu 59 a násl. ZOK podpůrné použití OZ ustanovení smlouvy o příkazu 2432/1 OZ: Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností, použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti OZ: Příkazník provede příkaz osobně. Svěří-li provedení příkazu jinému, odpovídá, jako by příkaz prováděl sám; dovolil-li však příkazce, aby si ustanovil náhradníka nebo byl-li tento nezbytně nutný, nahradí škodu, kterou způsobil chybnou volbou. NS 29 Cdo 134/2011: Pověří-li statutární orgán vedením účetnictví jinou osobu, je jeho povinností nejen prověřit, zda jde o osobu kvalifikovanou a vytvořit jí podmínky pro výkon funkce, ale také výkon svěřené působnosti efektivně kontrolovat. povinnost písemné smlouvy o výkonu funkce kapitálové společnosti (SRO, AS) povinnost schválení nejvyšším orgánem korporace 39

40 Smlouva o výkonu funkce Bezplatný výkon funkce nevyvratitelné domněnky: 59/3 ZOK odměna za výkon funkce je ve smlouvě sjednána v rozporu se ZOK 777/3 ZOK nepřizpůsobení smluv o výkonu funkce ZOK do /2 ZOK výkon funkce přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace možnost opačného rozhodnutí příslušného orgánu obchodní korporace 40

41 Smlouva o výkonu funkce Určení odměny, není-li sjednána: 59/4 ZOK pro případ neplatné smlouvy o výkonu funkce nebo neplatného ujednání o odměně z důvodů na straně korporace nebo pro případ, že nejvyšší orgán smlouvu neschválil bez zbytečného odkladu po vzniku funkce členu orgánu náleží odměna ve výši obvyklé odměny v době uzavření smlouvy, resp. v době vzniku funkce 41

42 Smlouva o výkonu funkce Náležitosti smlouvy o výkonu funkce 60 ZOK struktura odměn (vymezení všech složek) odměna = jakékoli plnění poskytované členovi orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce, vč. naturálních plnění výše odměny nebo způsob jejího výpočtu pravidla pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku údaje o výhodách nebo odměnách spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo umožnění jejich nabytí členovi orgánu nebo osobě jemu blízké 42

43 Smlouva o výkonu funkce Jiné plnění, než sjednané ve smlouvě o výkonu funkce 61 ZOK nelze bez souhlasu orgánu, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce platí i pro příjem z pracovně právního vztahu (! pozor na souběh funkce) platí i na určení mzdy a jiného plnění zaměstnanci, který je osobou blízkou členu orgánu korporace 43

44 Smlouva o výkonu funkce Odstoupení z funkce 59/5 ZOK podmínka: k odstoupení nesmí dojít v době, která je pro korporaci nevhodná způsob oznámení: není určen adresát oznámení: orgán korporace, který člena zvolil do jeho funkce Komentář k ZOK lze i mimo zasedání orgánu oznámením zaslaným na adresu společnosti ukončení funkce: 1 měsíc po doručení oznámení možnost dohody o jiném datu ukončení funkce 44

45 Ručení při úpadku Vydávání prospěchu při úpadku 62 ZOK podmínky: insolvenční řízení zahájené na návrh jiné osoby než dlužníka žádný člen statutárního orgánu nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení pravomocné rozhodnutí o úpadku korporace dotčení členové orgánu věděli nebo mohli vědět, že korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné výzva insolvenčního správce následky: povinnost vydat prospěch získaný ze smlouvy o výkonu funkce a jiný prospěch od obchodní korporace za poslední 2 roky před právní mocí rozhodnutí o úpadku jedná se tedy o veškeré plnění, včetně event. plnění z pracovně právního vztahu není-li vydání možné, nastupuje relutární náhrada vztahuje se i na bývalé členy orgánu korporace 45

46 Ručení při úpadku Ručení při úpadku 68 ZOK zákonné ručení za splnění povinností korporace podmínky: pravomocné rozhodnutí o úpadku korporace dotčení členové orgánu věděli nebo mohli vědět, že korporace je v hrozícím úpadku a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné rozhodnutí soudu o ručení (na návrh insolvenčního správce nebo věřitele) následky: dotčený člen statutárního orgánu ručí za splnění povinností korporace pokud podal návrh věřitel, ručí jen za splnění povinností ve vztahu k tomuto věřiteli věřitel se musí domáhat výroku o ručení i výroku o plnění výjimka pro krizové manažery (pokud funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře) 46

47 Pokyny valné hromady Pokyn valné hromady 51/2 ZOK Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. kdo může o pokyn požádat jednatel, člen představenstva, statutární ředitel 195/ /3 ZOK - nikdo není oprávněn udělovat statutárnímu orgánu pokyny týkající se obchodního vedení 51/2 je výjimkou z tohoto pravidla péči řádného hospodáře je nutné dodržet i při předkládání žádosti o udělení pokynu Co mám dělat? NELZE! člen orgánu musí formulovat návrh usnesení valné hromady + zdůvodnit, proč o udělení pokynu žádá Případné povinnosti k náhradě újmy se člen orgánu nezprostí tehdy, položí-li valné hromadě konkrétně formulovanou žádost o pokyn, leč s takovým obsahem, že měl při vynaložení péče řádného hospodáře zjistit, že navrhované řešení je pro společnost natolik nevýhodné, že žádost o pokyn neměl vůbec předkládat. 47

48 Pokyny valné hromady Vázanost pokynem člen statutárního orgánu předložením žádosti přenesl na valnou hromadu konkrétní rozhodnutí v oblasti obchodního vedení tím odňal sám sobě právo takové rozhodnutí přijmout podmínka: valná hromada se vyjádří k žádosti formou ano/ne, příp. ze dvou nabízených variant vybere jednu realizací pokynu se statutární orgán zprostí povinnosti k náhradě event. újmy pokud valná hromada vydá jiný pokyn jde jen o doporučení realizací se statutární orgán nezprostí povinnosti k náhradě event. újmy 48

49 Vaše kontaktní osoba JUDr. Monika Novotná advokátka/partner Rödl & Partner Platnéřská Praha 1 Telefon Telefax

50 04 Praktické dopady nové úpravy podnikatelských seskupení a koncernových vztahů JUDr. Pavel Koukal, advokát/associate Partner, Rödl & Partner 4.1 Začlenění a systematika právní úpravy podnikatelských seskupení v ZOK 4.2 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba 4.3 Povinnost hradit újmu a možnost zproštění této povinnosti 4.4 Ovládající a ovládané osoby ( 74 a násl. ZOK) 4.5 Aplikační důsledky chování vlivné nebo ovládající osoby 4.6 Koncern 4.7 Zpráva o vztazích 50

51 Nová právní úprava podnikatelských seskupení v ZOK Nová úprava podnikatelských seskupení (ZOK) Je jednotnou (společnou) a komplexní úpravou 71 až 91 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) s možností využití dalších ustanovení ZOK a příp. i NOZ, např. 212 ( korporační loajalita ) Je obsáhlejší a více strukturovanou úpravou, než stávající právní úprava obchodního zákoníku (ObchZ), roztříštěná do ust. (i) 66a, 66b (ii) 190a až 190j, 196a ObchZ Tato moderní a progresivní úprava podnikatelských seskupení však nenachází odpovídající odezvu v související právní úpravě, zejména v daňových právních předpisech viz možná rizika týkající se např. tzv. transferových cen 51

52 Nová právní úprava podnikatelských seskupení v ZOK Co se vlastně změnilo? Slova otců ZOK Regulace je vložena do širších souvislostí corporate governance a jejím cílem je upravit správu a důsledky seskupení (viz Důvodová zpráva) Zavedení klíčového pojmu ovlivnění jakožto základu koncernového práva Konec přežité (německé) koncepce smluvních koncernů resp. dělení koncernů na smluvní a faktické Z pohledu praxe Zavedení pojmu ovlivnění pro rozlišování stupňů koncentrace vlivu v podnikatelských seskupeních Konstrukce újmy způsobené obchodní korporaci v důsledku ovlivnění a (obecná) nutnost její náhrady (kompenzace) ze strany vlivné osoby Výrazné zvýhodnění koncernu jakožto nejvyššího stupně koncentrace vlivu Zrušení možnosti tzv. smluvního koncernu na základě tzv. ovládací smlouvy Posílení odpovědnosti mateřských (ovládajících /řídících) společností Posílení významu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 52

53 Podnikatelská seskupení Podnikatelská seskupení Jsou společným označením pro strukturálně pevné skupiny společností, které se vyznačují různým stupněm koncentrace vlivu v rámci takové skupiny Výchozím a klíčovým pojmem se přitom stává ovlivnění (konstrukce: vlivná x ovlivněná osoba) které však není typem (stupněm) podnikatelského seskupení je pouze výrazem a prvkem ovládání POZOR Typy (stupně) podnikatelských seskupení Ovládání konstrukce: ovládající x ovládaná osoba Koncern konstrukce: řídící x řízená osoba 53

54 Systematika právní úpravy podnikatelských seskupení v ZOK Nová úprava podnikatelských seskupení v ZOK Systematika nové právní úpravy podnikatelských seskupení je založena na následující hierarchii stupňů koncentrace vlivu v rámci skupin obchodních společností: ovlivnění ( rozhodujícím významným způsobem ) vlivná x ovlivněná osoba přímé či nepřímé uplatnění rozhodujícího vlivu ovládající x ovládaná osoba podrobení jednotnému řízení řídící osoba x řízená osoba, tvořící KONCERN (viz koncernové závody ) Dále zahrnuje právní úpravu většinového společníka ( 73), jednání ve shodě ( 78) a zvláštních práv společníků ovládané osoby ( 89 až 91) Podstatnou část nové úpravy podnikatelských seskupení samozřejmě tvoří detailní úprava zprávy o vztazích ( 82 až 88 ZOK) 54

55 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba Ovlivnění Pojem ovlivnění je novým termínem, který ObchZ neznal (na rozdíl od pojmu vliv ) Ovlivnění je ve smyslu ust. 71 odst. 1 ZOK situace (nikoliv dlouhodobý stav), kdy někdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (vlivná osoba) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (ovlivněná osoba) Ovlivnění je tak klíčovým pojmem, se kterým zákon spojuje řadu právních důsledků zejména: pokud následkem ovlivnění dojde k újmě obchodní korporace (ovlivněné osoby), je vlivná osoba povinna tuto újmu nahradit možnost exkulpace (vyvinění), pokud vlivná osoba prokáže, že mohla při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná (i) informovaně a (ii) v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby 55

56 Ovlivnění vlivná a ovlivněná osoba Další důsledky ovlivnění: Pokud vlivná osoba neuhradí způsobenou újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté přiměřené lhůtě, nahradí i újmu, která v této souvislosti vznikla společníkům ovlivněné osoby ( 71 odst. 2) Ručení vlivné osoby věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění zcela nebo zčásti splnit ( 71 odst. 3) POZOR Vlivem se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob ( 71 odst. 4) Ustanovení 71 odst. 1 ZOK se nepoužije na jednání členů orgánů ovlivněné osoby a jejího prokuristu ( 71 odst. 5 viz zvláštní úprava ZOK) 56

57 Povinnost hradit újmu a možnost zproštění této povinnosti Povinnost hradit újmu: V případě způsobení újmy ovlivněné osobě v důsledku ovlivnění, s možností exkulpace ( 71 odst. 1 ZOK) Zproštění povinnosti hradit újmu ( 72 ZOK): Ustanovení o povinnosti hradit újmu se nepoužijí, prokáže-li řídící osoba podle 79 (tj. v rámci koncernu), že újma vznikla v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern, a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu vyrovnána (má se přitom za to, že újma je nebo bude vyrovnána, byla-li nebo bude-li v rámci koncernu vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu) Možnost zproštění povinnosti hradit újmu však nelze aplikovat v případě, kdy dojde v důsledku jednání řídící osoby vůči řízené osobě k úpadku řízené osoby + v případě koncernu pak pouze za podmínky 79 odst. 3 ZOK POZOR Vazba na obsah zprávy o vztazích (viz 82 odst. 2 písm. f) ZOK) 57

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 6 / VYBRANÉ ZMĚNY V NOVÉ ÚPRAVĚ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Vážení, toto vydání newsletteru Vám přiblíží vybrané změny v oblasti právní úpravy společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu P O Z V Á N K A N A V A L N O U H R O M A D U Představenstvo společnosti Teplárna Strakonice, a.s. se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel.

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 90 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA

Více

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

BDO BULLETIN EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA BDO Finkonsult s. r. o. Prešovská 194/15 301 00 Plzeň www.bdofinkonsult.cz BDO BULLETIN září 2013 EKONOMICKÉ DOPADY REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA Od 1.1.2014 vejde v platnost rekodifikace soukromého práva,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, IČO: 451 92 570, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ 60193913, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2405 zastoupená Pavlem Elisem, předsedou představenstva

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK

Historie SRO. Pojem SRO. Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK Společnost s ručením omezeným Jednatel. Dozorčí rada ObZ+ZOK (2010-)2012 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Historie SRO Společnost s ručením obmezeným Z 58/1906 ř.z. (zrušen Z 141/1950 Sb.) Z 103/1990

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Společenstevní a družstevní právo

Společenstevní a družstevní právo Společenstevní a družstevní právo 2006 2008 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní společnosti a družstvo Obchodní společnosti Společníci uzavřený počet společníků, vázaný na

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více