3. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ FEMLABU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ FEMLABU"

Transkript

1 3. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ FEMLABU 3.1. ZÁKLADNÍ POJMY CO JE FEMLAB? Femlab je vysoce vyhledávanou novou technologií pro simulaci fyzikálních jevů ve světě vědy a techniky. V současné době poskytuje nejmodernější numerické metody pro všechny typy modelací. Hlavním rysem práce s Femlabem je její jednoduchost, ať už při vytváření nových modelů nebo při jejich úpravě. Femlab je založený na využití parciálních diferenciálních rovnic. Aplikační možnosti Femlabu jsou velmi široké, systém dokáže modelovat prakticky všechny jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Jeho výhodou je možnost zahrnout do jednoho řešení několik fyzikálních vlivů najednou např. zatěžování silou při současném působení okolní teploty nebo proudění tekutiny s prostupem tepla. Řešení je založeno na metodě konečných prvků. Femlab je možno využít třemi různými způsoby: 1. Použít speciálně navržené fyzikální aplikační módy. Navržené módy jsou sestaveny tak, aby uživateli zjednodušily práci. Obsahují přednastavené šablony pracující s proměnnými a rovnicemi potřebnými v daném fyzikálním problému. Přestože definice úlohy se provádí zadáváním parametrů rovnic (okrajové podmínky, materiální vlastnosti apod.) nevyžaduje práce s Femlabem hluboké znalosti matematiky a numerických metod. Uživatel má možnost zvolit předdefinovanou aplikaci, která má pro zadávání okrajových podmínek a vlastností prostředí vytvořeny své vlastní uživatelské dialogy. 2. Pracovat přímo s parciálními diferenciálními rovnicemi. 3. Vytvářet vlastní aplikační módy s předdefinovanými rovnicemi a parametry. Jak již bylo řečeno, základní strukturou Femlabu jsou parciální diferenciální rovnice. Ty jsou stavebním prvkem vědních zákonů a s jejich pomocí můžeme popisovat různé přírodní jevy. Femlab má proto široké uplatnění v různých disciplinách, jako např.: akustika bio a elektrochemie Uživatelské prostředí Femlabu 38

2 difúze dynamika tekutin elektromagnetismus fyzika fotonů fyzika polovodičů geofyzika chemické reakce kvantová mechanika obecná fyzika optika stavební (konstrukční) mechanika šíření tepla vlnová fyzika, aj. Slučováním více aplikací popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi (a tím i fyzikálních dějů) do jednoho modelu se vytváří tzv. multifyzikální úlohy. Z prostředků pro vytváření modelu až po jeho konečné řešení a vizualizaci můžeme vyjmenovat vlastní CAD nástroje, generování sítě pro řešení metodou konečných prvků, numerické řešení a konečné zobrazení výsledků. Grafické uživatelské rozhraní Femlabu nabízí snadné vytváření geometrických modelů v 1D, 2D a ve 3D, možný je však také import geometrie z jiných systémů ve formátech DXF - ve 2D a IGES - ve 3D. Femlab je programový balík, který lze v současné době využívat několika způsoby. Od verze 3.0 pracuje jako samostatný program. Komunikace mezi Femlabem a Matlabem je však stále zachována. Příkazový řádek Matlabu slouží k zadávání modelované úlohy bez využití grafického rozhraní Femlabu. Postupným voláním funkcí tak lze vytvářet model od nakreslení geometrie, přes generování sítě a řešení úlohy až po zpracování vypočtených výsledků. Modely ve Femlabu je možno rozdělit na stacionární nebo časově proměnné, lineární nebo nelineární, skalární nebo vektorové. Výběr parciální diferenciální rovnice (a aplikačního módu) pak závisí na druhu modelu. Uživatelské prostředí Femlabu 39

3 ČÁSTI FEMLABU Femlab se skládá z 5 hlavních částí: 1. The Graphical User Interface ( = grafické uživatelské prostředí) Jedná se o soupravu nástrojů, pomocí kterých se vytváří nové modely a manipuluje se s nimi. To lze dvěma způsoby užitím jednoho z různých předdefinovaných fyzikálních módů, kde se pracuje se známými zákony a vztahy, nebo užitím jednoho z předdefinovaných módů pro parciální diferenciální rovnice, kde se pracuje přímo se základními rovnicemi. Grafické uživatelské prostředí se skládá z pracovní plochy, panelu nabídek a menu obsahujícího mj. nápovědu, stavového řádku a řádku obsahujícího historii prováděných akcí. Modelovat v grafickém prostředí lze dvojím způsobem buď přímo kreslit pomocí příslušných nástrojů a nabídek ve Femlabu, nebo vytvářením matlabovských funkcí a skriptů v příkazovém okně Matlabu. 2. The Model Library ( = knihovna modelů) Jedná se o soupravu již předdefinovaných modelů, které je možno zpřístupnit z dialogového okna Model Navigator (toto dialogové okno se otevře ihned po spuštění Femlabu). Knihovna poskytuje rychlý způsob, jak se naučit práci s Femlabem, nechá uživatele prohlédnout si výsledek hotových modelů. Je možné ovlivnit jejich geometrii i klíčové parametry, jako např. hodnotu počátečních podmínek. 3. Model M-files ( = M-soubory) Model nebo jeho části lze z Femlabu exportovat do pracovního prostoru Matlabu jako "fem" strukturu. Model můžeme zapsat také do textového M-souboru a editovat jeho libovolnou část, popřípadě takto upravený model opět načíst do Femlabu. 4. Command-Line Function ( = funkce příkazového řádku) Ovládání Femlabu pomocí příkazového řádku umožňuje vytvářet a manipulovat s modely z příkazového okna Matlabu. Kombinování funkcí Femlabu a Matlabu Uživatelské prostředí Femlabu 40

4 umožňuje provádět předběžnou studii parametrů nebo velmi nestandardní modelování a pro zkušené uživatele Matlabu je tento způsob rychlejší a efektivnější. 5. The Application Program Interface ( = použití programového prostředí) Tato knihovna funkcí a metod Matlabu umožňuje vytvářet komponenty grafického uživatelského prostředí a tak přizpůsobit grafické prostředí Femlabu speciálním případům. Uživatelské prostředí Femlabu 41

5 MODELOVÁNÍ VE FEMLABU Model z jakékoliv profesní oblasti se ve Femlabu vytváří následujícím způsobem: Zvolíme jeden z aplikačních módů, který Femlab nabízí při jeho otevření v Model Navigator. Můžeme zvolit jeden nebo i více módů a přiřazovat je různým geometrickým útvarům v 1D, 2D a 3D. Aplikační módy lze přidávat i v průběhu práce. Definujeme potřebné proměnné ve formě konstant, funkcí nebo výrazů, které budeme později přiřazovat jednotlivým částem modelu nebo je využívat k dalším výpočtům. S proměnnými pracuje FEMLAB místně, to znamená, že jejich hodnoty se počítají v tom bodě, ve kterém jsou všechny potřebné informace. Můžeme však definovat i tzv. svázané proměnné (coupling variables), kterým lze pro výpočet přiřadit informace z jiného místa geometrie nebo dokonce z jiného geometrického tělesa. Takové proměnné mohou být použity například v koeficientech parciální rovnice nebo v průběhu vizualizace výsledků. Vytvoříme geometrický model popisující řešenou úlohu. Lze použít CAD nástroje, které Femlab obsahuje. Základem jsou geometrická primitiva jako je kružnice, obdélník, bod, úsečka, oblouk, Bézierovy křivky, koule, kvádr, válec, kužel, krychle a elipsoid. Složitější geometrie nám pomáhá vytvářet rotace a tři Booleovské operace Union (sjednocení), Intersection (průnik) a Difference (rozdíl). Je-li model zhotoven v jiném CAD programu, lze jeho geometrii importovat ve formátech DXF nebo IGES. Geometrickému modelu přiřadíme v příslušném aplikačním módu okrajové podmínky. Nejedná se o nic jiného, než o přiřazení určitých hodnot nebo funkčních závislostí obrysům modelu. Každé geometrické těleso je Femlabem automaticky rozděleno na několik částí, což umožňuje zadávat různým částem modelu různé okrajové podmínky. Pracujeme-li ve 2D prostoru, definujeme okrajové podmínky pro body nebo hrany nakreslené geometrie. Ve 3D prostoru ještě přibude okrajová podmínka pro plochy. Uživatelské prostředí Femlabu 42

6 Pokud úloha obsahuje více aplikačních režimů, každé hranici přiřadíme hodnoty odpovídající každému z módů (např. teplotu a hodnotu zatížení). Vedle okrajových podmínek zadáváme také vlastnosti pro tzv. subdomény, které typicky charakterizují vlastnosti použitého materiálu modelu. I zde platí možnost definovat pro různé vnitřní oblasti (plocha nebo objem) různé mechanické, tepelné nebo chemické vlastnosti. Z praktického pohledu tak lze řešit model složený z více materiálů. Při práci s dialogovými okny je zajištěna vzájemná vazba částí geometrie s údaji v dialogu. Současně se v dialogovém okně zobrazuje rovnice odpovídající zvolenému aplikačnímu režimu a symboly v označení editačních polí odpovídají zobrazené rovnici. Vždy tak je kontrola nad tím, jakou položku právě editujeme. Definovaný model může mít více subdomén, které jsou vzájemně odděleny. Aby bylo možno úlohu řešit, generuje Femlab v geometrickém modelu síť. V prvním kroku řešení můžeme síť generovat automaticky. Vyžaduje-li to přesnost výpočtu, existuje zde možnost síť dále zjemňovat nebo nastavením vhodných parametrů dále upravovat. Femlab také umožňuje generovanou síť statisticky vyhodnocovat pro posouzení její kvality s dopadem na přesnost výpočtu. Při zobrazení sítě modelu ve 3D máme možnost síť kontrolovat uvnitř tělesa nastavením vhodných řezů tělesem nebo nastavením jeho průhlednosti. Výpočet definované úlohy ve Femlabu zajišťují tzv. řešiče, které jsou ke každé úloze implicitně nastaveny. V případě potřeby je však možné je měnit a nastavovat jejich parametry. Zobrazení výsledků je provedeno prostředky Femlabu včetně animace nebo ve spojení s Matlabem je můžeme dále zpracovávat dalšími nástroji. Femlab nabízí zobrazení výsledků v různých řezech, plochách, obrysech, vektorech, proudnicích nebo izoplochách a umožňuje zjišťovat grafické závislosti vypočtených hodnot v definovaných řezech nebo hodnoty v definovaných bodech. Uživatelské prostředí Femlabu 43

7 3.2. MODEL NAVIGATOR A MODEL LIBRARY Dialogové okno Model Navigator ( = navigátor pro výběr modelu) se zobrazí ihned po spuštění Femlabu. Zde začíná veškerý proces modelování a nastavení prostředí. Můžeme si vybrat z několika možných vstupních hodnot v závislosti na tom, jaký problém chceme modelovat. Je zde také možnost vybrat si již z přednastavených modelů z Model Library, nebo ze svých vlastních již vytvořených modelů. Dialogové okno Model Navigator má několik podoken: NEW (nový model) obr. 3.1 Na této stránce lze upřesnit jaký typ modelu požadujeme, lze si vybrat kolika rozměrný model bude a jaký aplikační mód použijeme. Touto volbou se určuje tvar parciálních diferenciálních rovnic, které bude Femlab řešit a zároveň tím dáváme pokyn, aby se v grafickém editoru zobrazovaly dialogy spojené s touto problematikou. Uživatelské prostředí Femlabu 44

8 Femlab nabízí několik druhů aplikačních módů, ve kterých jsou již předem nadefinovány příslušné parciální diferenciální rovnice: 1D Fyzikální módy: Diffusion (difúze), Heat transfer (přenos tepla). 2D Fyzikální módy: Conductive Media DC (vodivé prostředí se stejnosměrnými proudy), Diffusion (difúze), Elektrostatics (elektrostatika), Heat Transfer (přenos tepla), Magnetostatics (magnetostatika), Structural Mechanics (konstrukční mechanika pružnost a pevnost), aj. 3D Fyzikální módy: Conductive Media DC, Diffusion, Elektrostatics, Heat Transfer, Magnetostatics, Structural Mechanics, aj. Ve Femlabu jsou dále vytvořeny tři speciální doplňkové aplikační jednotky, vytvořené propojením několika různých disciplín: chemical engineering module (=chemické inženýrství) mód pro chemický průmysl je účinný nástroj pro modelování chemicko - technologických procesů; snadno propojuje chemické reakce s hybností, teplem a s transportem hmoty; mód také obsahuje aplikace použitelné mimo chemická odvětví, jako je například stlačitelné a nestlačitelné proudění. elektromagnetics module (= elektromagnetismus) možnosti výpočtu elektrostatiky a magnetostatiky v samotném Femlabu rozšiřuje EM o řadu aplikací ve 2D a 3D, jako jsou například statická a elektrická pole, proudy v rovině, kolmé Uživatelské prostředí Femlabu 45

9 proudy v rovině a ve vodičích, šíření vln v rovině a ve vodičích, elektromagnetické vlnění. structural mechanics module (= strukturní mechanika) tento aplikační mód řeší úlohy v pružnosti a pevnosti a v mechanice tuhých těles, jako jsou např. deformace při zatížení nebo dislokační vztahy v lineární i nelineární formě. Jakmile je vybrán některý z těchto módů, dělí se dále modely na: stacionární, nestacionární (časově proměnné), lineární, nelineární, atd. Použitím více módů současně se vytváří tzv. multifyzikální modely. V pravé části dialogového okna se klikne na Multiphysics, poté se v levé části okna vybere požadovaný mód a klikne na Add (přidat). To se udělá pro všechny vybrané módy. Pro modely, které nejsou navigátorem podporovány, lze použít některý z módů parciálních diferenciálních rovnic (PDE Modes). V těchto módech se upravují přímo příslušné parciální rovnice a tím si vytváříme vlastní aplikační módy. Uživatelské prostředí Femlabu 46

10 MODEL LIBRARY (knihovna modelů) obr. 3.2 Na této stránce je mnoho kompletních modelů z různých oblastí vědy a techniky. Knihovna modelů poskytuje rychlou cestu k pochopení a naučení celkového vybavení Femlabu a k prohlížení výsledků kompletních modelů. Můžeme měnit geometrii, hodnoty proměnných, počáteční podmínky atd. Je zde také možnost využít hotového modelu jako podkladu (základní báze) pro vlastní práci a pro rozvoj vlastního modelu. Na stránce Model Library je přibližně 40 modelů. Všechny obsahují stručný popis a náhled na grafické zpracování, které se objeví v pravé části okna po kliknutí na některý z modelů. Kliknutím na tlačítko Documentation (dokumentace) se otevře nové okno, ve kterém najdeme podrobný popis modelu, postup jeho zpracování ve Femlabu a diskusi výsledků. Uživatelské prostředí Femlabu 47

11 USER MODELS (uživatelské modely) obr. 3.3 Na této stránce můžeme ukládat své vlastní modely spolu s popisem a náhledem na grafické zpracování a tím si vytvářet vlastní knihovnu modelů. Stiskem tlačítka Library Root (kořeny knihovny) se nastaví cesta k modelům uloženým v počítači. Uživatelské prostředí Femlabu 48

12 SETTINGS (nastavení) obr. 3.4 Na této stránce lze měnit nastavení pro Model Navigator. Nebo si vybrat barvu pozadí pro vlastní modelování. Uživatelské prostředí Femlabu 49

13 3.3. GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Nejjednodušší cesta k modelování objektů vede přes grafické uživatelské rozhraní (GUI = Graphical User Interface), které se automaticky vyvolá, jakmile je upřesněn aplikační mód v Model Navigator. Spodní obrázek ukazuje 2D grafické prostředí s komentáři k jeho nejzajímavějším částem obr Hlavní menu umožňuje kontrolovat všechny aspekty procesu modelování od prosté geometrie počínaje. Má tvar klasického příkazového menu (viz kapitola 3.3.1). 2. Hlavní nástrojová lišta obsahuje ikony rychlého přístupu k některým nejdůležitějším funkcím Femlabu (viz kapitola 3.3.2) Pomocné nástrojové lišty obsahují ikony rychlého přístupu pro některé funkce z menu. Tyto nabídky jsou dostupné pouze v určitých režimech (viz kapitola 3.3.2). Uživatelské prostředí Femlabu 50

14 5. Status bar (stavový řádek) poskytuje detaily o stavu nastavení grafického prostředí viditelnost mřížky, přichycení objektů k mřížce, zda je objekt plošný nebo křivkový apod. Je zde také uvedena aktuální poloha kurzoru (kapitola 3.3.3). 6. Message log (informační řádek) ve spodní části obrazovky poskytuje postupné informace o prováděné činnosti (kapitola 3.3.4). 7. Hlavní oblast vymezená osami, kde probíhá veškerá geometrie a všechno viditelné. 8. Posuvníky os. Rozdíl mezi 2D a 3D grafickým prostředím je v některých položkách menu a ikonách v nástrojových lištách a ve tvaru hlavní oblasti (viz. spodní obrázek). obr. 3.6 Uživatelské prostředí Femlabu 51

15 MENU Menu umístěné na horním okraji okna obsahuje následující položky (viz obr. 3.7): obr. 3.7 File... Soubor Edit... Úpravy Options... Nastavení Draw... Kreslení Physics... Fyzika Mesh... Síť Solve... Řešení Postprocessing... Zpracování Multiphysics... Multifyzika Help... Nápověda File menu (Soubor) Toto menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.8): obr. 3.8 New Open ( = nový) ( = otevřít) Tento příkaz otevře dialogové okno Model Navigator, ve kterém si můžeme zvolit parametry pro nový model. Otevře již vytvořený model uložený v počítači nebo v User Models v Model Navigator. Uživatelské prostředí Femlabu 52

16 Save ( = uložit) Stiskem tohoto příkazu se práce uloží. Save As ( = uložit jako) Uloží práci pod zvoleným jménem. Print ( = tisk) Otevře dialogové okno, kde se volí parametry tisku. Model Properties ( = vlastnosti modelu) Save Model Image ( = uložit náhled) Reset Model ( = resetování modelu) Otevře dialogové okno, ve kterém se tvoří popis modelu. Tento popis se pak bude zobrazovat při vystavení modelu v User Models. Uloží aktuální nastavení modelu jako náhled do User Models. Tento příkaz vymaže všechna dosud provedená nastavení a podmínky pro řešení modelu. Import Export Exit ( = vložit) ( = konec) Vloží vybrané soubory typu DXF. Exportuje model do jiného souboru. Tento příkaz zavře Femlab. Položky, které mají u svého názvu obrázek, jsou v podobě ikon umístěny na hlavní nástrojové liště (viz obr. 3.9). obr. 3.9 Tato lišta je umístěna pod hlavní nabídkou (viz obr. 3.5) Některé položky mají svou klávesovou zkratku, která je uvedena po pravé straně příslušného příkazu v menu. Uživatelské prostředí Femlabu 53

17 Edit menu (Úpravy) Toto menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.10). obr Undo Redo Cut Copy Paste Clear ( = zpět) ( = znovu) ( = vyjmout) ( = kopírovat) ( = vložit) ( = vymazat) Provede krok zpět v prováděných akcích. Provede krok vpřed v prováděných akcích. Vyjme požadovaný objekt a vloží ho do schránky. Zkopíruje požadovaný objekt do schránky. Vloží objekt ze schránky. Po stisknutí tohoto tlačítka se otevře dialogové okno, ve kterém je potřeba upřesnit (pomocí souřadnic), kam přesně bude objekt vložen. Vymaže označený objekt. Empty Clipboard ( = vyprázdnit schránku) Select All ( = označit vše) Odstraní všechny objekty ze schránky. Označí všechny objekty na obrazovce. Uživatelské prostředí Femlabu 54

18 Deselect All ( = zrušit označení) Zruší veškerá označení. Stejně jako ve File menu jsou i zde položky obsahující obrázky umístěny jako ikony na hlavní nástrojové liště (viz obr. 3.11) obr Options menu (Nastavení) Toto menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.12). obr Axes/Grid Settings ( = nastavení os a mřížky) Otevře dialogové okno pro nastavení parametrů os a geometrické mřížky (viditelnost os, maximální a minimální hodnoty, hustota mřížky apod.). Může se zde také přidat do mřížky libovolné množství bodů zadáním jejich souřadnic. Uživatelské prostředí Femlabu 55

19 Constants Otevře dialogové okno, ve kterém se zadávají konstanty potřebné pro daný model a pro práci s ním (např. délka vodiče). Je možno zadat číslem nebo matematickým výrazem pomocí dalších zadaných konstant. Konstanty jsou globální, tudíž platí bez rozdílu pro všechny části modelu. ( = konstanty) Proměnné zadané pomocí výrazu mohou být různé pro jednotlivé části modelu a lze je použít při dalších výpočtech a při řešení modelu. Stejně jako konstanty se zadávají číslem nebo matematickým výrazem, který může obsahovat různé konstanty (např. pi - π, e Eulerova konstanta, aj.), další použité proměnné, prostorové proměnné (x, y, z) i čas (t). Příklad viz obrázek. Expressions ( = vyjádření, výraz) Použitím těchto výrazů se podstatně zjednoduší celý model a to nejenom zkrácením jmen některých složitějších výrazů, ale i jejich samotným použitím při řešení a znázornění výsledků. Coupling Variables ( = svázané proměnné) V některých příliš rozvětvených multifyzikálních případech lze vytvořit tzv. svázanou proměnnou, která v sobě zahrnuje výrazy a proměnné shodné pro více fyzikálních odvětví. Tyto proměnné jsou vázány na geometrický objekt a nelze s nimi pracovat bez vytvoření objektu. Uživatelské prostředí Femlabu 56

20 Functions ( = funkce) Stejně jako lze proměnné zadávat pomocí libovolného výrazu, lze je zadat i pomocí funkcí. Toto dialogové okno je nabídkou pro výběr materiálu, ze kterého je model vyroben, popř. i více materiálů. Všechny materiály jsou zde uvedeny se základními hodnotami pro své vlastnosti (hustota, kapacita, vodivost atd.). Material Library ( = knihovna materiálů) Visualization/Selection Settings ( = znázornění) Zde lze nastavit parametry pro znázornění, viditelnost a možnosti pro vybírání objektů (body, úsečky atd.) i pro jejich nasvícení. Nastavení pro přiblížení a oddálení. Zoom Suppress Labels ( = skrytí) ( = popisky) Skryje vybrané objekty. Zobrazuje na ploše označení jednotlivých objektů. Objekty jsou označovány písmeny nebo čísly. Preferences ( = předvolby) Toto okno v sobě zahrnuje většinu předchozích voleb. Vše zde zadané se uloží jako výchozí nastavení pro další spuštění Femlabu. Některé z těchto funkcí jsou v podobě ikon dostupné vedle nástrojové lišty Kreslení. Ikony rychlého přístupu pro zoom jsou v hlavní nástrojové liště pod hlavním menu. Uživatelské prostředí Femlabu 57

21 D Draw menu (Kreslení) Toto menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.13). obr Šipka umístěná vpravo u této položky rozvine submenu, kde je možnost vybrat si z několika objektů obdélník/čtverec, kruh/elipsa, bod, čára, křivka. Draw Objects ( = nakreslit objekty) Všechny tyto objekty mají ikonu rychlého přístupu na nástrojové liště pro kreslení. Kliknutím na některou z ikon se mohou objekty vytvářet přímo na ploše pomocí myši. Uživatelské prostředí Femlabu 58

22 Specify Objects Druhým způsobem vytváření objektů je zadání jejich parametrů (rozměrů, umístění na ploše). Kliknutím na tuto položku se otevře dialogové okno, ve kterém se dané parametry zadávají. Následující obrázek je příkladem pro kruh. ( = vymezení objektů) Object Properties ( = vlastnosti objektu) Create Composite Object ( = vytvořit složený objekt) Split Object ( = oddělení objektů) Delete Interior Boundaries ( = vymazat vnitřní hranice) Fillet/Chamfer ( = zaoblení/ zešikmení) Coerce To ( = donutit k ) Po nakreslení libovolného objektu můžeme dále měnit jeho rozměry, hýbat s ním a otáčet. Toto okno se také otevře po dvojitém kliknutí na objekt. Toto okno slouží ke kombinování libovolného množství objektů a jejich skládání. Lze také nastavit, zda výsledný objekt bude plošný či křivkový. Tento příkaz naopak složené objekty rozděluje. Za složený objekt jsou považovány i obdélník/čtverec a kruh/elipsa. Tímto příkazem je rozdělíme na dílčí úsečky, popř. křivky. U složených objektů je možno zachovávat vnitřní hranice mezi jednotlivými díly a nebo je sloučit do jednoho objektu s vnější hranicí. Tento příkaz vnitřní hranice ruší. Zaoblení či zešikmení hran a rohů objektů. Z objektů tvořených celou plochou lze udělat objekt tvořený pouze hraniční křivkou nebo body. Uživatelské prostředí Femlabu 59

23 Modify ( = upravit) Šipka vpravo vede k submenu, obsahující následující položky: Array (matice) - vytvoří z jednoho objektu celou matici stejných objektů, Move (posun objektu), Rotate (rotace objektu) a Scale (zvětšení či zmenšení objektu v zadaném poměru). View Geometries ( = zobraz geometrie) Work Plane Settings ( = nastavení pracovní plochy) Přepínání mezi geometriemi.v Model Navigator je možnost vybrat si více než jen jednu geometrii. Je-li jich více, zobrazuje se každá na zvláštní záložce v GUI. Otevře dialogové okno, ve kterém můžeme nastavit vlastnosti pro pracovní rovinu. Pomocí operací extrude (vysunout, vytáhnout) a revolve (otáčení) lze z 2D útvarů pracovní roviny vytvářet 3D útvary. Embed ( = vtisknout) Otevře dialogové okno, ve kterém se zvolí libovolný již nakreslený objekt a stiskne OK. V grafickém prostředí se objeví nová záložka (list), na které je tento objekt spolu se soustavou souřadnou vyobrazen ve 3D. Můžeme ho libovolně otáčet a prohlížet. Pomocí této operace dodáváme pomocné geometrické objekty, zpravidla nižší dimenze než má původní objekt, na který je operace Embed aplikována. Objekt, který se pomocí Embed vložil do 3D prostředí můžeme následně z plošného udělat prostorovým. Stačí jen udat výšku tělesa a jeho umístění v souřadné soustavě a z obdélníku se stane kvádr, z kruhu válec atd. Tělesa mohou být přímá, zkosená, popř. šroubovitě stočená. Extrude ( = vysunout) Uživatelské prostředí Femlabu 60

24 Z plošného tělesa můžeme též udělat těleso rotační. Stačí jen zadat, kolem které osy se má plocha otočit a o kolik stupňů. Revolve ( = otočit) Většina z těchto funkcí je v podobě ikon dostupná v nástrojové liště Kreslení D Draw menu Rozdíl mezi 2D a 3D menu pro kreslení je v objektech, které lze vytvářet. Na obr je zobrazeno 3D menu. Od položky Object Properties je shodné s menu pro 2D. obr Uživatelské prostředí Femlabu 61

25 Prvních sedm položek je nabídkou geometrických objektů kvádr, kužel, válec, elipsoid, koule, bod a přímka. Všechny tyto položky mají svou ikonu na nástrojové liště. Kliknutím na některou z nich se otevře dialogové okno, ve kterém se upřesní poloha a rozměry objektu. Následující obrázek je příkladem pro kouli. obr D Physics menu (Fyzika) Toto menu je nejvíce zatíženo výběrem aplikačního módu. V každém dialogovém okně se zobrazuje rovnice odpovídající zvolenému režimu a symboly v editačních polích odpovídají zobrazené rovnici. Vždy tak máme kontrolu nad tím, jakou položku právě zadáváme. Menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.16). obr Uživatelské prostředí Femlabu 62

26 V tomto okně se nastavují potřebné parametry a podmínky pro jednotlivé domény (skládá-li se objekt např. ze dvou obdélníků, je každý z nich považován za vlastní doménu a mohou v něm být nastaveny jiné podmínky). Podmínky jsou závislé na aplikačním módu a použitých rovnicích. Např. pro tepelný přenos kondukcí se volí proměnné jako tepelná kapacita, hustota materiálu apod., viz následující obrázek. Subdomain Settings ( = nastavení domén) Boundary Settings ( = nastavení okrajových podmínek) Point Settins ( = nastavení podmínek v bodech) Scalar Variables ( = skalární proměnné) Properties ( = vlastnosti) Každý objekt se skládá z několika hraničních křivek (obdélník ze čtyř úseček) a na každé křivce mohou být jiné podmínky (např. teplota jedna strana objektu může být chlazena, jiná zahřívána). Jedná se o dialogové okno, ve kterém se nastavují podmínky pro vrcholové body objektu. Toto okno slouží ke změnám hodnot skalárních proměnných. Některé aplikační módy využívají skalární proměnné, které nezávisí na tvaru geometrie, např. frekvence pro akustiku. Jedná se o bližší nastavení aplikačního módu. Můžeme si vybrat, kterou parciální diferenciální rovnici Femlab použije, zda je problém časově proměnný či nikoliv apod. Uživatelské prostředí Femlabu 63

27 Equation System ( = systém rovnic) Periodic Conditions ( = periodické podmínky) Model Settings ( = nastavení modelu) Slouží přímo k úpravám diferenciálních rovnic. Jelikož Femlab řeší problém v konečné oblasti, využívají se pro nekonečné případy periodické podmínky. Otevře dialogové okno pro nastavení některých speciálních vlastností modelu. Stejně jako existuje režim kreslení, který se načte, jakmile jsou upřesněny podmínky v Model Navigator a ve kterém se vytváří geometrie, existují ve Femlabu ještě další režimy. Tyto tři souvisí s menu Physics : Selection Mode ( = výběr režimu) Do těchto režimů se Femlab automaticky přepne, jakmile začneme zadávat nějaké podmínky pro domény, okrajové křivky nebo body. Viditelná geometrie na ploše se změní a červeně se označí ten objekt, pro který jsou podmínky právě zadávány. Stejně tak se změní levá nástrojová lišta, ikony rychlého přístupu pro kreslení zmizí. Tyto tři položky jsou umístěny na hlavní nástrojové liště spolu s ikonou režimů draw, mesh a solve D Physics menu Oproti 2D menu obsahuje navíc položku Edge Settings ( = nastavení na hranách). Tento příkaz otevře dialogové okno, ve kterém nastavíme podmínky na hranách objektu. Příkaz Boundary Settings se v 3D případě týká hraničních ploch. Uživatelské prostředí Femlabu 64

28 D Mesh menu (Síť) Mesh menu slouží k rozdělení geometrického objektu na menší a jednodušší části, na kterých se v průběhu řešení zadávají tzv. bazické funkce (to souvisí s metodou konečných prvků, pomocí které Femlab řeší všechny modely). V 1D případě se jedná o rozdělení intervalu na menší intervaly, ve 2D se vytvoří síť trojúhelníků, ve 3D síť tetrahedronů (čtyřstěnů). Všechny podmínky platící pro celý objekt se rozdělí do jednotlivých menších objektů.. Obsahuje následující položky (viz obr. 3.17). obr Initialize Mesh ( = počáteční vytvoření) Spustí proces vytváření sítě v kvalitě normal. Refine Mesh ( = zjemnění) Zahájí proces vytváření jemnější sítě a tedy v lepší kvalitě, než je současná. Refine Selection ( = zjemnění vybraného úseku) Display Element Quality ( = zobrazit kvalitu elementů) Zkvalitní síť ve vybraném úseku. Femlab dokáže pomocí vhodného algoritmu odhadnout přesnost výpočtů v jednotlivých elementech (částech). Mesh Statistics ( = statistika) Zobrazí statistiku sítě její jemnost, počet částí apod. Mesh Parameters ( = parametry) Mesh Mode ( = režim Mesh ) Zobrazí dialogové okno, ve kterém lze nastavit parametry sítě v jednotlivých oblastech (doménách, na hraničních křivkách) i v objektu jako celku. Přepne uživatele do tohoto režimu. Tento příkaz má svou ikonu na hlavní nástrojové liště. Uživatelské prostředí Femlabu 65

29 D Mesh menu Ve 3D variantě tohoto menu nelze zkvalitnit síť ve vybraném úseku. Je totiž problematické tento 3D úsek vybrat na 2D obrazovce Solve menu (Řešení) Toto menu obsahuje následující položky (viz obr. 3.18). obr Solve Problem Restart ( = řešení) Tento příkaz vyřeší (pomocí zadaných řešičů ) parciální diferenciální rovnice pro danou geometrii, nastavené koeficienty, počáteční a okrajové podmínky a pro vytvořenou trojúhelníkovou síť a zobrazí grafické řešení. Podmínky pro grafické zpracování (vzhled) se dají změnit v menu Postprocessing. Restartuje proces řešení (např. při iterativním upřesňování výsledků). Update Model ( = aktualizace modelu) Get Initial Value ( = získej počáteční hodnotu) Solver Parameters ( = parametry řešiče) Po změně některých parametrů pro řešení se stiskem tohoto tlačítka dané změny provedou a model se aktualizuje. Řešení v čase nula. Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit, zda bude řešení lineární, nelineární, časově proměnné atd. a v závislosti na tom měníme i řešiče. Uživatelské prostředí Femlabu 66

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3303 Pohyb ve 3D prostoru 3DS Max Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 06 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace: DUM seznamuje

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy Tomáš Kmínek Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013 je spolufinancován

Více

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11

Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 2. Základní ovládání a práce s programem CorelDraw 11 Základní informace Program Corel Draw je produktem kanadské společnosti Corel corporation a je jedním z mnoha programů které při zakoupení balíku Corel

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Příloha 6. Palety nástrojů

Příloha 6. Palety nástrojů Příloha 6. Palety nástrojů Palety nástrojů v IDE poskytují zkrácení pro příkazy nabídky. Příkazy jsou rozděleny do několika palet nástrojů, které mohou být nezávisle přeskupeny nebo vloženy do plovoucích

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows

Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Rámcový manuál pro práci s programem TopoL pro Windows Příkazy v nabídce Předmět Volba rastru rychlá klávesa F4 Příkaz otevře vybraný rastr; tj. zobrazí ho v předmětu zájmu. Po vyvolání příkazu se objeví

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu

Více

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D

Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D přednáška 2 Základní ovládání a práce s programem Rhinoceros 3D Program Rhinoceros 3D po spuštění zobrazí základní pracovní prostor, který je složen ze čtyř pracovních oken zobrazujících vytvářený model

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0 1 Obsah Úvod DIMcomfort 4.0 3 Nastavení místnosti 4 informace o místnosti 4 rozměry 5 komfortní zóna 6 způsob výpočtu 7 Výběr zařízení 8 hledání produktu 9 nastavení

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

BRICSCAD V13 X-Modelování

BRICSCAD V13 X-Modelování BRICSCAD V13 X-Modelování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití

Slouží pro výběr prvků, skupin a komponent pro další použití PŘÍLOHA P I: POPIS TLAČÍTEK Tab. 1. Popis tlačítek panelu Standard ikona název (klávesová zkratka); popis New (Ctrl + N); Otevře nový dokument Open (Ctrl + O); Otevře uložený model Save (Ctrl + S); Uloží

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Inspekce tvaru součásti

Inspekce tvaru součásti Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 21 BOOLEOVSKÉ OPERACE]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 21 BOOLEOVSKÉ OPERACE] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 21 BOOLEOVSKÉ OPERACE] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí booleovské

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Projektová dokumentace GED 2006

Projektová dokumentace GED 2006 Projektová dokumentace GED 2006 20.4.2006 Řešitelé týmu a podíl práce na projektu: Kamil Dudka xdudka00 objektový návrh uživatelské rozhraní podpora plug-in programů kreslící plocha vkládání textu programová

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D

Práce s plátnem. Vrácení se o krok zpět CTRL+Z Vrácení se o krok vpřed SHIFT+CTRL+Z Duplikace objektu CTRL+D INKSCAPE - Základy Tato prezentace se vám bude snažit přiblížit základy práce s vektorovou grafikou, v našem případě v programu Inkscape. Ukážeme si navigaci na plátně, práci s objekty, výplní, seskupováním

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více