PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Petra KVÍTKOVÁ PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 7. května podpis

3 Děkuji Doc. RNDr. Pavlovi Nováčkovi, CSc. za cenné rady, vstřícný přístup a odborné vedení mé bakalářské práce.

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2004/2005 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro Petru Kvítkovou studijní obor: Mezinárodní rozvojová studia Název tématu: Příčiny hladomorů v rozvojovém světě se zaměřením na Asii Rámcová osnova: Vymezení základních pojmů (hlad, hladomor, aj.). Hladomory v historii. Klasifikace příčin hladomorů. Podrobná analýza vybraných příkladů (Severní Korea). Aktuální hrozby hladu a jejich příčiny. Možnosti jejich odstranění. Budoucnost a možné hrozby hladomorů.

5 Rozsah grafických prací: dle potřeby Rozsah původní zprávy: stran Seznam odborné literatury: bude zpracován v průběhu práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Datum zadání bakalářské práce: 2. května 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: duben Vedoucí katedry.. Vedoucí bakalářské práce V Olomouci dne 2. května 2005

6 Obsah Seznam použitých zkratek...7 Úvod...8 Cíl práce...9 Použitá metodologie Problém hladu Vymezení základních pojmů Nerovnost v přístupu k potravinám Oběti hladu Děti Ženy a muži Fyzické projevy spojené s nižším energickým příjmem Hladomory v historii Klasifikace příčin hladomorů Přírodní hladomory Hladomory způsobené přírodními katastrofami Vliv globálního oteplování Hladomory vyvolané člověkem Nadměrné využívání životního prostředí Války Past chudoby Příčiny populační Vliv nedemokratických režimů Analýza situace v Severní Koreji Současná Korea Hladomor Aktuální potravinová situace v zemi Řešení potravinového problému Prevence hladu Předpoklady úspěšného řešení Způsoby řešení Krátkodobá opatření Střednědobá opatření... 35

7 Dlouhodobá opatření Rozvojové cíle tisíciletí Aktuální hrozby hladu Zhodnocení současné potravinové situace ve světe Potravinová bezpečnost v Asii Afghánistán Irák Země zasažené tsunami v roce 2004 a problém hladu Prognózy do budoucnosti Demografický vývoj Potraviny a výživa Produkce plodin Nové technologie Rybolov Závěr Shrnutí Summary Klíčová slova Použité zdroje Přílohy... 57

8 Seznam použitých zkratek AU CDI IFAD IFPRI FAO LDCs MDGs OSN PDS UNICEF WFP WHO Africká unie Centrum informací o obraně Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj Mezinárodní výzkumný institut pro strategie výživy Organizace OSN pro výživu a zemědělství Nejméně rozvinuté země světa Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů Systém veřejné distribuce potravin Dětský fond OSN Světový potravinový program Světová zdravotnická organizace 7

9 Úvod Jedním z charakteristických znaků dnešního světa je vzrůstající nerovnost. Ta může nabývat různých dimenzí od rozdílů v bohatství, technologiích, kvalitě životního prostředí, až po úroveň zdravotní či sociální péče. Odlišností, které ztrpčují život obyvatelům rozvojového světa, by se jistě dalo nalézt více, ale za jeden z nejpalčivějších problémů můžeme považovat nerovnoměrný přístup k potravinám. Jelikož jsou fyziologické funkce lidského těla stejné u všech obyvatel této planety bez ohledu na jejich původ, je zřejmé, že se jedná o fundamentální výzvu týkající se samotné podstaty lidského bytí. Zajištění přiměřeného množství potravin patří k základním lidským potřebám a bez jeho naplnění není možné rozvíjet další stránky plnohodnotného života. Obyvatelé vyspělého Severu při různých přírodních katastrofách či jiných neštěstích často prokazují značnou míru altruismu a nabízí pomocnou ruku postiženým. K plíživým katastrofám jako je právě nedostatek potravin, však už tak citliví nejsou, přestože hladomoru může padnout za oběť mnohem více lidských životů. Existuje značné množství literatury, internetových zdrojů či názorných videí věnujících se otázce potravinového problému, jen málokdo si však opravdu dokáže představit jaké to je jít dennodenně spát s prázdným žaludkem a ráno se s ním probudit. Jaké to je, když vidíte své vlastní děti umírat hladem. Jaké to je, když vy sami umíráte hladem. Ani já si takovou situaci nedokážu představit a to byl jeden z hlavních důvodů, který mě vedl k výběru tématu mé bakalářské práce. Cílem mé práce bylo proniknout hlouběji do problematiky nedostatku potravin a analyzovat příčiny potravinových krizí provázejících lidstvo po celou jeho historii. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na řešení těchto krizí, ale také na jejich prevenci. V neposlední řadě bych chtěla apelovat na to, že podvýživa a hladomory jsou jevy, se kterými se v dnešní době dokážeme vypořádat. V zahajovacím proslovu na Summitu tisíciletí stanovil generální tajemník OSN Kofi Annan základní etickou výzvu naší doby: V době, kdy lidstvo začíná odhalovat kód lidského života a může své poznatky během sekund přenášet z kontinentu na kontinent, nemůže žádná matka na světě pochopit, proč by její dítě mělo zemřít na podvýživu či nemoc, která se dá vyléčit. Doufám, že i má práce bude výzvou k uvědomění si toho, že ačkoliv je potravinový problém tichým a plíživým nepřítelem, neznamená to, že neexistuje. 8

10 Cíl práce Cílem této práce je komplexně zmapovat problematiku potravinového problému v rozvojovém světě. První kapitola poskytuje základní informace o celé problematice od zhodnocení současných nerovností v přístupu k potravinám, přes vymezení základních pojmů až po dopady hladovění na lidský organismus a jednotlivé skupiny obyvatel. Druhá kapitola týkající se hladomorů v historii na vybraných příkladech dokumentuje, že s problémy se zajištěním potravin se lidé potýkali již v minulosti. Jak již sám název napovídá, nejvíce prostoru bude věnováno podrobné analýze jednotlivých příčin způsobujících potravinové krize. Příčiny jsou děleny na přírodní a člověkem způsobené a v rámci těchto dvou kategorií jsou dále rozdělovány podle faktorů, které krizi vyvolaly nebo k ní zásadním způsobem přispěly. Na konkrétním příkladu hladomoru v Severní Koreji bude podrobně ilustrována komplexnost a provázanost jednotlivých příčin krize to, že primárním hybatelem hladomoru mohou být přírodní události jako je povodeň či sucho, ale to jaký budou mít dopad na populaci zaleží na organizaci společnosti. V následující kapitole jsou diskutována možná řešení potravinových krizí, která jsou klasifikována na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Každé této kategorii je věnován prostor, kde jsou vysvětleny konkrétní způsoby jak dosáhnout požadovaných výsledků. Na konci této kapitoly je krátce analyzován pokrok v redukci počtu hladovějících, tak jak se k němu země zavázaly v Rozvojových cílech tisíciletí. Závěrečné kapitoly této práce jsou věnovány aktuálním hrozbám hladu a prognózám do budoucnosti. Celá problematika potravinového problému je mnohem širší, avšak na její hlubší analýzu z důvodu omezeného rozsahu práce nezbývá prostor. 9

11 Použitá metodologie Při vypracovávání bakalářské práce byla použita rešeršně-kompilační metoda sběru a následné analýzy dat. U sběru informací byly využity jak internetové zdroje tak knihy věnujícími se danému tématu. Časově nejnáročnější etapou byla analýza získaných informací, jelikož byla velká část potřebných zdrojů dostupná v anglickém jazyce a pro jejich použití bylo nutné je nejdříve přeložit a teprve poté bylo možné analyzovat je. Jednalo se zejména o dokumenty a výroční zprávy nejvýznamnějších organizací zabývajících se danou problematikou jako je FAO nebo WFP. Tyto dokumenty byly zpracovány v kapitole Prognózy do budoucnosti a v části kapitoly Aktuální hrozby hladu. Z informací internetových zdrojů, věnujících se danému tématu, vychází kapitola Analýza situace v Severní Koreji. Nejrozsáhlejší kapitola této práce Klasifikace příčin hladomorů kombinuje jak internetové, tak knižní zdroje. Studium literárních pramenů bylo využito zejména v kapitolách Problém hladu, Řešení potravinového problému a Hladomory v historii. Stěžejními literárními zdroji v tomto případě byly následující publikace: Crow, B. (2000):Understanding famine and hunger, Hareide, D. (1991): Vulnerability to famine a Jeníček, V., Foltýn, J. (2003): Globální problémy a světová ekonomika. K doplnění některých kapitol jsou použity informace z knih, které jsou dostupné v elektronické podobě. Veškerá citovaná literatura je uvedena v Použitých zdrojích. Uvozovkami jsou označeny ty části textu, které byly citovány z dostupných zdrojů přímo. Při tvorbě této práce bylo také využito poznámkového aparátu, přičemž poznámky pod čarou slouží k vysvětlení některých uvedených skutečností a tudíž k jejich lepšímu pochopení. Následně vznikl ucelený text, který je výsledkem této práce. 10

12 1. Problém hladu 1.1. Vymezení základních pojmů Abychom mohli analyzovat problém výživy a hladu je třeba rozlišovat mezi termíny hlad (hladomor) a chronická podvýživa. Za hladomor je označována krize, při níž lidé hladoví v důsledku nedostatečného příjmu potravy a současně je spojena s prudkým vzrůstem úmrtnosti v důsledku zvýšeného výskytu onemocnění. (CROW, 2000, s. 52) Hladomor probíhá na konkrétním místě v konkrétním čase můžeme zmapovat místo, kde se vyskytuje, podobně můžeme mluvit o rocích hladu. (HAREIDE, 1991, s. 7) HAREIDE (1991) popisuje hladomor jako morální anomálii lidské tělo ztrácí na váze a pomalu umírá. Hlad definuje jako sociální syndrom, proces možno popsat jak sociálně, demograficky tak ekonomicky. Hladomor bývá někdy charakterizován také jako katastrofa, se kterou se společnost není schopna vypořádat a vyžadující vnější pomoc. (HAREIDE, 1991, s. 7) Hlad navíc způsobuje i velké změny v chování člověka, nerespektování civilizačních a kulturních norem, sociální rozklad apod. (JENÍČEK, 2003, s. 118) Většina autorů popisuje průběh hladomoru ve třech fázích. Po počátečním stádiu nedostatku přichází druhé stádium mnohem větší nouze a drahoty. Závěrečná fáze je charakterizována obrovskou úmrtností. (HAREIDE, 1991, s. 8) Těmto třem stádiím se podrobně věnuje DIRKS (in: HAREIDE, 1991): První stádium: je charakterizováno intenzivními a hyperaktivními interakcemi prakticky ve všech sférách. Může zahrnovat migraci, altruistické vztahy, projevy náboženských rituálů a politického neklidu. V této fázi lidé ještě nejsou tolik vyčerpaní a mohou představovat potenciální hrozbu pro vládu. Druhé stadium: se projevuje vzrůstající nedostatkem energie, bílkovin a poklesem lidských aktivit. Sociální závazky se rozpadají, funkce rodiny zatím zůstává neporušena. Vzrůstají různé projevy agrese proti vládě ty často vedou k hlubšímu kolapsu, objevují se krádeže, vraždy či dokonce kanibalismus. Třetí stádium: v této fázi se hroutí úsilí rodin o kooperaci. Členové rodiny se rozptylují, jedinec se s námahou postará sám o sebe (natož pak o ostatní členy rodiny). Neznamená to ale, že by tato fáze nebyla prostoupena altruismem. Během hladomoru v severní Etiopii se starší lidé rozhodli nepřijímat jídlo, aby tak dali šanci přežít dětem. Situace může být označena jako extrémní dezintegrace a apatie. Bohatší skupiny lidí však tato situace často neohrozí, dokážou se vyhnout fyzickému utrpení a dokonce mohou profitovat z utrpení 11

13 ostatních. Jakmile proces dosáhne tohoto stádia, lidé většinou neumírají kvůli naprostému hladovění, ale kvůli onemocněním, která dosahují epidemických rozměrů nejčastěji se jedná o choleru, průjmy, tuberkulózu, neštovice, spalničky či spálu. (HAREIDE, 1991, s. 9) Změnami ve společnosti vedoucí ke krizi se zabývá i CROW (2000), který je ovšem člení do čtyř následujících fází (mohou trvat měsíce i roky): 1. nouze, nedostatek potravy; bezprostřední příčina hladomoru nutící obyvatele k úsporám 2. strategie jak zvládnout nouzi; krátkodobá migrace za účelem hledání obživy, prodej majetku 3. zhroucení společnosti: vyčerpání, rozptýlení a masová migrace obyvatel 4. příchod do uprchlických táborů (CROW, 2000, s. 53) DEWAAL (in: CROW, 2000, s. 55) se zabývá třetí a čtvrtou fází sociálního kolapsu přičemž tvrdí, že posun od strádání ke kolapsu (většinou způsobený válkou, nájezdy, či jinou formou násilí) je to, co vede k masovému hladovění. Lidé čelící nedostatku jídla a dalších základních životních potřeb migrují, aby našli práci, potraviny, vyhledali příbuzné, cestují na trh za účelem prodeje svého majetku. Některé části jejich majetku (dům, půda a další nepohyblivý majetek) zůstanou dočasně opuštěny a tudíž i vystaveny nebezpečí poškození či krádeže. Movitý majetek jako dobytek, může zemřít během cesty. Navzdory tomu zisky pro migranty v takovém období jsou vždy větší než ztráty podmínky doma by byly horší. (CROW, 2000, s. 55) Sociální kolaps nastane, jakmile selžou strategie jak přežít krizi. V okamžiku, kdy lidé už déle nevěří, že je možné zachránit jejich životy. Mezinárodní pozornost je většinou omezena pouze na koncová stádia, kdy oběti opustily své domovy a migrují v zoufalé touze najít potraviny. (CROW, 2000, s. 54) Snaha přežít krizi přináší také náhlou a dramatickou změnu v ekonomickém myšlení rolníka. Rolníci se zoufale snaží uprchnout ze samozásobitelského systému a zapojit se do tržního systému a výměny zboží. Trh přebírá mnohem větší důležitost než dříve, jelikož si rolníci uvědomují jak jejich přežití závisí na zisku, aby si mohli koupit potraviny. (CROW, 2000, s. 59) Chudí lidé, kteří nevlastní žádné výrobní prostředky vyjma své vlastní pracovní síly (kterou se snaží prodat, aby si mohli koupit jídlo), patří ke skupinám nejvíce citlivým na tržní podmínky. Mnoho obětí hladomorů proto tvoří námezdní rolníci nevlastnících půdu. (CROW, 2000, s. 71) 12

14 Hladomor je popisován jako výsledek dvojího selhání. Zaprvé se jedná o selhání běžného systému produkce/distribuce neschopnost zajistit potraviny pro populaci. Zadruhé jde o neúspěch krizového systému, který nastupuje po nezdaru běžného systému. V mnoha částech světa, kde se hladomor nevyskytoval po několik desetiletí, trpí velká část populace dlouhodobými nutričními ztrátami. Tento stav je označován jako chronický hlad, a jen málokdy získá pozornost médií, ačkoliv může zabít globálně více lidí než akutní krize (hladomor). (CROW, 2000, s. 52) Chronický hlad je oproti hladomoru široce rozšířený a dlouhotrvající. (HAREIDE, 1991, s.7) V posledních několika desetiletí došlo k určitým pokrokům v odstranění nebo alespoň ve snížení akutních projevů hladu a některých forem podvýživy. Naproti tomu menších úspěchů bylo dosaženo v úsilí o eliminaci chronického hladu a zajištění potravinové bezpečnosti 1. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 138) Vedle nedostatečného energetického příjmu může další problém výživy spočívat v absenci některých důležitých látek v potravinách. V tomto smyslu se o tomto jevu hovoří jako o skrytém hladu. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s.128).v některých oblastech lidé jedí jen jeden druh potraviny po celý život. Tato potravina sice může být energeticky bohatá a člověka nasytí, chybí jí ale některé pro organismus důležité látky. Jak uvádí JENÍČEK a FOLTÝN (2003), kolem 200 mil. obyvatel světa trpí chronickým nedostatkem vitamínu A. Podle IFPRI (2005) nedostatek vitamínu A ovlivňuje imunitní systém přibližně 40 % dětí mladších pěti let věku v rozvojových zemích a vede každý rok přibližně k úmrtí 1 milionu dětí. V některých zemích je situace ještě horší, jako například v Indii, kde nedostatkem vitamínu A trpí až 60 % dětí předškolního věku. Deficit železa způsobuje chudokrevnost u 1,5 mld lidí. Nedostatek železa postihuje až 70 % žen v Indii a 50 % v subsaharské Africe. (IFPRI, 2005, s. 2) Dvě sta až tři sta milionů lidí je postiženo endemickou strumou 2 z nedostatku jódu. Nedostatek těchto látek způsobuje kožní nemoci, při dlouhodobém deficitu minerálních látek špatný vývoj kostí, při hypo- a avitaminózách k chorobným stavům, jako jsou kurděje 3, beri 1 Potravinové bezpečnosti je podle definice FAO dosaženo pokud všichni lidé v dané zemi mají bezpečný přístup k dostatečnému množství výživných potravin, aby mohli vést zdravý a aktivní život. 2 struma - zvětšení štítné žlázy v důsledku nedostatku jódu, velká struma může stlačovat průdušnici nebo způsobovat poruchy polykání 3 kurděje avitaminóza z nedostatku vitamínu C, projevuje se krvácením z dásní až ztrátou zubů, špatným hojením ran, sníženou odolností 13

15 beri 4, křivice 5 a pelagra 6 s nevratnými změnami na organismu. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 126) Dle JENÍČKA a FOLTÝNA (2003, s. 127) je problém skrytého hladovění snáze řešitelný než nedostatek energie - řešení spočívá v osvětě a v dodání potřebných látek postiženým (např. ve formě tablet). Graf č. 1: Nedostatek vitamínu A u dětí předškolního věku, Zdroj: BRAUN (2005, s. 2) 1.2. Nerovnost v přístupu k potravinám Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejvýznamnějších problémů současného světa. Ve své podstatě představuje velmi široký komplex ekonomických, sociálních, demografických, technologických a politických aspektů výroby, rozdělování, směny a spotřeby potravin. Potravinový problém je zdrojem napětí a znamená vážnou hrozbu dalšímu rozvoji společnosti. (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 111) Tento svět je rozdělen zhruba na tři typy států: 1. ty jejichž obyvatelstvo vynakládá množství peněz na to, aby netloustlo 2. ty jejichž obyvatelstvo jí, aby žilo 3. ty jejichž obyvatelé nevědí, odkud se vezme další jídlo. 4 beri beri onemocnění nervového systému způsobené nedostatkem vitamínu B1 5 křivice onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu D, nemoc způsobuje těžké nevratné deformity kostry 6 pelagra avitaminóza způsobená nedostatkem nikotinové kyseliny, způsobuje kožní, zažívací a nervové poruchy 14

16 Společně s těmito rozdíly existují ostré kontrasty v nemocnosti obyvatelstva a v průměrné délce života. (LANDES, 2004, s. 19) Obr.č.1: Spotřeba potravin ve světě ( ) Upraveno autorkou podle následujícího zdroje: FAO Statistic Division (2003a) Rozvinuté země vyrábějí kolem 50 % celosvětové produkce potravin, přičemž zde žije zhruba 15 % celkové populace. V rozvinutých ekonomikách je produkce potravin na obyvatele asi 3,5krát vyšší než v rozvojových zemích. (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 111) Rozvinuté země jsou charakteristické přebytkem potravin, zatímco v chudých ekonomikách panuje obecný nedostatek potravin pro široké masy obyvatelstva projevující se podvýživou a s tím spojenými nemocemi (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 117) V 70. letech se ve vývoji světové ekonomiky projevila strukturální krize charakterizovaná krizí energetickou (hlavně ropnou), surovinovou a potravinovou. Potravinová krize propukla v roce 1972 v důsledku stoleté neúrody, která postihla jižní a jihovýchodní Asii a subsaharskou Afriku, a v důsledku omezování osevních ploch hospodářsky vyspělých zemí. Absolutní nedostatek potravin a růst jejich cen byl do dvou let zastaven, a od té doby se tento problém stal v rozvojových zemích chronickým. (NEZVAL, 2000, s. 19) Podle OSN (2002) produkce potravin v průběhu posledních 50 let roste zcela nebývalým tempem, předstihuje dokonce i tempo růstu populace, která se za stejnou dobu zdvojnásobila. Více než 830 milionů lidí tedy více, než kolik jich žije např. v Evropě však stále trpí hladem. (OSN, 2002, s. 142) Hladovění postihuje každého sedmého člověka na Zemi. (OSN, 15

17 2002, s. 36) Podle OSN v jižní Asii hladoví jeden člověk ze čtyř. V sub-saharské Africe dokonce jeden ze tří. OSN (2002) deklaruje, že hlad a podvýživa nepramení až tak z nedostatku potravin, jako spíše z chudoby postižených lidí, kteří si prostě nemohou koupit jídlo. Podle statistiky FAO (2006) hladoví více než 30% populace ve více než 70 rozvojových zemí. Z celkového počtu podvyživených žije podle údajů FAO: 221,1 milionů v Indii 203,5 milionů v Subsaharské Africe 142,1 milionů v Ćíně 519 milionů v Asii a Pacifiku 52,9 milionů v Latinské Americe a Karibiku 33,1 milionů na Blízkém Východě Obr.č.2: Podvyživené obyvatelstvo v jednotlivých zemích světa v letech Upravenou autorkou podle následujícího zdroje: FAO (2005a) 1.3. Oběti hladu Jak uvádí WFP (2006b) hlad postihuje obyvatele všech věkových kategorií. Od dětí, jejichž matky je nemohou kojit pro nedostatek mléka, po lidi vyššího věku, kteří nemají příbuzné, jenž by se o ně postarali. Stejně tak útočí na obyvatele chudinských čtvrtí, sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS či farmáře nevlastnící půdu. Začarovaný kruh hladovění se 16

18 rozšiřuje nejen kratší délkou života hladovějících, ale přenáší se také na další generace. Podvyživené matky rodí děti s velmi nízkou porodní váhou. Každý rok se v rozvojových zemích narodí více než 20 milionů kojenců s nízkou porodní váhou 30% z nich v Indii a Bangladéši. (WFP, 2006b) Tři čtvrtiny všech hladovějících žijí ve venkovských oblastech, zejména v Asii a v Africe jsou naprosto závislí na zemědělství a nemají žádný alternativní zdroj příjmu či jiné zaměstnání a proto jsou obzvláště zranitelní v době nějaké krize. Podle údajů FAO polovinu z 815 milionů hladovějících v rozvojových zemích tvoří rodiny rolníků závislé na omezeném množství půdy náchylné k přírodním katastrofám jako jsou sucha či povodně. Jednu pětinu tvoří rodiny farmářů pracující na nevlastní půdě. Kolem 10 % tvoří komunity závislé na pastevectví, rybolovu či lesním hospodářství Děti Jak uvádí odhady WFP (2006b) podvýživou trpí 167 milionů dětí mladších pěti let a to jak výsledkem akutní krize tak chronického hladu. To znamená, že děti tvoří 20 % všech hladovějících. Podvyživené děti ztrácí svou přirozenou zvídavost a vůli k dětským hrám. Miliony dětí jsou nuceny předčasně ukončit školní docházku a to jak z důvodu špatné koncentrace hladových dětí, tak z potřeby jejich přispění k práci na poli či v domácnosti. Škola je pro hladovějící rodinou chápána jako přepych. Světový potravinový fond již téměř 40 let zajišťuje bezplatné školní obědy jako stimulaci docházky dětí z chudých rodin do školy. Výzkumy prokázaly, že programy bezplatného stravování ve škole podpořily výkony dětí ve třídě a také významně zvýšily docházku do školy. WFP (2006) také zajišťuje příděly jídla pro rodiny, které posílají dívky do školy, což pomohlo zvýšit docházku dívek do školy o 50 % Ženy a muži Jídlo přicházející do domácnosti může být rozdělováno nerovnoměrně. Kulturní tradice a uspořádání společnosti často způsobují to, že ženy jsou mnohem více vystaveny účinkům hladu. Sedm z deseti hladovějících tvoří právě ženy a dívky. Podvýživa hraje klíčovou (resp. negativní) roli u těhotných a kojících žen podvyživené a zakrslé matky často rodí děti s nízkou porodní váhou. (WFP, 2006b) Podle tvrzení Pavly GOMBY (2002) má podvýživa nejničivější účinky na lidský plod. Pokud během vývoje v těle matky a poté v kritickém období prvních tří let života dítě není dostatečně živeno, tento handicap již později nemůže dohnat, protože jeho tělo nemělo 17

19 potřebný stavební materiál pro tvorbu enzymů, hormonů a ostatních látek, kterých je zapotřebí pro vývoj nervového a imunitního systému. Podle WPF (2006a) je důležité především vzdělávání matek. Ty často vědí pouze málo o tom jak nejlépe využívat jim dostupné potravinové zdroje. Výzkumy ukazují, že vzdělané matky rodí zdravější a lépe živené děti. Problematice se dále věnuje CROW (2000, s. 68). Někteří členové rodiny, znatelně postarší lidé, děti a ženy mohou dostat méně jídla než dospělí muži. Sama domácnost se během krize může změnit. Děti a starší členové rodiny mohou být opuštěni, další mohou hledat práci jinde a zanechat tak členy rodiny bez nároků na jídlo. Domácnost se může zhroutit. V jižní Asie jsou to právě ženy, kdo nejvíce trpí nedostatkem jídla 7. Přestože ženy kvůli své drobnější tělesné konstrukci a menšímu množství svalů potřebují asi o 25 % méně energie, potřebují relativně více některých důležitých látek a to zejména v těhotenství Fyzické projevy spojené s nižším příjmem - na svoji výšku hubení jedinci - na normální aktivitu nedostatečný příjem energie - apatie 8 - vyšší náchylnost k nemocem - špatný zdravotní stav matek a novorozenců - zdravotní problémy pramenící z kvalitativních a kvantitativních nedostatků stravy (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 114) Lidé často umírají, jelikož existuje úzká souvislost mezi podvýživou a onemocněním. PAYNE (in: CROW, 2000, s. 54) poznamenává, že jedno posiluje druhé a často je nemožné rozpoznat příčinu psychického stresu či smrti. Infekce může způsobit ztrátu chuti k jídlu a odtud vzniká podvýživa; výsledkem může být také ochuzení těla o specifické živiny, což vede k oslabení imunitního systému a umožňuje rozvoj závažnější infekce. 7 V některých kulturách je pro muže je všeobecně považováno za nevhodné jíst ve společnosti ženy. Žena může konzumovat potravu teprve až po svém manželovi. 8 apatie znamená. zeslabení vnímavosti a citové odezvy vůči situaci, lhostejnost, neúčastný vztah k okolí 18

20 2. Hladomory v historii Hlad se u člověka vyskytuje během celého vývoje lidstva. Historické záznamy se zmiňují celkem o 462 velkých hladomorech. První zachovaný písemný důkaz o hladu pochází z Egypta z doby zániku Staré říše (po roce 2263 př. n. l.). Hladomory postihovaly a stále postihují rozsáhlé oblasti světa. Hladomory v Číně 9 a Indii připravily o život desítky milionů lidí. (JENÍČEK,FOLTÝN, 2003, s. 122) Klasickým příkladem země, kterou v 19. století postihl hladomor je Irsko. K velkým hladomorům došlo i na Ukrajině a v Rusku v období násilné kolektivizace zemědělství. V 19. století zemřelo v důsledku hladu nejméně 150 milionů lidí, ve 20. století se pohybují odhady OSN mezi milionů. Každý den umírá hladem v průměru lidí 10. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 122) V rozvojovém světě se v období 70. až 90. let snížil podíl i počet podvyživených na celkové populaci. Podle WPF (2006c) se mezi léty celkový počet hladovějících poklesl z 959 milionů na 791 milionů. Jak uvádí JENÍČEK a FOLTÝN (2003, s. 123) nejúspěšnější oblastí byla východní a jihovýchodní Asie: počet hladovějících se od let snížil ze 476 na 220 mil. v letech , v relativním vyjádření ze 41 % na 12 % obyvatelstva. CROW (2000, s. 67) píše, že tato oblast zahrnovala nově industrializované země východní Asie (kde pozemková reforma a prudký průmyslový růst vyrovnaly vlastnické poměry a vytvořily pracovní příležitosti) a Čínu, kde vytváření živobytí a rozsáhlý systém veřejné podpory (zahrnující distribuci potravin) omezily chronický hlad. V Latinské Americe došlo k poklesu podílu podvyživených z 19 % v letech na 11 % v letech , počet podvyživených však mírně vzrostl. V subsaharské Africe se sice ve stejném období podařilo podíl hladovějících obyvatel snížit o 4 %, tento region se však i nadále vyznačuje nejvyšším podílem podvyživených obyvatel na celkové populaci (34 %) ze všech rozvojových oblastí. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s ) 9 Evariste Huc (in: LANDES, s. 340), který v letech 1839 až 1851 cestoval po Číně jako misionář, vypovídá: není pochyb, že v žádné jiné zemi nelze nalézt takovou hloubku katastrofální chudoby jako v Číně. Neuplyne rok, v němž by v některé části Číny nezhynul obrovský počet lidí hlady; a množství těch, kdo žijí ze dne na den, nelze spočítat. Ať už úrodu v jedné provincii poškodí sucho, záplavy nebo jakékoli jiné neštěstí, jsou dvě třetiny obyvatelstva okamžitě odsouzeny k hladovění. 10 WPF (2006) uvádí obětí hladu denně 19

21 Podle údajů WFP (2006c) dosáhl do roku celkový počet hladovějících 852 milionů: 815 milionů v rozvojových zemích, 28 milionů v transformujících se zemích a 9 milionů v zemích vyspělých. Graf č.2: Počet podvyživených obyvatel podle regionů (v mil.), Zdroj: FAO (2005c, s. 117) 20

22 3. Klasifikace příčin hladomorů Dle WFP (2006d) z čistě kvantitativního hlediska existuje dostatek potravin k uživení všech obyvatel na Zemi. Potraviny nikdy neexistovaly v takovém hojném množství jako nyní, a proto zůstává otázkou proč v rozvojových zemích hladoví 815 milionů lidi. Jak uvádí CROW (2000, s. 53), příčiny hladomoru jsou komplexní. K zjednodušení se hladomory rozdělují na přírodní (způsobené extrémní klimatickou abnormalitou jako jsou sucho, povodně, mrazy nebo bouře) a vyvolané člověkem. Přírodní hladomory můžeme chápat jako nevyhnutelné, zatímco ty způsobené člověkem plynou z nějaké formy lidského selhání. Obecně se předpokládá, že hladomory vyvolané klimatickou abnormalitou vedou k nezdaru sklizně a tím k redukci dostupnosti a množství potravin. Avšak sucho, povodně či bouře se vyskytují často na celém světě a jsou zřídkakdy spojeny s hladem. Při takových situacích je počasí většinou pouze jeden z dalších faktorů, které vedou k hlubší zranitelnosti živobytí. (CROW, 2000, s. 57) V letech utrpělo zhruba dvaadvacet zemí v takzvaných klimaticky nepříznivých oblastech (náchylným k záplavám nebo suchu) škody ve výši téměř 10 miliard dolarů způsobené cyklony, tajfuny, suchem a podobnými pohromami což je téměř tolik, kolik tyto země dostaly na půjčkách od Světové banky, takže jim na rozvoj nezbylo téměř nic. V Indii, která se snaží dosáhnout 2-3 procentního ročního nárůstu v produkci potravin, může jedna špatná pěstitelská sezóna snížit výnosy o více než 15 procent. (LANDES, 2004, s ) Jak uvádí DREZE a SEN: Hlad je sociální fenomén. Zahrnuje neschopnost velkých skupin lidí ustanovit kontrolu nad potravinami ve společnosti, v níž žijí. Jako primární hybatel hladomoru byly rozpoznány přírodní události jako je povodeň či sucho, ale to jaký budou mít dopad na populaci zaleží na organizaci společnosti. (In: CROW, 2000, s. 57) 3.1. Přírodní hladomory Hladomory způsobené přírodními katastrofami Přestože je klima ve všech oblastech světa dlouhodobě poměrně stabilní, krátkodobě dochází k odchylkám teplot, síly větru, množství srážek apod. od průměrných ročních hodnot, což mimo jiné negativně ovlivňuje velikost úrody. Dochází například k neočekávaným suchým obdobím, záplavám, zemětřesením, přemnožení škůdců. Tyto jevy člověk těžko předpovídá a nemůže se před nimi efektivně bránit. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 129) 21

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Problém HIV/AIDS v Etiopii

Problém HIV/AIDS v Etiopii Českomoravská psychologická společnost Problém HIV/AIDS v Etiopii Mgr. Daniel Messele 29. dubna 2009 Akademie věd Praha Etiopie a sousední státy, velká etiopská města Umístění: východní Afrika Sousední

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZMĚNA KLIMATU A OBYVATELSTVO Migrace jako adaptace? Robert Stojanov, Ilan Kelman, Maxmillan Martin, Dmytro Vikhrov, Barbora Duží, Dominic Kniveton Centrum výzkumu globální změny, Akademie

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy

SSOS_ZE_3. 16. Světové ekologické problémy Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) PŘEDMĚT TŘÍDA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE 64 MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2015/2016) Zeměpis kvinta Mgr. Martin Kulhánek UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy

N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Cahiers du CEFRES N 3, Politická a ekonomická transformace v zemích střední a východní Evropy Olivier Bouin, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Kamil JANÁČEK Transformace české ekonomiky a situace na trhu práce

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně?

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov 10. 11. 6. 2014 Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně? Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, odbor ochrany vod, Michaela.vojtechovska@mzp.cz Obnovitelný

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení

Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Bezpečnost a bezpečnostní prostředí. Bezpečnostní rizika a ohrožení Praxe bezpečnostního managementu Obsah řízení bezpečnostních rizik: CO chránit? definovat druh a hodnotu chráněného zájmu. před KÝM,

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku? Ing. Ivan Beneš Fórum pro udržitelné podnikání 3. ročník Praha, 20.3.2013 Tento příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu VF20112015018 Bezpečnost

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011

Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Poučení z japonského zemětřesení a tsunami v roce 2011 Abstrakt Dne 11. března 2011 zasáhlo východní pobřeží japonského ostrova Honšú zemětřesení následované mohutnou vlnou tsunami, která způsobila rozsáhlé

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz

Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis. 6.10.2010 Pavel TAIBR, GFXŠ Liberec taibr@atlas.cz Antropogeografie Socioekonomická geografie Hospodářský zeměpis Socioekonomická sféra Lidská společnost, její výtvory a procesy, které v ní probíhají antroposféra. Základní znaky: součást přírody Je to

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2010 KOM(2010)138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Výroční zpráva o politice humanitární pomoci a jejím provádění v roce 2009 SEK(2010)398 Evropská

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více