PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Petra KVÍTKOVÁ PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Olomouc 2006

2 Prohlašuji, že bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně a veškeré použité prameny jsem uvedla v seznamu literatury. V Olomouci dne 7. května podpis

3 Děkuji Doc. RNDr. Pavlovi Nováčkovi, CSc. za cenné rady, vstřícný přístup a odborné vedení mé bakalářské práce.

4 Vysoká škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta: Přírodovědecká Katedra: Geografie Školní rok: 2004/2005 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE pro Petru Kvítkovou studijní obor: Mezinárodní rozvojová studia Název tématu: Příčiny hladomorů v rozvojovém světě se zaměřením na Asii Rámcová osnova: Vymezení základních pojmů (hlad, hladomor, aj.). Hladomory v historii. Klasifikace příčin hladomorů. Podrobná analýza vybraných příkladů (Severní Korea). Aktuální hrozby hladu a jejich příčiny. Možnosti jejich odstranění. Budoucnost a možné hrozby hladomorů.

5 Rozsah grafických prací: dle potřeby Rozsah původní zprávy: stran Seznam odborné literatury: bude zpracován v průběhu práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc. Datum zadání bakalářské práce: 2. května 2005 Termín odevzdání bakalářské práce: duben Vedoucí katedry.. Vedoucí bakalářské práce V Olomouci dne 2. května 2005

6 Obsah Seznam použitých zkratek...7 Úvod...8 Cíl práce...9 Použitá metodologie Problém hladu Vymezení základních pojmů Nerovnost v přístupu k potravinám Oběti hladu Děti Ženy a muži Fyzické projevy spojené s nižším energickým příjmem Hladomory v historii Klasifikace příčin hladomorů Přírodní hladomory Hladomory způsobené přírodními katastrofami Vliv globálního oteplování Hladomory vyvolané člověkem Nadměrné využívání životního prostředí Války Past chudoby Příčiny populační Vliv nedemokratických režimů Analýza situace v Severní Koreji Současná Korea Hladomor Aktuální potravinová situace v zemi Řešení potravinového problému Prevence hladu Předpoklady úspěšného řešení Způsoby řešení Krátkodobá opatření Střednědobá opatření... 35

7 Dlouhodobá opatření Rozvojové cíle tisíciletí Aktuální hrozby hladu Zhodnocení současné potravinové situace ve světe Potravinová bezpečnost v Asii Afghánistán Irák Země zasažené tsunami v roce 2004 a problém hladu Prognózy do budoucnosti Demografický vývoj Potraviny a výživa Produkce plodin Nové technologie Rybolov Závěr Shrnutí Summary Klíčová slova Použité zdroje Přílohy... 57

8 Seznam použitých zkratek AU CDI IFAD IFPRI FAO LDCs MDGs OSN PDS UNICEF WFP WHO Africká unie Centrum informací o obraně Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj Mezinárodní výzkumný institut pro strategie výživy Organizace OSN pro výživu a zemědělství Nejméně rozvinuté země světa Rozvojové cíle tisíciletí Organizace spojených národů Systém veřejné distribuce potravin Dětský fond OSN Světový potravinový program Světová zdravotnická organizace 7

9 Úvod Jedním z charakteristických znaků dnešního světa je vzrůstající nerovnost. Ta může nabývat různých dimenzí od rozdílů v bohatství, technologiích, kvalitě životního prostředí, až po úroveň zdravotní či sociální péče. Odlišností, které ztrpčují život obyvatelům rozvojového světa, by se jistě dalo nalézt více, ale za jeden z nejpalčivějších problémů můžeme považovat nerovnoměrný přístup k potravinám. Jelikož jsou fyziologické funkce lidského těla stejné u všech obyvatel této planety bez ohledu na jejich původ, je zřejmé, že se jedná o fundamentální výzvu týkající se samotné podstaty lidského bytí. Zajištění přiměřeného množství potravin patří k základním lidským potřebám a bez jeho naplnění není možné rozvíjet další stránky plnohodnotného života. Obyvatelé vyspělého Severu při různých přírodních katastrofách či jiných neštěstích často prokazují značnou míru altruismu a nabízí pomocnou ruku postiženým. K plíživým katastrofám jako je právě nedostatek potravin, však už tak citliví nejsou, přestože hladomoru může padnout za oběť mnohem více lidských životů. Existuje značné množství literatury, internetových zdrojů či názorných videí věnujících se otázce potravinového problému, jen málokdo si však opravdu dokáže představit jaké to je jít dennodenně spát s prázdným žaludkem a ráno se s ním probudit. Jaké to je, když vidíte své vlastní děti umírat hladem. Jaké to je, když vy sami umíráte hladem. Ani já si takovou situaci nedokážu představit a to byl jeden z hlavních důvodů, který mě vedl k výběru tématu mé bakalářské práce. Cílem mé práce bylo proniknout hlouběji do problematiky nedostatku potravin a analyzovat příčiny potravinových krizí provázejících lidstvo po celou jeho historii. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na řešení těchto krizí, ale také na jejich prevenci. V neposlední řadě bych chtěla apelovat na to, že podvýživa a hladomory jsou jevy, se kterými se v dnešní době dokážeme vypořádat. V zahajovacím proslovu na Summitu tisíciletí stanovil generální tajemník OSN Kofi Annan základní etickou výzvu naší doby: V době, kdy lidstvo začíná odhalovat kód lidského života a může své poznatky během sekund přenášet z kontinentu na kontinent, nemůže žádná matka na světě pochopit, proč by její dítě mělo zemřít na podvýživu či nemoc, která se dá vyléčit. Doufám, že i má práce bude výzvou k uvědomění si toho, že ačkoliv je potravinový problém tichým a plíživým nepřítelem, neznamená to, že neexistuje. 8

10 Cíl práce Cílem této práce je komplexně zmapovat problematiku potravinového problému v rozvojovém světě. První kapitola poskytuje základní informace o celé problematice od zhodnocení současných nerovností v přístupu k potravinám, přes vymezení základních pojmů až po dopady hladovění na lidský organismus a jednotlivé skupiny obyvatel. Druhá kapitola týkající se hladomorů v historii na vybraných příkladech dokumentuje, že s problémy se zajištěním potravin se lidé potýkali již v minulosti. Jak již sám název napovídá, nejvíce prostoru bude věnováno podrobné analýze jednotlivých příčin způsobujících potravinové krize. Příčiny jsou děleny na přírodní a člověkem způsobené a v rámci těchto dvou kategorií jsou dále rozdělovány podle faktorů, které krizi vyvolaly nebo k ní zásadním způsobem přispěly. Na konkrétním příkladu hladomoru v Severní Koreji bude podrobně ilustrována komplexnost a provázanost jednotlivých příčin krize to, že primárním hybatelem hladomoru mohou být přírodní události jako je povodeň či sucho, ale to jaký budou mít dopad na populaci zaleží na organizaci společnosti. V následující kapitole jsou diskutována možná řešení potravinových krizí, která jsou klasifikována na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Každé této kategorii je věnován prostor, kde jsou vysvětleny konkrétní způsoby jak dosáhnout požadovaných výsledků. Na konci této kapitoly je krátce analyzován pokrok v redukci počtu hladovějících, tak jak se k němu země zavázaly v Rozvojových cílech tisíciletí. Závěrečné kapitoly této práce jsou věnovány aktuálním hrozbám hladu a prognózám do budoucnosti. Celá problematika potravinového problému je mnohem širší, avšak na její hlubší analýzu z důvodu omezeného rozsahu práce nezbývá prostor. 9

11 Použitá metodologie Při vypracovávání bakalářské práce byla použita rešeršně-kompilační metoda sběru a následné analýzy dat. U sběru informací byly využity jak internetové zdroje tak knihy věnujícími se danému tématu. Časově nejnáročnější etapou byla analýza získaných informací, jelikož byla velká část potřebných zdrojů dostupná v anglickém jazyce a pro jejich použití bylo nutné je nejdříve přeložit a teprve poté bylo možné analyzovat je. Jednalo se zejména o dokumenty a výroční zprávy nejvýznamnějších organizací zabývajících se danou problematikou jako je FAO nebo WFP. Tyto dokumenty byly zpracovány v kapitole Prognózy do budoucnosti a v části kapitoly Aktuální hrozby hladu. Z informací internetových zdrojů, věnujících se danému tématu, vychází kapitola Analýza situace v Severní Koreji. Nejrozsáhlejší kapitola této práce Klasifikace příčin hladomorů kombinuje jak internetové, tak knižní zdroje. Studium literárních pramenů bylo využito zejména v kapitolách Problém hladu, Řešení potravinového problému a Hladomory v historii. Stěžejními literárními zdroji v tomto případě byly následující publikace: Crow, B. (2000):Understanding famine and hunger, Hareide, D. (1991): Vulnerability to famine a Jeníček, V., Foltýn, J. (2003): Globální problémy a světová ekonomika. K doplnění některých kapitol jsou použity informace z knih, které jsou dostupné v elektronické podobě. Veškerá citovaná literatura je uvedena v Použitých zdrojích. Uvozovkami jsou označeny ty části textu, které byly citovány z dostupných zdrojů přímo. Při tvorbě této práce bylo také využito poznámkového aparátu, přičemž poznámky pod čarou slouží k vysvětlení některých uvedených skutečností a tudíž k jejich lepšímu pochopení. Následně vznikl ucelený text, který je výsledkem této práce. 10

12 1. Problém hladu 1.1. Vymezení základních pojmů Abychom mohli analyzovat problém výživy a hladu je třeba rozlišovat mezi termíny hlad (hladomor) a chronická podvýživa. Za hladomor je označována krize, při níž lidé hladoví v důsledku nedostatečného příjmu potravy a současně je spojena s prudkým vzrůstem úmrtnosti v důsledku zvýšeného výskytu onemocnění. (CROW, 2000, s. 52) Hladomor probíhá na konkrétním místě v konkrétním čase můžeme zmapovat místo, kde se vyskytuje, podobně můžeme mluvit o rocích hladu. (HAREIDE, 1991, s. 7) HAREIDE (1991) popisuje hladomor jako morální anomálii lidské tělo ztrácí na váze a pomalu umírá. Hlad definuje jako sociální syndrom, proces možno popsat jak sociálně, demograficky tak ekonomicky. Hladomor bývá někdy charakterizován také jako katastrofa, se kterou se společnost není schopna vypořádat a vyžadující vnější pomoc. (HAREIDE, 1991, s. 7) Hlad navíc způsobuje i velké změny v chování člověka, nerespektování civilizačních a kulturních norem, sociální rozklad apod. (JENÍČEK, 2003, s. 118) Většina autorů popisuje průběh hladomoru ve třech fázích. Po počátečním stádiu nedostatku přichází druhé stádium mnohem větší nouze a drahoty. Závěrečná fáze je charakterizována obrovskou úmrtností. (HAREIDE, 1991, s. 8) Těmto třem stádiím se podrobně věnuje DIRKS (in: HAREIDE, 1991): První stádium: je charakterizováno intenzivními a hyperaktivními interakcemi prakticky ve všech sférách. Může zahrnovat migraci, altruistické vztahy, projevy náboženských rituálů a politického neklidu. V této fázi lidé ještě nejsou tolik vyčerpaní a mohou představovat potenciální hrozbu pro vládu. Druhé stadium: se projevuje vzrůstající nedostatkem energie, bílkovin a poklesem lidských aktivit. Sociální závazky se rozpadají, funkce rodiny zatím zůstává neporušena. Vzrůstají různé projevy agrese proti vládě ty často vedou k hlubšímu kolapsu, objevují se krádeže, vraždy či dokonce kanibalismus. Třetí stádium: v této fázi se hroutí úsilí rodin o kooperaci. Členové rodiny se rozptylují, jedinec se s námahou postará sám o sebe (natož pak o ostatní členy rodiny). Neznamená to ale, že by tato fáze nebyla prostoupena altruismem. Během hladomoru v severní Etiopii se starší lidé rozhodli nepřijímat jídlo, aby tak dali šanci přežít dětem. Situace může být označena jako extrémní dezintegrace a apatie. Bohatší skupiny lidí však tato situace často neohrozí, dokážou se vyhnout fyzickému utrpení a dokonce mohou profitovat z utrpení 11

13 ostatních. Jakmile proces dosáhne tohoto stádia, lidé většinou neumírají kvůli naprostému hladovění, ale kvůli onemocněním, která dosahují epidemických rozměrů nejčastěji se jedná o choleru, průjmy, tuberkulózu, neštovice, spalničky či spálu. (HAREIDE, 1991, s. 9) Změnami ve společnosti vedoucí ke krizi se zabývá i CROW (2000), který je ovšem člení do čtyř následujících fází (mohou trvat měsíce i roky): 1. nouze, nedostatek potravy; bezprostřední příčina hladomoru nutící obyvatele k úsporám 2. strategie jak zvládnout nouzi; krátkodobá migrace za účelem hledání obživy, prodej majetku 3. zhroucení společnosti: vyčerpání, rozptýlení a masová migrace obyvatel 4. příchod do uprchlických táborů (CROW, 2000, s. 53) DEWAAL (in: CROW, 2000, s. 55) se zabývá třetí a čtvrtou fází sociálního kolapsu přičemž tvrdí, že posun od strádání ke kolapsu (většinou způsobený válkou, nájezdy, či jinou formou násilí) je to, co vede k masovému hladovění. Lidé čelící nedostatku jídla a dalších základních životních potřeb migrují, aby našli práci, potraviny, vyhledali příbuzné, cestují na trh za účelem prodeje svého majetku. Některé části jejich majetku (dům, půda a další nepohyblivý majetek) zůstanou dočasně opuštěny a tudíž i vystaveny nebezpečí poškození či krádeže. Movitý majetek jako dobytek, může zemřít během cesty. Navzdory tomu zisky pro migranty v takovém období jsou vždy větší než ztráty podmínky doma by byly horší. (CROW, 2000, s. 55) Sociální kolaps nastane, jakmile selžou strategie jak přežít krizi. V okamžiku, kdy lidé už déle nevěří, že je možné zachránit jejich životy. Mezinárodní pozornost je většinou omezena pouze na koncová stádia, kdy oběti opustily své domovy a migrují v zoufalé touze najít potraviny. (CROW, 2000, s. 54) Snaha přežít krizi přináší také náhlou a dramatickou změnu v ekonomickém myšlení rolníka. Rolníci se zoufale snaží uprchnout ze samozásobitelského systému a zapojit se do tržního systému a výměny zboží. Trh přebírá mnohem větší důležitost než dříve, jelikož si rolníci uvědomují jak jejich přežití závisí na zisku, aby si mohli koupit potraviny. (CROW, 2000, s. 59) Chudí lidé, kteří nevlastní žádné výrobní prostředky vyjma své vlastní pracovní síly (kterou se snaží prodat, aby si mohli koupit jídlo), patří ke skupinám nejvíce citlivým na tržní podmínky. Mnoho obětí hladomorů proto tvoří námezdní rolníci nevlastnících půdu. (CROW, 2000, s. 71) 12

14 Hladomor je popisován jako výsledek dvojího selhání. Zaprvé se jedná o selhání běžného systému produkce/distribuce neschopnost zajistit potraviny pro populaci. Zadruhé jde o neúspěch krizového systému, který nastupuje po nezdaru běžného systému. V mnoha částech světa, kde se hladomor nevyskytoval po několik desetiletí, trpí velká část populace dlouhodobými nutričními ztrátami. Tento stav je označován jako chronický hlad, a jen málokdy získá pozornost médií, ačkoliv může zabít globálně více lidí než akutní krize (hladomor). (CROW, 2000, s. 52) Chronický hlad je oproti hladomoru široce rozšířený a dlouhotrvající. (HAREIDE, 1991, s.7) V posledních několika desetiletí došlo k určitým pokrokům v odstranění nebo alespoň ve snížení akutních projevů hladu a některých forem podvýživy. Naproti tomu menších úspěchů bylo dosaženo v úsilí o eliminaci chronického hladu a zajištění potravinové bezpečnosti 1. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 138) Vedle nedostatečného energetického příjmu může další problém výživy spočívat v absenci některých důležitých látek v potravinách. V tomto smyslu se o tomto jevu hovoří jako o skrytém hladu. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s.128).v některých oblastech lidé jedí jen jeden druh potraviny po celý život. Tato potravina sice může být energeticky bohatá a člověka nasytí, chybí jí ale některé pro organismus důležité látky. Jak uvádí JENÍČEK a FOLTÝN (2003), kolem 200 mil. obyvatel světa trpí chronickým nedostatkem vitamínu A. Podle IFPRI (2005) nedostatek vitamínu A ovlivňuje imunitní systém přibližně 40 % dětí mladších pěti let věku v rozvojových zemích a vede každý rok přibližně k úmrtí 1 milionu dětí. V některých zemích je situace ještě horší, jako například v Indii, kde nedostatkem vitamínu A trpí až 60 % dětí předškolního věku. Deficit železa způsobuje chudokrevnost u 1,5 mld lidí. Nedostatek železa postihuje až 70 % žen v Indii a 50 % v subsaharské Africe. (IFPRI, 2005, s. 2) Dvě sta až tři sta milionů lidí je postiženo endemickou strumou 2 z nedostatku jódu. Nedostatek těchto látek způsobuje kožní nemoci, při dlouhodobém deficitu minerálních látek špatný vývoj kostí, při hypo- a avitaminózách k chorobným stavům, jako jsou kurděje 3, beri 1 Potravinové bezpečnosti je podle definice FAO dosaženo pokud všichni lidé v dané zemi mají bezpečný přístup k dostatečnému množství výživných potravin, aby mohli vést zdravý a aktivní život. 2 struma - zvětšení štítné žlázy v důsledku nedostatku jódu, velká struma může stlačovat průdušnici nebo způsobovat poruchy polykání 3 kurděje avitaminóza z nedostatku vitamínu C, projevuje se krvácením z dásní až ztrátou zubů, špatným hojením ran, sníženou odolností 13

15 beri 4, křivice 5 a pelagra 6 s nevratnými změnami na organismu. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 126) Dle JENÍČKA a FOLTÝNA (2003, s. 127) je problém skrytého hladovění snáze řešitelný než nedostatek energie - řešení spočívá v osvětě a v dodání potřebných látek postiženým (např. ve formě tablet). Graf č. 1: Nedostatek vitamínu A u dětí předškolního věku, Zdroj: BRAUN (2005, s. 2) 1.2. Nerovnost v přístupu k potravinám Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejvýznamnějších problémů současného světa. Ve své podstatě představuje velmi široký komplex ekonomických, sociálních, demografických, technologických a politických aspektů výroby, rozdělování, směny a spotřeby potravin. Potravinový problém je zdrojem napětí a znamená vážnou hrozbu dalšímu rozvoji společnosti. (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 111) Tento svět je rozdělen zhruba na tři typy států: 1. ty jejichž obyvatelstvo vynakládá množství peněz na to, aby netloustlo 2. ty jejichž obyvatelstvo jí, aby žilo 3. ty jejichž obyvatelé nevědí, odkud se vezme další jídlo. 4 beri beri onemocnění nervového systému způsobené nedostatkem vitamínu B1 5 křivice onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu D, nemoc způsobuje těžké nevratné deformity kostry 6 pelagra avitaminóza způsobená nedostatkem nikotinové kyseliny, způsobuje kožní, zažívací a nervové poruchy 14

16 Společně s těmito rozdíly existují ostré kontrasty v nemocnosti obyvatelstva a v průměrné délce života. (LANDES, 2004, s. 19) Obr.č.1: Spotřeba potravin ve světě ( ) Upraveno autorkou podle následujícího zdroje: FAO Statistic Division (2003a) Rozvinuté země vyrábějí kolem 50 % celosvětové produkce potravin, přičemž zde žije zhruba 15 % celkové populace. V rozvinutých ekonomikách je produkce potravin na obyvatele asi 3,5krát vyšší než v rozvojových zemích. (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 111) Rozvinuté země jsou charakteristické přebytkem potravin, zatímco v chudých ekonomikách panuje obecný nedostatek potravin pro široké masy obyvatelstva projevující se podvýživou a s tím spojenými nemocemi (JENIČEK, FOLTÝN, 2003, s. 117) V 70. letech se ve vývoji světové ekonomiky projevila strukturální krize charakterizovaná krizí energetickou (hlavně ropnou), surovinovou a potravinovou. Potravinová krize propukla v roce 1972 v důsledku stoleté neúrody, která postihla jižní a jihovýchodní Asii a subsaharskou Afriku, a v důsledku omezování osevních ploch hospodářsky vyspělých zemí. Absolutní nedostatek potravin a růst jejich cen byl do dvou let zastaven, a od té doby se tento problém stal v rozvojových zemích chronickým. (NEZVAL, 2000, s. 19) Podle OSN (2002) produkce potravin v průběhu posledních 50 let roste zcela nebývalým tempem, předstihuje dokonce i tempo růstu populace, která se za stejnou dobu zdvojnásobila. Více než 830 milionů lidí tedy více, než kolik jich žije např. v Evropě však stále trpí hladem. (OSN, 2002, s. 142) Hladovění postihuje každého sedmého člověka na Zemi. (OSN, 15

17 2002, s. 36) Podle OSN v jižní Asii hladoví jeden člověk ze čtyř. V sub-saharské Africe dokonce jeden ze tří. OSN (2002) deklaruje, že hlad a podvýživa nepramení až tak z nedostatku potravin, jako spíše z chudoby postižených lidí, kteří si prostě nemohou koupit jídlo. Podle statistiky FAO (2006) hladoví více než 30% populace ve více než 70 rozvojových zemí. Z celkového počtu podvyživených žije podle údajů FAO: 221,1 milionů v Indii 203,5 milionů v Subsaharské Africe 142,1 milionů v Ćíně 519 milionů v Asii a Pacifiku 52,9 milionů v Latinské Americe a Karibiku 33,1 milionů na Blízkém Východě Obr.č.2: Podvyživené obyvatelstvo v jednotlivých zemích světa v letech Upravenou autorkou podle následujícího zdroje: FAO (2005a) 1.3. Oběti hladu Jak uvádí WFP (2006b) hlad postihuje obyvatele všech věkových kategorií. Od dětí, jejichž matky je nemohou kojit pro nedostatek mléka, po lidi vyššího věku, kteří nemají příbuzné, jenž by se o ně postarali. Stejně tak útočí na obyvatele chudinských čtvrtí, sirotky, jejichž rodiče zemřeli na AIDS či farmáře nevlastnící půdu. Začarovaný kruh hladovění se 16

18 rozšiřuje nejen kratší délkou života hladovějících, ale přenáší se také na další generace. Podvyživené matky rodí děti s velmi nízkou porodní váhou. Každý rok se v rozvojových zemích narodí více než 20 milionů kojenců s nízkou porodní váhou 30% z nich v Indii a Bangladéši. (WFP, 2006b) Tři čtvrtiny všech hladovějících žijí ve venkovských oblastech, zejména v Asii a v Africe jsou naprosto závislí na zemědělství a nemají žádný alternativní zdroj příjmu či jiné zaměstnání a proto jsou obzvláště zranitelní v době nějaké krize. Podle údajů FAO polovinu z 815 milionů hladovějících v rozvojových zemích tvoří rodiny rolníků závislé na omezeném množství půdy náchylné k přírodním katastrofám jako jsou sucha či povodně. Jednu pětinu tvoří rodiny farmářů pracující na nevlastní půdě. Kolem 10 % tvoří komunity závislé na pastevectví, rybolovu či lesním hospodářství Děti Jak uvádí odhady WFP (2006b) podvýživou trpí 167 milionů dětí mladších pěti let a to jak výsledkem akutní krize tak chronického hladu. To znamená, že děti tvoří 20 % všech hladovějících. Podvyživené děti ztrácí svou přirozenou zvídavost a vůli k dětským hrám. Miliony dětí jsou nuceny předčasně ukončit školní docházku a to jak z důvodu špatné koncentrace hladových dětí, tak z potřeby jejich přispění k práci na poli či v domácnosti. Škola je pro hladovějící rodinou chápána jako přepych. Světový potravinový fond již téměř 40 let zajišťuje bezplatné školní obědy jako stimulaci docházky dětí z chudých rodin do školy. Výzkumy prokázaly, že programy bezplatného stravování ve škole podpořily výkony dětí ve třídě a také významně zvýšily docházku do školy. WFP (2006) také zajišťuje příděly jídla pro rodiny, které posílají dívky do školy, což pomohlo zvýšit docházku dívek do školy o 50 % Ženy a muži Jídlo přicházející do domácnosti může být rozdělováno nerovnoměrně. Kulturní tradice a uspořádání společnosti často způsobují to, že ženy jsou mnohem více vystaveny účinkům hladu. Sedm z deseti hladovějících tvoří právě ženy a dívky. Podvýživa hraje klíčovou (resp. negativní) roli u těhotných a kojících žen podvyživené a zakrslé matky často rodí děti s nízkou porodní váhou. (WFP, 2006b) Podle tvrzení Pavly GOMBY (2002) má podvýživa nejničivější účinky na lidský plod. Pokud během vývoje v těle matky a poté v kritickém období prvních tří let života dítě není dostatečně živeno, tento handicap již později nemůže dohnat, protože jeho tělo nemělo 17

19 potřebný stavební materiál pro tvorbu enzymů, hormonů a ostatních látek, kterých je zapotřebí pro vývoj nervového a imunitního systému. Podle WPF (2006a) je důležité především vzdělávání matek. Ty často vědí pouze málo o tom jak nejlépe využívat jim dostupné potravinové zdroje. Výzkumy ukazují, že vzdělané matky rodí zdravější a lépe živené děti. Problematice se dále věnuje CROW (2000, s. 68). Někteří členové rodiny, znatelně postarší lidé, děti a ženy mohou dostat méně jídla než dospělí muži. Sama domácnost se během krize může změnit. Děti a starší členové rodiny mohou být opuštěni, další mohou hledat práci jinde a zanechat tak členy rodiny bez nároků na jídlo. Domácnost se může zhroutit. V jižní Asie jsou to právě ženy, kdo nejvíce trpí nedostatkem jídla 7. Přestože ženy kvůli své drobnější tělesné konstrukci a menšímu množství svalů potřebují asi o 25 % méně energie, potřebují relativně více některých důležitých látek a to zejména v těhotenství Fyzické projevy spojené s nižším příjmem - na svoji výšku hubení jedinci - na normální aktivitu nedostatečný příjem energie - apatie 8 - vyšší náchylnost k nemocem - špatný zdravotní stav matek a novorozenců - zdravotní problémy pramenící z kvalitativních a kvantitativních nedostatků stravy (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 114) Lidé často umírají, jelikož existuje úzká souvislost mezi podvýživou a onemocněním. PAYNE (in: CROW, 2000, s. 54) poznamenává, že jedno posiluje druhé a často je nemožné rozpoznat příčinu psychického stresu či smrti. Infekce může způsobit ztrátu chuti k jídlu a odtud vzniká podvýživa; výsledkem může být také ochuzení těla o specifické živiny, což vede k oslabení imunitního systému a umožňuje rozvoj závažnější infekce. 7 V některých kulturách je pro muže je všeobecně považováno za nevhodné jíst ve společnosti ženy. Žena může konzumovat potravu teprve až po svém manželovi. 8 apatie znamená. zeslabení vnímavosti a citové odezvy vůči situaci, lhostejnost, neúčastný vztah k okolí 18

20 2. Hladomory v historii Hlad se u člověka vyskytuje během celého vývoje lidstva. Historické záznamy se zmiňují celkem o 462 velkých hladomorech. První zachovaný písemný důkaz o hladu pochází z Egypta z doby zániku Staré říše (po roce 2263 př. n. l.). Hladomory postihovaly a stále postihují rozsáhlé oblasti světa. Hladomory v Číně 9 a Indii připravily o život desítky milionů lidí. (JENÍČEK,FOLTÝN, 2003, s. 122) Klasickým příkladem země, kterou v 19. století postihl hladomor je Irsko. K velkým hladomorům došlo i na Ukrajině a v Rusku v období násilné kolektivizace zemědělství. V 19. století zemřelo v důsledku hladu nejméně 150 milionů lidí, ve 20. století se pohybují odhady OSN mezi milionů. Každý den umírá hladem v průměru lidí 10. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 122) V rozvojovém světě se v období 70. až 90. let snížil podíl i počet podvyživených na celkové populaci. Podle WPF (2006c) se mezi léty celkový počet hladovějících poklesl z 959 milionů na 791 milionů. Jak uvádí JENÍČEK a FOLTÝN (2003, s. 123) nejúspěšnější oblastí byla východní a jihovýchodní Asie: počet hladovějících se od let snížil ze 476 na 220 mil. v letech , v relativním vyjádření ze 41 % na 12 % obyvatelstva. CROW (2000, s. 67) píše, že tato oblast zahrnovala nově industrializované země východní Asie (kde pozemková reforma a prudký průmyslový růst vyrovnaly vlastnické poměry a vytvořily pracovní příležitosti) a Čínu, kde vytváření živobytí a rozsáhlý systém veřejné podpory (zahrnující distribuci potravin) omezily chronický hlad. V Latinské Americe došlo k poklesu podílu podvyživených z 19 % v letech na 11 % v letech , počet podvyživených však mírně vzrostl. V subsaharské Africe se sice ve stejném období podařilo podíl hladovějících obyvatel snížit o 4 %, tento region se však i nadále vyznačuje nejvyšším podílem podvyživených obyvatel na celkové populaci (34 %) ze všech rozvojových oblastí. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s ) 9 Evariste Huc (in: LANDES, s. 340), který v letech 1839 až 1851 cestoval po Číně jako misionář, vypovídá: není pochyb, že v žádné jiné zemi nelze nalézt takovou hloubku katastrofální chudoby jako v Číně. Neuplyne rok, v němž by v některé části Číny nezhynul obrovský počet lidí hlady; a množství těch, kdo žijí ze dne na den, nelze spočítat. Ať už úrodu v jedné provincii poškodí sucho, záplavy nebo jakékoli jiné neštěstí, jsou dvě třetiny obyvatelstva okamžitě odsouzeny k hladovění. 10 WPF (2006) uvádí obětí hladu denně 19

21 Podle údajů WFP (2006c) dosáhl do roku celkový počet hladovějících 852 milionů: 815 milionů v rozvojových zemích, 28 milionů v transformujících se zemích a 9 milionů v zemích vyspělých. Graf č.2: Počet podvyživených obyvatel podle regionů (v mil.), Zdroj: FAO (2005c, s. 117) 20

22 3. Klasifikace příčin hladomorů Dle WFP (2006d) z čistě kvantitativního hlediska existuje dostatek potravin k uživení všech obyvatel na Zemi. Potraviny nikdy neexistovaly v takovém hojném množství jako nyní, a proto zůstává otázkou proč v rozvojových zemích hladoví 815 milionů lidi. Jak uvádí CROW (2000, s. 53), příčiny hladomoru jsou komplexní. K zjednodušení se hladomory rozdělují na přírodní (způsobené extrémní klimatickou abnormalitou jako jsou sucho, povodně, mrazy nebo bouře) a vyvolané člověkem. Přírodní hladomory můžeme chápat jako nevyhnutelné, zatímco ty způsobené člověkem plynou z nějaké formy lidského selhání. Obecně se předpokládá, že hladomory vyvolané klimatickou abnormalitou vedou k nezdaru sklizně a tím k redukci dostupnosti a množství potravin. Avšak sucho, povodně či bouře se vyskytují často na celém světě a jsou zřídkakdy spojeny s hladem. Při takových situacích je počasí většinou pouze jeden z dalších faktorů, které vedou k hlubší zranitelnosti živobytí. (CROW, 2000, s. 57) V letech utrpělo zhruba dvaadvacet zemí v takzvaných klimaticky nepříznivých oblastech (náchylným k záplavám nebo suchu) škody ve výši téměř 10 miliard dolarů způsobené cyklony, tajfuny, suchem a podobnými pohromami což je téměř tolik, kolik tyto země dostaly na půjčkách od Světové banky, takže jim na rozvoj nezbylo téměř nic. V Indii, která se snaží dosáhnout 2-3 procentního ročního nárůstu v produkci potravin, může jedna špatná pěstitelská sezóna snížit výnosy o více než 15 procent. (LANDES, 2004, s ) Jak uvádí DREZE a SEN: Hlad je sociální fenomén. Zahrnuje neschopnost velkých skupin lidí ustanovit kontrolu nad potravinami ve společnosti, v níž žijí. Jako primární hybatel hladomoru byly rozpoznány přírodní události jako je povodeň či sucho, ale to jaký budou mít dopad na populaci zaleží na organizaci společnosti. (In: CROW, 2000, s. 57) 3.1. Přírodní hladomory Hladomory způsobené přírodními katastrofami Přestože je klima ve všech oblastech světa dlouhodobě poměrně stabilní, krátkodobě dochází k odchylkám teplot, síly větru, množství srážek apod. od průměrných ročních hodnot, což mimo jiné negativně ovlivňuje velikost úrody. Dochází například k neočekávaným suchým obdobím, záplavám, zemětřesením, přemnožení škůdců. Tyto jevy člověk těžko předpovídá a nemůže se před nimi efektivně bránit. (JENÍČEK, FOLTÝN, 2003, s. 129) 21

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE. Denisa Toboříková 4. A Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Globální problémy světa IV. ročník HLADOMOR V AFRICE Denisa Toboříková 4. A 22. 10. 2014 1 Hladomor v Africe 1) Obecná charakteristika pojmu hladomor a) Základní

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha

Současnost a budoucnost českého zemědělství. Ing. Martin Pýcha Současnost a budoucnost českého zemědělství Ing. Martin Pýcha Zemědělský svaz ČR Svaz je největší organizací zaměstnavatelů - podnikatelů v zemědělství a vykonává všechny funkce s tím spojené včetně práva

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Globální problémy světa

Globální problémy světa školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY

PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY PODPORA PRO EVROPSKÉ PARLAMENTÁRNÍ ÚŘADNÍKY 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU 3 / ZARUČENÍ BUDOUCNOSTI S NÍZKOU ÚROVNÍ UHLÍKU Evropa se zavázala k omezení růstu globální teploty o 2 C. Předpokládá

Více

Maturitní otázky do zeměpisu

Maturitní otázky do zeměpisu Maturitní otázky do zeměpisu 1. Geografie jako věda Předmět a objekt geografie a jeho vývoj v průběhu staletí. Postavení geografie v systému věd. Význam geografie pro život současného člověka. Uplatnění

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář

Kakao long. Nákup kakaa očekáváme růst ceny. Červen 2005. Kamil Bednář Kakao long Nákup kakaa očekáváme růst ceny Červen 2005 Kamil Bednář 1 Kakao na vzestup Ještě před 500 lety bylo kakao nazýváno pokrmem bohů. Nyní se zdá, že si bohové budou muset šáhnout při jeho nákupu

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha

Smart Life součást prevence katastrof ve městech. Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha Smart Life součást prevence katastrof ve městech Ing. Ivan Beneš Konference Smart Cities 31. října 2013 BEFFA, Praha World Economic Forum Annual Meeting 2013 (Davos, Švýcarsko 23-27.1.2013) Žijeme dnes

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie)

Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Rozvojové projekty v Ladaku a Čhangthangu (severní Indie) Mgr. Karin Majerová Mgr. Bc. Michal Majer Bc. Johana Krajčírová Historie organizace vzniklo v roce 2004 skupinka nadšenců od roku 2006 projekty

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín)

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Šestileté gymnázium nižší i vyšší stupeň Y2,Y3,Y4 Biologie Y2, Biology Y3, Y4 2 hodiny týdně Měsíc říjen prosinec květen květen květen červen červen Y2

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída)

Evropský sociální fond Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Chudoba (bída) 1 Tento materiál vznikl v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální práce ETF UK (CZ.2.17/3.1.00/33279) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více