z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková, Mgr. Kunt, ing. Louda, Bc. Marešová, ing. Mencl, Motyčka, Navrátil, ing. Neuman, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Verfl, Výprachtický, Žibrún, Žižka Omluveni: Deml, Nevrlý, MUDr. Vaníček Neomluveni: Havlík, Stejskal Zastupitelstvo města po projednání: 1/1/ Zpráva o činnosti rady za uplynulé období vzalo na vědomí zprávu přednesenou Mgr. Orlem 2/1/ Žádost manželů Vladimíra a Olgy Pozlerových, bytem Zábědov 86 o odprodej pozemku parc.č. 294/5 o výměře 28 m2 z majetku Města Nový Bydžov za účelem stavby garáže schválilo - odprodej pozemku manž. Pozlerovým za dohodnutou kupní cenu 3.360,-Kč- 20 hlasů pro 3/1/ Žádost manželů Jaroslava a Ilony Šoufkových, bytem Zábědov 89 o odprodej pozemku parc.č. 294/6 o výměře 26 m2 z majetku z majetku Města Nový Bydžov, schválilo - odprodej pozemku manželům Šoufkovým za dohodnutou kupní cenu 3.120,-Kč 4/1/ Žádost manželů Martina a Miluše Vízkových, bytem Zábědov 88 o odprodej pozemku parc.č. 294/7 o výměře 26 m2 z majetku Města Nový Bydžov, za účelem stavby garáže schválilo - odprodej pozemku manželům Vízkovým za dohodnutou kupní cenu 3.120,-Kč

2 5/1/ Žádost manželů Jiřího a Miluše Schovánkových, bytem Zábědov 87 o odprodej pozemku parc.č. 294/8 o výměře 26 m2 z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku manž. Schovánkovým za dohodnutou kupní cenu 3.120,- Kč 6/1/ Žádost Jarmily Doležalové, bytem Zábědov 102 o odprodej pozemku parc.č. 294/9 o výměře 26 m2 z majetku Města Nový Bydžov, za účelem stavby garáže schválilo - odprodej pozemku J. Doležalové za dohodnutou kupní cenu 3.120,-Kč 20 pro 7/1/ Žádost manželů Ing. Vlastimila a Zuzany Francových, bytem Zábědov 101 o odprodej pozemku parc.č. 293/9 o výměře 26 m2 z majetku Města Nový Bydžov, schválilo - odprodej pozemku manželům Francovým za dohodnutou kupní cenu 3.120,-Kč 8/1/ Žádost manželů Daniela a Zdeňky Kučerových, bytem Zábědov 102 o odprodej pozemku parc.č. 293/10 o výměře 26 m2 z majetku Města Nový Bydžov, schválilo - odprodej pozemku manželům Kučerovým za dohodnutou kupní cenu 3.120,-Kč 9/1/ Žádost manželů Zdeňka a Blanky Ullmannových, bytem Zábědov 89 o odprodej pozemku parc.č. 293/11 o výměře 28 m2 z majetku Města Nový Bydžov, schválilo - odprodej pozemku manželům Ullmannovým za dohodnutou kupní cenu 3.360,-Kč 10/1/ Žádost manželů Zdeňka a Drahomíry Burešových, bytem Tovární 59, Skřivany o odprodej pozemků parc.č. 506/2 o výměře 9295 m2 (vodní plocha) a parc.č. 506/15 o výměře 1569 m2 (ostatní plocha), oba v k.ú. Skochovice z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků manželům Burešovým za dohodnutou kupní cenu ,-Kč

3 11/1/ Žádost manželů Miloslava a Blanky Hloucalových, bytem Hradební 1478, Nový Bydžov o odprodej pozemku parc.č. 177/1 o výměře 187 m2 v k.ú. Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku manželům Hloucalovým za dohodnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že dohodnutá kupní cena bude uhrazena nejpozději do , nezaplacením dohodnuté kupní ceny ve stanovené lhůtě pozbývá usnesení o prodeji účinnosti a Město Nový Bydžov může počínaje dnem tento pozemek nabízet k odprodeji jinému zájemci 12/1/ Žádost Jany Kounicové, bytem Klempířská 1477, Nový Bydžov o odprodej pozemku parc.č. 177/2 o výměře 141 m2 v k.ú. Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemku J. Kounicové za dohodnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že dohodnutá kupní cena bude uhrazena nejpozději do , nezaplacením dohodnuté kupní ceny ve stanovené lhůtě pozbývá usnesení o prodeji účinnosti a Město Nový Bydžov může počínaje dnem tento pozemek nabízet k odprodeji jinému zájemci 13/1/ Žádost společnosti EKOPNEU, s.r.o. se sídlem Mezihoří 776/5, Horní Počernice, Praha 9 o odprodej pozemků parc.č. 1524/3 o výměře 348 m2, parc.č. 1524/4 o výměře m2 a parc.č o výměře m2, všechny v k.ú. nový Bydžov z majetku města Nový Bydžov, za účelem zřízení provozu na likvidaci ojetých pneumatik - schválilo - odprodej pozemků za dohodnutou kupní cenu ,-Kč 14/1/ Žádost Zdeňka Korejtka, bytem U Sokolovny 762, Nový Bydžov o odprodej části pozemku parc.č. 485/1 v k.ú. Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov neschválilo - odprodej pozemku z majetku města s tím, že dle územního plánu by zde mohl být postaven bytový dům neschválení 15/1/ Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 82/5/2000 ze dne odprodej pozemků parc.č. 1030/1, parc.č a parc.č. 1032/6 v k.ú. Nový Bydžov firmě Feramo Pons se sídlem v Brně provozovna na zpracování ovoce a zeleniny zrušilo - výše uvedené usnesení

4 16/1/ Půjčka peněz ve výši ,-Kč akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové akce dostavba kanalizace v Zábědově (stavba bude dokončena do ) schválilo - poskytnutí bezúročné půjčky ve výši ,-Kč VAK a.s. H.K. s tím, že částka bude vypořádána do 24 měsíců po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to buď akciemi VAK a.s. (při zvýšení základního kapitálu VAK) nebo převodem částí díla do majetku města 17 hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování 17/1/ Úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu města a dalších vlastníků nemovitostí na území města ve výši deset milionů korun schválilo - výše uvedený úvěr - 18/1/ Stanovení podmínek pro poskytování úvěrů městem dalším vlastníkům bytového fondu na území města v případě, že město obdrží úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytového fondu města a dalších vlastníků nemovitostí na území města schválilo - následující podmínky: = půjčka bude poskytována ve výši tisíc korun = priority náměstí + kříž (velký čtverec) = účel oprava vnějšího pláště budov (fasády, střechy apod.) rada předloží zastupitelstvu konkrétní čerpání fin. prostředků soupis akcí 19/1/ Směna nemovitostí na základě které přejdou z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví ČR Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové (kdy správu nemovitostí vykonává SOŠ a SOU, Tyršova 112, Nový Bydžov) pozemky parc.č. 196/3 o výměře 259 m2, parc.č. 197/2 o výměře 1993 m2 a parc.č. 199/1 o výměře 261 m2, všechny v k.ú. Nový Bydžov a naopak z vlastnictví ČR Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, přejdou do vlastnictví Města Nový Bydžov nemovitosti stp.č. 436/2 o výměře 677 m2 a na ní situovaný dům čp. 1388, stp.č o výměře 1130 m2 a pozemky parc.č. 374/4 o výměře 528 m2 a parc.č. 374/7 o výměře 170 m2, všechny v k.ú. Nový Bydžov schválilo - záměr realizace směny za účelem výstavby tělocvičny u SOŠ a SOU v Tyršově ulici v Novém Bydžově 20/1/ Rozpočet města Nový Bydžov na rok schválilo - předložený rozpočet města Nový Bydžov na rok hlasů pro, 1 se zdržel hlasování

5 21/1/ Rozpočtový výhled na rok města Nový Bydžov schválilo - předložený rozpočtový výhled na rok /1/ Usměrňování platů pro rok 2002 dle nařízení vlády č. 447/2000 Sb schválilo - usměrňování platů dle návrhu 18 hlasů pro, 2 se zdrželi hlasování 23/1/ Zřizovací listina Městské policie Nový Bydžov schválilo - předloženou zřizovací listinu s účinností od /1/ Žádost Okresního soudu, Hradec Králové o opětovné zvolení Boženy Široké, bytem Nový Bydžov, J. Fučíka 891, do funkce přísedící Okresního soudu, Hradec Králové schválilo - do funkce přísedící okresního soudu Boženu Širokou 25/1/ Informace o dotaci ve výši ,-Kč od ministerstva kultury na opravu městské památkové zóny vzalo na vědomí informaci ing. Rejthárka Josef Žibrún místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Motyčka, ing. Neuman

6

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Soubor usnesení - 4/ZM/2012

Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Soubor usnesení - 4/ZM/2012 Konáno dne: 25.4.2012 Řádné zastupitelstvo města 4/120/ZM/12 - Návrhová komise / Ostatní Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Milan

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č. 179

Více

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující:

Starostka města paní Zdeňka Marková zahájila v 15.30 hod. Hovory s občany. V rámci Hovorů s občany bylo projednáno následující: Z á p i s z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 4. 5. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města paní Zdeňka Marková

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010

ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Místo konání: Přítomno : ZÁPIS z 23. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.3.2010 Zasedání zahájeno v 20:03 hod. zasedání ukončeno ve 22:41 hod. restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 21

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 2 konaného dne 18. 2. 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr. Zdeněk

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více