z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing. Kožíšek, MUDr. Kulich, Ing. Louda, Ing. Mencl, Motyčka, MUDr. Navrátilová, Ing. Neuman, Nezbeda, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Slezáček, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (23) Omluveni: Ing. Kubánek, MUDr. Šafaříková (2) Zastupitelstvo města po projednání: 285/16/ Zpráva místostarosty města Nový Bydžov Mgr. Bohumila Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do vzalo na vědomí - přednesenou zprávu Mgr. Orla o činnosti Rady města Nový Bydžov za období od do Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (bez materiálu) 286/16/ Informace primáře interního oddělení Městské nemocnice Městec Králové a. s., MUDr. Davida Vencoura, ohledně nabídky této nemocnice pro pacienty z Novobydžovska vzalo na vědomí - informace MUDr. Davida Vencoura (bez materiálu) 1

2 287/16/ Odprodej pozemků parc. č. 219/6 o výměře m 2 a parc. č. 226/1 o výměře 1266 m 2, oba v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků parc. č. 219/6 o výměře m 2 a parc. č. 226/1 o výměře 1266 m 2, oba v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví společnosti Dätwyler Rubber CZ s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Polní čp. 224, okres Hradec Králové, PSČ , IČ , za účelem vybudování energocentra, dvou skladovacích hal s manipulační plochou a parkoviště pro osobní automobily, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 288/16/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 312/2 o výměře m 2 v kat. území Zábědov schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a společností Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ (stranou budoucí kupující) na odprodej pozemku parc. č. 312/2 o výměře m 2 v kat. území Zábědov, nově zaměřeného geometrickým plánem č /2007, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec Králové, dne pod č. 1566/2007, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že: Úhradu celé dohodnuté kupní ceny ,- Kč je společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov vedený Komerční bankou, a. s., Hradec Králové, expoziturou Nový Bydžov, číslo účtu /0100, VS 3111, KS 0009, v termínu nejpozději do Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost společnosti Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , předložit v termínu nejpozději do 18 měsíců od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní pravomocné stavební povolení na stavbu výrobního závodu plnírny technických plynů včetně napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov. Pokud společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , tuto podmínku nesplní, zanikne Městu Nový Bydžov povinnost uzavřít s ní na pozemek parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov kupní smlouvu a společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , bude povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč. 2

3 Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít se společností Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , na pozemek parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov smlouvu kupní, a to ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu plnírny technických plynů včetně napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov. Pokud nebude stavba výrobního závodu plnírny technických plynů včetně napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch situovaná na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov v termínu nejpozději do 3 let od nabytí právní moci stavebního povolení zkolaudována, bude společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , povinna k úhradě smluvní pokuty ve výši ,- Kč měsíčně až do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Smluvní pokuta bude odpočítávána z uhrazené kupní ceny a při uzavírání kupní smlouvy bude společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , povinna kupní cenu doplatit do původní výše. Pokud bude celá částka ,- Kč spotřebována na úhradu smluvní pokuty, zanikne povinnost Města Nový Bydžov uzavřít se společností Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , kupní smlouvu a společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , bude povinna pozemek parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov vyklidit. Do doby vyklizení se pozemek parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov stává předmětem nájmu a společnost Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ , bude povinna z něho platit Městu Nový Bydžov nájemné ve výši ,- Kč měsíčně. Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 schválilo - udělení souhlasu Města Nový Bydžov k vydání územního rozhodnutí na stavbu výrobního závodu plnírny technických plynů včetně napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov společnosti Air Liquide CZ, s. r. o., se sídlem Praha 5, Jinonická čp. 804/80, PSČ , IČ Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 3

4 289/16/ Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění - třetí aktualizace schválilo - třetí aktualizaci Vnitřní směrnice Města Nový Bydžov č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění, kdy se nově do privatizace zahrnuje: byt v čp. 888 v ulici Luční, Nový Bydžov byt v čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový Bydžov byt v čp. 886 v ulici Luční, Nový Bydžov (č. materiálu: ZM ) 290/16/ Odprodej bytu č. 1565/1 v budově obytného domu čp v ul. Dr. M. Horákové v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 1565/1 v budově obytného domu čp na stp. č. 863/1 v kat. území Nový Bydžov, v ulici Dr. M. Horákové včetně: spoluvlastnického podílu ve výši 11080/35452 na společných částech budovy obytného domu čp v Novém Bydžově spoluvlastnického podílu ve výši 11080/35452 na pozemku stp. č. 863/1 v kat. území Nový Bydžov spoluvlastnického podílu ve výši 11080/35452 na budově garáže (užívané jako kolárna) na stp. č a týž spoluvlastnický podíl na pozemku stp. č a na pozemku stp. č. 863/4 v kat. území Nový Bydžov celé budovy (zem. stav.) na stp. č. 863/3 v kat. území Nový Bydžov celého pozemku stp. č. 863/3 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzické osoby za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 4

5 291/16/ Odprodej bytu č. 1567/2 v budově obytného domu čp v ul. Dr. M. Horákové v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 1567/2 v budově obytného domu čp na stp. č. 574/1 v kat. území Nový Bydžov, v ul. Dr. M. Horákové včetně: spoluvlastnického podílu ve výši 8180/26149 na společných částech budovy obytného domu čp v Novém Bydžově spoluvlastnického podílu ve výši 8180/26149 na pozemku stp. č. 574/1 v kat. území Nový Bydžov celé budovy (jiná st.) na stp. č. 574/4 v kat. území Nový Bydžov celého pozemku stp. č. 574/4 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 292/16/ Odprodej bytu č. 1567/4 v budově obytného domu čp v ul. Dr. M. Horákové v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov schválilo - odprodej bytu č. 1567/4 v budově obytného domu čp na stp. č. 574/1 v kat. území Nový Bydžov, v ul. Dr. M. Horákové včetně: spoluvlastnického podílu ve výši 6180/26149 na společných částech budovy obytného domu čp v Novém Bydžově spoluvlastnického podílu ve výši 6180/26149 na pozemku stp. č. 574/1 v kat. území Nový Bydžov celé budovy (jiná st.) na stp. č. 574/6 v kat. území Nový Bydžov celého pozemku stp. č. 574/6 v kat. území Nový Bydžov z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 5

6 293/16/ Ceny veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým pozemkům v ulici Stanislava Hudečka v Novém Bydžově schválilo - ceny veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým pozemkům v ulici Stanislava Hudečka v Novém Bydžově dle návrhu: parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč, parc. č. 542/ ,- Kč Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 294/16/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/23 o výměře 989 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující), na odprodej pozemku parc. č. 542/23 o výměře 989 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazuje fyzická osoba využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/23, v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,-Kč) je fyzická osoba povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou na pozemek parc. č. 542/23, v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 6

7 295/16/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/31 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou (stranou budoucí kupující), na odprodej pozemku parc. č. 542/31 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazuje fyzická osoba využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/31, v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,-Kč (celková částka je ,- Kč) je fyzická osoba povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100 VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou na pozemek parc. č. 542/31, v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 296/16/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/34 o výměře 991 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový Bydžov (stranou budoucí prodávající) a fyzickou osobou(stranou budoucí kupující), na odprodej pozemku parc. č. 542/34 o výměře 991 m 2 orná půda, v kat. území Nový Bydžov, kdy pozemek se zavazuje fyzická osoba využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,50 Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/34, v kat. území Nový Bydžov, ve výši ,- Kč (celková částka je ,50 Kč) je fyzická osoba povinna uhradit na účet Města Nový Bydžov č /0100,VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový Bydžov uzavřít s fyzickou osobou na pozemek parc. č. 542/34, 7

8 v kat. území Nový Bydžov, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzická osoba předloží Městu Nový Bydžov doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 297/16/ Vyhlášení III. kola odprodeje pozemků v lokalitě Stanislava Hudečka v Novém Bydžově z majetku Města Nový Bydžov, za účelem výstavby rodinných domů přijímání žádostí do schválilo - přijímání žádostí o odprodej pozemků v lokalitě Stanislava Hudečka v Novém Bydžově do (bez materiálu) 298/16/ Odprodej pozemků parc. č. 83/38 o výměře 728 m 2, parc. č. 83/39 o výměře 1225 m 2, parc. č. 462/11 o výměře 162 m 2 a parc. č. 462/12 o výměře 286 m 2, všechny v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků parc. č. 83/38 o výměře 728 m 2, parc. č. 83/39 o výměře 1225 m 2, parc. č. 462/11 o výměře 162 m 2 a parc. č. 462/12 o výměře 286 m 2, všechny v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov do vlastnictví společnosti DISTAR CZ a. s., se sídlem Skřivany, Dr. Vojtěcha čp. 38, PSČ , IČ , za účelem výstavby prodejního skladu a skladu materiálu, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 8

9 299/16/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 216/12/2007 ze dne 12. listopadu 2007: schválení záměru odprodeje části pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém oddělení), z vlastnictví Města Nový Bydžov, do podílového spoluvlastnictví fyzických osob (v rozsahu jedné id. ½) a dalších fyzických osob(v rozsahu jedné id. ½), za účelem výstavby skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch udělení souhlasu Města Nový Bydžov k vydání územního rozhodnutí na stavbu skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch vše situované na pozemku parc. č. 312/2 v kat. území Zábědov (po jeho geometrickém zaměření) zrušilo - usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 216/12/2007 ze dne 12. listopadu 2007 (č. materiálu: ZM ) 300/16/ Zrušení usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 255/14/2007 ze dne 19. prosince 2007: schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi Městem Nový Bydžov a fyzickými osobami(v rozsahu jední id. ½) a dalšími fyzickými osobami (v rozsahu jedné id. ½) na odprodej pozemku parc. č. 312/19 o výměře 3425 m 2 v kat. území Zábědov za dohodnutou kupní cenu ,- Kč zrušilo - usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 255/14/2007 ze dne 19. prosince 2007 (č. materiálu: ZM ) 9

10 301/16/ Odprodej pozemků parc. č. 83/1 o výměře 736 m 2, parc. č. 83/37 o výměře 3839 m 2, parc. č. 462/1 o výměře 177 m 2 a parc. č. 462/10 o výměře 973 m 2, všechny v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov schválilo - odprodej pozemků parc. č. 83/1 o výměře 736 m 2, parc. č. 83/37 o výměře 3839 m 2, parc. č. 462/1 o výměře 177 m 2 a parc. č. 462/10 o výměře 973 m 2, všechny v kat. území Chudonice, z vlastnictví Města Nový Bydžov do fyzických osob (v rozsahu jedné id. ½) a dalších fyzických osob (v rozsahu jedné id. ½), za účelem výstavby skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč schválilo - udělení souhlasu Města Nový Bydžov k vydání územního rozhodnutí na stavbu skladové haly - včetně kancelářských prostor, dílny pro zpracování materiálu suché výstavby, napojení na inženýrské sítě, oplocení a zpevněných ploch, vše situované na pozemcích parc. č. 83/37 a parc. č. 462/10 v kat. území Chudonice (č. materiálu: ZM ) 302/16/ Výkup pozemku parc. č (nově zaměřeného geometrickým plánem č /2008), v kat. území Nový Bydžov, do majetku Města Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku parc. č (nově zaměřeného geometrickým plánem č /2008), v kat. území Nový Bydžov, do majetku Města Nový Bydžov z vlastnictví společnosti JOKAS s. r. o., se sídlem Nový Bydžov, Bydžovská Lhotka čp. 46, PSČ , IČ , za dohodnutou kupní cenu ,- Kč (č. materiálu: ZM ) 10

11 303/16/ Prodloužení lhůty odstoupení od smlouvy kupní ze dne uzavřené mezi Městem Nový Bydžov a společností ALCAN PACKAGING SKŘIVANY, s. r. o., se sídlem Skřivany, Tovární čp. 67, IČ schválilo - změnu lhůty pro odstoupení strany prodávající od kupní smlouvy ze dne uzavřené mezi Městem Nový Bydžov (stranou prodávající) a společností ALCAN PACKAGING SKŘIVANY, s. r. o., se sídlem Skřivany, Tovární čp. 67, IČ (stranou kupující) - vklad práva byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj čj. V 4541/ ; sjednané v článku IV.5 kupní smlouvy, resp. v dodatku č. 1 zmíněné kupní smlouvy z 22 měsíců na 29 měsíců od vkladu vlastnického práva k pozemkům parc. č. 526/15, parc. č. 633/13 a parc. č. 312/7, všechny v kat. území Zábědov, do katastru nemovitostí, pro případ nezahájení prací na výstavbě závodu na výrobu obalů společností ALCAN PACKAGING SKŘIVANY, s. r. o., se sídlem Skřivany, Tovární čp. 67, IČ (č. materiálu: ZM ) 304/16/ Informace ohledně pozemků v průmyslové zóně Nový Bydžov -Zábědov-VÝCHOD v označení dle KN parc. č. 279/3, parc. č. 276/2, parc. č. 275/8, parc. č. 279/5, parc. č. 276/3, parc. č. 275/11, parc. č. 279/7, parc. č. 276/4, parc. č. 275/10, parc. č. 279/8, parc. č. 276/5 a parc. č. 275/9 a pozemků v označení dle PK parc. č. 275/2, parc. č. 276/1, parc. č. 275/1, parc. č. 271/1 a parc. č. 271/2, všechny v kat. území Zábědov vzalo na vědomí - informace o současné situaci při odprodeji pozemků v průmyslové zóně Nový Bydžov-Zábědov-VÝCHOD v označení dle KN parc. č. 279/3, parc. č. 276/2, parc. č. 275/8, parc. č. 279/5, parc. č. 276/3, parc. č. 275/11, parc. č. 279/7, parc. č. 276/4, parc. č. 275/10, parc. č. 279/8, parc. č. 276/5 a parc. č. 275/9 a pozemků v označení dle PK parc. č. 275/2, parc. č. 276/1, parc. č. 275/1, parc. č. 271/1 a parc. č. 271/2, všechny v kat. území Zábědov (usnesením Zastupitelstva města Nový Bydžov č. 16/2/2006 ze dne byl schválen záměr odprodeje těchto pozemků společnosti FORMÁNEK Logistic s. r. o., se sídlem Starý Bydžov čp. 41, IČ , za účelem vybudování logistického centra) (č. materiálu: ZM ) 11

12 305/16/ Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne (č. materiálu: ZM ) 306/16/ Složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov schválilo - nového člena výboru: Ing. Josefa Vondráčka Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 9 (bez materiálu) 307/16/ Převod majetku z příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Technické služby města Nový Bydžov, se sídlem F. Palackého čp. 1244, Nový Bydžov do majetku Města Nový Bydžov: technické zhodnocení majetku města v pořizovací ceně ,- Kč, dle předloženého seznamu schválilo - převod majetku: technického zhodnocení majetku města v pořizovací ceně ,- Kč, dle předloženého seznamu (č. materiálu: ZM ) 308/16/ Úprava rozpočtu č. 2 rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 schválilo - úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2008 (v příjmech i výdajích v částce 1 594,59 tis. Kč) (č. materiálu: ZM ) 309/16/ Oprava schváleného rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 schválilo - opravu schváleného rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2008 dle předloženého návrhu: příjmy - navýšení o 20,00 tis. Kč (položka převody od obcí) výdaje - navýšení o 20,00 tis. Kč ( 3639, org rezerva) (č. materiálu: ZM ) 12

13 310/16/ Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období schválilo - Integrovaný plán rozvoje města Nový Bydžov na období dle návrhu (č. materiálu: ZM ) 311/16/ Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, členům rady města, předsedům komisí rady, předsedům výborů zastupitelstva, členům komisí rady, členům výborů zastupitelstva (v souladu s Nařízením vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů) schválilo - odměňování dle předloženého návrhu s platností od : odměna uvolněných členů zastupitelstva (starosty a místostarosty) je fixně stanovena výše uvedeným nařízením člen rady města ,- Kč/měsíc člen zastupitelstva města - 500,- Kč/měsíc (vypláceno 2 x ročně) předseda komise, výboru - 500,- Kč/měsíc + 500,- Kč/měsíc (vypláceno čtvrtletně: 500,- Kč/měsíc je stabilních, dalších 500,- Kč/měsíc bude vyplaceno na základě doložení 3 zápisů z činnosti výboru/komise za kalendářní čtvrtletí) člen komise, výboru - 500,- Kč/rok (jmenovitě schvaluje každý rok rada města) Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM ) 312/16/ Návrh dalšího odměňování členů Kontrolního výboru zastupitelstva města Nový Bydžov nad rámec Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, z důvodu vysoce odborné, kvalifikované činnosti při provádění kontrol schválilo - další odměnu členům Kontrolního výboru - 120,- Kč/hod (na jednotlivé kontroly bude uzavírána se členy KV dohoda o provedení práce, roční výše odměny je limitována 60 hodinami na 6 uskutečněných kontrol 7.200,- Kč) dle návrhu Ing. Marcely Česákové, tajemníka MÚ Nový Bydžov a Vladislava Motyčky, předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 5 (č. materiálu: ZM ) 13

14 313/16/ Projektový záměr: Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko schválilo - partnerství Města Nový Bydžov s občanským sdružením Společná Cidlina, o. s., se sídlem Nepolisy, čp. 75, za účelem realizace projektu: Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko, projekt bude realizován pouze v případě získání dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod schválilo - spolufinancování projektu Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko ve výši poměrné části uznatelných nákladů, podíl Města Nový Bydžov činí 192 tis. Kč (č. materiálu: ZM ) 314/16/ Kulturní grant vypsaný Městem Nový Bydžov pro rok 2008 schválilo - rozdělení Kulturního grantu (poskytnutí dotací) ve výši ,- Kč dle doporuční Kulturní komise Rady města Nový Bydžov Galerie u sv. Jakuba ,- Kč Novobydžovský čtverec ,- Kč Hudební skupina Jedna kapela 6.500,- Kč Učitelky hrají dětem divadelní pohádka ,- Kč Novobydžovský chrámový sbor ,- Kč Hudební skupina Něco chybí 7.000,- Kč Pískání pro zdraví 1.500,- Kč Majáles 2008 studentská slavnost ,- Kč Fišerův Bydžov 12. ročník ,- Kč Tisk almanachu k 55. výročí ZUŠ v NB 2.400,- Kč Výstava Nový Bydžov ve fotografii včera a dnes 1.000,- Kč Klub Emy Destinové jubilejní rok ,- Kč Dětské sborové setkání v Jiráskově divadle 3. ročník 1.600,- Kč Hudební skupina Da Behinds 8.250,- Kč Divadelní spolek JIRÁSEK 3 projekty ,- Kč Pocta Janu Malátovi galakoncert k výročí ,- Kč Pro: 14 Proti: 6 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 14

15 315/16/ Sportovní grant vypsaný Městem Nový Bydžov pro rok 2008 schválilo - rozdělení Sportovního grantu (poskytnutí dotací) ve výši ,- Kč dle doporučení Sportovní komise Rady města Nový Bydžov Karate Kyokushin ,- Kč TJ Jiskra NB + šachy ,- Kč RMSK Cidlina ,- Kč LTC Nový Bydžov ,- Kč FK Nový Bydžov ,- Kč HC Stadion NB ,- Kč Roman Kořínek (ultimátní zápasy) 5.000,- Kč Michal Prokop (streetový turnaj) ,- Kč Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 316/16/ Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rok 2008 schválilo - podíl Města Nový Bydžov ve výši ,- Kč k účelové dotaci, která bude poskytnuta Ministerstvem kultury ČR, na investiční akce v Městské památkové zóně Nový Bydžov na rok 2008 ( ,- Kč) a rozdělení podílu města k jednotlivým investičním akcím: Židovský hřbitov (restaurování náhrobků) ,- Kč Socha sv. Salvatora Mundi (restaurování) ,- Kč Kostel sv. Vavřince (oprava římsy) ,- Kč Radnice ( A ) MÚ NB (restaurování vnitřních dveří) ,-Kč (č. materiálu: ZM ) 317/16/ Informace o přestupcích vyřešených Městskou policií Nový Bydžov za rok 2007, informace o trestných činech předaných Městskou policií Nový Bydžov k řešení Policii ČR za rok 2007 a informace o další činnosti Městské policie Nový Bydžov za rok 2007 vzalo na vědomí - informace Mgr. Bohumila Orla, velitele Městské policie Nový Bydžov a Radka Černíka, vrchního strážníka Městské policie Nový Bydžov: přehled přestupků vyřešených Městskou policií Nový Bydžov za rok 2007 přehled trestných činů předaných Městskou policií Nový Bydžov Policii ČR za rok 2007 přehled o další činnosti Městské policie Nový Bydžov za rok 2007 (č. materiálu: ZM ) 15

16 318/16/ Podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst 2. výzva schválilo - podání žádosti Města Nový Bydžov o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II, Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, na projekt: Jednota Centrum setkání schválilo - spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok 2009 pokrytí nezpůsobilých výdajů a povinné části způsobilých výdajů (č. materiálu: ZM ) 319/16/ Podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na pokrytí části nákladů na vybudování technické infrastruktury v ulici Josefa Němce v Novém Bydžově schválilo - podání žádosti Města Nový Bydžov na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace na pokrytí části nákladů na vybudování technické infrastruktury v ulici Josefa Němce v Novém Bydžově (bývalý areál ŽBS) (č. materiálu: ZM ) 320/16/ Umístění Relaxačního centra a víceúčelové sportovní haly schválilo - umístění objektu Relaxačního centra a víceúčelové sportovní haly do areálu Zimního stadionu v Novém Bydžově Pro: 19 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 321/16/ Informace Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový Bydžov - aktuální stav žádostí Města Nový Bydžov o dotace vzalo na vědomí - prezentaci Ing. Bohuslava Zachaře, vedoucího Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový Bydžov, o aktuálním stavu příprav podkladů pro žádosti o dotace na následující období (č. materiálu: ZM ) 16

17 322/16/ Půjčka Občanskému sdružení Na podporu aktivit v NB, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí čp. 1, z rozpočtu Města Nový Bydžov, na překlenutí prodlevy financování projektu Příležitost schválilo - poskytnutí půjčky Občanskému sdružení Na podporu aktivit v NB z rozpočtu Města Nový Bydžov na rok na překlenutí prodlevy financování projektu Příležitost, ve výši ,- Kč schválilo - prodloužení platnosti Smlouvy o partnerství mezi Občanským sdružením Na podporu aktivit v NB, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí čp. 1 a Městem Nový Bydžov, se sídlem Nový Bydžov, Masarykovo náměstí čp. 1, uzavřené dne (na základě usnesení č. 147/7/2007 Zastupitelstva města Nový Bydžov ze dne ) nově do (č. materiálu: ZM ) 323/16/ Informace o stavu veřejné zeleně v lokalitě u hřbitova v Novém Bydžově vzalo na vědomí - informaci Mileny Žákové, vedoucí Oddělení životního prostředí Městského úřadu Nový Bydžov, o stavu veřejné zeleně v lokalitě u hřbitova v Novém Bydžově (č. materiálu: ZM ) 324/16/ Průběžná informace o výběrovém řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů Nový Bydžov a o možnostech jejího dalšího financování vzalo na vědomí - informaci Ondřeje Kunsta, DiS., vedoucího Oddělení krizového řízení Městského úřadu Nový Bydžov, o výběrovém řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky a o možnostech jejího dalšího financování Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 0 (č. materiálu: ZM ) 17

18 325/16/ Informace o škodách na majetku způsobených vichřicí EMMA na Novobydžovsku vzalo na vědomí - informaci Ing. Pavla Loudy, starosty města Nový Bydžov, o škodách na majetku způsobených vichřicí EMA (bez materiálu) 326/16/ Informace o dosavadním průběhu jednání ohledně základních škol v Novém Bydžově vzalo na vědomí - informaci Ing. Antonína Maršíka, vedoucího Odboru školství Městského úřadu Nový Bydžov, o dosavadním průběhu jednání ohledně základních škol v Novém Bydžově (bez materiálu) 327/16/ Žádost Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241, o schválení spolufinancování projektu Třída venku z rozpočtu Města Nový Bydžov částkou ,- Kč a to v případě získání grantu z Královéhradeckého kraje schválilo - spolufinancování projektu Třída venku z rozpočtu Města Nový Bydžov částkou ,- Kč v případě získání grantu z Královéhradeckého kraje (č. materiálu: ZM ) 328/16/ Finanční výbor Zastupitelstva města Nový Bydžov odstoupení člena vzalo na vědomí - odstoupení člena Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov PaedDr. Jaroslava Šedivého k (bez materiálu) 18

19 329/16/ Informace příprava mezinárodního setkání partnerských měst z 5 zemí (Česko, Polsko, Lotyšsko, Slovensko, Itálie) vzalo na vědomí - informaci Ing. Marcely Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Bydžov, o připravovaném mezinárodním setkání, které proběhne ve dnech v Novém Bydžově, s cílem vytvoření sítě partnerských měst a vytvoření databáze kontaktů z různých oblastí veřejného života - financováno z dotace Evropské komise (bez materiálu) 330/16/ Žádost Ing. Miloslava Mencla, člena Zastupitelstva města Nový Bydžov, o přijetí opatření k nevhodnému parkování automobilů na hlavních tazích městem Nový Bydžov a o podání informace o řešení této dopravní situace ve městě uložilo - Mgr. Bohumilu Orlovi, místostarostovi města Nový Bydžov, řešit tuto žádost o informovat zastupitelstvo o přijatých opatřeních ke zlepšení dopravní situace na hlavních tazích městem Nový Bydžov (hlavně Třída Čsl. armády) Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (bez materiálu) Mgr. Bohumil Orel místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Ing. Vladimír Neuman, PaedDr. Jaroslav Šedivý 19

20 20

21 H L A S O V A C Í L I S T I N A 16. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: /1 288/ /1 301/ VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

22 H L A S O V A C Í L I S T I N A 16. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: /1 313/ /1 318/ /1 322/2 323 VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

23 H L A S O V A C Í L I S T I N A 16. Zastupitelstvo města Nový Bydžov konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

24

25

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 03.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 12. 11. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Ing.

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 14. 2. 2007 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 42. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. 2. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček ze 78. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 25. května 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 50. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 19. 5. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek,

Více

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 8. 6. 2005 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko (odešel

Více

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 81. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. června 2009 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Mgr. Orel, Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr.

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25. 2.2002 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Hons, Hruška, Doležal, Kruliš, PhMr. Kubánková,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 97. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 28. ledna 2010 od 12:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později)

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček (přišel později) z 69. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 26. ledna 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 29. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 1. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 94. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 7. prosince 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 53. zasedání Rady města Nový Bydžov a z valné hromady společnosti TEHOM, a. s., Nový Bydžov konaných dne 16. 6. 2008 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 58. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 18. 8. 2008 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 38. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 31. 5. 2004 od 18:00 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 32. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 29. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek z 62. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 13. října 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek (odešel dříve), PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová. Rada po projednání: z 98. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 8. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek

Více

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 30. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 8. 3. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 67. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. prosince 2008 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil. Omluveni: Hruška, Fišera. Rada po projednání: z 88. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 27. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Navrátil Omluveni:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček

Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek přišel později, PaedDr. Štoček z 5. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 12. 2006 od 14:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul.

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul. - ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 11.10.2000 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Havlík, Hruška, Kruliš, PhMr. Kubánková, Kunt, ing. Louda,

Více

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 9. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 9. schůze Rady Města Nový konané dne 12. 5. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr. Kunt

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 8. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 28. 4. 2003 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Ing. Vosáhlo, Bc. Omastová, Navrátil, Mgr.

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í z 1. schůze městské rady v Novém Bydžově konané dne 17.1.2000 v kanceláři starosty Městského úřadu v Novém Bydžově Přítomni: ing. Louda, Žibrún, PaedDr. Štoček, Mgr. Orel, Hruška, Šprinc

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr.

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel později), MUDr. Kulich (přišel později), Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. ze 73. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 23. března 2009 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek (přišel

Více

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém Bydžově U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém ě konaného dne 26.10.1998 ve Velké zasedací síni Městského úřadu v Novém ě PŘÍTOMNI: Fišera, Hons, Horák, Jurička, Košilka, Kruliš, Kunt, ing.

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně

1. Zpráva o činnosti Rady města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 25 ze dne 24. září 2014 Usnesení: ZM 1/25/2014 určuje hlasováním jako zapisovatele 25. zasedání paní Renátu Valáškovou

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 11. dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města číslo 11. dne 26.07.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.04.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Zastupitelstvo města schvaluje:

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání:

U S N E S E N Í. Zastupitelstvo po projednání: U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov a valné hromady TEHOM a.s. konaných dne 4.4.2001 od 16.00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni:Havlík, Hons, Hruška, Jurička,

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil. Omluven: PaedDr. Štoček. Rada po projednání: z 70. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 22. 8. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Fišera, Bc. Omastová, Navrátil Omluven:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu

13/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 13. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 06. 12. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 13/1.1 Program 13.

Více

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012

880/13 Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města Šumperka za rok 2012 Spis. zn.: 22219/2013 č. j.: 26707/2013 USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 25. 4. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.9.2016 94/11/ZM/2016 Změna č.9 územního plánu Vrchlabí - schválení upraveného zadání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 84. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 16. 1. 2006 od 15:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. 2. Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 25. září 2014 od 15:00 do 17:45 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška. Omluven: PaedDr. Štoček, Navrátil, Fišera. Rada po projednání: z 78. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 2. 11. 2005 od 14:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Bc. Omastová, Hruška Omluven: PaedDr. Štoček,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více