USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 28.6.2004 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Omluveni: Fišera, Hruška, Jirsák, Košátko, ing. Louda, Macháček, ing. Mencl, Motyčka, Mgr. Musílek, Navrátil, ing. Neuman, Mgr. Orel, ing. Paterová, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, PaedDr. Štoček, Mgr. Verfl, ing. Vodák, ing. Vosáhlo Deml, Bc. Omastová, Poříz Neomluveni: ing. Novotný, MUDr. Nový, Výprachtický Zastupitelstvo města po projednání: 191/12/ Novobydžovská nemocnice, a.s. vzalo na vědomí - zprávu ředitelky Oblastní nemocnice Jičín, a.s. ing. Dany Kracíkové ohledně fúze s Novobydžovskou nemocnicí, a.s. vzalo na vědomí - zprávu tajemnice Městského úřadu Nový Bydžov ing. Česákové ohledně plnění usnesení z jednání Zastupitelstev města Nový Bydžov ve věci Novobydžovské nemocnice, a.s. 192/12/ Podání žádosti o odkoupení 1 ks akcie Novobydžovské nemocnice, a.s. a 1 ks akcie Zdravotnického holdingu,a.s. schválilo - podání žádosti od odkup výše uvedených akcií do hlasů pro, 3 se zdrželi hlasování 193/12/ Návrh spoluúčasti Města Nový Bydžov na financování dětské ambulance v Novém Bydžově schválilo - spoluúčast Města Nový Bydžov na financování dětské ambulance v Novém Bydžově do konce roku 2004, výše příspěvku ,-Kč 1

2 194/12/ Zpráva o činnosti rady za uplynulé období vzalo na vědomí - zprávu Mgr. Bohumila Orla o činnosti rady 195/12/ Odprodej pozemku parc.č. 285/14 o výměře 857 m2 v kat. území Zábědov za účelem stavby rodinného domu z majetku Města N.B. schválilo - odprodej pozemku parc.č. 285/14 o výměře 857 m2 v kat. území Zábědov do vlastnictví Miroslava Vláška za dohodnutou kupní cenu ,-Kč 18 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování 196/12/ Odprodej pozemku parc.č. 285/39 o výměře 857 m2 v kat. území Zábědov za účelem stavby rodinného domu, z majetku Města N.B. schválilo - odprodej pozemku parc.č. 285/39 o výměře 857 m2 v kat. území Zábědov do vlastnictví Davida Vinopala za dohodnutou kupní cenu ,-Kč 18 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování 197/12/ Darování stavby garáže bez čp. situované na stp.č a stp.č o výměře 22 m2 v kat. území Nový Bydžov (využívá o.p.s. DUHA) schválilo - darování stavby garáže bez čp. situované na stp.č. č a stp.č o výměře 22 m2 v k.ú. Nový Bydžov z vlastnictví Královéhradeckého kraje, se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, IČ do vlastnictví Města Nový Bydžov, IČ hlasů pro, 1 se zdržel hlasování 198/12/ Záměr odprodat dům čp. 48 situovaný na stp.č. 564 a stp.č. 564 o výměře 193 m2, dům čp. 47 situovaný na stp.č. 565 a stp.č. 565 o výměře 321 m2, pozemek parc.č. 27/2 o výměře 102 m2, parc.č. 27/1 o výměře 88 m2, pozemek stp.č. 207/2 o výměře 76 m2 a pozemek parc.č o výměře 206 m2, vše v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov (Havlíčkova ul.) schválilo - záměr odprodat z majetku Města Nový Bydžov výše uvedené domy a pozemky 2

3 199/12/ Záměr odprodat budovu čp. 622 (občanská vybavenost) situovanou na stp.č. 713/3 a stp.č. 713/3 o výměře 321 m2 a stp.č. 713/2 o výměře 570 m2, vše v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov (ul. Jana Žižky, bývalá prádelna) schválilo - záměr odprodat z majetku Města Nový Bydžov výše uvedenou budovu a pozemky 200/12/ Záměr odprodat pozemky parc.č o výměře 79 m2, parc.č o výměře 103 m2 a části stp.č. 217/2, všechny v kat. území Nový Bydžov z majetku Města Nový Bydžov (prostor mezi domy čp. 3 a čp. 4, Třída Čsl. armády) neschválilo - záměr odprodat z majetku Města Nový Bydžov výše uvedené pozemky(záporné stanovisko Odboru výstavby a životního prostředí MÚ N.B., záporné stanovisko Rady města N.B.) 18 hlasů pro neschválení, 1 se zdržel hlasování 201/12/ Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ČESKÝM TELECOMEM, a.s. se sídlem Olšanská, čp. 55/5, Praha 3 (strana z věcného břemene oprávněná) a Městem Nový Bydžov (strana z věcného břemene povinná) spočívajícím v právu přístupu ke sdělovacímu kabelu k nově postaveným rodinným domům v ulici Dr. Vojtěcha uloženému v pozemcích parc.č. 542/3 a parc.č. 542/17 v kat. území Nový Bydžov za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav podzemní veřejné telekomunikační sítě. Věcné břemeno je vymezeno geometrickým plánem. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za úplatu formou jednorázové úhrady, která je stanovena na základě zákona č. 151/1977 Sb., o oceňování majetku, částkou 3.202,-Kč. Jakékoliv další úhrady povinnému z věcného břemene nepřísluší. schválilo - návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 202/12/ Záměr odprodat část pozemku parc.č. 300/2 v kat. území Nový Bydžov, který bude geometricky zaměřen, z majetku Města Nový Bydžov (Husova ul.) schválilo - záměr odprodat z majetku Města Nový Bydžov část pozemku parc.č. 300/2 v kat. území Nový Bydžov 13 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrželi hlasování 3

4 203/12/ Informace o splnění všech podmínek daných Zastupitelstvem města Nový Bydžov k uzavření Smlouvy o směně pozemků mezi Městem Nový Bydžov a společností PML Protein.Mléko.Laktóza, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Tř. B. Smetany, čp vzalo na vědomí - informaci ing. Květy Mádlové, vedoucí Odboru správy majetku města Městského úřadu Nový Bydžov, o existenci věcného břemene na uložení plynovodního potrubí pod povrchem pozemku parc.č. 2620/1 v kat. území Nový Bydžov ve prospěch Východočeské plynárenské, a.s., se sídlem Hradec Králové, Pražská 702, IČ , které vzniklo ze zákona, konkrétně dle ust. 22 zákona č. 67/1960 Sb. smlouva se v tomto případě neuzavírá zrušilo - z výše uvedených důvodů usnesení Zastupitelstva města Nový Bydžov ze dne č. 170/9/ /12/ Záměr odprodat pozemky (konkrétně jejich částí, které budou geometricky zaměřeny) parc.č. 696/1, parc.č. 696/4, parc.č. 696/8 a parc.č. 697 v kat. území Skochovice z majetku Města Nový Bydžov žádost Obce Hlušice o vyřešení majetkových vztahů k pozemkům dotčených stavbou Kaskáda vodních nádrží Žantovák schválilo - záměr odprodat výše uvedené pozemky z majetku Města Nový Bydžov 205/12/ Záměr odprodat pozemek parc.č. 865/3 o výměře 919 m2 v kat. území Skochovice z majetku Města Nový Bydžov schválilo - záměr odprodat výše uvedený pozemek z majetku Města Nový Bydžov 206/12/ Záměr převod budovy situované na stp.č. 143/4, stp.č. 143/5, stp.č. 143/6 a stp.č. 200 v kat. území Zábědov z majetku Města Nový Bydžov (budova myslivecké chaty v Zábědově) schválilo - záměr převést výše uvedenou budovu z majetku Města Nový Bydžov 4

5 207/12/ Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 Města Nový Bydžov na rok 2004 schválilo - úpravu rozpočtu dle návrhu ( v příjmech i výdajích v částce 7.818,65 tis. Kč) 208/12/ Sportovní grant vypsaný Městem Nový Bydžov pro rok 2004 schválilo - rozdělení Sportovního grantu ve výši ,-Kč a příspěvku firmy A.S.A, se sídlem Praha ve výši ,-Kč (určený hokejovému oddílu mládeže), dle návrhu Sportovní komise Rady města Nový Bydžov následovně: ZŠ, NB, Karla IV. JUDO ,- Kč ZŠ, NB, Karla IV. hokejový oddíl mládeže ,- Kč Fotbalový klub Nový Bydžov ,- Kč TJ Jiskra Nový Bydžov sportovní činnost ,- Kč LTC Nový Bydžov ,- Kč TJ Jiskra Nový Bydžov šachisté v 1. lize ,- Kč Hokejový oddíl STADION Nový Bydžov ,- Kč CHESS OPEN šachový festival 5.000,- K č RMSK Cidlina mládežnický fotbal ,- Kč 16 hlasů pro, 2 proti, 1 se zdržel hlasování 209/12/ Kulturní grant vypsaný Městem Nový Bydžov pro rok 2004 schválilo - rozdělení Kulturního grantu ve výši ,-Kč dle návrhu Kulturní komise Rady města Nový Bydžov následovně: Občanské sdružení Kultura na okraji ,- Kč Novobydžovský čtverec ,-Kč Občanské sdružení Na podporu kultury ,- Kč Divadelní jednota Jirásek ,- Kč Klub Emy Destinové ,- Kč 210/12/ Rezignace ing. Jiřího Vosáhla, bytem U Sokolovny 763, Nový Bydžov na členství v Radě města Nový Bydžov včetně všech funkcí a pověření u toho vyplývajících, z osobních důvodů vzalo na vědomí - rezignaci ing. Jiřího Vosáhla 5

6 211/12/ Stažení bodů 7) a 8) z programu zastupitelstva (volba nového člena rady, doplnění Kontrolního výboru) souhlasilo - se stažením těchto bodů z programu dnešního zastupitelstva 212/12/ Zřízení Osadního výboru v integrované obci Skochovice dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 120 zřídilo - Osadní výbor v obci Skochovice schválilo - osadní výbor v počtu 5 osob (včetně předsedy) vzalo na vědomí - složení Osadního výboru v obci Skochovice následovně: Poříz Jaroslav Šmidrkalová Jitka Zámečník Luboš Bednář Josef Schovánková Olga zvolilo - za předsedu Osadního výboru obce Skochovice Poříze Jaroslava (člen Zastupitelstva města Nový Bydžov) pro všechny tři části tohoto usnesení 213/12/ Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Městská knihovna v Novém Bydžově schválilo - Dodatek č. 1 zřizovací listiny dle návrhu 214/12/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Základní umělecká škola, Nový Bydžov 6

7 215/12/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Mateřská škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny /12/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého /12/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové 218/12/ Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Nový Bydžov Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové 219/12/ Zápis z Finančního výboru Zastupitelstva města Nový Bydžov vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru prezentovaný jeho předsedou - Mgr. Michalem Musílkem a doporučení výboru pro zastupitelstvo: schválit závěrečný účet Města Nový Bydžov uložit příslušnému odboru předložit zprávu ohledně pronájmu pozemků TJ Sokol za 1,-Kč schválit spoluúčast města Nový Bydžov na financování dětské ambulance schválit navrženou úpravu rozpočtu č. 2 Města N.B. na rok

8 220/12/ Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2003 a Zpráva o přezkoumání hospodaření a finančním auditu Města Nový Bydžov za rok 2003 schválilo - hospodaření Města Nový Bydžov za rok 2003 bez výhrad vzalo na vědomí - předloženou Zprávu k odstranění zjištěných nedostatků ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření a finančním auditu za rok /12/ Návrh Finančního odboru Města Nový Bydžov na odpis nedobytných pohledávek (obě firmy zanikly) pohledávky u firmy MILVO spol. s r.o. Lhota p. Přeloučí v celkové hodnotě ,-Kč pohledávky u firmy INTERMED a.s., Rychnov nad Kněžnou v celkové hodnotě ,50 Kč schválilo - odpis pohledávek dle návrhu 222/12/ Informace o průběhu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. včetně informací o poptávkovém řízení na vstup strategického partnera do společnosti VAK HK, a.s. vzalo na vědomí - výše uvedené informace Mgr. Bohumil Orel místostarosta Ing. Pavel Louda starosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Mgr. Michal Musílek, ing. Miloslava Paterová 8

9 9

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd.

Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing. Popela Petr, Mgr. Krafková E., Zámečník Zd. 1 Z á p i s č. 42 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané 25.02.2010 v 17.oo hodin v Kunžaku Přítomni: Čapek Jar., Kudrna Jos., Vobrová Dr., Kálal Rob., Ing. Šamal Vl., Hanzalík R., Pudil Zd., Ing.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje

Z 8. SCHŮZE. rok 2015. účelem. hlasí. sou. důvodové zprávy a u kládá Mgr. sch. zprávy. Mgr. schválení. valuje USS NESENÍ Z 8. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 21. 4. 2015 USNESENÍ Č. 274/2015 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2015 Radaa města po projednání sou hlasí

Více

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007

Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Z Á P I S Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14. března 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 14. března 2007 Přítomni: Přizván: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více