5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce"

Transkript

1 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu učí žáky zpracovávat různý drobný materiál, správně a bezpečně používat jednoduché stroje, nářadí a pomůcky utváří základy dodržování správných pracovních postupů vede ke správné organizaci práce zdůrazňuje nutnost dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů pomáhá tříbit cit pro estetiku a kulturnost Pracovní činnosti na 1. stupni je rozdělena do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem konstrukční činnosti pěstitelské práce příprava pokrmů Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, na školní zahradě, na školním pozemku.při výuce tematického okruhu Příprava pokrmů pracují žáci ve cvičné kuchyňce. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Při výuce využívají žáci znalostí z jiných předmětů, např. Př, M, Vv, Vl, Prv. Dále předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení učí žáky plánovat a organizovat praktickou činnost, vybírat vhodný materiál, pomůcky, nástroje, připravit si pracovní místo vede žáky k pozorování, zapisování, porovnávání a k posuzování výsledků pokusů, k vyvozování jejich závěrů 342

2 Kompetence k řešení problémů podporuje výběr vhodných pracovních postupů seznamuje žáky se základními praktickými činnostmi a jednoduchými pracovními postupy učí jednoduché pěstitelské činnosti, provádí se žáky pozorování a pokusy v koutku přírody, na školním pozemku apod. seznamuje žáky s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem, popisem pracovního postupu Kompetence komunikativní učí žáky užívat správnou terminologii motivuje žáky dovedně a výstižně popsat dílčí činnosti pracovního postupu Kompetence sociální a personální vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy, vytvářet příjemnou atmosféru, respektovat názory, nápady ostatních členů skupiny snaží se dosáhnout u žáků pocitu sebedůvěry, sebeúcty, vytvořit pozitivní představu o sobě samém Kompetence občanské utváří pozitivní vztah k práci, smysl pro zodpovědnost ujasňuje kritéria hodnocení činnosti a výsledků žáků Kompetence pracovní učí žáky udržovat pořádek na pracovním místě a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce učí žáky rozlišovat a pojmenovat druhy zpracovávaného materiálu, určit vlastnosti materiálu, volit vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodárně s materiálem zacházet vede k výběru vhodných pracovních nástrojů a pomůcek vede žáky ke správnému zacházení s nimi učí žáky poznávat pěstitelský materiál 343

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 1 3 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Pč) Strana: 1 Žák dle svých schopností: vytváří jednoduché postupy jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle slovního návodu a předlohy Práce s drobným materiálem Práce s papírem, lepenkou, modelínou a přírodninami OSV Rozvoj schopností poznávání EVVO Ekosystémy Poznámky (Pč) Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Konstrukční činnosti Práce se stavebnicemi Návod, jednoduchý náčrt Vv náčrtek provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování pečuje o nenáročné rostliny připraví tabuli pro jednoduché stolování chová se vhodně při stolování Pěstitelské práce Pokojové rostliny poznávání Péče o pokojové rostliny Zelenina Léčivé rostliny a byliny Příprava pokrmů Pravidla správného stolování Potraviny Prv stavba těla rostlin, výživa 344

4 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 4 5 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti(pč) Strana: 1 Žák dle svých schopností: vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny Práce s drobným materiálem Zásady hygieny a bezpečnosti práce Vlastnosti materiálu přírodniny, modelovací hmota, papír, textil a jiné Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Lidové tradice, zvyky, řemesla Konstrukční činnosti Práce s prostorovými stavebnicemi Práce podle předlohy a jednoduchého náčrtu Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin Půda, její vlastnosti a zpracování Pěstování rostlin Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina Pěstování pokojových rostlin OSV Kreativita Vl region M prostorová představivost Vv rozvržení prvků na ploše a v prostoru EVVO Základní podmínky života Př rostliny Poznámky (Pč) průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku 345

5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 4 5 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti(pč) Strana: 2 volí podle druhu pěstitelských činností Byliny, rostliny jedovaté správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu orientuje se v základním vybavení kuchyně připraví samostatně jednoduchý pokrm dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Příprava pokrmů Pravidla správného stolování Základní vybavení kuchyně Potraviny Jednoduchá úprava stolu Poznámky (Pč) 346

6 Vzdělávací předmět: Člověk a svět práce (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace je jedna vyučovací hodina týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností, k organizaci, plánování a bezpečnosti práce seznamuje žáky s používáním vhodných pomůcek při práci, materiály a nářadím rozvíjí tvořivost a podporuje vlastní úsilí k dosažení kvalitního výsledku pracovní činnosti vede žáky k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci, k technice a životnímu prostředí tabulka 9 Tematické okruhy předmětu Ročník Tematické okruhy 1. pololetí 2. pololetí 6. Pěstitelské práce a chovatelství Pěstitelské práce a chovatelství 7. Příprava pokrmů 1. týden Příprava pokrmů 1. týden Pěstitelské práce a chovatelství 2. týden Pěstitelské práce a chovatelství 2. týden 8. Provoz a údržba domácnosti Svět práce 9. Svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá v souvislosti s tematickými okruhy: Pěstitelské práce a chovatelství na školní zahradě a v případě nepříznivého počasí v zimním období ve třídě, Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti ve cvičné kuchyňce, Svět práce ve třídě a v učebně informatiky. K obohacení učiva se využívá exkurzí v místních podnicích, středních školách a v rámci okruhu svět práce žáci navštíví IPS Úřadu práce v Kroměříži. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Mezipředmětové vztahy se týkají vyučovacích předmětů Čj, M, Př, Ch, D, VO. Předmětem dále prolínají průřezová témata OSV, EVVO a MDV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 347

7 Kompetence k učení vede žáka k poznání smyslu a cíle učení vede žáka ke zpracování informací a jejich správného využití dbá na zhodnocení výsledků žákovy práce Kompetence k řešení problémů podporuje u žáka promýšlení pracovních postupů a tvůrčí řešení vzniklých problémů vede žáka k aplikaci teoretických poznatků v praxi podporuje u žáka ověření a prosazení nejefektivnějšího způsobu řešení Kompetence komunikativní vede žáka k používání správné terminologie při komunikaci při získání nových poznatků k vede žáka k využití informačních zdrojů motivuje žáka ke stručnému a jasnému sdělení a obhájení správnosti vlastního přístupu k řešení problému Kompetence sociální a personální vede žáka ke spolupráci při řešení problémů podporuje týmovou práci vede žáka k respektování názorů ostatních Kompetence občanské vede žáka k respektování pravidel bezpečnosti při práci a poskytnutí pomoci při zranění motivuje žáka k ochraně a ocenění kulturního a historického dědictví národa přispívá k pochopení práce jako příležitosti k seberealizaci a rozvíjení osobnosti učí žáka pochopit základních ekologické souvislosti Kompetence pracovní vede žáka k dodržování technologických postupů, pravidel bezpečnosti a hygieny práce motivuje žáka k ochraně životního prostředí učí žáka bezpečnému a účinnému používání veškerých pracovních pomůcek motivuje žáka k využití svých znalostí v běžné praxi 348

8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 1 Žák dle svých schopností: používají vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu včetně úrazu způsobeného zvířaty seznámí se se základními pojmy půda, druhy půd, životní podmínky rostlin, způsoby využití půdy zná význam pojmů osivo a sadba seznámí se a prakticky provede setí a sázení různých rostlin vyjmenuje nejznámější druhy zeleniny a jejich význam pro člověka zařadí zástupce do skupin podle účelu pěstování zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných druhů zeleniny Úvod do předmětu Půda Charakteristika Vznik, vývoj Životní podmínky rostlin Využití půdy v ČR Osivo a sadba Osivo Sadba Způsoby setí a sázení Doba setí a sázení Hloubka setí a sázení Zajištění zdravého osiva a sadby Zelenina (známé druhy) Úvod, význam, co obsahuje Vitamíny, minerální látky, vláknina Zdravá strava Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: košťálová zelenina, kořenová zelenina, plodová zelenina, lusková zelenina Př vznik půdy, pedosféra Z pedosféra EVVO Vztah člověka k prostředí EVVO Základní podmínky života MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Př stavba semene Př ekosystém polí a zahrad VZ zdravá výživa EVVO Ekosystémy EVVO Základní podmínky života MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 349

9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 2 vysvětlí význam používání a rozdíly v používání skleníků, pařenišť a fóliovníků umí popsat jejich konstrukci rozliší plevel od kulturní rostliny zná zástupce nejrozšířenějších plevelů zná způsoby regulace výskytu plevelů, vysvětlí rizika používání chemických prostředků vyjmenuje nejznámější druhy léčivých rostlina a koření popíše způsoby jejich uplatnění v kuchyni i v léčitelství uvědomuje si možnost zneužití rostliny jako drogy a nebezpečí jedovatých rostlin pěstuje a využívá květiny pro výzdobu interiérů volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin cibulová zelenina, listová zelenina Skleníky, pařeniště, fóliovníky Používání pro předpěstování a pro rychlení zeleniny Popis, rozdělení, výstavba Plevele v zelenině Co to jsou plevele Škodlivý vliv plevelů Nejrozšířenější plevele Ochrana proti plevelům (chemická, biologická) Léčivé rostliny a koření Význam léčivých rostlin a koření Vybrané rostliny, seznámení Léčivé účinky, zdraví člověka Jedovaté rostliny Rostliny jako drogy Alergie Okrasné sadovnictví a květinářství Pokojové rostliny zásady pěstování péče o pokojové rostliny v budově školy Práce na školním pozemku a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny Př, Ch ochrana přírody EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí VZ zdravá výživa VO drogy Př ekosystém luk a lesa EVVO Ekosystémy EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EVVO Ekosystémy Př- okrasné rostliny EVVO Vztah člověka k prostředí OSV Seberegulace a sebeorganizace, Poznámky (ČSP ) 350

10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 3 Mezilidské vztahy MDV Práce v realizačním týmu Poznámky (ČSP ) 351

11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 1 Žák dle svých schopností: rozliší druhy půd podle složení odvodí způsoby zpracování půdy v závislosti na ročním období a druhu rostliny vysvětlí význam ochrany zemědělské půdy a rekultivace zná a aplikuje v praxi zásady zvyšování úrodnosti půdy vysvětlí význam mezi organickým a anorganickým hnojením a jejich vliv na životní prostředí Půda Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, válení) Ochrana zemědělské půdy, rekultivace Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené hnojení Ch ochrana přírody Př vznik půdy, pedosféra Z pedosféra EVVO Základní podmínky života EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika uvede vybrané zástupce méně známých druhů zeleniny a jejich význam pro člověka zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných druhů zeleniny Zelenina (méně známé druhy) Úvod, význam, co obsahuje Specifické vlastnosti Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: listová zelenina plodová zelenina košťálová zelenina kořenová zelenina cibulová zelenina Př ekosystém polí a zahrad VZ zdravá výživa ČSP vaření EVVO Ekosystémy MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality uvědomuje si důležitost a postavení zemědělství Organizace a ekonomika zemědělství Význam, úkoly Př biologická ochrana při pěstování zem. plodin 352

12 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 2 dovede popsat zásady ekozemědělství zná zápory chemizace zemědělství a klady biologizace zemědělství umí rozlišit základní polní plodiny a zná způsob jejich pěstování vysvětlí význam ochrany rostlin z hlediska ochrany přírody Historie zemědělství Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) příklady biologizace Polní plodiny Úvod, význam, co obsahují Úkoly rostlinné výroby Důvody střídání plodin, osevní postupy Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků Rozdělení polních plodin a základní pěstitelské informace: obilniny luskoviny olejniny přadné rostliny siličnaté rostliny okopaniny pícniny Ch chem. hnojiva a ochranné látky, nebezpečí těchto látek, ochrana přírody EVVO (Vztah člověka k prostředí) EVVO (Problémy životního prostředí) MDV (Mediální sdělení a jejich interpretace) Př, Ch ochrana přírody ČSP vaření EVVO Ekosystémy EVVO Vztah člověka k prostředí EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (ČSP ) 353

13 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 3 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty vyjmenuje nejznámější druhy ovocných rostlin zná zásady jejich sázení a pěstování Chovatelství Význam a úkoly živočišné výroby Vybrané druhy chovů v zemědělství i v domácnosti Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty Ovocnictví Význam a vývoj ovocnictví Rozdělení, ovocnářské oblasti Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) Pěstování a ošetřování ovocných rostlin (ovocnářství) Výživa a ochrana ovocných rostlin sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce Př organismy člověkem chované, domestikace EVVO Ekosystémy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ch ochrana přírody Z zemědělství ČR Pč příprava pokrmů Př biologická ochrana nákup rostlinného materiálu - Okrasné Horákovy školky EVVO -Ekosystémy MDV -Mediální sdělení a jejich interpretace EVVO -Základní podmínky života EVVO -Vztah člověka k prostředí Poznámky (ČSP ) volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Práce na školním pozemku a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny EVVO Vztah člověka k prostředí OSV Seberegulace 354

14 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 4 a sebeorganizace, Mezilidské vztahy MDV Práce vyjmenuje nejznámější druhy okrasných rostlin zná zásady jejich setí a sázení, pěstování a rozmnožování pěstuje a využívá květiny pro výzdobu interiérů Okrasné sadovnictví a květinářství Význam, rozdělení okrasných rostlin Základní charakteristika hlavních skupin okrasných rostlin Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin Ochrana okrasných rostlin Pokojové rostliny Hydroponie, bonsai Základy aranžování a vazby rostlin v realizačním týmu Z zemědělství ČR Př biologická ochrana Vv kresba dle předlohy (přírodniny) Vol domácnost, aranžování nákup rostlinného materiálu - Okrasné Horákovy školky Poznámky (ČSP ) EVVO -EkosystémyMDV -Mediální sdělení a jejich interpretace EVVO -Základní podmínky života EVVO -Vztah člověka k prostředí 355

15 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Příprava pokrmů Strana: 1 Žák dle svých schopností: orientuje se v základním vybavení umí použít vhodné pomůcky a náčiní dodržuje hygienická pravidla a předpisy umí dodržet pořádek a čistotu při práci, dbá na bezpečnost orientuje se ve správném uskladnění potravin získává informace o ekonomice v rodině umí sestavit jídelníček, má představu o zdravé výživě člověka umí jednoduché činnosti při přípravě pokrmů zná základní dovednosti, návyky a pracovní postupy volí správnou odpovídající technologii získává poznatky o přípravě pokrmů a nápojů ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí v bytě Zařízení kuchyňského pracoviště Základní vybavení Kuchyňský inventář Hygienické požadavky Potraviny Nákup a skladování, hygienické požadavky Sestavování jídelníčku Příprava pokrmů Úprava pokrmů za studena Tepelná úprava pokrmů Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů Parametry pohodlného stolování Prostírání a kladení inventáře Slavnostní stolování v rodině Obsluha chování u stolu MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 356

16 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Příprava pokrmů Strana: 2 zná pravidla společenského chování u stolu Zdobné prvky Společenské chování při stolování Poznámky (ČSP) 357

17 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí sestavit měsíční rodinný rozpočet Rodinný rozpočet Projekt Rodinný rozpočet umí vést rodinné účty formou zápisu Příjmy a výdaje, úspory příjmů a výdajů zná druhy potravin, jejich skladování orientuje se v zásadách zdravého stravování i ve výživě nemocných umí prostírat, připravit pohoštění pro Zásady stolování hosty orientuje se ve výpisu sporožirového účtu umí vyplnit platební příkaz zná rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem umí vyplnit poštovní složenku umí zjistit měsíční spotřebu elektrické energie, vody a plynu v domácnosti Platby, platební styk Ekonomika domácnosti M praktické úlohy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality F projekt měření spotřeby vody, elektřiny a plynu v domácnosti EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí zná možnosti výzdoby domácnosti Výzdoba domácnosti EVVO Základní podmínky života Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 358

18 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 2 umí obroubit díl látky Záplatování, drobné opravy umí našít a obroubit záplatu umí přišít knoflík, patentku Poznámky (ČSP) Výrobek na vánoční jarmark vyžehlí a složí pánskou košili zná symboly pro praní a čistění oděvů zná postup pro čištění nejběžnějších skvrn zná zásady pro sezónní ukládání oděvů Žehlení, praní a ukládání oděvů zná základní postupy pro úklid bytu ví, které čistící prostředky je třeba použít Úklid bytu postupy a čistící prostředky MDV Práce v realizačním týmu zná nebezpečí plynoucí z používání neekologických čistících prostředků Ekologie při používání čistících prostředků Ch projekt ekologické praní zná systém likvidace nebezpečného odpadu z domácnosti zná systém třídění odpadků podílí se na likvidaci školních odpadků a jejich třídění podílí se na úklidu odpadků na pozemku školy Odpady a jejich likvidace EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí 359

19 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 3 zná spotřebiče, které se používají v domácnosti zná zásady bezpečného zacházení s přístroji v domácnosti orientuje se v návodu k obsluze elektrického spotřebiče umí obsluhovat automatickou pračku, myčku umí čistit ledničku umí používat žehličku, bojler, tepelný zářič, mikrovlnnou troubu zná zásady jejich údržby umí pracovat s televizorem, videem, DVD umí pracovat s kopírkou, počítačem, tiskárnou, skenerem zná možnosti snížení spotřeby elektrické energie ( úsporné žárovky, noční proud, vypínání spotřebičů..) zná zásady pro práci s elektrickými spotřebiči zná zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem Využití elektrických spotřebičů v domácnosti, údržba a návod k obsluze El. spotřebiče a elektronika, sdělovací technika Ekonomika provozu elektrospotřebičů BOZP s el. proudem, zásady první pomoci MDV Interpretace mediálního sdělení a reality Projekt měření spotřeby energií v domácnosti EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př první pomoc při úrazu el. proudem Poznámky (ČSP) 360

20 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 1 Žák dle svých schopností: uvědomí si vztah mezi volbou povolání Seznámení s cílem a obsahem předmětu a svými možnostmi posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy uvědomí si vztah mezi volbou povolání a svými možnostmi seznámí se s různými druhy povolání, s tím co se v jednotlivých profesích dělá, s čím pracují, kde pracují orientují se v pracovních činnostech vybraných profesí seznámí se s požadavky na kvalifikaci ve vybraných oborech Sebepoznání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti Vlivy na volbu profesní orientace Povolání lidí, druhy pracovišť Charakteristika povolání z hlediska pracovních prostředků, objektů, pracovních činností Požadavky na kvalifikaci (SOŠ, G, SOU, VŠ) VO sebepoznání a sebepojetí VZ tělesný a zdravotní stav VO profesní orientace VZ poznání svých možností ČSP zjištění osobních zájmů VO charakteristiky pracovních oborů Poznámky (ČSP) OSV všechny tematické okruhy prolínají předmětem v průběhu celého roku Exkurze do místních podniků seznámí se s poradenskými zařízeními pro volbu povolání Informační základna pro volbu povolání (IPS, ÚP, PPP, VP ), využívání poradenských služeb VO instituce zabývající se volbou povolání Návštěva IPS ÚP Kroměříž 361

21 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 1 Žák dle svých schopností: posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy navrhne si plán postupu při přípravě na přijímací řízení naučí se využívat profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného povolání seznámí se s náplní studijních a učebních oborů seznámí se s průběhem přijímacího řízení (SCIO testy) a vyplňováním tiskopisu přihlášky seznámí se s pracovními příležitostmi v regionu (podniky, firmy,...), s trhem práce prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Sebepoznání a sebehodnocení svých možností Plánování postupu při přípravě na přijímací řízení Práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb (www stránky, brožury, letáky k volbě povolání,... Náplň studijních a učebních oborů, požadavky na kvalifikaci v oborech Přijímací řízení, vyplňování přihlášek Pracovní příležitosti v obci (regionu) Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) VO, VZ, ČSP poznávání svých reálných možností VO, M, Čj příprava na přijímací zkoušky VO instituce profesního poradenství Čj, M příprava na přijímací zkoušky VO naše město, okres, kraj Čj vyplňování formulářů VO pracovní příležitosti v regionu MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV všechny tematické okruhy prolínají předmětem v průběhu celého roku Burza středních škol Dny otevřených dveří SŠ dle individuálního zájmu Exkurze v místních středních školách Exkurze do místních podniků 362

22 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 2 seznámí se s právy a povinnostmi Práva a povinnosti zaměstnanců VO lidská práva zaměstnanců a zaměstnavatelů a zaměstnavatelů a povinnosti seznámení s trhem práce, požadavky na jednotlivé obory na trhu práce Nezaměstnanost úřady práce VO orientace na trhu práce MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (ČSP) 363

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 33. - KREATIVITA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Kreativita

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň KAPITOLA 22. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce. 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Zhodnocení školního roku 2007/2008 27. srpna 2008 1. Hodnocení ŠVP v 1. ročníku Učitelky obou 1. ročníků a ostatní vyučující hodnotili

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko

- řád školní dílny - zásady první pomoci při úrazech. technický výkres - náčrt, výkres, druhy čar, kótování, měřítko Ročník: 6. Práce s technickými materiály : - dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím, poskytne l.pomoc při úrazu - čte technický výkres

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy II. stupeň VOLITELNÝ PŘEDMĚT KAPITOLA 34. - PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Doplňující vzdělávací obor volitelný předmět Přírodovědná

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st

PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st PRACOVNÍ ČINNOSTI II. ST Charakteristika vyučovacího předmětu pracovní činnosti II. st 6. ročník: PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ 7. ročník: PŘÍPRAVA POKRMŮ PRÁCE S LABORATORNÍ TECHNIKOU

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 6. 9. ročník Charakteristika vzdělávacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Tento vyučovací předmět je vyučován jako volitelný předmět s jednohodinovou dotací týdně pro

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Udržování pořádku ve škole a jejím okolí Žák: udržuje pořádek - udržování pořádku ve třídě, ve škole - udržování pořádku v okolí školy, na hřišti, na zahradě, v

Více

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Učební osnovy. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Učební osnovy Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Pracovní činnosti Pracovní činnosti ( práce s technickými materiály, pěstitelství, vaření, vedení domácnosti, svět práce) chlapci a dívky Charakteristika

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 5.7 Člověk a svět práce 5.7.1 Pracovní výchova 5.7.1.1 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje na 1.stupni ZŠ v 1. až 5. ročníku s dotací jedné hodiny týdně. V předmětu si žáci

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více