5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce"

Transkript

1 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní činnosti se vyučuje v 1. až 5. ročníku jednu hodinu týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu učí žáky zpracovávat různý drobný materiál, správně a bezpečně používat jednoduché stroje, nářadí a pomůcky utváří základy dodržování správných pracovních postupů vede ke správné organizaci práce zdůrazňuje nutnost dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů pomáhá tříbit cit pro estetiku a kulturnost Pracovní činnosti na 1. stupni je rozdělena do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem konstrukční činnosti pěstitelské práce příprava pokrmů Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá většinou ve třídě, na školní zahradě, na školním pozemku.při výuce tematického okruhu Příprava pokrmů pracují žáci ve cvičné kuchyňce. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Při výuce využívají žáci znalostí z jiných předmětů, např. Př, M, Vv, Vl, Prv. Dále předmětem prolínají tato průřezová témata: OSV, EVVO. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: Kompetence k učení učí žáky plánovat a organizovat praktickou činnost, vybírat vhodný materiál, pomůcky, nástroje, připravit si pracovní místo vede žáky k pozorování, zapisování, porovnávání a k posuzování výsledků pokusů, k vyvozování jejich závěrů 342

2 Kompetence k řešení problémů podporuje výběr vhodných pracovních postupů seznamuje žáky se základními praktickými činnostmi a jednoduchými pracovními postupy učí jednoduché pěstitelské činnosti, provádí se žáky pozorování a pokusy v koutku přírody, na školním pozemku apod. seznamuje žáky s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem, popisem pracovního postupu Kompetence komunikativní učí žáky užívat správnou terminologii motivuje žáky dovedně a výstižně popsat dílčí činnosti pracovního postupu Kompetence sociální a personální vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy, vytvářet příjemnou atmosféru, respektovat názory, nápady ostatních členů skupiny snaží se dosáhnout u žáků pocitu sebedůvěry, sebeúcty, vytvořit pozitivní představu o sobě samém Kompetence občanské utváří pozitivní vztah k práci, smysl pro zodpovědnost ujasňuje kritéria hodnocení činnosti a výsledků žáků Kompetence pracovní učí žáky udržovat pořádek na pracovním místě a dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce učí žáky rozlišovat a pojmenovat druhy zpracovávaného materiálu, určit vlastnosti materiálu, volit vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodárně s materiálem zacházet vede k výběru vhodných pracovních nástrojů a pomůcek vede žáky ke správnému zacházení s nimi učí žáky poznávat pěstitelský materiál 343

3 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 1 3 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti (Pč) Strana: 1 Žák dle svých schopností: vytváří jednoduché postupy jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle slovního návodu a předlohy Práce s drobným materiálem Práce s papírem, lepenkou, modelínou a přírodninami OSV Rozvoj schopností poznávání EVVO Ekosystémy Poznámky (Pč) Průřezové téma prolíná učivem během celého školního roku zvládne elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Konstrukční činnosti Práce se stavebnicemi Návod, jednoduchý náčrt Vv náčrtek provádí pozorování přírody, zaznamenává a zhodnotí výsledky pozorování pečuje o nenáročné rostliny připraví tabuli pro jednoduché stolování chová se vhodně při stolování Pěstitelské práce Pokojové rostliny poznávání Péče o pokojové rostliny Zelenina Léčivé rostliny a byliny Příprava pokrmů Pravidla správného stolování Potraviny Prv stavba těla rostlin, výživa 344

4 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 4 5 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti(pč) Strana: 1 Žák dle svých schopností: vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny Práce s drobným materiálem Zásady hygieny a bezpečnosti práce Vlastnosti materiálu přírodniny, modelovací hmota, papír, textil a jiné Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Lidové tradice, zvyky, řemesla Konstrukční činnosti Práce s prostorovými stavebnicemi Práce podle předlohy a jednoduchého náčrtu Pěstitelské práce Základní podmínky pro pěstování rostlin Půda, její vlastnosti a zpracování Pěstování rostlin Rostliny okrasné, léčivé, koření, zelenina Pěstování pokojových rostlin OSV Kreativita Vl region M prostorová představivost Vv rozvržení prvků na ploše a v prostoru EVVO Základní podmínky života Př rostliny Poznámky (Pč) průřezové téma OSV prolíná učivem v průběhu celého roku 345

5 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 4 5 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti(pč) Strana: 2 volí podle druhu pěstitelských činností Byliny, rostliny jedovaté správné pomůcky, nástroje a náčiní dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu orientuje se v základním vybavení kuchyně připraví samostatně jednoduchý pokrm dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Příprava pokrmů Pravidla správného stolování Základní vybavení kuchyně Potraviny Jednoduchá úprava stolu Poznámky (Pč) 346

6 Vzdělávací předmět: Člověk a svět práce (2. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. Časová dotace je jedna vyučovací hodina týdně. Obsahové zaměření a cíle předmětu vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci vede žáky k osvojení základních pracovních dovedností, k organizaci, plánování a bezpečnosti práce seznamuje žáky s používáním vhodných pomůcek při práci, materiály a nářadím rozvíjí tvořivost a podporuje vlastní úsilí k dosažení kvalitního výsledku pracovní činnosti vede žáky k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci, k technice a životnímu prostředí tabulka 9 Tematické okruhy předmětu Ročník Tematické okruhy 1. pololetí 2. pololetí 6. Pěstitelské práce a chovatelství Pěstitelské práce a chovatelství 7. Příprava pokrmů 1. týden Příprava pokrmů 1. týden Pěstitelské práce a chovatelství 2. týden Pěstitelské práce a chovatelství 2. týden 8. Provoz a údržba domácnosti Svět práce 9. Svět práce Pěstitelské práce a chovatelství Při práci uplatňujeme diferencovaný přístup k dětem s SPU, klademe důraz na slovní projev. V psaném projevu jsou zohledňovány specifické chyby. Individuálně se přistupuje i k závěrečnému hodnocení těchto žáků. Nadaným žákům obohacujeme učivo, mají možnost řešit problémové úkoly vedoucí k rozvoji logického myšlení. Organizační vymezení předmětu Výuka probíhá v souvislosti s tematickými okruhy: Pěstitelské práce a chovatelství na školní zahradě a v případě nepříznivého počasí v zimním období ve třídě, Příprava pokrmů, Provoz a údržba domácnosti ve cvičné kuchyňce, Svět práce ve třídě a v učebně informatiky. K obohacení učiva se využívá exkurzí v místních podnicích, středních školách a v rámci okruhu svět práce žáci navštíví IPS Úřadu práce v Kroměříži. Mezipředmětové vztahy a průřezová témata Mezipředmětové vztahy se týkají vyučovacích předmětů Čj, M, Př, Ch, D, VO. Předmětem dále prolínají průřezová témata OSV, EVVO a MDV Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Pro rozvoj klíčových kompetencí používá učitel tyto postupy: 347

7 Kompetence k učení vede žáka k poznání smyslu a cíle učení vede žáka ke zpracování informací a jejich správného využití dbá na zhodnocení výsledků žákovy práce Kompetence k řešení problémů podporuje u žáka promýšlení pracovních postupů a tvůrčí řešení vzniklých problémů vede žáka k aplikaci teoretických poznatků v praxi podporuje u žáka ověření a prosazení nejefektivnějšího způsobu řešení Kompetence komunikativní vede žáka k používání správné terminologie při komunikaci při získání nových poznatků k vede žáka k využití informačních zdrojů motivuje žáka ke stručnému a jasnému sdělení a obhájení správnosti vlastního přístupu k řešení problému Kompetence sociální a personální vede žáka ke spolupráci při řešení problémů podporuje týmovou práci vede žáka k respektování názorů ostatních Kompetence občanské vede žáka k respektování pravidel bezpečnosti při práci a poskytnutí pomoci při zranění motivuje žáka k ochraně a ocenění kulturního a historického dědictví národa přispívá k pochopení práce jako příležitosti k seberealizaci a rozvíjení osobnosti učí žáka pochopit základních ekologické souvislosti Kompetence pracovní vede žáka k dodržování technologických postupů, pravidel bezpečnosti a hygieny práce motivuje žáka k ochraně životního prostředí učí žáka bezpečnému a účinnému používání veškerých pracovních pomůcek motivuje žáka k využití svých znalostí v běžné praxi 348

8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 1 Žák dle svých schopností: používají vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu včetně úrazu způsobeného zvířaty seznámí se se základními pojmy půda, druhy půd, životní podmínky rostlin, způsoby využití půdy zná význam pojmů osivo a sadba seznámí se a prakticky provede setí a sázení různých rostlin vyjmenuje nejznámější druhy zeleniny a jejich význam pro člověka zařadí zástupce do skupin podle účelu pěstování zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných druhů zeleniny Úvod do předmětu Půda Charakteristika Vznik, vývoj Životní podmínky rostlin Využití půdy v ČR Osivo a sadba Osivo Sadba Způsoby setí a sázení Doba setí a sázení Hloubka setí a sázení Zajištění zdravého osiva a sadby Zelenina (známé druhy) Úvod, význam, co obsahuje Vitamíny, minerální látky, vláknina Zdravá strava Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: košťálová zelenina, kořenová zelenina, plodová zelenina, lusková zelenina Př vznik půdy, pedosféra Z pedosféra EVVO Vztah člověka k prostředí EVVO Základní podmínky života MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Př stavba semene Př ekosystém polí a zahrad VZ zdravá výživa EVVO Ekosystémy EVVO Základní podmínky života MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 349

9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 2 vysvětlí význam používání a rozdíly v používání skleníků, pařenišť a fóliovníků umí popsat jejich konstrukci rozliší plevel od kulturní rostliny zná zástupce nejrozšířenějších plevelů zná způsoby regulace výskytu plevelů, vysvětlí rizika používání chemických prostředků vyjmenuje nejznámější druhy léčivých rostlina a koření popíše způsoby jejich uplatnění v kuchyni i v léčitelství uvědomuje si možnost zneužití rostliny jako drogy a nebezpečí jedovatých rostlin pěstuje a využívá květiny pro výzdobu interiérů volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin cibulová zelenina, listová zelenina Skleníky, pařeniště, fóliovníky Používání pro předpěstování a pro rychlení zeleniny Popis, rozdělení, výstavba Plevele v zelenině Co to jsou plevele Škodlivý vliv plevelů Nejrozšířenější plevele Ochrana proti plevelům (chemická, biologická) Léčivé rostliny a koření Význam léčivých rostlin a koření Vybrané rostliny, seznámení Léčivé účinky, zdraví člověka Jedovaté rostliny Rostliny jako drogy Alergie Okrasné sadovnictví a květinářství Pokojové rostliny zásady pěstování péče o pokojové rostliny v budově školy Práce na školním pozemku a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny Př, Ch ochrana přírody EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí VZ zdravá výživa VO drogy Př ekosystém luk a lesa EVVO Ekosystémy EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení EVVO Ekosystémy Př- okrasné rostliny EVVO Vztah člověka k prostředí OSV Seberegulace a sebeorganizace, Poznámky (ČSP ) 350

10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 6 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 3 Mezilidské vztahy MDV Práce v realizačním týmu Poznámky (ČSP ) 351

11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 1 Žák dle svých schopností: rozliší druhy půd podle složení odvodí způsoby zpracování půdy v závislosti na ročním období a druhu rostliny vysvětlí význam ochrany zemědělské půdy a rekultivace zná a aplikuje v praxi zásady zvyšování úrodnosti půdy vysvětlí význam mezi organickým a anorganickým hnojením a jejich vliv na životní prostředí Půda Složení půdy a druhy půd, typy půd, Vlastnosti půd Zpracování půdy (podmítka, orba, Smykování, vláčení, válení) Ochrana zemědělské půdy, rekultivace Zásady udržování a zvyšování úrodnosti půdy Druhy hnojiv, důraz na přirozené způsoby hnojení: kompost, zelené hnojení Ch ochrana přírody Př vznik půdy, pedosféra Z pedosféra EVVO Základní podmínky života EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika uvede vybrané zástupce méně známých druhů zeleniny a jejich význam pro člověka zná a aplikuje základní znalosti o pěstování vybraných druhů zeleniny Zelenina (méně známé druhy) Úvod, význam, co obsahuje Specifické vlastnosti Rozdělení zeleniny podle zužitkovatelných částí Základní pěstitelské informace o jednotlivých skupinách zeleniny: listová zelenina plodová zelenina košťálová zelenina kořenová zelenina cibulová zelenina Př ekosystém polí a zahrad VZ zdravá výživa ČSP vaření EVVO Ekosystémy MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality uvědomuje si důležitost a postavení zemědělství Organizace a ekonomika zemědělství Význam, úkoly Př biologická ochrana při pěstování zem. plodin 352

12 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 2 dovede popsat zásady ekozemědělství zná zápory chemizace zemědělství a klady biologizace zemědělství umí rozlišit základní polní plodiny a zná způsob jejich pěstování vysvětlí význam ochrany rostlin z hlediska ochrany přírody Historie zemědělství Moderní metody v zemědělské výrobě (ekozemědělství, biologizace zemědělství) příklady biologizace Polní plodiny Úvod, význam, co obsahují Úkoly rostlinné výroby Důvody střídání plodin, osevní postupy Ochrana rostlin (biologická nebo chemická) Možná nebezpečí chemické ochrany (půda, spodní vody, kontaminace potravních řetězců), používání ochranných prostředků Rozdělení polních plodin a základní pěstitelské informace: obilniny luskoviny olejniny přadné rostliny siličnaté rostliny okopaniny pícniny Ch chem. hnojiva a ochranné látky, nebezpečí těchto látek, ochrana přírody EVVO (Vztah člověka k prostředí) EVVO (Problémy životního prostředí) MDV (Mediální sdělení a jejich interpretace) Př, Ch ochrana přírody ČSP vaření EVVO Ekosystémy EVVO Vztah člověka k prostředí EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (ČSP ) 353

13 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 3 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty vyjmenuje nejznámější druhy ovocných rostlin zná zásady jejich sázení a pěstování Chovatelství Význam a úkoly živočišné výroby Vybrané druhy chovů v zemědělství i v domácnosti Podmínky, hygiena a bezpečnost při chovu zvířat, kontakt se zvířaty Ovocnictví Význam a vývoj ovocnictví Rozdělení, ovocnářské oblasti Hlavní druhy ovocných rostlin (pomologie) Rozmnožování ovocných rostlin (školkařství) Pěstování a ošetřování ovocných rostlin (ovocnářství) Výživa a ochrana ovocných rostlin sklizeň, uskladnění a zpracování ovoce Př organismy člověkem chované, domestikace EVVO Ekosystémy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Ch ochrana přírody Z zemědělství ČR Pč příprava pokrmů Př biologická ochrana nákup rostlinného materiálu - Okrasné Horákovy školky EVVO -Ekosystémy MDV -Mediální sdělení a jejich interpretace EVVO -Základní podmínky života EVVO -Vztah člověka k prostředí Poznámky (ČSP ) volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Práce na školním pozemku a v areálu školy, pěstování vybraných druhů zeleniny EVVO Vztah člověka k prostředí OSV Seberegulace 354

14 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 a 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Pěstitelské práce a chovatelství Strana: 4 a sebeorganizace, Mezilidské vztahy MDV Práce vyjmenuje nejznámější druhy okrasných rostlin zná zásady jejich setí a sázení, pěstování a rozmnožování pěstuje a využívá květiny pro výzdobu interiérů Okrasné sadovnictví a květinářství Význam, rozdělení okrasných rostlin Základní charakteristika hlavních skupin okrasných rostlin Rozmnožování a pěstování okrasných rostlin Ochrana okrasných rostlin Pokojové rostliny Hydroponie, bonsai Základy aranžování a vazby rostlin v realizačním týmu Z zemědělství ČR Př biologická ochrana Vv kresba dle předlohy (přírodniny) Vol domácnost, aranžování nákup rostlinného materiálu - Okrasné Horákovy školky Poznámky (ČSP ) EVVO -EkosystémyMDV -Mediální sdělení a jejich interpretace EVVO -Základní podmínky života EVVO -Vztah člověka k prostředí 355

15 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Příprava pokrmů Strana: 1 Žák dle svých schopností: orientuje se v základním vybavení umí použít vhodné pomůcky a náčiní dodržuje hygienická pravidla a předpisy umí dodržet pořádek a čistotu při práci, dbá na bezpečnost orientuje se ve správném uskladnění potravin získává informace o ekonomice v rodině umí sestavit jídelníček, má představu o zdravé výživě člověka umí jednoduché činnosti při přípravě pokrmů zná základní dovednosti, návyky a pracovní postupy volí správnou odpovídající technologii získává poznatky o přípravě pokrmů a nápojů ovládá základní principy stolování a obsluhy u stolu dodržuje zásady zdravého a příjemného prostředí v bytě Zařízení kuchyňského pracoviště Základní vybavení Kuchyňský inventář Hygienické požadavky Potraviny Nákup a skladování, hygienické požadavky Sestavování jídelníčku Příprava pokrmů Úprava pokrmů za studena Tepelná úprava pokrmů Základní postupy při přípravě pokrmů a nápojů Parametry pohodlného stolování Prostírání a kladení inventáře Slavnostní stolování v rodině Obsluha chování u stolu MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 356

16 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 7 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Příprava pokrmů Strana: 2 zná pravidla společenského chování u stolu Zdobné prvky Společenské chování při stolování Poznámky (ČSP) 357

17 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 1 Žák dle svých schopností: umí sestavit měsíční rodinný rozpočet Rodinný rozpočet Projekt Rodinný rozpočet umí vést rodinné účty formou zápisu Příjmy a výdaje, úspory příjmů a výdajů zná druhy potravin, jejich skladování orientuje se v zásadách zdravého stravování i ve výživě nemocných umí prostírat, připravit pohoštění pro Zásady stolování hosty orientuje se ve výpisu sporožirového účtu umí vyplnit platební příkaz zná rozdíl mezi hotovostním a bezhotovostním platebním stykem umí vyplnit poštovní složenku umí zjistit měsíční spotřebu elektrické energie, vody a plynu v domácnosti Platby, platební styk Ekonomika domácnosti M praktické úlohy MDV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality F projekt měření spotřeby vody, elektřiny a plynu v domácnosti EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí zná možnosti výzdoby domácnosti Výzdoba domácnosti EVVO Základní podmínky života Poznámky (ČSP) OSV průřezové téma prolíná předmětem během celého školního roku Mezilidské vztahy, Komunikace, Koooperace a kompetice, Kreativita, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika 358

18 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 2 umí obroubit díl látky Záplatování, drobné opravy umí našít a obroubit záplatu umí přišít knoflík, patentku Poznámky (ČSP) Výrobek na vánoční jarmark vyžehlí a složí pánskou košili zná symboly pro praní a čistění oděvů zná postup pro čištění nejběžnějších skvrn zná zásady pro sezónní ukládání oděvů Žehlení, praní a ukládání oděvů zná základní postupy pro úklid bytu ví, které čistící prostředky je třeba použít Úklid bytu postupy a čistící prostředky MDV Práce v realizačním týmu zná nebezpečí plynoucí z používání neekologických čistících prostředků Ekologie při používání čistících prostředků Ch projekt ekologické praní zná systém likvidace nebezpečného odpadu z domácnosti zná systém třídění odpadků podílí se na likvidaci školních odpadků a jejich třídění podílí se na úklidu odpadků na pozemku školy Odpady a jejich likvidace EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí 359

19 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Provoz a údržba domácnosti Strana: 3 zná spotřebiče, které se používají v domácnosti zná zásady bezpečného zacházení s přístroji v domácnosti orientuje se v návodu k obsluze elektrického spotřebiče umí obsluhovat automatickou pračku, myčku umí čistit ledničku umí používat žehličku, bojler, tepelný zářič, mikrovlnnou troubu zná zásady jejich údržby umí pracovat s televizorem, videem, DVD umí pracovat s kopírkou, počítačem, tiskárnou, skenerem zná možnosti snížení spotřeby elektrické energie ( úsporné žárovky, noční proud, vypínání spotřebičů..) zná zásady pro práci s elektrickými spotřebiči zná zásady první pomoci při úrazech elektrickým proudem Využití elektrických spotřebičů v domácnosti, údržba a návod k obsluze El. spotřebiče a elektronika, sdělovací technika Ekonomika provozu elektrospotřebičů BOZP s el. proudem, zásady první pomoci MDV Interpretace mediálního sdělení a reality Projekt měření spotřeby energií v domácnosti EVVO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Př první pomoc při úrazu el. proudem Poznámky (ČSP) 360

20 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 8 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 1 Žák dle svých schopností: uvědomí si vztah mezi volbou povolání Seznámení s cílem a obsahem předmětu a svými možnostmi posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy uvědomí si vztah mezi volbou povolání a svými možnostmi seznámí se s různými druhy povolání, s tím co se v jednotlivých profesích dělá, s čím pracují, kde pracují orientují se v pracovních činnostech vybraných profesí seznámí se s požadavky na kvalifikaci ve vybraných oborech Sebepoznání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti Vlivy na volbu profesní orientace Povolání lidí, druhy pracovišť Charakteristika povolání z hlediska pracovních prostředků, objektů, pracovních činností Požadavky na kvalifikaci (SOŠ, G, SOU, VŠ) VO sebepoznání a sebepojetí VZ tělesný a zdravotní stav VO profesní orientace VZ poznání svých možností ČSP zjištění osobních zájmů VO charakteristiky pracovních oborů Poznámky (ČSP) OSV všechny tematické okruhy prolínají předmětem v průběhu celého roku Exkurze do místních podniků seznámí se s poradenskými zařízeními pro volbu povolání Informační základna pro volbu povolání (IPS, ÚP, PPP, VP ), využívání poradenských služeb VO instituce zabývající se volbou povolání Návštěva IPS ÚP Kroměříž 361

21 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 1 Žák dle svých schopností: posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy navrhne si plán postupu při přípravě na přijímací řízení naučí se využívat profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného povolání seznámí se s náplní studijních a učebních oborů seznámí se s průběhem přijímacího řízení (SCIO testy) a vyplňováním tiskopisu přihlášky seznámí se s pracovními příležitostmi v regionu (podniky, firmy,...), s trhem práce prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Sebepoznání a sebehodnocení svých možností Plánování postupu při přípravě na přijímací řízení Práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb (www stránky, brožury, letáky k volbě povolání,... Náplň studijních a učebních oborů, požadavky na kvalifikaci v oborech Přijímací řízení, vyplňování přihlášek Pracovní příležitosti v obci (regionu) Způsoby hledání zaměstnání; dovednosti potřebné k žádosti o zaměstnání (životopis, pohovor,...) VO, VZ, ČSP poznávání svých reálných možností VO, M, Čj příprava na přijímací zkoušky VO instituce profesního poradenství Čj, M příprava na přijímací zkoušky VO naše město, okres, kraj Čj vyplňování formulářů VO pracovní příležitosti v regionu MDV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Poznámky (ČSP) OSV všechny tematické okruhy prolínají předmětem v průběhu celého roku Burza středních škol Dny otevřených dveří SŠ dle individuálního zájmu Exkurze v místních středních školách Exkurze do místních podniků 362

22 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Ročník: 9 Vyučovací předmět: Člověk a svět práce (ČSP) Svět práce Strana: 2 seznámí se s právy a povinnostmi Práva a povinnosti zaměstnanců VO lidská práva zaměstnanců a zaměstnavatelů a zaměstnavatelů a povinnosti seznámení s trhem práce, požadavky na jednotlivé obory na trhu práce Nezaměstnanost úřady práce VO orientace na trhu práce MDV Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Poznámky (ČSP) 363

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Předmět:: Pracovní činnosti

Předmět:: Pracovní činnosti Člověk a svět Pozorování rozdílů mezi základními druhy papíru ZÁŘÍ hygieny a bezpečnosti ; poskytne Pořádek na pracovním místě Základy 1. pomoci při úrazu ŘÍJEN hygieny a bezpečnosti ; poskytne Konstrukční

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 3.2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 3.2.1. vyučovací předmět - PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Člověk a svět práce. Praktické činnosti. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Člověk a svět práce. Praktické činnosti. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Praktické činnosti Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 2. Připraví jednoduché

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti

Vzdělávací obor - Pracovní činnosti Vzdělávací obor - Pracovní činnosti 1. období Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté K.pracovní,komunikativní,sociální a personální 1.PRÁCE

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

2. ročník SP 3. ročník SP 2. ročník VŘ.PAS. Práce s drobným materiálem. Konstrukční činnosti

2. ročník SP 3. ročník SP 2. ročník VŘ.PAS. Práce s drobným materiálem. Konstrukční činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět se vyučuje jako

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a svět práce / ČP I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE (ČP) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: I. stupeň základního vzdělávání: Časová dotace vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět : Pěstitelství. 6.ročník

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět : Pěstitelství. 6.ročník Pěstitelství - 1 - Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět : Pěstitelství 6.ročník - zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce - dovede poskytnout první pomoc při úrazu - zná základní

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ

PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ 430 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1+1 1 1

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Cílem předmětu Pracovní činnosti na I. stupni je rozvoj

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k:

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Svět práce Žák: kriticky posoudí náhled na svou osobnost (sebepoznávání) využije získané informace a poradenské služby pro výběr vhodného způsobu profesní přípravy porovná znaky vybraných

Více