Operační program Podnikání a inovace aktuální výzvy Olomouc,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Operační program Podnikání a inovace aktuální výzvy Olomouc, 14.10.2008"

Transkript

1 Operační program Podnikání a inovace aktuální výzvy Olomouc,

2 Program rozvoje venkova ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

3 Program prezentace -- CzechInvest -- OPPI -- Aktuální výzvy -- Potenciál -- Patent -- Poradenství -- ICT v podnicích -- Školicí střediska -- Eko-energie -- eaccount -- Žádosti o platbu -- Monitoring -- Pravidla poskytnutí dotace

4 Představení agentury CzechInvest

5 Kdo jsme -- státní agentura (pod MPO) a služby jsou bezplatné -- působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech -- podpora přílivu investic (zahraničníi české firmy) -- nabídka programů na podporu podnikání a investic -- poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních způsobů financování -- podpora inovačního prostředía VaV aktivit

6 Regionální kanceláře CI Poradenství o programech podpory podnikání Marketing aktivnígenerovánínových projektů Zajištění publicity programů podpory podnikání Databáze podnikatelských nemovitostí Spolupráce s regionálními subjekty Malé projekty zahraniční investice regionálního dosahu NÁŠ CÍL: zlepšit konkurenceschopnost českých podniků a pomáhat jim čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie

7 Naši klienti potenciální žadatelé o podporu ze strukturálních fondů EU -- podniky ze zpracovatelského průmyslu hlavně malé a střední -- univerzity, vzdělávací instituce a výzkumné ústavy -- municipality firmy, které významně investují do: -- zpracovatelského průmyslu -- výzkumu a vývoje -- strategických služeb

8 OPPI - Operační program Podnikání a inovace

9 OP Podnikání a inovace ( ) -- navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) hlavní programový dokument v sektoru průmyslu -- celé území ČR s výjimkou hlavního města Prahy mld. Kč (tj. 11,75 % z celkové sumy ze SF EU pro ČR) -- řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

10 Maximální míra veřejné podpory SF (velké/střední/malé podniky) v % ze způsobilých výdajů 40/50/60 40/50/60 36/46/56 ( ) 30/40/50 ( ) 40/50/60 40/50/60 40/50/60 40/50/60

11 Priority, programy, alokace Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 0,6 1.2 Využití nových finančních nástrojů 2,0 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES 2,6 ZÁRUKA 5,0 2.2 Podpora nových výrobních technologií ROZVOJ 3,0 a ICT v podnicích ICT a strategické služby 7,0 ICT v podnicích 4,2 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4,0 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 14,0 4.2 Kapacita pro průmyslový výzkum a vývoj POTENCIÁL 8,4 5. Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE PROSPERITA 5,3 12,0 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 5,0 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 16,1 6. Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb 6.2 Podpora marketingových služeb PORADENSTVÍ MARKETING 5,0 2,9

12 program Potenciál OP Podnikání a inovace

13 POTENCIÁL Podporované aktivity Vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 13-33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.

14 POTENCIÁL Hlavní podmínky Minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro účely projektu 5 mil. Kč, v případě velkých společností10 mil. Kč Pouze jeden projekt na žadatele na jeden kraj Realizace projektu na území ČR mimo hl. města Prahy Finančnírating C+ Udržitelnost projektu

15 POTENCIÁL Žadatel -- podnikatel (FO i PO) zapsaný v obchodním rejstříku -- ke dni podání registrační žádosti musí mít uzavřená 2 po sobě následující účetní období -- podnikatelé podnikající po období kratší než 2 roky: rating zpracován za podnikatele uplatňujícího v žadateli rozhodující vliv (může to být i více subjektů, mohou to být i zahraniční subjekty (doloží se rating externí ratingové agentury) -- vede účetnictví

16 POTENCIÁL Způsobilé výdaje -- Investice do majetku Pozemky (10% z celkových způsobilých investičních výdajů) Budovy (40% z celkových způsobilých investičních výdajů) Technologie a jiné vybavení centra Licence, know-how (pro velké podniky max 50% z celkových způsobilých investičních výdajů) -- Provozní náklady -POUZE PRO MSP režim de minimis Mzdové náklady Cestovné Odbornéslužby poradců, expertů, studie pojistné

17 POTENCIÁL Registrační a plná žádost RŽ -- podklady pro rating (finanční výkazy za žadatele, případně mateřskou společnost) + naskenované přílohy (rozvahy a výkazy zisku a ztrát) PŽ -- podnikatelský záměr -- finanční realizovatelnost projektu (FRP) elektronický formulář, který máte k dispozici v aplikaci eaccount -- výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy/smlouva o smlouvě budoucí kupní/kupní smlouva/nájemní smlouva -- v případě novostavby soulad s územním plánem, nebo územní rozhodnutí -- Doklad o spolupráci s VŠ, výzkumnou organizací či podnikem, pokud taková spolupráce existuje

18 POTENCIÁL Forma a výše podpory Výše podpory mil. Kč/projekt Forma podpory Velký podnik Střední podnik Malý podnik Dotace 40 % způsobilých výdajů 50 % způsobilých výdajů 60 % způsobilých výdajů

19 POTENCIÁL Harmonogram Příjem Registračních žádostí Příjem Plných žádostí Lhůta pro předložení Plné žádosti Konec realizace projektu Výše alokace na výzvu od do od do měsíce ,58 mld. Kč

20 Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví 1. Výzva Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 03/2008

21 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podporované aktivity a) Podávání přihlášek vynálezů vzahraničí avčr b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě: -- patentů v ČR a zahraničí -- užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně spřihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí -- průmyslových vzorů vzahraničí -- ochranných známek vzahraničí

22 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Odvětvové vymezení Není odvětvové vymezení -nejsou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví: - nákup dopravních prostředků v odvětví dopravy - uhelný průmysl (oddíly 10 a 23.1 OKEČ) - rybolov a akvakultura (oddíl 05 OKEČ) - prvovýroba výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

23 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Příjemci podpory Žadatelem/příjemcem podpory v projektech na ochranu práv průmyslového vlastnictví je přihlašovatel daného průmyslového práva. -- malý nebo střední podnik -- veřejná výzkumná instituce -- vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání -- fyzická osoba

24 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsobilé výdaje -- služby oprávněných zástupců, poradců, expertů, studie oprávněnými zástupci mohou být patentový zástupci, specializovaní advokáti, ZV jsou externí nákup služeb oprávněných zástupců spojených se zastupováním před příslušnými úřady a s řízením o udělení patentu, zápisu průmyslového vzoru, užitného vzoru či ochranné známky. -- překlady Jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy. Způsobilými nejsou výdaje na tlumočení. -- správní poplatky spojené s udělením práva průmyslového vlastnictví Jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva (mezi ZV nepatří udržovací poplatky hrazené po udělení průmyslového práva)

25 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Způsob podávání žádostí Postup podávání žádostí na CzechInvestu během patentového řízení u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) Postup na CzechInvestu Postup u ÚPV Podání registrační žádosti u agentury CzechInvest přes eaccount Podání plné žádosti včetně příloh u agentury CzechInvest přes eaccount Podání žádosti o platbu včetně příloh u agentury CzechInvest Podání přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví Zveřejnění přihlášky Žádost o úplný průzkum Podání žádosti o platbu včetně příloh u agentury CzechInvest Udělení patentu

26 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Forma a výše podpory Výše podpory tis. Kč/projekt Forma podpory Veřejná výzkumná instituce Vysoká škola MSP/fyzická osoba MSP spolupracující s VŠ nebo VVI Dotace 75 % způsobilých výdajů 45 % způsobilých výdajů 55 % způsobilých výdajů

27 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Harmonogram Příjem Registračních žádostí Příjem Plných žádostí Lhůta pro předložení Plné žádosti Konec realizace projektu Výše alokace na výzvu od do od do dní mil. Kč

28 Poradenství OP Podnikání a inovace

29 Poradenství Příjemci podpory, harmonogram Příjemce podpory -- MSP -- podporovaná kategorie CZ-NACE vymezena v Příloze č. 1 Výzvy Harmonogram Příjem registračních žádostí: Příjem plných žádostí: Alokace na Výzvu: 50 mil. Kč

30 Poradenství Způsobilé výdaje Způsobilými výdaji jsou: -- náklady na poradenské služby poskytované externími poradci, které nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti a nesouvisejí s obvyklými provozními náklady podniku (př. daňové poradenství, pravidelné právní služby, reklama) Poradenské služby v oblasti: A) Inovace produktu inovace výrobku, služby, výrobku i služby B) Inovace procesu inovace metod výroby nebo zpracování výrobků a služeb, logistiky nebo distribuce výrobků nebo služeb, inovace podpůrných činností C) Organizační inovace zavedení inovovaného systému řízení v rámci podniku, změna organizace práce, významné změny ve vztahu k jiným firmám D) marketingová inovace významné změny u designu výrobků nebo služeb, podstatné změny metod prodeje nebo distribuce výrobků nebo služeb

31 Poradenství Forma a výše podpory Forma a výše podpory Kč, -- dotace poskytována maximálně do výše 50% způsobilých výdajů -- v rámci Výzvy může žadatel podat jen jednu žádost Podporovaná aktivita -- poradenské služby v rámci individuálních projektů MSP související se zaváděním inovací pro MSP a poskytované externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů.

32 ICT v podnicích OP Podnikání a inovace

33 ICT v podnicích Příjemci podpory Malé a střední podniky ve zpracovatelském průmyslu -- odvětvové vymezení CZ-NACE* - C10 C33 (vyjma 12, 19 a 30.11) -- podporované činnosti žadatele musí být větší než 50 % obratu společnosti a projekt musí směřovat z více než 50 % do podporovaných ekonomických činností -- dvouletá historie (2 uzavřená účetní období) -- uzemí ČR mimo Prahu *Udává, v jakých ekonomických činnostech žadatel podniká a do kterých budou směřovány výstupy projektu.

34 ICT v podnicích Podporované aktivity Využití IS: -- za účelem zvyšování vnitřní efektivity podniku -- ERP (Enterprise Resource Planning Řízení podnikových zdrojů) -- Business Inteligence -- Document management -- Home office -- při vývoji nebo inovaci stávajících výrobků a technologií -- CAD (počítačem podporované projektování, návrh) -- CAM (počítačem podporovaná výroba) Pozn.: Projekt nemusí být zaměřen ryze na jednu zmíněnou oblast, může se jimi prolínat, žadatel je však povinen identifikovat vždy hlavní předmět projektu s jednou z aktivit

35 ICT v podnicích Podporované aktivity Využití IS: -- při zvyšování efektivity v dodavatelsko-odběratelských vztazích -- CRM -- Řízení zásob -- Elektronický prodej -- SCM řízení dodavatelských řetězců -- pro rozvoj technické infrastruktury a programového vybavení -- Elektronické podnikání -- Bezpečnost IS -- zavádění a rozšiřování outsorcingu IS/IT nebo jeho částí v podnicích (příprava + 1 rok provozu) Pozn.: Projekt nemusí být zaměřen ryze na jednu zmíněnou oblast, může se jimi prolínat, žadatel je však povinen identifikovat vždy hlavní předmět projektu s jednou z aktivit

36 ICT v podnicích Způsobilé výdaje -- hmotný majetek a jeho technické zhodnocení : hardware, sítě a ostatní stroje a zařízení, které lze označit za část IS/ICT, ale dle účetní klasifikace nespadají pod hardware ani software (čtečky čárových kódů, kamerový systém atd.) -- nehmotný majetek: software, licence, práva duševního vlastnictví -- služby poradců, expertů, studie: nejedná se o zpracování žádosti o podporu, např. implementační analýza (de minimis) -- ostatní služby: externě zajišťované služby a pronájem hardware, software a ostatních strojů a zařízení outsourcing -- náklady na publicitu spojenou s projektem (de minimis) -- vybrané provozní náklady: přístup k informacím, databázím a tvorba webových stránek* (de minimis) * limit 150 tis. Kč způsobilých výdajů na statické stránky, ostatní bez omezení

37 ICT v podnicích Forma a výše podpory Výše podpory 0,5-20 mil. Kč/projekt Forma podpory Střední podnik Malý podnik Dotace 50 % způsobilých výdajů 60 % způsobilých výdajů Žadatel může v rámci 2. výzvy předložit maximálně dva projekty. Souhrnná dotace za tyto projekty nesmí přesáhnout maximální výši dotace.

38 ICT v podnicích Harmonogram Příjem Registračních žádostí Příjem Plných žádostí Lhůta pro předložení Plné žádosti Výše alokace na výzvu od do od do dní 1 mld. Kč

39 program Školicí střediska Momentálně pozastaven kvůli přečerpání alokace OP Podnikání a inovace

40 Školicí střediska Podporované aktivity -- výstavba -- pořízení -- rekonstrukce -- modernizace -- vybavenía zařízení školicích center nebo školicích místností Vyhlášení výzvy: Platnost výzvy: do Alokace pro tuto výzvu: 400 mil. Kč

41 Školicí střediska Odvětvové vymezení -- Zpracovatelský průmysl -- Služby, zejména tzv. průmyslové služby -- Energetika -- Stavebnictví -- Aktivity spojené s informačními a komunikačními technologiemi -- Ostatní aktivity (jako např. technické zkoušky a analýzy, manipulace s nákladem a skladování, architektonické a inženýrské činnosti, apod.) Výčet podporovaných NACE je uveden v příloze č. 3.

42 Školicí střediska Příjemci podpory -- Podnikatelské subjekty - bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE (dříve OKEČ) -- Sdružení právnických osob, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu -- podnikatelské, -- oborové, -- odvětvové a profesní komory, -- další svazy sdružující podnikatelské subjekty

43 Školicí střediska Příjemci podpory -- Nestátní neziskové organizace -- obecně prospěšné společnosti, -- občanská sdružení -- Fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění ve vymezených CZ-NACE -- Příjemce podpory se zavazuje, že ve školicím středisku budou více než z poloviny vzděláváni především zaměstnanci podnikatelských subjektů podnikajících ve vybraných sektorech

44 Školicí střediska Způsobilé výdaje -- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle zákona o účetnictví) -- Nákup či úprava pozemků a nemovitostí -- Nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby -- Inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám

45 Školicí střediska Způsobilé výdaje -- Hardware a sítě -- Technická zařízení a zařizovací předměty staveb -- Projektová dokumentace -- Školicí pomůcky -- Školicí programy, software a data

46 Školicí střediska Forma a výše podpory Forma podpory Dotace Výše podpory (na 1 projekt) 200 tis. 100 mil. Kč Veřejná podpora musí být v souladu s Regionální mapou pro ČR platnou pro období

47 Školicí střediska Harmonogram Příjem Registračních žádostí Příjem Plných žádostí Lhůta pro předložení Plné žádosti Konec realizace projektu Výše alokace na výzvu od do od do měsíce mil. Kč

48 program Eko-energie OP Podnikání a inovace

49 Eko-energie Aktivita a výše podpory -- zvyšování účinnosti při výrobě a spotřebě energie, využití druhotných zdrojů energie úspory energie dle regionální mapy -- OZE - malé vodní elektrárny elektřina získaná z OZE 30% -- kombinovaná výroba elektřiny a tepla z OZE (biomasa, bioplyn, teplárny) a současně využití skládkového plynu (elektřina bez kogenerace nebo s kogenerací) 30% -- tepelná čerpadla a solární termální kolektory (nikoliv fotovoltaické články) 30% -- teplo z OZE (výtopny) 40%

50 Eko-energie Nepodporované aktivity - výzkumné, vývojové a pilotní projekty -výroba energeticky úsporných výrobků a zařízení pro využití obnovitelných zdrojů energie -pěstování energetických rostlin -použití alternativních paliv v dopravě -projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu - výroba peletek - fotovoltaika - větrné elektrárny -geotermální energie -nákup energeticky úspornějších strojů a technologických zařízení

51 Eko-energie Odvětvové vymezení Podporovány budou projekty žadatelů, jejichž převažující činnost nespadá do oborů: -stavba lodí -průmysl syntetických vláken -uhelný průmysl -ocelářský průmysl -zemědělství -rybolov a akvakultura -výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES (viz přílohu č. 2 k II. výzvě)

52 Eko-energie Příjemci podpory -- MSP i začínající podnikatel aktivity spojené s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie -- VP aktivity spojené se zvyšováním účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie musí docházet k úsporám energie

53 Eko-energie Způsobilé výdaje -- Nákup pozemků nepřevýší 10% celkových způsobilých výdajů na projekt -- Úpravy pozemků -- Inženýrské sítě a komunikace -- Projektová dokumentace stavby -- Inženýrská činnost ve výstavbě -- Rekonstrukce staveb, novostavby, nákup staveb -- Hardware a sítě -- Stroje a zařízení včetně řídícího software, které nebyly předmětem odpisu

54 Eko-energie Forma a výše podpory Forma podpory Dotace Výše podpory (na 1 projekt) 500 tis. 100 mil. Kč Veřejná podpora musí být v souladu s Regionální mapou pro ČR platnou pro období

55 Eko-energie Harmonogram Příjem Registračních žádostí Příjem Plných žádostí Lhůta pro předložení Plné žádosti Příjem žádostí o platbu nejpozději Výše alokace na výzvu od do od měsíce mil. Kč do

56 eaccount

57 eaccount podání žádosti 1. krok Elektronický podpis -- elektronický podpis údaje připojené kelektronické zprávě sloužící k ověření identity odesílatele certifikát elektronická obdoba průkazu totožnosti, kterým se odesílatel prokazuje při elektronické komunikaci Pro komunikaci s orgány veřejné správy s využitím elektronického podpisu si musí občan pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát na zaměstnance společnosti!

58 eaccount podání žádosti 1. krok Elektronický podpis Kde si lze opatřit kvalifikovaný certifikát? První certifikační autorita, a. s. Česká pošta, s. p. eidentity, a. s. Co musím pro získánícertifikátu udělat? vyplnit a odeslat objednávku (elektronicky) vygenerovat soukromý a veřejný klíč (dle pokynů na webu) navštívit kontaktní pracoviště poskytovatele (ověření identity) Jak dlouho trvázískánícertifikátu? maximálně několik dní

59 eaccount podání žádosti 2. krok Založení Master účtu -- tzv. hlavní účet obsahuje základní informace o žadateli -- master účet zakládá statutární zástupce společnosti, který si zvolí uživatelské jméno a heslo k Master účtu dobře pamatovat!!! -- statutární zástupce může delegovat práva v eaccountu dalším osobám -- každá oprávněná osoba má své vlastní uživatelské jméno a heslo a omezený přístup -- statutární zástupce založení master účtu stvrzuje elektronickým podpisem a současně jím podepisuje podmínky jeho užívání

60 eaccount podání žádosti 2. krok Založení Master účtu -- po založení master účtu je nutno vyčkat na jeho schválení (cca 5 pracovních dní) -- nejčastější chyba: -- není nainstalována Java není povoleno spuštění Java aplikace -- nepřidání serveru eaccount jako Důvěryhodný server -- další doporučení -- zálohovat data -- nevkládat přílohy větší než 8MB

61 eaccount Práce s žádostí Elektronické podání žádostí ve 2 stupních, tj. Registrační (RŽ) a Plná žádost (PŽ) -- kontextová nápověda při vyplňování žádostí -- automatická kontrola při odesílání žádostí -- předkládání složitějších příloh až po ekonomickém hodnocení -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem -- formuláře RŽ a PŽ se vyplňují on-line přímo do aplikace eaccount přes internet -- finanční výkazy v RŽ a finanční realizovatelnost projektu (FRP) v PŽ uživatel si stáhne formuláře do počítače, vyplní je a nahraje zpět do eaccountu -nutná instalace softwaru 602XML Filler 2.5

62 eaccount podánížádosti 3. krok Podání RŽ Registrační žádost (RŽ) základní údaje o žadateli a projektu (krátký popis žadatele, projektu) odhad nákladů projektu a výše dotace POZOR zpětně nelze navyšovat vyplnění finančních výkazů (FV) pro výpočet ratingu Požadované přílohy RŽ nascanované finanční výkazy + popř. specifické přílohy dle konkrétního programu Odeslání RŽ prostřednictvím eaccountu s připojeným elektronickým podpisem žadatele přidělení evidenčního čísla projektu hodnocení přijatelnosti žadatele a projektu ekonomické hodnocení (rating / scoring)

63 eaccount podání žádosti 4. krok Podání Plné žádosti Plná žádost -- elektronický formulář dostupný v eaccount -- podrobnější informace o projektu -- závazné, monitorovací a horizontální ukazatele Požadované přílohy PŽ -- studie proveditelnosti (podnikatelský záměr) -- finanční realizovatelnost projektu (FRP) -- specifické přílohy dle programu pro konkrétní program jsou přílohy specifikovány v Pokynech pro žadatele

64 eaccount Náhled internetové aplikace

65 eaccount Náhled prostředí 602XML Filler

66 eaccount Náhled prostředí aplikace Nástěnka

67 eaccount Proces administrace SF Fáze procesu: Založení Master účtu Registrační žádost (RŽ) Ekonomické hodnocení Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy, metodiky Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu a kontroly na místě Monitoring projektu 5 dní dní cca dnů dle konkrétnívýzvy -- získání elektronického podpisu -- využití internetového systému eaccount -- elektronizace dokumentů (Registrační žádost, Plná žádost, Žádost o platbu, většina příloh a zpráv ) -- elektronická komunikace mezi žadatelem a projektovým manažerem -- podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (Registrační a Plná žádost)

68 Žádost o platbu

69 Žádost o platbu -- současné formuláře plných mocí na webu CI neopravňují žadatele k podpisu žádosti o platbu (ŽoPl) v zastoupení. Pokud bude podávat ŽoPl subjekt, který není oprávněn jednat za společnost (dle OR), musí tento subjekt doložit plnou moc pro podání ŽoPl -- termín pro podání ŽoPl je 6 měsíců od plánovaného data ukončení projektu -- ŽoPl získáte na svém účtu v eaccountu v záložce Žádost o platbu (je aktivní až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace), zde ji vyplníte, vygenerujete, podepíšete a odešlete elektronicky -- seřazené a očíslované přílohy doručte s vytištěným formulářem ŽoPl na příslušnou regionální kancelář CzechInvestu (do eaccountu žádné přílohy nevkládáte) -- dotazy směřujte na regionální kanceláře CzechInvestu

70 Monitoring

71 Monitoring

72 Monitoring -- žadatel může převzít jednotlivé údaje do nově vyplňované zprávy z předchozích zpráv -- datum ukončení projektu je pevně stanoven a nelze měnit -- zprávy jsou podávány i zpětně po podpisu rozhodnutí od zahájení projektu Doplňuj ující monitorovací zpráva -- podává se v roce mezi podáním závěrečné zprávy a první monitorovací zprávou k zajištění kontinuálnosti sledovaných monitorovacích údajů (nepodává se, pokud rok zahájení projektu je zároveň rokem ukončení projektu)

73 Pravidla poskytnutí dotace

74 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatelů -- pro veřejné zakázky malého rozsahu jejichž předpokládaná hodnota bez DPH je nižší než ,- Kč nepostupujeme dle pravidel OPPI -- možnost vyhlášení VŘpřed datem vzniku způsobilých výdajů -- podpis smlouvy s dodavatelem (výhercem VŘ) až po datu vzniku způsobilých výdajů -- Zveřejnění v Obchodním věstníku (tj. v tištěné podobě) minimální lhůta pro předložení nabídek je 30 dnů -- u zakázek s předpokládanou hodnotou 500 tis. Kč bez DPH a < 50 mil. Kč -- Zveřejnění na centrální adrese v části Ostatní nabídky a v obchodním věstníku - minimální lhůta pro předkládání nabídek je 40 dnů -- u zakázek s předpokládanou hodnotou 50 mil Kč bez DPH a 100 mil. Kč -- Zveřejnění na centrální adrese, v obchodním věstníku v části Ostatní nabídky a v Úředním věstníku EU minimální lhůta pro předkládání nabídek je 60 dnů -- u zakázek s předpokládanou hodnotou > 100 mil Kč bez DPH

75 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla pro výběr dodavatelů Subjekty s povinností VŘdle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. A) veřejný zadavatel v případě, že hodnota bez DPH veřejné zakázky je v případě dodávek a služeb ,00 Kč v případě stavebních prací ,00 Kč B) sektorový zadavatel v případě, že hodnota bez DPH veřejné zakázky je v případě dodávek a služeb ,00 Kč v případě stavebních prací ,00 Kč C) dotovaný zadavatel v případě, že se jedná o veřejnou zakázku financovanou > 50% veřejným zadavatelem a hodnota bez DPH veřejné zakázky je v případě zakázek u stavebních prací ,00 Kč s případě služeb spojených s veřejnou zakázkou na stavební práce ,00 Kč

76 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla pro publicitu v rámci OPPI -příjemce podpory, který realizuje projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU Součástí opatření musí být vlajka EU a tzv. standardní text V případě, že požadavky na publicitu programu nebudou ze strany žadatele řádně splněny, můžeme nárokovat vrácení dotace. Technické prostředky na publicitu jsou způsobilým výdaje. Typy prostředků publicity jsou dále specifikovány dle způsobilých výdajů (viz. Pravidla pro publicitu v rámci OPPI)

77 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla etapizace projektu -- Etapy v harmonogramu projektu musejí být: -- uzavřeným logickým celkem -- ukončené konsolidovaným výstupem -- kontrolovatelné tak, aby bylo při kontrole na místě možno ověřit jejich splnění v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace -- Etapy jsou navrhovány žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace -- V případě zpoždění v realizaci o více jak 4 měsíce musí žadatel požádat o posun termínu prostřednictvím Žádosti o změnu Podmínek (posun v toleranci 4 měsíců nutné oznámit agentuře).

78 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla etapizace projektu Rozdělení plateb na etapy je možné pouze jsou-li splněny podmínky: -- minimální výše plánované dotace na etapu je Kč -- nelze rozdělit na etapy projekt s plánovanou dobou realizace kratší než je 6 měsíců -- plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být kratší než 3 měsíce Tyto limity neplatí v případě závěrečné etapy. -- plánovaná doba trvání jedné etapy nesmí být delší než 18 měsíců -- je-li příjemcem obec, kraj nebo jejich organizace, nesmí se jednotlivé etapy překrývat (tj. zahájení následující etapy nesmí být dřívější než ukončení etapy předchozí).

79 Pravidla poskytnutí dotace Pravidla způsobilosti výdajů Datum vzniku výdajů -- shodné s datem přijatelnosti projektu (po schválení registrační žádosti) -- u stavebních prací zahájení prací doložené prvním záznamem ve stavebním deníku, popř. jiným záznamem o stavbě aj. -- u dodávek a služeb datum uzavření smlouvy ( nebo vystavení objednávky či datum zdanitelného plnění záleží na tom, který z aktů se uskutečnil dříve) -- nic nesmí být placeno (ani zálohově) před datem přijatelnosti projektu Datum ukončení projektu -- ukončení prací, v případě stavby datum nabytí právní moci kolaudačního souhlasu -- v ostatních případech datum uhrazení poslední dlužné částky dodavatelům -- poslední den způsobilosti výdajů (ukončení projektu) je

80 Pravidla poskytnutí dotace Povinnosti příjemce dotace -- účtovat o majetku, příjmech a výdajích souvisejících s projektem na zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů projektu), resp. na samostatné hospodářské středisko či zakázku, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. -- každou změnu projektu nejdříve konzultovat na příslušné regionální kanceláři CzechInvestu a vložit vzkaz na Nástěnku -- změny, jenž vyžadující Žádost o změnu Podmínek jsou především: -- změny v harmonogramu prací (posun o více jak 4 měsíce) -- změny položek rozpočtu o více jak 20 % u jednotlivých položek rozpočtu -- změna místa realizace projektu

81 Pravidla poskytnutí dotace Podpora de minimis -- neboli podpora malého rozsahu -- podpora, která nesmí spolu s dalšími podporami de minimis poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích 3 let přesáhnout leté období = 3 uzavřená účetní období Příklady nákladů: ICT v podnicích: služby poradců, expertů, studie, outsourcing, povinná publicita aj. Patent: všechny náklady Inovace inovačníprojekt: služby poradců, expertů, mzdy a pojistné aj. Potenciál: služby poradců, expertů, studie, cestovné, mzdy, pojistné

82 Pravidla poskytnutí dotace Důležité dokumenty -Text programu - Výzva k programu -Pokyny pro žadatele -Výběrová kritéria -Osnova podnikatelského záměru -Pravidla (publicita, způsobilé výdaje, výběr dodavatelů, etapizace) -Podmínky poskytnutí dotace, aj.

83 Informace

84 Informace

85 Kontakty CzechInvest Regionální kancelář pro Olomoucký kraj Jeremenkova 40B Olomouc Ing. Pavlína Slepičková Ředitelka regionální kanceláře Ing. Lenka Gondová, Jana Bosáková Regionální projektoví manažeři

86 Děkujeme za pozornost! Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Copyright, CzechInvest Všechna práva vyhrazena

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy

Více

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace

ICT v podnicích. Operační program Podnikání a inovace ICT v podnicích Operační program Podnikání a inovace ICT V PODNICÍCH Cíl programu (Proč?) Podpořit konkurenceschopnost malých a středních podniků (MSP*) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ICT a strategické služby Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy ICT a strategické

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II - pokračování

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II - pokračování Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II - pokračování Praha - květen 2011

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Praha únor 2010

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více