OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI"

Transkript

1 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI kapitola: str.: a) Schválená územně plánovací dokumentace 4 b) Dříve zpracované záměry a strategie 4 c) Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště 5 d) Posouzení stavebně technického, funkčně provozního a prostorového stavu sídliště e) Základní údaje, věková a sociální skladba obyvatel, potřeba parkovacích a odstavných míst f) Rozbor ekonomických podmínek úprav 34 g) Charakteristika jednotlivých úprav 35 PŘÍLOHY: Příloha č. 1 - Platný ÚP Zlína širší vztahy Příloha č. 2 - Situace stávajícího stavu

2 2 1) ANALYTICKÁ ČÁST Základní údaje Zpracování dokumentace bylo zadáno objednatelem (Statutárním městem Zlín) ke zpracování Ing.arch. Jaroslavu Kunetkovi v březnu Dokumentace bude sloužit pro čerpání finančních prostředků z dotačních titulů zřizovaných Vládou České republiky v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. Projekt je zpracován na základě objednávky č. O Projekt je zpracován v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Analytická část obsahuje vyhodnocení podkladových materiálů a průzkumu projektanta v terénu včetně vyhodnocení ankety mezi obyvateli panelového sídliště, kterou uspořádal projektant v dubnu Přehled podkladů - Územní plán Zlín (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o., 12/2011) - Projektová dokumentace Rekonstrukce přechodu pro pěší na ul. K. Světlé (Zlín Podhoří), zpracovatel: CROSS Zlín, a.s. - Projektová dokumentace Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha (Zlín Podhoří), zpracovatel: Ing. K.Prokůpek - Požadavky obyvatel sídliště shromážděné v rámci ankety, která pro bíhala v jednotlivých bytových domech od do Rozsah řešeného území Rozsah území řešeného projektem regenerace panelového sídliště, byl určen objednatelem. V souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb, 2. zahrnuje panelové sídliště Podhoří včetně stávajících ploch pro sport a občanskou vybavenost, dále plochy pro parkování a odstavování osobních automobilů obyvatel sídliště. Řešené území se nachází v katastrálním území Prštné - viz. příloha č.1. Rozsah řešeného území panelového sídliště Podhoří: cca 4,5 ha Širší vztahy Řešené území je součástí krajského města Zlína. Sídliště Podhoří je situováno cca 2 km západně od centra města. Město Zlín leží v údolí řeky Dřevnice mezi Vizovickými vrchy na jihu a Hostýnskými vrchy na severu. Údolí řeky Dřevnice s příznivými životními podmínkami, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení již v pravěku a středověku. Město Zlín je centrem východní Moravy, plní funkci průmyslově podnikatelského centra širšího regionu. Je nazýváno rovněž městem zeleně nebo městem sportu.

3 3 Základní obrysy město získalo v době působení továrníka Tomáše Bati. Za jeho éry město vyrostlo na zelené louce dle vizí významných českých i světových architektů. Město tak získalo moderní funkcionalistických charakter, který nemá obdobu v celé Evropě. Určujícím urbanistickým prvkem města je regulované koryto řeky Dřevnice a dopravní kostra tvořená silnicí I. třídy číslo 49 (třída Tomáše Bati) a železnicí ČD č. 331 (Otrokovice Zlín Vizovice) procházející podélnou osou města ve směru východ - západ. Na uvedenou dopravní osu je napojena síť místních komunikací, které plní obslužnou funkci v území. Řešené území panelového sídliště Podhoří vymezuje na severu těleso železnice a silnice I/49 na východní a jižní straně je sídliště lemováno zástavbou rodinných domů, na západní straně obytné plochy volně navazují na výrobní areály. Pro volnočasové aktivity obyvatel jsou v rámci města Zlína realizována rozsáhlá sportovní zařízení - sportovní areály s tenisovými kurty a fotbalovými hřišti, zimní stadion, sportovní haly, krytý bazén, lázně, koupaliště, golfové hřiště, cyklostezky atd. Z hlediska letního turistického ruchu je přitažlivé i širší okolí města. Zejména jsou využívány turistické stezky a cyklostezky v rámci Vizovických a Hostýnských vrchů. Dále je v blízkosti města Baťův plavební kanál s možností půjčování lodí a slepá ramena řeky Moravy využívaná k přírodnímu koupání. Přirozenou krajinářskou hodnotou se vyznačují především lesní porosty a louky v přírodních parcích Hostýnských a Vizovických vrchů, dále doprovodná mokřadní společenstva ramen řeky Moravy. Uvedené okolí města předurčuje dané území zejména k rozvoji pěší turistiky a cykloturistiky. Panelové sídliště Podhoří je situováno v okrajové části zástavby města na rozhraní mezi místní částí Prštné a Louky v těsné návaznosti na základní dopravní kostru města tj. Třídu Tomáše Bati. Sídliště je dominantou zástavby individuálního bydlení v návaznosti na stávající výrobní areály v okrajové části města Zlína. Z pohledu celkového architektonického, urbanistického a estetického účinku města je velmi důležitá i kvalita ploch navazující zástavby. Areál sídliště s možností bydlení pro 1500 až 2300 obyvatel je nezbytné vybavit dopravní obsluhou v souladu s požadavky současné automobilizace. Celková úprava a regenerace ploch sídliště Podhoří se z výše uvedených důvodů jeví jako nezbytná. Prvořadým cílem řešení projektu regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří je zkvalitnění obytného prostředí panelového sídliště v souladu s potřebami všech věkových skupin obyvatelstva s jejich mnohdy protikladnými požadavky. Největším problémem je řešení dopravní obslužnosti obytných objektů a zejména související dopravy v klidu v rámci sídliště v souladu s požadavky platných právních předpisů a současného stupně automobilizace. Důležité je rovněž zkvalitnění stávajících a doplnění chybějících úseků chodníků včetně zajištění bezbariérového řešení komunikací pro pěší a doplnění odpočinkových ploch. Oprava veřejného osvětlení zajistí zvýšení bezpečnosti v nočních hodinách. Součástí požadovaných úprav je i rekonstrukce stávajících a doplnění chybějících hřišť a zařízení pro sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Všestranné zlepšení obytného prostředí sídliště Podhoří má velký význam pro zkvalitnění zástavby města Zlína v lokalitě, která tvoří dominantu okrajové části nízké zástavby individuálního bydlení. Řešení dopravy v klidu, obnova veřejných ploch a sportovišť povede k vytvoření atraktivního obytného prostředí pro život obyvatel sídliště.

4 4 a) SCHVÁLENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Pro město byl zpracován a vydán formou opatření obecné povahy Územní plán Zlín (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o., 12/2011) - tudíž město má platnou územně plánovací dokumentaci. Lokalita řešená projektem regenerace panelového sídliště je v souladu s funkčním vymezením ploch řešených schválenou územně plánovací dokumentací viz příloha č.1. Z toho důvodu si realizace projektu nevyžádá vypracování změny Územního plánu Zlína. Úpravy navržené v rámci projektu regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří jsou řešeny v souladu s územně plánovací dokumentací. Charakteristika funkčních ploch stanovených schválenou územně plánovací dokumentací v řešené lokalitě sídliště Podhoří: BH: OV: plochy bydlení hromadného plochy občanského vybavení veřejné vybavení OK.1: plochy občanského vybavení komerční zařízení DS: plochy dopravní infrastruktury silniční doprava P: plochy veřejných prostranství Navrhované úpravy tj. rozšíření ploch pro parkování (v plochách P, OV a BH), úprava technické infrastruktury (v plochách BH), úprava a výstavba komunikací vozidlových a pěších (v plochách BH), výstavba hřišť (v plochách BH) a výsadba zeleně (v plochách BH) jsou v daném vymezení funkčního využití stanoveném v platném Územním plánu Zlín přípustné. b) DŘÍVE ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY A STRATEGIE Veškeré dříve zpracované záměry a strategie pro celkový rozvoj města Zlína včetně dotčené lokality sídliště Podhoří byly souhrnně zapracovány do platného Územního plánu města Zlína. V rámci územního plánu města jsou v lokalitě sídliště Podhoří zachovány stávající plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, technickou vybavenost, dopravu a pro veřejná prostranství. Zástavba dotčené části města je plně stabilizována. V rámci sídliště není navrhována nová výstavba, případně změna funkčního využití stávajících objektů.

5 5 Předpokládaný rozvoj města a dotčené lokality řešený územním plánem Územní plán řeší v lokalitě Podhoří zejména stabilizaci stávajících ploch bydlení v bytových domech a ploch občanské vybavenosti. Stávající dopravní kostra pro obsluhu sídliště je plně zachována. Podmínky funkčního využití stabilizovaných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost stanovené v textové části územního plánu umožňují další výstavbu komunikací a parkovacích stání, výstavbu nových sportovních ploch a odpočinkových ploch dle konkrétní potřeby obyvatel sídliště. Podstatným činitelem k celkovému rozvoji řešeného území sídliště Podhoří bude další zvýšení počtu pracovních příležitostí v krajském městě Zlíně. Dostatečná nabídka nových ploch pro podnikání a výrobu předurčuje možnost zvýšení počtu pracovních příležitostí a tím i další rozvoj města po všech stránkách. Vymezení návrhových ploch pro výrobu je jedním z úkolů komplexního řešení rozvoje celého katastrálního území Zlín v rámci územního plánu města. Z hlediska dlouhodobých záměrů a strategií můžeme konstatovat, že v rámci řešení schválené územně plánovací dokumentace jsou dány velmi dobré podmínky pro celkový rozvoj města, a tedy i řešeného území sídliště Podhoří a jeho blízkého okolí. Aktuální záměry města v lokalitě sídliště Podhoří V současnosti probíhá příprava rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha a úprava křižovatky tř. Tomáše Bati s ul. Karolíny Světlé. V nejbližší době bude v areálu sídliště provedena výstavba souvislých šikmých parkovacích stání podél ulice Svat.Čecha v rámci zrušení jednoho chodníku a záboru požadovaného rozsahu navazující zeleně sídliště a oploceného areálu mateřské školy. Pro zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedena úprava křižovatky třídy Tomáše Bati s ulicí Karolíny Světlé včetně úpravy přechodu pro chodce. c) VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ Zpracovatel dokumentace uspořádal v termínu od do anketu pro obyvatele panelového sídliště Podhoří. V květnu a červnu 2013 byly osloveny dotčené orgány státní správy, správci sítí a další právnické a fyzické osoby, aby vyjádřili předběžné požadavky k záměru regenerace panelového sídliště Podhoří. Anketa byla uspořádána v průběhu zpracování projektu regenerace panelového sídliště za účelem seznámení občanů dotčených orgánů státní správy a organizací se záměrem a důsledky připravovaných úprav. Obyvatelé a dotčené orgány státní správy, právnické a fyzické osoby se mohli seznámit s rozpracovaným projektem regenerace panelového sídliště Podhoří na základě předběžně zpracované souborné situace se zákresem předpokládaných úprav v měřítku 1 : 750.

6 6 Anketa byla uspořádána prostřednictvím zástupců společenství vlastníků bytových jednotek v jednotlivých panelových domech sídliště Podhoří. O průběhu ankety byly obyvatelé sídliště informování v předstihu v měsíčníku Magazín Zlín vydávaném Magistrátem města Zlína. Projekt regenerace panelového sídliště Zlín Podhoří předložený v rozpracovanosti byl průběžně vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Zlína, zde bylo rovněž možné uplatnit připomínky k dokumentaci. Problémy k řešení dle vyhodnocení ankety mezi obyvatelstvem sídliště Požadavky obyvatel domu č.488: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu na ul. L.Váchy, u pošty a obchodu. Opravit stávající parkovací stání. Odsunout parkoviště od domu k třídě Tomáše Bati. 2) Doplnit chybějící chodníky. Vybudovat nový chodník k zastávce MHD tak, aby obyvatelé sídliště neprocházeli těsně kolem domu č.p ) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 4) Upravit a zpevnit plochy stanovišť pro kontejnery na odkládání TKO. Řešit příjezd ke kontejnerům v únosnosti pro nákladní dopravu vozidel technických služeb. 5) Doplnit dětské hřiště, víceúčelové hřiště pro děti 10 až 14 let. Opravit stávající hřiště a jejich zařízení. Doplnit v areálu sídliště zpevněné plochy s vhodným povrchem pro trénink dětí v jízdě na kole a kolečkových bruslích. Doplnit hřiště (posilovnu) pro seniory. 6) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami a mobiliář v blízkosti domu. Opravit stávající mobiliář. 7) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 8) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 9) Zachovat stávající zeleň. Vymezit vnitřní prostor sídliště formou parku se zákazem venčení psů. 10) Opravit a zpevnit plochy kolem domu a před vchody. 11) Provést výměnu stožárů a těles veřejného osvětlení. Rozmístit a snížit veřejné osvětlení tak, aby neobtěžovalo byty. 12) Provést výměnu žulové dlažby v ul. Karolíny Světlé za živičný povrch. 13) Vybudovat protihlukové stěny kolem třídy Tomáše Bati a kolem tělesa železnice 14) Vybudovat odpočinkové plochy s lavičkami kolem památného stromu moruše 15) Vybudovat parkovací stání na střeše objektu hromadných garáží v ul. L.Váchy. 16) Upravit křižovatku třídy Tomáše Bati a ul. Karolíny Světlé tak, aby umožnila odbočení vozidel směr Otrokovice. 17) Nepovolovat v blízkosti domu služby, které obtěžují obytnou zástavbu hlukem (výkup kovového odpadu, pneuservis atd.). 18) Opravit objekty občanské vybavenosti zejména provést nové barevné řešení fasád.

7 7 Požadavky obyvatel domu č.489: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu. Rozšířit stávající parkoviště na úkor zeleně včetně řešení odvodnění parkoviště. Doplnit kolem příjezdové komunikace k domu č.p. 488 podélná stání cca 6 parkovacích míst. 2) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 3) Odstranit pískoviště včetně laviček z blízkosti domu č.p Opravit povrch stávajícího asfaltového hřiště, odstranit sloupky na síť. 4) Doplnit odpadkové koše v celém sídlišti. 5) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 6) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce. Odstranit sušáky na prádlo. 7) Provést redukci vzrostlé zeleně u parkoviště. 8) Doplnit veřejné osvětlení zejména kolem parkovišť. Provést výměnu VO v blízkosti domu neobtěžovat osvětlením byty. 9) Provést výměnu žulové dlažby v ul. Karolíny Světlé za živičný povrch. 10) Vybudovat protihlukové stěny kolem třídy Tomáše Bati a kolem tělesa železnice, posílit zde protihlukové zelené pásy. 11) Vybudovat odpočinkové plochy s lavičkami od jídelny k domu č.p.513. Výměna stávajících laviček. Požadavky obyvatel domu č.490: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu na ul. Svat Čecha (umístit stání místo chodníku u plotu objektu občanské vybavenosti. Doplnit parkovací stání na ul. K.Světlé místo chodníku od objektu Medifis a ž po ul. B.Němcové. Doplnit parkoviště pod domem č.p. 490 v rámci zelené plochy k ul. K.Světlé použít zatravňovací tvárnice. Opravit a rozšířit stávající parkovací stání pod domem č.p.490 tak, aby splňovala platné normy. 2) Doplnit chybějící chodníky. 3) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. Opravit schodiště od ul. K.Světlé před domem. 4) Opravit a zpevnit plochy před kuchyní - příjezd vozidel zásobování. 5) U příjezdové komunikace k vstupu do domu č.p. 490 umístit dopravní značku zákaz vjezdu cesta je vyhrazena pro vozy záchranné služby a hasičských sborů. 6) Opravit a zpevnit plochu stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO, uzavřít ze 3 stran, nadstřelit (stanoviště kontejnerů nelze zastřešit požadavek znemožní vyvážení odpadů specializovanou technikou). Umístit stanoviště kontejnerů mimo komunikaci a parkoviště. 7) Upravit dětské hřiště u garáží. Doplnit hřiště pro větší děti. 8) Doplnit odpadkové koše u laviček. Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami a mobiliář před domem a u jídelny (severní a západní strana domu). Stojany na kola doplnit i u pošty. Opravit stávající mobiliář na východní straně domu. 9) Zrušit odpočinkovou plochu pod zastávkou MHD vzniká zde smetiště. 10) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 11) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 12) Doplnit vzrostlou zeleň před budovou MŠ, kde bylo provedeno kácení. Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny a odumřelé větve. 13) Řešit odvedení přívalových srážek od dešťové kanalizace mimo dům a chodníky. 14) Doplnit veřejné osvětlení u chodníků zejména od zastávky trolejbusu č.4 k jídelně seniorů. 15) Provést výměnu žulové dlažby v ul. K. Světlé za živičný povrch.

8 8 Požadavky obyvatel bloku č.7 - vstupy č.493 až 502: 1) Doplnit parkovací stání pod blokem č.7 a v celém sídlišti. Opravit stávající parkovací stání. Odsunout parkoviště dál od domu 2) Doplnit chybějící chodníky ve směru od ul. Růžová kolem vodoteče a vstupu č.502 a dále v pokračování ostrůvkem veřejné zeleně k ul. L.Váchy směrem k zastávce MHD vytvořit propojení na stávající chodníky. Doplnit průběžný chodník před blokem č.7. Dále chybí chodníky kolem obchodu a pošty. 3) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 4) Upravit, zpevnit a sjednotit plochy stanovišť pro kontejnery na odkládání TKO. Umístit stanoviště kontejnerů mimo komunikaci a parkoviště. Umístit stanoviště kontejnerů dál od domu. 5) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory např. kolem vyšlapaného šikmého chodníku v ostrůvku zeleně mezi blokem č. 7 a ul. L.Váchy. Doplnit lavičky u obchodu a pošty, Doplnit odpadkové koše. Doplnit lavičky a stojany na kola u každého vchodu do domu 6) Napojit sídliště na systém cyklotras města 7) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 8) Obnovit a zprovoznit záchytný příkop podél celé jižní strany bloku č. 7 s odvedením přívalových dešťových vod do vodního toku Slanice. 9) Rozšířit zpevněnou plochu a propojovací komunikaci v blízkosti zásobovací rampy objektu občanské vybavenosti tak, aby vyhovovala současným požadavkům na pohyb zásobovací nákladní dopravy a nedocházelo k narušování a ničení sousedních nezpevněných zatravněných ploch. 10) Opravit komunikace - zejména ul. L.Váchy a obslužnou komunikaci k jednotlivým vstupům a parkovacím stáním pod celým blokem č. 7. Před vstupy č. 496 a 497 opravit, zpevnit a rozšířit obrubníky (jsou zničeny pojezdem vozidel zásobování masny a restaurace. Požadujeme před vstupy č. 496 a 497 zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t. 11) Zajistit šířku komunikace ul. L.Váchy pro dva jízdní pruhy - parkoviště řešit mimo komunikaci. Opatřit vjezd do sídliště (ul. L.Váchy) dopravními značkami pro omezení nákladní dopravy (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t) a omezení rychlosti dopravy (obytná zóna do 20km/hod). 12) Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny a odumřelé větve. Odstranit břízy (alergeny) a nahradit jinou dřevinou. Doplnit keřovou výsadbu u vstupů do domu. Požadavky obyvatel domu č.513: 1) Doplnit parkovací stání. Zmenšit zahradu MŠ a vybudovat nová kapacitní parkoviště na ul. Svat.Čecha. 2) Vybudovat podzemní parkovací garáže. 3) Neumísťovat parkovací stání před vstupem do domu a pod okny - u oplocení MŠ 4) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 5) Odsunout stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO dál od domu. 6) Doplnit víceúčelové hřiště. 7) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory, opravit stávající a doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 8) Napojit sídliště na systém cyklotras města. Realizovat samostatnou cyklostezku Zlín Otrokovice.

9 9 9) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 10) Doplnit vzrostlou veřejnou zeleň a keřovou výsadbu (šeřík, pustoryl). Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny, prostřídat výsadbu břízy s jinou dřevinou, nahradit pokácenou sakuru u MŠ. Zkvalitnit údržbu trávníků (častější sečení, odvoz trávy na skládku). 11) Řešit omezení průjezdu nákladní dopravy po ul. Svat.Čecha. 12) Řešit přechody přes ul. Svat.Čecha obecně řešit bezpečný přechod pěších přes komunikace. 13) Vyhradit parkovací stání pouze pro obyvatele sídliště, aby nesloužila přilehlým rodinným domům a firmám. Požadavky obyvatel domu č.514: 1) Doplnit parkovací stání. Rozšířit parkoviště nad dětským hřištěm mezi domy č.p. 513 a ) Vybudovat podzemní parkovací garáže. 3) Neumísťovat parkovací stání pod okny místo zeleně. Neumísťovat parkoviště mezi domy č.p. 514 a 515 místo hřiště. 4) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 5) Odsunout stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO dál od domu. 6) Opravit stávající víceúčelové hřiště pro větší děti a pro dospělé mezi domy č.p. 514 a ) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory (umístit mimo dětské hřiště). Doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 8) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 9) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 10) Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny, prostřídat výsadbu břízy s jinou dřevinou. 11) Řešit omezení průjezdu nákladní dopravy po ul. Svat.Čecha. 12) Komunikace kolem sídliště označit dopravní značkou obytná zóna omezit rychlost vozidel na max. 30km/hod. Řešit úpravu křižovatky ul. Svat Čecha a K.Světlé automobily stojí až do křižovatky. 13) Při povolování nových podnikatelských aktivit v blízkosti sídliště požadovat dostatečný počet nových stání na pozemku určeném pro podnikání zajistí se parkování vozidel zaměstnanců a zákazníků firem mimo parkovací stání pro obyvatele sídliště. Požadavky obyvatel domu č.515 1) Doplnit parkovací stání u domu č.p. 515 a v rámci hřiště pod domem č.p ) Doplnit chodník kolem vodního toku Slanice. Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 3) Opravit víceúčelové hřiště pro větší děti a pískoviště mezi domy č.p. 514 a ) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory. Doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 5) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 6) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 7) Nahradit výsadbu bříz jiným druhem dřevin. 8) Odstranit betonový venkovní stůl na ping pong dlouhodobě není využíván 9) Zajistit zákaz parkování na trávnících.

10 Vyhodnocení ankety - shrnutí 10 V nejbližší době bude v areálu sídliště prioritou řešení zejména zásadních dopravních závad, které se týkají omezení průjezdného profilu komunikací a nevyhovujícího rozsahu parkovišť. Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na stávající stupeň automobilizace. Problémy s řešením dopravy v klidu v rámci sídliště jsou patrné již z průzkumu sídliště, kde je u obousměrných komunikací vždy minimálně jeden jízdní pruh omezen odstavenými osobními automobily, případně vozidla parkují na chodníku a přilehlých zatravněných plochách. Vyřešení takto závažného problému sídliště si vyžádá zásah do stávajících ploch veřejné zeleně. V rámci řešení bezpečného a bezbariérového pohybu chodců v areálu sídliště bude nezbytná oprava a výměna povrchu všech stávajících chodníků, dále doplnění a oprava veřejného osvětlení. Pěší doprava bude řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V projektu regenerace sídliště jsou zapracovány i požadavky provozovatelů stávajícího objektu prodejny, restaurace a služeb na úpravu navazujících ploch. Na základě výše uvedených požadavků byl vypracován koncept řešení, který byl odeslán na vyjádření dotčeným orgánům státní správy, správcům sítí a organizacím. Případné požadavky uvedených orgánů a správců sítí, které se týkaly celkové koncepce regenerace sídliště, byly do dokumentace zapracovány. Požadavky týkající se podrobné projektové dokumentace jednotlivých etap výstavby budou zapracovány v konkrétním řešení jednotlivých úprav. Další připomínky obyvatel sídliště například požadavky na výstavbu parkovacích objektů budou předmětem řešení dalšího rozvoje sídliště ve výhledovém období. Požadavek obyvatel na řešení protihlukových zábran v návaznosti na železnici ČD a třídu Tomáše Bati bude řešen vlastníky daných dopravních staveb z jiných finančních zdrojů. Hluk z dopravy bude vzhledem ke vzdálenosti a výšce stávajících bytových domů nutné řešit i v kombinaci se stavebními úpravami přímo na objektech (např. trojité zasklení okenních otvorů). Poţadavky obyvatel sídliště, kteří se zúčastnili ankety, se shodují se záměrem projektu regenerace panelového sídliště Podhoří, který řeší: - opravu stávajících a zásadní rozšíření a výstavbu nových ploch pro parkování osobních automobilů - opravu a rozšíření stávajících komunikací - výstavbu nové integrované stezky pro pěší a cyklistický provoz - opravu stávajících a doplnění chybějících chodníků včetně výměny povrchu a bezbariérového řešení pro matky s kočárky, seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - úpravu odpočinkových ploch a obnovu mobiliáře lavičky, odpadkové koše, stojany na kola zejména v návaznosti na vstupy do objektů občanské vybavenosti a plochy pro sportovní aktivity obyvatel. - úpravu ploch pro ukládání tuhého komunálního odpadu, včetně řešení problematiky tříděného odpadu v souladu s dnešními legislativními požadavky - modernizaci a doplnění veřejného osvětlení - potřebu kácení dřevin a náhradní výsadbu vzrostlé zeleně - opravu stávajících odvodňovacích žlabů - rozšíření víceúčelového hřiště a opravu stávajících dětských hřišť s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže - vymezení lokalit pro výhledovou výstavbu parkovacích domů

11 11 Konečný charakter a rozsah jednotlivých úprav byl stanoven na základě vyhodnocení ankety, majetkoprávních vztahů v území, zájmů města a jeho finančních možností, dále dle požadavků dotčených orgánů státní správy, správců sítí a organizací (viz 2 - Návrhová část, D - Dokladová část). d) POSOUZENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A PROSTOROVÉHO STAVU SÍDLIŠTĚ Sídliště Podhoří je situováno cca 2km západně od centra města Zlína. Leží v prostoru mezi základní dopravní kostrou města tvořenou silnicí I/49 (třídou Tomáše Bati) s přilehlým tělesem železnice ČD č.331 (Otrokovice Zlín) na severní straně a ulicí Svatopluka Čecha s přilehlou zástavbou rodinných domů na jižní straně. Z východní strany vymezuje sídliště ulice Karolíny Světlé s přilehlou zástavbou rodinných domů a na západě je ohraničeno ulicí Růžovou s přilehlými výrobními areály. Vyhodnocení současného stavu sídliště Podhoří dle průzkumu v terénu - sídliště je tvořeno panelovou zástavbou bytových domů s kapacitou 706 bytových jednotek - sídliště je z východní strany vymezeno ulicí Karolíny Světlé, z jižní strany ulicí Svatopluka Čecha a areálem mateřské školy. Na západní straně je řešené území vymezeno ulicí Růžovou. V návaznosti na dané ulice je situováno 6 třináctipatrových věžáků. Ze severu je sídliště vymezeno třídou Tomáše Bati. Paralelně s danou páteřní dopravní osou města, je sídliště uzavřeno 8-mi patrovým deskovým panelovým domem a objektem občanské vybavenosti. Centrální část sídliště je tvořena volným prostranstvím s hřišti, zatravněnými hracími plochami a vzrostlou zelení. - stavební stav objektů pro bydlení je dobrý, jednotlivé panelové bytové domy jsou průběžně opravovány, většina domů je zateplena - součástí panelového sídliště jsou objekty a areály občanské vybavenosti, jedná se o areál mateřské školy, komerční zařízení s prodejnou, restaurací a službami, dále jsou zde situovány objekty technické infrastruktury - v plochách bytové zástavby je situováno několik víceúčelových a dětských hřišť s pískovišti, některá asfaltová hřiště jsou neudržovaná a zanedbaná - špatný stav vykazují některé úseky obslužných komunikací, které bude potřeba lokálně opravit, případně rozšířit a současně zajistit jejich dostatečný průjezdní profil výstavbou nových parkovišť, která odstraní problematické odstavování vozidel na komunikacích - ve špatném stavu jsou všechny plochy pro parkování osobních automobilů obyvatel sídliště a návštěvníků zařízení občanského vybavení. U všech bytových domů i objektů občanské vybavenosti je zásadní nedostatek parkovacích stání

12 12 - povrchy všech stávajících chodníků jsou ve špatném stavu a neodpovídají potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starších občanů, případně matek s kočárky apod. - v rámci sídliště není vybudována žádná stávající cyklotrasa, přitom pro cykloturistiku jsou v dané části města (v blízkosti regionální cyklotrasy Otrokovice Zlín podél vodního toku Dřevnice) výborné podmínky, v současnosti cyklistická doprava v řešeném území probíhá nevyhovujícím způsobem po stávajících komunikacích smíšeně s vozidlovou dopravou, nebo po chodnících určených pro pěší - plochy pro nádoby na ukládání TKO jsou ve špatném stavebně technickém stavu, případně jsou nádoby na tříděný odpad umístěny zcela nevyhovujícím způsobem na komunikaci a na zatravněných plochách - stožáry a osvětlovací tělesa v areálu sídliště jsou zachovalá, v některých plochách (zejména v návaznosti na parkoviště a některé části chodníků) osvětlení zcela chybí - při průzkumu řešeného území byl zjištěn velmi špatný stav mobiliáře lavičky, odpadkové koše apod., u některých dětských hřišť a u objektů občanské vybavenosti mobiliář zcela chybí, dále v souvislosti s plánovanou výstavbou integrované stezky podél vodního toku Slanice bude nutné doplnit odpočinkovou plochu

13 13 Fotodokumentace současného stavu sídliště Podhoří křižovatka tř. Tomáše Bati a ul. Karolíny Světlé nevyhovující řešení přechodu pro chodce ul. Svatopluka Čecha vozidla odstavená na komunikaci - dopravní závada

14 14 ul. Svatopluka Čecha chybějící zastávkové zálivky pro vozidla městské hromadné dopravy ul. Svatopluka Čecha špatný technický stav parkoviště mezi domy č.p. 513 a 514

15 15 ul. Ladislava Váchy vozidla odstavená na komunikaci - dopravní závada parkoviště u domu č.p. 488 odstavování vozidel na nezpevněných zatravněných plochách

16 16 parkoviště u domu č.p. 489 nedostatečná zpevněná plocha, automobily částečně odstavovány na trávníku špatný technický stav ul. Ladislava Váchy

17 17 špatný technický stav obslužné komunikace u řadových garáží stávající stav obslužné komunikace u domu č.p. 488

18 18 stávající stav obslužné komunikace u domu č.p. 513 špatný stav víceúčelového hřiště u domu č.p.515, které není dlouhodobě využíváno vhodná plocha pro realizaci nového parkoviště

19 19 ul. Karolíny Světlé povrch komunikace tvoří žulová dlažba zdroj hluku chybějící cyklostezka v souběhu s vodním tokem Slanice

20 20 chybějící komunikace pro pěší špatný technický stav chodníků v areálu sídliště

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI

OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513 760 01 Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 OBSAH NÁVRHOVÉ ČÁSTI TEXTOVÁ ČÁST

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

OBJEDNATEL: ZPRACOVATEL:

OBJEDNATEL: ZPRACOVATEL: 1 OBJEDNATEL: Město Veselí nad Moravou ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. Tomáše Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch. Mirka

Více

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce:

Místní program obnovy Obce Citice do roku 2020 obsahuje tyto akce: MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY OBCE CITICE Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje Název stavby: k.ú. Všekary Kat. území: Všekary 704 172 pozemky Druh stavby: Projektová dokumentace: 1129/1, 1109/1 vlastním SÚSPK 673/2, 1091/1, 1074/1, 1074/6, 1074/13

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu

ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV. KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz www.kt-arch.eu ÚZEMNÍ STUDIE VALCHOV Ú P R A V A C E N T R A O B C E P O D É L T O K U V A L C H O V K A Objednatel: Zpracovatel: Obec Valchov KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno Tel: 605 944 569 E-mail: ktal@iol.cz

Více

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E

M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E M Í S T N Í P R O G R A M O B N O V Y O B C E C I T I C E Ministerstvo pro Místní rozvoj vydalo zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstvo pro Místní rozvoj v rámci

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!!

Statutární město Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Regenerace sídliště Fifejdy I - sídliště, kde to žije!!! Stávající urbanistická koncepce cca 3000 obyvatel 20 ha ploch mezi domy urbanistické uspořádání převážně výškových domů kolem centrální zelené plochy intenzita výstavby i dopravy klesá směrem dovnitř sídliště

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST

OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST OBSAH STUDIE A. TEXTOVÁ ČÁST A.1 Úvodní údaje A.2 Podklady pro zpracování studie A.3 Zdůvodnění záměru A.4 Prověření souladu s územním plánem A.5 Vyhodnocení řešeného území A.6 Kapacitní údaje A.7 Zásady

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Obsah analytické části

Obsah analytické části Obsah analytické části I. Vydaná územně plánovací dokumentace II. Dříve zpracované záměry, strategie III. Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště IV. Posouzení sídliště z hledisek stavebně technického,

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Pardubicemi = Stezka mechu a perníku. Aktuální stav, nejbližší budoucnost NOSITELEM PROJEKTU JE SVAZEK OBCÍ Dobrovolný svazek obcí Hradubická labská (dále DSO) byl založen

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH

ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH . ÚZEMNÍ STUDIE (V PARAMETRECH REGULAČNÍHO PLÁNU) UHERSKÝ BROD HISTORICKÉ JÁDRO I. NÁVRH Pořizovatel: Město Uherský Brod Zpracovatel: Ing.arch.Jaroslav Meluzín Vypracovali: Ing.arch.Jaroslav Meluzin autor

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU

HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU ROZBOR 01 HLAVNÍ ASPEKTY NÁVRHU PROJEKTU DOPRAVA - změna dopravního režimu - cílené vymezení parkování - požární řešení platných vyhlášek ZELEŇ - zachování hodnotné zeleně - kolize sítí, neřešená koncepce

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o.

[2006] STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky. Technické služby Vsetín, s.r.o. [2006] Technické služby Vsetín, sro STUDIE [ STANDARDY ŽIVOTA NA SÍDLIŠTI ] Sídliště Rybníky 2 / 9 [ Sídliště ] Studie zpracovaná Technickými službami Vsetín pod názvem Standardy života na sídlištích pro

Více

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č.

D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice. Dětské hřiště Měřičkova zakázka č. D. 1. 6 Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u BD Měřičkova 50 52, Brno Řečkovice Ing.arch. Martin Kabát. Tel.: +420 724 130 780 e-mail: martin.kabat@gasag.cz 1 A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Město Javorník Č.J.: MEJV/791/2013 Datum 18.3.2013 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Javorník, příslušné podle 6 odstavce 5 písm. c) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

P R Ů V O D N Í Z P R Á V A D O K U M E N T A C E P R O S T A V E B N Í P O V O L E N Í ÚZEMNÍ STUDIE ( ÚS) A P R Ů V O D N Í Z P R Á V A územní studie pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova identifikační údaje

Více

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah.

Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova (podklad pro změnu územního plánu města Brna). obsah. Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 5/13 ZMČ 5/13.8 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 23.06.2008 Vyjádření k projektové dokumentaci nazvané Mimoúrovňová křižovatka VMO Rokytova

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH

PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PARKOVACÍ STÁNÍ PRO BUS U ZŠ V OKŘÍŠKÁCH 1 Obsah: 1 Identifikační údaje objektu... 3 1.1 Zadavatel... 3 1.2 Zhotovitel... 3 2 Základní údaje o stavbě... 3 2.1 Stručný popis návrhu stavby...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015)

Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) Projektová dokumentace Železný Brod, Jiráskovo nábřeží - parkoviště Dokumentace upravená pro potřebu výběru zhotovitele a zadání stavby (2015) 1. Identifikační údaje a/ označení stavby: Železný Brod Jiráskovo

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ

Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY ČÁST PRVNÍ Obecně závazná vyhláška obce Paseky č.1/2004 ze dne 10.12.2004, KTEROU SE VYHLAŠUJE ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKY Zastupitelstvo obce Paseka se na svém zasedání dne 10. 12. 2004 rozhodlo vydat

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje. 2. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba : Karlovy Vary - Tašovice, - úprava tašovické návsi kraj : Karlovarský obec : Karlovy Vary - Tašovice Katastrální území : Tašovice 631060 Parcelní čísla

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu

Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Bezbariérová vyhláška ve vztahu ke stavbám pro cyklistickou infrastrukturu Úvod Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen bezbariérová

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více