OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI"

Transkript

1 1 OBJEDNATEL: Statutární město Zlín ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha Zlín Vypracoval: Technická kontrola: Ing.arch. Dita Kunetková Datum zpracování: červen 2013 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH ANALYTICKÉ ČÁSTI kapitola: str.: a) Schválená územně plánovací dokumentace 4 b) Dříve zpracované záměry a strategie 4 c) Vyhodnocení ankety mezi obyvateli sídliště 5 d) Posouzení stavebně technického, funkčně provozního a prostorového stavu sídliště e) Základní údaje, věková a sociální skladba obyvatel, potřeba parkovacích a odstavných míst f) Rozbor ekonomických podmínek úprav 34 g) Charakteristika jednotlivých úprav 35 PŘÍLOHY: Příloha č. 1 - Platný ÚP Zlína širší vztahy Příloha č. 2 - Situace stávajícího stavu

2 2 1) ANALYTICKÁ ČÁST Základní údaje Zpracování dokumentace bylo zadáno objednatelem (Statutárním městem Zlín) ke zpracování Ing.arch. Jaroslavu Kunetkovi v březnu Dokumentace bude sloužit pro čerpání finančních prostředků z dotačních titulů zřizovaných Vládou České republiky v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. Projekt je zpracován na základě objednávky č. O Projekt je zpracován v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 494/2000 Sb. Analytická část obsahuje vyhodnocení podkladových materiálů a průzkumu projektanta v terénu včetně vyhodnocení ankety mezi obyvateli panelového sídliště, kterou uspořádal projektant v dubnu Přehled podkladů - Územní plán Zlín (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o., 12/2011) - Projektová dokumentace Rekonstrukce přechodu pro pěší na ul. K. Světlé (Zlín Podhoří), zpracovatel: CROSS Zlín, a.s. - Projektová dokumentace Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha (Zlín Podhoří), zpracovatel: Ing. K.Prokůpek - Požadavky obyvatel sídliště shromážděné v rámci ankety, která pro bíhala v jednotlivých bytových domech od do Rozsah řešeného území Rozsah území řešeného projektem regenerace panelového sídliště, byl určen objednatelem. V souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb, 2. zahrnuje panelové sídliště Podhoří včetně stávajících ploch pro sport a občanskou vybavenost, dále plochy pro parkování a odstavování osobních automobilů obyvatel sídliště. Řešené území se nachází v katastrálním území Prštné - viz. příloha č.1. Rozsah řešeného území panelového sídliště Podhoří: cca 4,5 ha Širší vztahy Řešené území je součástí krajského města Zlína. Sídliště Podhoří je situováno cca 2 km západně od centra města. Město Zlín leží v údolí řeky Dřevnice mezi Vizovickými vrchy na jihu a Hostýnskými vrchy na severu. Údolí řeky Dřevnice s příznivými životními podmínkami, vytvářelo předpoklady pro trvalé osídlení již v pravěku a středověku. Město Zlín je centrem východní Moravy, plní funkci průmyslově podnikatelského centra širšího regionu. Je nazýváno rovněž městem zeleně nebo městem sportu.

3 3 Základní obrysy město získalo v době působení továrníka Tomáše Bati. Za jeho éry město vyrostlo na zelené louce dle vizí významných českých i světových architektů. Město tak získalo moderní funkcionalistických charakter, který nemá obdobu v celé Evropě. Určujícím urbanistickým prvkem města je regulované koryto řeky Dřevnice a dopravní kostra tvořená silnicí I. třídy číslo 49 (třída Tomáše Bati) a železnicí ČD č. 331 (Otrokovice Zlín Vizovice) procházející podélnou osou města ve směru východ - západ. Na uvedenou dopravní osu je napojena síť místních komunikací, které plní obslužnou funkci v území. Řešené území panelového sídliště Podhoří vymezuje na severu těleso železnice a silnice I/49 na východní a jižní straně je sídliště lemováno zástavbou rodinných domů, na západní straně obytné plochy volně navazují na výrobní areály. Pro volnočasové aktivity obyvatel jsou v rámci města Zlína realizována rozsáhlá sportovní zařízení - sportovní areály s tenisovými kurty a fotbalovými hřišti, zimní stadion, sportovní haly, krytý bazén, lázně, koupaliště, golfové hřiště, cyklostezky atd. Z hlediska letního turistického ruchu je přitažlivé i širší okolí města. Zejména jsou využívány turistické stezky a cyklostezky v rámci Vizovických a Hostýnských vrchů. Dále je v blízkosti města Baťův plavební kanál s možností půjčování lodí a slepá ramena řeky Moravy využívaná k přírodnímu koupání. Přirozenou krajinářskou hodnotou se vyznačují především lesní porosty a louky v přírodních parcích Hostýnských a Vizovických vrchů, dále doprovodná mokřadní společenstva ramen řeky Moravy. Uvedené okolí města předurčuje dané území zejména k rozvoji pěší turistiky a cykloturistiky. Panelové sídliště Podhoří je situováno v okrajové části zástavby města na rozhraní mezi místní částí Prštné a Louky v těsné návaznosti na základní dopravní kostru města tj. Třídu Tomáše Bati. Sídliště je dominantou zástavby individuálního bydlení v návaznosti na stávající výrobní areály v okrajové části města Zlína. Z pohledu celkového architektonického, urbanistického a estetického účinku města je velmi důležitá i kvalita ploch navazující zástavby. Areál sídliště s možností bydlení pro 1500 až 2300 obyvatel je nezbytné vybavit dopravní obsluhou v souladu s požadavky současné automobilizace. Celková úprava a regenerace ploch sídliště Podhoří se z výše uvedených důvodů jeví jako nezbytná. Prvořadým cílem řešení projektu regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří je zkvalitnění obytného prostředí panelového sídliště v souladu s potřebami všech věkových skupin obyvatelstva s jejich mnohdy protikladnými požadavky. Největším problémem je řešení dopravní obslužnosti obytných objektů a zejména související dopravy v klidu v rámci sídliště v souladu s požadavky platných právních předpisů a současného stupně automobilizace. Důležité je rovněž zkvalitnění stávajících a doplnění chybějících úseků chodníků včetně zajištění bezbariérového řešení komunikací pro pěší a doplnění odpočinkových ploch. Oprava veřejného osvětlení zajistí zvýšení bezpečnosti v nočních hodinách. Součástí požadovaných úprav je i rekonstrukce stávajících a doplnění chybějících hřišť a zařízení pro sport a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Všestranné zlepšení obytného prostředí sídliště Podhoří má velký význam pro zkvalitnění zástavby města Zlína v lokalitě, která tvoří dominantu okrajové části nízké zástavby individuálního bydlení. Řešení dopravy v klidu, obnova veřejných ploch a sportovišť povede k vytvoření atraktivního obytného prostředí pro život obyvatel sídliště.

4 4 a) SCHVÁLENÁ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE Pro město byl zpracován a vydán formou opatření obecné povahy Územní plán Zlín (zpracovatel: Urbanistické středisko Brno, spol.s r.o., 12/2011) - tudíž město má platnou územně plánovací dokumentaci. Lokalita řešená projektem regenerace panelového sídliště je v souladu s funkčním vymezením ploch řešených schválenou územně plánovací dokumentací viz příloha č.1. Z toho důvodu si realizace projektu nevyžádá vypracování změny Územního plánu Zlína. Úpravy navržené v rámci projektu regenerace panelového sídliště Zlín - Podhoří jsou řešeny v souladu s územně plánovací dokumentací. Charakteristika funkčních ploch stanovených schválenou územně plánovací dokumentací v řešené lokalitě sídliště Podhoří: BH: OV: plochy bydlení hromadného plochy občanského vybavení veřejné vybavení OK.1: plochy občanského vybavení komerční zařízení DS: plochy dopravní infrastruktury silniční doprava P: plochy veřejných prostranství Navrhované úpravy tj. rozšíření ploch pro parkování (v plochách P, OV a BH), úprava technické infrastruktury (v plochách BH), úprava a výstavba komunikací vozidlových a pěších (v plochách BH), výstavba hřišť (v plochách BH) a výsadba zeleně (v plochách BH) jsou v daném vymezení funkčního využití stanoveném v platném Územním plánu Zlín přípustné. b) DŘÍVE ZPRACOVANÉ ZÁMĚRY A STRATEGIE Veškeré dříve zpracované záměry a strategie pro celkový rozvoj města Zlína včetně dotčené lokality sídliště Podhoří byly souhrnně zapracovány do platného Územního plánu města Zlína. V rámci územního plánu města jsou v lokalitě sídliště Podhoří zachovány stávající plochy pro bydlení, občanskou vybavenost, technickou vybavenost, dopravu a pro veřejná prostranství. Zástavba dotčené části města je plně stabilizována. V rámci sídliště není navrhována nová výstavba, případně změna funkčního využití stávajících objektů.

5 5 Předpokládaný rozvoj města a dotčené lokality řešený územním plánem Územní plán řeší v lokalitě Podhoří zejména stabilizaci stávajících ploch bydlení v bytových domech a ploch občanské vybavenosti. Stávající dopravní kostra pro obsluhu sídliště je plně zachována. Podmínky funkčního využití stabilizovaných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost stanovené v textové části územního plánu umožňují další výstavbu komunikací a parkovacích stání, výstavbu nových sportovních ploch a odpočinkových ploch dle konkrétní potřeby obyvatel sídliště. Podstatným činitelem k celkovému rozvoji řešeného území sídliště Podhoří bude další zvýšení počtu pracovních příležitostí v krajském městě Zlíně. Dostatečná nabídka nových ploch pro podnikání a výrobu předurčuje možnost zvýšení počtu pracovních příležitostí a tím i další rozvoj města po všech stránkách. Vymezení návrhových ploch pro výrobu je jedním z úkolů komplexního řešení rozvoje celého katastrálního území Zlín v rámci územního plánu města. Z hlediska dlouhodobých záměrů a strategií můžeme konstatovat, že v rámci řešení schválené územně plánovací dokumentace jsou dány velmi dobré podmínky pro celkový rozvoj města, a tedy i řešeného území sídliště Podhoří a jeho blízkého okolí. Aktuální záměry města v lokalitě sídliště Podhoří V současnosti probíhá příprava rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha a úprava křižovatky tř. Tomáše Bati s ul. Karolíny Světlé. V nejbližší době bude v areálu sídliště provedena výstavba souvislých šikmých parkovacích stání podél ulice Svat.Čecha v rámci zrušení jednoho chodníku a záboru požadovaného rozsahu navazující zeleně sídliště a oploceného areálu mateřské školy. Pro zvýšení bezpečnosti provozu na komunikaci bude provedena úprava křižovatky třídy Tomáše Bati s ulicí Karolíny Světlé včetně úpravy přechodu pro chodce. c) VYHODNOCENÍ ANKETY MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ Zpracovatel dokumentace uspořádal v termínu od do anketu pro obyvatele panelového sídliště Podhoří. V květnu a červnu 2013 byly osloveny dotčené orgány státní správy, správci sítí a další právnické a fyzické osoby, aby vyjádřili předběžné požadavky k záměru regenerace panelového sídliště Podhoří. Anketa byla uspořádána v průběhu zpracování projektu regenerace panelového sídliště za účelem seznámení občanů dotčených orgánů státní správy a organizací se záměrem a důsledky připravovaných úprav. Obyvatelé a dotčené orgány státní správy, právnické a fyzické osoby se mohli seznámit s rozpracovaným projektem regenerace panelového sídliště Podhoří na základě předběžně zpracované souborné situace se zákresem předpokládaných úprav v měřítku 1 : 750.

6 6 Anketa byla uspořádána prostřednictvím zástupců společenství vlastníků bytových jednotek v jednotlivých panelových domech sídliště Podhoří. O průběhu ankety byly obyvatelé sídliště informování v předstihu v měsíčníku Magazín Zlín vydávaném Magistrátem města Zlína. Projekt regenerace panelového sídliště Zlín Podhoří předložený v rozpracovanosti byl průběžně vystaven k nahlédnutí na Magistrátu města Zlína, zde bylo rovněž možné uplatnit připomínky k dokumentaci. Problémy k řešení dle vyhodnocení ankety mezi obyvatelstvem sídliště Požadavky obyvatel domu č.488: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu na ul. L.Váchy, u pošty a obchodu. Opravit stávající parkovací stání. Odsunout parkoviště od domu k třídě Tomáše Bati. 2) Doplnit chybějící chodníky. Vybudovat nový chodník k zastávce MHD tak, aby obyvatelé sídliště neprocházeli těsně kolem domu č.p ) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 4) Upravit a zpevnit plochy stanovišť pro kontejnery na odkládání TKO. Řešit příjezd ke kontejnerům v únosnosti pro nákladní dopravu vozidel technických služeb. 5) Doplnit dětské hřiště, víceúčelové hřiště pro děti 10 až 14 let. Opravit stávající hřiště a jejich zařízení. Doplnit v areálu sídliště zpevněné plochy s vhodným povrchem pro trénink dětí v jízdě na kole a kolečkových bruslích. Doplnit hřiště (posilovnu) pro seniory. 6) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami a mobiliář v blízkosti domu. Opravit stávající mobiliář. 7) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 8) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 9) Zachovat stávající zeleň. Vymezit vnitřní prostor sídliště formou parku se zákazem venčení psů. 10) Opravit a zpevnit plochy kolem domu a před vchody. 11) Provést výměnu stožárů a těles veřejného osvětlení. Rozmístit a snížit veřejné osvětlení tak, aby neobtěžovalo byty. 12) Provést výměnu žulové dlažby v ul. Karolíny Světlé za živičný povrch. 13) Vybudovat protihlukové stěny kolem třídy Tomáše Bati a kolem tělesa železnice 14) Vybudovat odpočinkové plochy s lavičkami kolem památného stromu moruše 15) Vybudovat parkovací stání na střeše objektu hromadných garáží v ul. L.Váchy. 16) Upravit křižovatku třídy Tomáše Bati a ul. Karolíny Světlé tak, aby umožnila odbočení vozidel směr Otrokovice. 17) Nepovolovat v blízkosti domu služby, které obtěžují obytnou zástavbu hlukem (výkup kovového odpadu, pneuservis atd.). 18) Opravit objekty občanské vybavenosti zejména provést nové barevné řešení fasád.

7 7 Požadavky obyvatel domu č.489: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu. Rozšířit stávající parkoviště na úkor zeleně včetně řešení odvodnění parkoviště. Doplnit kolem příjezdové komunikace k domu č.p. 488 podélná stání cca 6 parkovacích míst. 2) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 3) Odstranit pískoviště včetně laviček z blízkosti domu č.p Opravit povrch stávajícího asfaltového hřiště, odstranit sloupky na síť. 4) Doplnit odpadkové koše v celém sídlišti. 5) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 6) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce. Odstranit sušáky na prádlo. 7) Provést redukci vzrostlé zeleně u parkoviště. 8) Doplnit veřejné osvětlení zejména kolem parkovišť. Provést výměnu VO v blízkosti domu neobtěžovat osvětlením byty. 9) Provést výměnu žulové dlažby v ul. Karolíny Světlé za živičný povrch. 10) Vybudovat protihlukové stěny kolem třídy Tomáše Bati a kolem tělesa železnice, posílit zde protihlukové zelené pásy. 11) Vybudovat odpočinkové plochy s lavičkami od jídelny k domu č.p.513. Výměna stávajících laviček. Požadavky obyvatel domu č.490: 1) Doplnit parkovací stání v blízkosti domu na ul. Svat Čecha (umístit stání místo chodníku u plotu objektu občanské vybavenosti. Doplnit parkovací stání na ul. K.Světlé místo chodníku od objektu Medifis a ž po ul. B.Němcové. Doplnit parkoviště pod domem č.p. 490 v rámci zelené plochy k ul. K.Světlé použít zatravňovací tvárnice. Opravit a rozšířit stávající parkovací stání pod domem č.p.490 tak, aby splňovala platné normy. 2) Doplnit chybějící chodníky. 3) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. Opravit schodiště od ul. K.Světlé před domem. 4) Opravit a zpevnit plochy před kuchyní - příjezd vozidel zásobování. 5) U příjezdové komunikace k vstupu do domu č.p. 490 umístit dopravní značku zákaz vjezdu cesta je vyhrazena pro vozy záchranné služby a hasičských sborů. 6) Opravit a zpevnit plochu stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO, uzavřít ze 3 stran, nadstřelit (stanoviště kontejnerů nelze zastřešit požadavek znemožní vyvážení odpadů specializovanou technikou). Umístit stanoviště kontejnerů mimo komunikaci a parkoviště. 7) Upravit dětské hřiště u garáží. Doplnit hřiště pro větší děti. 8) Doplnit odpadkové koše u laviček. Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami a mobiliář před domem a u jídelny (severní a západní strana domu). Stojany na kola doplnit i u pošty. Opravit stávající mobiliář na východní straně domu. 9) Zrušit odpočinkovou plochu pod zastávkou MHD vzniká zde smetiště. 10) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 11) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 12) Doplnit vzrostlou zeleň před budovou MŠ, kde bylo provedeno kácení. Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny a odumřelé větve. 13) Řešit odvedení přívalových srážek od dešťové kanalizace mimo dům a chodníky. 14) Doplnit veřejné osvětlení u chodníků zejména od zastávky trolejbusu č.4 k jídelně seniorů. 15) Provést výměnu žulové dlažby v ul. K. Světlé za živičný povrch.

8 8 Požadavky obyvatel bloku č.7 - vstupy č.493 až 502: 1) Doplnit parkovací stání pod blokem č.7 a v celém sídlišti. Opravit stávající parkovací stání. Odsunout parkoviště dál od domu 2) Doplnit chybějící chodníky ve směru od ul. Růžová kolem vodoteče a vstupu č.502 a dále v pokračování ostrůvkem veřejné zeleně k ul. L.Váchy směrem k zastávce MHD vytvořit propojení na stávající chodníky. Doplnit průběžný chodník před blokem č.7. Dále chybí chodníky kolem obchodu a pošty. 3) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 4) Upravit, zpevnit a sjednotit plochy stanovišť pro kontejnery na odkládání TKO. Umístit stanoviště kontejnerů mimo komunikaci a parkoviště. Umístit stanoviště kontejnerů dál od domu. 5) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory např. kolem vyšlapaného šikmého chodníku v ostrůvku zeleně mezi blokem č. 7 a ul. L.Váchy. Doplnit lavičky u obchodu a pošty, Doplnit odpadkové koše. Doplnit lavičky a stojany na kola u každého vchodu do domu 6) Napojit sídliště na systém cyklotras města 7) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 8) Obnovit a zprovoznit záchytný příkop podél celé jižní strany bloku č. 7 s odvedením přívalových dešťových vod do vodního toku Slanice. 9) Rozšířit zpevněnou plochu a propojovací komunikaci v blízkosti zásobovací rampy objektu občanské vybavenosti tak, aby vyhovovala současným požadavkům na pohyb zásobovací nákladní dopravy a nedocházelo k narušování a ničení sousedních nezpevněných zatravněných ploch. 10) Opravit komunikace - zejména ul. L.Váchy a obslužnou komunikaci k jednotlivým vstupům a parkovacím stáním pod celým blokem č. 7. Před vstupy č. 496 a 497 opravit, zpevnit a rozšířit obrubníky (jsou zničeny pojezdem vozidel zásobování masny a restaurace. Požadujeme před vstupy č. 496 a 497 zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t. 11) Zajistit šířku komunikace ul. L.Váchy pro dva jízdní pruhy - parkoviště řešit mimo komunikaci. Opatřit vjezd do sídliště (ul. L.Váchy) dopravními značkami pro omezení nákladní dopravy (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t) a omezení rychlosti dopravy (obytná zóna do 20km/hod). 12) Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny a odumřelé větve. Odstranit břízy (alergeny) a nahradit jinou dřevinou. Doplnit keřovou výsadbu u vstupů do domu. Požadavky obyvatel domu č.513: 1) Doplnit parkovací stání. Zmenšit zahradu MŠ a vybudovat nová kapacitní parkoviště na ul. Svat.Čecha. 2) Vybudovat podzemní parkovací garáže. 3) Neumísťovat parkovací stání před vstupem do domu a pod okny - u oplocení MŠ 4) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 5) Odsunout stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO dál od domu. 6) Doplnit víceúčelové hřiště. 7) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory, opravit stávající a doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 8) Napojit sídliště na systém cyklotras města. Realizovat samostatnou cyklostezku Zlín Otrokovice.

9 9 9) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 10) Doplnit vzrostlou veřejnou zeleň a keřovou výsadbu (šeřík, pustoryl). Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny, prostřídat výsadbu břízy s jinou dřevinou, nahradit pokácenou sakuru u MŠ. Zkvalitnit údržbu trávníků (častější sečení, odvoz trávy na skládku). 11) Řešit omezení průjezdu nákladní dopravy po ul. Svat.Čecha. 12) Řešit přechody přes ul. Svat.Čecha obecně řešit bezpečný přechod pěších přes komunikace. 13) Vyhradit parkovací stání pouze pro obyvatele sídliště, aby nesloužila přilehlým rodinným domům a firmám. Požadavky obyvatel domu č.514: 1) Doplnit parkovací stání. Rozšířit parkoviště nad dětským hřištěm mezi domy č.p. 513 a ) Vybudovat podzemní parkovací garáže. 3) Neumísťovat parkovací stání pod okny místo zeleně. Neumísťovat parkoviště mezi domy č.p. 514 a 515 místo hřiště. 4) Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 5) Odsunout stanoviště pro kontejnery na odkládání TKO dál od domu. 6) Opravit stávající víceúčelové hřiště pro větší děti a pro dospělé mezi domy č.p. 514 a ) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory (umístit mimo dětské hřiště). Doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 8) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 9) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 10) Provést řádnou údržbu stávající vzrostlé zeleně, odstranit přestárlé dřeviny, prostřídat výsadbu břízy s jinou dřevinou. 11) Řešit omezení průjezdu nákladní dopravy po ul. Svat.Čecha. 12) Komunikace kolem sídliště označit dopravní značkou obytná zóna omezit rychlost vozidel na max. 30km/hod. Řešit úpravu křižovatky ul. Svat Čecha a K.Světlé automobily stojí až do křižovatky. 13) Při povolování nových podnikatelských aktivit v blízkosti sídliště požadovat dostatečný počet nových stání na pozemku určeném pro podnikání zajistí se parkování vozidel zaměstnanců a zákazníků firem mimo parkovací stání pro obyvatele sídliště. Požadavky obyvatel domu č.515 1) Doplnit parkovací stání u domu č.p. 515 a v rámci hřiště pod domem č.p ) Doplnit chodník kolem vodního toku Slanice. Opravit všechny chodníky v rámci sídliště tak, aby nedocházelo k jejich devastaci při pojezdu technikou pro údržbu zeleně a pro odklízení sněhu. 3) Opravit víceúčelové hřiště pro větší děti a pískoviště mezi domy č.p. 514 a ) Doplnit odpočinkové plochy s lavičkami pro seniory. Doplnit chybějící mobiliář (odpadkové koše). 5) Napojit sídliště na systém cyklotras města. 6) Zachovat v blízkosti domu klepače na koberce a sušáky na prádlo. 7) Nahradit výsadbu bříz jiným druhem dřevin. 8) Odstranit betonový venkovní stůl na ping pong dlouhodobě není využíván 9) Zajistit zákaz parkování na trávnících.

10 Vyhodnocení ankety - shrnutí 10 V nejbližší době bude v areálu sídliště prioritou řešení zejména zásadních dopravních závad, které se týkají omezení průjezdného profilu komunikací a nevyhovujícího rozsahu parkovišť. Doprava v klidu bude řešena v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na stávající stupeň automobilizace. Problémy s řešením dopravy v klidu v rámci sídliště jsou patrné již z průzkumu sídliště, kde je u obousměrných komunikací vždy minimálně jeden jízdní pruh omezen odstavenými osobními automobily, případně vozidla parkují na chodníku a přilehlých zatravněných plochách. Vyřešení takto závažného problému sídliště si vyžádá zásah do stávajících ploch veřejné zeleně. V rámci řešení bezpečného a bezbariérového pohybu chodců v areálu sídliště bude nezbytná oprava a výměna povrchu všech stávajících chodníků, dále doplnění a oprava veřejného osvětlení. Pěší doprava bude řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V projektu regenerace sídliště jsou zapracovány i požadavky provozovatelů stávajícího objektu prodejny, restaurace a služeb na úpravu navazujících ploch. Na základě výše uvedených požadavků byl vypracován koncept řešení, který byl odeslán na vyjádření dotčeným orgánům státní správy, správcům sítí a organizacím. Případné požadavky uvedených orgánů a správců sítí, které se týkaly celkové koncepce regenerace sídliště, byly do dokumentace zapracovány. Požadavky týkající se podrobné projektové dokumentace jednotlivých etap výstavby budou zapracovány v konkrétním řešení jednotlivých úprav. Další připomínky obyvatel sídliště například požadavky na výstavbu parkovacích objektů budou předmětem řešení dalšího rozvoje sídliště ve výhledovém období. Požadavek obyvatel na řešení protihlukových zábran v návaznosti na železnici ČD a třídu Tomáše Bati bude řešen vlastníky daných dopravních staveb z jiných finančních zdrojů. Hluk z dopravy bude vzhledem ke vzdálenosti a výšce stávajících bytových domů nutné řešit i v kombinaci se stavebními úpravami přímo na objektech (např. trojité zasklení okenních otvorů). Poţadavky obyvatel sídliště, kteří se zúčastnili ankety, se shodují se záměrem projektu regenerace panelového sídliště Podhoří, který řeší: - opravu stávajících a zásadní rozšíření a výstavbu nových ploch pro parkování osobních automobilů - opravu a rozšíření stávajících komunikací - výstavbu nové integrované stezky pro pěší a cyklistický provoz - opravu stávajících a doplnění chybějících chodníků včetně výměny povrchu a bezbariérového řešení pro matky s kočárky, seniory a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace - úpravu odpočinkových ploch a obnovu mobiliáře lavičky, odpadkové koše, stojany na kola zejména v návaznosti na vstupy do objektů občanské vybavenosti a plochy pro sportovní aktivity obyvatel. - úpravu ploch pro ukládání tuhého komunálního odpadu, včetně řešení problematiky tříděného odpadu v souladu s dnešními legislativními požadavky - modernizaci a doplnění veřejného osvětlení - potřebu kácení dřevin a náhradní výsadbu vzrostlé zeleně - opravu stávajících odvodňovacích žlabů - rozšíření víceúčelového hřiště a opravu stávajících dětských hřišť s ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže - vymezení lokalit pro výhledovou výstavbu parkovacích domů

11 11 Konečný charakter a rozsah jednotlivých úprav byl stanoven na základě vyhodnocení ankety, majetkoprávních vztahů v území, zájmů města a jeho finančních možností, dále dle požadavků dotčených orgánů státní správy, správců sítí a organizací (viz 2 - Návrhová část, D - Dokladová část). d) POSOUZENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, FUNKČNĚ PROVOZNÍHO A PROSTOROVÉHO STAVU SÍDLIŠTĚ Sídliště Podhoří je situováno cca 2km západně od centra města Zlína. Leží v prostoru mezi základní dopravní kostrou města tvořenou silnicí I/49 (třídou Tomáše Bati) s přilehlým tělesem železnice ČD č.331 (Otrokovice Zlín) na severní straně a ulicí Svatopluka Čecha s přilehlou zástavbou rodinných domů na jižní straně. Z východní strany vymezuje sídliště ulice Karolíny Světlé s přilehlou zástavbou rodinných domů a na západě je ohraničeno ulicí Růžovou s přilehlými výrobními areály. Vyhodnocení současného stavu sídliště Podhoří dle průzkumu v terénu - sídliště je tvořeno panelovou zástavbou bytových domů s kapacitou 706 bytových jednotek - sídliště je z východní strany vymezeno ulicí Karolíny Světlé, z jižní strany ulicí Svatopluka Čecha a areálem mateřské školy. Na západní straně je řešené území vymezeno ulicí Růžovou. V návaznosti na dané ulice je situováno 6 třináctipatrových věžáků. Ze severu je sídliště vymezeno třídou Tomáše Bati. Paralelně s danou páteřní dopravní osou města, je sídliště uzavřeno 8-mi patrovým deskovým panelovým domem a objektem občanské vybavenosti. Centrální část sídliště je tvořena volným prostranstvím s hřišti, zatravněnými hracími plochami a vzrostlou zelení. - stavební stav objektů pro bydlení je dobrý, jednotlivé panelové bytové domy jsou průběžně opravovány, většina domů je zateplena - součástí panelového sídliště jsou objekty a areály občanské vybavenosti, jedná se o areál mateřské školy, komerční zařízení s prodejnou, restaurací a službami, dále jsou zde situovány objekty technické infrastruktury - v plochách bytové zástavby je situováno několik víceúčelových a dětských hřišť s pískovišti, některá asfaltová hřiště jsou neudržovaná a zanedbaná - špatný stav vykazují některé úseky obslužných komunikací, které bude potřeba lokálně opravit, případně rozšířit a současně zajistit jejich dostatečný průjezdní profil výstavbou nových parkovišť, která odstraní problematické odstavování vozidel na komunikacích - ve špatném stavu jsou všechny plochy pro parkování osobních automobilů obyvatel sídliště a návštěvníků zařízení občanského vybavení. U všech bytových domů i objektů občanské vybavenosti je zásadní nedostatek parkovacích stání

12 12 - povrchy všech stávajících chodníků jsou ve špatném stavu a neodpovídají potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace, starších občanů, případně matek s kočárky apod. - v rámci sídliště není vybudována žádná stávající cyklotrasa, přitom pro cykloturistiku jsou v dané části města (v blízkosti regionální cyklotrasy Otrokovice Zlín podél vodního toku Dřevnice) výborné podmínky, v současnosti cyklistická doprava v řešeném území probíhá nevyhovujícím způsobem po stávajících komunikacích smíšeně s vozidlovou dopravou, nebo po chodnících určených pro pěší - plochy pro nádoby na ukládání TKO jsou ve špatném stavebně technickém stavu, případně jsou nádoby na tříděný odpad umístěny zcela nevyhovujícím způsobem na komunikaci a na zatravněných plochách - stožáry a osvětlovací tělesa v areálu sídliště jsou zachovalá, v některých plochách (zejména v návaznosti na parkoviště a některé části chodníků) osvětlení zcela chybí - při průzkumu řešeného území byl zjištěn velmi špatný stav mobiliáře lavičky, odpadkové koše apod., u některých dětských hřišť a u objektů občanské vybavenosti mobiliář zcela chybí, dále v souvislosti s plánovanou výstavbou integrované stezky podél vodního toku Slanice bude nutné doplnit odpočinkovou plochu

13 13 Fotodokumentace současného stavu sídliště Podhoří křižovatka tř. Tomáše Bati a ul. Karolíny Světlé nevyhovující řešení přechodu pro chodce ul. Svatopluka Čecha vozidla odstavená na komunikaci - dopravní závada

14 14 ul. Svatopluka Čecha chybějící zastávkové zálivky pro vozidla městské hromadné dopravy ul. Svatopluka Čecha špatný technický stav parkoviště mezi domy č.p. 513 a 514

15 15 ul. Ladislava Váchy vozidla odstavená na komunikaci - dopravní závada parkoviště u domu č.p. 488 odstavování vozidel na nezpevněných zatravněných plochách

16 16 parkoviště u domu č.p. 489 nedostatečná zpevněná plocha, automobily částečně odstavovány na trávníku špatný technický stav ul. Ladislava Váchy

17 17 špatný technický stav obslužné komunikace u řadových garáží stávající stav obslužné komunikace u domu č.p. 488

18 18 stávající stav obslužné komunikace u domu č.p. 513 špatný stav víceúčelového hřiště u domu č.p.515, které není dlouhodobě využíváno vhodná plocha pro realizaci nového parkoviště

19 19 ul. Karolíny Světlé povrch komunikace tvoří žulová dlažba zdroj hluku chybějící cyklostezka v souběhu s vodním tokem Slanice

20 20 chybějící komunikace pro pěší špatný technický stav chodníků v areálu sídliště

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ MARIE POLEŠÁKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE 2003 Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová publikace, jejímž

Více

PROJEKT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KARVINÁ HRANICE SÍDLIŠTĚ NA PŘÁNÍ ING.ARCH. EVA ŠPAČKOVÁ PROSINEC 2008

PROJEKT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KARVINÁ HRANICE SÍDLIŠTĚ NA PŘÁNÍ ING.ARCH. EVA ŠPAČKOVÁ PROSINEC 2008 PROJEKT REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KARVINÁ HRANICE SÍDLIŠTĚ NA PŘÁNÍ ING.ARCH. EVA ŠPAČKOVÁ PROSINEC 2008 Objednatel : Statutární město Karviná Fryštátská 72/1 733 24 Karviná Fryštát Zhotovitel : Ing.arch.

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ

REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ ZA ROK 2002 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE LISTOPAD 2003 HANA ŠIMKOVÁ A KOLEKTIV REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠŤ KATALOG PŘÍKLADŮ ZA

Více

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy

Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Obec Ovčáry Ovčáry 41, 277 14 Dřísy Č. j.: V Ovčárech, dne xx.xx.2015 Územní plán OVČÁRY Zastupitelstvo obce Ovčáry, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t

B O R E K Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N B O R E K ORP České Budějovice Jihočeský kraj T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Borek zastoupená starostou Jaroslavem Novákem 373 67 Borek IČO 00244678 Zpracovatel: Ing.arch.

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz

Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz Město Černošice Riegrova 1209, 252 28 Černošice tel: 251 081 521, fax: 251 640 607, e-mail: podatelna@mestocernosice.cz www.mestocernosice.cz ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 Územního plánu Černošice Textová část

Více

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II

PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice II PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II prosinec 2010 PROGRAM ROZVOJE MO PARDUBICE II str. 1 I. ÚVOD Program rozvoje MO Pardubice II je v pořadí již čtvrtou

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Obec Kojetice Lipová 155, 250 72 Kojetice

Obec Kojetice Lipová 155, 250 72 Kojetice Obec Kojetice Lipová 155, 250 72 Kojetice Č. j.: V Kojeticích, dne xx.xx.2013 Územní plán KOJETIC Zastupitelstvo obce Kojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka

Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA. Katastrální území Slatina u Jevíčka a. katastrální území Březinka Ú Z E M N Í P L Á N O B C E SLATINA Katastrální území Slatina u Jevíčka a katastrální území Březinka TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Datum: X. 2010 Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Objednatel: Obec Slatina

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST

RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN RADVANICE TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC RADVANICE POŘIZOVATEL: MěÚ TRUTNOV ODBOR ROZVOJE MĚSTA A MAJETKU MĚSTA ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více