Člověk a mimořádné události

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a mimořádné události"

Transkript

1 AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková

2 Obsah 1 Požár Metodický pokyn: Teoretická část úlohy Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce Jaderná energetika a radiační havárie Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Závěry a celkové zhodnocení práce Povodeň Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce

3 4 Únik nebezpečných látek a ph půd Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly Závěry a celkové hodnocení práce Únik a otrava oxidem uhelnatým Metodický pokyn Teoretický základ úlohy Projevy a příznaky při otravě oxidem uhelnatým CO, klinický obraz Pomůcky Úkoly Teoretický základ úlohy Pomůcky Úkoly

4 Úvod Následující studijní opora vznikla v rámci projektu Komplexní modernizace environmentálního vzdělávání CZ.1.07/1.1.07/ Studijní opora obsahuje 5 úloh z oblasti mimořádných událostí, které jsou zaměřeny na měření pomocí čidel firmy Vernier. Každá úloha je dále rozdělena na dvě části metodický pokyn pro vyučujícího a pracovní list pro žáka. Metodické pokyny pro vyučujícího obsahují kromě informací ohledně zařazení úlohy do výuky, definované cíle, typ formy práce, časovou náročnost, rozvíjené klíčové kompetence, mezipředmětové vztahy a vazby také správné odpovědi a řešení jednotlivých úloh. V této části studijní opory je také obrazový materiál ilustrující jednotlivá měření a pozorování. Tento materiál mají studenti k dispozici až po odevzdání vlastních vyplněných pracovních listů. Pracovní listy obsahují seznam pomůcek, teoretický vstup do problematiky, ve většině případů přesné postupy měření a soubor otázek a úkolů, které se vztahují k dané problematice. 4

5 Přehled klíčových kompetencí Klíčové kompetence jsou v evropském rámci pojímány jako kombinace znalostí, dovedností a postojů odpovídajících určitému kontextu a jsou definovány jako kompetence, které všichni potřebují ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a pro pracovní život. Rámcový vzdělávací program pro SŠ vymezuje 6 klíčových kompetencí: 1. Kompetence k učení. 2. Kompetence k řešení problému. 3. Kompetence komunikativní. 4. Kompetence sociální a personální. 5. Kompetence občanská. 6. Kompetence pracovní. V předložené studijní opore jsou klíčové kompetence pro jednoduchost označeny pouze čísly v souladu s uvedeným seznamem. 1. Kompetence k učení 1. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 1.1 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky systematicky pozorovat různé biologické objekty, procesy probíhající v tělech živých organismů a měřit různé vlastnosti sledovaných objektů, výsledky svých pozorování a měření zpracovat, vyhodnocovat a dále využívat pro své vlastní učení 1.2 samostatně či v kooperaci s ostatními žáky provádět experimenty, které buď ověřují, potvrzují vyslovované hypotézy, nebo slouží jako základ 5

6 pro odhalování zákonitostí probíhajících v živých organismech, z nichž mohou žáci vycházet v dalších svých poznávacích aktivitách 1.3 vyslovovat v diskusích hypotézy o biologické podstatě studovaných jevů či jejich průběhu, ověřovat různými prostředky jejich pravdivost a využívat získané poznatky k rozšiřování vlastního poznávacího potenciálu 1.4 vyhledávat v různých pramenech (biologické atlasy, určovací klíče, v odborné literatuře) potřebné informace týkající se problematiky biologického poznávání a využívat je efektivně ve svém dalším studiu 1.5 poznávat souvislosti zkoumání biologických jevů s ostatními, v první řadě přírodovědně zaměřenými, oblastmi zkoumání. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. vytváříme prostředí podnětné pro experiment, podporujeme činnostní učení žáků (pozorování, pokusy, laboratorní práce), naměřené hodnoty zapisují do tabulek, uvažují o správnosti a možnostech prováděných pokusů, porovnávají své výsledky se spolužáky, hodnotí své výsledky a závěry a dál je používají pro své učení 2. vedeme žáky k práci s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, knižních, mediálních, včetně internetu (informace vyhledá, třídí a vhodným způsobem používá, dává do souvislosti) 3. umožňujeme žákům vlastním způsobem vysvětlovat pozorované jevy, navzájem si klást otázky, hledat na ně odpovědi 2. Kompetence k řešení problémů 2. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 2.1 rozpoznávat problémy v průběhu jejich biologického vzdělávání při využití všech metod a prostředků, jež mají v daném okamžiku k dispozici 6

7 (dostupné metody pozorování, měření, experimentování, matematické prostředky, grafické prostředky apod.) 2.2 vyjádřit či formulovat (jednoznačně) problém, na který narazí při vlastním vzdělávání 2.3 hledat, navrhovat či používat různé další metody, informace nebo nástroje, které by mohly přispět k řešení daného problému, jestliže dosavadní metody, informace a prostředky nevedly k cíli 2.4 posuzovat řešení daného biologického problému z hlediska jeho správnosti, jednoznačnosti či efektivnosti a z těchto hledisek porovnávat i případná různá řešení daného problému 2.5 korigovat chybná řešení problému 2.6 používat osvojené metody řešení problémů při experimentech i v jiných oblastech jejich vzdělávání, pokud jsou dané metody v těchto oblastech aplikovatelné 2.7 ověřuje prakticky správnost řešení problému a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situacích. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. vedeme výuku tak, aby žáci řešili problémové situace, rozpoznali a pochopili daný problém a nalezli vlastní řešení (necháme žáky samostatně měřit hodnoty jednotlivých veličin, připravit si různé materiály a jednoduché pomůcky k přírodovědným pokusům) 2. dáváme žákům prostor pro vhodné pojmenování problému, na který při učení narazil, necháme žáky obhajovat své závěry a svá rozhodnutí 3. vedeme žáky k diskuzi k danému tématu 4. ve slovních úlohách žáci nacházejí případné varianty řešení a vyhodnocují je, provádějí odhady výsledků, ověřují výsledky řešení vzhledem k daným podmínkám 3. Kompetence komunikativní 7

8 3. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 3.1 logicky a přesně se vyjadřovat k problému 3.2 obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň se učí naslouchat názorům jiným 3.3 vhodně formulovat otázky k danému problému 3.4 porozumět různým typům textů a záznamů včetně grafickým. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. vedeme žáky k vyjadřování ve správných biologických pojmech 2. vyžadujeme na žácích pojmenování problémů, nebo vyjádření vlastních názorů na konkrétní témata, žáci uvádějí skutečnosti, ze kterých vyvozují své úsudky, vytvářejí si vlastní názory, využívají dostupné informační a komunikační prostředky 3. vedeme žáky k porovnávání svých výsledků se závěry spolužáků, k argumentaci a k obhajobě 4. vedeme žáky k popisu situace při experimentování, dotazování se na vzniklé nejasnosti, k diskusi se spolužáky 4. Kompetence sociální a personální 4. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 4.1 spolupracovat ve skupině při řešení úloh, problémů a experimentů 4.2 pracovat ve skupině a přijímat různé role ve skupině 4.3 vzájemnou pomoc při učení. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. vedeme žáky ke spolupráci při skupinové práci, k odpovědnému přístupu ke své práci i k práci druhých, k zodpovědnosti za výsledky své 8

9 činnosti, k přijímání názorů druhých 2. vedeme žáky k zapojení a odpovědnosti se do určitých rolí při skupinové práci (např. jeden žák připraví materiál, druhý sestavuje pokus, třetí vede záznam o měření nebo pozorování apod.) 5. Kompetence občanské 5. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 5.1 přirozeně respektovat práva a povinnosti (svá i ostatních) 5.2 přejímat zodpovědnost za svou práci 5.3 pozitivní vztah a úctu ke kulturním hodnotám předchozích generací i k současnosti 5.4 dodržovat jasná pravidla slušného a bezpečného chování 5.5 orientovat činnost k ochraně životního prostředí, k chápání environmentálních problémů 5.6 zapojovat do aktivit směřujícím k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí 5.7 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a chová se zodpovědně v krizových situacích. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. u žáků utváříme dovednost vhodně se chovat pří kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí 2. vyžadujeme dodržování jasných pravidel, respektování práv a povinností svých i druhých, přejímání zodpovědnosti za svou práci 3. podporujeme tvořivé nápady žáků 6. Kompetence pracovní 9

10 6. Pro utváření a rozvíjení dané klíčové kompetence využíváme výchovné a vzdělávací strategie, které žákům umožňují: 6.1 seznamovat se a prakticky pracovat s různými laboratorními pomůckami, které mohou využívat v praxi 6.2 objektivní sebehodnocení a posouzení reálných možností při profesní orientaci 6.3 organizovat vlastní práci, nést zodpovědnost za odvedenou práci pro skupinu i společnost 6.4 bezpečnou manipulaci s pomůckami, nástroji, přístroji a materiály při jejich používání ve výuce 6.5 získané poznatky aplikovat do praxe. Jak toho dosáhneme? Např.: 1. vedeme žáky ke konstrukci různých typů grafů 2. učíme žáky správnému zacházení se svěřenými pomůckami, přístroji apod. 3. učíme žáky správně zapojit měřicí přístroje a další techniku 4. necháme žáky některé pomůcky sami vytvořit (v rámci vyučování, doma) 5. necháme žáky navrhnout další provedení pokusů a měření 10

11 1 Požár V této kapitole se dozvíte: - Co je to požár - Jak můžeme požár klasifikovat - Možnosti hašení požáru - Vlastnosti oxidu uhličitého Po jejím prostudování byste měli znát: - Jak se chovat, abychom předcházeli vzniku požáru - Umět správně reagovat na požár - Vědět, jak požár uhasit 11

12 1.1 Metodický pokyn: Cílová skupina: 1. ročník Chemie Název tematického celku: Oxidačně-redoxní reakce Název úlohy: Požár Cíle: žák bude umět předcházet požáru, správně reagovat při požáru a vědět, jak požár uhasit Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Časové rozvržení realizace úlohy: 90 minut Teoretická část úlohy Oheň je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření. Požár je nekontrolované a na určitý prostor neohraničené hoření, které může vzniknout z ohně nebo přímým zapálením. Aby došlo k hoření, je nutné splnit tři předpoklady: 1. přítomnost hořlavé látky o o o pevné (papír, dřevo, sláma atd.) kapalné (benzín, olej, líh atd.) plynné (zemní plyn, propan-butan atd.) 2. přítomnost oxidačního činidla o nejčastěji vzdušný kyslík 3. přítomnost zápalné teploty Pokud kterýkoli z daných tří předpokladů potlačíme, oheň uhasíná (např. vodou odejmeme zápalnou teplotu, pěnou zabráníme přístupu kyslíku apod.). 12

13 Tento princip se často vysvětluje na tzv. ohňovém trojúhelníku, jehož každá strana představuje jeden z předpokladů pro hoření: Obrázek č. 1: Tři předpoklady hoření (http://hasici.obecslatina.cz/index.php?cid=445) Nejčastější příčiny jeho vzniku požáru jsou: - neopatrnost kuřáků - zakládání ohně - vypalování porostů - neopatrnost při používání otevřeného ohně - nedbalost při používání elektrických a jiných tepelných spotřebičů - nesprávná obsluha topidel všeho druhu - nevšímavost k závadám na různých zařízeních např. komínech, kouřovodech, bleskosvodech Existují další příčiny vzniku požáru: požáry vzniklé působením přírodních živlů (blesk, lesní požáry, ) 13

14 požáry vznikající v souvislosti s jinými mimořádnými (zemětřesení, havárie, nehody, ) ČSN EN 2 norma je identická s EN 2:1992. Určuje třídy požárů podle druhu hořlavé látky. Z tohoto důvodu není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické nebezpečí. Tento dokument klasifikuje rozdílné druhy požárů do 4 kategorií, které musí být určeny podle druhu hořlavé látky. Tato klasifikace je zvláště užitečná při hašení požárů hasicími přístroji. Podle této klasifikace je: třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím (např. o dřevo, papír, plastické hmoty, textil) o K hašení požárů třídy A lze použít hasicí přístroj vodní (náplň těchto přístrojů obsahuje přísadu proti zamrznutí - uhličitan draselný, který reaguje zásaditě a mohl by negativně působit na popálenou kůži, proto jej nikdy, podobně jako jiné hasicí přístroje, nepoužíváme k hašení hořících lidí), hasicí přístroj pěnový, tam, kde nechceme poškodit hašený materiál (např. potraviny, knihy, archiválie) použijeme hasicí přístroj CO2 (pozor na tlak v hasicím přístroji, lehké materiály - uhelný prach, textilní prach, papír, peří - by mohl zvířit nebo rozhodit a tím rozšířit požár, u prachů by mohlo dojít po rozvíření prachu k vytvoření výbušné koncentrace ve směsi se vzduchem. Vzhledem k svému složení se nehodí k hašení uhlí a jiných látek, které by ho mohly redukovat, nehodí se také k hašení látek hořících bez přístupu vzduchu - na bázi nitrocelulózy a nehodí se na velké požáry, i vzhledem k tomu, že hasební látka nemá výrazné ochlazovací účinky), můžeme použít i hasicí přístroj práškový ABC (písmena označují třídy požárů) s podobnými výhradami jako u předchozího. třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství. (např. barvy a laky, benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, tuky, asfalt, pryskyřice, mazadla). 14

15 o K hašení požárů třídy B lze použít hasicí přístroj pěnový (pozor u kapalin rozpustných ve vodě, nemusí se podařit uhašení, zde je třeba stanovit postup s ohledem na množství, výskyt atd.), hasicí přístroj CO 2, hasicí přístroj práškový BC, hasicí přístroj práškový ABC. U větších požárů se může projevit nevýhoda práškových hasicích přístrojů, a to, že neochlazují a po uhašení plamene může dojít k opětovnému vznícení par od okolních horkých povrchů. třída C: Požáry plynů. (např. zemní plyn, propan-buthan, vodík, svítiplyn, acetylen, methan). o Vhodnými hasicími přístroji pro třídu C jsou hasicí přístroj CO 2, práškový ABC a práškový BC. třída D: požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků. o Vhodným hasicím přístrojem na požáry kovů je pouze hasicí přístroj s práškem M. S ostatními hasivy by mohly kovy nebezpečně reagovat a prášky ABC nebudou dostatečně účinné. V žádném případě nehasit vodou ani pěnou! Požáry, u nichž se vyskytuje elektrické zařízení pod napětím lze hasit hasicím přístrojem CO 2 nebo práškovým podle pokynů na štítku (napětí, odstup), nikdy ne hasicím přístrojem vodním! Úkoly Úkol č. 1 výroba improvizovaného hasicího přístroje Pomůcky: dvě sklenice jedna větší, jedna menší, víčko, brčko, plastelína, papír, zápalky, špejle Chemikálie: NaHCO 3 jedlá soda, CH 3 COOH ocet, saponát 15

16 Postup: - Doprostřed víčka velké sklenice udělejte díru velkou jako průměr brčka. - Do velké sklenice nasypejte jedlou sodu a pár kapek saponátu. - Do roztoku opatrně vložte zkumavku s octem tak, aby se jednotlivé roztoky nepromíchaly. - Velkou sklenici uzavřeme víčkem s dírkou a vložíme do něj brčko. Brčko je potřeba utěsnit plastelínou. 16

17 - Připravte si skleněnou nádobu s hořícím papírem. - Uzavřete brčko prstem a nad skleněnou nádobou obraťte baňku tak, aby ústila do nádoby a směrovala na hořící papír. - Obrácením baňky se roztoky smíchají a probíhá reakce: CH 3 COOH + NaHCO 3 CO 2 + CH 3 COONa + H 2 O - Vzniklý oxid uhličitý vytlačí proud kapaliny, která zahasí papír. Zároveň zpění saponát, takže pokus je efektnější. Do směsi je možné přidat potravinářské barvivo a pokus je více efektnější Úkol č. 2 měření vzniku CO 2 v průběhu hoření Pomůcky: čidlo CO 2, teploměr zelený, 1 l kádinka, hliníková fólie 17

18 Obrázek č. 2: čidlo CO 2 (vernier.com) Chemikálie: NaHCO 3 jedlá soda, CH 3 COOH ocet, saponát Postup: 1. Nachystej si 1 l kádinku, přichystej si hliníkovou fólii na přikrytí kádinky a do této připravené hliníkové fólie vytvoř otvor pro CO 2 čidlo a teploměr a vlož je do hliníkové folie. 2. Do 1 l kádinky vytvoř nasycený roztok jedlé sody a přidej kapku saponátu. 3. Připrav si ocet. 4. Zapoj řídicí jednotku do PC. 5. Čidlo oxidu uhličitého nastav do polohy Low (0-10,000 ppm). 6. Spusť program eprolab. 7. Klikni na HiScope. 8. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena čidlo CO2 10K kanál Vin 0, teploměr zelený kanál Vin 1 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 2s a počet vzorků

19 d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 9. Testovací nádobu obal hliníkovou fólií. 10. Zapni program, do 1 l kádinky nalij ocet, přikryj jí připravenou hliníkovou fólií s čidly a po dobu 15 minut snímej údaje o koncentraci CO 2 a teplotě. 11. Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změnách koncentrací a graf si ulož. 12. Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky. Z výsledného grafu vyčti, jak se měnila teplota v průběhu reakce. Odůvodni, proč tomu tak bylo: Teplota se snižovala, protože se jedná o endotermní reakci, kdy se teplo spotřebovává na průběh reakce Úkol č. 3 měření vzniku CO 2 v průběhu hoření Pomůcky: čidlo CO 2, zápalky, špejle, svíčka, 1 l kádinka Postup: 19

20 1. Nachystej si 1 l kádinku, přichystej si hliníkovou fólii na přikrytí kádinky a do této připravené hliníkové fólie vytvoř otvor pro CO 2 čidlo a vlož jej do hliníkové folie. 2. Do 1 l kádinky vlož svíčku. 3. Zapal svíčku zapálenou špejlí. 4. Zapoj řídicí jednotku do PC. 5. Čidlo oxidu uhličitého nastav do polohy Low (0-10,000 ppm). 6. Spusť program eprolab. 7. Klikni na HiScope. 8. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena čidlo CO2 10K kanál Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 2s a počet vzorků 500 d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 9. Zapni program, přikryj kádinku hliníkovou fólií s čidlem CO 2 a po dobu 15 minut snímej údaje o koncentraci CO Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změnách koncentrací a graf si ulož. 20

21 11. Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky Závěry a celkové hodnocení práce 21

22 Pracovní list pro žáka Název úlohy: Požár Cíle: Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 1.2 Teoretický základ úlohy - Rozdíl mezi ohněm a požárem - Tři předpoklady k hoření - Nejčastější příčiny vzniku požáru - Třídy požáru - Typy hasicích přístrojů 22

23 1.2.1 Úkoly Úkol č. 1 výroba improvizovaného hasicího přístroje Pomůcky: dvě sklenice jedna větší, jedna menší, víčko, brčko, plastelína, papír, zápalky, špejle Chemikálie: NaHCO 3 jedlá soda, CH 3 COOH ocet, saponát Postup: - Doprostřed víčka velké sklenice udělejte díru velkou jako průměr brčka. - Do velké sklenice nasypejte jedlou sodu a pár kapek saponátu. - Do roztoku opatrně vložte zkumavku s octem tak, aby se jednotlivé roztoky nepromíchaly. - Velkou sklenici uzavřeme víčkem s dírkou a vložíme do něj brčko. Brčko je potřeba utěsnit plastelínou. 23

24 - Připravte si skleněnou nádobu s hořícím papírem. - Uzavřete brčko prstem a nad skleněnou nádobou obraťte baňku tak, aby ústila do nádoby a směrovala na hořící papír. - Obrácením baňky se roztoky smíchají a probíhá reakce: CH 3 COOH + NaHCO 3 CO 2 + CH 3 COONa + H 2 O - Vzniklý oxid uhličitý vytlačí proud kapaliny, která zahasí papír. Zároveň zpění saponát, takže pokus je efektnější. Do směsi je možné přidat potravinářské barvivo a pokus je více efektnější. 24

25 25

26 Úkol č. 2 měření vzniku CO 2 v průběhu hoření Pomůcky: čidlo CO 2, teploměr zelený, 1 l kádinka, hliníková fólie Chemikálie: NaHCO 3 jedlá soda, CH 3 COOH ocet, saponát Postup: 1. Nachystej si 1 l kádinku, přichystej si hliníkovou fólii na přikrytí kádinky a do této připravené hliníkové fólie vytvoř otvor pro CO 2 čidlo a teploměr a vlož je do hliníkové folie. 2. Do 1 l kádinky vytvoř nasycený roztok jedlé sody a přidej kapku saponátu. 3. Připrav si ocet. 4. Zapoj řídicí jednotku do PC. 5. Čidlo oxidu uhličitého nastav do polohy Low (0-10,000 ppm). 6. Spusť program eprolab. 7. Klikni na HiScope. 8. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena čidlo CO2 10K kanál Vin 0, teploměr zelený kanál Vin 1 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 2s a počet vzorků 500 d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) 26

27 e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 9. Testovací nádobu obal hliníkovou fólií. 10. Zapni program, do 1 l kádinky nalij ocet, přikryj jí připravenou hliníkovou fólií s čidly a po dobu 15 minut snímej údaje o koncentraci CO 2 a teplotě. 11. Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změnách koncentrací a graf si ulož. 12. Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky. Z výsledného grafu vyčti, jak se měnila teplota v průběhu reakce. Odůvodni, proč tomu tak bylo: Úkol č. 3 měření vzniku CO 2 v průběhu hoření Pomůcky: čidlo CO 2, zápalky, špejle, svíčka, 1 l kádinka Postup práce: 1. Nachystej si 1 l kádinku, přichystej si hliníkovou fólii na přikrytí kádinky a do této připravené hliníkové fólie vytvoř otvor pro CO 2 čidlo a vlož jej do hliníkové folie. 2. Do 1 l kádinky vlož svíčku. 3. Zapal svíčku zapálenou špejlí. 4. Zapoj řídicí jednotku do PC. 5. Čidlo oxidu uhličitého nastav do polohy Low (0-10,000 ppm). 6. Spusť program eprolab. 7. Klikni na HiScope. 27

28 8. Nastavení programu: a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena čidlo CO2 10K kanál Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 2s a počet vzorků 500 d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 9. Zapni program, přikryj kádinku hliníkovou fólií s čidlem CO 2 a po dobu 15 minut snímej údaje o koncentraci CO Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změnách koncentrací a graf si ulož. 11. Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky Závěry a celkové hodnocení práce 28

29 2 Jaderná energetika a radiační havárie V této kapitole se dozvíte: - Co je to radioaktivita. - Jaký je rozdíl mezi přirozenou radioaktivitou a umělou radioaktivitou. - Kdo objevil radioaktivitu. - Typy záření - Co je to radiační havárie, jaké má stupně a kdy a kde se stala havárie tohoto stupně. Po prostudování této kapitoly budete schopní: - Charakterizovat, co je to radioaktivita - Vysvětlit rozdíl mezi přirozenou a umělou radioaktivitou. - Vysvětlit, co je to radiační havárie, jaké má stupně a kdy se kde stala havárie určitého stupně 29

30 - Reagovat na znamení bezpečnostních orgánů při vydání varování o radiační havárii a postupovat dle doporučení 2.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Chemie Název tematického celku: Jaderné reakce Název úlohy: Jaderná energetika a radiační havárie Cíle: žák bude umět charakterizovat radioaktivitu, bude schopný vysvětlit rozdíl mezi přirozenou a umělou radioaktivitou, bude schopen vysvětlit, co je to radiační havárie a bude znát významné radiační havárie a to, jak se zachovat v případě radiační havárie Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Časové rozvržení realizace úlohy: 90 minut Teoretický základ úlohy Snad žádnému oboru lidské činnosti není věnována tak mimořádná pozornost jako radiační a jaderné bezpečnosti jaderných zařízení! Co je to ta radioaktivita? Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká ionizující záření. Kdo objevil radioaktivitu? 30

31 Radioaktivitu objevil Henri Becquerel, Marie-Curie Sklodowská a Pierre Curie u solí uranu. Pracovali nezávisle na sobě a poté své poznatky spojili. Marie- Curie Sklodowská a Pierre Curie byli manželé, kteří prováděli své výzkumy v Paříži. Za objev radioaktivity získali 3 Nobelovy ceny. Radioaktivita se běžně rozděluje na radioaktivitu přirozenou a umělou. Jaký je mezi nimi rozdíl? Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. Přirozeně radioaktivních je mnoho látek v přírodě - takové látky se pak označují jako radioaktivní látky. Umělou radioaktivitu získají prvky transmutací, vlivem řetězové reakce nebo působením urychlených částic. Umělá radioaktivita je tedy podmíněna přeměnou jádra, která je způsobena vnějším vlivem, např. při ostřelování částicemi α se jádra mohou dále samovolně rozpadat, tzn. vykazují radioaktivitu. Takováto jádra v přírodě běžně neexistují, ale byla vytvořena uměle. Zákonitosti rozpadu těchto uměle vytvořených jader jsou shodné s zákony popisujícími rozpad přirozeně radioaktivních jader. Umělou radioaktivitu poprvé pozorovali manželé Joliot-Curie v prosinci Omylem zapomenutá hliníková fólie po pokusech s pozitrony zůstala u čítače paprsků. Na něm se později objevil nezvykle vysoký počet záznamů. Při pátrání po příčině se podařilo objevit výše zmíněnou reakci a chemicky ji dokázat. Za svůj objev byli oba objevitelé oceněni Nobelovou cenou. 31

32 Radioaktivní záření můžeme rozdělit na záření α, β a γ. Záření α Záření α je pohlcováno již listem papíru a ve vzduchu se pohltí na dráze asi 40 cm. Před zářením α se lze snadno chránit. Zářič α může být ovšem nebezpečný při vdechnutí či požití, kdy bude působit uvnitř organismu. Záření α se vychyluje jak v elektrickém poli, tak v magnetickém poli a představuje svazek rychle letících jader atomu helia (helionů), tvořených dvěma protony a dvěma neutrony. Částice α letí velkou rychlostí, mají kinetickou energii v rozmezí <2;8>MeV a silné ionizační účinky. Záření β Záření beta jsou částice, které jsou vysílány radioaktivními jádry prvků při beta-rozpadu. Velmi rychle se pohybují. Nesou kladný (pozitrony) nebo záporný elektrický náboj (elektrony) a jejich pohyb může být tedy ovlivňován elektrickým polem. Pronikavost beta záření je větší než u alfa částic, mohou pronikat materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou. K jejich zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1m, 1 cm vrstva plexiskla nebo olovo o šířce 1 mm. Často se k odstínění používá tenká hliníková fólie. Záření γ Záření gama je záření často vyzařované radionuklidy spolu s beta zářením. Proud gama částic má spíše charakter vlnění s podobnými vlastnostmi jako světlo nebo rentgenové záření. Částice gama se pohybují rychlostí světla, nemají žádný elektrický náboj, proto mají velmi vysokou pronikavost a jsou tedy nejnebezpečnější. Pro průchod gama záření má vzduch polotloušťku 120 m, olovo pak 13 mm. Když je záření gama méně ionizující než α i β, je pro 32

33 živé organismy včetně člověka nebezpečné. Způsobuje podobná poškození jako rentgenové záření: popáleniny, rakovinu a genové mutace. Proto je nutno se před jeho účinky chránit. Vysokoenergetická povaha záření gama je využívána jako účinný prostředek hubení bakterií, při sterilizaci lékařských nástrojů nebo při ošetřování potravin, zejména masa, zeleniny a ovoce, aby déle zůstalo čerstvé. Přestože může samo způsobovat rakovinu, používá se při jejím léčení. Přístroj zvaný gama nůž využívá několika paprsků záření zaměřených na místo nádoru, aby zničil zhoubným bujením zasažené buňky. V ostatních místech prochází jen jeden paprsek, a proto jsou zdravé buňky méně poškozené a přežijí. Využívá se také v nukleárním lékařství pro diagnostické účely. Záření γ objevil francouzský chemik a fyzik Paul Ulrich Villard roku 1900 při studiu uranu. Pomocí aparatury, kterou si sám sestavil, pozoroval, že není ohýbáno magnetickým polem. Zpočátku se myslelo, že záření γ je částicové povahy stejně jako α a β. Britský fyzik Bragg roku 1910 ukázal jeho vlnový charakter tím, že ionizuje plyn obdobně rentgenovému záření. Zakreslete, jak budou procházet jednotlivá záření: 33

34 Obrázek č. 1: Průchod záření α, β, γ (http://fyzika.jreichl.com/index.php?sekce=browse&page=802) Objev radioaktivity přinesl nejen jaderné zbraně, kdy dochází k nekontrolovatelnému štěpení jádra, ale také jadernou energii. V jaderných elektrárnách dochází ke kontrolovatelnému štěpení jádra za uvolnění velkého množství energie a její přeměna na energii elektrickou. Obrázek č. 2: Schéma jaderné elektrárny (http://www.cez.cz/cs/vyrobaelektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) Jaderná elektrárna funguje na stejném principu jako elektrárna uhelná. U obou typů je elektrická energie v generátoru poháněném parní turbínou. V uhelné elektrárně vzniká teplo k vytvoření páry spalováním uhlí. V jaderné elektrárně vzniká teplo řízenou reakcí při štěpení jader uranu. 34

35 Obrázek č. 3: Reaktor (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V reaktoru dochází k řízení štěpení jader uranu. Při štěpné reakci se uvolňuje velké množství tepelné energie. Obrázek č.4: Primární okruh (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V primárním okruhu proudí voda. Teplo, vytvořené v reaktoru, odvádí vodu primárního okruhu do tepelného výměníku neboli parogenerátoru. 35

36 Obrázek č. 5: Parogenerátor (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V parogenerátou předává voda primárního okruhu své teplo do sekundárního okruhu. Vzniká zde pára. Obrázek č. 6: Sekundární okruh (http://www.cez.cz/cs/vyrobaelektriny/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) Pára je sekundárním okruhem vedena na turbínu. Obrázek č. 7: Turbína (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) Pára roztáčí turbínu a ta pohání generátor elektrické energie. 36

37 Obrázek č. 8: Generátor (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V generátoru se mechanická nergie rotace turbíny přeměňuje na elektřinu. Obrázek č. 9: Kondenzátor (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V kondenzátoru se ochlazuje pára přicházející z turbíny. Pára se přeměňuje na vodu, která se vrací do parogenerátoru. Obrázek č. 10: Třetí okruh (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) 37

38 Třetím okruhem proudí chladící voda, která v kondenzátoru odebírá teplo páře. Obrázek č. 11: Chladící věž (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) V chladící věži se odparem v proudícím vzduchu ochlazuje voda terciárního okruhu. Do ovzduší z věže stoupá jen čistá vodní pára. Obrázek č. 12: Celý okruh (http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jadernaenergetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html) Celý okruh jaderné elektrárny. Větší obrázek je na straně 5. Nad jadernou a radiační bezpečností je vykonáván státní odborný dozor: - SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost - SÚRO Státní úřad radiační ochrany 38

39 - SÚJCHB Státní ústav pro jadernou, chemickou a biologickou ochranu Při zajišťování jaderné bezpečnosti, havarijní připravenosti a radiační ochrany se vychází z doporučení mezinárodních orgánů a organizací: - IAEA Mezinárodní agentura pro atomovou energii (International Atomic Energy Agency) - ICRP Mezinárodní komise pro radiační ochranu (international Commission for Radiological Protection) - WHO- Světová zdravotnická organizace Ikdyž dochází ke zlepšování technologií, přesto došlo k radiačním haváriím. Radiační havárie se klasifikují do osmi stupňů podle Mezinárodní stupnice jaderných událostí (The International Nuclear Event Scale - INES). Je to osmistupňová škála, zavedená v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Zavedly ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (česká zkratka MAAE, anglická zkratka IAEA) a Agentura pro jadernou energii OECD (OECD/NEA). 39

40 40

41 Tabulka č. 1: Mezinárodní stupnice jaderných havárií Zřejme nejznámější je velmi těžká havárie v Černobylu. Co se stalo při havárii v Černobylu? Může se stát podobná havárie jako v Černobylu i v českých jaderných elektrárnách? Došlo zde k výbuchu jaderného reaktoru. Není to pravděpodobné, protože české elektrárny používají odlišné a modernější technologie a pracuje v nich kvalifikovanější personál než v Černobylu. Právě tyto faktory byly při černobylské havárii rozhodující. Krátce po havárii v Černobylu byla založena mezinárodní organizací provozovatelů jaderných elektráren WANO, jejíž programy pomohly mnohonásobně zvýšit bezpečnost provozu JE. Podstatně se přitom také posílila pozice úřadů, které na bezpečnost dohlížejí. České jaderné elektrárny jsou odlišné konstrukce, havárie černobylského typu v nich nemůže nastat už jen z fyzikálního principu, na kterém jsou děje v jejich reaktoru založeny. Reaktory černobylského typu se nikde na světě nestavějí a mimo několika posledních v Rusku a na Ukrajině již ani nevyskytují. Pro objektivní hodnocení jaderných událostí zavedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni (MAAE) mezinárodní stupnici INES (International Nuclear Event Scale). Stupnice má sloužit především ke 41

42 komplexnímu, rychlému a srozumitelnému informování veřejnosti o závažnosti událostí, ke kterým dochází v jaderných zařízeních a zařízeních, kde se pracuje s radioaktivními látkami, jako je průmysl, zdravotnictví, vědecké laboratoře atp. Jaderné elektrárny prý škodí životnímu prostředí. Je tomu opravdu tak? Své tvrzení zdůvodněte: Jaderné elektrárny mají na životní prostředí méně škodlivý vliv, než ostatní významné zdroje výroby elektřiny: neprodukují skleníkové plyny, jejich (radioaktivní) odpady a výpusti jsou zcela pod kontrolou, nespotřebovávají takové primární zdroje, které by šly využít k něčemu jinému. Kromě toho na malé ploše dokáží poskytnout velký výkon. Současná jaderná energetika šetří životní prostředí eliminací asi 2,4 Gt CO 2 /rok. Samozřejmě, že jaderné elektrárny nemají za úkol spasit svět od CO 2, jsou ale jednou z rozumných cest, jak koncentraci skleníkového plynu alespoň nezvyšovat. Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně 2 až 6 milionů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje 6,5 milionu tun CO 2 (960 t CO 2 /GWh). Analogická plynová elektrárna spotřebuje ročně 2 až 3 miliardy m 3 plynu a produkuje 480 t CO 2 /GWh. Olejová elektrárna stejného výkonu spotřebuje ročně 1,5 milionu tun topného oleje a produkuje 730 t CO 2 /GWh. Elektrárna na spalování biomasy o stejném výkonu by představovala zábor půdy pro pěstování biomasy na rozloze 6000 km 2, větrná elektrárna by zabrala 100 km 2 a sluneční 50 km 2. Naproti tomu bezemisní 42

43 jaderná elektrárna o výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně jen 35 t paliva a zabírá rozlohu několika km 2. Jen v Evropské unii ušetří jaderné elektrárny asi 700 miliónů tun CO 2 ročně, tedy asi tolik, co ročně vypustí všechna soukromá auta obyvatel všech členských států. 43

44 Z jakého důvodu je nebezpečný výbuch jaderného reaktoru? Z důvodu úniku radiace a také velkého úniku tepla při štěpných reakcích. Pojem radiační havárie vyjadřuje skutečnost, že na jaderné elektrárně došlo k poškození některých ochranných bariér, přičemž lze předpokládat únik takového množství radioaktivních látek do životního prostředí, které vyžaduje provedení opatření na ochranu obyvatelstva. Podstatou všech opatření ochrany osob před účinky a následky nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu se zářením. Nejefektivnějším způsobem ochrany před radioaktivními látkami je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách za zavřenými okny se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Ukrytím však nesmí být omezena možnost poslechu stanovených rozhlasových, televizních a dalších informačních kanálů. Ochrana před ionizujícím zářením: Uzavřít okna, dveře, větrací otvory, vypnout větrání a klimatizaci. Uhasit kamna a jiná spalovací zařízení. Zabezpečit své potraviny a zásobu vody před možnou kontaminací zabalením do neprodyšných obalů a lahví, a uložením do chladničky, mrazničky či spíže. Zabezpečit vodní zdroj (studnu) před kontaminací překrytím např. polyetylenovou folií. 44

45 Zastihne-li Vás vyhlášení varovného signálu mimo budovu, na volném prostranství, je nejvhodnější odebrat se neprodleně do nejbližší budovy nebo automobilu alespoň k provizornímu ukrytí. Pokud jste mohli přijít do styku s radioaktivními látkami z radiační havárie, je zapotřebí: Před vstupem do místností určených pro ochranu odložit obuv a svrchní oděv i ochrannou roušku nejlépe do neprodyšného obalu a již je nepoužívejte. Omýt důkladně ruce, obličej a vlasy, vypláchnout oči, ústa, vyčistit nos a uši. Ihned nebo při nejbližší příležitosti se osprchovat a vyměnit prádlo. Jestliže se v době vyhlášení varovného signálu nacházíte doma, doporučujeme Vám dodržovat tato opatření: Pokud možno soustředit se rodinu. Nesnažit se však vyzvednout děti ze škol a školek, či příbuzné z jiných zařízení (např. zdravotních, ústavů sociální péče, apod.). Bude o ně personálem těchto zařízení postaráno a zbytečné prodlévání v nechráněném prostoru by Vám neprospělo. Zapněte si rozhlas a televizi. Připravit improvizované ochranné prostředky (ochrannou roušku, pokrývku hlavy, gumové holínky a rukavice nebo návleky na ruce a obuv z umělé hmoty a vhodné oblečení pro případ odchodu z budovy) Jódová profylaxe: Požití jódových tablet se provádí až po výzvě ve sdělovacích prostředcích. Je nejúčinnější před příchodem radioaktivního oblaku. Jednou z látek unikajících při radiační havárii je radioaktivní jód. Aby se předešlo jeho hromadění ve štítné žláze člověka a poškození zdraví, užívají se tablety s neradioaktivním jódem (KI), který nasytí štítnou žlázu a nevpustí do ní radioaktivní jód. 45

46 Budete-li vyzváni, požijte ihned jednu dávku jodových tablet a zapijte ji vodou. Pokud z nějakého důvodu nemáte tablety v dosahu, nevycházejte pro ně mimo budovu, ukrytí je důležitější. Evakuace je velmi účinným ochranným opatřením. 46

47 2.1.2 Pomůcky PC, řídicí jednotka, teploměr zelený, polystyrén, 10% HCl, destilovaná voda, Obrázek č. 13: Teploměr (Vernier.cz, vernier.com) Úkoly Vzhledem k tomu, že u radiační havárie uniká radiace, nebudeme provádět měření radiace, ale provedeme změření exotermní reakce, která je charakteristická pro radiační havárii. Příklad exotermní reakce je například hoření železa v kyslíkové atmosféře, hoření hořčíkové pásky, ředění kyselin, katalytický rozklad peroxidu vodíku oxidem manganičitým, zapálení prskavky. My si vyzkoušíme ředění kyselin, abyste si zapamatovali, proč se vždy kyselina ředí tak, že lijeme kyselinu do vody a ne naopak! Úkol č. 1 Exotermní reakce ředění kyseliny chlorovodíkové 1. Nachystej si 600 ml kádinku a do ní si rozdrobíme polystyrén tak, aby tvořil izolační vrstvu vnitřní kádince. 47

48 Obrázek č. 14: Schéma aparatury (Veřmiřovský, J. Nové přístupy k výuce přírodovědných předmětů s využitím ICT pomůsek na SŠ, 1. Vydání, ) 2. Do vnitřní kádinky nalij 70 ml destilované vody. 3. Zapoj řídicí jednotku do PC. 4. Spusť program eprolab. 5. Klikni na HiScope. 6. Nastavení programu: a) Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena teploměr zelený kanál Vin 0 b) Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c) Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 20 ms a počet vzorků Vzorkovací čas bude 4 minuty. d) Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e) V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 7. Ponoř do vnitřní kádinky zelený teploměr a zapni program. 8. Po ustálení teploty nalij do vnitřní kádinky 30 ml 10% kyseliny chlorovodíkové. 9. Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změně teplot a graf si ulož a zakresli do tabulky č Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky. 48

49 49

50 Tabulka č. 1: Graf Úkol č. 2 výpočet Vypočítej, kolikaprocentní kyselina chlorovodíková vznikla při ředění v úkol č. 1: Správná odpověď: 7% HCl 50

51 Pracovní list pro žáka Název úlohy: Jaderná energetika a radiační havárie Cíle: Pomocí dynamometru změř sílu pravé a levé ruky Jméno: Třída: Vypracováno dne: Spolupracovali: 2.2 Teoretický základ úlohy - Vysvětli, je to radioaktivita. - Jaký je rozdíl mezi přirozenou radioaktivitou a umělou radioaktivitou? - Kdo objevil radioaktivitu? - Jaké znáte druhy záření? - Co je to radiační havárie, jaké má stupně a kdy a kde se stala havárie tohoto stupně? - Správné reakce na znamení bezpečnostních orgánů při vydání varování o radiační havárii a postupovat dle doporučení Snad žádnému oboru lidské činnosti není věnována tak mimořádná pozornost jako radiační a jaderné bezpečnosti jaderných zařízení! Co je to ta radioaktivita? 51

52 Kdo objevil radioaktivitu? Radioaktivita se běžně rozděluje na radioaktivitu přirozenou a umělou. Jaký je mezi nimi rozdíl? Zakreslete, jak budou procházet jednotlivá záření: Obrázek č. 1: Průchod záření α, β, γ: Zřejme nejznámější je velmi těžká havárie v Černobylu. Co se stalo při havárii v Černobylu? Může se stát podobná havárie jako v Černobylu i v českých jaderných elektrárnách? 52

53 Jaderné elektrárny prý škodí životnímu prostředí. Je tomu opravdu tak? Své tvrzení zdůvodněte: Z jakého důvodu je nebezpečný výbuch jaderného reaktoru? Jak se máte zachovat, pokud dojde k radiační havárii? 53

54 2.2.1 Pomůcky PC, řídicí jednotka, teploměr zelený, polystyrén, 10% HCl, destilovaná voda, Úkoly Úkol č. 1 Exotermní reakce ředění kyseliny chlorovodíkové 1. Nachystej si 600 ml kádinku a do ní si rozdrobíme polystyrén tak, aby tvořil izolační vrstvu vnitřní kádince. a. b. Skripta_nove_pristupy.chemie 2. Do vnitřní kádinky nalij 70 ml destilované vody. 3. Zapoj řídicí jednotku do PC. 4. Spusť program eprolab. 5. Klikni na HiScope. 6. Nastavení programu: 54

55 i. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena teploměr zelený kanál Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 20 ms a počet vzorků Vzorkovací čas bude 4 minuty. d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 7. Ponoř do vnitřní kádinky zelený teploměr a zapni program. 8. Po ustálení teploty nalij do vnitřní kádinky 30 ml 10% kyseliny chlorovodíkové. 9. Z grafu pomocí ukazatele myší získej údaje o změně teplot a graf si ulož a zakresli do tabulky č Vyčisti a ukliď všechny používaná čidla a pomůcky. 55

56 Tabulka č. 1: Graf Úkol č. 2 výpočet Vypočítej, kolikaprocentní kyselina chlorovodíková vznikla při ředění v úkol č. 1: Závěry a celkové zhodnocení práce 56

57 3 Povodeň V této kapitole se dozvíte: - strukturu, fyzikální a chemické vlastnosti vody - jaký je význam záplav na Zemi - jaký je rozdíl mezi povodněmi a záplavami - co jsou to tzv. bleskové povodně - jaké stupně povodně rozlišujeme a jak máme v jednotlivých stupních měnit své chování - jak člověk ovlivnil výskyt a rozsah povodní Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: - vysvětlit, jaký je rozdíl mezi povodněmi a záplavami - vědět, jak se chovat, pokud povodeň nastane právě u vás - umět vysvětlit, jak povodeň vzniká a který stupeň povodně náš ohrožuje 57

58 - vysvětlit, jak člověk ovlivnil výskyt povodní 3.1 Metodický pokyn Cílová skupina: 1. ročník Chemie Název tematického celku: Voda Název úlohy: Povodeň Cíle: žák bude umět vysvětlit vlastnosti vody, bude vědět, jak povodeň vzniká, bude se umět zachovat při povodni a bude umět aplikovat tyto poznatky v praxi Forma práce: Skupinová práce v laboratoři Rozvíjené kompetence: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. Časové rozvržení realizace úlohy: 90 minut Teoretický základ úlohy Co vás napadne, když se řekne slovo voda? Vezměte si čistý list papíru a napište vše, co vás napadne. Vodu můžeme rozdělit: podle skupenství o o o plynná kapalná pevná podle hydrologie a meteorologie: o povrchová voda v oceánech (většinou slaná), např. mořská voda voda v ledovcích (sladká, v pevném skupenství) 58

59 o o podle umístění voda v řekách, potocích a potůčkách (většinou sladká; vždy tekoucí) voda v jezerech (někdy slaná, někdy sladká; někdy tekoucí, někdy stojatá) podle stojatosti tekoucí voda stojatá voda ostatní povrchová voda podpovrchová půdní vláha podzemní voda voda v atmosféře ve formě páry nebo ve formě srážek podle tvrdosti o o měkká obsahuje málo minerálních látek tvrdá z podzemních pramenů, obsahuje více minerálních látek podle salinity (slanosti) o o o slaná voda sladká voda brakická voda podle mikrobiologie o o pitná voda je vhodná ke každodennímu použití, je zbavená nečistot, obsahuje vyvážené množství minerálních látek tak, aby neškodily zdraví, např. minerální voda (obsahuje mnoho minerálních látek), může to být i balená voda užitková voda v průmyslových závodech (sníží se tvrdost vody a ta se zbaví Fe 2+ a Mn 2+ ) a v potravinářství vyžaduje dezinfikovanou vodu (chlórování, ozonizace, ozařování 59

60 o ultrafialovým zářením), např. napájecí voda (voda pro parní kotle, zbavená minerálních solí, aby nevznikl kotelní kámen, který zanáší potrubí, nebo voda určená k napojení zvířat /má odlišné parametry než voda pitná/ ) odpadní voda, např. splašková voda Chemicky čistá voda (destilovaná voda či deionizovaná voda) je elektricky nevodivá, ale i malé množství rozpustných příměsí způsobuje její vodivost. Můžeme pít destilovanou vodu? Své tvrzení zdůvodněte: Nemůžeme, protože neobsahuje ionty a minerály a je proto pro tělo nebezpečná. Mohla by narušit metabolismus rozvrácením rovnováhy iontů v organismu. Vlastnosti vody bezbarvá kapalina, v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu molekula vody je lomená, tvoří kovalentní vazby O-H (silně polární rozdíl elektronegativity), spojnice atomů svírá vazebný úhel 105 a jednotlivé molekuly vody jsou v kapalném a pevném stavu spojeny vodíkovými můstky, což je důvod mnoha anomálií Obrázek č. 1: Schéma vodíkových můstků 60

61 o při přechodu do pevného stavu vzrůstá objem o 10%, a proto led plave na vodě (menší hustota) o největší hustotu má voda při 3,95 C je to způsobeno polymerizací vodních molekul v závislosti na teplotní změně úhlu mezi atomy vodíku. Nejmenší objem má proto při 3,95 C a dalším snižováním teploty se objem zase zvětšuje zvětšování objemu má význam pro rostliny a zemědělství při mrznutí dochází ke kypření ornice o bod varu - Obecný trend v periodické tabulce prvků je takový, že s rostoucí hmotností se zvyšuje teplota varu. Nicméně vodíkové můstky nám dokazují, že mají větší vliv na teplotu varu než hmotnost dané látky, a že voda a všechny sloučeniny s vodíkem v druhé periodě - B 2 H 6, CH 4, NH 3 a HF - jsou výjimkou v tomto trendu. Teplota tání = 0 C, Teplota varu = 100 C tvoří základní stupnice Celsiovy stupnice Mpembův jev: teplá voda paradoxně mrzne (je narušena její struktura) dřív než studená (k jevu nemusí dojít vždy). Jaké z toho plyne ponaučení? Ve velkých mrazech není dobré jezdit na myčku a mýt auto teplou vodou. Pitná voda musí splňovat určité požadavky, předepsanou tvrdost, musí být zdravotně nezávadná, nesmí překročit normy choroboplodných zárodků a hranici obsahu dusičnanů, dusitanů, amonných a jiných iontů. Má být bez barvy a zápachu, příjemné a osvěžující chuti. 61

62 Kvalitu je třeba upravovat ve vodárnách. V Ostravě zajišťují pitnou vodu Ostravské vodárny a kanalizace. Dokázali byste najít na internetu, jak je dlouhá vodovodní síť v Ostravě? 1044 km Voda v přírodě Při pohledu z vesmíru vypadá Země jako modrobílá planeta: bílá od vodní páry a modrá od vody. A zákonitě všechny formy života závisejí na vodě. Většinu povrchu Země (71 %) pokrývá slaná voda moří a oceánů, jež tvoří 97 % celého vodstva na naší planetě. Obsahuje průměrně 35 g solí v jednom litru. Sladká voda tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 %, přičemž 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Dalších 30 % je voda podzemní a jen necelé procento tvoří voda povrchová a atmosférická. Jak už se říká: voda je nejen dobrý pomocník, Dokázali byste vyjmenovat alespoň 6 významů vody na zemi? Zdroj života a obživy, polární rozpouštědlo, významná suroviny všech průmyslových odvětví, základ rostlinné a živočišné výroby, hraje významnou roli v dopravě, ovlivňuje klima krajiny, minerální voda má léčivé účinky, ale špatný pán V této souvislosti rozlišujeme dva pojmy: záplavy a povodně. Často jsou tyto dva termíny zaměňovaný. Jaký je mezi nimi rozdíl? Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech. Záplava je vylití vody z koryta v důsledku povodně. 62

63 Inspirace: video od Michaela Londesborougha o povodních na webu: Rozlišujeme zde 3. stupně povodňové aktivity: 1. stupeň bdělosti - vyhlašuje se při stoupání vodní hladiny, je potřeba věnovat toku zvýšenou pozornost, například v Praze se při tomto stavu vyklízejí náplavky u Vltavy. 2. stupeň pohotovosti - vyhlašuje se ve chvíli, kdy vzniká sama povodeň, voda se na některých místech rozlévá, ale mimo obydlená území, například na pole, zasedá povodňová komise 3. stupeň ohrožení - voda začíná ohrožovat obydlená místa, hrozí nebezpečí ohrožení majetku a životů v místě, kde se voda rozlévá. Může se vyhlásit také ve chvíli, kdy například hrozí protržení vodního díla. Je nutné dbát pokynům Integrovaného záchranného systému a v případě potřeby se nechat evakuovat. Při zhoršování povodňové aktivity je vhodné mít sbaleno evakuační zavazadlo. Víte, co všechno patří do evakuačního zavazadla? 63

64 Obrázek č. 2: evakuační zavazadlo (www.zachranny-kruh.cz) - Základní trvanlivé potraviny v konzervách (nezapomenout na otvírák), dobře zabalený chléb a hlavně pitná voda - Předměty denní potřeby, jídelní misku, příbor - Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti - Přenosné rádio s rezervními bateriemi - Toaletní a hygienické potřeby - Léky, náhradní prádlo, obuv, oděv, pláštěnka, spací pytel, nebo přikrývky, kapesní nůž, zápalky, šicí potřeby a svítilna Jak se dozvíme, že nám hrozí nebezpečí povodní? Kromě televize, rozhlasu nám poslouží také internet. Aktuální informace najdeme na stránkách Českého hydrometeorologického úřadu a to: 64

65 Na těchto stránkách můžeme zjistit, jaký je stav jednotlivých vodních toků, včetně jejich průtoku. Zkuste si najít: stav Odry ve Svinov, její stav, vodní stav a průtok: Stav ke dni : normální, vodní stav: 137 cm, průtok 9,66 m 3. s -1 Člověk do jisté míry ovlivnil rozsah povodní. Věděli byste jak? Korigováním koryt řek hlavně jejich narovnáváním a tím také urychlením toku řek. V poslední době se objevují tzv. bleskové povodně. Věděli byste, co bleskové povodně znamenají? Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti. Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více srážek. 65

66 Obrázek č. 3: Intenzita srážek v ČR (www.voda.chmi.cz) Následky povodní můžete vidět na následujících fotografiích č. 1 a 2. 66

67 3.1.2 Pomůcky počítač, řídící jednotka, teplotní senzor, 400 ml kádinka, 10 ml odměrný válec, skleněná tyčinka, zkumavka, držák, křížová svorka, stojan, laboratorní lžička. Chemikálie: voda, led, chlorid sodný Úkoly Úkol č. 1 tuhnutí vody 1. Naplňte 400 ml kádinku do 1/3 ledem a přidejte 100 ml vody. 2. Do připravené zkumavky přichycené v křížové svorce držákem na stojan, pomocí odměrného válce nalijte 5 ml vody. Zkumavka je umístěna nad ledovou lázní. 3. Umístěte teplotní senzor do vody ve zkumavce. 4. Připojte teplotní senzor k řídicí jednotce a řídicí jednotku k počítací. 5. Spusť program eprolab. 6. Klikni na HiScope. 7. Nastavení programu: 67

68 a. Vybrat připojená čidla : zvolit připojená čidla a specifikovat, do kterého kanálu jsou připojena teploměr zelený kanál Vin 0 b. Vymezit proměnné pro grafické a číselné zobrazení dat - zvolíme Vybrat všechny c. Vymezení parametrů vzorkovacího času - volíme vzorkovací periodu 0,1s a počet vzorků d. Otevřít y(t) okno - zvolíme počet vykreslených grafů, na Hlavní osu přidáme vybraná čidla a vymezíme minimální a maximální hodnoty (popř. můžeme zaškrtnout políčko zobrazení číselného integrálu na čase) e. V okně s grafy zaškrtneme políčko pro zobrazení hodnot: 8. Nyní chvíli vyčkejte a následně spusťte měření kliknutím na ikonu a po dobu 16 minut a 40 sekund snímej údaje o teplotě. 9. Následně ponořte spodní část zkumavky do směsi led-voda. 10. Krátce po ponoření přidejte do kádinky 5 lžic chloridu sodného a míchejte skleněnou tyčinkou, dokud se chlorid sodný nerozpustí. 11. Po rozpuštění chloridu sodného míchejte dalších 10 minut teplotním senzorem uvnitř zkumavky tak, aby se nedostal nad vytvářený led uvnitř zkumavky. 12. Po uplynutí desíti minut přestaňte míchat teplotním senzorem a nechte zmrazit veškerý obsah zkumavky. 13. Ve chvíli, kdy se původní kostky ledu zmenší, přidejte do kádinky další kostky ledu. 14. Po 15ti minutách od započetí měření jej zastavte ikonou. 15. Zkumavku z kádinky nevytahujte! Stejné tak nevytahujte teplotní senzor ze zkumavky! 68

69 16. Graf z měření uložte pod názvem teplota_tuhnuti_vase_jmeno. 17. Ve chvíli, kdy se původní kostky ledu zmenší, přidejte do kádinky další kostky ledu. Graf č. 1: Teplota tuhnutí 69

70 Úkol č. 2 tání vody 1. Spusťte nové měření kliknutím na ikonu 2. Zkumavku vytáhnete z kádinky, s teplotním čidlem nemanipulujte, nechte jej stále umístěné uvnitř zkumavky! 3. Kádinku obsahující led a vodu vylijte, zkumavku s teplotním čidlem nechte stále ve stejné výšce 12 minut. 4. Během těchto 12ti minut si připravte kádinku s teplou vodou. 5. Po zmiňovaných 12ti minutách ponořte na 3 minuty zkumavku s obsahem a teplotním čidlem do kádinky s teplou vodou. 6. Následně ukončete sběr dat ikonou. 7. Výsledek měření uložte pomocí ikony pod názvem teplota_tani_vase_jmeno. 8. Po ukončení měření opláchnete teplotní senzor destilovanou vodou. Graf č. 2: Teplota tání Popiš dle grafu, k jakým jevům došlo během mrznutí a tání, včetně změn po přidání chloridu sodného! 70

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda

*Základní škola praktická Halenkov * * *VY_32_INOVACE_03_01_03 * *Voda Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_01_03 Voda Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP Chemie

Více

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen VY_52_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů.

Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů. 5.5.14. Třídy požárů http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/tridy-pozaru Třídy požárů jsou vymezeny normou ČSN EN 2 Třídy požárů. Pro označení použití hasicího přístroje na štítku přístroje se používá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: III/2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. JADERNÁ ENERGIE Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů. HISTORIE Profesor pařížské univerzity Sorbonny Antoine

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Radioaktivita versus Ionizující záření Radioaktivita je schopnost jader prvků samovolně se rozpadnout na jádra menší stabilnější. Rozeznáváme pak radioaktivitu přírodní (viz.

Více

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika Jaderná fyzika Vlastnosti atomových jader Radioaktivita Jaderné reakce Jaderná energetika Vlastnosti atomových jader tomové jádro rozměry jsou řádově 1-15 m - složeno z protonů a neutronů Platí: X - soustředí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_379 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Radioaktivita,radioaktivní rozpad Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy

Návod k laboratornímu cvičení. Efektní pokusy Návod k laboratornímu cvičení Efektní pokusy Úkol č. 1: Chemikova zahrádka Pomůcky: skleněná vana, lžička na chemikálie. Chemikálie: vodní sklo, síran zinečnatý ZnSO 4 (X i ), síran železnatý FeSO 4, chlorid

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vitamíny Vlhkost vzduchu

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014 PALIVA Bc. Petra Váňová 2014 Znáte odpověď? Která průmyslová paliva znáte? koks benzín líh svítiplyn nafta Znáte odpověď? Jaké jsou výhody plynných paliv oproti pevným? snadný transport nízká teplota vzplanutí

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie

Funkce chemického pokusu ve výuce chemie Funkce chemického pokusu ve výuce Funkce vyplývají ze struktury pokusu a charakteristiky výuky a vzhledem k cílům výuky Informativní Formativní Metodologická Vyberte si každý jednu chemickou reakci (z

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Poleptání vzniká - přímým působením chemikálií - ve spojení s dalšími látkami - např. voda, pot. Poranění může být: - zevní - vnitřní, - různé svou hloubkou a rozsahem -

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové Sledování rozpustnosti vitamínu C v žaludeční kyselině demonstrační pokus VY_52_Inovace_244 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny

Více

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Radioaktivita radioaktivita je schopnost některých atomových jader odštěpovat částice, neboli vysílat záření jádro

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny

Návod k laboratornímu cvičení. Vitamíny Úkol č. 1: Přítomnost vitaminu C v ovoci a zelenině Návod k laboratornímu cvičení Vitamíny Pomůcky: třecí miska s tloučkem, filtrační kruh, nálevka, filtrační papír, zkumavky, stojan na zkumavky Chemikálie:

Více

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce Kyseliny a zásady měření ph indikátory a senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_204 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Kyseliny a zásady měření ph indikátory

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda oboru chemie. Předmět Chemie

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce VY_52_INOVACE_209 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní

Více

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 16.3.2009,vyhotovila Mgr. Alena Jirčáková Atom atom (z řeckého átomos nedělitelný)

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody

Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Voda vlastnosti, rozložení v hydrosféře, chemické rozbory vody Význam vody: chemická sloučenina podmiňující život na Zemi (všechny formy života závisejí na vodě např. má vliv na klima krajiny) koloběh

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Název: xidy dusíku Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, Ročník: 3. Tématický celek: Systematická anorganická

Více

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření vzniku kyselého deště. Ověření souvislosti mezi změnou kyselosti roztoku a změnou ph. Příprava oxidu uhličitého. MODULY A SENZORY PC + program

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

Hasicí přístroje. Rozdělení a jejich použití. Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná

Hasicí přístroje. Rozdělení a jejich použití. Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná Hasicí přístroje Rozdělení a jejich použití Zpracoval : Jan Čermák velitel JPO III. Tlučná Úvod Dle zákona o požární ochraně č. 133 / 1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen si počínat

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

Nebezpečí ionizujícího záření

Nebezpečí ionizujícího záření Nebezpečí ionizujícího záření Ionizující záření je proud: - fotonů - krátkovlnné elektromagnetické záření, - elektronů, - protonů, - neutronů, - jiných částic, schopný přímo nebo nepřímo ionizovat atomy

Více

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5 Experiment C-5 Spalování CÍL EXPERIMENTU Studium procesu hoření a spalování. Měření hladiny kyslíku v průběhu hoření svíčky. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 Oxymetr NUL 205 POMŮCKY

Více

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník JADERNÁ FYZIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Základní pojmy Jaderná síla - drží u sebe nukleony, velmi krátký dosah, nasycení Vazebná energie jádra: E V = ( Z m p + N

Více

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky

Laboratorní práce z chemie č. Téma: S-prvky Autor: Mgr. Lenka Fišerová Škola: Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, po. Vytvořeno: listopad 2012 Kód: VY_32_INOVACE_13_05Fis_ChLPVG Předmět: CHEMIE Ročník:2. ročník VG Téma: S prvky Cíl: Prakticky ověřit

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce

Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Obsah soli v potravinách Laboratorní práce VY_52_INOVACE_214 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Obsah soli v potravinách Laboratorní práce Jméno Třída..Datum Úkol:

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce

Příprava roztoku o dané koncentraci Laboratorní práce Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce VY_52_INOVACE_197 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor:chemie Ročník: 8, 9 Příprava o dané koncentraci Laboratorní práce Jméno Třída..Datum

Více

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek

2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.01 Aerobní/anaerobní reakce aneb kvasinky v akci. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl.

Složení roztoků. Výukové materiály. Chlorid sodný. Autor: RNDr. Jana Parobková. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. Výukové materiály Složení roztoků Autor: RNDr. Jana Parobková Chlorid sodný Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: Chemie Tematický celek: Roztoky ev. Halogenidy alkalických

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL Člověk a příroda Fyzika Jaderná fyzika Radioaktivita RADIOAKTIVITA

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

Jaderné reakce a radioaktivita

Jaderné reakce a radioaktivita Střední průmyslová škola Hranice - - Jaderné reakce a radioaktivita Radioaktivita Je vlastností atomových jader, která se samovolně přeměňují na jiná a vyzařují při tom pronikavé neviditelné záření. Jádra

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad

H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad H 2 O - vlastnosti : - nejrozšířenější sloučenina kyslíku - dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku - je jednou z nejstálejších sloučenin - rozklad vyžaduje značný přívod energie - vodné roztoky vykazují

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina

Více

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny

Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Název: Deriváty uhlovodíků karbonylové sloučeniny Autor: Mgr. Štěpán Mička Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika Ročník: 4. Tématický

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více