Smlouva o nájmu motorového vozidla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu motorového vozidla"

Transkript

1 Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most IČO: Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné jako pronajímatelem (dále jen jako pronajímatel). a Jméno: Příjmení: Datum narození: Bydliště: Číslo občanského průkazu: Platnost občanského průkazu: Číslo řidičského průkazu: Na straně druhé jako nájemcem (dále jen jako nájemce). Čl. I. Smluvní strany 1. Pronajímatel je podnikatelem podnikajícím pod shora uvedenou obchodní firmou. 2. Kontaktní osobou pro věci technické je Milan Soukup, telefonní číslo Konstaktní telefon na nájemce je Budou-li platby dle vzájemné dohody prováděny bezhotovostně, číslo účtu pronajímatele je /0800. Platba se má za provedenou dnem připsání na účet pronajímatele. 4. Místem provozované živnosti je: Na Moráni 5357, Chomutov. Zde bude automobil předán do nájmu a zde bude také nájemcem pronajímateli vrácen, nedohodnou-li smuvlí strany něco jiného. Nájemce splní svůj závazek - předmět nájmu převzít a po uplynutí sjednané doby nebo skončení nájmu jiným zákonem nebo touto smlouvou předpokládaným způsobem vrátit dojde-li k vrácení v místě provozování, nedohodnou-li smluvní strany písemně něco jiného. Písemná forma dohody je splněna též potvrzením objednávky s odlišným místem plnění pronajímatelem. 5. Nájemce je osobou fyzickou. Předmět nájmu nesmí být využit k podnikání nájemce, a to ani právně, ani fakticky. Účelem nájmu je využití předmětu nájmu potřebám rekreace nájemce, jeho rodiny nebo osob blízkých. Při porušení sjednaného účelu nájmu je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pro případ porušení zde uvedené povinnosti sjednává se smluvní pokuta Kč. Jejím zaplacením nezaniká právo pronajímatele na úhradu způsobené škody.

2 6. Předmět nájmu obytný automobil smí po dobu nájemce po dobu nájmu řídit pouze sám nebo osoby v tomto ustanovení uvedené (spolucestující), ty však pouze v přítomnosti nájemce. Použije-li k řízení nebo jinak užívání vozidla osoba od nájemce odlišná (vyjma osob v tomto ustanovení a vyjma případů odcizení vozidla) odpovídá nájemce pronajímateli za škody způsobené na předmětu nájmu tak, jakoby vozidlo řídil nebo užíval sám. Pro případ porušení povinnosti neumožnit řízení vozidla osobám v tomto ustanovení uvedeným se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč. Jejím zaplacením nezaniká právo pronajímatele na úhradu způsobené škody. Osoby, kterým je nájemce oprávněn svěřit k řízení vozidlo po dobu své přítomnosti: Jméno Příjemní Datum nar. Číslo ŘP Jméno Příjemní Datum nar. Číslo ŘP Nájemce prohlašuje a svým podnisem stvrzuje, že tyto osoby označil v souladu se skutečností a s jejich výslovným souhlasem k tomu, aby jejich údaje byly takto v této smlouvě uvedeny. Pronajímateli předkládá písemný souhlas jmenovaných s jejich podpisy. 7. Nájmece prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že má platné řidičské oprávnění k provozování předmětu nájmu a že toto oprávnění není omezeno soudním nebo administrativním rozhodnutím, a to ani pro státy, ve kterých bude předmět nájmu dle této smlouvy využíván. Nájemce prohlašuje, že je starší 20 let. Pro případ porušení zde uvedené povinnosti sjednává se pokuta ve výši Kč. Jejím zaplacením nezaniká právo pronajímatele na úhradu způsobené škody. Nájemce potvrzuje dále, že byl řádně seznámen a poučen o způsobu používání vozu a jeho vnitřního vybavení. Čl. II. Předmět nájmu 1. Předmět nájmu je osobní automobil obytný typu Volkswagen California Beach, SPZ 8U Předmět nájmu je jako obytný automobil řádně vybaven, nájemce potvrzuje stav vybavení a způsobilost pro účel nájmu v předávacím protokolu. V tomto stavu se jej také zavazuje pronajímateli vrátit a uhradit případné škody po dobu užívání vzniklé. Předmět nájmu není zatížen právy třetích osob, které by bránily jeho užívání v souladu s touto smlouvou. 3. Spolu s předmětem nájmu je nájemci předán technický průkaz a tzv. zelená karta s dokladem o úhradě zákonného ručení. Nájemce je povinnen tyto doklady zabezpečit proti ztrátě, zničení či odcizení a odpovídá za škody porušením této povinnosti způsobené. Při porušení této povinnosti, tedy techický průkaz a doklad o pojištění (zelenou kartu) nepoškozené vrátit pronajímateli se sjedná smluvní pokuta ve výši Kč. Při porušení povinnosti vrátit funkční klíče od zapalování se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč. Čl. III. Doba nájmu 1. Nájem se sjednává na dobu od do včetně. Pro případ prodlení s plněním povinnosti nájemce vrátit proajímateli předmět nájmu řádně a včas se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč za každý (i jen započítaný) den prodlení. Výslovně se sjednává jako liberační důvod těžký zdravotní stav nájemce způsobený v souvisloti s užíváním

3 předmětu nájmu (dopravní nehoda). Tuto skutečnost se však nájemce zavazuje oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu. Dále se sjednává jako liberační důvod závažná porucha na předmětu nájmu bránící jeho předání za předpokladu, že taková porucha bude prokazatelně oznámena pronajímateli v den jejího vzniku. 2. Je-li nájem sjednán na základě dlouhodobé písemné objednávky, tato nájemní smlouva bude nájemci doručena poštou nebo jiným dohodnutým způsobem. Nájemce se pak zavazuje podepsanou smlouvou pronajímateli vrátit do 5 dnů od přijetí. Neučiní-li tak, není pronajímatel obsahem této smlouvy vázán. Spolu s odesláním podepsané smlouvy se zavazuje nájemce se stejnými účinky doručit na účet pronajímatele platbu ve výši smluvně sjednané zálohy 30 % z celkové ceny pronájmu, a to ve stejné lhůtě. Splněním těchto podmínek je smlouva platně uzavřena. Pronajímatel odešle v takovém případě jím podepsanou smlouvu nájemci zpět k potvrzení a evidenci. (Smlouvou se bude nájemce prokazovat spolu s doklady k vozidlu). 3. Sjednává se odstupné. Pro případ, že nájemce od smlouvy odstoupí 60 dní před termínem zapůjčení činí 20 % zálohy, pro případ, že nájemce od smlouvy odstoupí 30 dní před termínem zapůjčení činí 50 % zálohy, pro případ, že nájemce odstoupí od smlouvy 14 dní před termínem zapůjčení činí 80 % zálohy, pro případ pozdějšího odstoupení od smlouvy (14 dní a dříve před termínem) je záloha propadná a sjednává se jako smluvní pokuta za porušení povinnosti předmět nájmu řádně ve sjednaný den převzít. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací. Když nájemce odstoupí 61 a více dní před termínem převzteí, účtuje pronajímatel nájemci odstupné ve výši Kč. 4. Při předání a převzetí vozidla se sepíše předávací protokol, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V protokolu se vyznačí případné závady. Pronajímate garantuje nájemci způsobilost předmětu nájmu k účelu sjednaného nájmu. V případě závažných závad nebo technické nezpůsobilosti není nájemce povinen předmět nájmu převzít, tuto skutečnost s uvedením důvodů je povinen uvést v předávacím protokolu. Pro případ, že nedojde k převzetí vozidla z těchto důvodů, zavazuje se pronajímatel vrátit nájemci jím složenou zálohu do 10 dnů ode dne podpisu předávacío protokolu a to na číslo účtu, který pro takový případ nájemce v protokolu uvede. Čl. IV. Nájemné 1. Výše nájemného se sjednává dle ceníku Pronajímatele, který je přílohou této smlouvy a obě smluvní strany seznámení potvrzují jeho podpisem. 2. Nájemné je splatné v den převzetí vozidla do nájmu dle předávacího protokolu. Převzetí nájemného proajímatel nájemci potvrdí. 3. Vedle nájmu se sjednává v souladu s čl.iii. vratná záloha Kč. Proti povinnosti tuto zálohu nájemci vrátit je pronajímatel oprávněn započítat škody způsobené nájemcem nebo těmi, kteří předmět nájmu s jeho vědomím užívají jakož i škody nehrazené z uzavření pojištění nebo hrazené z tohoto pojišění pouze částečně a stejně tak i právo na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy sjednaných. V této souvislosti pronajímatel potvrzuje, že vůz je a po celou dobu bude havarijně pojištěn. Spoluúčast pronajímatele činí 5 %, minimálně však Kč. Ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce. Pokud poskytnutá záloha nepostačí na 5% spoluúčasti, je pronajímatel oprávněn uplatnit vzniklý rozdíl jako náhradu škody vůči nájemci a nájemce se zavazuje takový rozdíl bez zbytečného odkladu uhradit. Dojde-li

4 k pojistné události a jejímu ohlášení pojišťovně, vzniká povinnost pronajímatele vrátit kauci (její část po započtení neuhrazené náhrady škody) až po přijetí pojistného na uvedenou pojistnou událost. Pronajímatel a nájemce sjednávají, že vzniklá škoda do Kč bude vypořádána z pronajímatelem držené kauce. Pronajímatel je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku nájemce na vrácení kauce. Při škodách vyššího rozsahu má pronajímatel stejná oprávnění vůči nájemci při dispozici s kaucí, to však neplatí pro případ, kdy pojistná událost je odškodněna v takovém rozsahu, že pronajímateli by vznikla povinnost celou kauci nebo její část vrátit. Právo kauci držet do vyřešení pojistné událostia závazek vyplatit ji (nebo její část) vzniká pronajímateli též tehdy, je-li znám viník škody a odškodnění provádí jeho pojišťovací ústav. Čl.V. Způsob užívání vozidla 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu se sjednaným účelem nájmu a předmět nájmu chránit před poškozením a odcizením. Je povinen ke dni skončení nájmu předmět nájmu vrátit a potvrdit protokol o předání. Odpovídá pronajímateli za škody porušením této povinnosti způsobené. Nájemce nesmí obytný automobil (předmět nájmu) použít k tažení jiných přívěsů nebo návěsů. Pro případ porušení této povinnosti sjednává se smluvní pokuta ve výši Kč. Jejím zaplacením nezaniká právo pronajímatele na úhradu způsobené škody. 2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze v České republice, státech EU, Norska, Švýcarska a států bývalé Jugoslávie, v jiných případech pouze tehdy, obdrží-li předchozí písemný souhlas pronajímatele. 3. Údržbu zajišťuje nájemce sám, ke své tíži. V případě pochybností má se za údržbu doplňování PHM, oprava a výměna píchlé duše nebo pláště. Náklady na drobné opravy za dobu nájmu hradí nájemce ke své tíži. V případě pochybností, má se za to, že drobnou opravou (např. výměna žárovek) rozumí se oprava do Kč v každém jednotlivém případě. 4. Potřebu větších oprav zavazuje se nájemce hlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu a řídit se jeho pokyny. Budou propláceny opravy provedené dle pokynů a doložené autorizovaným servisem. Odcizení vozidla zavazuje se nájemce ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu a řídit se jeho pokyny. Vždy je však odcizení nebo poškození způsobené třetí osobou ohlásit místně příslušné policii a vyžádat si stvrzení. Je povinen si zajistit identifikační údaje škůdce (v dostupném rozsahu) a případných svědků. Hlášením bez zbytečného odkladu rozumí se u takových závad, které brání řádnému užívání vozu pozdějšími nájemci, nerozumí se ohlášení závad v den vrácení vozidla nebo den mu předcházející. Připadá-li předcházející den na den pracovního klidu, musí být závady nahlášeny nejpozději v den takovému dni předcházející. Pro případ porušení povinnosti nahlásit vzniklé opravy (závady) na předmětu nájmu se sjednává smluvní pokuta ve výši Kč. Jejím zaplacením nezaniká právo pronajímatele na úhradu způsobené škody. 5. Nájemce se zavazuje předmět nájmu udržovat v čistotě a čistý a uklizený jej vrátit pronajímateli. Pro případ porušení této povinnost sjednává se smluvní pokuta ve výši Kč. Bude-li však předmět nájmu znečištěn hrubě, kdy k čištění bude potřeba speciální techniky (písek, bláto), sjednává se smluvní pokuta ve výši Kč. Stav vozidla se uvede v předávacím protokolu. Ve vozidle je zakázáno kouřit. V případě porušení se sjednává smluvní pokuta Kč. Pokud nájemce s pronajímatelem dohodne vrácení v jinou než provozní dobu pronajímatele,

5 sjednává se manipulační poplatek ve prospěch pronajímatele ve výši 500 Kč. Poplatek uhradí nájemce pronajímateli v hotovosti na pokladní doklad. 6. Při ukončení nájmu a předání vozidla je nájemce povinen doplnit nádrž PHM na stav uvedený v předávacím protokole. Nejpozději při vrácení vozidla (předmětu nájmu) se nájemce zavazuje pronajímateli nahlásit škody způsobené třetím osobám při jeho užívání předmětu nájmu a předložit mu doklady o nich (např. formulář protokolu o dopravní nehodě) a to i tehdy, nevznikla-li na předmětu nájmu škoda. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu porušením této povinnosti způsobenou. 7. Vedle v této smlouvě sjednaných smluvních pokut zavazuje se nájemce uhradit i skutečně vzniklou škodu. Pokud způsobí škodu pod vlivem alkoholu nebo návykových látek a ta nebude hrazena pojišťovnou, zavazuje se ji uhradit v plném rozsahu. Čl. VI. Závěrečná ustanovení 1. Potvrzení této smlouvy zákazník souhlasí dle 9 zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním jeho osobních údajů pro účely tohoto obchodního případu. Souhlasí dále s tím, že tyto udáje budou dále archivovány v souvislosti s vedením evidence obchodních případů s tím, že nebudou předávány po tuto dobu třetím osobám. Zákazník je poučeno tom, že může kdykoliv v průběhu zpracování jeho údajů žádat informaci u způsobu jejich zpracování dle 12 citovaného zákona, a to za přiměřenou úplatu odpovídající nákladům zpracovatele. Pokud by zpracování bylo v rozporu s povahou a účelem smlouvy je oprávněn žádat vysvětlení, respektive domáhat se odstranění nežádoucího stavu dle 21 citovaného zákona. 2. Zákazník souhlasí s tím, že bude informován o budoucích akcích pronajímatele, a sice elektronickou poštou nebo přímým poštovním stykem. 3. Tato smlouva se řídí českým právem občanským. Sepsána je ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 4. Smluvní strany potvrzují, že su smlouvu řádně pročetly, její faktický i právní význam je jim zřejmý a odpovídá jejich shodné, svobodné a vážné vůli. 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, její ustanovení týkající se užívání předmětunájmu dnem převzetí předmětu nájmu. V dne V dne Pronajímatel Nájemce

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email:

Obchodní firma/ Jméno a příjmení: Sídlo/Bytem: Telefonní spojení: Email: Smlouva o nájmu dopravního prostředku číslo: S000xxx/2015 uzavřená podle 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ ) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s.

Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Obchodní podmínky Pražské plynárenské, a. s. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti Pražské plynárenské a. s. (dále jen pronajímatel) a osoby, která přijímá k dočasnému

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1.

VOP NS Pronajímatel Nájemce 1. Nájemní smlouva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Převzetí Vozidla 2.1. Všeobecné obchodní podmínky společnosti A. Charouz, spol. s r.o. - Pronájem vozidel včetně služeb Easy Lease ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel. I. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky k pronájmu vozidel I. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené mezi fyzickou osobou Petr Vychodil, IČ: 68924721, se sídlem

Více

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku)

Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) Smlouva o pronájmu dopravního prostředku (uzavřená podle 630 až 637 zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku) I. Smluvní strany 1. Pronajímatel: Auto tuning plus s.r.o., Sámova 5, 62700, Brno, IČO: 25509365,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ LUXUSNÍCH VOZIDEL, PLAVIDEL A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSTROJŮ OBSAH Článek Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 2. DEFINICE... 1 3. PŘEDMĚT NÁJMU... 4 4. OBJEDNÁVKA,

Více

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz

AUTOPŮJČOVNA www.maxrental.cz Všeobecné smluvní podmínky nájmu vozidla MAX Rental s.r.o., Polanka 214/10, 674 01 Třebíč, IČ 29293561, DIČ CZ29293561 Všeobecné obchodní podmínky nájmu vozidla (dále jen Všeobecné obchodní podmínky nebo

Více

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS

platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě č. Čl. I Základní ustanovení Čl. II Účel LS Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1. 1. 2009 k Leasingové smlouvě

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) poskytovaný obchodní společností Credium, a.s. s oprávněním klienta nabýt předmět leasingu platné od 1.9.2010 k Leasingové smlouvě

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVĚRŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ s Autoleasing, a.s. člena Finanční skupiny České spořitelny Tyto Všeobecné obchodní podmínky úvěrů poskytovaných společností

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel

Všeobecné podmínky pro pronájmy vozidel půjčovna kontejnerových a dodávkových vozidel a vozíků do 3,5t Jan Mika sdružení Auto cont Provozovna: Drahy 516, 768 11 Chropyně IČ: 15244172 DIČ:CZ491119002 Tel./fax: 573 355 227 mobil: 603 532 528,

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky DÁRKY VŠEM, s.r.o. I. Všeobecná ustanovení I. 1 Obchodní společnost DÁRKY VŠEM, s.r.o., IČ 27423808, se sídlem Praha 2, PSČ 128 00, Vyšehradská 1349/2, pobočka Soběhrdy 28,

Více