Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace"

Transkript

1 Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2014

2 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů s informací o finančním krytí fondů VII. Zpráva o kontrolní činnosti v MSSS za rok VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků... 26

3 Vážené dámy, vážení pánové Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb v Boskovicích za rok Obsahuje údaje o rozsahu poskytovaných sociálních služeb, personálním zajištění, skladbě uživatelů, zdrojích financování a výsledcích hospodaření organizace. Organizace v roce 2014 pokračovala v dlouhodobém úsilí o poskytování kvalitních služeb sociální péče o seniory, které jsou jedním ze základních předpokladů jejich důstojného života v naší společnosti. Ve stanovených cílech pokročila zase o kousíček dál v materiálně technickém vybavení a zavádění nových pracovních metod zvyšujících personální odbornost poskytovaných služeb. Rok 2014 je úspěšně za námi. Všem spolupracovníkům náleží poděkovat za celoroční práci a velké pracovní nasazení, při kterém s profesionalitou a trpělivostí každodenně vykonávají náročné povolání v sociálních službách. Děkuji rovněž dobrovolníkům za jejich nezištnou mezilidskou podporu a pomoc, kterou obohacují a zpestřují život klientům v našich zařízeních. Současně využívám této možnosti k poděkování zřizovateli Městu Boskovice za podporu činnosti organizace v uplynulém roce, dalším obcím a sponzorům z řad podnikatelských subjektů a jednotlivců, kteří v roce 2014 poskytli MSSS materiální nebo finanční podporu. Přeji si, aby uživatelé našich služeb byli i v budoucnu spokojeni s prostředím našich zařízení a profesionálním i vlídným přístupem zaměstnanců MSSS. Věřím, že díky společné práci se nám bude i nadále dařit přinášet kvalitními službami pomoc a spokojenost těm, kteří sociální péči z důvodů věkových, zdravotních či sociálních nezbytně potřebují. Bc. Marie Sáňková ředitelka MSSS 3

4 Identifikace organizace: Název organizace: Městská správa sociálních služeb Sídlo: Havlíčkova 19, Boskovice IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Města Boskovice Zřizovatel: Město Boskovice Statutární orgán: Bc. Marie Sáňková, ředitelka p.o. Telefon: , Web: Hlavní účel: Poskytování sociálních služeb a související činnosti Městská správa sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen MSSS) má samostatnou právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Boskovice. Zařízení poskytuje registrované sociální služby typu: Domov pro seniory kapacita 124 klientů identifikátor registrované služby Domov se zvláštním režimem kapacita 38 klientů identifikátor registrované služby Pečovatelská služba kapacita 300 klientů identifikátor registrované služby Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou DPS Havlíčkova 19 kapacita 39 bytových jednotek DPS Penzion, Mánesova 47 kapacita 84 bytových jednotek Organizace zajišťuje koordinaci procesů Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Boskovice a je členem profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a České asociace pečovatelské služby. Hospodářská činnost: hostinská činnost (obědy) pronájem nebytových prostor pronájem vozidla praní prádla 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Informace k činnosti organizace Městská správa sociálních služeb v roce 2014 pokračovala v úsilí o zabezpečování služeb občanům, kteří z důvodu věku, zdravotní či sociální situace potřebovali zajistit služby sociální péče. Organizace provozovala v plné kapacitě ústavní pobytové služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na ulici Sadová, kde v uplynulém roce poskytla komplexní sociální a zdravotně ošetřovatelské služby celkem 198 klientům. Dalším 343 klientům poskytla úkony terénní pečovatelské služby v domácím prostředí dle jejich individuálních potřeb a možností kapacity služby. Služeb půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2014 využilo 91 občanů. V rámci bytového hospodářství zajišťovala MSSS správu 127 nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou na Mánesově a Havlíčkově ulici, ve kterých byly během roku přiděleny byty 14 novým nájemníkům. V rámci ORP Boskovice organizace zajišťovala aktivity spolupráce na projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II a aktivně se zapojovala do odborných profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby. Na pracovištích MSSS poskytovala odbornou praxi studentům středních i vysokých škol se sociálním nebo zdravotním zaměřením a odbornou praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů pracovníků v sociálních službách. V rámci aktivizačních činností uspořádala v průběhu roku pro klienty sociálních služeb desítky akcí, při kterých usilovala o podporu jejich aktivního života a smysluplného zapojení do prostředí místní komunity a spolupracovala na dalších veřejných aktivitách zaměřených na seniory a podporu jejich důstojného postavení ve společnosti. Pokračovala také v podpoře dobrovolnictví v provozovaných zařízeních sociálních služeb. Závěrem roku 2014 všechny registrované sociální služby MSSS s nadprůměrným výsledkem uspěly v kontrolách kvality sociálních služeb realizovaných krajským úřadem JMK. Informace k ekonomice organizace a investicím MSSS v roce 2014 hospodařila s rozpočtem 57,7 milionu korun. Největší část rozpočtu tvořily příjmy od klientů za poskytované sociální služby a nájemné - celkem 37,4 mil. Kč, 2 mil. Kč platby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči klientům, MPSV přiznalo MSSS dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb ve výši 13,9 mil. Kč, příspěvek z rozpočtu Města Boskovice, které je zřizovatelem příspěvkové organizace činil 4,3 mil. Kč. V rámci investičních akcí Města Boskovice byla na objektu Domova se zvláštním režimem na ulici Sadová zrealizována přístavba nového evakuačního výtahu v hodnotě 3,5 mil. Kč, jehož zbudováním se výrazně zvýšila bezpečnost pro případ mimořádných událostí a vyřešilo se komunikačně bezbariérové propojení objektů v zařízení, které usnadnilo mobilitu klientům i obslužnou péči zaměstnancům. Zpráva o činnosti Domova pro seniory (DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) Komentář k poskytované sociální službě V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována komplexní sociální a ošetřovatelská péče dle standardů ošetřovatelského procesu a sociálních standardů. Péče je realizována v nepřetržitém provozu na 3 odděleních Domova pro seniory a 1 oddělení Domova se zvláštním režimem. Každý uživatel sociální služby má klíčového pracovníka, který se zaměřuje na realizaci a naplňování individuálních potřeb sociální služby. Zdravotní péče je zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odbornou lékařskou 5

6 péči poskytuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Hana Dvořáčková. S ohledem na potřebnost společnosti zajistit pobytovou sociální službou prioritně žadatele ve zvýšeném stupni závislosti na péči roste počet klientů s omezenou mobilitou, plnou inkontinencí, s poruchou příjmu potravy a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně technické i personální zajištění služby. Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) Komentář k poskytované sociální službě Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Pečovatelská služba je poskytována denně v provozní době 7:00-19:00 hodin Statistické údaje služeb DS a DZR Kapacita služeb Název zařízení Kapacita služby Domov pro seniory (DS) 124 Domov se zvláštním režimem (DZR) 38 Roční obložnost lůžek Struktura uživatelů dle stupně PNP k měsíc DS DZR leden 124,00 36,00 únor 124,11 35,75 březen 122,52 36,00 duben 121,84 35,73 květen 120,84 35,16 červen 121,40 36,07 červenec 122,55 37,13 srpen 123,23 37,19 září 122,53 37,63 říjen 122,61 38,00 listopad 122,10 37,87 prosinec 122,52 37,00 % roční obložnost 98,80% 96,39% Příspěvek na péči DS DZR I. stupeň lehká závislost 24 4 II. stupeň středně těžká závislost 33 9 III. stupeň těžká závislost IV. stupeň úplná závislost v řízení 5 1 Součet Věková struktura uživatelů Věk: DS DZR nad Průměrný věk: 81,7 79,2 6

7 Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP 111 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti , Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie , Péče o ránu , Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru , Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu , Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem ,00 hydratace celkem ,00 Statistika zdravotních výkonů hrazených VOZP 201 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti 1 308, Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie 13 65, Péče o ránu , Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru 7 70, Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu ,00 celkem ,00 Statistika zdravotních výkonů hrazených ZPMV 211 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti 1 308, Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu ,00 celkem ,00 Statistika výkonů nehrazené aktivizační péče 2014 LVT pasivní 385 LTV aktivní 200 LTV skupinová Mechanoterapie: Motomed Vodoléčba: Parafín 52 Vířivky 78 Masáže 202 Elektroléčba: Bioptronová lampa 520 7

8 Ostatní : Jemná motorika Mozkový joging + reminiscenční terapie Vysoké chodítko Nízké chodítko 715 Vertikalizace do sedu 800 Žebřiny 293 Vertikalizace do stoje 872 Závěsy horních končetin 146 Nácvik WC křeslo 85 Magnetoterapie 93 Nácvik sebeobsluhy 526 Nácvik samostatné jízdy na vozíku 60 Nácvik chůze o francouzských berlích 105 Nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek 80 Nácvik chůze s rolátorem 72 Vyjížďky do zahrady 277 Celkem: Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR 6.,13.,20., Trénování paměti Petrou a Martinou Mše svatá Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cvičení s Danielou Zpívání s Evou Cestománie Island s Romanou Prezentace o myslivosti a české přírodě studenti SPgŠ 3.,10.,17., Trénování paměti s Petrou a Martinou Přátelské setkání s dětmi s Dětského domova Boskovice Cvičení s Danielou Zpívání s Evou Masopustní průvod Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cestománie - Gronsko s Marcelou a Helou Ostatky a zpívání s klienty DPS penzion Ples DS a DZR - Carmen 3.,10.,17., Trénování paměti Petrou a Martinou Přání k MDŽ studenti SPgŠ Zpívání s Evou Toulky jarní přírodou- prezentace studenti SPgŠ Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Velikonoční dílny Pohádka o statečném Petrovi vystoupení dětí Praktické školy Cestománie Kanada s Radkou Cvičení s Danielou 7.,14., Trénování paměti Petrou a Martinou 8

9 Zpívání s Evou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Den Země vysazování truhlíků, pouštění DVD o planetě Zemi Cestománie - USA s Janou Rej Čarodějnic 5.,12.,19., Trénování paměti s Petrou a Martinou Zpívání s Evou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Cestománie Mongolsko s Martinou a Honzou Cvičení s Danielou 2.,9.,16., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Zpívání s Evou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Senioři žijí s námi veřejná akce v zámeckém skleníku a parku Cestománie Japonsko s Miladkou Mše svatá Zahájení Senior léta 2014 barevný týden, předání certifikátů Zakončení Školy slunce, Cimbálová muzika Majerán Hudební a taneční program dětí MŠ a studentů SPgŠ Boskovice Vystoupení ZUŠ, taneční pásmo vedené mistrem Palasem, Grilování MISS staré koleno s hosty paní Rázlovou a panem Magnuskem Raminiscenční, relaxační odpoledne posezení u kávy, prohlížení fotografií a videí s barevných týdnů. Představení v jídelně. 7.,14.,21., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Zahájení filmového léta, promítání Léto s kovbojem Cvičení s Danielou Filmové léto Jak dostat tatínka do polepšovny Účast našich klientů v turnaji pétanque v DS Blansko Narozeninové posezení se sdružením KLAS Filmové léto Kopretiny pro zámeckou paní Cestománie Indie s Táňou Filmové léto Dovolená s Andělem 4.,11.,18., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Filmové léto Slunce, seno, jahody Narozeninové posezení se sdružením KLAS Filmové léto Vesničko má středisková Cestománie Čína se Sašou Cvičení s Danielou Zakončení filmového léta vyhlášení vítězů letního filmového kvízu, posezení s občerstvením 1.,8.,15.,22., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Pečení s Jirkou dožínkové koláče Účast na turnaji v kuželkách v DS Letovice, výlet přehrada Křetínka Zahájení 5. ročníku Školy slunce-toulky českou zemí s p. Pavelkou Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou 9

10 Výlet do Letovic, návštěva lékárny Milosrdných bratří a prostor LDN, občerstvení v Zámecké restauraci Zpívání s Evou ročník Her pro seniory Mše svatá Cvičení s Danielou Cestománie Thajsko s pracovníky z Podkroví 6.,13.,20., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Den seniorů posezení při kávě a občerstvení Týden sociálních služeb-den otevřených dveří, podzimní, tvořivé dílny, besedy Promítání filmů na přání - Dívka v modrém Křest kuželkářského hřiště, 1. turnaj jednotlivců v kuželkách spojený s grilováním. Rozloučení paní Čopákové s klienty Promítání filmů na přání - Duch Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cestománie Austrálie s pracovníky DZR Promítání filmů na přání - Babovřesky Projekt 72 hodin pásmo písniček,scének,kvízů s žáky ZŠ Štefánikova Zpívání s HONZOU Promítání filmů na přání Noc na Karlštejně 3.,10., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Halloween výroba podzimních dekorací se studenty SPgŠ Cvičení s Danielou Promítání filmů na přání Za trnkovým keřem Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Promítání filmů na přání Na pytlácké stezce Cestománie s pracovníky z Podkroví Promítání filmů na přání S tebou mě baví svět Výroba adventních věnců Zpívání s HONZOU Cvičení s Danielou Promítání filmů na přání Tři oříšky pro Popelku 1., Trénování paměti s Evou Mikulášská nadílka Vánoční zpívání s pěveckým sborem DPS Vánoční koncert manželů Procházkových Sbor Domova mládeže při SPgŠ a jeho vánoční program Zpívání koled,vánočních písní s prof. Plavcovou a jejími studenty Narozeninové a vánoční posezení se sdružením KLAS Praktická škola Boskovice Vánoční příběh - vystoupení Vánoční koncert sdružení Evangelíků Boskovice Těšíme se na Ježíška vystoupení dětí všech MŠ Boskovice Vánoční pečení s JIRKOU - vánočky Cvičení s Danielou sváteční provedení Mše svatá Silvestrovské veselí a ohlédnutí za rokem 2014, společné přání do nového roku 10

11 Pečovatelská služba Statistické údaje PS Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k Počet evidovaných uživatelů PS k Počet obyvatel na DPS k Počet uživatelů, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS * 5 * dle zákona 108/2006 Sb. 75 Věková struktura klientů PS Věk počet klientů nad celkem 343 Obměna obyvatel na DPS DPS počet klientů Noví obyvatelé 14 Počet odchodů - zemřelí 4 Počet odchodů ostatní 10 Počet obyvatel na DPS k Přehled poskytnutých úkonů Pečovatelské služby Úkon Jednotka Počet provedených úkonu úkonů Zajištění stravy počet obědů ,00 Dovážka pracovní dny počet obědů ,00 Dovážka so, ne, sv počet obědů 9 070,00 Nákupy a pochůzky hodina 289,00 Úklid a údržba DPS hodina 2 582,00 Běžný úklid domácnosti, úklid spol. prostor v domě hodina 301,75 Velký úklid domácnosti hodina 195,00 Praní a žehlení prádla kg 898,00 Pouze praní kg 596,00 Pouze žehlení kg 156,00 Doprovod a dohled hodina 412,00 Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla,oblékání) hodina 1 094,75 Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 2,25 Pomoc při osobní hygieně hodina 1 121,00 Ošetření nohou - pedikúra úkon 275,00 Dohled nad užíváním léků úkon 1 350,00 Měření krevního tlaku úkon 77,00 Doprava vozidlem po Boskovicích kilometr 1 453,00 Doprava vozidlem mimo Boskovice kilometr 46,00 11

12 Aktivizační a kulturní činnosti na DPS Penzion Akce pořádané Výborem obyvatel DPS Penzion ve spolupráci s MSSS. měsíc akce Únor Maškarní bál Masopust, vystoupení pěveckého kroužku DPSP Beseda se zástupcem ZP VZP Březen Sbírka Pomáhat je v módě v Blansku klientky přispěly výrobky z Babince Prodejní akce výrobků Babinec Květen Schůze s obyvateli Oslava dne matek vystoupení pěveckého kroužku a dětí z MŠ Červen Senior léto vystoupení cimbálovky Majerán Červenec Zájezd obyvatel DPS Září Grilování Říjen Týden sociálních služeb Den otevřených dveří s možností prohlídky půjčovny kompenzačních pomůcek Seminář Abychom se cítili lépe Listopad Vystoupení pěveckého kroužku DPSP Prodejní akce výrobků Babinec Prosinec Mikulášská besídka vystoupení dětí z MŠ Vánoční besídka - vystoupení pěveckého kroužku Vánoční vystoupení manželů Procházkových Každé pondělí - zpívání pěveckého kroužku v jídelně Každé úterý - ruční práce v Babinci Každou středu - promítání p. Olejníčka v jídelně/jaro, podzim, zima/ Obyvatelé DPSP si sami připravují měsíčník Oáza. Každý měsíc se schází Výbor obyvatel DPS Penzion s vedením, kde jsou řešeny aktuální připomínky a náměty obyvatel DPS Penzion. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité za rok Počet nových uživatelů PS, kteří si zapůjčili pomůcku 9 Pomůcky, o které je největší zájem: - Elektrická postel - Mechanická postel - Toaletní židle - Mechanický vozík - Chodítko, chodítko s kolečky, chodítka s podpůrnou deskou V roce 2014 jsme dovybavili půjčovnu o antidekubitní matrace s kompresory. Pomůcky (sedačky do vany, na vanu) využíváme i při poskytování PS v terénu. 12

13 Stravování 2014 Stravovací provoz MSSS zajišťuje celodenní stravu pro obyvatele domova pro seniory domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, obědy pro klienty sociálních služeb, stravování zaměstnanců a obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti. Skladba jídelníčku se řídí zásadami správné výživy s ohledem na věk, zdravotní stav a výši stravovací jednotky. Připravujeme výběr obědů ze dvou variant jídel, 5 druhů základních diet, mleté, mechanické a mixované úpravy stravy a individuální diety v případě akutních zdravotních potíží po nezbytně nutnou dobu pro klienty DS a DZR. Stravovací úsek se schází s uživateli zařízení i zaměstnanci na stravovacích komisích, kde se projednávají podněty a připomínky ke kvalitě jídel a skladbě jídelníčku. Aktuální požadavky se řeší ihned, dle naléhavosti. Měsíc Plán spotřeby potravin obyvatel Plán spotřeby potravin ostatních strávníků Plán spotřeby celkem Skutečná spotřeba potravin celkem Rozdíl Leden , , , , ,43 Únor , , , ,60-10,90 Březen , , , ,33-2,67 Duben , , , , ,29 Květen , , , , ,62 Červen , , , , ,56 Červenec , , , ,32-936,68 Srpen , , , , ,13 Září , , , , ,02 Říjen , , , ,58-28,42 Listopad , , , , ,23 Prosinec , , , , ,94 celkem , , , ,15 9,15 13

14 II. Plnění úkolů v personální oblasti MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních pozic a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům, tzn. osobám se zvýšeným stupněm ztráty soběstačnosti, klade vysoké nároky na personální zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. Organizace má od roku 2010 zřizovatelem stanoven limit počtu pracovníků na 112 pracovních úvazků, který byl plně využit. Personální struktura a počty zaměstnanců Pracovní kategorie Počet pracovníků k Počet pracovníků k Přírůstky a úbytky za rok Střední zdravotnický personál Pracovníci sociální péče 52,5 52,5 Sociální pracovníci THP pracovníci Pracovníci kuchyně 11,5 11,5 Pracovníci údržby 2 2 Pracovníci vrátnice 3,45 3,45 Pracovníci úklidu, prádelny, švadlena 11,5 11,5 Celkem 111,95 111,95 Limit stanovený zřizovatelem Příloha: Organizační struktura MSSS k Komentář ke změnám personální struktury V druhé polovině roku 2014 došlo ke snížení 2 úvazků na pozicích THP ve prospěch posílení 2 úvazků sociálních pracovníků. Průměrný hrubý plat pracovníků v oblasti přímé obslužné péče činil v roce 2013 dle statistické ročenky MPSV ,- Kč. Komentář k vývoji ve mzdové oblasti Změny ve mzdové a personální oblasti, které se naší organizace či zaměstnanců dotkly: v oblasti daně z příjmu změny v zálohové a srážkové dani (srážková daň jen u DPP do Kč za měsíc), osvobození příjmů žáků a studentů z praktického vyučování. v oblasti nemocenského pojištění - nové redukční hranice, povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti se změnou občanského soudního řádu při provádění exekučních srážek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti po dobu 14 kalendářích dnů a nemocenské od 15. kalendářního dne, změna podpůrčí doby u pracujících důchodců a invalidních důchodců 3. stupně na 84 dní. v oblasti odměňování - od listopadu 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády 224/2014 Sb., na základě kterého bylo zvýšeno odměňování pracovníků v sociálních službách o 3,5 %. V roce 2014 se organizace potýkala se zvýšenou nemocností pracovníků, bylo registrováno 47 případů pracovních neschopností, z nichž polovina trvala déle než dva měsíce. Na zástupy za dlouhodobé nemoci bylo přijato 21 pracovníků, především z Úřadu práce. Vícečetnou pracovní neschopnost zaměstnanců v průběhu roku bylo nutné opakovaně řešit výkonem přesčasových hodin z důvodu nutnosti zajištění výkonu služeb sociální péče. 14

15 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika vzniku pracovního úrazu. Pravidelně se uskutečňuje školení zaměstnanců v oblasti předpisů BOZP a PO, v roce 2014 proběhlo v organizaci ve dnech a Další důležitou součástí BOZP v organizaci je účast dotčených pracovníků na zaškolení při uvádění nových zařízení a strojního vybavení do jednotlivých provozů. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jimi řízených pracovištích a za vedení evidence pracovních úrazů. Pracovní úrazy V roce 2014 nebyl v organizaci registrován žádný pracovní úraz. Vzdělávání zaměstnanců MSSS zpracovává vzdělávací plán organizace, který reaguje jak na potřeby organizace vyplývající ze změn legislativních předpisů a zavádění nových pracovních metod práce, tak i na potřeby jednotlivých pracovníků, které jsou zpracovávány systémem individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. MSSS zabezpečila pro pracovníky v sociálních službách vzdělávání, kterým si obnovovali, upevňovali a doplňovali kvalifikaci v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání bylo zaměřeno na oblast péče o uživatele a na zkvalitnění poskytování sociální služby. V roce 2014 se organizaci podařilo zajistit vzdělávání pracovníků od agentury DONASY z projektu Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí, který je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt vzdělávání je dvouletý, zaměstnancům MSSS bude umožněno navazující vzdělávání i v roce Název školení Přehled vzdělávacích akcí realizovaných v MSSS pro pracovníky v soc. službách Vzdělávací agentura Termín realizace Počet účastníků Proměny stáří a geronto-oblek Harmann-Rico Akademie trénování paměti Donasy Akademie trénování paměti Donasy Supervize Mgr.M. Černý Akademie trénování paměti Donasy Supervize Mgr. L. Pelech Akademie trénování paměti Donasy Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence Linet Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence Linet Nácvik a manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta Linet Metodická podpora Ing. A. Řehořová Supervize Mgr. L. Pelech Úvod do paliativní péče Curatio Metodická podpora Mgr. L. Pelech Nácvik a manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta Linet Supervize Mgr. M. Černý Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb Curatio Sexualita a její význam v seniorském věku Curatio

16 V průběhu roku 2014 všichni zaměstnanci splnili povinnost dalšího vzdělávání. Do plánu vzdělávání pracovníků byly zařazeny tematicky zaměřené semináře a školení, konference, metodické podpory, supervize. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany. Vzdělávání zaměstnanců úseků bylo zaměřeno na oblasti ekonomického, mzdového a personálního účetnictví, stravování v rámci platné legislativy a jejich změn. Zaměstnavatel zprostředkoval zaměstnancům stáže v jiných sociálních zařízeních, aby mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získat nové znalosti a uplatňovat je v praxi. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků - všeobecné zdravotní sestry pro výkon povolání registrované sestry musí vlastnit osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na omezenou dobu platnosti. Zaměstnavatel vytvořil sestrám příležitosti k individuálnímu vzdělávání a k plnění této povinnosti. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Rozpis finančního příspěvku PO města na provoz k Měsíc Příspěvek Leden ,- Únor ,- Březen ,- Duben 0,- Květen ,- Červen 0,- Červenec 0,- Srpen 0,- Září 0,- Říjen 4 000,- Listopad ,- Prosinec ,- celkem ,- Přehled zřizovatelem stanovených závazných ukazatelů a jejich změn v průběhu roku Schváleno Datum Příspěvek na provoz Mzdový limit Limit pracovníků OPPP (ostatní platby za provedené práce) RM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč Plnění závazných ukazatelů Stanovený závazný ukazatel Limit Skutečnost k % Příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Mzdový limit ,00 Kč ,00 Kč 99,93 Čerpání fondu odměn ,00 Kč - Limit pracovníků 112,0 111,95 99,99 OPPP Kč Kč 99,62 16

17 Během roku 2014 došlo k šesti úpravám rozpočtu. Položky byly upravovány dle aktuálního vývoje tržeb a nákladů. V prosinci došlo k přehodnocení výše dotace z MPSV, původní částka tis. Kč byla navýšena o tis. Kč. Pro vyrovnaný rozpočet byla ponížena kapitola Příspěvek zřizovatele o částku tis. Kč. Výnosy Úkony zdravotní pojišťovny akceptovaly skladbu klientely. Dary - většina darů byla přijata v závěru roku. Náklady v položce Jiné ostatní náklady je zahrnuto vyúčtování darů Rozbor hospodaření středisek organizace k Domova pro seniory v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 9 Hospodářský výsledek -6 Domova se zvláštním režimem v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Hospodářský výsledek 0 Pečovatelské služby v tis.kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 0 Hospodářský výsledek 0 Domy s pečovatelskou službou v tis.kč Náklady na provoz Tržby z provozu Dotace na provoz státní 0 Dotace na provoz od zřizovatele 0 Hospodářský výsledek 0 Hospodářská činnost v tis. Kč Náklady na hospodářskou činnost 448 Tržby z hospodářské činnosti 654 Hospodářský výsledek

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Výroční zpráva MSSS za rok 2009 Úvodem Městské správě sociálních sluţeb se v roce 2009 v souladu s prioritami Plánu rozvoje sociálních

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204

Výroční zpráva 2010. Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2010 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 5 str. 6 str. 8 str. 10 str. 13 str.

Více

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti v roce 2011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Zpráva o činnosti v roce 011 Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Motto: Nebyl na světě zbytečně ten, kdo pomáhal ulehčit břemeno druhým. Charles Dickens. I. I. Plnění úkolů v oblasti hlavní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Předkládá: Ing. Milan

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace za rok 2012 ÚNOR 2013 KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV 1 Obsah 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Management...3

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE. Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Management Název a adresa Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka IČO: 00212733 telefon: 546 418 811 fax: 546

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva

Výroční zpráva z činnosti a hospodaření DD Červenka, p. o. za rok 2014. Výroční zpráva Výroční zpráva z činnosti a hospodaření Domova důchodců Červenka, příspěvková organizace za rok 2014 Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění

Více