Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace"

Transkript

1 Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2014

2 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů s informací o finančním krytí fondů VII. Zpráva o kontrolní činnosti v MSSS za rok VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků... 26

3 Vážené dámy, vážení pánové Předkládáme Vám k nahlédnutí Zprávu o činnosti Městské správy sociálních služeb v Boskovicích za rok Obsahuje údaje o rozsahu poskytovaných sociálních služeb, personálním zajištění, skladbě uživatelů, zdrojích financování a výsledcích hospodaření organizace. Organizace v roce 2014 pokračovala v dlouhodobém úsilí o poskytování kvalitních služeb sociální péče o seniory, které jsou jedním ze základních předpokladů jejich důstojného života v naší společnosti. Ve stanovených cílech pokročila zase o kousíček dál v materiálně technickém vybavení a zavádění nových pracovních metod zvyšujících personální odbornost poskytovaných služeb. Rok 2014 je úspěšně za námi. Všem spolupracovníkům náleží poděkovat za celoroční práci a velké pracovní nasazení, při kterém s profesionalitou a trpělivostí každodenně vykonávají náročné povolání v sociálních službách. Děkuji rovněž dobrovolníkům za jejich nezištnou mezilidskou podporu a pomoc, kterou obohacují a zpestřují život klientům v našich zařízeních. Současně využívám této možnosti k poděkování zřizovateli Městu Boskovice za podporu činnosti organizace v uplynulém roce, dalším obcím a sponzorům z řad podnikatelských subjektů a jednotlivců, kteří v roce 2014 poskytli MSSS materiální nebo finanční podporu. Přeji si, aby uživatelé našich služeb byli i v budoucnu spokojeni s prostředím našich zařízení a profesionálním i vlídným přístupem zaměstnanců MSSS. Věřím, že díky společné práci se nám bude i nadále dařit přinášet kvalitními službami pomoc a spokojenost těm, kteří sociální péči z důvodů věkových, zdravotních či sociálních nezbytně potřebují. Bc. Marie Sáňková ředitelka MSSS 3

4 Identifikace organizace: Název organizace: Městská správa sociálních služeb Sídlo: Havlíčkova 19, Boskovice IČO: DIČ: CZ Právní forma: příspěvková organizace Města Boskovice Zřizovatel: Město Boskovice Statutární orgán: Bc. Marie Sáňková, ředitelka p.o. Telefon: , Web: Hlavní účel: Poskytování sociálních služeb a související činnosti Městská správa sociálních služeb, příspěvková organizace (dále jen MSSS) má samostatnou právní subjektivitu a vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet města Boskovice. Zařízení poskytuje registrované sociální služby typu: Domov pro seniory kapacita 124 klientů identifikátor registrované služby Domov se zvláštním režimem kapacita 38 klientů identifikátor registrované služby Pečovatelská služba kapacita 300 klientů identifikátor registrované služby Organizace současně při výkonu pečovatelské služby zajišťuje provozování půjčovny kompenzačních pomůcek a správu dvou domů s pečovatelskou službou DPS Havlíčkova 19 kapacita 39 bytových jednotek DPS Penzion, Mánesova 47 kapacita 84 bytových jednotek Organizace zajišťuje koordinaci procesů Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Boskovice a je členem profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR a České asociace pečovatelské služby. Hospodářská činnost: hostinská činnost (obědy) pronájem nebytových prostor pronájem vozidla praní prádla 4

5 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Informace k činnosti organizace Městská správa sociálních služeb v roce 2014 pokračovala v úsilí o zabezpečování služeb občanům, kteří z důvodu věku, zdravotní či sociální situace potřebovali zajistit služby sociální péče. Organizace provozovala v plné kapacitě ústavní pobytové služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem na ulici Sadová, kde v uplynulém roce poskytla komplexní sociální a zdravotně ošetřovatelské služby celkem 198 klientům. Dalším 343 klientům poskytla úkony terénní pečovatelské služby v domácím prostředí dle jejich individuálních potřeb a možností kapacity služby. Služeb půjčovny kompenzačních pomůcek v roce 2014 využilo 91 občanů. V rámci bytového hospodářství zajišťovala MSSS správu 127 nájemních bytů v Domech s pečovatelskou službou na Mánesově a Havlíčkově ulici, ve kterých byly během roku přiděleny byty 14 novým nájemníkům. V rámci ORP Boskovice organizace zajišťovala aktivity spolupráce na projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II a aktivně se zapojovala do odborných profesních svazů Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace pečovatelské služby. Na pracovištích MSSS poskytovala odbornou praxi studentům středních i vysokých škol se sociálním nebo zdravotním zaměřením a odbornou praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů pracovníků v sociálních službách. V rámci aktivizačních činností uspořádala v průběhu roku pro klienty sociálních služeb desítky akcí, při kterých usilovala o podporu jejich aktivního života a smysluplného zapojení do prostředí místní komunity a spolupracovala na dalších veřejných aktivitách zaměřených na seniory a podporu jejich důstojného postavení ve společnosti. Pokračovala také v podpoře dobrovolnictví v provozovaných zařízeních sociálních služeb. Závěrem roku 2014 všechny registrované sociální služby MSSS s nadprůměrným výsledkem uspěly v kontrolách kvality sociálních služeb realizovaných krajským úřadem JMK. Informace k ekonomice organizace a investicím MSSS v roce 2014 hospodařila s rozpočtem 57,7 milionu korun. Největší část rozpočtu tvořily příjmy od klientů za poskytované sociální služby a nájemné - celkem 37,4 mil. Kč, 2 mil. Kč platby od zdravotních pojišťoven za poskytovanou zdravotní péči klientům, MPSV přiznalo MSSS dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb ve výši 13,9 mil. Kč, příspěvek z rozpočtu Města Boskovice, které je zřizovatelem příspěvkové organizace činil 4,3 mil. Kč. V rámci investičních akcí Města Boskovice byla na objektu Domova se zvláštním režimem na ulici Sadová zrealizována přístavba nového evakuačního výtahu v hodnotě 3,5 mil. Kč, jehož zbudováním se výrazně zvýšila bezpečnost pro případ mimořádných událostí a vyřešilo se komunikačně bezbariérové propojení objektů v zařízení, které usnadnilo mobilitu klientům i obslužnou péči zaměstnancům. Zpráva o činnosti Domova pro seniory (DS) a Domova se zvláštním režimem (DZR) Komentář k poskytované sociální službě V Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem je klientům poskytována komplexní sociální a ošetřovatelská péče dle standardů ošetřovatelského procesu a sociálních standardů. Péče je realizována v nepřetržitém provozu na 3 odděleních Domova pro seniory a 1 oddělení Domova se zvláštním režimem. Každý uživatel sociální služby má klíčového pracovníka, který se zaměřuje na realizaci a naplňování individuálních potřeb sociální služby. Zdravotní péče je zabezpečena prostřednictvím registrovaných sester, které mají platnou odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Odbornou lékařskou 5

6 péči poskytuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Hana Dvořáčková. S ohledem na potřebnost společnosti zajistit pobytovou sociální službou prioritně žadatele ve zvýšeném stupni závislosti na péči roste počet klientů s omezenou mobilitou, plnou inkontinencí, s poruchou příjmu potravy a psychiatrickou diagnózou demence, což zvyšuje nároky na materiálně technické i personální zajištění služby. Zpráva o činnosti pečovatelské služby (PS) Komentář k poskytované sociální službě Posláním pečovatelské služby je, aby lidé, kteří ji využívají, mohli žít stejným způsobem života jako jejich vrstevníci a zůstat tak co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva. Působí na ně aktivně a podporuje je v sociálním začleňování. Pečovatelská služba se zároveň snaží minimalizovat riziko prohlubování závislosti na poskytované službě. Pečovatelská služba je poskytována denně v provozní době 7:00-19:00 hodin Statistické údaje služeb DS a DZR Kapacita služeb Název zařízení Kapacita služby Domov pro seniory (DS) 124 Domov se zvláštním režimem (DZR) 38 Roční obložnost lůžek Struktura uživatelů dle stupně PNP k měsíc DS DZR leden 124,00 36,00 únor 124,11 35,75 březen 122,52 36,00 duben 121,84 35,73 květen 120,84 35,16 červen 121,40 36,07 červenec 122,55 37,13 srpen 123,23 37,19 září 122,53 37,63 říjen 122,61 38,00 listopad 122,10 37,87 prosinec 122,52 37,00 % roční obložnost 98,80% 96,39% Příspěvek na péči DS DZR I. stupeň lehká závislost 24 4 II. stupeň středně těžká závislost 33 9 III. stupeň těžká závislost IV. stupeň úplná závislost v řízení 5 1 Součet Věková struktura uživatelů Věk: DS DZR nad Průměrný věk: 81,7 79,2 6

7 Statistika zdravotních výkonů hrazených VZP 111 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti , Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie , Péče o ránu , Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru , Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu , Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie za účelem ,00 hydratace celkem ,00 Statistika zdravotních výkonů hrazených VOZP 201 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti 1 308, Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Aplikace léčebné terapie 13 65, Péče o ránu , Komplex Klysma, ošetření permanentního katetru 7 70, Ošetření stomií , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu ,00 celkem ,00 Statistika zdravotních výkonů hrazených ZPMV 211 Kód Název výkonu Počet Body Administrativní činnosti 1 308, Ošetřovatelská intervence , Odběr biologického materiálu , Bonifikační kód dny pracovního volna nebo klidu ,00 celkem ,00 Statistika výkonů nehrazené aktivizační péče 2014 LVT pasivní 385 LTV aktivní 200 LTV skupinová Mechanoterapie: Motomed Vodoléčba: Parafín 52 Vířivky 78 Masáže 202 Elektroléčba: Bioptronová lampa 520 7

8 Ostatní : Jemná motorika Mozkový joging + reminiscenční terapie Vysoké chodítko Nízké chodítko 715 Vertikalizace do sedu 800 Žebřiny 293 Vertikalizace do stoje 872 Závěsy horních končetin 146 Nácvik WC křeslo 85 Magnetoterapie 93 Nácvik sebeobsluhy 526 Nácvik samostatné jízdy na vozíku 60 Nácvik chůze o francouzských berlích 105 Nácvik chůze bez kompenzačních pomůcek 80 Nácvik chůze s rolátorem 72 Vyjížďky do zahrady 277 Celkem: Přehled aktivizačních činností pro klienty DS a DZR 6.,13.,20., Trénování paměti Petrou a Martinou Mše svatá Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cvičení s Danielou Zpívání s Evou Cestománie Island s Romanou Prezentace o myslivosti a české přírodě studenti SPgŠ 3.,10.,17., Trénování paměti s Petrou a Martinou Přátelské setkání s dětmi s Dětského domova Boskovice Cvičení s Danielou Zpívání s Evou Masopustní průvod Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cestománie - Gronsko s Marcelou a Helou Ostatky a zpívání s klienty DPS penzion Ples DS a DZR - Carmen 3.,10.,17., Trénování paměti Petrou a Martinou Přání k MDŽ studenti SPgŠ Zpívání s Evou Toulky jarní přírodou- prezentace studenti SPgŠ Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Velikonoční dílny Pohádka o statečném Petrovi vystoupení dětí Praktické školy Cestománie Kanada s Radkou Cvičení s Danielou 7.,14., Trénování paměti Petrou a Martinou 8

9 Zpívání s Evou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Den Země vysazování truhlíků, pouštění DVD o planetě Zemi Cestománie - USA s Janou Rej Čarodějnic 5.,12.,19., Trénování paměti s Petrou a Martinou Zpívání s Evou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Cestománie Mongolsko s Martinou a Honzou Cvičení s Danielou 2.,9.,16., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Zpívání s Evou Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Senioři žijí s námi veřejná akce v zámeckém skleníku a parku Cestománie Japonsko s Miladkou Mše svatá Zahájení Senior léta 2014 barevný týden, předání certifikátů Zakončení Školy slunce, Cimbálová muzika Majerán Hudební a taneční program dětí MŠ a studentů SPgŠ Boskovice Vystoupení ZUŠ, taneční pásmo vedené mistrem Palasem, Grilování MISS staré koleno s hosty paní Rázlovou a panem Magnuskem Raminiscenční, relaxační odpoledne posezení u kávy, prohlížení fotografií a videí s barevných týdnů. Představení v jídelně. 7.,14.,21., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Zahájení filmového léta, promítání Léto s kovbojem Cvičení s Danielou Filmové léto Jak dostat tatínka do polepšovny Účast našich klientů v turnaji pétanque v DS Blansko Narozeninové posezení se sdružením KLAS Filmové léto Kopretiny pro zámeckou paní Cestománie Indie s Táňou Filmové léto Dovolená s Andělem 4.,11.,18., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Filmové léto Slunce, seno, jahody Narozeninové posezení se sdružením KLAS Filmové léto Vesničko má středisková Cestománie Čína se Sašou Cvičení s Danielou Zakončení filmového léta vyhlášení vítězů letního filmového kvízu, posezení s občerstvením 1.,8.,15.,22., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Pečení s Jirkou dožínkové koláče Účast na turnaji v kuželkách v DS Letovice, výlet přehrada Křetínka Zahájení 5. ročníku Školy slunce-toulky českou zemí s p. Pavelkou Toulky českou zemí s Mgr. Alešem Pavelkou 9

10 Výlet do Letovic, návštěva lékárny Milosrdných bratří a prostor LDN, občerstvení v Zámecké restauraci Zpívání s Evou ročník Her pro seniory Mše svatá Cvičení s Danielou Cestománie Thajsko s pracovníky z Podkroví 6.,13.,20., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Den seniorů posezení při kávě a občerstvení Týden sociálních služeb-den otevřených dveří, podzimní, tvořivé dílny, besedy Promítání filmů na přání - Dívka v modrém Křest kuželkářského hřiště, 1. turnaj jednotlivců v kuželkách spojený s grilováním. Rozloučení paní Čopákové s klienty Promítání filmů na přání - Duch Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Cestománie Austrálie s pracovníky DZR Promítání filmů na přání - Babovřesky Projekt 72 hodin pásmo písniček,scének,kvízů s žáky ZŠ Štefánikova Zpívání s HONZOU Promítání filmů na přání Noc na Karlštejně 3.,10., Trénování paměti s Petrou a Šárkou Halloween výroba podzimních dekorací se studenty SPgŠ Cvičení s Danielou Promítání filmů na přání Za trnkovým keřem Toulky českou zemí s Mgr. A. Pavelkou Narozeninové posezení se sdružením KLAS Promítání filmů na přání Na pytlácké stezce Cestománie s pracovníky z Podkroví Promítání filmů na přání S tebou mě baví svět Výroba adventních věnců Zpívání s HONZOU Cvičení s Danielou Promítání filmů na přání Tři oříšky pro Popelku 1., Trénování paměti s Evou Mikulášská nadílka Vánoční zpívání s pěveckým sborem DPS Vánoční koncert manželů Procházkových Sbor Domova mládeže při SPgŠ a jeho vánoční program Zpívání koled,vánočních písní s prof. Plavcovou a jejími studenty Narozeninové a vánoční posezení se sdružením KLAS Praktická škola Boskovice Vánoční příběh - vystoupení Vánoční koncert sdružení Evangelíků Boskovice Těšíme se na Ježíška vystoupení dětí všech MŠ Boskovice Vánoční pečení s JIRKOU - vánočky Cvičení s Danielou sváteční provedení Mše svatá Silvestrovské veselí a ohlédnutí za rokem 2014, společné přání do nového roku 10

11 Pečovatelská služba Statistické údaje PS Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o poskytování PS za rok Počet odmítnutých žádostí o poskytování PS za rok Počet uživatelů, kteří ukončili poskytování PS k Počet evidovaných uživatelů PS k Počet obyvatel na DPS k Počet uživatelů, kteří mají nárok na bezplatné poskytování služeb PS * 5 * dle zákona 108/2006 Sb. 75 Věková struktura klientů PS Věk počet klientů nad celkem 343 Obměna obyvatel na DPS DPS počet klientů Noví obyvatelé 14 Počet odchodů - zemřelí 4 Počet odchodů ostatní 10 Počet obyvatel na DPS k Přehled poskytnutých úkonů Pečovatelské služby Úkon Jednotka Počet provedených úkonu úkonů Zajištění stravy počet obědů ,00 Dovážka pracovní dny počet obědů ,00 Dovážka so, ne, sv počet obědů 9 070,00 Nákupy a pochůzky hodina 289,00 Úklid a údržba DPS hodina 2 582,00 Běžný úklid domácnosti, úklid spol. prostor v domě hodina 301,75 Velký úklid domácnosti hodina 195,00 Praní a žehlení prádla kg 898,00 Pouze praní kg 596,00 Pouze žehlení kg 156,00 Doprovod a dohled hodina 412,00 Pomoc při úkonech sebeobsluhy (podávání jídla,oblékání) hodina 1 094,75 Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostředí hodina 2,25 Pomoc při osobní hygieně hodina 1 121,00 Ošetření nohou - pedikúra úkon 275,00 Dohled nad užíváním léků úkon 1 350,00 Měření krevního tlaku úkon 77,00 Doprava vozidlem po Boskovicích kilometr 1 453,00 Doprava vozidlem mimo Boskovice kilometr 46,00 11

12 Aktivizační a kulturní činnosti na DPS Penzion Akce pořádané Výborem obyvatel DPS Penzion ve spolupráci s MSSS. měsíc akce Únor Maškarní bál Masopust, vystoupení pěveckého kroužku DPSP Beseda se zástupcem ZP VZP Březen Sbírka Pomáhat je v módě v Blansku klientky přispěly výrobky z Babince Prodejní akce výrobků Babinec Květen Schůze s obyvateli Oslava dne matek vystoupení pěveckého kroužku a dětí z MŠ Červen Senior léto vystoupení cimbálovky Majerán Červenec Zájezd obyvatel DPS Září Grilování Říjen Týden sociálních služeb Den otevřených dveří s možností prohlídky půjčovny kompenzačních pomůcek Seminář Abychom se cítili lépe Listopad Vystoupení pěveckého kroužku DPSP Prodejní akce výrobků Babinec Prosinec Mikulášská besídka vystoupení dětí z MŠ Vánoční besídka - vystoupení pěveckého kroužku Vánoční vystoupení manželů Procházkových Každé pondělí - zpívání pěveckého kroužku v jídelně Každé úterý - ruční práce v Babinci Každou středu - promítání p. Olejníčka v jídelně/jaro, podzim, zima/ Obyvatelé DPSP si sami připravují měsíčník Oáza. Každý měsíc se schází Výbor obyvatel DPS Penzion s vedením, kde jsou řešeny aktuální připomínky a náměty obyvatel DPS Penzion. Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek Sledovaný ukazatel Počet Počet nově uzavřených Smluv o zapůjčení věci movité za rok Počet nových uživatelů PS, kteří si zapůjčili pomůcku 9 Pomůcky, o které je největší zájem: - Elektrická postel - Mechanická postel - Toaletní židle - Mechanický vozík - Chodítko, chodítko s kolečky, chodítka s podpůrnou deskou V roce 2014 jsme dovybavili půjčovnu o antidekubitní matrace s kompresory. Pomůcky (sedačky do vany, na vanu) využíváme i při poskytování PS v terénu. 12

13 Stravování 2014 Stravovací provoz MSSS zajišťuje celodenní stravu pro obyvatele domova pro seniory domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, obědy pro klienty sociálních služeb, stravování zaměstnanců a obědy pro cizí strávníky v rámci hospodářské činnosti. Skladba jídelníčku se řídí zásadami správné výživy s ohledem na věk, zdravotní stav a výši stravovací jednotky. Připravujeme výběr obědů ze dvou variant jídel, 5 druhů základních diet, mleté, mechanické a mixované úpravy stravy a individuální diety v případě akutních zdravotních potíží po nezbytně nutnou dobu pro klienty DS a DZR. Stravovací úsek se schází s uživateli zařízení i zaměstnanci na stravovacích komisích, kde se projednávají podněty a připomínky ke kvalitě jídel a skladbě jídelníčku. Aktuální požadavky se řeší ihned, dle naléhavosti. Měsíc Plán spotřeby potravin obyvatel Plán spotřeby potravin ostatních strávníků Plán spotřeby celkem Skutečná spotřeba potravin celkem Rozdíl Leden , , , , ,43 Únor , , , ,60-10,90 Březen , , , ,33-2,67 Duben , , , , ,29 Květen , , , , ,62 Červen , , , , ,56 Červenec , , , ,32-936,68 Srpen , , , , ,13 Září , , , , ,02 Říjen , , , ,58-28,42 Listopad , , , , ,23 Prosinec , , , , ,94 celkem , , , ,15 9,15 13

14 II. Plnění úkolů v personální oblasti MSSS má stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, popis pracovních pozic a kvalifikačních požadavků. Úsilí o naplňování standardů kvality sociálních služeb spojené se směřováním organizace k poskytování sociálních služeb nejpotřebnějším žadatelům, tzn. osobám se zvýšeným stupněm ztráty soběstačnosti, klade vysoké nároky na personální zajištění sociálních služeb, zejména dostatečný počet pracovníků v přímé obslužné péči. Organizace má od roku 2010 zřizovatelem stanoven limit počtu pracovníků na 112 pracovních úvazků, který byl plně využit. Personální struktura a počty zaměstnanců Pracovní kategorie Počet pracovníků k Počet pracovníků k Přírůstky a úbytky za rok Střední zdravotnický personál Pracovníci sociální péče 52,5 52,5 Sociální pracovníci THP pracovníci Pracovníci kuchyně 11,5 11,5 Pracovníci údržby 2 2 Pracovníci vrátnice 3,45 3,45 Pracovníci úklidu, prádelny, švadlena 11,5 11,5 Celkem 111,95 111,95 Limit stanovený zřizovatelem Příloha: Organizační struktura MSSS k Komentář ke změnám personální struktury V druhé polovině roku 2014 došlo ke snížení 2 úvazků na pozicích THP ve prospěch posílení 2 úvazků sociálních pracovníků. Průměrný hrubý plat pracovníků v oblasti přímé obslužné péče činil v roce 2013 dle statistické ročenky MPSV ,- Kč. Komentář k vývoji ve mzdové oblasti Změny ve mzdové a personální oblasti, které se naší organizace či zaměstnanců dotkly: v oblasti daně z příjmu změny v zálohové a srážkové dani (srážková daň jen u DPP do Kč za měsíc), osvobození příjmů žáků a studentů z praktického vyučování. v oblasti nemocenského pojištění - nové redukční hranice, povinnosti zaměstnavatelů a OSSZ v souvislosti se změnou občanského soudního řádu při provádění exekučních srážek, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti po dobu 14 kalendářích dnů a nemocenské od 15. kalendářního dne, změna podpůrčí doby u pracujících důchodců a invalidních důchodců 3. stupně na 84 dní. v oblasti odměňování - od listopadu 2014 nabylo účinnosti nařízení vlády 224/2014 Sb., na základě kterého bylo zvýšeno odměňování pracovníků v sociálních službách o 3,5 %. V roce 2014 se organizace potýkala se zvýšenou nemocností pracovníků, bylo registrováno 47 případů pracovních neschopností, z nichž polovina trvala déle než dva měsíce. Na zástupy za dlouhodobé nemoci bylo přijato 21 pracovníků, především z Úřadu práce. Vícečetnou pracovní neschopnost zaměstnanců v průběhu roku bylo nutné opakovaně řešit výkonem přesčasových hodin z důvodu nutnosti zajištění výkonu služeb sociální péče. 14

15 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Snahou organizace je vytvářet takové pracovní podmínky a prostředí, které eliminují rizika vzniku pracovního úrazu. Pravidelně se uskutečňuje školení zaměstnanců v oblasti předpisů BOZP a PO, v roce 2014 proběhlo v organizaci ve dnech a Další důležitou součástí BOZP v organizaci je účast dotčených pracovníků na zaškolení při uvádění nových zařízení a strojního vybavení do jednotlivých provozů. Vedoucí pracovníci jsou odpovědni za bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jimi řízených pracovištích a za vedení evidence pracovních úrazů. Pracovní úrazy V roce 2014 nebyl v organizaci registrován žádný pracovní úraz. Vzdělávání zaměstnanců MSSS zpracovává vzdělávací plán organizace, který reaguje jak na potřeby organizace vyplývající ze změn legislativních předpisů a zavádění nových pracovních metod práce, tak i na potřeby jednotlivých pracovníků, které jsou zpracovávány systémem individuálních vzdělávacích plánů zaměstnanců. MSSS zabezpečila pro pracovníky v sociálních službách vzdělávání, kterým si obnovovali, upevňovali a doplňovali kvalifikaci v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání bylo zaměřeno na oblast péče o uživatele a na zkvalitnění poskytování sociální služby. V roce 2014 se organizaci podařilo zajistit vzdělávání pracovníků od agentury DONASY z projektu Techniky zvyšování kognitivní kondice pro úspěšné stárnutí, který je spolufinancovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt vzdělávání je dvouletý, zaměstnancům MSSS bude umožněno navazující vzdělávání i v roce Název školení Přehled vzdělávacích akcí realizovaných v MSSS pro pracovníky v soc. službách Vzdělávací agentura Termín realizace Počet účastníků Proměny stáří a geronto-oblek Harmann-Rico Akademie trénování paměti Donasy Akademie trénování paměti Donasy Supervize Mgr.M. Černý Akademie trénování paměti Donasy Supervize Mgr. L. Pelech Akademie trénování paměti Donasy Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence Linet Vliv prostředí na orientaci a na rozvoj a průběh demence Linet Nácvik a manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta Linet Metodická podpora Ing. A. Řehořová Supervize Mgr. L. Pelech Úvod do paliativní péče Curatio Metodická podpora Mgr. L. Pelech Nácvik a manipulace a mobilizace méně pohyblivého klienta Linet Supervize Mgr. M. Černý Zvládání chronické bolesti u klientů sociálních služeb Curatio Sexualita a její význam v seniorském věku Curatio

16 V průběhu roku 2014 všichni zaměstnanci splnili povinnost dalšího vzdělávání. Do plánu vzdělávání pracovníků byly zařazeny tematicky zaměřené semináře a školení, konference, metodické podpory, supervize. Dále pak všichni zaměstnanci procházeli pravidelnými školeními v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany. Vzdělávání zaměstnanců úseků bylo zaměřeno na oblasti ekonomického, mzdového a personálního účetnictví, stravování v rámci platné legislativy a jejich změn. Zaměstnavatel zprostředkoval zaměstnancům stáže v jiných sociálních zařízeních, aby mohli rozvíjet své profesionální dovednosti, získat nové znalosti a uplatňovat je v praxi. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků - všeobecné zdravotní sestry pro výkon povolání registrované sestry musí vlastnit osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na omezenou dobu platnosti. Zaměstnavatel vytvořil sestrám příležitosti k individuálnímu vzdělávání a k plnění této povinnosti. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Rozpis finančního příspěvku PO města na provoz k Měsíc Příspěvek Leden ,- Únor ,- Březen ,- Duben 0,- Květen ,- Červen 0,- Červenec 0,- Srpen 0,- Září 0,- Říjen 4 000,- Listopad ,- Prosinec ,- celkem ,- Přehled zřizovatelem stanovených závazných ukazatelů a jejich změn v průběhu roku Schváleno Datum Příspěvek na provoz Mzdový limit Limit pracovníků OPPP (ostatní platby za provedené práce) RM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč ZM ,00 Kč Kč 112, Kč Plnění závazných ukazatelů Stanovený závazný ukazatel Limit Skutečnost k % Příspěvek na provoz ,00 Kč ,00 Kč 100,00 Mzdový limit ,00 Kč ,00 Kč 99,93 Čerpání fondu odměn ,00 Kč - Limit pracovníků 112,0 111,95 99,99 OPPP Kč Kč 99,62 16

17 Během roku 2014 došlo k šesti úpravám rozpočtu. Položky byly upravovány dle aktuálního vývoje tržeb a nákladů. V prosinci došlo k přehodnocení výše dotace z MPSV, původní částka tis. Kč byla navýšena o tis. Kč. Pro vyrovnaný rozpočet byla ponížena kapitola Příspěvek zřizovatele o částku tis. Kč. Výnosy Úkony zdravotní pojišťovny akceptovaly skladbu klientely. Dary - většina darů byla přijata v závěru roku. Náklady v položce Jiné ostatní náklady je zahrnuto vyúčtování darů Rozbor hospodaření středisek organizace k Domova pro seniory v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 9 Hospodářský výsledek -6 Domova se zvláštním režimem v tis. Kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Hospodářský výsledek 0 Pečovatelské služby v tis.kč Náklady na činnost Tržby z činnosti Dotace na činnost státní Dotace na činnost od zřizovatele Ostatní dotace 0 Hospodářský výsledek 0 Domy s pečovatelskou službou v tis.kč Náklady na provoz Tržby z provozu Dotace na provoz státní 0 Dotace na provoz od zřizovatele 0 Hospodářský výsledek 0 Hospodářská činnost v tis. Kč Náklady na hospodářskou činnost 448 Tržby z hospodářské činnosti 654 Hospodářský výsledek

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2013 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti...

Více

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2011 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Základní údaje Subjekt: Městská správa sociálních

Více

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Výroční zpráva MSSS za rok 2010 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Základní údaje Subjekt: Městská správa sociálních

Více

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace

Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Městská správa sociálních služeb BOSKOVICE příspěvková organizace Zpráva o činnosti MSSS za rok 2012 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 II. Plnění úkolů v personální oblasti...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2013 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2014 ředitel penzionu -1- OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více