Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Poštovní adresa: Nejvyšší správní soud Moravské náměstí 6, Brno Moravské náměstí 6, Brno Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Internetové stránky: Úřední hodiny: Způsob zřízení: Pondělí - pátek, 8.00 hod hod. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, související zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 1

2 Část I. A. Organizační struktura 2

3 B. Přehled hlavních činností Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Ve správním soudnictví poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Nejvyšší správní soud v rámci této ochrany především dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Mimoprocesními prostředky k zajištění jednoty a zákonnosti rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou stanoviska, zaujímaná kolegii či plénem Nejvyššího správního soudu. K zajištění jednoty rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu pak může rozšířený senát tohoto soudu přijímat zásadní usnesení. Část II. A. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,10 61 let a více ,3 Celkem ,00 % 34,2 65,80 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené Muži Ženy Celkem % vzdělání Základní Vyučen ,75 Střední odborné ,88 Úplné střední ,51 Úplné střední ,46 odborné Vyšší odborné ,63 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 3

4 3. Celkový údaj o průměrných platech k Kč Hrubý měsíční plat Hrubý měsíční plat soudce Hrubý měsíční plat ostatních zaměstnanců Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 Počet Nástupy 31 Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let 0 0 Do 15 let 0 0 Do 20 let 0 0 Nad 20 let 0 0 Celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí CELKEM Jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Anglický Německý Francouzský Další jazyky Celkem Členění zaměstnanců podle kategorií Fyzické stavy Průměrné počty Systemizované počty zaměstnanců, 170 x z toho: soudci 34 x ostatní zaměstnanci 136 x Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců, ,70 z toho: soudci 34 25,20 ostatní zaměstnanci 95 81,50 4

5 Část III. A. Majetek Na nemovitostech, ke kterým má Nejvyšší správní soud právo hospodaření neváznou žádná věcná břemena. V roce 2006 získal Nejvyšší správní soud bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto nemovitosti: Bytovou jednotku na ulici Šrámkova 3 v Brně a bytovou jednotku na Halasově nám. 3 v Brně. V majetku Nejvyššího správního soudu je dále komplex tří budov: Moravské nám. 6, Solniční 4 a Joštova 1, nemovitost na ul. Klecandova č. 16 a bytová jednotka na ul. Helfertova č. 43 v Brně. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektů na Moravském nám., Solniční a Joštově ulici. Rekonstrukce byla financována z prostředků programového financování ISPROFIN č. akce s názvem NSS Brno - správní soudnictví. B. Pohledávky 1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní tis. Kč Celková hodnota pohledávek 0 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli k vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 Na účtech Nejvyšší ho správního soudu nejsou evidovány pohledávky. 2. Pohledávky odvedené do státního rozpočtu, vykazované v kapitole Všeobecná pokladní správy a vedené správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách tis. Kč Předpis 17,02 Inkaso 17,02 Nedoplatek 0 C. Závazky tis. Kč Celková hodnota závazků ,32 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Nedoplatek 0 Nejvyšší správní soud neměl v roce 2006 závazky po lhůtě splatnosti. 5

6 Ukazatel Souhrnné ukazatele Část IV. A. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet Schválený po změnách tis. Kč Skutečnost Příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (tř.. 2,3,4) 305,00 169,00 278,37 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (tř. 1) 0,00 0,00 0,00 z toho Pojistné na důchodové zabezpečení 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,77 Jednotlivé dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,00 Z toho: platy zaměstnanců , , ,00 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , , ,12 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 238, , ,00 Výdaje na financování ISPROFIN , , ,02 Specifické dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci ve státní správě Z toho: , , ,00 Platy zaměstnanců ve státní správě , , ,00 Platy soudců , , ,00 Platy státních zástupců 0,00 0,00 0,00 Platy příslušníků bezpečnostních sborů 0,00 0,00 0,00 Důchody 0,00 0,00 0,00 Ostatní sociální dávky 0,00 0,00 0,00 Z toho odchodné 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfery do zahraničí 65,00 65,00 56,96 Výdaje justice , , ,09 Výdaje vězeňství 0,00 0,00 0,00 Odměny odsouzeným 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 0,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy podle zák. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 Výdaje ze SR na financování společenských programů EU a ČR 0,00 0,00 0,00 V tom na financování programů předstupních nástrojů 0,00 0,00 0,00 V tom Transition Facility (TFEU) 0,00 0,00 0,00 6

7 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů 1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V roce 2006 bylo provedeno celkem 20 rozpočtových opatření, kterými byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu NSS roku a) kapitálové výdaje Ke změnám závazného kazatele kapitálových výdajů došlo během roku 2006 následujícími rozpočtovými opatřeními: tis. Kč 1) MSp č.j.: 54/2003-EO-R/82 ze dne , Spr 105/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby : 4 800,00 2) MSp čj. 54/2003-EO-R/97 ze dne , Spr 108/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na položce č Budovy, haly, stavby ,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a ,00 zařízení 3) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroje pro kontrolu zavazadel. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 1 600,00 zařízení. 4) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroj pro kontrolu zavazadel. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 227,00 zařízení. 5) MSp čj. 54/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje, 8 030,00 zařízení. 6) MSp čj. 54/2003-EO-R/124 ze dne , Spr 900/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 36,00 zařízení. Navýšení rozpočtu na položce č Budovy, stavby. 36,00 7

8 b) běžné výdaje Změny v rozpočtu běžných výdajů byly během roku 2006 provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti: 1) MSp čj.: 26/06-EO-R/ ze dne , Spr 27/2006 tis. Kč Akce č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Služby telekomunikací 1 100,00 2) MSp čj.: 42/2006-EO-SP/9 ze dne , Spr 131/2006 Úprava rozpočtu prostředků na platy v souvislosti s Usnesením vlády č. 179 ze dne Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci. 100,00 Snížení rozpočtu na položce Pojistné na sociální zabezpečení : 26,00 Snížení rozpočtu na položce Zdravotní pojištění : 9,00 Snížení rozpočtu na položce č Převod do FKSP : 2,00 3) MSp čj.: 35/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2005 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Navýšení rozpočtu na položce č DHDM ,00 4) MSp čj.: 304/2006-EO-R/4 ze dne , Spr 443/2006 Navýšení rozpočtu věcných výdajů. Navýšení rozpočtové položky č Paušální náhrady soudcům. 336,00 5) MSp čj.: 366/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 545/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců na základě skutečného plnění počtu soudců v 1. pololetí. Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci ,00 Snížení rozpočtu na položce č Pojištění na sociál. zabezpečení ,00 Snížení rozpočtu na položce č Veřejné zdravotní pojištění. 893,00 Snížení rozpočtu na položce 5342 Převody do FKSP. 198,00 6) MSp čj.: 372/2006-EO-R/1 ze dne , 827/2005 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - navýšení limitu na pohoštění a dary. Snížení rozpočtu na položce č Účastnické poplatky na konference. 149,00 Navýšení rozpočtu na položce č.5194 Věcné dary. 129,00 Navýšení rozpočtu na položce č Pohoštění. 20,00 7) MSp čj.: 345/2006-EO-R/13 ze dne , Spr 701/2006 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - finanční zajištění mezinárodní konference. Snížení rozpočtové položky č DHDM. 156,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní nákupy. 156,00 8) MSp čj.: 510/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 787/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců a zaměstnanců na základě skutečného plnění počtu soudců a zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 400,00 Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 831,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojištění na sociál. zabezpečení. 320,00 8

9 tis. Kč Navýšená rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 111,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody do FKSP. 25,00 9) MSp čj.: 533/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 843/2006 Navýšení rozpočtu na platy soudců v souvislosti s rozpuštěním centrální rezervy. Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 345,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 103,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 35,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody FKSP. 8,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní platby za proved. práci. 50,00 10) MSp čj.: 46/2006-EO-R/11 ze dne , Spr 815/2006 Úprava rozpočtu na akci č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Snížení rozpočtu na položce č Služby telekomunikací. 450,00 11) MSp čj.: 54/2003-EO-R/123 ze dne , Spr 830/2006 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Snížení rozpočtové položky č DHDM ,00 Navýšení propočtu na položce č Všeobecný materiál ,00 12) MSp čj.: 610/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 878/2006 Navýšení rozpočtové položky č Odměny advokátům ,00 13) MSp čj.: 514/2006-EO-R/3 ze dne , Spr 879/2006 Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 189,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 49,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 17,00 Navýšení rozpočtové položky č Převod FKSP. 4,00 c) příjmy Rozpočet příjmů NSS byl během roku 2006 upraven rozpočtovým opatřením MSp: 1) MSP čj. Spr 618/2006 ze dne tis. Kč Snížení rozpočtové položky č Ostatní nedaňové příjmy 136,00 2. Vyhodnocení příjmů tis. Kč Schválený rozpočet: 305,00 Upravený rozpočet: 169,00 Skutečnost: 278, 36 Plnění: 164,71 % Rozpočtové příjmy za rok 2006 činily částku 278,36 tis. Kč, tzn. že rozpočet příjmů splněn na 164,71 %. 9

10 Plnění příjmů na jednotlivých rozpočtových položkách bylo následující: 1. Rozpočtová položka č Příjmy z poskytování služeb - příjmy ve výši 915 Kč z plateb za zhotovení kopií ze soudních spisů. 2. Rozpočtová položka č Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou bonusu za poštovní služby. 3. Rozpočtová položka č.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ve výši Kč za pronájem nebytových prostor v budově NSS na Mor. nám. 4. Rozpočtová položka č Příjmy z úroků ve výši Kč - v příjmech jsou zahrnuty platby úroků za finanční prostředky vedené na účtech ČNB. 5. Rozpočtová položka č Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou náhrady stanovené zaměstnanci NSS za způsobenou škodu na majetku ČR - NSS. 6. Rozpočtová položka č Ostatní nedaňové příjmy - v příjmech ve výši ,23 Kč je zahrnuta refundace nákladů na zahraniční služební cestu uskutečněnou v roce pořadatelem konference byly proplaceny náklady na letenku; 7. Rozpočtová položka č 4132 Převody z vlastních fondů - příjmy ve výši Kč - tvoří peněžní prostředky, které po provedení odvodu a vyplacení mezd zůstaly na depozitním účtu. 3. Mimorozpočtové zdroje a) příjmy mimorozpočtových zdrojů Nejvyšší správní soud jako organizační složka státu tvoří ve smyslu 48 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 1 075,00 Rezervní fond 4 793,66 V roce 2006 byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 793,66 tis. Kč takto: tis. Kč Platy soudců: 315,00 Ostatní osobní výdaje: 80,00 Sociální a zdravotní pojištění: 13,82 Věcné výdaje: 2 306,00 ISPROFINY: Akce č P005 Provozování KIVS- 78,84 telekomunikační služby Akce č NSS Brno - doplnění a 2 000,00 obměna techniky b) mimorozpočtové zdroje použité prostřednictvím státního rozpočtu Rezervní fond FKSP Hospodářská činnost Peněžní dary 0 x x ISPROFIN 967, Sociální dávky Ostatní V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud mimorozpočtové zdroje rezervního fondu v celkové výši 967,85 tis. Kč. 10

11 Prostředky převedené v roce 2005 a určené na úhradu nákladů za telekomunikační služby byly vyčerpány v roce 2006 v plné výši. Finanční prostředky akce č NSS Brno správní soudnictví byly vyčerpány na vybavení interiéru zrekonstruované budovy NSS na Moravském náměstí. c) použití FKSP Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP za rok 2006 tvoří přílohu roční zprávy. d) poskytnutá dotace ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuty žádné dotace ze státního rozpočtu. e) jiné příjmy nebo výnosy ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly v této kategorii uskutečněny žádné příjmy nebo výnosy. 11

12 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků č. složky platu soudci zaměstnanci odbor. a admin. zaměstnanci pomoc. a obsluž. zaměstnanci pouze pro SZ státní zástupci OS,OSZ KS,VS,NS celkem OS, OSZ KS,VS,NS.NSS celkem a příslušníci KSZ,VSZ, sl.5+sl.6 příslušníci KSZ,VSZ,NSZ sl.8+sl.9 celkem sl.3+sl.11 ř. OS KS,VS,NS celkem čekatelé NSZ, VS ostatní organiz. OSZ NSS,KSZ sl.1+sl.2 ostatní justiční sl.4+sl.7+ VSZ,NSZ organizace stráž sl.10 a b průměr.pře- 81,6 1 poč.počet 25,2 25,2 79,8 79,8 1,8 1, tarifní platy náhr. plat ved.a zast Zvlášt. přípl osobní přípl další platy odměny ostatní z ř.9 z toho: x x x x x x x x x x x x 11 noční práce S+N,svátek práce přesč prac. pohot děl. směna spec. složky ř. 2 až ř průměrný 18 plat

13 5. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj Financování ze státního rozpočtu Financování z jiných zdrojů Počet tis. Kč Počet tis. Kč Programy Realizované projekty Granty Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN) V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud finanční prostředky evidované v Informačním systému financování programů reprodukce majetku na následující akce: Číslo akce Název akce Upravený rozpočet Skutečnosti (vč. čerpání RF) tis. Kč Převod do RF P003 Provozování KIVS - telekomunikační 0,00 102,00 0,00 služby P005 Provozování KIVS - telekomunikační 650,00 571,14 78,84 služby NSS Brno - doplnění a obměna 2 000,00 0, ,00 techniky NSS Brno - Pořízení RTG přístroje 1 373, ,46 0,00 pro kontrolu zavazadel NSS Brno - správní soudnictví , ,55 0,00 Výdaje na programové financování celkem , , ,84 Na rok 2006 nebyl na akci č P003 Provozování KIVS - telekomunikační služby rozepsán rozpočet. Na akci byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu. 7. Poskytnuté dotace V roce 2006 nebyla Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuta žádná dotace. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Projekt Číslo Název Schválený Upravený Skutečnosti rozpočet rozpočet x x 0,00 0,00 0,00 9. Spolupráce se zahraničním Název mezinárodní organizace Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union i.n.p.s. (členové) Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (pozorovatelé) Výše členského příspěvku 1 000,00 EUR 0,00 13

14 Zdůvodnění účasti: Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie je jedinou reprezentativní mezinárodní organizací sdružující vrcholné soudní orgány členských států EU. Členství Nejvyššího správního soudu a plnění povinností s ním spojených je nezbytným předpokladem pro zapojení české justice do systému výměny informací a pracovních kontaktů sloužících ke správném aplikaci komunitárního práva na poli správního soudnictví v České republice. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů rozšiřuje pole a možnosti výměny zkušeností, názorů a kontaktů s partnerskými institucemi, jež mají své sídlo mimo členské země EU. 10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty a) pořádání mezinárodní konference nebo obdobné akce tis. Kč Název Účastnické poplatky Výdaje Výdaje SR 1 2 3=2-1 Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu? 0 156,00 156,00 b) účast na mezinárodních konferencích nebo obdobných akcích Název akce Místo konání Účast 20. kolokvium Asociace Správních rad a Nejvyšších Německo 2 soudci soudů v EU Seminář Působení soudce v oblasti vnitrostátního i Lucemburk 2 soudci evropského práva Seminář Ochrana sociálních práv občanů v řízení a Trenčianské 2 soudci rozhodování správních soudů Teplice Výroční konference Fórum soudců pro životní Helsinky 1 soudce prostředí Seminář Přístup ke spravedlnosti v komunitárním Paříž 1 soudce právu Role národního soudce Konference Hospodářská soutěž pro národní soudce Budapešť 1 soudce 1 asistent Konference Podpora rozvoje migračního a Moldávie 1 asistent pohraničního managementu v Gruzii Seminář Evropské právo hospodářské soutěže Oxford 2 soudci 1 asistent Zahraniční služební cesty byly využívány soudci a asistenty soudců Nejvyššího správního soudu k prohloubení poznatků v oblasti působnosti Nejvyššího správního soudu. Došlo k prohloubení stávajících a navázání nových partnerských pracovních styků v rámci Evropské unie. Rozvoj kontaktů s obdobnými soudními institucemi, výměna informací a získávání zkušeností příznivě ovlivňují výkon správní jurisdikce. 14

15 c) přehled zahraničních cest Kromě zahraničních cest na mezinárodní konference či semináře navštívili v roce 2006 čtyři soudci zdejšího NSS Nejvyšší správní soud Litvy. Rozpočet na zahraniční cesty zaměstnanců: Skutečnost: Rozpočet na zahraniční cesty soudců: Skutečnost: Celkové náklady na zahraniční služební cesty: tis. Kč 54,00 Kč 20,45 Kč 170,00 Kč 36,96 Kč 57,41 Kč 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2006 tis. Kč ISPROFIN 2 078,84 Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi 0,00 Sociální dávky 0,00 Ostatní celkem 2 714,82 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,82 Použití převedených úspor do rezervního fondu Zůstatek k z toho převedeno v roce 2005 Použito roce 2006 Nevyčerpáno ISPROFIN celkem 1 607,85 742,00 967,85 640,00 z toho podle jednotlivých akcí P003 Provozování KIVStelekomunikační 102,00 102,00 102,00 0,00 služby NSS Brno - doplnění a obměna 640,00 640,00 0,00 640,00 techniky NSS Brno-správní soudnictví 865,85 0,00 865,85 0,00 Prostředky určené na úhradu škod 0,00 0,00 0,00 0,00 způsobených pojistnými událostmi Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 8 081, ,00 0, ,00 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,00 289,00 0,00 414, Přehled hospodářských činností a jiných činností Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 13. Hospodářský výsledek Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 15

16 Část VI. A. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce Nejvyšší správní soud neposkytuje žádné služby v této oblasti. B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol podle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole, je k nahlédnutí na správě soudu. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/200 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zveřejněna na internetových stránkách NSS vyvěšena na úřadní desce soudu a přístupna k nahlédnutí na správě soudu. Další statistiky, zprávy a informace jsou zveřejněny na portálu justice Přílohy: 1. Rozvaha 2. Příloha účetní závěrky 3. Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP 4. Přehled rozpočtových opatření 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2007 Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel Hasičského záchranného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2007... 4 1.1 Financování v roce 2007... 5 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 6 1.1.2 Schválený

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU KAPITOLY 1. Úvod Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2014 OBSAH: Strana 1. Struktura kapitoly

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 5 2. Ostatní organizační složky státu... 9 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období: 001-012/2011 KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis.kč R O Z P O Č E T 2011

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-40046/2013/11-1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2012 Duben 2013 Obsah: A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 -

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2013 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2014 OBSAH: Seznam použitých zkratek:... 4 I. Průvodní zpráva

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014

MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 MINISTERSTVO FINANCÍ Čj. MF-11 929/2015/1101 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 398 VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA ZA ROK 2014 duben 2015 Obsah A. Úvod... - 2 - B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa... - 2 - B.1.

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více