Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Poštovní adresa: Nejvyšší správní soud Moravské náměstí 6, Brno Moravské náměstí 6, Brno Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Internetové stránky: Úřední hodiny: Způsob zřízení: Pondělí - pátek, 8.00 hod hod. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, související zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 1

2 Část I. A. Organizační struktura 2

3 B. Přehled hlavních činností Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Ve správním soudnictví poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Nejvyšší správní soud v rámci této ochrany především dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Mimoprocesními prostředky k zajištění jednoty a zákonnosti rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou stanoviska, zaujímaná kolegii či plénem Nejvyššího správního soudu. K zajištění jednoty rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu pak může rozšířený senát tohoto soudu přijímat zásadní usnesení. Část II. A. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,10 61 let a více ,3 Celkem ,00 % 34,2 65,80 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené Muži Ženy Celkem % vzdělání Základní Vyučen ,75 Střední odborné ,88 Úplné střední ,51 Úplné střední ,46 odborné Vyšší odborné ,63 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 3

4 3. Celkový údaj o průměrných platech k Kč Hrubý měsíční plat Hrubý měsíční plat soudce Hrubý měsíční plat ostatních zaměstnanců Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 Počet Nástupy 31 Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let 0 0 Do 15 let 0 0 Do 20 let 0 0 Nad 20 let 0 0 Celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí CELKEM Jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Anglický Německý Francouzský Další jazyky Celkem Členění zaměstnanců podle kategorií Fyzické stavy Průměrné počty Systemizované počty zaměstnanců, 170 x z toho: soudci 34 x ostatní zaměstnanci 136 x Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců, ,70 z toho: soudci 34 25,20 ostatní zaměstnanci 95 81,50 4

5 Část III. A. Majetek Na nemovitostech, ke kterým má Nejvyšší správní soud právo hospodaření neváznou žádná věcná břemena. V roce 2006 získal Nejvyšší správní soud bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto nemovitosti: Bytovou jednotku na ulici Šrámkova 3 v Brně a bytovou jednotku na Halasově nám. 3 v Brně. V majetku Nejvyššího správního soudu je dále komplex tří budov: Moravské nám. 6, Solniční 4 a Joštova 1, nemovitost na ul. Klecandova č. 16 a bytová jednotka na ul. Helfertova č. 43 v Brně. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektů na Moravském nám., Solniční a Joštově ulici. Rekonstrukce byla financována z prostředků programového financování ISPROFIN č. akce s názvem NSS Brno - správní soudnictví. B. Pohledávky 1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní tis. Kč Celková hodnota pohledávek 0 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli k vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 Na účtech Nejvyšší ho správního soudu nejsou evidovány pohledávky. 2. Pohledávky odvedené do státního rozpočtu, vykazované v kapitole Všeobecná pokladní správy a vedené správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách tis. Kč Předpis 17,02 Inkaso 17,02 Nedoplatek 0 C. Závazky tis. Kč Celková hodnota závazků ,32 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Nedoplatek 0 Nejvyšší správní soud neměl v roce 2006 závazky po lhůtě splatnosti. 5

6 Ukazatel Souhrnné ukazatele Část IV. A. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet Schválený po změnách tis. Kč Skutečnost Příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (tř.. 2,3,4) 305,00 169,00 278,37 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (tř. 1) 0,00 0,00 0,00 z toho Pojistné na důchodové zabezpečení 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,77 Jednotlivé dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,00 Z toho: platy zaměstnanců , , ,00 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , , ,12 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 238, , ,00 Výdaje na financování ISPROFIN , , ,02 Specifické dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci ve státní správě Z toho: , , ,00 Platy zaměstnanců ve státní správě , , ,00 Platy soudců , , ,00 Platy státních zástupců 0,00 0,00 0,00 Platy příslušníků bezpečnostních sborů 0,00 0,00 0,00 Důchody 0,00 0,00 0,00 Ostatní sociální dávky 0,00 0,00 0,00 Z toho odchodné 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfery do zahraničí 65,00 65,00 56,96 Výdaje justice , , ,09 Výdaje vězeňství 0,00 0,00 0,00 Odměny odsouzeným 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 0,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy podle zák. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 Výdaje ze SR na financování společenských programů EU a ČR 0,00 0,00 0,00 V tom na financování programů předstupních nástrojů 0,00 0,00 0,00 V tom Transition Facility (TFEU) 0,00 0,00 0,00 6

7 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů 1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V roce 2006 bylo provedeno celkem 20 rozpočtových opatření, kterými byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu NSS roku a) kapitálové výdaje Ke změnám závazného kazatele kapitálových výdajů došlo během roku 2006 následujícími rozpočtovými opatřeními: tis. Kč 1) MSp č.j.: 54/2003-EO-R/82 ze dne , Spr 105/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby : 4 800,00 2) MSp čj. 54/2003-EO-R/97 ze dne , Spr 108/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na položce č Budovy, haly, stavby ,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a ,00 zařízení 3) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroje pro kontrolu zavazadel. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 1 600,00 zařízení. 4) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroj pro kontrolu zavazadel. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 227,00 zařízení. 5) MSp čj. 54/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje, 8 030,00 zařízení. 6) MSp čj. 54/2003-EO-R/124 ze dne , Spr 900/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 36,00 zařízení. Navýšení rozpočtu na položce č Budovy, stavby. 36,00 7

8 b) běžné výdaje Změny v rozpočtu běžných výdajů byly během roku 2006 provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti: 1) MSp čj.: 26/06-EO-R/ ze dne , Spr 27/2006 tis. Kč Akce č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Služby telekomunikací 1 100,00 2) MSp čj.: 42/2006-EO-SP/9 ze dne , Spr 131/2006 Úprava rozpočtu prostředků na platy v souvislosti s Usnesením vlády č. 179 ze dne Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci. 100,00 Snížení rozpočtu na položce Pojistné na sociální zabezpečení : 26,00 Snížení rozpočtu na položce Zdravotní pojištění : 9,00 Snížení rozpočtu na položce č Převod do FKSP : 2,00 3) MSp čj.: 35/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2005 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Navýšení rozpočtu na položce č DHDM ,00 4) MSp čj.: 304/2006-EO-R/4 ze dne , Spr 443/2006 Navýšení rozpočtu věcných výdajů. Navýšení rozpočtové položky č Paušální náhrady soudcům. 336,00 5) MSp čj.: 366/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 545/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců na základě skutečného plnění počtu soudců v 1. pololetí. Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci ,00 Snížení rozpočtu na položce č Pojištění na sociál. zabezpečení ,00 Snížení rozpočtu na položce č Veřejné zdravotní pojištění. 893,00 Snížení rozpočtu na položce 5342 Převody do FKSP. 198,00 6) MSp čj.: 372/2006-EO-R/1 ze dne , 827/2005 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - navýšení limitu na pohoštění a dary. Snížení rozpočtu na položce č Účastnické poplatky na konference. 149,00 Navýšení rozpočtu na položce č.5194 Věcné dary. 129,00 Navýšení rozpočtu na položce č Pohoštění. 20,00 7) MSp čj.: 345/2006-EO-R/13 ze dne , Spr 701/2006 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - finanční zajištění mezinárodní konference. Snížení rozpočtové položky č DHDM. 156,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní nákupy. 156,00 8) MSp čj.: 510/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 787/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců a zaměstnanců na základě skutečného plnění počtu soudců a zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 400,00 Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 831,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojištění na sociál. zabezpečení. 320,00 8

9 tis. Kč Navýšená rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 111,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody do FKSP. 25,00 9) MSp čj.: 533/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 843/2006 Navýšení rozpočtu na platy soudců v souvislosti s rozpuštěním centrální rezervy. Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 345,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 103,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 35,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody FKSP. 8,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní platby za proved. práci. 50,00 10) MSp čj.: 46/2006-EO-R/11 ze dne , Spr 815/2006 Úprava rozpočtu na akci č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Snížení rozpočtu na položce č Služby telekomunikací. 450,00 11) MSp čj.: 54/2003-EO-R/123 ze dne , Spr 830/2006 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Snížení rozpočtové položky č DHDM ,00 Navýšení propočtu na položce č Všeobecný materiál ,00 12) MSp čj.: 610/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 878/2006 Navýšení rozpočtové položky č Odměny advokátům ,00 13) MSp čj.: 514/2006-EO-R/3 ze dne , Spr 879/2006 Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 189,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 49,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 17,00 Navýšení rozpočtové položky č Převod FKSP. 4,00 c) příjmy Rozpočet příjmů NSS byl během roku 2006 upraven rozpočtovým opatřením MSp: 1) MSP čj. Spr 618/2006 ze dne tis. Kč Snížení rozpočtové položky č Ostatní nedaňové příjmy 136,00 2. Vyhodnocení příjmů tis. Kč Schválený rozpočet: 305,00 Upravený rozpočet: 169,00 Skutečnost: 278, 36 Plnění: 164,71 % Rozpočtové příjmy za rok 2006 činily částku 278,36 tis. Kč, tzn. že rozpočet příjmů splněn na 164,71 %. 9

10 Plnění příjmů na jednotlivých rozpočtových položkách bylo následující: 1. Rozpočtová položka č Příjmy z poskytování služeb - příjmy ve výši 915 Kč z plateb za zhotovení kopií ze soudních spisů. 2. Rozpočtová položka č Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou bonusu za poštovní služby. 3. Rozpočtová položka č.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ve výši Kč za pronájem nebytových prostor v budově NSS na Mor. nám. 4. Rozpočtová položka č Příjmy z úroků ve výši Kč - v příjmech jsou zahrnuty platby úroků za finanční prostředky vedené na účtech ČNB. 5. Rozpočtová položka č Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou náhrady stanovené zaměstnanci NSS za způsobenou škodu na majetku ČR - NSS. 6. Rozpočtová položka č Ostatní nedaňové příjmy - v příjmech ve výši ,23 Kč je zahrnuta refundace nákladů na zahraniční služební cestu uskutečněnou v roce pořadatelem konference byly proplaceny náklady na letenku; 7. Rozpočtová položka č 4132 Převody z vlastních fondů - příjmy ve výši Kč - tvoří peněžní prostředky, které po provedení odvodu a vyplacení mezd zůstaly na depozitním účtu. 3. Mimorozpočtové zdroje a) příjmy mimorozpočtových zdrojů Nejvyšší správní soud jako organizační složka státu tvoří ve smyslu 48 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 1 075,00 Rezervní fond 4 793,66 V roce 2006 byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 793,66 tis. Kč takto: tis. Kč Platy soudců: 315,00 Ostatní osobní výdaje: 80,00 Sociální a zdravotní pojištění: 13,82 Věcné výdaje: 2 306,00 ISPROFINY: Akce č P005 Provozování KIVS- 78,84 telekomunikační služby Akce č NSS Brno - doplnění a 2 000,00 obměna techniky b) mimorozpočtové zdroje použité prostřednictvím státního rozpočtu Rezervní fond FKSP Hospodářská činnost Peněžní dary 0 x x ISPROFIN 967, Sociální dávky Ostatní V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud mimorozpočtové zdroje rezervního fondu v celkové výši 967,85 tis. Kč. 10

11 Prostředky převedené v roce 2005 a určené na úhradu nákladů za telekomunikační služby byly vyčerpány v roce 2006 v plné výši. Finanční prostředky akce č NSS Brno správní soudnictví byly vyčerpány na vybavení interiéru zrekonstruované budovy NSS na Moravském náměstí. c) použití FKSP Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP za rok 2006 tvoří přílohu roční zprávy. d) poskytnutá dotace ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuty žádné dotace ze státního rozpočtu. e) jiné příjmy nebo výnosy ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly v této kategorii uskutečněny žádné příjmy nebo výnosy. 11

12 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků č. složky platu soudci zaměstnanci odbor. a admin. zaměstnanci pomoc. a obsluž. zaměstnanci pouze pro SZ státní zástupci OS,OSZ KS,VS,NS celkem OS, OSZ KS,VS,NS.NSS celkem a příslušníci KSZ,VSZ, sl.5+sl.6 příslušníci KSZ,VSZ,NSZ sl.8+sl.9 celkem sl.3+sl.11 ř. OS KS,VS,NS celkem čekatelé NSZ, VS ostatní organiz. OSZ NSS,KSZ sl.1+sl.2 ostatní justiční sl.4+sl.7+ VSZ,NSZ organizace stráž sl.10 a b průměr.pře- 81,6 1 poč.počet 25,2 25,2 79,8 79,8 1,8 1, tarifní platy náhr. plat ved.a zast Zvlášt. přípl osobní přípl další platy odměny ostatní z ř.9 z toho: x x x x x x x x x x x x 11 noční práce S+N,svátek práce přesč prac. pohot děl. směna spec. složky ř. 2 až ř průměrný 18 plat

13 5. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj Financování ze státního rozpočtu Financování z jiných zdrojů Počet tis. Kč Počet tis. Kč Programy Realizované projekty Granty Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN) V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud finanční prostředky evidované v Informačním systému financování programů reprodukce majetku na následující akce: Číslo akce Název akce Upravený rozpočet Skutečnosti (vč. čerpání RF) tis. Kč Převod do RF P003 Provozování KIVS - telekomunikační 0,00 102,00 0,00 služby P005 Provozování KIVS - telekomunikační 650,00 571,14 78,84 služby NSS Brno - doplnění a obměna 2 000,00 0, ,00 techniky NSS Brno - Pořízení RTG přístroje 1 373, ,46 0,00 pro kontrolu zavazadel NSS Brno - správní soudnictví , ,55 0,00 Výdaje na programové financování celkem , , ,84 Na rok 2006 nebyl na akci č P003 Provozování KIVS - telekomunikační služby rozepsán rozpočet. Na akci byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu. 7. Poskytnuté dotace V roce 2006 nebyla Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuta žádná dotace. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Projekt Číslo Název Schválený Upravený Skutečnosti rozpočet rozpočet x x 0,00 0,00 0,00 9. Spolupráce se zahraničním Název mezinárodní organizace Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union i.n.p.s. (členové) Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (pozorovatelé) Výše členského příspěvku 1 000,00 EUR 0,00 13

14 Zdůvodnění účasti: Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie je jedinou reprezentativní mezinárodní organizací sdružující vrcholné soudní orgány členských států EU. Členství Nejvyššího správního soudu a plnění povinností s ním spojených je nezbytným předpokladem pro zapojení české justice do systému výměny informací a pracovních kontaktů sloužících ke správném aplikaci komunitárního práva na poli správního soudnictví v České republice. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů rozšiřuje pole a možnosti výměny zkušeností, názorů a kontaktů s partnerskými institucemi, jež mají své sídlo mimo členské země EU. 10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty a) pořádání mezinárodní konference nebo obdobné akce tis. Kč Název Účastnické poplatky Výdaje Výdaje SR 1 2 3=2-1 Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu? 0 156,00 156,00 b) účast na mezinárodních konferencích nebo obdobných akcích Název akce Místo konání Účast 20. kolokvium Asociace Správních rad a Nejvyšších Německo 2 soudci soudů v EU Seminář Působení soudce v oblasti vnitrostátního i Lucemburk 2 soudci evropského práva Seminář Ochrana sociálních práv občanů v řízení a Trenčianské 2 soudci rozhodování správních soudů Teplice Výroční konference Fórum soudců pro životní Helsinky 1 soudce prostředí Seminář Přístup ke spravedlnosti v komunitárním Paříž 1 soudce právu Role národního soudce Konference Hospodářská soutěž pro národní soudce Budapešť 1 soudce 1 asistent Konference Podpora rozvoje migračního a Moldávie 1 asistent pohraničního managementu v Gruzii Seminář Evropské právo hospodářské soutěže Oxford 2 soudci 1 asistent Zahraniční služební cesty byly využívány soudci a asistenty soudců Nejvyššího správního soudu k prohloubení poznatků v oblasti působnosti Nejvyššího správního soudu. Došlo k prohloubení stávajících a navázání nových partnerských pracovních styků v rámci Evropské unie. Rozvoj kontaktů s obdobnými soudními institucemi, výměna informací a získávání zkušeností příznivě ovlivňují výkon správní jurisdikce. 14

15 c) přehled zahraničních cest Kromě zahraničních cest na mezinárodní konference či semináře navštívili v roce 2006 čtyři soudci zdejšího NSS Nejvyšší správní soud Litvy. Rozpočet na zahraniční cesty zaměstnanců: Skutečnost: Rozpočet na zahraniční cesty soudců: Skutečnost: Celkové náklady na zahraniční služební cesty: tis. Kč 54,00 Kč 20,45 Kč 170,00 Kč 36,96 Kč 57,41 Kč 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2006 tis. Kč ISPROFIN 2 078,84 Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi 0,00 Sociální dávky 0,00 Ostatní celkem 2 714,82 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,82 Použití převedených úspor do rezervního fondu Zůstatek k z toho převedeno v roce 2005 Použito roce 2006 Nevyčerpáno ISPROFIN celkem 1 607,85 742,00 967,85 640,00 z toho podle jednotlivých akcí P003 Provozování KIVStelekomunikační 102,00 102,00 102,00 0,00 služby NSS Brno - doplnění a obměna 640,00 640,00 0,00 640,00 techniky NSS Brno-správní soudnictví 865,85 0,00 865,85 0,00 Prostředky určené na úhradu škod 0,00 0,00 0,00 0,00 způsobených pojistnými událostmi Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 8 081, ,00 0, ,00 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,00 289,00 0,00 414, Přehled hospodářských činností a jiných činností Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 13. Hospodářský výsledek Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 15

16 Část VI. A. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce Nejvyšší správní soud neposkytuje žádné služby v této oblasti. B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol podle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole, je k nahlédnutí na správě soudu. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/200 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zveřejněna na internetových stránkách NSS vyvěšena na úřadní desce soudu a přístupna k nahlédnutí na správě soudu. Další statistiky, zprávy a informace jsou zveřejněny na portálu justice Přílohy: 1. Rozvaha 2. Příloha účetní závěrky 3. Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP 4. Přehled rozpočtových opatření 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 17. dubna 2013 Č.j.: KPR 4662/2013 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2012 Předkládá: Ing.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2006 Kapitola č. 312 Ministerstvo financí Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2006 OBSAH: Strana 1. Schválený rozpočet

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:06:22 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 14.5.2014 12:43:09 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Obec Jarpice je rozpočtová organizace.

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014

Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Závěrečný účet obce Halenkov za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 4.2.2015 13:51:56 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) ÚJ pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo k žádným změnám metody z důvodu ukončení

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2007 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více