Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Poštovní adresa: Nejvyšší správní soud Moravské náměstí 6, Brno Moravské náměstí 6, Brno Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Internetové stránky: Úřední hodiny: Způsob zřízení: Pondělí - pátek, 8.00 hod hod. zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, související zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 1

2 Část I. A. Organizační struktura 2

3 B. Přehled hlavních činností Nejvyšší správní soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Ve správním soudnictví poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob. Nejvyšší správní soud v rámci této ochrany především dbá o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu. Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části pro rozpor se zákonem. Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Mimoprocesními prostředky k zajištění jednoty a zákonnosti rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou stanoviska, zaujímaná kolegii či plénem Nejvyššího správního soudu. K zajištění jednoty rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu pak může rozšířený senát tohoto soudu přijímat zásadní usnesení. Část II. A. Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,10 61 let a více ,3 Celkem ,00 % 34,2 65,80 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Dosažené Muži Ženy Celkem % vzdělání Základní Vyučen ,75 Střední odborné ,88 Úplné střední ,51 Úplné střední ,46 odborné Vyšší odborné ,63 Vysokoškolské ,77 Celkem ,00 3

4 3. Celkový údaj o průměrných platech k Kč Hrubý měsíční plat Hrubý měsíční plat soudce Hrubý měsíční plat ostatních zaměstnanců Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 Počet Nástupy 31 Odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % Do 5 let Do 10 let 0 0 Do 15 let 0 0 Do 20 let 0 0 Nad 20 let 0 0 Celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí CELKEM Jazyk 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Anglický Německý Francouzský Další jazyky Celkem Členění zaměstnanců podle kategorií Fyzické stavy Průměrné počty Systemizované počty zaměstnanců, 170 x z toho: soudci 34 x ostatní zaměstnanci 136 x Rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců, ,70 z toho: soudci 34 25,20 ostatní zaměstnanci 95 81,50 4

5 Část III. A. Majetek Na nemovitostech, ke kterým má Nejvyšší správní soud právo hospodaření neváznou žádná věcná břemena. V roce 2006 získal Nejvyšší správní soud bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tyto nemovitosti: Bytovou jednotku na ulici Šrámkova 3 v Brně a bytovou jednotku na Halasově nám. 3 v Brně. V majetku Nejvyššího správního soudu je dále komplex tří budov: Moravské nám. 6, Solniční 4 a Joštova 1, nemovitost na ul. Klecandova č. 16 a bytová jednotka na ul. Helfertova č. 43 v Brně. V roce 2006 byla dokončena rekonstrukce objektů na Moravském nám., Solniční a Joštově ulici. Rekonstrukce byla financována z prostředků programového financování ISPROFIN č. akce s názvem NSS Brno - správní soudnictví. B. Pohledávky 1. Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní tis. Kč Celková hodnota pohledávek 0 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli k vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 0 Na účtech Nejvyšší ho správního soudu nejsou evidovány pohledávky. 2. Pohledávky odvedené do státního rozpočtu, vykazované v kapitole Všeobecná pokladní správy a vedené správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách tis. Kč Předpis 17,02 Inkaso 17,02 Nedoplatek 0 C. Závazky tis. Kč Celková hodnota závazků ,32 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Nedoplatek 0 Nejvyšší správní soud neměl v roce 2006 závazky po lhůtě splatnosti. 5

6 Ukazatel Souhrnné ukazatele Část IV. A. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet Schválený po změnách tis. Kč Skutečnost Příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (tř.. 2,3,4) 305,00 169,00 278,37 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (tř. 1) 0,00 0,00 0,00 z toho Pojistné na důchodové zabezpečení 0,00 0,00 0,00 Výdaje celkem , , ,77 Jednotlivé dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , , ,00 Z toho: platy zaměstnanců , , ,00 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , , ,12 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 238, , ,00 Výdaje na financování ISPROFIN , , ,02 Specifické dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platy za provedenou práci ve státní správě Z toho: , , ,00 Platy zaměstnanců ve státní správě , , ,00 Platy soudců , , ,00 Platy státních zástupců 0,00 0,00 0,00 Platy příslušníků bezpečnostních sborů 0,00 0,00 0,00 Důchody 0,00 0,00 0,00 Ostatní sociální dávky 0,00 0,00 0,00 Z toho odchodné 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční transfery do zahraničí 65,00 65,00 56,96 Výdaje justice , , ,09 Výdaje vězeňství 0,00 0,00 0,00 Odměny odsouzeným 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 0,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 0,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy podle zák. 240/2000 Sb. 0,00 0,00 0,00 Výdaje ze SR na financování společenských programů EU a ČR 0,00 0,00 0,00 V tom na financování programů předstupních nástrojů 0,00 0,00 0,00 V tom Transition Facility (TFEU) 0,00 0,00 0,00 6

7 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů 1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V roce 2006 bylo provedeno celkem 20 rozpočtových opatření, kterými byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu NSS roku a) kapitálové výdaje Ke změnám závazného kazatele kapitálových výdajů došlo během roku 2006 následujícími rozpočtovými opatřeními: tis. Kč 1) MSp č.j.: 54/2003-EO-R/82 ze dne , Spr 105/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby : 4 800,00 2) MSp čj. 54/2003-EO-R/97 ze dne , Spr 108/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na položce č Budovy, haly, stavby ,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a ,00 zařízení 3) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroje pro kontrolu zavazadel. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 1 600,00 zařízení. 4) MSP čj. 195/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 174/2006 Akce č NSS Brno pořízení RTG přístroj pro kontrolu zavazadel. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Budovy, haly, stavby. 100,00 Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 227,00 zařízení. 5) MSp čj. 54/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje, 8 030,00 zařízení. 6) MSp čj. 54/2003-EO-R/124 ze dne , Spr 900/2006 Akce NSS Brno správní soudnictví. Snížení rozpočtu na rozpočtové položce č Stroje, přístroje a 36,00 zařízení. Navýšení rozpočtu na položce č Budovy, stavby. 36,00 7

8 b) běžné výdaje Změny v rozpočtu běžných výdajů byly během roku 2006 provedeny následujícími rozpočtovými opatřeními Ministerstva spravedlnosti: 1) MSp čj.: 26/06-EO-R/ ze dne , Spr 27/2006 tis. Kč Akce č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Navýšení rozpočtu na rozpočtové položce č Služby telekomunikací 1 100,00 2) MSp čj.: 42/2006-EO-SP/9 ze dne , Spr 131/2006 Úprava rozpočtu prostředků na platy v souvislosti s Usnesením vlády č. 179 ze dne Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci. 100,00 Snížení rozpočtu na položce Pojistné na sociální zabezpečení : 26,00 Snížení rozpočtu na položce Zdravotní pojištění : 9,00 Snížení rozpočtu na položce č Převod do FKSP : 2,00 3) MSp čj.: 35/2003-EO-R/109 ze dne , Spr 352/2005 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Navýšení rozpočtu na položce č DHDM ,00 4) MSp čj.: 304/2006-EO-R/4 ze dne , Spr 443/2006 Navýšení rozpočtu věcných výdajů. Navýšení rozpočtové položky č Paušální náhrady soudcům. 336,00 5) MSp čj.: 366/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 545/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců na základě skutečného plnění počtu soudců v 1. pololetí. Snížení rozpočtu na položce č Platy představitelů státní moci ,00 Snížení rozpočtu na položce č Pojištění na sociál. zabezpečení ,00 Snížení rozpočtu na položce č Veřejné zdravotní pojištění. 893,00 Snížení rozpočtu na položce 5342 Převody do FKSP. 198,00 6) MSp čj.: 372/2006-EO-R/1 ze dne , 827/2005 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - navýšení limitu na pohoštění a dary. Snížení rozpočtu na položce č Účastnické poplatky na konference. 149,00 Navýšení rozpočtu na položce č.5194 Věcné dary. 129,00 Navýšení rozpočtu na položce č Pohoštění. 20,00 7) MSp čj.: 345/2006-EO-R/13 ze dne , Spr 701/2006 Přesun finančních prostředků v rámci běžných výdajů - finanční zajištění mezinárodní konference. Snížení rozpočtové položky č DHDM. 156,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní nákupy. 156,00 8) MSp čj.: 510/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 787/2006 Úprava rozpočtu na platy soudců a zaměstnanců na základě skutečného plnění počtu soudců a zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 400,00 Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 831,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojištění na sociál. zabezpečení. 320,00 8

9 tis. Kč Navýšená rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 111,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody do FKSP. 25,00 9) MSp čj.: 533/2006-EO-R/2 ze dne , Spr 843/2006 Navýšení rozpočtu na platy soudců v souvislosti s rozpuštěním centrální rezervy. Navýšení rozpočtové položky č Platy představitelů státní moci. 345,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 103,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 35,00 Navýšení rozpočtové položky č Převody FKSP. 8,00 Navýšení rozpočtové položky č Ostatní platby za proved. práci. 50,00 10) MSp čj.: 46/2006-EO-R/11 ze dne , Spr 815/2006 Úprava rozpočtu na akci č P005 Provozování KIVS - telekomunikační služby. Snížení rozpočtu na položce č Služby telekomunikací. 450,00 11) MSp čj.: 54/2003-EO-R/123 ze dne , Spr 830/2006 Akce č NSS Brno - správní soudnictví Snížení rozpočtové položky č DHDM ,00 Navýšení propočtu na položce č Všeobecný materiál ,00 12) MSp čj.: 610/2006-EO-R/1 ze dne , Spr 878/2006 Navýšení rozpočtové položky č Odměny advokátům ,00 13) MSp čj.: 514/2006-EO-R/3 ze dne , Spr 879/2006 Navýšení rozpočtu na platy zaměstnanců. Navýšení rozpočtové položky č Platy zaměstnanců. 189,00 Navýšení rozpočtové položky č Pojistné na sociální zabezpečení. 49,00 Navýšení rozpočtové položky č Veřejné zdravotní pojištění. 17,00 Navýšení rozpočtové položky č Převod FKSP. 4,00 c) příjmy Rozpočet příjmů NSS byl během roku 2006 upraven rozpočtovým opatřením MSp: 1) MSP čj. Spr 618/2006 ze dne tis. Kč Snížení rozpočtové položky č Ostatní nedaňové příjmy 136,00 2. Vyhodnocení příjmů tis. Kč Schválený rozpočet: 305,00 Upravený rozpočet: 169,00 Skutečnost: 278, 36 Plnění: 164,71 % Rozpočtové příjmy za rok 2006 činily částku 278,36 tis. Kč, tzn. že rozpočet příjmů splněn na 164,71 %. 9

10 Plnění příjmů na jednotlivých rozpočtových položkách bylo následující: 1. Rozpočtová položka č Příjmy z poskytování služeb - příjmy ve výši 915 Kč z plateb za zhotovení kopií ze soudních spisů. 2. Rozpočtová položka č Ostatní příjmy z vlastní činnosti - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou bonusu za poštovní služby. 3. Rozpočtová položka č.2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - ve výši Kč za pronájem nebytových prostor v budově NSS na Mor. nám. 4. Rozpočtová položka č Příjmy z úroků ve výši Kč - v příjmech jsou zahrnuty platby úroků za finanční prostředky vedené na účtech ČNB. 5. Rozpočtová položka č Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady - příjmy ve výši Kč jsou tvořeny úhradou náhrady stanovené zaměstnanci NSS za způsobenou škodu na majetku ČR - NSS. 6. Rozpočtová položka č Ostatní nedaňové příjmy - v příjmech ve výši ,23 Kč je zahrnuta refundace nákladů na zahraniční služební cestu uskutečněnou v roce pořadatelem konference byly proplaceny náklady na letenku; 7. Rozpočtová položka č 4132 Převody z vlastních fondů - příjmy ve výši Kč - tvoří peněžní prostředky, které po provedení odvodu a vyplacení mezd zůstaly na depozitním účtu. 3. Mimorozpočtové zdroje a) příjmy mimorozpočtových zdrojů Nejvyšší správní soud jako organizační složka státu tvoří ve smyslu 48 odst. 1 zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů, rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb. tis. Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 1 075,00 Rezervní fond 4 793,66 V roce 2006 byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 4 793,66 tis. Kč takto: tis. Kč Platy soudců: 315,00 Ostatní osobní výdaje: 80,00 Sociální a zdravotní pojištění: 13,82 Věcné výdaje: 2 306,00 ISPROFINY: Akce č P005 Provozování KIVS- 78,84 telekomunikační služby Akce č NSS Brno - doplnění a 2 000,00 obměna techniky b) mimorozpočtové zdroje použité prostřednictvím státního rozpočtu Rezervní fond FKSP Hospodářská činnost Peněžní dary 0 x x ISPROFIN 967, Sociální dávky Ostatní V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud mimorozpočtové zdroje rezervního fondu v celkové výši 967,85 tis. Kč. 10

11 Prostředky převedené v roce 2005 a určené na úhradu nákladů za telekomunikační služby byly vyčerpány v roce 2006 v plné výši. Finanční prostředky akce č NSS Brno správní soudnictví byly vyčerpány na vybavení interiéru zrekonstruované budovy NSS na Moravském náměstí. c) použití FKSP Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP za rok 2006 tvoří přílohu roční zprávy. d) poskytnutá dotace ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuty žádné dotace ze státního rozpočtu. e) jiné příjmy nebo výnosy ze státního rozpočtu V roce 2006 nebyly v této kategorii uskutečněny žádné příjmy nebo výnosy. 11

12 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků č. složky platu soudci zaměstnanci odbor. a admin. zaměstnanci pomoc. a obsluž. zaměstnanci pouze pro SZ státní zástupci OS,OSZ KS,VS,NS celkem OS, OSZ KS,VS,NS.NSS celkem a příslušníci KSZ,VSZ, sl.5+sl.6 příslušníci KSZ,VSZ,NSZ sl.8+sl.9 celkem sl.3+sl.11 ř. OS KS,VS,NS celkem čekatelé NSZ, VS ostatní organiz. OSZ NSS,KSZ sl.1+sl.2 ostatní justiční sl.4+sl.7+ VSZ,NSZ organizace stráž sl.10 a b průměr.pře- 81,6 1 poč.počet 25,2 25,2 79,8 79,8 1,8 1, tarifní platy náhr. plat ved.a zast Zvlášt. přípl osobní přípl další platy odměny ostatní z ř.9 z toho: x x x x x x x x x x x x 11 noční práce S+N,svátek práce přesč prac. pohot děl. směna spec. složky ř. 2 až ř průměrný 18 plat

13 5. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj Financování ze státního rozpočtu Financování z jiných zdrojů Počet tis. Kč Počet tis. Kč Programy Realizované projekty Granty Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN) V roce 2006 čerpal Nejvyšší správní soud finanční prostředky evidované v Informačním systému financování programů reprodukce majetku na následující akce: Číslo akce Název akce Upravený rozpočet Skutečnosti (vč. čerpání RF) tis. Kč Převod do RF P003 Provozování KIVS - telekomunikační 0,00 102,00 0,00 služby P005 Provozování KIVS - telekomunikační 650,00 571,14 78,84 služby NSS Brno - doplnění a obměna 2 000,00 0, ,00 techniky NSS Brno - Pořízení RTG přístroje 1 373, ,46 0,00 pro kontrolu zavazadel NSS Brno - správní soudnictví , ,55 0,00 Výdaje na programové financování celkem , , ,84 Na rok 2006 nebyl na akci č P003 Provozování KIVS - telekomunikační služby rozepsán rozpočet. Na akci byly čerpány pouze mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu. 7. Poskytnuté dotace V roce 2006 nebyla Nejvyššímu správnímu soudu poskytnuta žádná dotace. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. Projekt Číslo Název Schválený Upravený Skutečnosti rozpočet rozpočet x x 0,00 0,00 0,00 9. Spolupráce se zahraničním Název mezinárodní organizace Association of the Councils of State and Supreme administrative jurisdictions of the European Union i.n.p.s. (členové) Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů (pozorovatelé) Výše členského příspěvku 1 000,00 EUR 0,00 13

14 Zdůvodnění účasti: Asociace státních rad a nejvyšších správních soudů Evropské unie je jedinou reprezentativní mezinárodní organizací sdružující vrcholné soudní orgány členských států EU. Členství Nejvyššího správního soudu a plnění povinností s ním spojených je nezbytným předpokladem pro zapojení české justice do systému výměny informací a pracovních kontaktů sloužících ke správném aplikaci komunitárního práva na poli správního soudnictví v České republice. Mezinárodní asociace nejvyšších správních soudů rozšiřuje pole a možnosti výměny zkušeností, názorů a kontaktů s partnerskými institucemi, jež mají své sídlo mimo členské země EU. 10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty a) pořádání mezinárodní konference nebo obdobné akce tis. Kč Název Účastnické poplatky Výdaje Výdaje SR 1 2 3=2-1 Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech čas pro změnu? 0 156,00 156,00 b) účast na mezinárodních konferencích nebo obdobných akcích Název akce Místo konání Účast 20. kolokvium Asociace Správních rad a Nejvyšších Německo 2 soudci soudů v EU Seminář Působení soudce v oblasti vnitrostátního i Lucemburk 2 soudci evropského práva Seminář Ochrana sociálních práv občanů v řízení a Trenčianské 2 soudci rozhodování správních soudů Teplice Výroční konference Fórum soudců pro životní Helsinky 1 soudce prostředí Seminář Přístup ke spravedlnosti v komunitárním Paříž 1 soudce právu Role národního soudce Konference Hospodářská soutěž pro národní soudce Budapešť 1 soudce 1 asistent Konference Podpora rozvoje migračního a Moldávie 1 asistent pohraničního managementu v Gruzii Seminář Evropské právo hospodářské soutěže Oxford 2 soudci 1 asistent Zahraniční služební cesty byly využívány soudci a asistenty soudců Nejvyššího správního soudu k prohloubení poznatků v oblasti působnosti Nejvyššího správního soudu. Došlo k prohloubení stávajících a navázání nových partnerských pracovních styků v rámci Evropské unie. Rozvoj kontaktů s obdobnými soudními institucemi, výměna informací a získávání zkušeností příznivě ovlivňují výkon správní jurisdikce. 14

15 c) přehled zahraničních cest Kromě zahraničních cest na mezinárodní konference či semináře navštívili v roce 2006 čtyři soudci zdejšího NSS Nejvyšší správní soud Litvy. Rozpočet na zahraniční cesty zaměstnanců: Skutečnost: Rozpočet na zahraniční cesty soudců: Skutečnost: Celkové náklady na zahraniční služební cesty: tis. Kč 54,00 Kč 20,45 Kč 170,00 Kč 36,96 Kč 57,41 Kč 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2006 tis. Kč ISPROFIN 2 078,84 Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi 0,00 Sociální dávky 0,00 Ostatní celkem 2 714,82 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,82 Použití převedených úspor do rezervního fondu Zůstatek k z toho převedeno v roce 2005 Použito roce 2006 Nevyčerpáno ISPROFIN celkem 1 607,85 742,00 967,85 640,00 z toho podle jednotlivých akcí P003 Provozování KIVStelekomunikační 102,00 102,00 102,00 0,00 služby NSS Brno - doplnění a obměna 640,00 640,00 0,00 640,00 techniky NSS Brno-správní soudnictví 865,85 0,00 865,85 0,00 Prostředky určené na úhradu škod 0,00 0,00 0,00 0,00 způsobených pojistnými událostmi Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 8 081, ,00 0, ,00 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 414,00 289,00 0,00 414, Přehled hospodářských činností a jiných činností Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 13. Hospodářský výsledek Nejvyšší správní soud neprovozuje hospodářskou činnost. 15

16 Část VI. A. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce Nejvyšší správní soud neposkytuje žádné služby v této oblasti. B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol podle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole, je k nahlédnutí na správě soudu. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/200 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je zveřejněna na internetových stránkách NSS vyvěšena na úřadní desce soudu a přístupna k nahlédnutí na správě soudu. Další statistiky, zprávy a informace jsou zveřejněny na portálu justice Přílohy: 1. Rozvaha 2. Příloha účetní závěrky 3. Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP 4. Přehled rozpočtových opatření 5. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007

Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2007 V Olomouci 25.1. 2008 MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NÁZEV ZPRACOVATELE: ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ ADRESA SÍDLA:

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 1 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 zpracovaná v souladu s 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech NÁZEV ZPRACOVATELE: ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ ADRESA SÍDLA:

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2005 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2006 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2010 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006. Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce

Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006. Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce Č. j.: 5 349/2007/DI ROČNÍ ZPRÁVA 2006 Praha, 15. června 2007 Předkládá: Mgr. Roman Šigut, generální inspektor Drážní inspekce Obsah Údaje o zpracovateli roční zprávy...4 Způsob zřízení...4 Organizační

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ====================================================

Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Návrh Závěrečného účtu obce Miličín za rok 2011 Obec Miličín Hájkovo náměstí 1 257 86 Miličín IČO:00232238 I.Finanční hospodaření obce v roce 2011 ==================================================== Zastupitelstvo

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření za rok 2014 Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP Komentář k rozpočtu 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Komentář k výsledkům hospodaření za rok

Více

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 103 PŘÍLOHA 1 : ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Dozorčí radou pracoviště projednána dne 17. dubna 2008 Radou pracoviště schválena dne 20.května 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 V Praze dne

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006 Státní oblastní archiv v Plzni Roční zpráva 2006 Roční zpráva 2006 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ 306 12 Statutární

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Třída 2 Nedaňové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy 1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok 2015. Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 9.2.2015 9:39:52 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Okamžik sestavení: 23.2.2015 21:27:38 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace otom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Okamžik sestavení: 31.3.2015 9:56:49 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 4.3.2015 13:45:43 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2008

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2008 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2008 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Ve Zbůchu 5. února 2009 PaedDr. Petr Štainigl, ředitel

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 30.4.2015 13:51:29 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 13.2.2015 7:29:02 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 1. Kapitoly 301-321 O b s a h Kapitola č. 301 Kancelář prezidenta republiky 302 Poslanecká sněmovna

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 31 244 814,80 31 246 092,80 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (Údaje jsou v tis. Kč)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Uherský Brod Sídlo: Masarykovo nám. 100 688 01 Uherský Brod Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00291463 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014

Návrh. Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Návrh Závěrečný účet OBCE PODBŘEŽICE ROK 2014 Vyvěšeno elektronická i úřední deska Vyvěšeno: Sňato: Schváleno: Návrh Závěrečný účet obce Podbřežice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 16

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 16 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 16 Kapitola: 358 sestavený k 31.12.2009 Ministerstvo financí ČR (v tisících Kč na dvě desetinná místa) schváleno č.j. 111/138 224/2002

Více