Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006"

Transkript

1 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci Nám. 14. října 12, Praha 5 Identifikační číslo: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, pošt. přihrádka 87, Poštovní Praha 5, adresa: nám. 14. října 12 Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Internetové stránky: Úřední hodiny: 7,00 15,30 Usnesením vlády ČSR ze dne č. 515 bylo schváleno zřízení Vědeckovýzkumného ústavu kriminalistiky jako samostatné rozpočtové organizace v resortu prokuratury, později přejmenované na Výzkumný ústav kriminologický. V roce 1990 byl název upraven na Institut pro Způsob zřízení: kriminologii a sociální prevenci. Od byl Institut delimitován na Ministerstvo spravedlnosti jako rozpočtová organizace/organizační složka státu dle 31 zákona č. 576/1999 Sb. 1

2 ČINNOST IKSP V ROCE 2006 Institut pro kriminologii a sociální prevenci (dále jen "Institut" nebo IKSP) je resortním teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zabývá se především zkoumáním projevů a příčin kriminality a s ní sdružených sociálně patologických jevů a studijní, analytickou a výzkumnou činností v oblasti práva a justice pro potřeby resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, dále otázkami trestní a bezpečnostní politiky a kontroly zločinnosti jak z hledisek trestní represe, tak i z hledisek prevence, zacházením s pachateli a další penologickou problematikou. Hlavními uživateli výstupů z činnosti IKSP jsou trvale především organizace a instituce resortu spravedlnosti. K okruhu dalších uživatelů náleží meziresortní Republikový výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím orgány a instituce podílející se na realizaci Strategie prevence kriminality, dále resort vnitra, zejména orgány a služby Policie ČR, resorty práce a sociálních věcí a školství, vysoké školy v rámci výuky a další. Činnost Institutu byla v roce 2006 soustředěna na řešení úkolů stanovených střednědobým plánem výzkumné činnosti na období let , který byl schválen rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne , č.j. 84/2004-Org. Střednědobý plán se orientuje na tyto hlavní směry výzkumu: potřeby společnosti v oblasti trestní politiky a z nich vyplývající podněty pro změny v trestním zákonodárství, pro zvýšení vymahatelnosti práva, ke zdokonalení sankčního systému; tyto podněty budou zjišťovány zejména prostřednictvím zkoumání účinnosti nově zavedených institutů trestního práva, efektivity justice a vězeňství, formy trestné činnosti představující významná sociální a bezpečnostní rizika pro stát (organizovaný zločin, ekonomická kriminalita, interetnické konflikty, kriminalita a sociální patologie spojená s drogami, rizika plynoucí z integračních procesů a jevů souvisejících s globalizací), vývojové trendy kriminality a s ní souvisejících sociálně patologických jevů, problémy obecné kriminality, kriminality dětí a mládeže, problematika pachatelů a obětí trestné činnosti, problematika žen, možnosti a metody prevence, účinnost preventivních programů a postupů. Práce se soustředily do výzkumných týmů, ustavených k řešení jednotlivých úkolů pod vedením odpovědných řešitelů. Řešeno bylo celkem 15 výzkumných úkolů, z nichž některé jsou dále členěny do dílčích výzkumných úkolů. Kromě řešení plánovaných úkolů, které mají být vesměs ukončeny ke konci roku 2007, zpracoval Institut v průběhu roku 2006 ještě další dílčí studie a podkladové materiály na základě aktuálních zadání Ministerstva spravedlnosti. Konkrétně se jednalo o studii k trestní odpovědnosti právnických osob a o zpracování podkladu ke způsobu řešení správy soudů a jmenování soudních funkcionářů v evropských zemích. Institut rovněž zpracovával další materiály, odborná vyjádření a projekty na vyžádání dalších orgánů včetně mezinárodních organizací. 2

3 Institut se i v roce 2006 také výrazně orientoval na prezentaci a zpřístupňování výsledků výzkumné činnosti a dalších relevantních odborných poznatků a materiálů uživatelům, resp. odborné veřejnosti. V roce 2006 Institut publikoval 10 titulů ve své edici v řadách PRAMENY a STUDIE (v nákladu cca 180 výtisků). STUDIE Marešová, A., a kol.: Kriminalita v roce 2004 Martinková, M.: Oběti některých kriminálních deliktů v České republice v roce 2004 PRAMENY 11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici, Bangkok : Základní dokumenty 11. kongresu předložené delegátům Přehled znalostí o násilí mezi mládeží : Trendy, strategie a reakce v členských státech EU MacDonald, Z., Tinsley, L., Collingwood, J., Jamieson, P., Pudney, S.: Měření škod způsobených nelegálními drogami prostřednictvím indexu drogových škod Jehle, J.-M.:Trestní justice v Německu : Fakta a čísla Prevence městské kriminality a ohrožená mládež : Přehled slibných strategií a programů z celého světa Nizozemský trestní zákon a předpisy související. Část I : Trestní zákon Nizozemský trestní zákon a předpisy související. Část II : Předpisy související Slovenský trestní zákon Slovenský trestní řád V odborných periodikách, sbornících, publikacích atd. vyšlo 36 příspěvků pracovníků IKSP, z toho 5 v zahraničí. IKSP se lektorsky podílel ve spolupráci s Justiční akademií na obsahovém zabezpečení dvou seminářů; pracovníci IKSP rovněž referovali na semináři Institutu pro vzdělávání Vězeňské služby. Poznatky ze tří ukončených výzkumů byly předneseny na jednání Republikového výboru pro prevenci kriminality; pracovníci IKSP aktivně vystupovali na řadě dalších odborných akcí v ČR i v zahraničí a podíleli se na výuce na vysokých a vyšších odborných školách. Výsledky výzkumné činnosti IKSP jsou evidovány v databázi Rady pro výzkum a vývoj vlády ČR (RIV). K prezentaci výsledků činnosti IKSP a informací z oboru kriminologie rovněž slouží webové stránky IKSP zřízené v rámci portálu Ministerstva spravedlnosti ( Zde jsou kromě informací o IKSP a jeho činnosti zveřejňovány především plné texty publikací vydávaných v edici IKSP od roku 2000, aktuální informace z odborného života včetně mezinárodních akcí i odkazy na další webové stránky související s předmětem činnosti IKSP. Institut i v roce 2006 pokračoval v rozvíjení pracovních kontaktů s příslušnými odbornými institucemi zahraničními i domácími a s relevantními nevládními organizacemi. V závěru roku uspořádal opět tradiční setkání českých kriminologů a pracovníků z dalších příbuzných odborných, akademických a dalších pracovišť.. 3

4 Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,1 61 let a více ,9 Celkem ,0 % 37,8 62,2 100,0 x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné 2 2 5,4 úplné střední ,5 úplné střední odborné vyšší odborné 1 1 2,7 vysokoškolské ,3 celkem ,0 3. Celkový údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat průměrný hrubý měsíční plat soudce/státního zástupce/příslušníka průměrný hrubý měsícní plat kategorie ostatních zaměstnanců celkem 26, ,72 4

5 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2006 Počet nástupy 1 odchody 1 5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k Doba trvání Počet % do 5 let 11 29,7 do 10 let 13 35,1 do 15 let 4 10,8 do 20 let 6 16,3 nad 20 let 3 8,1 Celkem ,0 6. Jazykové znalosti zaměstnanců - v IKSP není stanoven požadavek standardizované jazykové zkoušky anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky Celkem Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 5

6 7. Členění zaměstnanců podle kategorií systemizované počty zaměstnanců Fyzické Stavy 40 X Průměrné přepočtené počty Fyzické stavy Průměrné přepočtené počty ostatní zaměstnanci 40 X Rozpočtové zajištěné počty zaměstnanců z toho soudci/ státní zástupci/příslušníci 37 35, Ostatní zaměstnanci 37 35,48 6

7 Část III A. Majetek Institut pro kriminologii a sociální prevenci je organizační složkou státu, která hospodaří s majetkem státu výlučně movitého charakteru. Majetek využívá k plnění svých funkcí a činnostem s tím souvisejícím. Majetek IKSP je tvořen jednak běžným vybavením kanceláří (nábytek a pod.), jednak výpočetní a kopírovací technikou, která je využívána pro potřeby výzkumné práce a ke zpracovávání nezbytné ekonomické a další administrativní agendy Institutu. Kromě toho je součástí majetku IKSP knihovna, která má charakter veřejné odborné knihovny a slouží nejen výzkumným pracovníkům IKSP, ale také širší odborné veřejnosti a studentům příbuzných oborů. B. Pohledávky IKSP vykazuje za dané účetní období pohledávky z obchodních vztahů, tj. poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy ze strany dodavatele v celkové výši 24,43 tis. Kč, pohledávky za zaměstnanci ve výši tis. Kč (závodní stravování 1/07, půjčky z FKSP) a zůstatek na běžném účtu platebních karet v celkové výši 0,18 tis. Kč, včetně kladných úroků za rok Celková hodnota pohledávek 74,78 Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti 0 Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení 0 Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů 1 0 Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání 0 Celková hodnota odepsaných pohledávek 74,78 Pohledávky odvedené do státního rozpočtu a vykazovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa, vedených správcem kapitoly a jím řízenými organizačními složkami státu o poplatcích v řízení správním, soudních poplatcích a pokutách 2 Předpis 0 Inkaso 0 Nedoplatek 0 7

8 C. Závazky IKSP eviduje k krátkodobé závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů, tj. závazky vůči svým zaměstnancům, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daně z příjmů. Jejich celková hodnota činí 1.307,15 tis. Kč. Celková hodnota závazků 1.307,15 Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti 0 Část IV Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Ukazatel Rozpočet Schválený Po změnách v tisících Kč Skutečnost A Souhrnné ukazatele Příjmy nedaňové, kapitálové a přijaté dotace (tř. 2,3,4) 0 0 7,78 Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení (tř. 1) z toho Pojistné na důchodové zabezpečení Výdaje celkem ,21 Jednotné dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ,09 z toho platy zaměstnanců ,29 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,70 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ,53 Výdaje na financování programů (ISPROFIN) ,93 Specifické dílčí ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve stát. správě z toho platy zaměstnanců ve stát. správě Platy soudců Platy státních zástupců Platy příslušníků bezpečnostních sborů Důchody Ostatní sociální dávky z toho odchodné Neinvestiční transfery do zahraničí Výdaje justice Výdaje vězenství Odměny odsouzených Program protidrogové politiky ,86 Program sociální prevence a prevence kriminality ,86 Zajištění přípravy podle zák. č. 240/2000 Sb. Výdaje ze SR na financování společných programů EU a ČR v tom na financování programů předvstupních nástrojů v tom Transition Facility (TFEU) 8

9 Účetní závěrka viz Přílohu 1 (Výkaz Fin 2-04 U, Přehled rozpočtových opatření, Rozvaha, Výkaz příloha k účetní závěrce) 9

10 Část V. A. Hodnocení a analýza údajů 1. Přehled rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů Institutu pro kriminologii a sociální prevenci byl pro rok 2006 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši tis. Kč. Struktura závazných ukazatelů schváleného rozpočtu: běžné výdaje celkem tis.kč v tom : - platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci tis.kč z toho: - platy zaměstnanců tis.kč - povinné pojistné placené zaměstnavatelem tis.kč - věcné výdaje celkem tis.kč z toho: - převod fondu kulturních a sociálních potřeb 210 tis.kč -ostatní věcné výdaje tis.kč z toho: - pohoštění a dary 4 tis.kč kapitálové výdaje celkem 0 tis.kč V rámci programového financování byly přiděleny na výzkum v oblasti sociální prevence a prevence kriminality věcné výdaje ve výši 50 tis.kč, částka ve stejné výši 50 tis.kč byla přidělena i na program protidrogové politiky. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku 2006 upravován těmito rozpočtovými opatřeními: MS č.j. 26/06-EO-R ze dne 11. ledna v oblasti programového financování ISPROFIN byl na telekomunikační služby přidělen rozpočet ve výši 100 tis. Kč 10

11 MS č.j. 103/06-EO-R/7 ze dne 7. dubna navýšení rozpočtu mzdových prostředků na platy zaměstnanců o tis. Kč, navýšení rozpočtu na pojistné celkem o 562 tis. Kč a navýšení rozpočtu na příděl do FKSP o 32 tis. Kč MS č.j. 215/06-EO-R/3 ze dne 30.května snížení rozpočtu mzdových prostředků na platy zaměstnanců o 800 tis. Kč, snížení rozpočtu na pojistné celkem o 280 tis. Kč a snížení rozpočtu na příděl do FKSP o 16 tis. Kč MS č.j. 396/2006-EO-R/2 ze dne 8. srpna navýšení rozpočtu na položce pohoštění o 3 tis. Kč z důvodu zabezpečení tradiční akce setkání kriminologů MS č.j. 60/2006-EO-R/9 ze dne 5. září navýšení rozpočtu programového financování ISPROFIN na služby v oblasti telekomunikací o 40 tis. Kč MS č.j. 533/06-EO-R/2 ze dne 20.- listopadu navýšení rozpočtu mzdových prostředků na platy zaměstnanců o 212 tis. Kč, navýšení rozpočtu na platby za provedenou práci o 56 tis. Kč, navýšení rozpočtu na pojistné celkem o 94 tis. Kč, navýšení rozpočtu na příděl do FKSP o 6 tis. Kč MS č.j. 609/2006-EO-R/2 ze dne 15. prosince navýšení rozpočtu investičních výdajů na pol Stroje o 190 tis. Kč, tj. z částky 0 tis. Kč na částku 190 tis. Kč Další rozpočtová opatření byla prováděna průběžně dle možností a potřeb Institutu v průběhu roku. 11

12 2. Vyhodnocení příjmů nebo výnosů Celkové příjmy IKSP za rok 2006 jsou pouze nahodilé, tj. příjmy z úroků (1,26 tis. Kč) a příjmy za prodej vyřazeného majetku (6,52 tis. Kč). 3. Mimorozpočtové zdroje Příjmy mimorozpočtových fondů Rezervní fond 322,00 Fond kulturních a sociálních potřeb 252,83 (FKSP) Mimorozpočtové zdroje použité prostřednictvím státního rozpočtu Rezervní fond FKSP Hospodářská činnost Peněžní dary ISPROFIN Sociální dávky Ostatní z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP V roce 2006 nebyly využity prostředky rezervního fondu. 12

13 Použití FKSP Viz Přílohu č. 2 Účetní závěrka Resortní výkaz o tvorbě a čerpání FKSP 13

14 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Rozbor čerpání mzdových prostředků tabulka Č. složky platu Soudci zaměstnanci odbor. a admin. zaměstnanci pomoc. a obsluž. zaměstnanci pouze pro SZ státní zástupci OS,OSZ KS,VS,NS celkem OS, OSZ KS,VS,NS.NSS celkem a příslušníci KSZ,VSZ, sl.5+sl.6 příslušníci KSZ,VSZ,NSZ sl.8+sl.9 celkem sl.3+sl.11 Ř. OS KS,VS,NS celkem Čekatelé NSZ, VS ostatní organiz. OSZ NSS,KSZ Sl.1+sl.2 ostatní justiční sl.4+sl.7+ VSZ,NSZ organizace stráž sl.10 A B Průměr.pře- 1 Poč.počet 0 34,73 34,73 0,75 0,75 35,48 35,48 2 tarifní platy 0 7, , , , Náhr. Plat. 0 1, , , , Ved.a zast Zvlášt. přípl Osobní přípl. 0 1, , , , Další platy Odměny Ostatní z ř.9 z toho: x x X X x x x x x x x x 11 noční práce S+N,svátek Práce přesč Prac. pohot Děl. směna Spec. složky ř. 2 až ř , , , , Průměrný Plat 14

15 5.Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj Financování ze státního rozpočtu Financování z jiných zdrojů Počet Počet Programy Realizované projekty Granty V roce 2006 nebyly poskytnuty prostředky z rozpočtu na výzkum a vývoj. 6. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedeného v informačním systému programového financování (ISPROFIN) Číslo akce Název akce Upravený rozpočet Skutečnost (vč. čerpání RF) Převod na RF IKSP kopírovací stroj , P006 Provozování KIVS, ,60 40 telekom.služby Výdaje na programové financování celkem , Poskytnuté dotace V roce 2006 nebyly poskytnuty žádné dotace. 8.Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Projekt Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Číslo Název V rámci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebyly čerpány žádné finanční prostředky. 9.Spolupráce se zahraničím V současném světě je mezinárodní odborná spolupráce naprosto nezbytnou součástí výzkumné činnosti. Organizovaný zločin, drogy, terorismus, ekonomická kriminalita, korupce, nelegální migrace a další aktivity zločineckých skupin probíhají bez ohledu na hranice států. Proto i sledování a výzkum trendů ve vývoji kriminality, analýza nových jevů

16 v trestné činnosti a možností jejich prevence a represe probíhá v mezinárodní součinnosti a ve vzájemné výměně poznatků. Opatření proti těmto druhům kriminality navrhovaná a formulovaná na základě výzkumných poznatků musí rovněž být jednotná a koordinovaná včetně harmonizace relevantní legislativy. Proto je také důležité sledovat mezinárodní trendy vývoje moderní a efektivní trestní politiky. Pracovníci IKSP jsou oslovováni, aby se podíleli na realizaci mezinárodních studií a výzkumných projektů. Zúčastňují se přípravy významných dokumentů OSN, RE, EU a jako reprezentanti kriminologického výzkumu v České republice jsou zváni k aktivní účasti na vědeckých konferencích a seminářích. Název mezinárodní organizace Výše členského příspěvku Zdůvodnění účasti Société Internationale de Criminologie Asociation Internationale de Droit Pénal 40,- EUR Mezinárodní kriminologická společnost je největší odbornou společností sdružující kriminology z celého světa. Pravidelně organizuje světové kriminologické kongresy a mezinárodní kursy kriminologie, zaměřené na podporu rozvoje kriminologie v daných regionech. 80,- EUR Mezinárodní společnost pro trestní právo je hlavní mezinárodní odborná nevládní organizace v oblastech trestní politiky a kodifikace trestního práva, komparativní trestní justice, mezinárodního trestního práva a lidských práv v trestní justici. IKSP plní úlohu sekretariátu Národní skupiny AIDP. ISPAC bezplatné členství Mezinárodní odborný poradní výbor OSN Členské poplatky hradí Ministerstvo spravedlnosti ze svého rozpočtu. 10. Mezinárodní konference a zahraniční služební cesty Institut pro kriminologii a sociální prevenci v roce 2006 nepořádal mezinárodní konference nebo obdobné akce. 16

17 Účasti na mezinárodních konferencích nebo obdobných akcích : Název akce Účastnický poplatek Přinos pro zpracovatele Turecko mezinárodní symposium IPES 10,75 Diskuse nad otázkami vztahujícími se k činnosti policejních orgánů a k problematice trestní justice.získání hlubší představy o limitech omezování kriminality. Španělsko Seminář Evropského fóra pro restorativní justici (účast 2 prac.) Bulharsko Konference (účast 2 prac.) Německo 6. konference Evropské kriminologické společnosti (účast 5 prac.) V.Británie konference Portugalsko seminář CEP Belgie mezinárodní konference Švédsko mezinárodní symposium u příležitosti udělení Stockholmské ceny za kriminologii (účast 2 prac.) 13,12 Zaměřeno na praxi v oblasti restorativní justice s důrazem na mediaci, evropské standardy pro praxi a školení mediátorů. 18,85 Výměna poznatků z oblasti kontroly kriminality,práce orgánů činných v trestním řízení a kriminologickém výzkumu. 25,10 Seznámení se s trendy a novinkami v oblasti kriminologického výzkumu,konfrontace poznatků z výzkumu v ČR se zkušenostmi zahraničních kolegů a institucí. 12,24 Přiblížení možnosti uplatnění psychologie v trestním právu, při policejním vyšetřování a i při nápravě pachatele. 8,59 Efektivita alternativních opatření k výkonu trestu odnětí svobody, standardy pro zaručení efektivity probační služby. Srovnání zkušeností odborníků s tvorbou, implementací a evaluací standardů z mnoha zemí Evropy. 7,10 Strategie prevence delikvence mladistvých, trestní justice mladistvých,implementace opatření a vývoj institucí, integrace pachatelů a následná péče. 2,34 Program pokrýval většinu aktuálních otázek kriminality, kriminální politiky a kriminologického výzkumu. INFORUM 2005, Praha 2,2 12. ročník konference INFORUM 2006, pořádaný 17

18 Polsko konference Ostatní drobné tuzemské akce 5,62 INFORUM 2006, pořádaný společností Albertina icome Praha, VŠE Praha a NK ČR. Konference byla zaměřena na nejnovější elektronické zdroje a jejich profesionální využití ve vědě a výzkumu. 1,42 Prohloubení úrovně znalostí o teoretických a praktických aspektech restorativní justice a podpory implementačních strategií. Přehled zahraničních pracovních cest Přehled zahraničních pracovních cest v roce 2006 ( 546) V.Británie konference Země Rakousko 15.zasedání komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici Bulharsko konference Španělsko studijní návštěva pro profesní rozvoj Německo 11.Německý kongres prevence kriminality Španělsko seminář Estonsko 8.mezinárodní Počet osob Výdaje/náklady Účel, přínos 2 50,30 Informace a diskuse o konkrétních programech pomoci bezdomovcům 1 11,76 Vyhodnocení trendů kriminality a trestní justice ve světě.aktuální otázky postihu a prevence kriminality z hlediska role OSN. 2 41,69 Výměna poznatků z oblasti kontroly kriminality,práce orgánů činných v trestním řízení a kriminologickém výzkumu. 1 1,93 Seznámení se způsoby multikulturní výchovy jako prostředků socializace a integrace cizinců /zvláště dětí migrantů/ do majoritní společnosti. 2 26,26 Setkání a výměna informací všech subjektů působících na poli prevence kriminality. 1 25,72 Aktuální problémy mezinárodního trestního práva, navázání cenných kontaktů se zahraničními kolegy. 2 35,14 Problematika nelegálních zisků z kriminality, analyzování vazeb 18

19 kolokvium o mezinárodním zločinu v Evropě Turecko mezinárodní symposium IPES Kanada celosvětové setkání knihovníků Švédsko mezinárodní symposium u příležitosti udělení Stockholmské ceny za kriminologii Španělsko Seminář Evropského fóra pro restorativní justici V.Británie konference Německo 6. konference Evropské kriminologické společnosti Rusko odborný seminář Portugalsko seminář CEP Slovenská republika metodologický seminář mezi ekonomickou a organizovanou kriminalitou. Posouzení komunikační úrovně mezi organizacemi, které mají zabránit praní peněz. 1 23,94 Diskuse nad otázkami vztahujícími se k činnosti policejních orgánů a k problematice trestní justice.získání hlubší představy o limitech omezování kriminality. 1 29,91 Celosvětové setkání knihovníků a dokumentačních specialistů z knihoven a informačních středisek kriminologických ústavů, další směry rozvoje služeb WCJLN. 2 58,28 Program pokrýval většinu aktuálních otázek kriminality, kriminální politiky a kriminologického výzkumu. 2 47,75 Zaměřeno na praxi v oblasti restorativní justice s důrazem na mediaci, evropské standardy pro praxi a školení mediátorů. 1 25,31 Přiblížení možnosti uplatnění psychologie v trestním právu, při policejním vyšetřování a i při nápravě pachatele. 5 94,31 Seznámení se s trendy a novinkami v oblasti kriminologického výzkumu,konfrontace poznatků z výzkumu v ČR se zkušenostmi zahraničních kolegů a institucí. 1 14,57 Problematika mezinárodní migrace a bezdomovectví, navázání odborné a publikační spolupráce s Vědeckovýzkumným institutem Generální prokuratury RF. 1 13,55 Efektivita alternativních opatření k výkonu trestu odnětí svobody, standardy pro zaručení efektivity probační služby. Srovnání zkušeností odborníků s tvorbou, implementací a evaluací standardů z mnoha zemí Evropy. 2 2,26 Snaha o zpracování prognózy kriminality v evropském regionu. Specifická témata zneužívání 19

20 Belgie mezinárodní konference Specifická témata zneužívání technologií,komunikačních systémů, pojistné podvody,padělání dokladů. 1 20,09 Strategie prevence delikvence mladistvých, trestní justice mladistvých,implementace opatření a vývoj institucí, integrace pachatelů a následná péče. Litva 1 4,34 Výměna informací o aktuálních otázkách vztahu mezi státní mocí, trestní politikou a kriminologií v rámci postkomunistických zemí Polsko konference 2 61,13 Prohloubení úrovně znalostí o teoretických a praktických aspektech restorativní justice a podpory implementačních strategií. Francie 1 1,10 Problematika migrace, cizích minorit, zkušenosti s řešením v různých státech Evropy. Itálie konference ISPAC 2 41,16 Konference ISPAC-vědecký a poradní výbor OSN : cesty k vytváření všeobecné kultury proti korupci, realizace Úmluvy OSN proti korupci Přehled zahraničních služebních cest hrazených z programů : Program sociální prevence a prevence kriminality Země Slovenská republika konference Počet osob Výdaje/náklad 2 9,36 Účel, přínos Hlavním přínosem konference byla šíře tematického záběru,velké množství informací z teorie i praxe, porovnání delikvence mládeže v českých zemích a na Slovensku, srovnání řešení. 20

21 Program protidrogové politiky Země Velká Británie konference Počet osob Výdaje/náklad 1 9,94 Účel, přínos Stav a vývoj v oblasti mezinárodní kontroly nelegálních drog. Výměna poznatků a zkušeností s plánováním a realizací protidrogové politiky. 11. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu v roce 2006 ISPROFIN 0 Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými 0 událostmi Sociální dávky 0 Ostatní celkem 322,00 z toho: z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného 184,70 a FKSP Použití převedených úspor do rezervního fondu Zůstatek k Použito z toho Nevyčerpán v roce převedeno o v roce ISPROFIN Prostředky určené na úhradu škod způsobených pojistnými událostmi Sociální dávky Ostatní 756,30 30, ,30 z toho prostředky na mzdové náklady včetně pojistného a FKSP 397, , Přehled hospodářských činností a jiných činností Institut pro kriminologii a sociální prevenci je organizační složkou státu, která neprovozuje hospodářskou činnost. 21

22 Část VI. A. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb, které využívají výsledky jeho práce Hlavními uživateli výstupů z činnosti IKSP jsou trvale především organizace a instituce resortu spravedlnosti. K okruhu dalších uživatelů náleží meziresortní Republikový výbor pro prevenci kriminality a jeho prostřednictvím orgány a instituce podílející se na realizaci Strategie prevence kriminality, dále resort vnitra, zejména orgány a služby Policie ČR, resorty práce a sociálních věcí a školství, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, vysoké školy v rámci výuky a další. B. Odkaz na informace zveřejněné jiným způsobem - Roční zpráva o výsledcích finančních kontroly podle 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zveřejněna (přístupna nebo k nahlédnutí) na IS FKVS. - Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/2000 Sb. o svobodném přístupu k informacím je zveřejněna (přístupna nebo k nahlédnutí) na www. kriminologie.cz. - Další statistika, zprávy a informace jsou zveřejněny na portálu justice 22

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 zpracovaná souladu s 21 zákona č. 218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele : Zotavovna Vězeňské služby České republiky, příspěvková organizace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2006 zpracovaná v souladu se 21 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Adresa sídla: Poštovní adresa: Nejvyšší správní soud Moravské

Více

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010 Schválen ministrem spravedlnosti dne 7.5.2008, č.j. 5/OANA-SP/13 Nový Střednědobý plán na období 2008 2010

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE

KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE PŘEHLED INFORMACÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016 (A) bakalářské studium - organizace a obsah studia - praxe (B) magisterské studium - specializace - praxe (C) studium v zahraničí (D) přijímací řízení BAKALÁŘSKÉ

Více

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR

OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR POLICY PAPER OBTÍŽNÝ BOJ S MEZINÁRODNÍ ORGANIZOVANOU KRIMINALITOU V ČR Miroslav Nožina Listopad 2004 Ústav mezinárodních vztahů Nerudova 3 118 50 Praha 1 Tento autorský text neprošel ediční úpravou. 1

Více

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016)

AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) AKTUALIZACE TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ (AKADEMICKÝ ROK 2015/2016) TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A KRIMINALISTIKA N 61 1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice. 2)

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2005 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek

Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011. Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality Radek Jiránek Obsah prezentace 1. Východiska strategie 2. Priority, principy a okruhy strategie 3. Nový

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0 1 2 K A P I T O L A 3 5 5 Č.j.: USTR - 168/2013 Počet listů: 131 N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U K A P I T O L Y 3 5 5 Ú S T A V P R O S T U D I U M T O T A L I T N Í C H R E Ž I M Ů Z A R O K 2 0

Více

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky

Statistická ročenka. Vězeňské služby České republiky Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky 1 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí referátu Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 5_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009

Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené na práci s dětmi jako svědky domácího násilí pro rok 2009 Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačních titulů Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnými osobami a Programy zaměřené

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Mateřská škola Plaveč, příspěvková organizace, Náves 63, Plaveč IČO : 71003592 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2012 Za organizaci : Květoslava Divišová, ředitelka školy 1 Mateřská škola Plaveč,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 304 ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Předkládá: Ing. Pavel D v o ř á k vedoucí Úřadu vlády ČR březen 2015 2 OBSAH: Seznam použitých zkratek:...

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2. 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Státní správa... 2 1.1 MŠMT vlastní úřad... 2 1.2 Česká školní inspekce... 3 2. Ostatní organizační složky státu... 7 2.1 Vysokoškolské sportovní centrum...

Více

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Květen 2008 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pracovní skupina prevence kriminality Bc. Miloslav Macela,

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY. za rok 2014 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2014 Zpracovaly: Helena Hinková, ředitelka školy Jitka Jelínková, ekonomka Grafická úprava: Marie Vlčková, knihovnice-archivářka

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, JIMI ZŘÍZENÝCH ORG. SLOŽEK STÁTU A STÁTNÍCH FONDŮ Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/20 sestavený k 31.12.2006 (rozpočet v tisících Kč, účetní skutečnost v Kč) Rok Měsíc IČ 2006 12 48136841 Fin 2-04 U Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Kapitola 309. Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Kapitola 309 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Brno, březen 2016 Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2015 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 4 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

ejustice Elektronické trestní řízení Jiří Němec, ICZ a.s.

ejustice Elektronické trestní řízení Jiří Němec, ICZ a.s. ejustice Elektronické trestní řízení Jiří Němec, ICZ a.s. Elektronické trestní řízení Tato prezentace zohlední některé poznatky ze dvou úvodních studií vzniklých v roce 2008: pohled z hlediska Policie

Více

Kapitola 309. Závěrečný účet za rok 2007

Kapitola 309. Závěrečný účet za rok 2007 Kapitola 309 Závěrečný účet za rok 2007 Brno, březen 2008 Obsah strana I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2007 1. Úvod... 3 2. Hodnocení plnění rozpočtu... 3 3. Rovnoměrnost čerpání rozpočtových

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace...

OBSAH. A. Úvod... 3. D. Celkové shrnutí zjištěných skutečností... 36 1. Organizační složky státu... 36 2. Ostatní přímo řízené organizace... OBSAH A. Úvod... 3 B. Organizační složky státu... 4 1. Hodnocení plnění závazných ukazatelů... 4 1.1 Česká školní inspekce... 4 1.2 Vysokoškolské sportovní centrum... 6 2. Plnění závazných ukazatelů mzdové

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 PŘEDKLÁDÁ PŘEDKLÁDÁ RNDR. JIŘÍ HYNEK ING. MICHAL

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2012 kapitola 307 Ministerstvo obrany ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2006

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2006 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2006 Č.j.: HSOS-347/KŘ-ŘK-2007 V Ostravě dne 31.3.2007 Zpracoval : kolektiv autorů Ing. Zdeněk NYTRA ředitel

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1

POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Příloha č. 1 Příloha č. 1 POSKYTOVANÁ METODICKÁ A ODBORNÁ POMOC V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝMI ODBORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2013 ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Oblast: přestupky

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006

Rozbor hospodaření. a Závěrečný účet. za rok 2006 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 Rozbor hospodaření a Závěrečný účet Městské části Praha 5 za rok 2006 Praha, červen 2007 OBSAH Obsah... 2 ÚVOD... 5 I. STRUČNÝ KOMENTÁŘ... 5 A. HLAVNÍ ČINNOST... 5 Schválený rozpočet...

Více

KRIMINALITA V ROCE 2001. Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality

KRIMINALITA V ROCE 2001. Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI KRIMINALITA V ROCE 2001 Sborník statí pracovníků IKSP a časové řady vybraných ukazatelů kriminality Autoři: PhDr. Alena Marešová Ing. Vladimír Baloun PhDr.

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2015 Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 2016 Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu pro rok

Více

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE

Hospodaření s fondy příspěvkových organizací. Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Hospodaření s fondy příspěvkových organizací Bc. Alena Opatřilová, Ing. Martin Minář Oddělení ekonomické podpory neškolských PO, OE Finanční řízení PO Interní směrnice Zásady vztahů orgánů JMK k řízení

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18.

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. Národní plán n zavedení eura v ČR Hlavní výzvy z pohledu ČNB Ing. Petr Procházka,CSc. náměstek ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. března 2008 Osnova prezentace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5

OBSAH. A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 OBSAH A. Kapitola MŠMT celkem... 5 A. 1 Východiska ke stanovení rozpočtu... 5 A.1.1 Ukazatele rozpočtu kapitoly... 6 A.1.2 Rozklad stanoveného objemu výdajů... 8 A.1.3 Rozpočet výdajů v členění na kapitálové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce

Strana 1 z 9. FIN 2-04U - Hlavička. Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO MŠMT Česká školní inspekce FIN -0U - Hlavička Fiskál.rok/období Kapitola Účetní jednotka IČO 0.0 MŠMT Česká školní inspekce 6899 FIN -0U - Část I - Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0,00 0,00 0, 0,00 8,00 8,00,9 8,7 0,00 0,00,8

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2010 1 Úvod Existence relevantních statistických podkladů je základním předpokladem rozumného hodnocení uplynulých

Více

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K

M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K M Ě S T O K R U P K A N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2016 Do jednání zastupitelstva města Krupka dne 29. 02.2016 je předložen návrh rozpočtu města na rok

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště KARLOVY VARY Inspekční zpráva Základní škola Perštejn, ul. Hlavní čp. 57 okres Chomutov Hlavní 57, 431 63 Perštejn Identifikátor školy: 600 077 519 Zřizovatel:

Více

Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů

Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Kriminologické aspekty trestné činnosti policistů (analytická studie) Odpovědný řešitel: PhDr. Alena Marešová Další řešitel: Mgr. Petr Kotulan Technická spolupráce:

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 Spr. 88 /2009-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20 175/2009-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Z důvodu aktualizace

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok 2004 Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Výše dosažených daňových příjmů je závislá na inkasu jednotlivých druhů daňových příjmů v celé České republice. Dle zákona č. 243/2000 Sb.

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ POLICEJNÍHO PREZIDIA ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2007 V Praze dne 27. září 2007 Částka 185 OBSAH Část I 130. Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 27. září 2007, kterým

Více

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237

2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA 2.15.2 ZÁCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM. Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2008 237 2.15 BEZPEČNOST 2.15.1 KRIMINALITA Praha má stejně jako srovnatelná evropská města vysokou úroveň kriminality. Příčinou je kromě vysoké hustoty zalidnění, anonymity obyvatel i turistů také charakter historického

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 30. července 2014 č. 629 Statut Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí

Více

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky Úřad městské části města Brna, Brno-Medlánky předkládá zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky k projednání návrh závěrečného účtu městské části Brno-Medlánky

Více

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dotace celkem 9 545 9 960 10 040 8 645 8 579 6 025 z toho romská NM 2 020 2 350 2 171 1 755 1 460 685

rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dotace celkem 9 545 9 960 10 040 8 645 8 579 6 025 z toho romská NM 2 020 2 350 2 171 1 755 1 460 685 Poznámky ORNK ke Zprávě o státní podpoře umění 2011 (naplňování Koncepce účinnější podpory umění pro léta 2007 2013, teze pro období let 2014 2020), zpracované Martou Smolíkovou IU DÚ, 2011 - výzkumný

Více

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností

Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Porada Ministerstva vnitra s tajemníky obcí s rozšířenou působností Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Rozpočtový výhled Ministerstvo financí

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. VÝROCNÍ ˇ ZPRÁVA ˇˇ 2007 Cíl a poslání Cílem činnosti sdružení je podporovat integraci osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti a působit

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

III. Specializované soudní senáty

III. Specializované soudní senáty Informace o možnosti zřizování specializovaných soudních senátů a specializovaných útvarů státního zastupitelství zejména v oblasti boje proti korupci a závažné finanční kriminalitě III. Úkol předložit

Více

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1.10.2004 59 Hrubý domácí produkt v členských zemích EU, výdaje na zdravotnictví v zemích EU a zdroje jejich financování

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2004 Číslo: 4 V Praze dne 31. srpna 2004 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Přehled hlavních změn vyplývajících

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

NATO. Lucie Hrušková. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám NATO Lucie Hrušková Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Více