Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013"

Transkript

1 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní vesnické knihovny. Knihovna se snaží účelně a systematicky vytvářet kvalitní knihovní fond, uchovávat ho, ochraňovat a zpřístupňovat pro každého. Knihovna je významným nástrojem praktického uskutečňování základního lidského práva na rovný přístup k informacím (všem bez rozdílu bohatým a chudým, ženám i mužům, obyvatelům měst a venkova, handicapovaným a zdravým, menšinám i většinové společnosti). Je místem pro celoživotní vzdělávání obyvatel, pro uspokojování jejich kulturních potřeb a zpřístupňuje informace ze všech oborů lidské činnosti. Podporuje aktivní využití volného času, zábavy. Pohotově reaguje na měnící se požadavky uživatelů knihoven zaváděním nových informačních technologií. Základní informace Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice Adresa: Bělohrobského 78, Blovice Kontakt: tel Knihovnice: Drahomíra Seidlová, Monika Petráňová, Hana Milotová Půjčovní doba: pondělí středa a pátek Knihovní fond Knihovní fond je pravidelně aktualizován. Vyžaduje soustavnou obměnu, aby si zachoval svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost. Městská knihovna měla ke konci roku 2013 ve svém fondu svazků knih, 3420 svazků brožur a odebírá 27 titulů periodik. Kromě 5107 svazků uložených ve skladu si všechny ostatní mohou návštěvníci vybrat ve volném výběru. Podařilo se získat do fondu 1690 nových knih. Převážně se nakoupila beletrie, do naučné literatury přibylo 194 svazků. Do regionálního oddělení se z toho nakoupilo 545 svazků. Jako dar jsme dostali 118 svazků z projektu Česká knihovna, od čtenářů nebo od vydavatelů. Podle schválených standardů pro knihovny jsou vynaložené prostředky na nákup nových knih po dlouhé době dostačující - 45 Kč na obyvatele obce je splněno. Přehled stavu KF Celkem svazků knih z toho naučné 7357 z toho beletrie přírůstek KF 1690 z toho 545 svazků výměnného fondu úbytek KF 2111 Čtenáři V roce 2013 se zaregistrovalo do knihovny 598 čtenářů, z toho 220 čtenářů do 15 let. Počet dětských čtenářů je opět větší než v roce předcházejícím. Dveřmi knihovny prošlo návštěvníků včetně těch, kteří přišli využít veřejný internet nebo navštívili akce v knihovně. Stoupl počet návštěvníků 1

2 našich webových stránek. Na nich mohou otevřít svá čtenářská konta a prohlédnout si co mají půjčeno, prodlužovat výpůjčky a prohlížet a rezervovat si knihy z našeho knihovního fondu. Celkový počet čtenářů tvoří téměř 15% z počtu obyvatel Blovic. Téměř 73% čtenářů tvoří ženy, blovických občanů je 83,45% z celkového počtu. Potěšující je počet téměř 37% dětí do 15 let, z toho je nejvíce 11letých (29 čtenářů). Přehled počtu čtenářů Celkem 598 z toho do 15 let 220 počet návštěvníků počet návštěvníků on-line služeb Výpůjčky O půjčování knih a časopisů zájem stoupá. Určitě k tomu přispěl větší výběr nových knih. Počet výpůjček na jednoho čtenáře je 60,02, na 1 návštěvníka 4,62. V průměru se na jednoho obyvatele půjčilo 8,97 svazku knih nebo časopisů. Nejvíce se půjčují knihy (89,64%, 10,36% časopisů). Čísla svědčí o trvajícím poklesu zájmu našich čtenářů o časopisy a zvýšený o knihy. Nejvíce se půjčilo beletrie pro dospělé (62,69%), zájem je i o naučnou literaturu, jak pro dospělé, tak pro děti. Potěšující je větší procento půjčených knih pro děti. Čtenáři hodně využívají rezervací knih u pultu i přes Online katalog na webu. Knihy se půjčují i jiným knihovnám a z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Vyřídili jsme 45 požadavků na naši knihovnu a 87 požadavků jsme poslali na jiné knihovny. Znamená to, že o službu je zájem i přesto, že tato služba je zpoplatněna za každý požadavek. Přehled výpůjček Celkem výpůjček z toho výpůjčky knih z toho výpůjček periodik výpůjčky podle tematického zaměření: beletrie pro dospělé naučná lit. pro dospělé beletrie pro děti naučná lit. pro děti Pořádané akce Celkem se v knihovně uspořádalo 87 kulturních a vzdělávacích akcí. Většina akcí je určena široké veřejnosti a tak se na některých akcích setkávají všechny věkové generace. Na akce vyžadující větší finanční náklady nejsou v rozpočtu peníze, takže většina akcí je dělána dobrovolníky. Máme jich 8 a odpracovali 26 hodin bez nároku na odměnu. Během roku se v knihovně vystřídaly všechny třídy prvního stupně Základní školy, děti z Mateřské školy i žáci Základní školy internátní. Cestu k nám našly děti z Mateřské školy v Chocenicích a Nezvěsticích. Stále rozšiřujeme témata besed a tím se snažíme vyhovět přáním a požadavkům učitelek z Mateřské školy, Základní školy a Základní internátní školy. Při besedách se děti mohou zdokonalit ve znalostech o spisovatelích, o jednotlivých knížkách, ale i o vesmíru, naší historii, pověstech, chování a dalším. Tradičními akcemi jsou Veřejné pohádkové čtení a Pasování prvňáků na čtenáře. Obě akce se dětem líbí a přispívají k zvýšení jejich čtenářské gramotnosti. Opět se nám podařilo získat zdarma z projektu Už jsem čtenář knihy jako odměnu pro pasování prvňáků. Také jsme uspořádaly čtyři soutěže, děti v nich musely prokázat nejen znalosti knižních hrdinů ale i znalosti z přírody. Zájem dětí o soutěže nás mile překvapuje. Spousta práce, která předchází každé 2

3 besedě i přípravě soutěže se nám vrací v podobě nových čtenářů, kteří nám stále přibývají. Je to potěšitelné v dnešní konkurenci všech médií a motivace pro další činnost. Zkusili jsme oslovit i dospělé čtenáře. V knihovně se scházejí zájemci o angličtinu a o kurzy na PC pro seniory. Také rukodělné práce jako pletení šály, zdobení ubrouskovou technikou a zhotovení záložky se moc líbily. Děvčátka byla nadšena z vlastní výroby šatiček na barbíny a tak se akce musela opakovat. Zcela zaplněná byla čítárna při cestopisné přednášce Aloha Molokai Petra Nazarova, který nám přiblížil přírodu a zvyky na Havaji. Cestovat jsme mohli také s manželi Brunnerovými po Indii se spoustou fotografií a vlastních zážitků. Zajímavá byla beseda Cesta za vojáky druhé světové války, kdy Patrik Keller a jeho kolegové byli průvodci uniformami a výzbrojí vojáků. Pro zájemce o třídění odpadu jsme s firmou, spolupracující s městem, uspořádali besedu Třídím, odkládáš, odvážíme. Dozvěděli jsme se všechno o odpadech a dostali odpovědi na kladené otázky. Oblibu má i Literární pátek čtení s regionální tématikou paní doktorky Kučerové. Během měsíců srpna a září jsme začali novou akci balení učebnic pro děti, a protože měla velký úspěch, určitě v ní budeme pokračovat. Během měsíce září a října probíhalo v knihovně a na webových stránkách šetření průzkumu spokojenosti čtenářů. Z 81 dospělých jich 78 odpovědělo, že je se službami knihovny spokojeno. I ostatní odpovědi byly velice příznivé pro naši knihovnu. Dobrovolní knihovníci z okolních knihoven, pro které poskytujeme regionální funkce, se scházejí v knihovně na pracovních poradách. Přehled akcí Pasování na čtenáře pro 1.tř.ZŠ Besedy pro ZŠ Beseda pro ZŠI Beseda pro MŠ Veřejné pohádkové čtení Kurzy PC Přednášky + ostatní Porada knihovníků regionu 3x 32x 10x 7x 5x 10x 20x 3x Další služby pro čtenáře K běžným službám pro čtenáře patří odborná pomoc při výběru knih a zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického rázu. V městské knihovně čtenáři využívali On-line katalog knih, brožur a časopisů. V této databázi, vystavené také na webových stránkách knihovny, lze najít všechny knihy, časopisy a brožury podle nejrůznějších hledisek a lze si jeho prostřednictvím knihy také rezervovat a prodlužovat. Hodně využívanou službou je rezervace knih. Titul, který je právě půjčen a chce ho jiný čtenář, lze v počítači rezervovat do příští návštěvy. Titul, který není ve fondu, ale čtenář by ho chtěl půjčit, lze objednat z jiné knihovny prostřednictvím MVS. I tato služba, ačkoliv je placenou službou, je hojně využívána. Další zavedenou službou pro čtenáře je automatické posílání ů čtenářům, pokud si rezervovali knihy nebo si je objednali službou mezi knihovnami - MVS. Pro čtenáře je zdarma služba Veřejný internet se 4 počítači a wifi připojení pro další počítače. Od dubna je služba pro nezaregistrované uživatele zpoplatněna. Za poplatek si lze i tisknout z internetu. Služby v číslech Vyřízených rezervací 746 Registrované informace 13 Počet uživatelů internetu

4 Regionální služby pro knihovny Městská knihovna je pověřenou knihovnou regionálními službami pro 25 vesnických knihoven v okolí a Městskou knihovnu ve Spáleném Poříčí. Podle smlouvy podepsané Městským kulturním střediskem Blovice a příslušnou obcí je knihovna povinna: budovat výměnný fond a poskytovat každé knihovně výměnné soubory knih poskytovat na vyžádání odbornou pomoc při revizi knihovního fondu poskytovat metodickou i praktickou pomoc při zpracování statistických výkazů poskytovat průběžné konzultace, rady, pomoc s knihovnickou činností uspořádat porady a semináře pro knihovníky Pro knihovny regionu bylo rozvezeno 66 souborů s 2673 svazky. Pomoc při revizi potřebovali ve třech knihovnách, na většině bylo nutné provést i aktualizaci knihovního fondu Celkem jsme zrevidovali 1544 svazků knih. Bylo zpracováno 30 statistických výkazů pro všechny knihovny. Pro knihovníky byly uspořádány 3 porady, kde se dozvěděli spoustu důležitých informací pro svoji práci a jeden seminář o Konceptu rozvoje knihoven. Pro zajištění metodických návštěv knihoven je využíváno soukromé osobní auto. Regionální služby v číslech Počet obsluhovaných knihoven 26 Počet porad a seminářů 4 Počet nových knih ve fondu pro knihovny 545 Počet expedovaných souborů 66 Počet svazků v souborech 2673 Hospodaření Městská knihovna hospodařila s finančním příspěvkem města na provoz knihovny, s dotací z Plzeňského kraje na plnění regionálních služeb pro knihovny v okolí a s vlastními příjmy za registrační poplatky a ostatní zpoplatněné služby. Příspěvky se použily na mzdový fond, nákup knih, materiál, služby, cestovné, telefon, poštovné a energie. Účetnictví je vedeno v Městském kulturním středisku. Hospodaření v číslech finanční příspěvek města Kč dotace z Plzeňského kraje Kč vlastní příjmy Kč výdaje Kč Kč z toho na mzdový fond Kč Kč nákup knih a časopisů Kč Kč materiál Kč Kč telefon a poštovné Kč Kč cestovné Kč Kč energie Kč Kč ostatní služby Kč Kč Vybavení knihovny Knihovna má 11 počítačů, barevnou tiskárnu, 1x multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener). Knihovna je plně automatizována. Půjčování je usnadněno čárovým kódem ve všech knihách a časopisech. Používá automatizovaný knihovnický systém Clavius. Knihovna je připojena k internetu. Uživatelé mohou využívat wifi připojení v celé knihovně. 4

5 Personální obsazení Městská knihovna má dvě pracovnice na celý úvazek a jednu pracovnici na 0,5 úvazku. Z dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí je financováno 0,75 úvazku. Personální obsazení není dostačující v porovnání s odpovídajícími standardy. Dětské oddělení a veřejný internet zůstávají bez obsluhy a tudíž bez dozoru. Ani u výpůjčního pultu není možné zajistit vždy dvě pracovnice. Kvalitní služby pro čtenáře se v tomto personálním obsazení nedají zcela pokrýt. Vzdělávání a další aktivity Knihovna využívá internetové konference Knihovna, Region, Andersen a konferenci pověřených knihoven Plzeňského kraje, jsme členy Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a členy Souborného katalogu SKAT. Zúčastnili jsme se těchto knihovnických vzdělávacích akcí: Školení Clavius, seminář Trénování paměti, seminář Kam kráčíš, knihovno, seminář Centrální portál knihoven a kurz Vyhledávání v Googlu, veletrhu Svět knihy v Praze. Na větší vzdělávací aktivitu nebyl dostatek peněz ani potřebný čas. Jsme členy Klubu dětských knihoven a zúčastňujeme se jejich setkání. Zúčastňujeme se pravidelných pracovních porad vedoucích pracovníků a metodiků městských knihoven v Krajské knihovně. Jsme zapojeni do benchmarkingu knihoven. Závěrem Městská knihovna má krásné moderní prostředí, má stálý zájem čtenářů, hlavně z řad dětí, je plně automatizovaná, poskytuje široké spektrum možností vzdělávání. Jediné negativum jsou trvající problémy s finančními prostředky na pořádání besed se známými spisovateli, profesionálními cestovateli a dalšími významnými lidmi. Knihovna má prostory vhodné i na různé vzdělávací kurzy, ale jejich realizace je závislá na finančním a personálním zajištění Zpracovala Drahomíra Seidlová 5

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

základních veřejné služby leden 2015

základních veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby leden 2015 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby 3 Odborné posouzení základních hodnot média veřejné služby Posouzení provedli:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více