Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008 Opava, duben 2009

2

3 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce Rozvaha Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Doplňující údaje pro veřejné VŠ Hospodářský výsledek Zpráva nezávislého auditora Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy Náklady Přehled o peněžních příjmech a výdajích Peněžní tok Vývoj fondů veřejné VŠ Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR Vypořádání se SR Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU Stipendia a služby poskytované studentům Počty studentů ke dni Stipendia Stravování Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu Poskytnutá dotace na specifických výzkum VŠ rozdělení dotace na součásti VŠ Stav a pohyb majetku, závazků a pohledávek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky a závazky Výsledek inventarizace majetku Jiné údaje o hospodaření 43 Závěr 47 Seznam zkratek 48 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě Seznam tabulek: Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2000 až Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) 6 Investiční dotace 7 Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ 8 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ 12 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola 14 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy 16 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro VŠ v provedení sumář VŠ 19 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek za rok Tabulka č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 21 Tabulka č. 2.1 Výnosy transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol SR a další zdroje mimo progr. financování 23 Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 v provedení sumář VŠ 25 Tabulka č. 3.1 Peněžní tok za rok Tabulka č. 4.1 Fondy za rok Tabulka č. 4.2 Fond reprodukce investičního majetku za rok Tabulka č. 4.3 Stipendijní fond za rok Tabulka č. 4.4 Fond odměn za rok Tabulka č. 4.5 Fond účelově určených prostředků za rok Tabulka č. 4.6 Fond sociální za rok Tabulka č. 4.7 Fond provozních prostředků za rok Tabulka č. 5.1 Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR 31 Tabulka č. 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace 33 Tabulka č. 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU 34 Tabulka č. 7.1 Počty studentů ke dni Tabulka č. 7.2 Stipendia ke dni Tabulka č. 7.3 Stravování 37 Tabulka č. 7.4 Ubytování 38 Tabulka č. 8.1 Poskytnuté dotace na specifický výzkum VŠ - rozdělení dotace na součásti VŠ 39 Tabulka č. 9.1 Přehled o majetku a jeho vývoj 40 Tabulka č. 9.2 Finanční majetek 41 Tabulka č. 9.3 Zásoby 41 Tabulka č. 9.4 Pohledávky a závazky 41 Seznam grafů: GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až GRAF - Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce )4(

5 Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 V souladu s pokynem MŠMT č.j.: 555/ ze dne 15. ledna 2009 a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v Opavě (dále jen univerzita ) za rok Celkové hospodaření univerzity skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, v doplňkové činnosti rovněž zisku, a to ve výši tis. Kč. V oblasti výnosů bylo dosaženo celkového objemu tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří dotace a příspěvek na běžné výdaje a tis. Kč tvoří další výnosy, které univerzita získala svými činnostmi (např. tržby z prodeje služeb, tržby za prodané zboží, úroky apod.) V oblasti nákladů bylo celkem vyčerpáno tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Na celkových nákladech se značnou měrou, stejně jako v předchozím období, podílely osobní náklady, které dosáhly výše tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 Rok Zaměstnanci - fyzické osoby* Zaměstnanci - přepočet** z toho: pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci ostatní pracovníci Studenti *** * Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách. ** Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. *** Přepočtený počet studentů, kteří aktivně studují a jsou financováni z rozpočtu MŠMT. GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 )5(

6 Slezská univerzita v Opavě V oblasti výzkumu a vývoje (dále jen VaV ) univerzita obdržela tis. Kč, z toho tis. Kč institucionálních prostředků na výzkumné záměry, tis. Kč institucionálních prostředků na specifický výzkum a prostředky na VaV ve výši tis. Kč. Na projekty Fondu rozvoje VŠ (FRVŠ) bylo univerzitě v roce 2008 poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč neinvestičních prostředků a tis. Kč investičních prostředků, což oproti roku 2007 představuje snížení o 4 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). Na projekty řešené v rámci Grantové agentury ČR (dále jen GA ČR ) obdržela univerzita celkem tis. Kč neinvestičních prostředků, což oproti roku 2007 znamená snížení o 24 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). V roce 2008 pokračoval rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobility studentů a pedagogů univerzity v rámci programu ERASMUS. V oblasti investic byly poskytnuty systémové dotace v částce tis. Kč na projekty FRVŠ a tis. Kč na rekonstrukci areálu Na Vyhlídce v Karviné. Vedle investičních systémových dotací byly čerpány investiční prostředky z fondu reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM ) v celkové výši tis. Kč. Na investice bylo z FRIMu celkem použito tis. Kč, konkrétně na stavební akce tis. Kč, na stroje a zařízení tis. Kč, na nákup nemovitostí 360 tis. Kč a na spoluúčast při financování grantů 906 tis. Kč. Jako doplňkového neinvestičního zdroje na opravy bylo z FRIMu použito 22 tis. Kč. Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) (v tis. Kč) Příspěvek a dotace na běž. výdaje v hlavní činnosti MŠMT, GAČR, zahr. instituce aj. Položka Ukazatel Č. ř. Rok 2007 Rok 2008 Poměr 2008/ Vzdělávací činnost - příspěvek ,08 Vzdělávací činnost a odpisy - příspěvek A 2 Odpisy - příspěvek Ukazatel A celkem (ř. 1+2) ,08 Stipendia - příspěvek C 4 Prostředky na stipendia doktorandů - příspěvek ,98 5 Studenti, kteří nejsou st. občan. ČR (rozvojová pomoc) - dotace Studenti, kteří nejsou st. občan. 6 Studující cizinci ČR (krát. pobyty) - příspěvek ,46 a mezinárodní D 7 ERASMUS dotace ,80 spolupráce 8 Program AKTION dotace Program CEEPUS dotace Ukazatel D celkem (ř. 5 až 9) ,78 Fond vzdělávací politiky - dotace F 11 Fond vzdělávací politiky - dotace FRVŠ dotace G 12 Projekty FRVŠ dotace ,91 Rozvojové programy - dotace I 13 Rozvojové projekty Ia) ,72 14 Rozvojové projekty Ib) Ukazatel I celkem (ř. 13 až 14) ,72 16 Dotace na ubyt. a stravování ,21 Ubytování Dotace na ubyt. a strav. zahr. 17 a stravování - dotace studentů Dotace na ubytování a stravování celkem (ř ) ,21 Ubytovací stipendium U 19 Ubytovací stipendium příspěvek ,05 Sociální stipendium 20 Sociální stipendium příspěvek ,24 Zákl. dotace a příspěvek celkem Základní dotace, 21 (ř ,05 příspěvek celkem 19+20) )6(

7 22 Výzkumné záměry ,02 Dotace na výzkum a vývoj Prostředky na specifický výzkum Prostředky VaV ,17 1,06 25 Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 22 až 24) ,04 Mimořádné aktivity M 26 Mimořádné aktivity - příspěvek MŠMT celkem 27 Dotace na běž. výdaje z kapitoly MŠMT celkem (ř ) ,05 Evropská komise 28 Evropská komise ,70 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF 29 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF ,98 GA Akademie věd 30 GA Akademie věd Dotace z kraje, měst a obcí 31 Dotace z kraje, měst a obcí, ÚP ,30 GA ČR 32 GA ČR ,76 Ostatní dotace 33 Ostatní dotace (MK, Equal aj.) ,64 Spoluúčasti na jiných Spoluúčasti na jiných projektech 34 projektech (EUPRO) ,32 Dotace, příspěvek na Dotace, příspěvek na běžné výdaje 35 běžné výdaje celkem celkem (ř. 27 až 34) ,04 * Uvedené finanční prostředky jsou uvedeny v plné výši bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. Investiční dotace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč) Č. ř. Položka investiční akce Rok 2007 Rok Rekonstrukce areálu Na Vyhlídce 1/1079 v Karviné Stavební úpravy objektu Olbrichova 25, Opava Stavební úpravy objektu Hradecká 17, Opava Dotace na stavby celkem FRVŠ Rozvojové programy Výzkumné záměry Programy v působnosti poskytovatele Dotace na stroje a zařízení celkem (ř ) Dotace na investice poskytnuté z kapitoly školství celkem (ř. 4+9) Dotace na investice ze SR (ř. 4+9) Graf Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce 2008 )7(

8 Slezská univerzita v Opavě 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 1.1 Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav majetku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) před rozdělením výsledku hospodaření za účetní období. Zobrazuje stav k prvnímu dni účetního období a stav k poslednímu dni účetního období, tj. roku Aktiva celkem jsou členěna na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodné účty aktivní, kursové rozdíly aktivní). Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje (jmění, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní, kursové rozdíly pasivní). Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů AKTIVA Název položky * účet / součet ** řádek stav k ** sl. 1 stav k ** sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř , ,41 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Software , ,46 3. Ocenitelná práva ,00 0,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,04 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až , ,32 1. Pozemky , ,29 2. Umělecká díla, předměty a sbírky , ,39 3. Stavby , ,96 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,26 5. Pěstitelské celky trvalých porostů ,00 0,00 6. Základní stádo a tažná zvířata ,00 0,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,53 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,39 84,39 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až ,00 400,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 0,00 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ,00 0,00 4. Půjčky organizačním složkám ,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé půjčky ,00 0,00 )8(

9 Výroční zpráva o hospodaření za rok Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 400,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až , ,41 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Oprávky k softwaru , ,47 3. Oprávky k ocenitelným právům ,00 0,00 4. Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku , ,04 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku ,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám , ,86 7. Oprávky k samostat. movitým věcem a soub. movit. věcí , ,99 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,00 0,00 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ,00 0, Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku ,39-67,52 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,08 I. Zásoby celkem ř. 43 až , ,57 1. Materiál na skladě ,03 131,86 2. Materiál na cestě ,00 0,00 3. Nedokončená výroba ,00 0,00 4. Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5. Výrobky , ,14 6. Zvířata ,00 0,00 7. Zboží na skladě a v prodejnách ,83 103,78 8. Zboží na cestě ,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z ,22 73,79 II. Pohledávky celkem ř. 53 až , ,79 1. Odběratelé , ,68 2. Směnky k inkasu ,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4. Poskytnuté provozní zálohy z , ,70 5. Ostatní pohledávky ,11 790,61 6. Pohledávky za zaměstnanci ,25 117,87 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění ,00 0,00 8. Daň z příjmů ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně ,00 0, Daň z přidané hodnoty ,23 0, Ostatní daně a poplatky ,00 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát. rozpočtem ,84 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočt. orgánů ÚSC ,00 0, Pohledávky za účastníky sdružení ,00 0, Pohledávky z pevných termínových operací ,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů ,00 0, Jiné pohledávky ,64-71,92 )9(

10 Slezská univerzita v Opavě 18. Dohadné účty aktivní ,47-48, Opravná položka k pohledávkám ,48-3,69 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až , ,09 1. Pokladna ,73 600,73 2. Ceniny ,75 852,07 3. Účty v bankách , ,29 4. Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5. Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6. Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek ,00 0,00 8. Peníze na cestě ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až , ,63 1. Náklady příštích období , ,14 2. Příjmy příštích období ,83 744,48 3. Kursové rozdíly aktivní ,03 0,01 AKTIVA CELKEM ř , ,49 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř , ,28 I. Jmění celkem ř. 88 až , ,79 1. Vlastní jmění , ,78 2. Fondy , ,01 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku ,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až , ,49 1. Účet výsledku hospodaření celkem X ,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,83 X 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minul. let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř , ,23 I. Rezervy celkem ř ,00 0,00 1. Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až ,00 0,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry ,00 0,00 2. Vydané dluhopisy ,00 0,00 3. Závazky z pronájmu ,00 0,00 4. Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5. Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0,00 6. Dohadné účty pasivní z ,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až , ,58 1. Dodavatelé , ,58 2. Směnky k úhradě ,00 0,00 3. Přijaté zálohy , ,37 4. Ostatní závazky , ,95 5. Zaměstnanci , ,35 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,31 36,70 )10(

11 Výroční zpráva o hospodaření za rok Závazky k inst. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj , ,56 8. Daň z příjmu ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,00 519, Ostatní daně a poplatky ,28 3, Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,00 34, Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC ,90 0, Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a podílů ,00 0, Závazky k účastníkům sdružení ,00 0, Závazky z pevných termínových operací ,00 0, Jiné závazky , , Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0, Eskontní úvěry ,00 0, Emitované krátkodobé dluhopisy ,00 0, Vlastní dluhopisy ,00 0, Dohadné účty pasivní z , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až , ,65 1. Výdaje příštích období ,97 25,21 2. Výnosy příštích období , ,44 3. Kursové rozdíly pasivní ,00 0,00 PASIVA CELKEM ř , ,51 Uváděné hodnoty se řídí 5, 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Pozn.: Počáteční a koncové stavy aktiv celkem a pasiv celkem vykazují nerovnost ve výši 20 Kč. Jedná se o povolenou odchylku, která byla způsobena zaokrouhlováním při generování sestavy MÚZO Praha, s. r. o. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,03 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,44 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,49 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,60 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,05 50, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0, Jiné ostatní náklady ,65 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. majetku ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0,00 )12(

13 Výroční zpráva o hospodaření za rok Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,79 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,62 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,84 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,72 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčt. rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 )13(

14 Slezská univerzita v Opavě ř VÝNOSY CELKEM , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,51 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,51 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,07 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,45 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,11 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,22 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,15 50,42 )14( 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0,00

15 Výroční zpráva o hospodaření za rok Jiné ostatní náklady ,75 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. maj ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,42 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,55 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,26 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčtování rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 )15(

16 Slezská univerzita v Opavě 23. Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 VÝNOSY CELKEM ř , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,77 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,77 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až ,49 0,00 1. Spotřeba materiálu ,67 0,00 2. Spotřeba energie ,82 0,00 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 0,00 II. Služby celkem ř. 7 až ,84 0,00 5. Opravy a udržování ,96 0,00 6. Cestovné ,00 0,00 7. Náklady na reprezentaci ,00 0,00 8. Ostatní služby ,88 0,00 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až ,41 0,00 9. Mzdové náklady ,77 0, Zákonné sociální pojištění ,65 0, Ostatní sociální pojištění ,00 0, Zákonné sociální náklady ,99 0, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,38 0, Daň silniční ,00 0, Daň z nemovitosti ,00 0,00 )16(

17 Výroční zpráva o hospodaření za rok Ostatní daně a poplatky ,38 0,00 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,90 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Odpis nedobytné pohledávky ,00 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,00 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,00 0, Jiné ostatní náklady ,90 0,00 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celk. ř. 31 až ,53 0, Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku ,53 0, Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. maj ,00 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,00 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,00 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř ,55 0, B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až ,92 0,00 1. Tržby za vlastní výrobky ,00 0,00 2. Tržby z prodeje služeb ,92 0,00 3. Tržby za prodané zboží ,00 0,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,00 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,00 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,37 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,62 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,29 0,00 )17(

18 Slezská univerzita v Opavě 16. Kursové zisky ,00 0, Zúčtování fondů ,00 0, Jiné ostatní výnosy ,46 0,00 V. Tržby z prod. maj., zúčtování rezerv a opr. pol. celk. ř. 66 až ,00 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majet ,00 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,00 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,00 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,00 0, Provozní dotace ,00 0,00 VÝNOSY CELKEM ř ,29 0, C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,26 0, Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,26 0,00 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,26 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,26 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. )18(

19 1.3 Doplňující údaje pro VŠ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro VŠ v provedení sumář VŠ ( v tis. Kč ) Název údaje * účet / součet ** Přijato Skutečnost řádek ** sl. 1 ** sl. 2 I. Celková dotace a příspěvky ř , ,72 A. Běžné dotace a příspěvky ř , ,72 v tom: a) dotace celkem ř , ,72 v tom: 1. kap. MŠMT , ,76 z toho: neinv. dotace spojené s program. financováním , ,00 dotace na VaV sam. odd. 33 ř , ,00 v tom: institucionální , ,00 účelové , ,00 dotace na VaV ostatní odbory ř ,00 0,00 v tom: institucionální 10 0,00 0,00 účelové 11 0,00 0,00 ostatní dotace celkem ř , ,76 v tom: sam. odd , ,76 ostatní útvary , ,00 2. ostatní kapitoly SR ř ,00 0,00 v tom: provozní dotace 16 0,00 0,00 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 18 0,00 0,00 účelové 19 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ř ,00 949,16 v tom: provozní dotace ,00 949,16 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 23 0,00 0,00 účelové 24 0,00 0,00 4. dotace ze zahraničí, dary apod. ř , ,80 v tom: provozní dotace , ,80 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 28 0,00 0,00 účelové 29 0,00 0,00 b) Příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 B. Kapitálové dotace a příspěvky ř , ,00 v tom: kap. MŠMT ř , ,00 v tom: dotace celkem ř , ,00 v tom: mimo programové financování , ,00 programové financování , ,00 příspěvek celkem , ,00 ostatní kapitoly SR 37 0,00 0,00 ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty) 38 0,00 0,00 )19(

20 Slezská univerzita v Opavě II. Granty ř. 40 až , ,00 v tom: GAČR , ,00 GAAV 41 0,00 0,00 MPO 42 0,00 0,00 MZ 43 0,00 0,00 MZe 44 0,00 0,00 MŽP 45 0,00 0,00 ostatní 46 0,00 0,00 III. Běžné dotace, příspěvky a granty ř , ,72 v tom: ze zahraničí ř , ,80 z toho: přímý zdroj z fondů EU 49 0,00 0,00 z fondů EU přes kapitolu SR , ,80 ÚSC ,00 949,16 kapitoly státního rozpočtu , ,76 ostatní 53 0,00 0,00 IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty ř , ,00 v tom: ze zahraničí 55 0,00 0,00 z toho: přímý zdroj z fondů EU 56 0,00 0,00 z fondů EU přes kapitolu SR 57 0,00 0,00 ÚSC 58 0,00 0,00 kapitoly státního rozpočtu , ,00 ostatní 60 0,00 0,00 V. Vyplacená sociální stipendia 61 X 2 230,74 k 1. dni úč. obd. k posl. dni úč. obd. VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (uč. 911) ř. 63 až , ,01 Fond rezervní 63 0,00 0,00 Fond reprodukce investičního majetku , ,86 Stipendijní fond , ,05 Fond odměn , ,09 Fond účelově určených prostředků , ,86 Fond sociální , ,46 Fond provozních prostředků , ,69 VII. Fond účelově urč. prostř. dle 18 odst. 10 zákona o VŠ ř X 1 118,86 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 71 X 1 118,86 jiné podpory z veřejných prostředků 72 X 0,00 Poznámky k řádkům: ř. 48 Dotace, příspěvky a granty získané buď přímo ze zahraničí nebo přímo prostřednictvím kapitoly SR. ř. 50, 55 Dotace, příspěvky a granty v hodnotě financování ze zdrojů EU, tj. bez spolufinancování ze SR a bez vlastní spoluúčasti. * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r.o. Pozn.: Rozdíl ve výši 35 tis. Kč mezi přijatou celkovou dotací a příspěvky (ř. 01, sl. 1) a skutečnou celkovou dotací a příspěvky (ř. 01, sl. 2) byl způsoben vratkou FPF ve výši 34 tis. Kč MŠMT a vratkou VCK ve výši 1 tis. Kč městu Krnov (viz tabulka č. 2.1, sl. 15). )20(

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2010 Opava, květen 2011 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2013 Opava, červen 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 22. 4. 2009 duben 2009 Osnova Úvod...3 1. Roční účetní závěrka...4 1. 1. Rozvaha (bilance)...4

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 2010 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚKOLŮ... 5 BILANCE HOSPODAŘENÍ... 6 VÝVOJ STAVU PRACOVNÍKŮ A MEZD... 6 1. ROČNÍ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021)

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,93 Umělecká díla a předměty (032) , ,00 Stavby (021) Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Josefův Důl Sídlo: Josefův Důl 293 07 Josefův Důl Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více