Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008 Opava, duben 2009

2

3 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce Rozvaha Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Doplňující údaje pro veřejné VŠ Hospodářský výsledek Zpráva nezávislého auditora Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy Náklady Přehled o peněžních příjmech a výdajích Peněžní tok Vývoj fondů veřejné VŠ Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR Vypořádání se SR Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU Stipendia a služby poskytované studentům Počty studentů ke dni Stipendia Stravování Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu Poskytnutá dotace na specifických výzkum VŠ rozdělení dotace na součásti VŠ Stav a pohyb majetku, závazků a pohledávek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky a závazky Výsledek inventarizace majetku Jiné údaje o hospodaření 43 Závěr 47 Seznam zkratek 48 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě Seznam tabulek: Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2000 až Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) 6 Investiční dotace 7 Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ 8 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ 12 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola 14 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy 16 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro VŠ v provedení sumář VŠ 19 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek za rok Tabulka č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 21 Tabulka č. 2.1 Výnosy transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol SR a další zdroje mimo progr. financování 23 Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 v provedení sumář VŠ 25 Tabulka č. 3.1 Peněžní tok za rok Tabulka č. 4.1 Fondy za rok Tabulka č. 4.2 Fond reprodukce investičního majetku za rok Tabulka č. 4.3 Stipendijní fond za rok Tabulka č. 4.4 Fond odměn za rok Tabulka č. 4.5 Fond účelově určených prostředků za rok Tabulka č. 4.6 Fond sociální za rok Tabulka č. 4.7 Fond provozních prostředků za rok Tabulka č. 5.1 Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR 31 Tabulka č. 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace 33 Tabulka č. 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU 34 Tabulka č. 7.1 Počty studentů ke dni Tabulka č. 7.2 Stipendia ke dni Tabulka č. 7.3 Stravování 37 Tabulka č. 7.4 Ubytování 38 Tabulka č. 8.1 Poskytnuté dotace na specifický výzkum VŠ - rozdělení dotace na součásti VŠ 39 Tabulka č. 9.1 Přehled o majetku a jeho vývoj 40 Tabulka č. 9.2 Finanční majetek 41 Tabulka č. 9.3 Zásoby 41 Tabulka č. 9.4 Pohledávky a závazky 41 Seznam grafů: GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až GRAF - Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce )4(

5 Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 V souladu s pokynem MŠMT č.j.: 555/ ze dne 15. ledna 2009 a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v Opavě (dále jen univerzita ) za rok Celkové hospodaření univerzity skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, v doplňkové činnosti rovněž zisku, a to ve výši tis. Kč. V oblasti výnosů bylo dosaženo celkového objemu tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří dotace a příspěvek na běžné výdaje a tis. Kč tvoří další výnosy, které univerzita získala svými činnostmi (např. tržby z prodeje služeb, tržby za prodané zboží, úroky apod.) V oblasti nákladů bylo celkem vyčerpáno tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Na celkových nákladech se značnou měrou, stejně jako v předchozím období, podílely osobní náklady, které dosáhly výše tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 Rok Zaměstnanci - fyzické osoby* Zaměstnanci - přepočet** z toho: pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci ostatní pracovníci Studenti *** * Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách. ** Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. *** Přepočtený počet studentů, kteří aktivně studují a jsou financováni z rozpočtu MŠMT. GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 )5(

6 Slezská univerzita v Opavě V oblasti výzkumu a vývoje (dále jen VaV ) univerzita obdržela tis. Kč, z toho tis. Kč institucionálních prostředků na výzkumné záměry, tis. Kč institucionálních prostředků na specifický výzkum a prostředky na VaV ve výši tis. Kč. Na projekty Fondu rozvoje VŠ (FRVŠ) bylo univerzitě v roce 2008 poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč neinvestičních prostředků a tis. Kč investičních prostředků, což oproti roku 2007 představuje snížení o 4 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). Na projekty řešené v rámci Grantové agentury ČR (dále jen GA ČR ) obdržela univerzita celkem tis. Kč neinvestičních prostředků, což oproti roku 2007 znamená snížení o 24 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). V roce 2008 pokračoval rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobility studentů a pedagogů univerzity v rámci programu ERASMUS. V oblasti investic byly poskytnuty systémové dotace v částce tis. Kč na projekty FRVŠ a tis. Kč na rekonstrukci areálu Na Vyhlídce v Karviné. Vedle investičních systémových dotací byly čerpány investiční prostředky z fondu reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM ) v celkové výši tis. Kč. Na investice bylo z FRIMu celkem použito tis. Kč, konkrétně na stavební akce tis. Kč, na stroje a zařízení tis. Kč, na nákup nemovitostí 360 tis. Kč a na spoluúčast při financování grantů 906 tis. Kč. Jako doplňkového neinvestičního zdroje na opravy bylo z FRIMu použito 22 tis. Kč. Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) (v tis. Kč) Příspěvek a dotace na běž. výdaje v hlavní činnosti MŠMT, GAČR, zahr. instituce aj. Položka Ukazatel Č. ř. Rok 2007 Rok 2008 Poměr 2008/ Vzdělávací činnost - příspěvek ,08 Vzdělávací činnost a odpisy - příspěvek A 2 Odpisy - příspěvek Ukazatel A celkem (ř. 1+2) ,08 Stipendia - příspěvek C 4 Prostředky na stipendia doktorandů - příspěvek ,98 5 Studenti, kteří nejsou st. občan. ČR (rozvojová pomoc) - dotace Studenti, kteří nejsou st. občan. 6 Studující cizinci ČR (krát. pobyty) - příspěvek ,46 a mezinárodní D 7 ERASMUS dotace ,80 spolupráce 8 Program AKTION dotace Program CEEPUS dotace Ukazatel D celkem (ř. 5 až 9) ,78 Fond vzdělávací politiky - dotace F 11 Fond vzdělávací politiky - dotace FRVŠ dotace G 12 Projekty FRVŠ dotace ,91 Rozvojové programy - dotace I 13 Rozvojové projekty Ia) ,72 14 Rozvojové projekty Ib) Ukazatel I celkem (ř. 13 až 14) ,72 16 Dotace na ubyt. a stravování ,21 Ubytování Dotace na ubyt. a strav. zahr. 17 a stravování - dotace studentů Dotace na ubytování a stravování celkem (ř ) ,21 Ubytovací stipendium U 19 Ubytovací stipendium příspěvek ,05 Sociální stipendium 20 Sociální stipendium příspěvek ,24 Zákl. dotace a příspěvek celkem Základní dotace, 21 (ř ,05 příspěvek celkem 19+20) )6(

7 22 Výzkumné záměry ,02 Dotace na výzkum a vývoj Prostředky na specifický výzkum Prostředky VaV ,17 1,06 25 Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 22 až 24) ,04 Mimořádné aktivity M 26 Mimořádné aktivity - příspěvek MŠMT celkem 27 Dotace na běž. výdaje z kapitoly MŠMT celkem (ř ) ,05 Evropská komise 28 Evropská komise ,70 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF 29 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF ,98 GA Akademie věd 30 GA Akademie věd Dotace z kraje, měst a obcí 31 Dotace z kraje, měst a obcí, ÚP ,30 GA ČR 32 GA ČR ,76 Ostatní dotace 33 Ostatní dotace (MK, Equal aj.) ,64 Spoluúčasti na jiných Spoluúčasti na jiných projektech 34 projektech (EUPRO) ,32 Dotace, příspěvek na Dotace, příspěvek na běžné výdaje 35 běžné výdaje celkem celkem (ř. 27 až 34) ,04 * Uvedené finanční prostředky jsou uvedeny v plné výši bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. Investiční dotace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč) Č. ř. Položka investiční akce Rok 2007 Rok Rekonstrukce areálu Na Vyhlídce 1/1079 v Karviné Stavební úpravy objektu Olbrichova 25, Opava Stavební úpravy objektu Hradecká 17, Opava Dotace na stavby celkem FRVŠ Rozvojové programy Výzkumné záměry Programy v působnosti poskytovatele Dotace na stroje a zařízení celkem (ř ) Dotace na investice poskytnuté z kapitoly školství celkem (ř. 4+9) Dotace na investice ze SR (ř. 4+9) Graf Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce 2008 )7(

8 Slezská univerzita v Opavě 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 1.1 Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav majetku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) před rozdělením výsledku hospodaření za účetní období. Zobrazuje stav k prvnímu dni účetního období a stav k poslednímu dni účetního období, tj. roku Aktiva celkem jsou členěna na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodné účty aktivní, kursové rozdíly aktivní). Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje (jmění, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní, kursové rozdíly pasivní). Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů AKTIVA Název položky * účet / součet ** řádek stav k ** sl. 1 stav k ** sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř , ,41 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Software , ,46 3. Ocenitelná práva ,00 0,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,04 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až , ,32 1. Pozemky , ,29 2. Umělecká díla, předměty a sbírky , ,39 3. Stavby , ,96 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,26 5. Pěstitelské celky trvalých porostů ,00 0,00 6. Základní stádo a tažná zvířata ,00 0,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,53 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,39 84,39 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až ,00 400,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 0,00 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ,00 0,00 4. Půjčky organizačním složkám ,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé půjčky ,00 0,00 )8(

9 Výroční zpráva o hospodaření za rok Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 400,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až , ,41 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Oprávky k softwaru , ,47 3. Oprávky k ocenitelným právům ,00 0,00 4. Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku , ,04 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku ,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám , ,86 7. Oprávky k samostat. movitým věcem a soub. movit. věcí , ,99 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,00 0,00 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ,00 0, Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku ,39-67,52 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,08 I. Zásoby celkem ř. 43 až , ,57 1. Materiál na skladě ,03 131,86 2. Materiál na cestě ,00 0,00 3. Nedokončená výroba ,00 0,00 4. Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5. Výrobky , ,14 6. Zvířata ,00 0,00 7. Zboží na skladě a v prodejnách ,83 103,78 8. Zboží na cestě ,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z ,22 73,79 II. Pohledávky celkem ř. 53 až , ,79 1. Odběratelé , ,68 2. Směnky k inkasu ,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4. Poskytnuté provozní zálohy z , ,70 5. Ostatní pohledávky ,11 790,61 6. Pohledávky za zaměstnanci ,25 117,87 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění ,00 0,00 8. Daň z příjmů ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně ,00 0, Daň z přidané hodnoty ,23 0, Ostatní daně a poplatky ,00 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát. rozpočtem ,84 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočt. orgánů ÚSC ,00 0, Pohledávky za účastníky sdružení ,00 0, Pohledávky z pevných termínových operací ,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů ,00 0, Jiné pohledávky ,64-71,92 )9(

10 Slezská univerzita v Opavě 18. Dohadné účty aktivní ,47-48, Opravná položka k pohledávkám ,48-3,69 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až , ,09 1. Pokladna ,73 600,73 2. Ceniny ,75 852,07 3. Účty v bankách , ,29 4. Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5. Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6. Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek ,00 0,00 8. Peníze na cestě ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až , ,63 1. Náklady příštích období , ,14 2. Příjmy příštích období ,83 744,48 3. Kursové rozdíly aktivní ,03 0,01 AKTIVA CELKEM ř , ,49 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř , ,28 I. Jmění celkem ř. 88 až , ,79 1. Vlastní jmění , ,78 2. Fondy , ,01 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku ,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až , ,49 1. Účet výsledku hospodaření celkem X ,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,83 X 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minul. let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř , ,23 I. Rezervy celkem ř ,00 0,00 1. Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až ,00 0,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry ,00 0,00 2. Vydané dluhopisy ,00 0,00 3. Závazky z pronájmu ,00 0,00 4. Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5. Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0,00 6. Dohadné účty pasivní z ,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až , ,58 1. Dodavatelé , ,58 2. Směnky k úhradě ,00 0,00 3. Přijaté zálohy , ,37 4. Ostatní závazky , ,95 5. Zaměstnanci , ,35 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,31 36,70 )10(

11 Výroční zpráva o hospodaření za rok Závazky k inst. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj , ,56 8. Daň z příjmu ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,00 519, Ostatní daně a poplatky ,28 3, Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,00 34, Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC ,90 0, Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a podílů ,00 0, Závazky k účastníkům sdružení ,00 0, Závazky z pevných termínových operací ,00 0, Jiné závazky , , Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0, Eskontní úvěry ,00 0, Emitované krátkodobé dluhopisy ,00 0, Vlastní dluhopisy ,00 0, Dohadné účty pasivní z , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až , ,65 1. Výdaje příštích období ,97 25,21 2. Výnosy příštích období , ,44 3. Kursové rozdíly pasivní ,00 0,00 PASIVA CELKEM ř , ,51 Uváděné hodnoty se řídí 5, 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Pozn.: Počáteční a koncové stavy aktiv celkem a pasiv celkem vykazují nerovnost ve výši 20 Kč. Jedná se o povolenou odchylku, která byla způsobena zaokrouhlováním při generování sestavy MÚZO Praha, s. r. o. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,03 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,44 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,49 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,60 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,05 50, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0, Jiné ostatní náklady ,65 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. majetku ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0,00 )12(

13 Výroční zpráva o hospodaření za rok Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,79 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,62 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,84 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,72 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčt. rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 )13(

14 Slezská univerzita v Opavě ř VÝNOSY CELKEM , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,51 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,51 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,07 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,45 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,11 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,22 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,15 50,42 )14( 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0,00

15 Výroční zpráva o hospodaření za rok Jiné ostatní náklady ,75 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. maj ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,42 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,55 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,26 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčtování rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 )15(

16 Slezská univerzita v Opavě 23. Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 VÝNOSY CELKEM ř , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,77 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,77 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až ,49 0,00 1. Spotřeba materiálu ,67 0,00 2. Spotřeba energie ,82 0,00 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 0,00 II. Služby celkem ř. 7 až ,84 0,00 5. Opravy a udržování ,96 0,00 6. Cestovné ,00 0,00 7. Náklady na reprezentaci ,00 0,00 8. Ostatní služby ,88 0,00 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až ,41 0,00 9. Mzdové náklady ,77 0, Zákonné sociální pojištění ,65 0, Ostatní sociální pojištění ,00 0, Zákonné sociální náklady ,99 0, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,38 0, Daň silniční ,00 0, Daň z nemovitosti ,00 0,00 )16(