Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2008 Opava, duben 2009

2

3 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Úvod 5 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce Rozvaha Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Doplňující údaje pro veřejné VŠ Hospodářský výsledek Zpráva nezávislého auditora Přehled rozsahu příjmů a výnosů v členění podle zdrojů Výnosy Náklady Přehled o peněžních příjmech a výdajích Peněžní tok Vývoj fondů veřejné VŠ Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR Vypořádání se SR Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU Stipendia a služby poskytované studentům Počty studentů ke dni Stipendia Stravování Ubytování Institucionální podpora specifického výzkumu Poskytnutá dotace na specifických výzkum VŠ rozdělení dotace na součásti VŠ Stav a pohyb majetku, závazků a pohledávek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky a závazky Výsledek inventarizace majetku Jiné údaje o hospodaření 43 Závěr 47 Seznam zkratek 48 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě Seznam tabulek: Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2000 až Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) 6 Investiční dotace 7 Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ 8 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ 12 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola 14 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy 16 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro VŠ v provedení sumář VŠ 19 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek za rok Tabulka č Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 21 Tabulka č. 2.1 Výnosy transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol SR a další zdroje mimo progr. financování 23 Tabulka č. 2.2 Přehled vybraných vlastních výnosů za rok Tabulka č. 2.3 Poplatky spojené se studiem za rok Tabulka č. 2.4 Přehled vybraných neinvestičních nákladů za rok Tabulka č. 2.5 Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2008 v provedení sumář VŠ 25 Tabulka č. 3.1 Peněžní tok za rok Tabulka č. 4.1 Fondy za rok Tabulka č. 4.2 Fond reprodukce investičního majetku za rok Tabulka č. 4.3 Stipendijní fond za rok Tabulka č. 4.4 Fond odměn za rok Tabulka č. 4.5 Fond účelově určených prostředků za rok Tabulka č. 4.6 Fond sociální za rok Tabulka č. 4.7 Fond provozních prostředků za rok Tabulka č. 5.1 Financování programů reprodukce majetku, včetně vypořádání se SR 31 Tabulka č. 6.1 Finanční vypořádání se SR z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování - příspěvek a dotace 33 Tabulka č. 6.2 Finanční vypořádání ze strukturálních fondů EU 34 Tabulka č. 7.1 Počty studentů ke dni Tabulka č. 7.2 Stipendia ke dni Tabulka č. 7.3 Stravování 37 Tabulka č. 7.4 Ubytování 38 Tabulka č. 8.1 Poskytnuté dotace na specifický výzkum VŠ - rozdělení dotace na součásti VŠ 39 Tabulka č. 9.1 Přehled o majetku a jeho vývoj 40 Tabulka č. 9.2 Finanční majetek 41 Tabulka č. 9.3 Zásoby 41 Tabulka č. 9.4 Pohledávky a závazky 41 Seznam grafů: GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až GRAF - Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce )4(

5 Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 V souladu s pokynem MŠMT č.j.: 555/ ze dne 15. ledna 2009 a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, předkládáme Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity v Opavě (dále jen univerzita ) za rok Celkové hospodaření univerzity skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, v doplňkové činnosti rovněž zisku, a to ve výši tis. Kč. V oblasti výnosů bylo dosaženo celkového objemu tis. Kč, z toho tis. Kč tvoří dotace a příspěvek na běžné výdaje a tis. Kč tvoří další výnosy, které univerzita získala svými činnostmi (např. tržby z prodeje služeb, tržby za prodané zboží, úroky apod.) V oblasti nákladů bylo celkem vyčerpáno tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Na celkových nákladech se značnou měrou, stejně jako v předchozím období, podílely osobní náklady, které dosáhly výše tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 Rok Zaměstnanci - fyzické osoby* Zaměstnanci - přepočet** z toho: pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci ostatní pracovníci Studenti *** * Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách. ** Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený. *** Přepočtený počet studentů, kteří aktivně studují a jsou financováni z rozpočtu MŠMT. GRAF - Vývoj počtu zaměstnanců a studentů univerzity v letech 2002 až 2008 )5(

6 Slezská univerzita v Opavě V oblasti výzkumu a vývoje (dále jen VaV ) univerzita obdržela tis. Kč, z toho tis. Kč institucionálních prostředků na výzkumné záměry, tis. Kč institucionálních prostředků na specifický výzkum a prostředky na VaV ve výši tis. Kč. Na projekty Fondu rozvoje VŠ (FRVŠ) bylo univerzitě v roce 2008 poskytnuto tis. Kč, z toho tis. Kč neinvestičních prostředků a tis. Kč investičních prostředků, což oproti roku 2007 představuje snížení o 4 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). Na projekty řešené v rámci Grantové agentury ČR (dále jen GA ČR ) obdržela univerzita celkem tis. Kč neinvestičních prostředků, což oproti roku 2007 znamená snížení o 24 % (v roce 2007 bylo celkem poskytnuto tis. Kč). V roce 2008 pokračoval rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti mobility studentů a pedagogů univerzity v rámci programu ERASMUS. V oblasti investic byly poskytnuty systémové dotace v částce tis. Kč na projekty FRVŠ a tis. Kč na rekonstrukci areálu Na Vyhlídce v Karviné. Vedle investičních systémových dotací byly čerpány investiční prostředky z fondu reprodukce investičního majetku (dále jen FRIM ) v celkové výši tis. Kč. Na investice bylo z FRIMu celkem použito tis. Kč, konkrétně na stavební akce tis. Kč, na stroje a zařízení tis. Kč, na nákup nemovitostí 360 tis. Kč a na spoluúčast při financování grantů 906 tis. Kč. Jako doplňkového neinvestičního zdroje na opravy bylo z FRIMu použito 22 tis. Kč. Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) (v tis. Kč) Příspěvek a dotace na běž. výdaje v hlavní činnosti MŠMT, GAČR, zahr. instituce aj. Položka Ukazatel Č. ř. Rok 2007 Rok 2008 Poměr 2008/ Vzdělávací činnost - příspěvek ,08 Vzdělávací činnost a odpisy - příspěvek A 2 Odpisy - příspěvek Ukazatel A celkem (ř. 1+2) ,08 Stipendia - příspěvek C 4 Prostředky na stipendia doktorandů - příspěvek ,98 5 Studenti, kteří nejsou st. občan. ČR (rozvojová pomoc) - dotace Studenti, kteří nejsou st. občan. 6 Studující cizinci ČR (krát. pobyty) - příspěvek ,46 a mezinárodní D 7 ERASMUS dotace ,80 spolupráce 8 Program AKTION dotace Program CEEPUS dotace Ukazatel D celkem (ř. 5 až 9) ,78 Fond vzdělávací politiky - dotace F 11 Fond vzdělávací politiky - dotace FRVŠ dotace G 12 Projekty FRVŠ dotace ,91 Rozvojové programy - dotace I 13 Rozvojové projekty Ia) ,72 14 Rozvojové projekty Ib) Ukazatel I celkem (ř. 13 až 14) ,72 16 Dotace na ubyt. a stravování ,21 Ubytování Dotace na ubyt. a strav. zahr. 17 a stravování - dotace studentů Dotace na ubytování a stravování celkem (ř ) ,21 Ubytovací stipendium U 19 Ubytovací stipendium příspěvek ,05 Sociální stipendium 20 Sociální stipendium příspěvek ,24 Zákl. dotace a příspěvek celkem Základní dotace, 21 (ř ,05 příspěvek celkem 19+20) )6(

7 22 Výzkumné záměry ,02 Dotace na výzkum a vývoj Prostředky na specifický výzkum Prostředky VaV ,17 1,06 25 Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 22 až 24) ,04 Mimořádné aktivity M 26 Mimořádné aktivity - příspěvek MŠMT celkem 27 Dotace na běž. výdaje z kapitoly MŠMT celkem (ř ) ,05 Evropská komise 28 Evropská komise ,70 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF 29 Projekty Phare, Jean Monnet, ESF ,98 GA Akademie věd 30 GA Akademie věd Dotace z kraje, měst a obcí 31 Dotace z kraje, měst a obcí, ÚP ,30 GA ČR 32 GA ČR ,76 Ostatní dotace 33 Ostatní dotace (MK, Equal aj.) ,64 Spoluúčasti na jiných Spoluúčasti na jiných projektech 34 projektech (EUPRO) ,32 Dotace, příspěvek na Dotace, příspěvek na běžné výdaje 35 běžné výdaje celkem celkem (ř. 27 až 34) ,04 * Uvedené finanční prostředky jsou uvedeny v plné výši bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. Investiční dotace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 (v tis. Kč) Č. ř. Položka investiční akce Rok 2007 Rok Rekonstrukce areálu Na Vyhlídce 1/1079 v Karviné Stavební úpravy objektu Olbrichova 25, Opava Stavební úpravy objektu Hradecká 17, Opava Dotace na stavby celkem FRVŠ Rozvojové programy Výzkumné záměry Programy v působnosti poskytovatele Dotace na stroje a zařízení celkem (ř ) Dotace na investice poskytnuté z kapitoly školství celkem (ř. 4+9) Dotace na investice ze SR (ř. 4+9) Graf Podíl staveb, strojů a zařízení na celkové dotaci investic v roce 2008 )7(

8 Slezská univerzita v Opavě 1. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce 1.1 Rozvaha Rozvaha vyjadřuje stav majetku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) před rozdělením výsledku hospodaření za účetní období. Zobrazuje stav k prvnímu dni účetního období a stav k poslednímu dni účetního období, tj. roku Aktiva celkem jsou členěna na stálá aktiva (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek) a oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, krátkodobý finanční majetek, přechodné účty aktivní, kursové rozdíly aktivní). Pasiva celkem jsou členěna na vlastní zdroje (jmění, výsledek hospodaření) a cizí zdroje (rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, přechodné účty pasivní, kursové rozdíly pasivní). Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů AKTIVA Název položky * účet / součet ** řádek stav k ** sl. 1 stav k ** sl. 2 A. Dlouhodobý majetek celkem ř , ,41 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až , ,50 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Software , ,46 3. Ocenitelná práva ,00 0,00 4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,04 5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až , ,32 1. Pozemky , ,29 2. Umělecká díla, předměty a sbírky , ,39 3. Stavby , ,96 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,26 5. Pěstitelské celky trvalých porostů ,00 0,00 6. Základní stádo a tažná zvířata ,00 0,00 7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,53 8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek ,39 84,39 9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,00 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až ,00 400,00 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách ,00 0,00 2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem ,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ,00 0,00 4. Půjčky organizačním složkám ,00 0,00 5. Ostatní dlouhodobé půjčky ,00 0,00 )8(

9 Výroční zpráva o hospodaření za rok Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 400,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek ,00 0,00 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až , ,41 1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje ,00 0,00 2. Oprávky k softwaru , ,47 3. Oprávky k ocenitelným právům ,00 0,00 4. Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku , ,04 5. Oprávky k ostatnímu dlouhodob. nehmot. majetku ,00 0,00 6. Oprávky ke stavbám , ,86 7. Oprávky k samostat. movitým věcem a soub. movit. věcí , ,99 8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů ,00 0,00 9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům ,00 0, Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku , , Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku ,39-67,52 B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,08 I. Zásoby celkem ř. 43 až , ,57 1. Materiál na skladě ,03 131,86 2. Materiál na cestě ,00 0,00 3. Nedokončená výroba ,00 0,00 4. Polotovary vlastní výroby ,00 0,00 5. Výrobky , ,14 6. Zvířata ,00 0,00 7. Zboží na skladě a v prodejnách ,83 103,78 8. Zboží na cestě ,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na zásoby z ,22 73,79 II. Pohledávky celkem ř. 53 až , ,79 1. Odběratelé , ,68 2. Směnky k inkasu ,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry ,00 0,00 4. Poskytnuté provozní zálohy z , ,70 5. Ostatní pohledávky ,11 790,61 6. Pohledávky za zaměstnanci ,25 117,87 7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění ,00 0,00 8. Daň z příjmů ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně ,00 0, Daň z přidané hodnoty ,23 0, Ostatní daně a poplatky ,00 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. se stát. rozpočtem ,84 0, Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočt. orgánů ÚSC ,00 0, Pohledávky za účastníky sdružení ,00 0, Pohledávky z pevných termínových operací ,00 0, Pohledávky z vydaných dluhopisů ,00 0, Jiné pohledávky ,64-71,92 )9(

10 Slezská univerzita v Opavě 18. Dohadné účty aktivní ,47-48, Opravná položka k pohledávkám ,48-3,69 III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až , ,09 1. Pokladna ,73 600,73 2. Ceniny ,75 852,07 3. Účty v bankách , ,29 4. Majetkové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 5. Dluhové cenné papíry k obchodování ,00 0,00 6. Ostatní cenné papíry ,00 0,00 7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek ,00 0,00 8. Peníze na cestě ,00 0,00 IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až , ,63 1. Náklady příštích období , ,14 2. Příjmy příštích období ,83 744,48 3. Kursové rozdíly aktivní ,03 0,01 AKTIVA CELKEM ř , ,49 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem ř , ,28 I. Jmění celkem ř. 88 až , ,79 1. Vlastní jmění , ,78 2. Fondy , ,01 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazku ,00 0,00 II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až , ,49 1. Účet výsledku hospodaření celkem X ,49 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,83 X 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minul. let ,00 0,00 B. Cizí zdroje celkem ř , ,23 I. Rezervy celkem ř ,00 0,00 1. Rezervy ,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až ,00 0,00 1. Dlouhodobé bankovní úvěry ,00 0,00 2. Vydané dluhopisy ,00 0,00 3. Závazky z pronájmu ,00 0,00 4. Přijaté dlouhodobé zálohy ,00 0,00 5. Dlouhodobé směnky k úhradě ,00 0,00 6. Dohadné účty pasivní z ,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobé závazky ,00 0,00 III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až , ,58 1. Dodavatelé , ,58 2. Směnky k úhradě ,00 0,00 3. Přijaté zálohy , ,37 4. Ostatní závazky , ,95 5. Zaměstnanci , ,35 6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům ,31 36,70 )10(

11 Výroční zpráva o hospodaření za rok Závazky k inst. soc. zabezpeč. a veř. zdrav. poj , ,56 8. Daň z příjmu ,00 0,00 9. Ostatní přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,00 519, Ostatní daně a poplatky ,28 3, Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,00 34, Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC ,90 0, Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a podílů ,00 0, Závazky k účastníkům sdružení ,00 0, Závazky z pevných termínových operací ,00 0, Jiné závazky , , Krátkodobé bankovní úvěry ,00 0, Eskontní úvěry ,00 0, Emitované krátkodobé dluhopisy ,00 0, Vlastní dluhopisy ,00 0, Dohadné účty pasivní z , , Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ,00 0,00 IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až , ,65 1. Výdaje příštích období ,97 25,21 2. Výnosy příštích období , ,44 3. Kursové rozdíly pasivní ,00 0,00 PASIVA CELKEM ř , ,51 Uváděné hodnoty se řídí 5, 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb. * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Pozn.: Počáteční a koncové stavy aktiv celkem a pasiv celkem vykazují nerovnost ve výši 20 Kč. Jedná se o povolenou odchylku, která byla způsobena zaokrouhlováním při generování sestavy MÚZO Praha, s. r. o. )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 1.2 Výkaz zisku a ztráty pro činnost hlavní a doplňkovou Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,03 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,44 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,49 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,60 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,05 50, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0, Jiné ostatní náklady ,65 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. majetku ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0,00 )12(

13 Výroční zpráva o hospodaření za rok Poskytnuté příspěvky zúčt. mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,79 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,62 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,84 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,72 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčt. rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 )13(

14 Slezská univerzita v Opavě ř VÝNOSY CELKEM , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,51 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,51 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,15 1. Spotřeba materiálu , ,03 2. Spotřeba energie , ,58 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 837,54 II. Služby celkem ř. 7 až , ,94 5. Opravy a udržování ,07 277,85 6. Cestovné ,76 1,74 7. Náklady na reprezentaci ,17 5,43 8. Ostatní služby , ,92 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až , ,67 9. Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Ostatní sociální pojištění ,67 0, Zákonné sociální náklady ,45 181, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,11 14, Daň silniční ,60 0, Daň z nemovitosti ,29 11, Ostatní daně a poplatky ,22 3,13 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,15 50,42 )14( 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,63 0, Ostatní pokuty a penále ,55 1, Odpis nedobytné pohledávky ,30 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,11 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,81 0,00

15 Výroční zpráva o hospodaření za rok Jiné ostatní náklady ,75 49,42 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celkem ř. 31 až , , Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku , , Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. maj ,40 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,90 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,90 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř , , B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,79 1. Tržby za vlastní výrobky ,04 0,00 2. Tržby z prodeje služeb , ,08 3. Tržby za prodané zboží , ,71 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,06 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,06 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,42 763, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 2, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,55 0, Kursové zisky ,78 0, Zúčtování fondů ,83 0, Jiné ostatní výnosy ,26 760,44 V. Tržby z prod. maj., zúčtování rezerv a opr. pol. celkem ř. 66 až ,19 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. maj ,40 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0,00 )15(

16 Slezská univerzita v Opavě 23. Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,79 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,57 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,57 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,99 0, Provozní dotace ,99 0,00 VÝNOSY CELKEM ř , , C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , , Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,22 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,77 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,77 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy ( v tis. Kč ) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů A. NÁKLADY Název položky * účet / součet ** řádek hlavní čin. ** sl. 1 hospodář. čin. ** sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až ,49 0,00 1. Spotřeba materiálu ,67 0,00 2. Spotřeba energie ,82 0,00 3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek ,00 0,00 4. Prodané zboží ,00 0,00 II. Služby celkem ř. 7 až ,84 0,00 5. Opravy a udržování ,96 0,00 6. Cestovné ,00 0,00 7. Náklady na reprezentaci ,00 0,00 8. Ostatní služby ,88 0,00 III. Osobní náklady celkem ř. 12 až ,41 0,00 9. Mzdové náklady ,77 0, Zákonné sociální pojištění ,65 0, Ostatní sociální pojištění ,00 0, Zákonné sociální náklady ,99 0, Ostatní sociální náklady ,00 0,00 IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,38 0, Daň silniční ,00 0, Daň z nemovitosti ,00 0,00 )16(

17 Výroční zpráva o hospodaření za rok Ostatní daně a poplatky ,38 0,00 V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,90 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Odpis nedobytné pohledávky ,00 0, Úroky ,00 0, Kursové ztráty ,00 0, Dary ,00 0, Manka a škody ,00 0, Jiné ostatní náklady ,90 0,00 VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr. pol. celk. ř. 31 až ,53 0, Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku ,53 0, Zůstat. cena prod. dlouhod. nehmot a hmot. maj ,00 0, Prodané cenné papíry a podíly ,00 0, Prodaný materiál ,00 0, Tvorba rezerv ,00 0, Tvorba opravných položek ,00 0,00 VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř ,00 0, Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organ. složkami ,00 0, Poskytnuté členské příspěvky ,00 0,00 VIII. Daň z příjmů celkem ř ,00 0, Dodatečné odvody daně z příjmů ,00 0,00 NÁKLADY CELKEM ř ,55 0, B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až ,92 0,00 1. Tržby za vlastní výrobky ,00 0,00 2. Tržby z prodeje služeb ,92 0,00 3. Tržby za prodané zboží ,00 0,00 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,00 0,00 4. Změna stavu zásob nedokončené výroby ,00 0,00 5. Změna stavu zásob polotovarů ,00 0,00 6. Změna stavu zásob výrobků ,00 0,00 7. Změna stavu zvířat ,00 0,00 III. Aktivace celkem ř. 53 až ,00 0,00 8. Aktivace materiálu a zboží ,00 0,00 9. Aktivace vnitroorganizačních zásob ,00 0, Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0, Aktivace dlouhodobého hmotného majetku ,00 0,00 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,37 0, Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,62 0, Ostatní pokuty a penále ,00 0, Platby za odepsané pohledávky ,00 0, Úroky ,29 0,00 )17(

18 Slezská univerzita v Opavě 16. Kursové zisky ,00 0, Zúčtování fondů ,00 0, Jiné ostatní výnosy ,46 0,00 V. Tržby z prod. maj., zúčtování rezerv a opr. pol. celk. ř. 66 až ,00 0, Tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majet ,00 0, Tržby z prodeje cenných papírů a podílů ,00 0, Tržby z prodeje materiálu ,00 0, Výnosy z krátkodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování rezerv ,00 0, Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ,00 0, Zúčtování opravných položek ,00 0,00 VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,00 0, Přij. přísp. zúčtované mezi organizačními složkami ,00 0, Přijaté příspěvky (dary) ,00 0, Přijaté členské příspěvky ,00 0,00 VII. Provozní dotace celkem ř ,00 0, Provozní dotace ,00 0,00 VÝNOSY CELKEM ř ,29 0, C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,26 0, Daň z příjmů ,00 0,00 D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,26 0,00 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80, sl ,26 Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82, sl ,26 * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r. o. )18(

19 1.3 Doplňující údaje pro VŠ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje pro VŠ v provedení sumář VŠ ( v tis. Kč ) Název údaje * účet / součet ** Přijato Skutečnost řádek ** sl. 1 ** sl. 2 I. Celková dotace a příspěvky ř , ,72 A. Běžné dotace a příspěvky ř , ,72 v tom: a) dotace celkem ř , ,72 v tom: 1. kap. MŠMT , ,76 z toho: neinv. dotace spojené s program. financováním , ,00 dotace na VaV sam. odd. 33 ř , ,00 v tom: institucionální , ,00 účelové , ,00 dotace na VaV ostatní odbory ř ,00 0,00 v tom: institucionální 10 0,00 0,00 účelové 11 0,00 0,00 ostatní dotace celkem ř , ,76 v tom: sam. odd , ,76 ostatní útvary , ,00 2. ostatní kapitoly SR ř ,00 0,00 v tom: provozní dotace 16 0,00 0,00 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 18 0,00 0,00 účelové 19 0,00 0,00 3. územní samosprávné celky ř ,00 949,16 v tom: provozní dotace ,00 949,16 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 23 0,00 0,00 účelové 24 0,00 0,00 4. dotace ze zahraničí, dary apod. ř , ,80 v tom: provozní dotace , ,80 dotace na VaV ř ,00 0,00 v tom: institucionální 28 0,00 0,00 účelové 29 0,00 0,00 b) Příspěvky dle 18 odst. 2a zákona o VŠ , ,00 B. Kapitálové dotace a příspěvky ř , ,00 v tom: kap. MŠMT ř , ,00 v tom: dotace celkem ř , ,00 v tom: mimo programové financování , ,00 programové financování , ,00 příspěvek celkem , ,00 ostatní kapitoly SR 37 0,00 0,00 ostatní zdroje (ÚSC, zahraničí, granty) 38 0,00 0,00 )19(

20 Slezská univerzita v Opavě II. Granty ř. 40 až , ,00 v tom: GAČR , ,00 GAAV 41 0,00 0,00 MPO 42 0,00 0,00 MZ 43 0,00 0,00 MZe 44 0,00 0,00 MŽP 45 0,00 0,00 ostatní 46 0,00 0,00 III. Běžné dotace, příspěvky a granty ř , ,72 v tom: ze zahraničí ř , ,80 z toho: přímý zdroj z fondů EU 49 0,00 0,00 z fondů EU přes kapitolu SR , ,80 ÚSC ,00 949,16 kapitoly státního rozpočtu , ,76 ostatní 53 0,00 0,00 IV. Kapitálové dotace, příspěvky a granty ř , ,00 v tom: ze zahraničí 55 0,00 0,00 z toho: přímý zdroj z fondů EU 56 0,00 0,00 z fondů EU přes kapitolu SR 57 0,00 0,00 ÚSC 58 0,00 0,00 kapitoly státního rozpočtu , ,00 ostatní 60 0,00 0,00 V. Vyplacená sociální stipendia 61 X 2 230,74 k 1. dni úč. obd. k posl. dni úč. obd. VI. Vlastní zdroje - fondy celkem (uč. 911) ř. 63 až , ,01 Fond rezervní 63 0,00 0,00 Fond reprodukce investičního majetku , ,86 Stipendijní fond , ,05 Fond odměn , ,09 Fond účelově určených prostředků , ,86 Fond sociální , ,46 Fond provozních prostředků , ,69 VII. Fond účelově urč. prostř. dle 18 odst. 10 zákona o VŠ ř X 1 118,86 z toho: na jednotlivé projekty VaV či výzkumné záměry 71 X 1 118,86 jiné podpory z veřejných prostředků 72 X 0,00 Poznámky k řádkům: ř. 48 Dotace, příspěvky a granty získané buď přímo ze zahraničí nebo přímo prostřednictvím kapitoly SR. ř. 50, 55 Dotace, příspěvky a granty v hodnotě financování ze zdrojů EU, tj. bez spolufinancování ze SR a bez vlastní spoluúčasti. * Zákonem je dáno pouze označení a členění textů. Čísla účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. ** Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracovávání výkazů v MÚZO Praha, s. r.o. Pozn.: Rozdíl ve výši 35 tis. Kč mezi přijatou celkovou dotací a příspěvky (ř. 01, sl. 1) a skutečnou celkovou dotací a příspěvky (ř. 01, sl. 2) byl způsoben vratkou FPF ve výši 34 tis. Kč MŠMT a vratkou VCK ve výši 1 tis. Kč městu Krnov (viz tabulka č. 2.1, sl. 15). )20(

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 OLOMOUC květen 2011 O B S A H Úvod... 4 1 Roční účetní závěrka... 5 1.1.1 Rozvaha sumář... 5 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář... 10

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2006

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2006 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2006 Opava, únor 2007 Obsah Úvod... 4 1. Roční účetní závěrka. 6 1.1 Rozvaha.. 6 1.2 Výkaz zisku a ztráty... 9 1.3 Doplňující

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více