Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA"

Transkript

1 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 81 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: Přítomni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Ladislav Schneider, p. Tomáš Kunst, p. Svatopluk Šváb, p. Libor Dobner, Mgr. Miroslava Kaisrlíková Jana Mašková Cathnerová PROGRAM JEDNÁNÍ JE PŘÍLOHOU TOHOTO ZÁPISU Pan starosta přivítal členy Rady města. Zasedání probíhalo od do Pan starosta navrhl zařazení dodatečných návrhů k projednání radou města, označených pořadovými čísly 33 a / Návrh na odsouhlasení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem uzavřené podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 34/ Návrh na zrušení výběrového řízení na poskytování právních služeb pro město Slaný. Program Rady města byl schválen v upraveném znění. Počet přítomných radních po celou dobu zasedání: 9 AD 1/ NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA REALIZACI AKCE SLANÝ, K 42 NA DOLÍKÁCH VÝMĚNA KOTLE Č. 1 Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci akce Slaný, K 42 Na Dolíkách výměna kotle č. 1 s uchazečem ITES spol. s.r.o., Jaroslava Šípka 486, Stochov. (pro 8 / zdržel se 1) úkol č p. Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu dle usnesení rady města. AD 2/ NÁVRH NA ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY POŘÍZENÍ IT TECHNIKY PRO KNIHOVNU VÁCLAVA ŠTECHA Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku IT techniky pro Knihovnu Václava Štecha s uchazečem Trivision s.r.o., U spalovny 4582/17, Prostějov. úkol č Zoje Kučerové, vedoucí knihovny Václava Štecha T: Zajistit uzavření smlouvy dle usnesení rady města. AD 3/ INFORMACE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTŮ ROZVOJ ŠKOL NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SLANÝ, REG. Č. CZ.1.07/1.1.00/ A STANDARDIZACE ČINNOSTI OSPOD ORP SLANÝ, REG. Č.: CZ.1.04/3.1.03/D Rada města projednala informace o realizovaných veřejných zakázkách v rámci projektů Rozvoj škol na území obce s rozšířenou působností Slaný, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ a Standardizace činnosti OSPOD ORP Slaný, reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/D RM

2 AD 4/ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLANÝ NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB A ZVÝŠENÍ POČTU PEČOVATELEK Rada města neodsouhlasila rozšíření provozní doby terénní pečovatelské služby od 1. ledna 2015 od 7:00 do 19:00 hod. Rada města neodsouhlasila navýšení počtu pracovníků organizační složky Pečovatelská služba Slaný od 1. ledna 2015 o 1,5 osoby. (proti 9) AD 5/ ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ UŽITÍ ZNAKU MĚSTA Rada města schválila užití znaku města Slaného na předvolebních materiálech ČSSD pro komunální volby (pro 6 / proti 2 / zdržel se 1) úkol č Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi MěÚ T: neprodleně Informovat místní volební štáb ČSSD o rozhodnutí rady města. AD 6/ NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města schválila uzavření splátkového kalendáře k pohledávkám, vzniklým z titul neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytu v majetku města dle přiloženého seznamu p.č. 4/14. úkol č Ing. Josefu Rabasovi T: Rada města ukládá informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady. AD 7/ NÁVRH DODATKU Č. 1 KNIHOVNÍHO ŘADU KNIHOVNY VÁCLAVA ŠTECHA A INFOCENTRA POD VELVARSKOU BRANOU. Rada města schválila dodatek č. 1 Knihovního řadu Knihovny Václava Štecha Infocentra Pod Velvarskou branou. AD 8/ NÁVRH NA SNÍŽENÍ CENY CD LAUDATE PUERI DOMINUM Rada města schválila snížení ceny CD Laudate Pueri Dominum z 300 Kč na 50 Kč. AD 9/ NÁVRH NA ODPRODEJ STAVEBNÍ PARCELY P. Č O VÝMĚŘE 6 M 2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ A POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 1308/74 O VÝMĚŘE 17 M 2 ORNÁ PŮDA OBĚ V K. Ú. SLANÝ, (PÁLOVA ULICE). Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej stavební parcely p. č o výměře 6 m 2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemkové parcely p. č. 1308/74 o výměře 17 m 2 orná půda obě v k. ú. Slaný a to za kupní cenu 1.000,00 Kč/m 2 bez DPH do vlastnictví ČEZ Distribuce a. s., se sídlem v Děčíně. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady města a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. AD 10/ NÁVRH NA PŘEVZETÍ PLYNOVODU ULOŽENÉHO V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 373/59, 376/1 A 390/7 VŠE V K. Ú. KVÍC FORMOU DARU (ULICE NA VÝSLUNÍ) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod plynovodu uloženého v pozemkových parcelách p. č. 373/59, 376/1 a 390/7 vše v k. ú. Kvíc formou daru z vlastnictví MUDr. Tomáše Drasnara do vlastnictví Města Slaný po kolaudaci zařízení s tím, že následně po uzavření konečné darovací smlouvy bude uzavřena smlouva o nájmu plynárenského zařízení s jeho provozovatelem. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města ve smyslu usnesení rady města. RM

3 AD 11/ NÁVRH NA PŘEVZETÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV NA KOMUNIKACI NA POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 1797/11, 1799/13 A 2275/4 VŠE V K. Ú. SLANÝ FORMOU DARU (ULICE U STADIONU III) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod stavební úprav komunikace na pozemkových parcelách p. č. 1797/11, 1799/13 a 2275/4 vše v k. ú. Slaný, vedených jako ostatní plocha, ostatní komunikace, spočívajících v osazení dlaždic, zámkové dlažby a provedení dvou opěrných zdí formou daru v hodnotě ,00 Kč z vlastnictví Ivana Jelínka do vlastnictví Města Slaný. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města ve smyslu usnesení rady města. AD 12/ NÁVRH NA PRODEJ ČÁSTI TECHNOLOGICKÉ VÝSTROJE TRAFOSTANICE 22, UMÍSTĚNÉ NA STAVEBNÍ PARCELE P. Č. 2524, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA Č. P V K. Ú. SLANÝ (LACINOVA ULICE BUDOVA VSH) A NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI UMÍSTĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ A UŽÍVACÍHO PRÁVA 1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části rozvodny 22 kv (kobky AJA01, AJA02 a AJA04) včetně propojovacích sběrnic, která je specifikovaná ve znaleckém posudku č. Znpos_204 ze dne , umístěné v č. p v k. ú. Slaný za kupní cenu ,00 Kč bez DPH do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. 2. Rada města schválila zřízení služebnosti ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za úplatu v hodnotě ,00 Kč bez DPH, spočívající v právu umístění, provozování a užívacího práva ke stavební parcele p. č. 2524, jejíž součástí je stavba č. p v k. ú. Slaný s tím, že tato služebnost bude zřízena pouze, pokud zastupitelstvo města schválí odprodej předmětného elektro zařízení. úkol č Jiřímu Sejkorovi vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města na odprodej výše uvedeného majetku. AD 13/ NÁVRH NA ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI SPOČÍVAJÍCÍ V PRÁVU ULOŽENÍ ZEMNÍHO VEDENÍ NN V POZEMKOVÝCH PARCELÁCH P. Č. 1340/1, 1342/5, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1386/1, 1386/2, 1386/4, 1982/1, 1982/2 A 1982/14 VŠE V K. Ú. SLANÝ VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE, A. S. (ULICE POLITICKÝCH VĚZŇŮ) Rada města schválila zřízení věcného břemene služebnosti spočívajícího v uložení, vedení, provozování, údržbě a opravách zemního vedení NN v pozemkových parcelách p. č. 1340/1, 1342/5, 1375/2, 1375/3, 1375/4, 1386/1, 1386/2, 1386/4, 1982/1, 1982/2 a 1982/14 vše v k. ú. Slaný ve vlastnictví Města Slaný včetně umístění dvou jistících skříní ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za úplatu, t. j. 100,00 Kč/m vedení bez DPH a 1.000,00 Kč/skříň bez DPH. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a o právu provést stavbu. AD 14/ NÁVRH NA UZAVŘENÍ DOHODY SPOLUVLASTNÍKŮ O HOSPODAŘENÍ SE SPOLEČNOU VĚCÍ, ZEJMÉNA O UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÉ VĚCI K JEDNOTLIVÝM SPOLUVLASTNICKÝM PODÍLŮM VZHLEDEM K CELKU NEMOVITOSTI, PODZEMNÍ GARÁŽE VYBUDOVANÉ POD POZEMKOVOU PARCELOU P. Č. 2307/27 O VÝMĚŘE 546 M 2, OSTATNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ. Rada města schválila v souladu s ustanovením 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vycházeje z ust. o spoluvlastnictví podle 1115 a násl. občanského zákoníku, uzavření Dohody spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí, zejména o užívání společné věci k jednotlivým spoluvlastnickým podílům vzhledem k celku nemovitosti, podzemní garáže vybudované pod pozemkovou parcelou p. č. 2307/27 o výměře 546 m 2, ostatní plocha v k. ú. Slaný. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření dohody dle usnesení rady města. RM

4 AD 15/ NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLUV O NÁJMU PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ MEZI MĚSTEM SLANÝ A SPOLEČNOSTÍ RWE GASNET, S. R. O. Rada města schválila uzavření smluv o nájmu plynárenského zařízení č /180772, č /180957, č /180801, č /180940, č / a č / mezi Městem Slaný, se sídlem Velvarská 136 a RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Edvarda Beneše 2439, Plzeň. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit uzavření smluv dle usnesení rady města. AD 16/ NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU NA UŽÍVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ NA NEMOVITOSTI POD POZEMKOVOU PARCELOU P. Č. 2307/27 O VÝMĚŘE 546 M 2, OSTATNÍ PLOCHA V K. Ú. SLANÝ ODPOVÍDAJÍCÍ 6/13 (6 GARÁŽOVÝCH STÁNÍ) VZHLEDEM K CELKU NEMOVITOSTI 1. Rada města schválila postup, výši nájemného a paušálního poplatku za pronájem garážového stání, podzemní garáže vybudované pod pozemkovou parcelou p. č. 2307/27 o výměře 546 m 2, ostatní plocha v k. ú. Slaný. 2. Rada města schválila text Garážního řádu v předloženém znění a pověřuje starostu města k jeho podpisu. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: průběžně 1. Zajistit zveřejnění výzvy na pronájem garážových stání. 2. Při obsazování a uzavírání smluv o garážování motorového vozidla postupovat dle předloženého návrhu. AD 17/ NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU Č. 13 V Č. P. 270 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu bytu č. 13 v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném v souladu s 2291 zákona č. 89/2012 Sb., včetně zajištění náležitostí spojených s vyklizením bytu, z důvodu neplacení nájemného a služeb s nájmem bytu spojených. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zaslat výpověď z nájmu bytu dle usnesení rady města. AD 18/ NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU Č. 10 V Č. P. 279 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu bytu č. 10 v č. p. 279 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném v souladu s 2291 zákona č. 89/2012 Sb., včetně zajištění náležitostí spojených s vyklizením bytu, z důvodu neplacení nájemného a služeb s nájmem bytu spojených. úkol č.1254 Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zaslat výpověď z nájmu bytu dle usnesení rady města. AD 19/ NÁVRH NA VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU Č. 16 V Č. P. 274 VE VIKOVĚ ULICI VE SLANÉM Rada města souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu bytu č. 16 v č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném v souladu s 2291 zákona č. 89/2012 Sb., včetně zajištění náležitostí spojených s vyklizením bytu, z důvodu neplacení nájemného a služeb s nájmem bytu spojených. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zaslat výpověď z nájmu bytu dle usnesení rady města. AD 20/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 1 V Č. P. 270 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 1 v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném I. Včulkové, Vyšínek. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: RM

5 AD 21/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 10 V Č. P. 274 VE VIKOVĚ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 10 v č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném M. Šebkové, Tuřany. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: AD 22/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 22 V Č. P. 274 VE VIKOVĚ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 22 v č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném J. Tesařové, Hrdlív. (pro 9) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: AD 23/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 2 V Č. P V PLYNÁRENSKÉ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 2 v č. p v Plynárenské ulici ve Slaném v tomto pořadí: 1. Rybka V., Slaný, Slaný a Šárová P., Slaný 2. Floriánová P., Klobuky a Florián R., Praha 4 úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu. AD 24/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 14 V Č. P. 280 V ULICI CYRILA BOUDY VE SLANÉM Rada města schválila přidělení bytu č. 14 v č. p. 280 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném M. Gallovičové, Hobšovice Skůry. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: AD 25/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 3 V Č. P V ULICI JIŘÍHO Z PODĚBRAD VE SLANÉM Rada města vylosovala na přidělení bytu č. 3 v č. p v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném žadatele v tomto pořadí: 1. Bendáková H., Slaný 2. Kuchařová J., Slaný a Kuchař P., Praha 6 úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu. AD 26/ NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ BYTU Č. 1 V Č. P V MÍROVÉ ULICI VE SLANÉM Rada města vylosovala na přidělení bytu č. 1 v č. p v Mírové ulici ve Slaném žadatele v tomto pořadí: 1. Maříková Z., Slaný 2. Mašek A., Slaný a Mashkova N., Slaný 3. Trýbl L., Slaný 4. Černá V., Slaný úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o nájmu bytu. AD 27/ NÁVRH PŘIDĚLENÍ UBYTOVÁNÍ Č. 217 V Č. P. 392 V OUVALOVÉ ULICI VE SLANÉM 1. Rada města schválila přidělení ubytování č. 217 v č. p. 392 v Ouvalové ulici ve Slaném R. Pokutovi a E. Pokutové, Slaný 2. Rada města revokuje usnesení rady města z , bod ad 8, druhý odstavec. (pro 8 / zdržel se 1) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat žadatele a vystavit podklad pro uzavření smlouvy o ubytování. RM

6 AD 28/ NÁVRH NA UDĚLENÍ SOUHLASU S PRONÁJMEM NEBYTOVÝCH PROSTOR PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI MATEŘSKÁ ŠKOLA SLANÝ, VÍTĚZNÁ 1578, OKRES KLADNO Rada města uděluje souhlas příspěvkové organizaci Mateřská škola Slaný, Vítězná 1578, okres Kladno k uzavření nájemních smluv na pronájem klubovny s Ing. Sylvou Ničovou pro výuku angličtiny na období od do za nájemné 157,00 Kč/hodinu, klubovny a tělocvičny s BABY KLUBEM na období od do za nájemné 157,00 Kč/hodinu, klubovny s nájemcem Rytmik Dětem o. p. s., se sídlem Bořivojova 46, Praha 3 Žižkov pro kroužek Taneční a pohybový kroužek na období od do za nájemné 157,00 Kč/hodinu, klubovny s nájemcem Rytmik Dětem o. p. s., se sídlem Bořivojova 46, Praha 3 Žižkov pro kroužek Kung fu pro nejmenší na období od do za nájemné 157,00 Kč/hodinu, klubovny s nájemcem Přátelé Aktivního Učení, o. p. s., Byseň pro kroužek Jóga pro zaměstnance a rodiče dětí za nájemné 157,00 Kč/hodinu a klubovny s nájemcem Přátelé Aktivního Učení, o. p. s., Byseň pro kroužek Jóga pro děti za nájemné 157,00 Kč/hodinu úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat ředitelku příspěvkové organizace o usnesení rady města. AD 29/ INFORMACE O NÁJEMNÍCÍCH, KTEŘÍ NEUHRADILI NÁJEM TŘIKRÁT PO SOBĚ Rada města bere na vědomí předmětné informace. AD 30/ NÁVRH NA VYDÁNÍ SOUHLASU SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY KOTELNY NA LÉKÁRNU V AREÁLU NEMOCNICE SLANÝ, KTEROU UŽÍVÁ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NEMOCNICE SLANÝ. Rada města uděluje souhlas Nemocnici Slaný se změnou užívání části stavby kotelny na lékárnu v areálu Nemocnice Slaný, kterou užívá příspěvková organizace Nemocnice Slaný, přičemž tato změna bude hrazena z finančních prostředků Nemocnice Slaný. úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Informovat Nemocnici Slaný o usnesení rady města. AD 31/ NÁVRH NA OPĚTOVNÉ PROJEDNÁNÍ NA ODPRODEJ ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 2275/4 O VÝMĚŘE CCA 93M 2 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ A NA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI ULOŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU A KANALIZAČNÍHO ŘADU VE PROSPĚCH MĚSTA SLANÝ V ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY P. Č. 2275/4 V K. Ú. SLANÝ (MÍROVÁ ULICE) Z DŮVODU NAVÝŠENÍ NABÍZENÉ KUPNÍ CENY ŽADATELEM. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej části pozemkové parcely p. č. 2275/4 o výměře cca 93 m 2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný za kupní cenu 500,00 Kč/m 2, jehož součástí bude zřízení služebnosti uložení vodovodního řadu a kanalizačního řadu ve prospěch Města Slaný vlastnictví Miloše Hrušky s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem (geometrické plány na oddělení pozemku, na vyznačení služebností, daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek za vklad práv do katastru nemovitostí) uhradí kupující a současně doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení ze dne bod ad 3. (pro 5 / zdrželi se 4) úkol č Jiřímu Sejkorovi, vedoucímu odboru správy majetku T: Zajistit vypracování důvodové zprávy pro zastupitelstvo města dle usnesení rady města a zajistit veškeré náležitosti dle ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění ve smyslu usnesení rady města. AD 32/ DISKUSE Mgr. Martin Hrabánek informoval přítomné radní o: vývoji v jednání se společností HEINEKEN záměru přesunutí úkolu č vyplývajícího z usnesení 79 RM (tzn. přípravy návrhu na pojmenování aleje Na Hájích po bývalém starostovi města panu RNDr. Ivo Rubíkovi RUBÍKOVA ALEJ a jeho následné předložení k projednání zastupitelstvu města) na odbor správy majetku. RM

7 Pan Tomáš Kunst otevřel diskusi k bodu č. 3. programu 28. zasedání Zastupitelstva města řešící pojmenování nově vzniklé ulice v lokalitě V Ráji. Připojil se k návrhu pojmenování předmětné ulice po zesnulém PhDr. Václavu Mouchovi. Pan Jaroslav Hložek vyzdvihl význam osobnosti pana PhDr. Václava Mouchy s tím, že by vhodnějším počinem k uctění památky na pana doktora coby archeologa, bylo zvolit oblast jemu blízkou. Nevázat tedy jeho jméno k novodobé zástavbě. Za vhodné považuje, aby jeho jméno nesla výstavní expozice Vlastivědného muzea zaměřená na archeologické sbírky a založená a spravovaná právě panem Mouchou. Památka na významného občana města by pak mohla být rovněž umocněna osazením pamětní desky v prostorách muzejní budovy. Rada města pověřila 1. místostarostu Jaroslava Hložka zpracováním návrhu na pojmenování výstavní expozice Vlastivědného muzea zaměřené na archeologické sbírky po významném českém archeologu a čestném občanu města Slaného panu PhDr. Václavu Mouchovi CSc. spolu s umístěním pamětní desky a následné předložení předmětného návrhu k projednání zastupitelstvem města. úkol č / Jaroslavu Hložkovi, 1. místostarostovi města T: následující ZM Zpracovat Návrh na pojmenování výstavní expozice Vlastivědného muzea zaměřené na archeologické sbírky po PhDr. Václavu Mouchovi CSc. spolu s umístěním pamětní desky a následné předložení předmětného návrhu k projednání zastupitelstvem města. AD 33/ NÁVRH NA ODSOUHLASENÍ SMLOUVY O PARTNERSTVÍ S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM UZAVŘENÉ PODLE 1746 ODST. 2 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK Rada města souhlasí, aby Základní škola Slaný, Komenského náměstí 618, okres Kladno, zastoupená Mgr. Miroslavem Šindlerem uzavřela výše uvedenou Smlouvu o partnerství. úkol č / Dagmar Karfíkové, vedoucí odboru školství a tělovýchovy T: neprodleně Informovat ředitele školy o usnesení rady města. AD 34/ NÁVRH NA ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO SLANÝ. Rada města souhlasí se zrušením výběrového řízení na poskytování právních služeb pro město Slaný na základě výzvy ke zrušení ze dne 27. srpna 2014 č.j. MUSLANY/41436/2014/KS (pro 5 / proti 1 / zdrželi se 3) Zapsala a zpracovala: TERMÍN DALŠÍHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA BUDE UPŘESNĚN DODATEČNĚ. Jana Mašková Cathnerová Ověřil: p. Ladislav Schneider MGR. MARTIN HRABÁNEK STAROSTA MĚSTA RM

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 67. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.12.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18. 12. 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 63. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 23.10.2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. října 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek,

Více

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 57. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 06. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. června 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Miroslava Kaisrlíková, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 65. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. 11. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. listopadu 2013 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, MUDr. Bohumil Vašek, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012

Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Z Á P I S Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22. 02. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 22. února 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 29. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 36/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 79 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 30. 06. 2014 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 80 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 06. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, MUDr. Bohumil Vašek,

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 01/2014/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26. 11. 2014 Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Z Á P I S Z 59. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. 08. 2013 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. srpna 2013 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Ladislav Schneider, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 07 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 44/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 74/2016/RM Místo konání: Den konání: 15. 09. 2016 Městský úřad Slaný, kancelář starosty Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 26. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 26. října 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr. Martin Hrabánek,

Více

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007

Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Z Á P I S Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 28. února 2007 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 28. února 2007 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.vojtěch

Více

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 32. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 05. 2012 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. května 2012 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13. 04. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 13. dubna 2011 Přítomni: Ing. Pavel Bartoníček p. Jaroslav Hložek, p. Libor Dobner, MUDr. Bohumil

Více

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010

Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Z Á P I S Z 73. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 14. 4. 2010 Místo konání: Čas konání: 14. dubna 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing.

Více

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S ZE 78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 23. června 2010 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, p.libor

Více

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 35. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 6. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. června 2004 Přítomni: Přizváni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007

Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října 2007 Z Á P I S Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 10. října Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 10. října Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek, ing. Pavel Bartoníček,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 05. 08. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 37/2015/RM Ing. Pavel Zálom, RNDr. Ladislav

Více

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 71. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. 2. 2006 Místo konání: Čas konání: 15. února 2006 Přítomni: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Karel Ležák, p. Petr Čapek, Ing.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 76/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 12. 10. 2016 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Jiří Víšek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21 10 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 46/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 4. 2. 2015 číslo jednání: 09/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014

Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Z Á P I S ZE 74. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 9.04.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 9.04.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 10 02 2016 Přítomní radní: Omluveni: Přítomni: číslo jednání: 59/2016/RM Ing. Pavel

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 18 11 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 50/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 18. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12. 10. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 12. října 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 24. listopadu 2010 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík. Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav

Více

Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 37. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 9. 2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 3. září 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Bohumil Vašek, JUDr.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 20. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 09. 11. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 9. listopadu 2011 Přítomni: Omluven: RNDr. Ivo Rubík, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Městský úřad Slaný Den konání: 18. 2. 2015 číslo jednání: 10/2015/RM Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 06/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 14. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 42/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 23 09 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 13 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 22 06 2016 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 69/2016/RM Mgr. Martin

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 7 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 48/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 04 11 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 47. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 27. září 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/47/2016 Schválení programu 47. schůze Rady města Uničova

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 6 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 07. 12. 2016 číslo jednání: 82/2016/RM Přítomní radní: Jiří Víšek, Martin Matoušek,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 07/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 21. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 64. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 9. 12. 2009 Místo konání: Čas konání: 9. prosince 2009 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Přítomni: RNDr. Ivo Rubík Ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Renata (dostavila se později)

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 38/2015/RM Den konání: 19. 08. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 17. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 17 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 26.5.2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, Libor Petřina, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Mgr.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 29/2015/RM Den konání: 10. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 48 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 48 rady města konané 28.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 34. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18.6.2008 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 18. června 2008 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, p. Vojtěch Kočka, p. Libor

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-52/2016 Datum jednání: 05.10.2016 2) Program jednání (USN-R3-1120/2016) Program: 1. Zahájení 2. Program jednání 3. Kontrola plnění usnesení 4. Zrušení USN-R3-1071/2016 Pronájem bytu

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006

Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Z Á P I S Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 20. prosince 2006 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 20. prosince 2006 Přítomni: Omluveni: RNDr. Ivo Rubík, Ing. Petr Kolačkovský, p. Jaroslav Hložek,

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 24. 6. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 32/2015/RM Ing. Pavel Zálom, pan Jiří Hůla, RNDr. Ladislav

Více

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014

z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 z 30. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 28. srpna 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 10. 2012 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 10. října 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 10. října 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 10. října 2016 v zasedací místnosti č.13 v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 8 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 79/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný, kancelář starosty Den konání: 9. 11. 2016 Přítomní radní: Mgr. Martin Hrabánek, Martin Matoušek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více