Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav"

Transkript

1 Oralair sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie způsobené pyly trav Oralair sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy PETR PANZNER Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň SOUHRN Nově přicházející preparát sublingvální tableta pro specifickou alergenovou imunoterapii Oralair je přípravek s velmi dobře dokumentovanou účinností a dobrým bezpečnostním profilem u dětí, dospívajících i dospělých. Oralair zcela odpovídá požadavkům na moderní léčbu medicíny založené na důkazech. Výhodou je předsezónní a sezónní podávání této vakcíny, což je jistě faktor potenciálně zlepšující mnohdy problematickou adherenci pacientů k alergenové imunoterapii. Podobně jako u jiných vakcín zůstává indikace a sledování této léčby v rukou specialisty alergologa a klinického imunologa. Jedná se o vakcínu na pyly trav, proto cílovou skupinou pacientů budou vždy pacienti s alergickou rinitidou s dominancí alergie způsobené pyly trav. Problematika použití této vakcíny (včetně indikací a kontraindikací léčby) je do značné míry analogická ostatním alergenovým vakcínám. Klíčová slova: sublingvální imunoterapie, alergická rinitida, alergie na pyly trav ABSTRACT Recently coming preparation sublingual tablet for specific allergen immunotherapy Oralair has a very well documented efficacy and safety in children, adolescents and adults. Oralair complies with requirements for evidence based medicine. Its advantage is preseasonal and coseasonal administration which may increase the adherence of the patient to SIT, which is sometimes problematic. Similarly as in other preparations for SIT, indication and follow up of the treatment is in hands of the specialist in allergology and clinical immunology. It is a vaccine for the treatment of grass-pollen allergy and that is why the target patient will allways be a patient with allergic rhinitis and dominating grass-pollen allergy. The problematic of the use of this vaccine (including indications and contraindications) responds highly to other allergen vaccines. Key words: sublingual immunotherapy, allergic rhinitis, grass-pollen allergy Specifická alergenová imunoterapie (SIT) je kauzální léčbou alergie, která je v naší zemi poměrně často používána, a to i ve srovnání s některými jinými státy s vysokou úrovní zdravotní péče. Toto slouží jistě ke cti českých alergologů a klinických imunologů a hlavně k užitku pro naše pacienty. Lékaři u nás mají s touto léčbou velké zkušenosti a v našem odborném písemnictví lze nalézt řadu prací týkajících se tohto tématu (). SIT je pro alergická onemocnění stejně důležitým přístupem, jako je např. podávání inzulínu u diabetu. Analogie těchto dvou onemocnění a jejich léčby jde i dále SIT není indikována u všech forem a stupňů alergických onemocnění, podobně jako terapie inzulínem není indikována u všech typů diabetu. Stejně tak, jako podávání inzulínu zabraňuje rozvoji pozdních komplikací diabetu, i SIT představuje způsob léčby, která má potenciál předejít zhoršování a komplikacím alergického onemocnění (,3,). Další analogií je to, že aplikace obou léčeb je nutná i v období, kdy pacient nemá žádné (resp. má minimální) projevy onemocnění. Toto jistě může přispívat ke snížené adherenci pacientů k léčbě. V minulosti byl analogický i způsob podávání tedy poměrně časté pravidelné subkutánní aplikace léku. V oblasti SIT je ale možnost alternativního způsobu aplikace tedy aplikace sublingvální, která může být pro pacienta v mnoha případech Alergie 3/ 7

2 daleko přijatelnější, ale rozhodně neodstraňuje zcela výše uvedený problém s adherencí pacientů k léčbě (5). V současné době přicházejí na náš trh nové preparáty vakcíny ve formě sublingválních tablet a Oralair je jednou z nich. Jedná se o vakcínu s velmi dobře dokumentovanou účinností a bezpečností. Velkou výhodou je předsezónní a sezónní podávání této vakcíny, což je jistě faktor potenciálně zlepšující mnohdy problematickou adherenci pacientů k léčbě vakcínou. Podobně jako u jiných vakcín nutně zůstává indikace a sledování této léčby v rukou specialisty alergologa a klinického imunologa. Pro indikaci této léčby platí pravidla zcela analogická pravidlům pro indikaci vakcín jiných typů (). Jedná se o vakcínu na pyly trav, proto cílovou skupinou pacientů budou vždy osoby s dominancí alergie způsobené pyly trav, které trpí středně těžkou až těžkou intermitentní alergickou rinitidou nebo rinokonjunktivitidou a všemi formami perzistující alergické rinitidy nebo rinokonjuktivitidy. Otázka průduškového astmatu jako indikace této léčby nebyla dosud klinickými studiemi řešena, proto tato indikace není zmíněna ani v SPC. Nicméně obecně astma není kontraindikací této léčby a per analogiam s jinými typy vakcín lze usuzovat o možném benefitu této léčby i pro tuto diagnózu. Zatím nebyly provedeny studie, které by jednoznačně potvrdily dlouhodobé a preventivní benefity léčby Oralairem, nicméně i o těchto účincích lze reálně uvažovat na podkladě analogie se studiemi provedenými s jinými vakcínami, podobně jako se předpoklad těchto efektů extrapoluje i u řady jiných preparátů (,7,). Pokud se pokusím stručně vyzvednout pozitiva preparátu Oralair, který přichází nově na náš trh, jedná se v prvé řadě o perfektně dokumentovanou účinnost na symptomy alergické rinokonjunktivitidy i při předsezónním režimu podávání. Dále je to velmi dobrý bezpečnostní profil preparátu, kdy jedinými významnějšími nežádoucími účinky byly u části pacientů projevy typu orálního alergického syndromu po podání preparátu. Tyto nežádoucí účinky během prováděných studií ale pak často při pokračování léčby slábly až mizely. Dávkování tbl. denně po dobu několika měsíců před a během pylové sezóny trav dává dobrý předpoklad ke zvýšené adherenci pacientů k této léčbě. Mechanismus působení přípravku Oralair je shodný s mechanismem působení ostatních sublingválních alergenových vakcín. Předpokládá se vysoká analogie i s mechanismem působení subkutánně podávaných vakcín, tedy zejména posílení vlivu T-regulačních buněk na úkor aktivity Th-buněk. Proto dochází zpravidla v určitém časovém horizontu ke snížení produkce alergen-specifického IgE a zvýšení produkce alergen-specifického IgG se všemi důsledky ve smyslu potlačení aktivity alergické reakce. U sublingválně podávaných vakcín nebývají změny těchto měřitelných parametrů tak výrazné jako u subkutánně podávaných vakcín, nicméně se u sublingválních vakcín předpokládá výrazný účinek přímo na imunitní systém sliznice dutiny ústní a ovlivnění funkce lokálních dendritických (Langerhansových) buněk. Pro změnu funkce imunitního systému (posun od syntézy IgE k syntéze IgG) se zdá být zásadní úloha lokálních mízních uzlin (9). Složení preparátu: Jedná se o extrakt směsi 5 druhů travních pylů srha laločnatá (Dactylis glomerata), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), jílek vytrvalý (Lolium perenne), lipnice luční (Poa pratensis) a bojínek luční (Phleum pratense). Toto složení pokryje dostatečným způsobem všechny relevantní alergeny u naprosté většiny pacientů alergických na pyly trav (,,). V jedné tabletě je obsaženo IR (úvodní dávka) nebo 3 IR (udržovací dávka) alergenu. Jednotka IR je definována tak, že extrakt alergenů obsahující IR/ml vyvolá průměrně v kožním prick testu s použitím lancety Stallerpoint u pacientů senzibilizovaných na pyly trav reakci charakteru pupenu o průměru 7 mm. Terapeutické indikace: Léčba alergické rinitidy způsobené pyly trav s konjunktivitidou nebo bez konjunktivitidy u dospělých, dospívajících a dětí (dle doporučení výrobce starších 5 let) s klinicky relevantními symptomy a potvrzené pozitivním kožním testem a/nebo přítomností IgE specifického pro pyly trav v séru. Dávkování a způsob podání: Léčbu přípravkem Oralair může předepisovat pouze alergolog a klinický imunolog. Doporučuje se, aby pacient užil první tabletu pod dohledem lékaře a pacient má být po dobu 3 minut sledován. Tento postup umožní pacientovi, aby s lékařem prodiskutoval případné nežádoucí účinky vzniklé po podání přípravku. Tableta je určena k vložení pod jazyk, kde se nechá zcela rozpustit (po dobu alespoň min.) a pak se spolkne. Druhý den léčby musí být pod jazyk současně umístěny tablety IR a poté spolknuty. Doporučuje se užívat tablety ráno na lačno. Léčba sestává z úvodní fáze (třídenní navyšování dávky) a udržovací fáze. Úvodní balení preparátu Oralair je určeno pro úvodní fázi léčby a první měsíc udržovací fáze. Malý blistr Den IR tableta Den IR tablety Den 3 3 IR tableta Velký blistr Den 3 IR tableta Den 5 3 IR tableta Den 3 3 IR tableta Balení pro pokračování léčby v udržovací fázi obsahuje pouze již tablety 3 IR, které jsou pak podávány denně. Léčbu se doporučuje zahájit cca měsíce před začátkem období výskytu pylů trav a pokračovat až do konce Alergie 3/

3 tohoto období. V našich podmínkách bude tedy léčba obvykle zahájena v lednu a bude trvat do července. Dosud nejsou dostupné žádné údaje o účinnosti přípravku Oralair podávaném po více než jednu pylovou sezónu, nicméně analogicky jako u jiných vakcín se předpokládá další zvyšování účinnosti této terapie po opakovaných aplikacích. Také podobně jako u jiných vakcín, pokud během první pylové sezóny nedojde k relevantnímu zlepšení příznaků, není k pokračování v léčbě indikováno. S imunoterapií přípravkem Oralair u malých dětí (< 5 let) a u pacientů nad 5 let nejsou žádné klinické zkušenosti. Kontraindikace léčby Oralairem kopírují do značné míry obecné kontraindikace SIT: přecitlivělost na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku; současná léčba beta-blokátory; těžké a/nebo nestabilní astma (FEV< 7 % náležité hodnoty); závažná imunitní nedostatečnost nebo závažné autoimunitní onemocnění; maligní onemocnění (například karcinom); záněty v ústní dutině (například lichen planus, vředy v ústní dutině nebo orální mykóza). V případech chirurgického zákroku v ústní dutině, včetně extrakce zubů, je třeba léčbu přípravkem Oralair přerušit na 7 dnů, aby se umožnilo hojení v ústní dutině. Poté lze léčbu znovu zahájit předchozí dávkou. Pokud by přerušení trvalo déle, doporučuje se léčbu znovu zahájit za lékařského dohledu. Klinické zkušenosti týkající se souběžné vakcinace jinými alergeny a léčby přípravkem Oralair nejsou k dispozici. Očkovat bez přerušení léčby přípravkem Oralair lze po lékařském vyhodnocení celkového zdravotního stavu pacienta. Vzhledem k přítomnosti laktózy by pacienti se vzácnými dědičnými poruchami, jako je intolerance galaktózy, vrozený deficit laktázy nebo glukózo-galaktózová malabsorpce, neměli tento léčivý přípravek užívat. Údaje o interakci s jinými léčivými přípravky ani jiné formy interakce nebyly dosud hlášeny žádné. Klinické údaje o podávání přípravku Oralair během těhotenství a kojení nejsou k dispozici. Podobně jako u jiných alergenových vakcín se během těhotenství nedoporučuje zahajovat imunoterapii. Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, léčba, která probíhá bez komplikací, může pokračovat za pečlivého dohledu dále. Vliv na kojené dítě se neočekává. Nedoporučuje se zahajovat imunoterapii v průběhu kojení. Nicméně, pokud je pacientka léčena v době porodu, může za pečlivého lékařského dohledu kojit. Přípravek Oralair nemá žádný známý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky: Během léčby přípravkem Oralair jsou pacienti vystaveni působení alergenů, které mohou způsobit lokální a/nebo systémové alergické symptomy. Proto lze během terapie očekávat mírné až středně závažné místní alergické reakce (tj. otoky, svědění nebo nepříjemný pocit v ústech). 5 % z těchto reakcí nastává v průběhu prvních tří dnů léčby (úvodní fáze) a často během další léčby spontánně ustupují. Pokud pacient během léčby zaznamená závažnější místní nežádoucí účinky, je třeba zvážit symptomatickou léčbu (například antihistaminiky). Ve velmi vzácných případech mohou objevit silnější alergické reakce s pocitem otoku hrdla, obtížného polykání či dýchání a změnami hlasu. V takových případech se situace musí neprodleně konzultovat s lékařem a léčbu je nutno zpravidla přerušit. Klinické zkušenosti u dospělých: Základní studií potvrzující účinnost a bezpečnost léčby Oralairem u dospělých pacientů je evropská, multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaspená, placebem kontrolovaná studie, označovaná kódem VO3.. Tato studie zahrnovala pacientů se sezónní alergickou rinitidou a/nebo rinokonjunktivitidou způsobenou alergií na pyly trav, která byla potvrzena kožními testy a pozitivitou specifického IgE na travní pyly. Pacienti byli randomizováni do skupin: placebo (n = 5), Oralair IR/den (n = 57), Oralair 3 IR/den (n = 55) a Oralair 5 IR/den (n = ). Každý pacient dostával sublingvální dávku jednou denně po dobu zhruba měsíců před začátkem pylové sezóny a dále po celou dobu pylové sezóny. Analýza výsledků zahrnovala 59 vyhodnotitelných pacientů (placebo, n = ; Oralair IR, n = ; Oralair 3 IR, n = 3; Oralair 5 IR, n = 3). Účinnost léčby na průběh této jedné pylové sezóny byla stanovena pomocí sledování skóre celkových symptomů rinokonjunktivitidy (kýchání, sekrece z nosu, nosní kongesce, svědění očí a slzení očí) a skóre spotřeby úlevových léků (antihistaminika per os a oční, nasální steroid, případně steroid per os). Pro přehlednější vyhodnocení byla tato dvě kritéria spojena určitým matematickým algoritmem do kritéria jednoho tzv. skóre symptomů po úpravě. Dále byla sledována i kvalita života pacientů pomocí standardizovaného dotazníku. Výsledky této studie ukázaly srovnatelnou účinnost dávek 5 a 3 IR denně, přičemž údaje vztahující se k bezpečnosti byly příznivější u dávky 3 IR, což vedlo k obecnému doporučení dávkování 3 IR denně. Ve skupině 3 IR bylo ve srovnání s placebovou skupinou dosaženo výsledků uvedených v grafu (3,,5,). (Do intent to treat populace bylo zahrnuto 3, resp. pacientů.) 9 ( %) pacientů ve skupině léčené Oralairem a pacientů (73 %) v placebo skupině zaznamenalo mírné až vynikající zlepšení ve srovnání s tím, jak si vybavovali předchozí pylovou sezónu. Podíly pacientů, kteří nepoužili úlevovou léčbu vůbec, činily 35,3 % ve skupině léčené Oralairem a 7, % v placebo skupině. Alergie 3/ 9

4 9, 7, 5, 3,, P <, Oralair 3IR Placebo P <, Oralair 3IR Placebo Graf a: Rozdíl průměrného skóre celkových symptomů rinokonjunktivitidy u pacientů léčených Oralairem (3,5 ±,9) a placebem (,93 ± 3,3) byl statisticky vysoce významný (p <,). Rozpětí skóre, horní hodnota představuje permanentní, velmi silnou intenzitu všech šesti zahrnutých symptomů. Graf b: Rozdíl průměrného skóre spotřeby úlevových léků u pacientů léčených Oralairem (,3 ±,3) a placebem (, ±,53) dosáhl statistické významnosti (p <,). Skóre bylo definováno následovně: žádná úlevová léčba =, antihistaminika (perorální a/nebo oční) =, nasální steroid =, perorální steroid = 3. 3,,5,5 P <, Oralair 3IR Placebo P <, Oralair 3IR Placebo Graf c: Rozdíl průměrného skóre symptomů po úpravě u pacientů léčených Oralairem (,7 ± 3,39) a placebem (5, ± 3,) byl statisticky vysoce významný (p <,). Rozpětí skóre. Graf d: Rozdíl průměrného skóre kvality života pacientů léčených Oralairem (,5 ±,99) a placebem (,5 ±,) byl statisticky vysoce významný (p <,). Rozpětí skóre 7, vyšší skóre znamená horší kvalitu života. Klinické zkušenosti u dětí a dospívajících: Základní studií potvrzující účinnost a bezpečnost léčby Oralairem u dětí je evropská, multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie, označovaná kódem VO5.. Tato studie zahrnovala 7 pacientů ve věku od 5 do 7 let se sezónní alergickou rinitidou a/nebo rinokonjunktivitidou způsobenou alergií na pyly trav, která byla potvrzena kožními testy a pozitivitou specifického IgE na travní pyly. Pacienti byli randomizováni do skupin: placebo (n = 39) nebo Oralair (n = 39). Každému pacientovi byla podávána sublingvální dávka 3 IR jednou denně po dobu zhruba měsíců před zahájením pylové sezóny a dále po celou dobu pylové sezóny. Po první 3 dny léčebné fáze bylo dodržováno vzestupné schéma dávkování, kdy se dávka zvyšovala o IR za den od výchozí dávky IR až po denní dávku 3 IR. Analýza výsledků zahrnovala vyhodnotitelných pacientů (placebo, n = 35 a Oralair, n = 3). Účinnost léčby na průběh této jedné pylové sezóny byla stanovena pomocí sledování skóre celkových symptomů rinokonjunktivitidy, skóre spotřeby úlevových léků a skóre symptomů po úpravě, jejichž definice jsou identické jako Alergie 3/

5 7 5 3 P <, Oralair 3IR Placebo Graf a: Rozdíl průměrného skóre celkových symptomů rinokonjunktivitidy u pacientů léčených Oralairem (3,5 ±,) a placebem (,5 ±,93) dosáhl vysoké statistické významnosti (p <,).,,,,,, P <, Oralair 3IR Placebo Graf b: Rozdíl průměrného skóre spotřeby úlevových léků u pacientů léčených Oralairem (, ±,) a placebem (,79 ±,5) dosáhl statistické významnosti (p <,). Závěr Preparát Oralair s perfektně dokumentovanou účinností a dobrým bezpečnostním profilem odpovídá zcela požadavkům na moderní léčbu medicínou založenou na důkazech. Jedná se o preparát, který svým charakterem může alespoň zčásti napomoci překonat nevýhody současně užívaných preparátů pro SIT tedy poměrně vysokou časovou náročnost léčby, resp. nedostatečnou adherenci pacientů k léčbě. Výše popsané vlastnosti preparátu Oralair dokládají jeho kvalitu a vhodnost pro léčbu pacientů alergických na pyly trav. P <, Oralair 3IR Placebo Graf c: Rozdíl průměrného skóre symptomů po úpravě u pacientů léčených Oralairem (,3 ± 3,57) a placebem (, ± 3,5) dosáhl vysoké statistické významnosti (p <,). v předchozí popsané studii. Ve skupině léčené Oralairem bylo ve srovnání s placebovou skupinou dosaženo výsledků uvedených v grafu (7). Podíly pacientů, kteří vůbec nepoužili úlevovou léčbu, činily,3 % ve skupině léčené Oralairem a, % v placebové skupině. pacientů (3 %) ve skupině léčené Oralairem mělo v průběhu pylové sezóny trav více než 5 % dní s kompenzovanými symptomy (skóre symptomů max. a bez užití úlevové léčby) oproti pacientům (9 %) v placebové skupině. LITERATURA. Rybníček O, Seberová E, Brož P, Krčmová I, Kučera P, Novotná B, Panzner P, Špičák V. Průvodce specifickou alergenovou imunoterapií (SIT). Druhé aktualizované vydání, Praha, Tigis, 9.. Pajno GB, Barberio G, De Luca F, Morabito L, Parmiani S. Prevention of new sensitizations in asthmatic children monosensitized to house dust mite by specific immunotherapy. A six-year follow-up study. Clin Exp Allergy. ;3(9): Novembre E, Galli E, Landi F, Caffarelli C, Pifferi M, De Marco E, Burastero SE, Calori G, Benetti L, Bonazza P, Puccinelli P, Parmiani S, Bernardini R, Vierucci A. Coseasonal sublingual immunotherapy reduces the development of asthma in children with allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol. ;():5-7.. Niggemann B, Jacobsen L, Dreborg S, Ferdousi HA, Halken S, Høst A, Koivikko A, Koller D, Norberg LA, Urbanek R, Valovirta E, Wahn U, Möller C; PAT Investigator Group. Five-year follow-up on the PAT study: specific immunotherapy and long-term prevention of asthma in children. Allergy. ;(7):55-9. Alergie 3/

6 5. Liška M, Gutová V, Malkusová I, Hanzlíková J, Panzner P. Statistické zhodnocení souboru pacientů léčených specifickou alergenovou imunoterapií (SIT) na našem pracovišti v letech Alergie. ;():3-3.. Durham SR, Walker SM, Varga EM, Jacobson MR, O Brien F, Noble W, Till SJ, Hamid QA, Nouri-Aria KT. Long-term clinical efficacy of grass-pollen immunotherapy. N Engl J Med. 999;3(7): Cools M, Van Bever HP, Weyler JJ, Stevens WJ. Long-term effects of specific immunotherapy, administered during childhood, in asthmatic patients allergic to either house-dust mite or to both house-dust mite and grass pollen. Allergy. ;55(): Eng PA, Borer-Reinhold M, Heijnen IA, Gnehm HP. Twelveyear follow-up after discontinuation of preseasonal grass pollen immunotherapy in childhood. Allergy. ;(): Akdis M, Akdis CA. Mechanisms of allergen-specific immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 7;9(): Hrabina M, Jain K, Gouyon B. Cross-reactivity between pollen allergens from common Pooideae grasses and cultivated cereals. Clinical and Experimental Allergy Reviews. ;():-.. Moingeon P, Peltre G, Bergmann KC. Rationale for a five-grass pollen vaccine. Clinical and Experimental Allergy Reviews. ;():-.. Jaeger S. Exposure to grass pollen in Europe. Clinical and Experimental Allergy Reviews. ;():-. 3. Didier A, Malling HJ, Worm M, Horak F, Jäger S, Montagut A, André C, de Beaumont O, Melac M. Optimal dose, efficacy, and safety of once-daily sublingual immunotherapy with a 5- grass pollen tablet for seasonal allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 7;(): Horak F, Jaeger S, Worm M, Melac M, Didier A. Implementation of pre-seasonal sublingual immunotherapy with a fivegrass pollen tablet during optimal dosage assessment. Clin Exp Allergy. 9;39(3): Malling HJ, Montagut A, Melac M, Patriarca G, Panzner P, Seberova S, Didier A. Efficacy and safety of 5-grass pollen sublingual immunotherapy tablets in patients with different clinical profiles of allergic rhinoconjunctivitis. Clin Exp Allergy. 9;39(3): Didier A, Melac M, Montagut A, Lhéritier-Barrand M, Tabar A, Worm M. Agreement of efficacy assessments for five-grass pollen sublingual tablet immunotherapy. Allergy. 9;(): Wahn U, Tabar A, Kuna P, Halken S, Montagut A, de Beaumont O, Le Gall M, Slit Study Group. Efficacy and safety of 5-grasspollen sublingual immunotherapy tablets in pediatric allergic rhinoconjunctivitis. J Allergy Clin Immunol. 9;3():-. doc. MUDr. Petr Panzner, CSc. Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alej Svobody 3 Plzeň Lochotín Alergie 3/

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety. Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let sp. zn. sukls213316/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ORALAIR 300 IR, sublingvální tablety Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let Udržovací léčba Extrakt alergenů

Více

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha

Pylové alergeny. Workshop 2007. 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007, Praha Pylové alergeny Workshop 2007 17. března 2007 o. s. pro alergiky, astmatiky a ekzematiky Máša Karlovo náměstí 7, 120 00 Praha 2 Tel: 222162321, mobil:

Více

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I

O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I O S P E C I F I C K É I M U N O T E R A P I I číslo 30 - červen 2009 Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientu KLINICKÉ ZÁLEŽITOSTI Specifická imunoterapie: jak naplnit očekávání pacientů

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls60268/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GRAZAX 75 000 SQ-T perorální lyofilizát. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Standardizovaný

Více

sp.zn. sukls217378/2013

sp.zn. sukls217378/2013 sp.zn. sukls217378/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Grazax 75 000 SQ-T perorální lyofilizát Standardizovaný alergenový extrakt z travního pylu bojínku lučního (Phleum pratense) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas et natrii chloridum 942 mg, což odpovídá glucosamini sulfas 750 mg nebo glucosaminum 589 mg. sp.zn.sukls209140/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Prubeven 750 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje glucosamini sulfas

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158867/2010. Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) Příloha č. k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls58867/00 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Alutard SQ Allergena purificita adsorpta (purifikované adsorbované alergeny) injekční suspenze

Více

100 let pokroku v alergenové imunoterapii

100 let pokroku v alergenové imunoterapii O a l e r g e n o v é i m u n o t e r a p i i č. 33 červen 2011 100 let pokroku v alergenové imunoterapii VĚDECKÁ PROBLEMATIKA Sublingvální alergenová imunoterapie KVÍZ 1911 2011: Známe už odpovědi na

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls63588/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Claritine 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology

Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology ČESKÉ A SLOVENSKÉ VYDÁNÍ 26 Má význam kombinovat anti IgE terapii se specifickou alergenovou imunoterapií? Eckard Hamelmann, Claudia Rolinck Weninghaus

Více

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106

2. Hofirek I., Novotná B., Syndrom vaskulitidy v diferenciální diagnose chronické urtikarie. Klinická imunologie a alergologie 1995 (4), 3: 106 1. Publikace astma bronchiale v graviditě 1. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství- užití budesonidu. Alergologie a klinická imunológia (SR), 1997; (7) 3 : 3 2. Novotná B., Astma bronchiale v těhotenství.

Více

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX

Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Nákladová efektivita vakcíny ROTARIX Prokeš M, Pazdiora P, Suchopár J INFOPHARM a.s. Vakcinologické dny 2012 Studie byla vytvořena firmou INFOPHARM a.s. pro firmu GlaxoSmithKline, která provedení studie

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NAVELA 1,5 mg tableta 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1,5 mg. Pomocné látky se známým účinkem: 43,3 mg monohydrátu

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum

Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi:

ALERGICKÁ RÝMA. Příručka pro praxi: ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE Příručka pro praxi: ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Irena Krčmová, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové Prof. MUDr. Viktor

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 10 MG potahované tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 10 MG potahované tablety montelukastum Sp.zn.sukls171951/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 10 MG potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety sp. zn. sukls193905/2010 a sukls193906/2010 sp. zn. sukls277445/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Thyrozol 5 Thyrozol 10 Thiamazolum Potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG

Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Léčba MM LP Revlimid v ČR - aktuální analýza dat RMG Statistická analýza 262 pacientů Vladimír Maisnar za II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králové Léčba MM LP Revlimid v ČR Látka patřící do skupiny

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MUCOSOLVAN junior Sirup Ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je

Více

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3.

Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie. Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. Diagnostická kritéria a úskalí pylové alergie Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie Ústav imunologie FNKV a 3. LF UK Praha Definice alergické reakce (pylový alergen) Průnik alergenu přes

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls175187/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duphalac 667 g/l, perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: lactulosum 667 g v 1000 ml perorálního roztoku

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SINGULAIR 10 potahované tablety montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SINGULAIR 10 potahované tablety montelukastum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SINGULAIR 10 potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution

GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE GERATAM 800 mg GERATAM 1200 mg NOOTROPIL 20% oral solution (Piracetamum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Novinky v alergologii

Novinky v alergologii Novinky v alergologii Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Alergický zánět Alergen IL-4 B IgE IL-12 T Th2 APC T IL-5 Eozinofil Alergická reakce IL-12 T Th1 IFN-γ B IgG Eosinofily

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA

Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA Úloha SUKL v uplatňování farmakoekonomiky a HTA [ 1 ] Činnost SUKL jako organizační slo ky státu Je dána zákonem 378/2007 Sb. ZABEZPEČOVÁNÍ LÉČIV Díl 1 Úkoly orgánů vykonávajících státní správu v oblasti

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum)

Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety. (Acetylcysteinum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluimucil 100 Fluimucil 200 Granule pro přípravu perorálního roztoku Fluimucil 600 Šumivé tablety (Acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT RoACTEMRA pro systémovou juvenilní idiopatickou artritidu (sjia) CO BYSTE MĚLI VĚDĚT Tato brožura poskytuje klíčové informace pomáhající pacientům se sjia a jejich rodičům/zákonným zástupcům porozumět

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls139104/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMODIUM tvrdé tobolky (loperamidi hydrochloridum) Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Irbesartan +pharma 75 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 150 mg, potahované tablety Irbesartan +pharma 300 mg, potahované tablety irbesartanum Přečtěte

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje 0,5 mg clobetasoli propionas. Pomocné látky: propylenglykol a další. Úplný seznam

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JEPAFEX 4 mg granule montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. JEPAFEX 4 mg granule montelukastum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE JEPAFEX 4 mg granule montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls20953/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin Actavis 0,5 mg/ml Perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml perorálního roztoku obsahuje desloratadinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum sp.zn.sukls175187/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duphalac užívat sp.zn.sukls247606/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Duphalac 667 g/l, perorální roztok lactulosum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pangrol 20 000 enterosolventní tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Pangrol 20 000 enterosolventní tablety Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls4280/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pangrol 20 000 enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp.

Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp. Souhrn SPC: 56388 D.T.P.ADSORB.DIPHT.+TETAN.+PERT INJ 10X10ML/20DAV. AVS F R 59/069/99-C Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU D.T.P. - Adsorbed diphteria, tetanus and pertussis vaccine 2. SLOŽENÍ

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB

PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB PREDIKCE, PREVENCE A PERSONIZOVANÝ PŘÍSTUP U TYREOIDÁLNÍCH CHOROB V. Zamrazil Endokrinologický ústav, Praha Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha TYREOPATIE MODEL APLIKACE PPPM SOUČASNÝ STAV KLINICKÉ TYREOIDOLOGIE

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Výskyt astmatu a alergií u dětí

Výskyt astmatu a alergií u dětí Datum: leden 2015 Indikátor Jméno: Definice: Kód: Výskyt astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergií u dětí Prevalence astmatu a alergických onemocnění u dětí ve věkových kategoriích 5, 9, 13

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) sp.zn. sukls68994/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás

Více

Rekombinantní alergeny

Rekombinantní alergeny Rekombinantní alergeny Vojtěch Thon Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a FN u sv. Anny v Brně Univerzitní centrum pro alergologii a klinickou imunologii Pylové alergeny - nové horizonty: Rekombinantní

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010. Příbalová informace: Informace pro uživatele Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111313/2010 Příbalová informace: Informace pro uživatele Siofor 850 potahované tablety (metformini hydrochloridum) Pro použití u dětí nad 10 let

Více