Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 III. METODOLOGIE... 5 IV. POPIS ORP A POPIS VÝBĚRU RESPONDENTŮ (UŢIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB)... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. V. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM VI. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SENIORŮ NAD 70 LET VII. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB VIII. SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ZJIŠTĚNÍ IX. ZÁVĚREM AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

3 I. ÚVOD Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje tímto předloţit závěrečnou zprávu výzkumu Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje v obvodu s rozšířenou působností výkonu státní správy Hustopeče. Předloţená analýza je jednou z 21 zpráv pro jednotlivá ORP v rámci Jihomoravského kraje. Vzhledem k omezenému počtu interakcí v ORP Hustopeče a vzhledem k tomu, ţe dotazovány byly různé cílové skupiny uţivatelů sociálních sluţeb jsou výsledky vyhodnoceny s vyuţitím především kvalitativních metodologických postupů. Pouze u těch cílových skupin, které byly zastoupeny vyšším počtem respondentů, byly výsledky, kromě řady doprovodných informací, kvantifikovány. Reprezentativní výsledky v oblasti uţivatelů sociálních sluţeb v rámci jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji bude moţné předloţit aţ při uskutečnění analýzy ve všech 21 ORP. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

4 II. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Cíl projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji. Cílem projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních sluţeb metodou komunitního plánování. Na základě realizace projektu, budou zajištěny kvalitní, místně a typově dostupné sluţby respektující práva, zájmy a potřeby uţivatelů a odpovídající potřebám územně správních obvodů. Analýzy potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje, které budou realizovány ve 21 obcích s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje byly stanoveny v zadávací dokumentaci právě Jihomoravským krajem. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

5 III. METODOLOGIE III.1. POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených Jihomoravským krajem a společností AUGUR Consulting. Pouţité metody sběru dat, schválené zástupci Jihomoravského kraje, tvoří přílohu této závěrečné zprávy. III.2. CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci ORP Hustopeče, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců ORP Hustopeče preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: 1. osoby se zdravotním postiţením 2. děti, mládeţ do 26 let a rodina 3. senioři III.3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting, ale také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Moderátory skupinových diskusí byli zaměstnanci společnosti AUGUR Consulting. Podrobnější informace o sběru dat jsou vţdy součástí analýz v další částí této zprávy. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

6 IV. POPIS ORP A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

7 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Hustopeče je evidováno 28 obcí, 2 částí obcí, 271 ulic, adres. Ve správní oblasti je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je muţů nad 15 let, chlapců do 15 let, ţen nad 15 let, dívek do 15 let (zdroj: Správní obvod Hustopeče jako obce s rozšířenou působností tvoří územní obvody 28 obcí: Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice. Zdroj: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

8 ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Na první schůzce s řídící skupinou KPSS obce s rozšířenou působností Hustopeče byl představen projekt a byly vytipovány cílové skupiny. Na druhé schůzce bylo dohodnuto, ţe nám koordinátor KPSS Hustopeče zašle seznam těch zařízení a osob, na které se máme v rámci výzkumu pro ORP Hustopeče obrátit. Podrobné informace o závěrech jednání jsou uvedeny v zápisech mezi dodavatelem a zástupci ORP Hustopeče, které mohou obě strany doloţit. Postup výběru respondentů byl následující: Koordinátor zaslal kontakty na poskytovatele sociálních sluţeb a zainteresované osoby v sociálních sluţbách. Všichni poskytovatelé i osoby byli kontaktování zástupci společnosti AUGUR Consulting. S těmi, kteří přistoupili ke spolupráci na výzkumu, byl sjednán čas a místo interakcí. Níţe uvádíme výčet a způsob provedení terénního dotazovaní: Dům s pečovatelskou sluţbou a Penzion pro důchodce, Hustopeče, se sídlem Ţiţkova 1, Hustopeče. Byla kontaktována vedoucí zařízení, se kterou byly dohodnuty interakce se seniory v obou zařízeních. Sběr dat proběh formou dotazníkového šetření. Oblastní charita Břeclav, Pečovatelská sluţba Němčičky, se sídlem Svatoplukova 18, Břeclav. Byla kontaktována vedoucí pečovatelské sluţby, se kterou byly následně domluveny interakce s klienty. Sběr dat proběhl pomocí dotazníkové šetření v zařízení pečovatelské sluţby. Diakonie ČCE, středisko Betlém, Klobouky, se sídlem Císařova 27, Klobouky a Narnie se sídlem Morkůvky 129. Byl kontaktován ředitel Diakone, se kterým byly domluveny interakce s klienty střediska Betlém (osoby s tělesným zdravotním postiţením) a dále skupinová diskuse s rodiči klientů zařízení Narnie. Sběr dat proběhl přímo v prostorách obou zařízení. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

9 Svaz tělesně postiţených, se sídlem Brněnská 52, Hustopeče. Byla kontaktována zástupkyně sdruţení, se kterou byla dohodnuta skupinová diskuse s osobami s tělesným postiţením. Odbor sociálních věcí MěÚ Hustopeče se sídlem Dukelské náměstí 22, Hustopeče. S vedoucí sociálního odboru byly domluveny rozhovory se sociálně vyloučenými osobami. Rozhovory probíhaly přímo v prostorách Městského úřadu Hustopeče. Odbor sociálních věcí MěÚ Hustopeče se sídlem Dukelské náměstí 22, Hustopeče. Prostřednictvím odboru sociálních věcí byly kontaktovány tři maminky dětí s mentálním postiţením. Rozhovory proběhly v bydlišti respondentek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

10 V. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1. POPIS A STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY Sběr dat probíhal formou dvou skupinových diskusí a také dotazníkového šetření. Realizována byla skupinová diskuse s rodiči dětí s těţkým mentálním a kombinovaným postiţením, zúčastnilo se jí 16 rodičů a 3 zástupci poskytovatele. Realizována byla také skupinová diskuse členů Svazu tělesně postiţených, které se zúčastnilo 8 osob, včetně předsedkyně sdruţení. Dotazováno bylo 9 respondentů - osob se zdravotním postiţením. Jednalo se konkrétně o: 5 uţivatelů sociální sluţby Diakonie ČCE středisko Betlém, 3 maminky - opatrovnice dětí se zdravotním problémem v domácí péči a 1 osoba se zdravotním postiţením v domácí péči V. 2. ANALÝZA SKUPINOVÉ DISKUSE SKUPINA RODIČŮ DĚTÍ S TĚŢKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.2.1. ZVOLENÁ METODIKA Na základě dohody s koordinátorem KPSS byl pro zkoumání této cílové skupiny zvolen kvalitativní přístup focus group (skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a identifikovat detailněji potřeby této skupiny uţivatelů sociálních sluţeb. V.2.2. ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE Skupinová diskuse byla realizována dne odpoledne a zúčastnilo se jí celkem šestnáct rodičů dětí s těţkým zdravotním postiţením a tři zástupce Domova Narnie. Místem konání skupinové diskuse byly prostory domova Narnie. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

11 Podkladem pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse dále rozvíjely. Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán formou videonahrávky. V.2.3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ DISKUSE A JEJÍ PRŮBĚH Skupinové diskuse se zúčastnila nadstandardně početná skupina osob. Část účastníků vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti. Část diskutujících byla méně komunikativní. V rámci diskuse byla identifikována řada inspirativních názorů a námětů, o kterých se domníváme, ţe mohou být pro zadavatele vyuţitelné v procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. V.2.4. VÝSLEDKY SKUPINOVÉ DISKUSE Účastníci diskuse, rodiče dětí z Domova Narnie, shodně uváděli, ţe jsou velmi spokojeni s péčí o své potomky, s tím, ţe své děti nemuseli dát do nějakého ústavu, ale ţe v Morkůvkách je dětem poskytnut opravdový druhý domov. Velmi pozitivně hodnotili to, ţe jde o zařízení malého typu, kde lze vytvořit domácí prostředí. Dále je pro rodiče velmi důleţité, ţe je zde věnována mimořádná péče krmení dětí, které to potřebují, coţ v zařízení ústavního typu, dle názoru rodičů, není moţné. Vysoce pozitivně bylo hodnoceno také to, ţe se v Morkůvkách snaţí děti co nejvíce aktivizovat. Při detašovaném pracovišti školy je zřízena dílna, kde děti mohou vyrábět různé výrobky. Zazněl názor: Kluk se řízl. Ale byl šťastný, co dokázal. V Domově Narnie často pomáhají dobrovolníci. Častá je jejich účast v letních měsících, kdy si pečovatelé berou volno. Jejich práce je rodiči i vedením Domova Narnie velmi ceněna. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

12 Problém č. 1 Absence následné péče Děti mohou být v zařízení Domov Narnie dokud neukončí desetiletou školní docházku, přičemţ konečná hranice je stanovena na 26 let věku. Většině dětí zde končí moţnost pobytu dříve. Rodiče jednohlasně artikulovali obavy o následnou péči. Bylo vyřčeno, ţe jistá moţnost následné péče existuje, a to v domově Arkénie v Brumovicích. Kapacita je však nedostačující. Problem č. 2 Řešení dovolených a víkendů Pro rodiče z ORP Hustopeče není dovolená nebo volný víkend problémem. Provoz v zařízení je celoroční, tedy i o prázdninách. Rodiče dětí z domova Narnie mohou jet bez obav na dovolenou, protoţe dítě zanechávají ve známém prostředí a s lidmi, na které je zvyklé. A naopak, jestliţe jedou na dovolenou s dítětem, je ze stacionáře uvolněno. Rodiči jsou vítány i tzv. odlehčovací víkendy, které jsou v nabídce. Děti zde mají program a rodiče mohou nabrat síly. Na otázku, zda by rodiče o víkendech, které tráví s dětmi, vyuţili pomoc asistenta, ojediněle odpověděli, ţe ano. Tuto potřebu vyjádřila např. maminka, dle kontextu výpovědi ţijící bez partnera, dvou odrostlých dětí s postiţením, a to z důvodu fyzické náročnosti péče o ně (u oblékání a přenášení apod.). Asistenta by vyuţila především v pondělí ráno, kdyţ obě děti vypravuje do stacionáře. V pondělí ráno jsem na hranici svých sil. Příprava dětí mně trvá tři hodiny. Jezdíme pravidelně pozdě do školy. Máme už domluvenou výjimku s vedením Narnie. Většina rodičů zvládá víkendy s dětmi bez problémů sama, jiní s pomocí prarodičů a jiných členů rodiny. Ojediněle hovořili rodiče o tzv. respitní sluţbě o víkendech. V jednom případě se např. jednalo o pracovnici ze stacionáře z Hodonína, takţe šlo o zkušenou osobu a rodina byla s touto sluţbou velmi spokojena. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

13 Problém č.3 Informační potřeby Rodiče hodnotí celkově situaci v oblasti informovanosti o moţnostech vyuţívání sociálních sluţeb jako stále se zlepšující. Nejčastěji se však informace přenášejí zprostředkovaně, přímo mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením. Praktičtí dětští lékaři jsou nyní již na lepší úrovni než dříve, co se týče poskytování informací, avšak ještě mají rezervy. Musím si zjistit, co je potřeba, pak to doktorovi řeknu a on tam pak dá štempl. Pozitivněji hodnoceny byly lázně, jednak informovanost a ochota personálu, a jednak to, ţe se zde vytváří společenství rodičů řešící podobný problém a tedy přirozený přenos praxí ověřených rad mezi nimi. Ochota poskytnout informace na úřadech a ochota úředníků je stále větší. Vţdy je to však individuálně závislé na konkrétní osobě úředníka, jeho erudici, schopnostech a především ochotě pomoci. Požadavek na lidskou kvalitu úředníků se obtížně splňuje. Doklad jako o vzdělání neexistuje. V. 3 ANALÝZA SKUPINOVÉ DISKUSE SKUPINA ČLENŮ SVAZU TĚLESNĚ POSTIŢENÝCH V.3.1 ZVOLENÁ METODIKA Pro zkoumání této cílové skupiny byl zvolen kvalitativní přístup focus group (skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a identifikovat detailněji potřeby této skupiny uţivatelů sociálních sluţeb. Tato metoda byla aplikována po dohodě s koordinátorem KPSS ORP Hustopeče. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

14 V.3.2 ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE Skupinová diskuse byla realizována dne dopoledne. Zúčastnilo se jí celkem osm členů místní organizace Svazu tělesně postiţených včetně předsedkyně. Diskusnímu setkání byl přítomen také koordinátor KPSS Hustopeče. Místem konání skupinové diskuse byly prostory Městského úřadu Hustopeče. Podkladem pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse dále rozvíjely. Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán formou audionahrávky. V.3.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ DISKUSE A JEJÍ PRŮBĚH Nejedná se přímo o uţivatele sociálních sluţeb, ale spíše o potencionální uţivatele. Jde však o velkou skupinu osob, a řídící skupina KPSS projevila zájem tuto skupinu do výzkumu zahrnout. Podstatná část účastníků skupiny vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti. Část diskutujících byla méně komunikativní. V rámci diskuse nebyly identifikovány nějaké zásadní poţadavky, ale zaznělo několik inspirativních názorů a námětů, o kterých se domníváme, ţe mohou být pro zadavatele vyuţitelné v procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. V.3.4 VÝSLEDKY SKUPINOVÉ DISKUSE Předsedkyně Svazu tělesně postiţených v úvodu představila sdruţení. Jde o největší organizaci v rámci okresu, zahrnující 439 členů. Šíře akcí organizovaných tímto sdruţením Svazu tělesně postiţených je rozsáhlá. Páteřní činností organizace Svazu tělesně postiţených je organizace rekondičních pobytů. Dále sdruţení organizuje hromadné výlety za kulturou nebo např. do termálních lázní. Novým projektem je pořádání jazykového a počítačového kurzu pro osoby s tělesným postiţením a seniory. Na podzim bude pořádán Den sociálních sluţeb ve spolupráci s Městským úřadem Hustopeče, Ligou vozíčkářů a firmou Medico. Formou stánků se budou prezentovat kompenzační pomůcky. Osoby s tělesným AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

15 handicapem se seznámí snovými typy kompenzačních pomůcek na vlastní oči a budou si je moci i vyzkoušet. Problém č. 1 Absence flexibilní asistenční sluţby Na základě výpovědí konkrétních respondentek absentuje na Hustopečsku flexibilní asistenční sluţba. Respondenky se celodenně starají o svého postiţeného, coţ je pro ně velmi náročné. Potřebovaly by asistenci v době své nemoci, v době, kdy vyřizují záleţitosti na úřadech a někdy přes noc, aby se mohly zúčastnit akcí pořádaných Svazem tělesně postiţených. Chtěla bych jezdit se STP na výlety, ale není to možné. Někdo se musí postarat o maminku. Předsedkyně Svazu tělesně postiţených konstatovala, ţe je otevřena nová sociální sluţba a to konkrétně odlehčovací sluţba při Charitě v Němčičkách. Je zde zajištěn i svoz. Respondentkami však byla jako optimální pomoc označena asistence přímo v domácnosti a navíc spíše v odpoledních, případně večerních hodinách. Problem č. 2 Absence klubu seniorů Většina respondentů projevila zájem o pravidelné setkávání se při zájmové činnosti. Problémem je vytipování vhodného prostoru a především dobrovolníka, který by byl ochoten ujmout se funkce správce. Předsedkyní sdruţení bylo řečeno, ţe místnost byla Svazu tělesně postiţených dříve nabídnuta Penzionem pro seniory v Hustopečích. Tehdy však nebyl členskou základnou projeven výraznější zájem. Problém č.3 Absence zásobování léky v malých obcích Na základě výpovědi respondentky absentuje konkrétně v Šakvicích sluţba, která by osobám se zdravotním postiţením a seniorům ţijícím osaměle, přivezla léky z města. Do této obce dojíţdí dvakrát za týden zdravotní sestra a jedenkrát týdně lékař, který léky předepíše, absentuje však sociální sluţba, která by ve městě léky vyzvedla a přivezla. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

16 Problém č. 4 Absence domova pro seniory Byla identifikována absence sociální sluţby domov pro seniory. Penzion pro seniory jiţ existuje, ale návazná sociální sluţba pro jiţ méně soběstačné seniory, schází. Chybí mezistupeň. Je zde penzion a potom ošetřovatelská lůžka v nemocnici. Předsedkyní sdruţení byli ostatní členové ubezpečeni, ţe projekt domova pro seniory se jiţ rozpracovává a v současné době jsou jiţ schváleny prostředky na stavbu. V.4 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V.4.1 POPIS A STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY Dotazováno prostřednictvím dotazníku bylo 10 respondentů 5 uţivatelů sociální sluţby Diakonie ČCE středisko Betlém, 3 maminky (opatrovnice) s dětmi se zdravotním postiţením v domácí péči a 1 osoba se zdravotním postiţením v domácí péči a 1 uţivatel společně s opatrovníkem v Penzionu pro seniory v Hustopečích. Z toho: 4 respondenti v domácím prostředí rodinný dům, byt 2 respondenti v domácím prostředí dům s pečovatelskou sluţbou 5 respondentů v pobytovém zařízení sociálních sluţeb domov pro osoby se zdravotním postiţením, domov se zvláštním reţimem, příp. domov pro seniory (Diakonie ČCE středisko Betlém) Skupina osoby se zdravotním postiţením Jednalo se o tato postiţení: pohybové problémy (3) (pravostranné ochrnutí, atd.), roztroušená skleróza (2), mentální postiţení III. Stupně (2), epilepsie a tělesné postiţení. Věk respondentů uţivatelů sociálních sluţeb Průměrný věk respondentů byl 48,85 let. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

17 Obec, ve které jsou respondenti přihlášeni k trvalému pobytu: VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JSTE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Jednalo se o volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí. Klobouky u Brna 2 Brno 2 Ţatčany 1 Hustopeče 1 Šitbořice 1 Prostředí, ve kterém respondenti ţijí V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŢIJETE? V domácím prostředí rodinný dům, byt 1 V domácím prostředí dům s pečovatelskou sluţbou * 1 V pobytovém zařízení sociálních sluţeb (domov pro seniory, domov se zvláštním reţimem) ** 5 Střídavě v zařízení sociálních sluţeb nebo v domácím prostředí 0 Jiná odpověď 0 * Domácí prostředí - dům s pečovatelskou službou. Respondent zde ţije 14 let a o zařízení se dozvěděl v nemocnici od lékaře. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do domova s pečovatelskou sluţbou mu pomohla sociální pracovnice a rodinní příslušníci. ** Pobytové zařízení sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem. příp. domov pro seniory Průměrně v zařízení pro sociální sluţby ţijí respondenti 4 roky, nejčastěji o zařízení uţ věděli, protoţe jej uţ dříve navštěvovali (2), nebo se o zařízení dozvěděli v jiných zařízeních (Ústav sociální péče Zašová, DPS). Vyřízení ţádosti ohledně umístění do zařízení si respondenti nejčastěji zařizovali sami (2), ale pomohla i rodina, známí nebo pracovníci Betléma. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

18 Spontánní odpověď respondentů na otázku ohledně potřeby pomoci jiných lidí a vyuţívání jejich pomoci S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŢEMI VÁM NĚKDO POMÁHÁ? JAKOU POMOC JINÝCH LIDÍ VYUŢÍVÁTE? Jednalo se o volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí. Komplexní péči mi zajišťují pracovníci Betléma 3 Jsem zcela závislý na pomoci asistenta při veškerých činnostech 24 hodin denně 1 Jsem napůl soběstačný(á), pomáhají mi pracovníci Betléma 1 Vyuţívám pomoci zaměstnanců Betléma 1 Odpovědi respondentů na vyuţití pomoci jiných osob při konkrétně jmenovaném výčtu. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ APOD.? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 2 Ano, zcela 4 Nejčastěji respondentům pomáhají s touto sluţbou Betlém - pracovníci zařízení (klíčová pracovnice) (4) a asistent (2). VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (DOVOZ OBĚDŮ, DONÁŠKA NÁKUPŮ)? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 3 Ano, zcela 4 Nejčastěji respondenti při zajištění stravy vyuţívají pomoc zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

19 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S BĚŢNÝM ÚKLIDEM? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 S běţným úklidem pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S MIMOŘÁDNÝM ÚKLIDEM (MYTÍ OKEN, VĚŠENÍ ZÁCLON)? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 0 Ano, zcela 7 S mimořádným úklidem pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S DROBNÝMI OPRAVAMI? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 0 Ano, zcela 7 Drobné opravy v bytech zajišťují respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (6), respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB U DROBNÝCH ZDRAVOTNÍCH OŠETŘENÍ (PŘEVAZY, INJEKCE, MĚŘENÍ TLAKU)? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 Drobná zdravotní ošetření zajišťují pro respondenty nejčastěji zaměstnanci zařízení (3), zdravotní sestry (2) i asistent. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

20 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI ZAŘIZOVÁNÍ NA ÚŘADECH, NA POŠTĚ VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 1 Ano, zcela 6 Při zařizování konkrétních záleţitostí pro respondenty na úřadech a poště pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (3), asistent (2), respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI DOPRAVĚ K LÉKAŘI NEBO NA ÚŘAD? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 Při dopravě k lékaři nebo na úřad vyuţívají respondenti nejčastěji zaměstnance zařízení (5) i asistenta. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI DOPRAVĚ NEBO DOPROVODU ZA ZÁLIBAMI, KULTUROU, ZÁBAVOU APOD.? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 1 Ano, zcela 6 Při dopravě nebo doprovodu za zálibami, kulturou a zábavou vyuţívají respondenti nejčastěji zaměstnance zařízení (5), asistenta a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

21 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI MASÁŢI, REHABILLITACI, CVIČENÍ? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 1 Ano, zcela 5 S masáţemi, rehabilitacemi a cvičením vypomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), respondent v domácí péči vyuţívá placených sluţeb odborníků. Jiný druh pomoci, který respondenti potřebují je zastoupen ve výčtu jen minimálně, jedná se o ojedinělé případy, kdy respondenti uvedli nad rámec např. internet, holení, stříhání, ergoterapie, fyzioterapie, chodítko, dovolená a opět vyuţívají nejčastěji pomoci pracovníků zařízení, ale i asistenta či placené sluţby odborníka. Sluţba - druh pomoci, která je zřízena a existuje, ale respondent ji nemůţe z nějakého důvodu vyuţívat CHTĚLI BYSTE VYUŢÍVAT NĚJAKÝ JINÝ DRUH POMOCI (PŘÍPADNĚ KONKRÉTNÍ SLUŢBU), O KTERÉ VÍTE, ŢE EXISTUJE (JE ZŘÍZENA), ALE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŢETE? Ano 2 Ne 5 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat: - masáţe - vycházky Jak jste se o této sluţbě dozvěděl(a)? - dcera dostala informaci z práce AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

22 Důvody, které brání respondentovi vyuţívat sluţbu, o kterou má zájem, ale vyuţívat ji nemůţe: JAKÉ DŮVODY VÁM PŘÍPADNĚ BRÁNÍ VE VYUŢITÍ TOHOTO DRUHU POMOCI (SLUŢBY)? PROČ DANOU POMOC (SLUŢBU) PŘÍPADNĚ NEVYUŢÍVÁTE JIŢ NYNÍ? Sluţba je pro mě drahá a nemohu si to dovolit. 0 Nevyhovuje mi doba, ve které je sluţba poskytována. 0 Je to daleko, sluţba pro mě není dobře dopravně dostupná. 1 Sluţba je plně obsazena. 0 Nesplňuji podmínky. 0 Odmítli mě bez udání důvodu. 0 Brání mi zdravotní stav. 0 Jiný důvod. 1 Jiný důvod: nedostatek pečovatelek, 1 na dvě osoby V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídali respondenti, zda ví a mají někoho, na koho by se mohli v tomto případě obrátit: VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE CHTĚL(A) VYUŢÍT NĚJAKOU NOVOU SLUŢBU NĚJAKÝ NOVÝ DRUH POMOCI? Ano 5 Ne 2 Nevím 0 V případě, ţe respondenti věděli, na koho se obrátit v případě zájmu o vyuţití nové sluţby nebo druhu pomoci, uvedli nejčastěji klíčová pracovnice (3), pracovníci zařízení (asistent) nebo odborná lékařka a sluţby rozvozu obědů. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

23 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro osoby se zdravotním postiţením apod.: MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŢNOSTECH POMOCI, SLUŢBÁCH PRO SENIORY APOD.? Ano 2 Ne 3 Nevím, nedokáţi na otázku odpovědět 1 Jiná odpověď 1 Jiná odpověď: klientka zatím neví, ale bude se o to zajímat. Jaké informace Vám schází? Respondenti uvedli, ţe jim schází tyto informace: Nevím, jaké výhody má důchodcekdyţ se nepídíte, nic se nedozvíte. Co si nenajdu na internetu, to nevím. Problémy, které v současné době respondenti řeší a neví na koho se obrátit: ŘEŠÍTE V SOUČASNÉ DOBĚ NĚJAKÉ POTÍŢE, PROBLÉMY, SE KTERÝMI NEVÍTE NA KOHO SE OBRÁTIT? Ano 2 Ne 5 Nevím a neodpověděl 0 Respondenti, kteří neví, na koho se v současné době se svými potíţemi obrátit následně uvedli, ţe se jedná o následující potíţe: nemoţnost vycházek, jsou-li placeny, klientka nemá prostředky; Odešel mi manţel, chce se nechat rozvést - nevím na koho se obrátit, protoţe já se rozvést nechci. Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (druhem pomoci), v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města V PŘÍPADĚ, ŢE BY VÁMI POŢADOVANÝ DRUH POMOCI (SLUŢBA) NEBYL(A) DOSTUPNÝ(Á) V RÁMCI VAŠEHO MĚSTA, JSTE OCHOTEN(A) ZA SLUŢBOU DOJÍŢDĚT? Ano, do krajského města 0 Ano, ale pouze do spádového města 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

24 Ne, za pomocí (sluţbou) nejsem ochotná(ý) dojíţdět, měla by být poskytována v místě bydliště 1 Jiná odpověď 5 Jiná odpověď: neuvaţuji o této moţnosti (2); s asistentem ano; bez pomoci jiné osoby se nemůţu pohybovat; potřebuji, aby sluţba spíše přijela za mnou nebo s pečovatelkou. Ochota platit za pomoc (sluţbu), o kterou by měl respondent zájem: V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE O TUTO POMOC (SLUŢBU) MĚLA ZÁJEM, JSTE OCHOTEN (OCHOTNA) JI PLATIT? Ano, jsem ochotna platit plnou cenu 2 Ano, jsem ochotna si částečně doplatit 0 Ne měla by být poskytována zdarma 2 Nevím, nedokáţu na otázku odpovědět 0 Jiná odpověď 3 Jiná odpověď: záleţí na výši, podle okolností bych se rozhodl; nevyţaduji jiné sluţby; myslím, ţe bychom měli mít alespoň slevu, kdyţ uţ ne zdarma. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

25 Preference respondentů o způsobu pomoci a péči: V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE SI MOHL(A) VYBRAT, JAKÉMU ZPŮSOBU POMOCI A PÉČI O VAŠI OSOBU BYSTE DAL(A) PŘEDNOST? Ţít v domácím prostředí s pomocí rodinných příslušníků, blízkých osob 2 Ţít v domácím prostředí s vyuţitím sluţeb profesionálů např. pečovatelek přímo doma 0 Ţít v domácím prostředí s příleţitostným pobytem v zařízení sociálních sluţeb 0 Ţít v zařízení sociálních sluţeb poskytujícím dlouhodobý pobyt (např. domov pro seniory apod.) 3 Nevím, nedokáţu posoudit Jiná odpověď 2 Jiná odpověď: neuvaţuji o moţnostech; ţít přizpůsobený podmínkám pro pohyb na vozíku. doma není moţné, můj dům není MÁTE DOSTATEK PODPORY A PŘÍLEŢITOSTÍ K AKTIVNÍMU ZPŮSOBU ŢIVOTA? Ano 6 Ne 1 Kdo a nebo co vám pomáhá? - "S pečovateli navštěvujeme kulturní akce a pořádáme výlety." - "Pečovatelky nám pomáhají s kulturním životem, chodíme do knihovny." - správce Betléma - pracovníci v Betlémě - "Klíčová pracovnice nás učí ruční práce, tkaní a pak výrobky prodáváme." - asistent Co myslíte, ţe je třeba udělat, aby se tento stav změnil? - Kdyby existoval nějaký dobrovolník, který by mohl klientům pomáhat s vykonáváním jejich zálib např. chodit na ryby, do přírody, do divadla. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory

Vyhodnocení dotazníkového šetření. Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazník pro uživatele domovů pro seniory Projekt: Komunitní plán sociálních sluţeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Dotazníkové šetření

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice. Dotazník (obce) Dotazník - obce Vážení, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice Dotazník (obce) Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro tvorbu

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o.

PROJEKT. Sociální služby města Velké Meziříčí. AUGUR Consulting s.r.o. Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR PROJEKT Analýzy a empirická šetření se zaměřením na cílové skupiny rodiny s dětmi, mládež do 26 let a osoby ohrožené

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů, 190 1 Praha 9, tel.: 5 01 111, fax: 5 01 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Pokyny pro začínající pečovatele

Pokyny pro začínající pečovatele PROJEKT PRO RODINNÉ PEČUJÍCÍ O SENIORY PECUJDOMA.CZ Pokyny pro začínající pečovatele 1 POKYNY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PEČOVATELE Stalo se, že vám z nemocnice vracejí vašeho blízkého již nesoběstačného? Rozhodli

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Domácí řád stručně 1. Aktualizace

Domácí řád stručně 1. Aktualizace Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře příspěvková organizace Alejní 375/22, 747 21 Kravaře Domácí řád stručně 1. Aktualizace 1. Naše poslání: - Chceme, abyste u nás mohli prožít klidné a důstojné stáří.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel

Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Analýza potřeb vybraných skupin obyvatel Jednou z aktivit v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb Broumovska byla i realizace výzkumu zaměřeného na zjišťování specifických potřeb vybraných

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal.

HUSTOPEČE. Hotel Rustikal. Vodáková Dagmar. Na Hradbách 5. 693 01 Hustopeče. tel.: 519 411 680. fax: 519 413 837. vinarna@rustikal.cz. www.rustikal. HUSTOPEČE Hotel Rustikal Vodáková Dagmar Na Hradbách 5 693 01 Hustopeče tel.: 519 411 680 fax: 519 413 837 vinarna@rustikal.cz www.rustikal.cz Hotel Centro Husova 8 693 01 Hustopeče tel.: 519 413 760 fax:

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace. se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Datum podání žádosti ŽÁDOST O PŘIJETÍ do Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Jméno a příjmení: Titul: Datum narození: Státní příslušnost: ) Místo

Více

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce

1. Cíl výzvy. 2. Vymezení předmětu podpořené akce MAS Hustopečsko, o. s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Cíl výzvy Cílem výzvy

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více