Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj"

Transkript

1 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PŘI REALIZACI PROJEKTU PODPORA PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI VYPRACOVÁNO PRO OBVOD S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE VYPRACOVAL: ZADAVATEL: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A Brno Jihomoravský kraj Ţerotínovo náměstí 3/ Brno Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU... 4 III. METODOLOGIE... 5 IV. POPIS ORP A POPIS VÝBĚRU RESPONDENTŮ (UŢIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB)... CHYBA! ZÁLOŢKA NENÍ DEFINOVÁNA. V. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM VI. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SENIORŮ NAD 70 LET VII. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB VIII. SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ZJIŠTĚNÍ IX. ZÁVĚREM AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

3 I. ÚVOD Společnost AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje tímto předloţit závěrečnou zprávu výzkumu Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje v obvodu s rozšířenou působností výkonu státní správy Hustopeče. Předloţená analýza je jednou z 21 zpráv pro jednotlivá ORP v rámci Jihomoravského kraje. Vzhledem k omezenému počtu interakcí v ORP Hustopeče a vzhledem k tomu, ţe dotazovány byly různé cílové skupiny uţivatelů sociálních sluţeb jsou výsledky vyhodnoceny s vyuţitím především kvalitativních metodologických postupů. Pouze u těch cílových skupin, které byly zastoupeny vyšším počtem respondentů, byly výsledky, kromě řady doprovodných informací, kvantifikovány. Reprezentativní výsledky v oblasti uţivatelů sociálních sluţeb v rámci jednotlivých cílových skupin uţivatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji bude moţné předloţit aţ při uskutečnění analýzy ve všech 21 ORP. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

4 II. OBECNÁ VÝCHODISKA A CÍLE VÝZKUMU Cíl projektu Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji. Cílem projektu je zefektivnit a rozvíjet kvalitu a dostupnost sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji prostřednictvím plánování sociálních sluţeb metodou komunitního plánování. Na základě realizace projektu, budou zajištěny kvalitní, místně a typově dostupné sluţby respektující práva, zájmy a potřeby uţivatelů a odpovídající potřebám územně správních obvodů. Analýzy potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území Jihomoravského kraje, které budou realizovány ve 21 obcích s rozšířenou působností na území Jihomoravského kraje byly stanoveny v zadávací dokumentaci právě Jihomoravským krajem. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

5 III. METODOLOGIE III.1. POUŢITÉ METODY SBĚRU DAT Metodologie výzkumu byla konzultována v rámci pracovní skupiny za účasti odborníků pověřených Jihomoravským krajem a společností AUGUR Consulting. Pouţité metody sběru dat, schválené zástupci Jihomoravského kraje, tvoří přílohu této závěrečné zprávy. III.2. CÍLOVÉ SKUPINY Na základě dohody se zástupci ORP Hustopeče, kteří participují na procesu komunitního plánování sociálních sluţeb, byly vytipovány vhodné cílové skupiny pro dotazování. V rámci tohoto výzkumu byly ze strany zástupců ORP Hustopeče preferovány analýzy mezi zástupci následujících cílových skupin: 1. osoby se zdravotním postiţením 2. děti, mládeţ do 26 let a rodina 3. senioři III.3. ORGANIZACE SBĚRU DAT A VALIDITA ŠETŘENÍ Interakce uskutečnili odborně proškolení tazatelé společnosti AUGUR Consulting, ale také tazatelé z řad zástupců některých poskytovatelů. Moderátory skupinových diskusí byli zaměstnanci společnosti AUGUR Consulting. Podrobnější informace o sběru dat jsou vţdy součástí analýz v další částí této zprávy. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

6 IV. POPIS ORP A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB ROZDĚLENÍ KRAJE NA OBVODY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Jihomoravský kraj je podle platného zákonného ustanovení vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo a Ţidlochovice. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

7 SPRÁVNÍ OBVOD Ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Hustopeče je evidováno 28 obcí, 2 částí obcí, 271 ulic, adres. Ve správní oblasti je k trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince, azylanta) přihlášeno obyvatel, z toho je muţů nad 15 let, chlapců do 15 let, ţen nad 15 let, dívek do 15 let (zdroj: Správní obvod Hustopeče jako obce s rozšířenou působností tvoří územní obvody 28 obcí: Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice. Zdroj: AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

8 ZPŮSOB VÝBĚRU RESPONDENTŮ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Na první schůzce s řídící skupinou KPSS obce s rozšířenou působností Hustopeče byl představen projekt a byly vytipovány cílové skupiny. Na druhé schůzce bylo dohodnuto, ţe nám koordinátor KPSS Hustopeče zašle seznam těch zařízení a osob, na které se máme v rámci výzkumu pro ORP Hustopeče obrátit. Podrobné informace o závěrech jednání jsou uvedeny v zápisech mezi dodavatelem a zástupci ORP Hustopeče, které mohou obě strany doloţit. Postup výběru respondentů byl následující: Koordinátor zaslal kontakty na poskytovatele sociálních sluţeb a zainteresované osoby v sociálních sluţbách. Všichni poskytovatelé i osoby byli kontaktování zástupci společnosti AUGUR Consulting. S těmi, kteří přistoupili ke spolupráci na výzkumu, byl sjednán čas a místo interakcí. Níţe uvádíme výčet a způsob provedení terénního dotazovaní: Dům s pečovatelskou sluţbou a Penzion pro důchodce, Hustopeče, se sídlem Ţiţkova 1, Hustopeče. Byla kontaktována vedoucí zařízení, se kterou byly dohodnuty interakce se seniory v obou zařízeních. Sběr dat proběh formou dotazníkového šetření. Oblastní charita Břeclav, Pečovatelská sluţba Němčičky, se sídlem Svatoplukova 18, Břeclav. Byla kontaktována vedoucí pečovatelské sluţby, se kterou byly následně domluveny interakce s klienty. Sběr dat proběhl pomocí dotazníkové šetření v zařízení pečovatelské sluţby. Diakonie ČCE, středisko Betlém, Klobouky, se sídlem Císařova 27, Klobouky a Narnie se sídlem Morkůvky 129. Byl kontaktován ředitel Diakone, se kterým byly domluveny interakce s klienty střediska Betlém (osoby s tělesným zdravotním postiţením) a dále skupinová diskuse s rodiči klientů zařízení Narnie. Sběr dat proběhl přímo v prostorách obou zařízení. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

9 Svaz tělesně postiţených, se sídlem Brněnská 52, Hustopeče. Byla kontaktována zástupkyně sdruţení, se kterou byla dohodnuta skupinová diskuse s osobami s tělesným postiţením. Odbor sociálních věcí MěÚ Hustopeče se sídlem Dukelské náměstí 22, Hustopeče. S vedoucí sociálního odboru byly domluveny rozhovory se sociálně vyloučenými osobami. Rozhovory probíhaly přímo v prostorách Městského úřadu Hustopeče. Odbor sociálních věcí MěÚ Hustopeče se sídlem Dukelské náměstí 22, Hustopeče. Prostřednictvím odboru sociálních věcí byly kontaktovány tři maminky dětí s mentálním postiţením. Rozhovory proběhly v bydlišti respondentek. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

10 V. ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.1. POPIS A STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY Sběr dat probíhal formou dvou skupinových diskusí a také dotazníkového šetření. Realizována byla skupinová diskuse s rodiči dětí s těţkým mentálním a kombinovaným postiţením, zúčastnilo se jí 16 rodičů a 3 zástupci poskytovatele. Realizována byla také skupinová diskuse členů Svazu tělesně postiţených, které se zúčastnilo 8 osob, včetně předsedkyně sdruţení. Dotazováno bylo 9 respondentů - osob se zdravotním postiţením. Jednalo se konkrétně o: 5 uţivatelů sociální sluţby Diakonie ČCE středisko Betlém, 3 maminky - opatrovnice dětí se zdravotním problémem v domácí péči a 1 osoba se zdravotním postiţením v domácí péči V. 2. ANALÝZA SKUPINOVÉ DISKUSE SKUPINA RODIČŮ DĚTÍ S TĚŢKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŢENÍM V.2.1. ZVOLENÁ METODIKA Na základě dohody s koordinátorem KPSS byl pro zkoumání této cílové skupiny zvolen kvalitativní přístup focus group (skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a identifikovat detailněji potřeby této skupiny uţivatelů sociálních sluţeb. V.2.2. ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE Skupinová diskuse byla realizována dne odpoledne a zúčastnilo se jí celkem šestnáct rodičů dětí s těţkým zdravotním postiţením a tři zástupce Domova Narnie. Místem konání skupinové diskuse byly prostory domova Narnie. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

11 Podkladem pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse dále rozvíjely. Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán formou videonahrávky. V.2.3. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ DISKUSE A JEJÍ PRŮBĚH Skupinové diskuse se zúčastnila nadstandardně početná skupina osob. Část účastníků vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti. Část diskutujících byla méně komunikativní. V rámci diskuse byla identifikována řada inspirativních názorů a námětů, o kterých se domníváme, ţe mohou být pro zadavatele vyuţitelné v procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. V.2.4. VÝSLEDKY SKUPINOVÉ DISKUSE Účastníci diskuse, rodiče dětí z Domova Narnie, shodně uváděli, ţe jsou velmi spokojeni s péčí o své potomky, s tím, ţe své děti nemuseli dát do nějakého ústavu, ale ţe v Morkůvkách je dětem poskytnut opravdový druhý domov. Velmi pozitivně hodnotili to, ţe jde o zařízení malého typu, kde lze vytvořit domácí prostředí. Dále je pro rodiče velmi důleţité, ţe je zde věnována mimořádná péče krmení dětí, které to potřebují, coţ v zařízení ústavního typu, dle názoru rodičů, není moţné. Vysoce pozitivně bylo hodnoceno také to, ţe se v Morkůvkách snaţí děti co nejvíce aktivizovat. Při detašovaném pracovišti školy je zřízena dílna, kde děti mohou vyrábět různé výrobky. Zazněl názor: Kluk se řízl. Ale byl šťastný, co dokázal. V Domově Narnie často pomáhají dobrovolníci. Častá je jejich účast v letních měsících, kdy si pečovatelé berou volno. Jejich práce je rodiči i vedením Domova Narnie velmi ceněna. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

12 Problém č. 1 Absence následné péče Děti mohou být v zařízení Domov Narnie dokud neukončí desetiletou školní docházku, přičemţ konečná hranice je stanovena na 26 let věku. Většině dětí zde končí moţnost pobytu dříve. Rodiče jednohlasně artikulovali obavy o následnou péči. Bylo vyřčeno, ţe jistá moţnost následné péče existuje, a to v domově Arkénie v Brumovicích. Kapacita je však nedostačující. Problem č. 2 Řešení dovolených a víkendů Pro rodiče z ORP Hustopeče není dovolená nebo volný víkend problémem. Provoz v zařízení je celoroční, tedy i o prázdninách. Rodiče dětí z domova Narnie mohou jet bez obav na dovolenou, protoţe dítě zanechávají ve známém prostředí a s lidmi, na které je zvyklé. A naopak, jestliţe jedou na dovolenou s dítětem, je ze stacionáře uvolněno. Rodiči jsou vítány i tzv. odlehčovací víkendy, které jsou v nabídce. Děti zde mají program a rodiče mohou nabrat síly. Na otázku, zda by rodiče o víkendech, které tráví s dětmi, vyuţili pomoc asistenta, ojediněle odpověděli, ţe ano. Tuto potřebu vyjádřila např. maminka, dle kontextu výpovědi ţijící bez partnera, dvou odrostlých dětí s postiţením, a to z důvodu fyzické náročnosti péče o ně (u oblékání a přenášení apod.). Asistenta by vyuţila především v pondělí ráno, kdyţ obě děti vypravuje do stacionáře. V pondělí ráno jsem na hranici svých sil. Příprava dětí mně trvá tři hodiny. Jezdíme pravidelně pozdě do školy. Máme už domluvenou výjimku s vedením Narnie. Většina rodičů zvládá víkendy s dětmi bez problémů sama, jiní s pomocí prarodičů a jiných členů rodiny. Ojediněle hovořili rodiče o tzv. respitní sluţbě o víkendech. V jednom případě se např. jednalo o pracovnici ze stacionáře z Hodonína, takţe šlo o zkušenou osobu a rodina byla s touto sluţbou velmi spokojena. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

13 Problém č.3 Informační potřeby Rodiče hodnotí celkově situaci v oblasti informovanosti o moţnostech vyuţívání sociálních sluţeb jako stále se zlepšující. Nejčastěji se však informace přenášejí zprostředkovaně, přímo mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením. Praktičtí dětští lékaři jsou nyní již na lepší úrovni než dříve, co se týče poskytování informací, avšak ještě mají rezervy. Musím si zjistit, co je potřeba, pak to doktorovi řeknu a on tam pak dá štempl. Pozitivněji hodnoceny byly lázně, jednak informovanost a ochota personálu, a jednak to, ţe se zde vytváří společenství rodičů řešící podobný problém a tedy přirozený přenos praxí ověřených rad mezi nimi. Ochota poskytnout informace na úřadech a ochota úředníků je stále větší. Vţdy je to však individuálně závislé na konkrétní osobě úředníka, jeho erudici, schopnostech a především ochotě pomoci. Požadavek na lidskou kvalitu úředníků se obtížně splňuje. Doklad jako o vzdělání neexistuje. V. 3 ANALÝZA SKUPINOVÉ DISKUSE SKUPINA ČLENŮ SVAZU TĚLESNĚ POSTIŢENÝCH V.3.1 ZVOLENÁ METODIKA Pro zkoumání této cílové skupiny byl zvolen kvalitativní přístup focus group (skupinová diskuse). Důvodem zvolení této metody byl zájem identifikovat hlubší vhled do zkoumané problematiky a identifikovat detailněji potřeby této skupiny uţivatelů sociálních sluţeb. Tato metoda byla aplikována po dohodě s koordinátorem KPSS ORP Hustopeče. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

14 V.3.2 ORGANIZACE SKUPINOVÉ DISKUSE Skupinová diskuse byla realizována dne dopoledne. Zúčastnilo se jí celkem osm členů místní organizace Svazu tělesně postiţených včetně předsedkyně. Diskusnímu setkání byl přítomen také koordinátor KPSS Hustopeče. Místem konání skupinové diskuse byly prostory Městského úřadu Hustopeče. Podkladem pro průběh diskuse byl scénář s jednotlivými indikátory a otázkami, které se v rámci diskuse dále rozvíjely. Průběh diskuse byl pro účel vyhodnocení zaznamenán formou audionahrávky. V.3.3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKŮ DISKUSE A JEJÍ PRŮBĚH Nejedná se přímo o uţivatele sociálních sluţeb, ale spíše o potencionální uţivatele. Jde však o velkou skupinu osob, a řídící skupina KPSS projevila zájem tuto skupinu do výzkumu zahrnout. Podstatná část účastníků skupiny vykazovala po celou dobu konání diskuse vysokou míru komunikativnosti. Část diskutujících byla méně komunikativní. V rámci diskuse nebyly identifikovány nějaké zásadní poţadavky, ale zaznělo několik inspirativních názorů a námětů, o kterých se domníváme, ţe mohou být pro zadavatele vyuţitelné v procesu komunitního plánování sociálních sluţeb. V.3.4 VÝSLEDKY SKUPINOVÉ DISKUSE Předsedkyně Svazu tělesně postiţených v úvodu představila sdruţení. Jde o největší organizaci v rámci okresu, zahrnující 439 členů. Šíře akcí organizovaných tímto sdruţením Svazu tělesně postiţených je rozsáhlá. Páteřní činností organizace Svazu tělesně postiţených je organizace rekondičních pobytů. Dále sdruţení organizuje hromadné výlety za kulturou nebo např. do termálních lázní. Novým projektem je pořádání jazykového a počítačového kurzu pro osoby s tělesným postiţením a seniory. Na podzim bude pořádán Den sociálních sluţeb ve spolupráci s Městským úřadem Hustopeče, Ligou vozíčkářů a firmou Medico. Formou stánků se budou prezentovat kompenzační pomůcky. Osoby s tělesným AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

15 handicapem se seznámí snovými typy kompenzačních pomůcek na vlastní oči a budou si je moci i vyzkoušet. Problém č. 1 Absence flexibilní asistenční sluţby Na základě výpovědí konkrétních respondentek absentuje na Hustopečsku flexibilní asistenční sluţba. Respondenky se celodenně starají o svého postiţeného, coţ je pro ně velmi náročné. Potřebovaly by asistenci v době své nemoci, v době, kdy vyřizují záleţitosti na úřadech a někdy přes noc, aby se mohly zúčastnit akcí pořádaných Svazem tělesně postiţených. Chtěla bych jezdit se STP na výlety, ale není to možné. Někdo se musí postarat o maminku. Předsedkyně Svazu tělesně postiţených konstatovala, ţe je otevřena nová sociální sluţba a to konkrétně odlehčovací sluţba při Charitě v Němčičkách. Je zde zajištěn i svoz. Respondentkami však byla jako optimální pomoc označena asistence přímo v domácnosti a navíc spíše v odpoledních, případně večerních hodinách. Problem č. 2 Absence klubu seniorů Většina respondentů projevila zájem o pravidelné setkávání se při zájmové činnosti. Problémem je vytipování vhodného prostoru a především dobrovolníka, který by byl ochoten ujmout se funkce správce. Předsedkyní sdruţení bylo řečeno, ţe místnost byla Svazu tělesně postiţených dříve nabídnuta Penzionem pro seniory v Hustopečích. Tehdy však nebyl členskou základnou projeven výraznější zájem. Problém č.3 Absence zásobování léky v malých obcích Na základě výpovědi respondentky absentuje konkrétně v Šakvicích sluţba, která by osobám se zdravotním postiţením a seniorům ţijícím osaměle, přivezla léky z města. Do této obce dojíţdí dvakrát za týden zdravotní sestra a jedenkrát týdně lékař, který léky předepíše, absentuje však sociální sluţba, která by ve městě léky vyzvedla a přivezla. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

16 Problém č. 4 Absence domova pro seniory Byla identifikována absence sociální sluţby domov pro seniory. Penzion pro seniory jiţ existuje, ale návazná sociální sluţba pro jiţ méně soběstačné seniory, schází. Chybí mezistupeň. Je zde penzion a potom ošetřovatelská lůžka v nemocnici. Předsedkyní sdruţení byli ostatní členové ubezpečeni, ţe projekt domova pro seniory se jiţ rozpracovává a v současné době jsou jiţ schváleny prostředky na stavbu. V.4 ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V.4.1 POPIS A STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY Dotazováno prostřednictvím dotazníku bylo 10 respondentů 5 uţivatelů sociální sluţby Diakonie ČCE středisko Betlém, 3 maminky (opatrovnice) s dětmi se zdravotním postiţením v domácí péči a 1 osoba se zdravotním postiţením v domácí péči a 1 uţivatel společně s opatrovníkem v Penzionu pro seniory v Hustopečích. Z toho: 4 respondenti v domácím prostředí rodinný dům, byt 2 respondenti v domácím prostředí dům s pečovatelskou sluţbou 5 respondentů v pobytovém zařízení sociálních sluţeb domov pro osoby se zdravotním postiţením, domov se zvláštním reţimem, příp. domov pro seniory (Diakonie ČCE středisko Betlém) Skupina osoby se zdravotním postiţením Jednalo se o tato postiţení: pohybové problémy (3) (pravostranné ochrnutí, atd.), roztroušená skleróza (2), mentální postiţení III. Stupně (2), epilepsie a tělesné postiţení. Věk respondentů uţivatelů sociálních sluţeb Průměrný věk respondentů byl 48,85 let. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

17 Obec, ve které jsou respondenti přihlášeni k trvalému pobytu: VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JSTE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Jednalo se o volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí. Klobouky u Brna 2 Brno 2 Ţatčany 1 Hustopeče 1 Šitbořice 1 Prostředí, ve kterém respondenti ţijí V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŢIJETE? V domácím prostředí rodinný dům, byt 1 V domácím prostředí dům s pečovatelskou sluţbou * 1 V pobytovém zařízení sociálních sluţeb (domov pro seniory, domov se zvláštním reţimem) ** 5 Střídavě v zařízení sociálních sluţeb nebo v domácím prostředí 0 Jiná odpověď 0 * Domácí prostředí - dům s pečovatelskou službou. Respondent zde ţije 14 let a o zařízení se dozvěděl v nemocnici od lékaře. S vyřizováním záleţitostí ohledně umístění do domova s pečovatelskou sluţbou mu pomohla sociální pracovnice a rodinní příslušníci. ** Pobytové zařízení sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem. příp. domov pro seniory Průměrně v zařízení pro sociální sluţby ţijí respondenti 4 roky, nejčastěji o zařízení uţ věděli, protoţe jej uţ dříve navštěvovali (2), nebo se o zařízení dozvěděli v jiných zařízeních (Ústav sociální péče Zašová, DPS). Vyřízení ţádosti ohledně umístění do zařízení si respondenti nejčastěji zařizovali sami (2), ale pomohla i rodina, známí nebo pracovníci Betléma. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

18 Spontánní odpověď respondentů na otázku ohledně potřeby pomoci jiných lidí a vyuţívání jejich pomoci S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŢEMI VÁM NĚKDO POMÁHÁ? JAKOU POMOC JINÝCH LIDÍ VYUŢÍVÁTE? Jednalo se o volnou otázku, bez nabízených variant odpovědí. Komplexní péči mi zajišťují pracovníci Betléma 3 Jsem zcela závislý na pomoci asistenta při veškerých činnostech 24 hodin denně 1 Jsem napůl soběstačný(á), pomáhají mi pracovníci Betléma 1 Vyuţívám pomoci zaměstnanců Betléma 1 Odpovědi respondentů na vyuţití pomoci jiných osob při konkrétně jmenovaném výčtu. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, OBLÉKÁNÍ APOD.? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 2 Ano, zcela 4 Nejčastěji respondentům pomáhají s touto sluţbou Betlém - pracovníci zařízení (klíčová pracovnice) (4) a asistent (2). VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (DOVOZ OBĚDŮ, DONÁŠKA NÁKUPŮ)? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 3 Ano, zcela 4 Nejčastěji respondenti při zajištění stravy vyuţívají pomoc zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

19 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S BĚŢNÝM ÚKLIDEM? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 S běţným úklidem pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S MIMOŘÁDNÝM ÚKLIDEM (MYTÍ OKEN, VĚŠENÍ ZÁCLON)? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 0 Ano, zcela 7 S mimořádným úklidem pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), asistent a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB S DROBNÝMI OPRAVAMI? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 0 Ano, zcela 7 Drobné opravy v bytech zajišťují respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (6), respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB U DROBNÝCH ZDRAVOTNÍCH OŠETŘENÍ (PŘEVAZY, INJEKCE, MĚŘENÍ TLAKU)? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 Drobná zdravotní ošetření zajišťují pro respondenty nejčastěji zaměstnanci zařízení (3), zdravotní sestry (2) i asistent. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

20 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI ZAŘIZOVÁNÍ NA ÚŘADECH, NA POŠTĚ VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘŮ? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 1 Ano, zcela 6 Při zařizování konkrétních záleţitostí pro respondenty na úřadech a poště pomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (3), asistent (2), respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI DOPRAVĚ K LÉKAŘI NEBO NA ÚŘAD? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 0 Ano, zcela 6 Při dopravě k lékaři nebo na úřad vyuţívají respondenti nejčastěji zaměstnance zařízení (5) i asistenta. VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI DOPRAVĚ NEBO DOPROVODU ZA ZÁLIBAMI, KULTUROU, ZÁBAVOU APOD.? Ne, nevyuţívám 0 Ano, částečně 1 Ano, zcela 6 Při dopravě nebo doprovodu za zálibami, kulturou a zábavou vyuţívají respondenti nejčastěji zaměstnance zařízení (5), asistenta a respondentovi v domácí péči vypomáhá rodina. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

21 VYUŢÍVÁTE POMOCI JINÝCH OSOB PŘI MASÁŢI, REHABILLITACI, CVIČENÍ? Ne, nevyuţívám 1 Ano, částečně 1 Ano, zcela 5 S masáţemi, rehabilitacemi a cvičením vypomáhají respondentům nejčastěji zaměstnanci zařízení (5), respondent v domácí péči vyuţívá placených sluţeb odborníků. Jiný druh pomoci, který respondenti potřebují je zastoupen ve výčtu jen minimálně, jedná se o ojedinělé případy, kdy respondenti uvedli nad rámec např. internet, holení, stříhání, ergoterapie, fyzioterapie, chodítko, dovolená a opět vyuţívají nejčastěji pomoci pracovníků zařízení, ale i asistenta či placené sluţby odborníka. Sluţba - druh pomoci, která je zřízena a existuje, ale respondent ji nemůţe z nějakého důvodu vyuţívat CHTĚLI BYSTE VYUŢÍVAT NĚJAKÝ JINÝ DRUH POMOCI (PŘÍPADNĚ KONKRÉTNÍ SLUŢBU), O KTERÉ VÍTE, ŢE EXISTUJE (JE ZŘÍZENA), ALE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŢETE? Ano 2 Ne 5 Sluţby, které existují, ale respondenti je nemohou z nějakého důvodu vyuţívat: - masáţe - vycházky Jak jste se o této sluţbě dozvěděl(a)? - dcera dostala informaci z práce AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

22 Důvody, které brání respondentovi vyuţívat sluţbu, o kterou má zájem, ale vyuţívat ji nemůţe: JAKÉ DŮVODY VÁM PŘÍPADNĚ BRÁNÍ VE VYUŢITÍ TOHOTO DRUHU POMOCI (SLUŢBY)? PROČ DANOU POMOC (SLUŢBU) PŘÍPADNĚ NEVYUŢÍVÁTE JIŢ NYNÍ? Sluţba je pro mě drahá a nemohu si to dovolit. 0 Nevyhovuje mi doba, ve které je sluţba poskytována. 0 Je to daleko, sluţba pro mě není dobře dopravně dostupná. 1 Sluţba je plně obsazena. 0 Nesplňuji podmínky. 0 Odmítli mě bez udání důvodu. 0 Brání mi zdravotní stav. 0 Jiný důvod. 1 Jiný důvod: nedostatek pečovatelek, 1 na dvě osoby V případě zájmu o nějakou novou sluţbu nebo druh pomoci odpovídali respondenti, zda ví a mají někoho, na koho by se mohli v tomto případě obrátit: VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE CHTĚL(A) VYUŢÍT NĚJAKOU NOVOU SLUŢBU NĚJAKÝ NOVÝ DRUH POMOCI? Ano 5 Ne 2 Nevím 0 V případě, ţe respondenti věděli, na koho se obrátit v případě zájmu o vyuţití nové sluţby nebo druhu pomoci, uvedli nejčastěji klíčová pracovnice (3), pracovníci zařízení (asistent) nebo odborná lékařka a sluţby rozvozu obědů. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

23 Informovanost respondentů o moţnostech pomoci, sluţbách pro osoby se zdravotním postiţením apod.: MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŢNOSTECH POMOCI, SLUŢBÁCH PRO SENIORY APOD.? Ano 2 Ne 3 Nevím, nedokáţi na otázku odpovědět 1 Jiná odpověď 1 Jiná odpověď: klientka zatím neví, ale bude se o to zajímat. Jaké informace Vám schází? Respondenti uvedli, ţe jim schází tyto informace: Nevím, jaké výhody má důchodcekdyţ se nepídíte, nic se nedozvíte. Co si nenajdu na internetu, to nevím. Problémy, které v současné době respondenti řeší a neví na koho se obrátit: ŘEŠÍTE V SOUČASNÉ DOBĚ NĚJAKÉ POTÍŢE, PROBLÉMY, SE KTERÝMI NEVÍTE NA KOHO SE OBRÁTIT? Ano 2 Ne 5 Nevím a neodpověděl 0 Respondenti, kteří neví, na koho se v současné době se svými potíţemi obrátit následně uvedli, ţe se jedná o následující potíţe: nemoţnost vycházek, jsou-li placeny, klientka nemá prostředky; Odešel mi manţel, chce se nechat rozvést - nevím na koho se obrátit, protoţe já se rozvést nechci. Ochota respondentů dojíţdět za sluţbou (druhem pomoci), v případě, ţe by nebyla dostupná v rámci města V PŘÍPADĚ, ŢE BY VÁMI POŢADOVANÝ DRUH POMOCI (SLUŢBA) NEBYL(A) DOSTUPNÝ(Á) V RÁMCI VAŠEHO MĚSTA, JSTE OCHOTEN(A) ZA SLUŢBOU DOJÍŢDĚT? Ano, do krajského města 0 Ano, ale pouze do spádového města 1 AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

24 Ne, za pomocí (sluţbou) nejsem ochotná(ý) dojíţdět, měla by být poskytována v místě bydliště 1 Jiná odpověď 5 Jiná odpověď: neuvaţuji o této moţnosti (2); s asistentem ano; bez pomoci jiné osoby se nemůţu pohybovat; potřebuji, aby sluţba spíše přijela za mnou nebo s pečovatelkou. Ochota platit za pomoc (sluţbu), o kterou by měl respondent zájem: V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE O TUTO POMOC (SLUŢBU) MĚLA ZÁJEM, JSTE OCHOTEN (OCHOTNA) JI PLATIT? Ano, jsem ochotna platit plnou cenu 2 Ano, jsem ochotna si částečně doplatit 0 Ne měla by být poskytována zdarma 2 Nevím, nedokáţu na otázku odpovědět 0 Jiná odpověď 3 Jiná odpověď: záleţí na výši, podle okolností bych se rozhodl; nevyţaduji jiné sluţby; myslím, ţe bychom měli mít alespoň slevu, kdyţ uţ ne zdarma. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

25 Preference respondentů o způsobu pomoci a péči: V PŘÍPADĚ, ŢE BYSTE SI MOHL(A) VYBRAT, JAKÉMU ZPŮSOBU POMOCI A PÉČI O VAŠI OSOBU BYSTE DAL(A) PŘEDNOST? Ţít v domácím prostředí s pomocí rodinných příslušníků, blízkých osob 2 Ţít v domácím prostředí s vyuţitím sluţeb profesionálů např. pečovatelek přímo doma 0 Ţít v domácím prostředí s příleţitostným pobytem v zařízení sociálních sluţeb 0 Ţít v zařízení sociálních sluţeb poskytujícím dlouhodobý pobyt (např. domov pro seniory apod.) 3 Nevím, nedokáţu posoudit Jiná odpověď 2 Jiná odpověď: neuvaţuji o moţnostech; ţít přizpůsobený podmínkám pro pohyb na vozíku. doma není moţné, můj dům není MÁTE DOSTATEK PODPORY A PŘÍLEŢITOSTÍ K AKTIVNÍMU ZPŮSOBU ŢIVOTA? Ano 6 Ne 1 Kdo a nebo co vám pomáhá? - "S pečovateli navštěvujeme kulturní akce a pořádáme výlety." - "Pečovatelky nám pomáhají s kulturním životem, chodíme do knihovny." - správce Betléma - pracovníci v Betlémě - "Klíčová pracovnice nás učí ruční práce, tkaní a pak výrobky prodáváme." - asistent Co myslíte, ţe je třeba udělat, aby se tento stav změnil? - Kdyby existoval nějaký dobrovolník, který by mohl klientům pomáhat s vykonáváním jejich zálib např. chodit na ryby, do přírody, do divadla. AUGUR Consulting s.r.o., Vinařská 5/A1, Brno, tel.: ,

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

2010 Dotazník - senioři obec: celkem

2010 Dotazník - senioři obec: celkem Dotazník - senioři obec: celkem Poř. číslo Otázka Text odpovědi. Pohlaví Muž Žena. Věk méně než 55 let 55 - let 5-7 let 75-8 let 85 - let let a více. Nejvyšší dosažené vzdělání bez vzdělání základní vzdělání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE

ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE ŠETŘENÍ MEZI STÁVAJÍCÍMI A POTENCIÁLNÍMI UŽIVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBCÍCH ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno Ing. Roman Chmelař RNDr. Kateřina

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR?

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR? Gender Studies, o.p.s. 8. 8. 2013 ppm factum research Tematické okruhy prezentace Metodika výzkumu Péče o blízké Slaďování práce a péče o blízké Alternativní formy

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí

Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí ~ nt -, * * ** * * ** evropský sociální * fond v ČR EVROPSKÁUNIE PJ-i'i OPER~ČNí PROGRAM LlDSKE ZDROJE Mapování sociálních potřeb občanů Nového Jičína a okolních obcí Vážení spoluobčané, naším hlavním

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA

ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA Návštěva odborných lékařů v době pobytu Nejbližší osoby ŽADATEL ŽÁDOST O PŘIJETÍ PACIENTA DO ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Příjmení: Jméno: Titul: Datum narození: Příspěvek na péči: ANO stupeň: NE Adresa trvalého

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů v obcích Prácheňska Zjišťovali jsme, s jakými problémy se potýkají senioři na Prácheňsku a jejich rodiny, a s čím potřebují pomoci. Zjišťování probíhalo v dubnu 2007.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov )

Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Příloha č. 2 Sociální dotazník domova pro osoby se zdravotním postižením Nalžovický zámek, p. s. s. (dále jen Domov ) Jméno a příjmení: Jak si přejete být v Domově oslovován? Příjmením Jménem s vykáním

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 1. 2006 Pracovní skupina č.1 (péče o seniory) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení pracovních

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných sociálních a navazujících služeb pro rodiny s nezaopatřenými a těžce zdravotně postiženými dětmi ve správním území

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími

Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími Informace o výzkumu mezi rodinnými pečujícími PhDr. Eva Křížová, Ph.D., Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce v rámci projektu "Podpora rozvoje

Více

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41)

Dotazník č Menšiny. Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) : Dotazník č. 5 - Menšiny Kompletní třídění prvního stupně (N = 41) Vysvětlivky k údajům v tabulkách: N = počet vyplněných dotazníků v dané cílové skupině respondentů. Relativní četnost = procentuální

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyhodnocení dotazníků spokojenosti od klientů DpS Bechyně Vyplněný dotazník spokojenosti vrátilo k vyhodnocení z celkem 51 klientů pohlaví počet muž 14 žena 37 73% 27% muž žena INFORMACE 1. Měl/a jste

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením

Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku. Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 15.11. 2007 Program jednání: 1. doplnění a schválení vize

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více