Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis"

Transkript

1 název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/ název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: místo: Vančurova 17 Znojmo Program: Zápis: 1. Přivítání, prezence, zahájení, představení se navzájem 2. Představení projektu Střednědobý plán rozvoje soc. služeb Znojemska 3. Sestavení skupiny, plán a místo schůzek 4. Seznámení s realizací výzkumu, příprava na výzkum potřeb uživ. sociál. služeb 5. Kde oslovit uživatele 6. Příprava informačního letáčku k dané cílové skupině 7. Diskuse 1. Přivítání, prezence, zahájení - vzájemné představení členů skupiny - představení metodičky KPSS Ph.Dr. Kateřina Kubalčíková Ph.D. 2. Představení projektu Střednědobý plán rozvoje soc. služeb Znojemska - projekt financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - realizace získané finance: tis % hrazený - odborným metodikem KPSS v rámci projektu bude: PhDr. Kateřina Kubalčíková Ph.D. - seznámení s 10-ti klíčovými aktivitami - viz. příloha č. 1 - předložen byl harmonogram realizace jednotlivých aktivit - viz. příloha č Sestavení skupiny, plán a místo schůzek - Vedoucí pracovní skupiny zůstává: Jana Svobodová - Skupina se bude setkávat každou druhou středu v měsíci od 14 hodin - Místa setkávání v místech působení členů skupiny ( září Denní stacionář sv. Damiána Hradiště; říjen Vídeňská 25, listopad Zámečnická 20 ) - Zůstává název Osoby se zdravotním postižením - Členové skupiny budou oslovovat další uživatele k účasti na KP - Bude uskutečněná schůzka všech členů skupiny, včetně nových členů, zaměřená na význam a smysl KP 4. Seznámení s realizací výzkumu, příprava na výzkum potřeb uživ. sociál. služeb - PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. informovala o připravovaném výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb - AUGUR consalting, s.r.o. - Členové skupiny obdrželi metodologii k výzkumu a dotazník pro osoby se zdravotním postižením a pečovatele - Členové zašlou připomínky k dotazníku, čemu neporozuměli, co je potřeba přizpůsobit, vysvětlit, rozepsat apod. a návrhy témat do dotazníku, co dalšího chceme zjišťovat do 25.8

2 - Zapojíme také osoby s duševním onemocněním - p. Plchová 5. Kde oslovit uživatele - členové skupiny vytipují respondenty ze svých kontaktů, princip sněhové koule - je důležité zaměřit se na uživatele mimo Znojmo (SO ORP Znojmo=110 obcí) 6. Příprava informačního letáčku - vytvoří pracovní skupina - členové zašlou návrhy textu informačního letáčku pro veřejnost do náborový leták do pracovní skupiny - letáček je určen veřejnosti, uživatelům, apod. k informování o práci naší skupiny - letáček s informacemi o práci pracovní skupiny bude vytisknut oboustranně ve formátu 21 x 10 cm - měl by obsahovat: o jakou pracovní skupinu se jedná, o co se zajímáme, co je účelem, leták by měl na první pohled zaujmout (kontaktní údaje na organizátory pracovního setkání) - členové připraví především text, který bude leták obsahovat - leták je určen k - získávání nových členů do skupiny - předávání informací veřejnosti, obcím o existenci skupiny, činnosti dobrovolníků v této skupině Brožura - průvodce sociálními službami - každá pracovní skupina vypracuje ty sociální služby, které se vztahují k její cílové skupině - brožura bude sloužit jako kompletní přehled sociálních služeb zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pro laickou veřejnost smyslem této brožury je přiblížit jednotlivé služby široké veřejnosti tak, aby po přečtení této brožury věděli, co jaká služba nabízí, k čemu a komu slouží ( ne opisovat zákon, ale vyjádřit vlastními slovy, srozumitelně pro širokou veřejnost) - pracovní skupina,,ozp vypracuje (= popište svými slovy) tyto sociální služby: - Osobní asistnce - Průvodcovské, předčitatelské služby - Podpora samostatného bydlení - Denní stacionář - Týdenní stacionář - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Chráněné bydlení - Raná péče - Tlumočnické služby - Služby následné péče - Sociálně terapeutické dílny - Sociální rehabilitace - definice sociálních služeb dle zákona týkají se cílové skupiny seniorů, jsou uvedené v příloze 7. Diskuse - informace Marty Holátkové o projektu Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením - informace o akci Národního divadla Brno pro skupiny obyvatel se sníženou možností dopravy - návrh na společnou prezentaci stávajících soc. služeb a komunitního plánování v Týdnu sociálních služeb např. na Horním náměstí Znojmo (formou výstavek výrobků, vystoupení, letáčky, brožurky apod..) Členové zašlou svou představu prezentace své služby

3 Úkoly - shrnutí: Členové zašlou všechny úkoly vedoucí Janě Svobodové na mail : do určených termínů, ta následně přepošle přehled koordinátorce Lucii Rockové - uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny - vysvětlivky ke zkratkám k níže uvedeným úkonům: T termín splnění O odpovědná osoba 1/10 úkol číslo 1 roku Úkol 1/10: zaslat návrhy témat do dotazníku + připomínky k dotazníku k výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb (viz bod č. 4 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 2/10: zaslat návrhy informačního letáčku KP (viz bod č. 6 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 3/10: připravit si definice vybraných sociál. služeb srozumitelných pro veřejnost (viz bod č. 6 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 4/10: zaslat představu prezentace své poskytované služby na Týdnu sociálních služeb (viz bod č. 7 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny Přílohy: 1. Klíčové aktivity 2. Harmonogram projektu 3. Definice sociálních služeb dle zákona, které se týkají cílové skupiny seniorů 4. Metodologie,,Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje 5. Dotazník pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením Ve Znojmě dne Jana Svobodová vedoucí pracovní skupiny

4 název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Klíčové aktivity realizace červen květen Rozvíjení organizační struktury plánování - setkávání pracovních skupin a organizační skupiny Cílem je zajistit pevnou organizační strukturu procesu plánování, reagující na aktuální situaci v regionu a na potřeby procesu komunitního plánování. K zajištění kvalitního a plnohodnotného procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku je zapotřebí upevňovat a rozvíjet organizační strukturu celého procesu. Základem je organizační skupina, která má 9 členů (jednání vede a řídí koordinátor), pracovní skupiny, které řeší konkrétní úkoly definované organizační skupinou. Členové pracovních skupin jsou odborníky na problematiku cílových skupin, které jsou v rámci pracovních skupin řešeny. Pracovní skupiny v rámci projektu budou celkem 4 se zaměřením na tyto cílové skupiny: 1.)seniory 2.)osoby handicapované 3.)děti,mládež a rodinu 4.)osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Zjišťované potřeby v oblasti sociálních služeb na daném území musejí být formulovány všemi, kterých se dotýkají. Ti kdo jsou ochotni se do procesu zapojit, mají právo o svých potřebách a očekáváních hovořit. V celém procesu je zapojeno na 40 dobrovolníků z řad veřejnosti,uživatelů a odborníků. Organizační skupina zadává a definuje pracovním skupinám úkoly, na kterých mají pracovat a sleduje jejich plnění a následně vyhodnocuje výstupy pracovních skupin. Pracovní skupiny zjišťují potřeby své cílové skupiny,řeší konkrétní úkoly,témata, problémy dané cílové skupiny. Výstupy: -fungující organizační struktura reagující na konkrétní potřeby -zápisy z jednání organizační skupiny a pracovních skupin -definované a konkrétně rozpracované priority v sociální oblasti -Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku Materiální zajištění procesu plánování Hlavním cílem této aktivity je zajistit takové materiální a technické zázemí a podmínky pro plánování sociálních služeb, aby bylo dosaženo jednotlivých cílů projektu a byl vytvořen kvalitní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska. Zařízení a vybavení bude nakupováno po zjištění cenových nabídek, tak aby byly finanční prostředky využity hospodárně,efektivně a finanční částky byly adekvátní danému zboží. 03 Zapojení mikroregionů (svazku obcí) Znojemska Aktivitou projektu je realizace komunitního plánování-plánování rozvoje sociálních služeb na regionální úrovni,kterou je SO ORP Znojmo čítající 110 obcí některé z nich jsou sdruženy v mikroregionech.nutné je zapojit obce Znojemska do procesu, motivovat je,informovat a spolupracovat s nimi. Dílčí činnosti budou v kompetenci organizační skupiny.

5 Při zahájení projektu proběhne zapojení partnerů/mikroregionů/, bude uskutečněn osobní kontakt formou výjezdů na schůzky konané danými mikroregiony-budou předány informace o procesu i v souvislosti s analýzami zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a se zpracováním sociodemografické analýzy V průběhu celého projektu bude aktivně jednáno s jmenovanými zástupci partnerů.ti budou mikroregiony informovat o aktuálním dění v procesu plánování. Následně budou mikroregiony informovány o přípravě připomínkovacího řízení ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. Po ukončení připomínkovacího řízení,zapracování připomínek do SPRSS Znojemska a vytvoření finální verze SPRSS Znojemska bude tato veze prezentována jednotlivým mikroregionům pro následné schválení jejich zastupitelstvy/výbory/. Veřejnost Znojemska bude informována a zapojena do procesu plánování sociálních služeb prostřednictvím informačních aktivit, které jsou podrobně popsány v klíčové aktivitě č.07 a publicitě projektu. Výstupy: -počet spolupracujících mikroregionů (9)- počet uzavřených smluv o partnerství -počet uskutečněných seminářů a informačních akcí -počet zúčastněných osob -vydání "Průvodce sociálními službami" 04 Zpracování socio - demografické analýzy regionu Znojemska Důležitým vstupním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska je zpracovaná socio-demografická analýza. Při zadávání zpracování této analýzy se budeme řídit metodikami pro plánování sociálních služeb a příručkou Kritéria kvality plánování sociálních služeb. Cílem je zajistit demografickou charakteristiku regionu, se kterou budou pracovat jednotlivé pracovní skupiny a organizační skupina tak, aby mohly nastavit síť sociálních služeb také v souladu s demografickými potřebami regionu. V rámci zpracování socio-demografické analýzy budou zjišťovány tyto okruhy informací: - základní popis území - města Znojma a mikroregionů spadajících do spádové oblasti města Znojma obce s rozšířenou působností - popis vybraných demografických dat těchto území - vývoj počtu obyvatel - demografický pohyb - struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku - prognóza počtu obyvatel - kriminalita - popis cílových skupin, pro které budou sociální služby na Znojemsku plánovány Výstup aktivity: - zpracovaná socio-demografická analýza 05 Zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Důležitým vstupním podkladem pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů(externí zpracování dodavatelem), která poskytuje základní přehled o potřebách poskytovatelů sociálních služeb, pomáhá zjistit nedostatky v oblasti poskytovaných služeb a zjišťuje oblasti, kde lidem žádná sociální služba nepomáhá. Dále zajistí přehled o současně poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích a mapuje potřeby zadavatelů 9 mikroregionů Znojemska a města Znojma v oblasti poskytování sociálních služeb.

6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb bude podkladem pro porovnání stávajícího stavu nabízených služeb s potřebami uživatelů a bude relevantní součástí dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. V současné době je ve SO ORP Znojmo 12 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 35 sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Součástí analýzy bude zpracování analýzy finančních toků v sociálních službách v regionu. Analýza poskytovatelů sociálních služeb bude sloužit jako podklad pro vytvoření Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a interaktivní webové databáze sociálních služeb. Výstup aktivity: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, kterou budou získány následující informace: -počet poskytovatelů sociálních služeb Znojemska -přehled poskytovatelů sociálních služeb -analýza finančních toků -počty uživatelů -druhy poskytovaných služeb -kapacita zařízení -počty a druh klientů -čekací doba na umístění do zařízení -názory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb -potřeby poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 06 Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Klíčová aktivita číslo 6-Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a vznik interaktivní webové databáze poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o zpracování 2. aktualizovaného vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, za účelem zvyšování informovanosti veřejnosti,uživatelů a zadavatelů sociálních služeb a zlepšení orientace v sociálních službách. Náplní bude sběr dat/informací od poskytovatelů sociálních služeb a navazujících pomáhajících organizací. K tvorbě adresáře poskytovatelů sociálních služeb bude jako podklad sloužit zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů Znojemska. Na vytvoření adresáře se bude podílet organizační skupina ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami. Cílem je vytvořit takovou publikaci, která bude srozumitelná pro laickou veřejnost, a ve které se bude uživatel snadno orientovat. Adresář bude zdarma přístupný na webových stránkách a na CD. Novým inovovaným produktem projektu bude vytvoření webové databáze poskytovatelů sociálních služeb, díky které bude zajištěn přístup k informacím o sociálních službách široké veřejnosti. Výstup aktivity: -webová databáze poskytovatelů sociálních služeb s částí věnující se plánování sociálních služeb a sociálním službám -Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 07 Informační aktivity V souvislosti se zvyšováním informovanosti veřejnosti a všech účastníků procesu a naplňování tak principů metody komunitního plánování sociálních služeb budou realizovány jednotlivé informační aktivity. Veškeré informační aktivity projektu budou směřovány na nejširší veřejnost, zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. Budou uskutečněny

7 konference, kulaté stoly a semináře-vše na odborná témata týkající se sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb. Výstup aktivity: - uspořádání tří konferencí na odborná témata, představení analýz, připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, závěrečné vyhodnocení celého procesu-představení finální verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. - veletrh poskytovatelů sociálních služeb - zajištěna bude maximální informovanost veřejnosti o sociálních službách a o vstupu do procesu KPSS - zajištění zpětných vazeb od veřejnosti k poskytovaným sociálním službám - dvě setkání poskytovatelů sociálních služeb(přibližné datum konání) - uspořádání 4 kulatých stolů - diskuse mezi poskytovateli sociálních služeb, zadavateli a veřejností 08 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je regionální dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb v místních podmínkách. Na základě výstupů ze sociodemografické analýzy, analýzy poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů, zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb(tato analýza bude zajištěna díky individuálnímu projektu Jihomoravského kraje na komunitní plánování), veřejných setkání formou kulatých stolů, z jednání pracovních skupin a organizační skupiny a dalších materiálů budou v pracovních skupinách definovány priority-hlavní záměry plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pro definované cílové skupiny. Pracovní skupiny komunitního plánování Znojemska ve spolupráci s organizační skupinou rozpracují priority, na základě dostupných materiálů, do návrhů dílčích opatření a připraví je k připomínkovacímu procesu. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska musí být schválen organizační skupinou a následně bude zahájeno připomínkovací řízení. Připomínkovací proces bude probíhat v průběhu r Sebrané připomínky,návrhy a doplnění budou zapracovány, dle přesně stanovených pravidel. Výsledný materiál bude upraven do finální podoby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska a po projednání v zastupitelstvech mikroregionů a zastupitelstvu města Znojma bude zadán výtisk finální verze plánu. Výstup aktivity: -Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku připomínkovací formuláře 09 Metodické vedení, supervize, semináře Pro kvalitní průběh projektu i celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování budou zajištěny pro zapojené osoby semináře, odborná metodická vedení a supervize. Budou řešena zejména aktuální témata a jednotlivé fáze v souvislosti s probíhajícím procesem na regionální úrovni. Supervize a metodická pomoc bude využita také k řešení problémů, které se v průběhu procesu plánování vyskytnou. Supervize / metodická pomoc bude zajištěna pro: 1)organizační skupinu 2)pracovní skupiny 3)konference 4)jednání u kulatých stolů 5)připomínkovací řízení Tyto aktivity budou zajištěny externě, akreditovanými krajskými metodiky a vzdělavateli MPSV.

8 Proces bude realizován v souladu s platnými metodikami KPSS a kritérii kvality plánování sociálních služeb. Výstup: Zajištění metodické pomoci pro pracovní skupiny a organizační skupinu. V mikroregionech bude metodická pomoc využita na problematiku a koordinaci plánovacího procesu. Využití metodické pomoci při konání "kulatých stolů" Metodická pomoc bude zajištěna dle potřeby pro koordinátora k řešení aktuálních problémů vzešlých z procesu plánování. Metodické vedení bude zajištěno na 3 konferencích, které budou realizovány na odborná témata týkající se procesu plánování sociálních služeb. 10 Vyhodnocení projektu Aktivita zahrnuje vyhodnocení projektu, jeho realizovaných aktivit. S vyhodnocením projektu souvisí třetí konference, která bude realizována v závěru projektu. Jedná se o výstupní analýzu projektu. Nejde o evaluaci projektu, ale o prezentaci konečných výstupů plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku. Cílem je podat ucelenou zprávu veřejnosti, uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb o všech realizovaných aktivitách v projektu, seznámit je s výsledky dvouletého procesu plánování sociálních služeb a s následnými aktivitami, které budou na daný proces navazovat. Výstup aktivity: - závěrečná třetí konference - počet zúčastněných osob na konferenci

9 Harmonogram projektu

10 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 39 Osobní asistence (1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 42 Průvodcovské a předčitatelské služby (1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 43 Podpora samostatného bydlení (1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 46 Denní stacionáře (1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 10

11 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 47 Týdenní stacionáře (1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. (4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu. 51 Chráněné bydlení (1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 11

12 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 54 Raná péče (1) Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 56 Tlumočnické služby (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 64 Služby následné péče (1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 67 Sociálně terapeutické dílny (1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 12

13 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 70 Sociální rehabilitace (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. (2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 13

14 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Objednatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o. Rovniny Hlučín Provozovna: Vinařská 5/A1, Brno 14

15 I. CÍL PROJEKTU Předmětem zakázky je provedení analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji formou kvantitativní a kvalitativní metody. Výzkum bude proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností. Výstupem zakázky bude 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, které budou využitelné pro jejich vlastní praxi a 1 závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která bude představovat jeden ze stěžejních podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období II. METODOLOGIE II.1. CÍLOVÉ SKUPINY Při výběru cílových skupin byl zohledněn Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Byly stanoveny následující hlavní cílové skupiny: A, Senioři ve věku nad 70 let. B, Osoby se zdravotním postižením: B.1. osoby s mentálním a kombinovaným postižením, B.2. osoby se smyslovým postižením (zrak, sluch), B.3. osoby s tělesným postižením. C, Osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním. D, Děti, mládež do 26 let a rodina. E, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. V případě, že na základě komunikace s koordinátory jednotlivých ORP vznikne požadavek do zjišťování zahrnout některou cílovou skupinu, která nespadá mezi uživatele sociálních služeb, ale je pro danou ORP důležitá v procesu komunitního plánováni, je možné i tuto cílovou skupinu do zjišťování zahrnout. II.2. ZASTOUPENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZORKU Po dohodě se zástupci zadavatele bude snahou realizátora, aby počet respondentů zahrnutých do kvantitativního a kvalitativního zjišťování byl v každém z 21 ORP až 100. Počet interakcí však nebude striktně vymezen. V případě, že bude u konkrétní cílové skupiny vhodnější a efektivnější informace zjistit prostřednictvím kvalitativních metod, budou tyto metody uplatněny jako alternativa kvantitativního šetření. 15

16 V každém ORP bude zájmem uskutečnit dotazování se zástupci všech cílových skupin (dle II.1 této metodologie) s tím, že jejich početnost a zastoupení bude konzultováno s koordinátory a řídícími skupinami v rámci jednotlivých ORP. Na základě komunikace s jednotlivými koordinátory příslušných ORP však mohou být nad rámec těchto základních cílových skupin případně vytipovány specifické cílové skupiny, které budou sledovány pouze v dané ORP. Naproti tomu v případě, že některé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb v dané ORP absentují nebo je nebude možné z různých důvodů podrobit zjišťování, tak dotazovány nebudou. Tato skutečnost se týká především menších ORP. II.3. POUŽITÉ METODY SBĚRU DAT AUGUR Consulting s.r.o. je připravena pro naplnění cílů a předmětu díla uplatnit kvantitativní i kvalitativní metodologické postupy. Použité metodologické postupy budou zohledňovat specifika cílových skupin a specifika ORP v procesu jejich komunitního plánování. Půjde o následující metody sběru dat: 1, Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny bude uplatněn dotazník. Hlavní část dotazníku bude stejná pro všechny ORP. Dotazník může být v rámci ORP doplněn o specifické indikátory/otázky dle požadavků koordinátorů, případně námětů členů řídící skupiny. Dotazník bude zohledňovat také kvalitativní rovinu zjišťování. V dotazníku budou uplatněny otázky volné a polouzavřené, které umožní prostřednictvím obsahové analýzy identifikovat i spontánní reakce a hlubší vhled do zkoumané problematiky. Hlavní části dotazníků budou podrobeny pilotáži. 2, Řízený polostandardizovaný rozhovor Bude uplatněn u specifických cílových skupin. Konstrukce záznamového archu s tématy bude konzultována se zástupci ORP. 3, Skupinová diskuse Předpokládáme využití této metody především u menších měst. Skupinová diskuse bude realizována po dohodě s koordinátorem, případně dalšími členy řídící skupiny v příslušném ORP. III. HARMONOGRAM REALIZACE V RÁMCI ORP Prosinec 2009, leden, únor

17 - AUGUR Consulting byl prostřednictvím písemného materiálu seznámen obecně se stavem komunitního plánování v jednotlivých ORP. Písemný dokument byl předán zástupcům AUGUR Consulting u příležitosti první pracovní schůzky. - Společnost AUGUR Consulting s.r.o měla možnost se představit koordinátorům komunitního plánování, kterým byly současně předány kontakty. - Konzultace metodologie se zástupci zadavatele. - Konzultace zjišťovacích nástrojů pro kvantitativní šetření. - Budou identifikována specifika pro kvalitativní šetření ve spolupráci se zástupci ORP. - Schválení podkladů, které umožní zahájení terénní fáze sběru dat (schválení metodologie - rozsahu analýzy, obsahové stránky výzkumných zpráv, vzorku respondentů, časového harmonogramu plnění a specifických požadavků obcí s rozšířenou působností). Březen, duben, květen Rekrutace vhodných tazatelů a jejich proškolení pro zajištění úspěšné realizace terénní fáze sběru dat 1. etapy. - Příprava veškerých podkladů pro 1. etapu sběru dat. - První etapa sběru dat v 10. ti ORP kvantitativní i kvalitativní výzkum*. o Hodonín (březen) o Rosice (březen) o Moravský Krumlov (březen) o Ivančice (duben) o Hustopeče (duben) o Mikulov (duben) o Bučovice (květen) o Šlapanice (květen) o Tišnov (květen) o Slavkov u Brna (květen) * Návrhy termínů sběrů dat v jednotlivých ORP jsou pouze orientační, harmonogram činností v jednotlivých ORP bude vždy konzultován s příslušným koordinátorem a podléhá jeho odsouhlasení. Květen, červen Průběžné vyhodnocování dat a příprava závěrečných zpráv* za jednotlivé ORP. - Průběžné vypracovávání závěrečných zpráv za konkrétní ORP zařazená v první fázi sběru dat. - Ukončení 1.etapy do Příprava 2. etapy sběru dat. Srpen

18 Září, říjen, listopad Druhá etapa sběru dat v 11.ti ORP - kvantitativní i kvalitativní výzkum*. o Břeclav (září) o Veselí nad Moravou(září) o Vyškov (září) o Znojmo (září) o Boskovice (říjen) o Kyjov (říjen) o Pohořelice (říjen) o Kuřim (listopad) o Blansko (listopad) o Židlochovice (listopad) o Brno (listopad) * Návrhy termínů sběrů dat v jednotlivých ORP jsou pouze orientační, harmonogram činností v jednotlivých ORP bude vždy konzultován s příslušným koordinátorem a podléhá jeho odsouhlasení. Listopad, prosinec Průběžné vyhodnocování dat a příprava závěrečných zpráv* za jednotlivé ORP. - Průběžné vypracovávání závěrečných zpráv za konkrétní ORP zařazená ve druhé fázi sběru dat. - Ukončení 2.etapy do Leden, únor Příprava finálního reportu závěrečné zprávy pro Jihomoravský kraj. - Předání a prezentace výsledků. * Závěrečné zprávy budou kumulovat všechny zjištěné poznatky z daných ORP. V případě kvantitativního vyhodnocení půjde především o grafické a tabulkové resultáty, u nichž bude vždy uvedena popisná forma. V případě kvalitativního šetření budou výsledky prezentovány v popisné podobě. 18

19 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje DOTAZNÍK PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM O JAKÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ SE JEDNÁ 1. respondent je: Tazatel bude postupovat v duchu instruktáže. 1. Uživatel sociální služby 2. Opatrovník (pečovatel) o člověka využívajícího sociální služby v domácnosti 3. Opatrovník (pečovatel) o člověka využívajícího sociální služby v konkrétním zařízení Vypište název zařízení.. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE JE RESPONDENT OPATROVNÍKEM PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č. 51. OSTATNÍ POKRAČUJÍ NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. 2. V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŽIJETE? 1. V domácím prostředí rodinný dům, byt 2. V domácím prostředí dům s pečovatelskou službou, chráněné bydlení a. Jak dlouho žijete v tomto zařízení let b. Kde (od koho) jste se o tomto zařízení dozvěděl(a)?. c. Kdo Vám pomohl s vyřizováním záležitostí ohledně umístění do tohoto zařízení?. 3. V pobytovém zařízení sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, příp. domov pro seniory) a. Jak dlouho žijete v tomto zařízení let b. Kde (od koho) jste se o tomto zařízení dozvěděl(a)?. c. Kdo Vám pomohl s vyřizováním záležitostí ohledně umístění do tohoto zařízení?. 4. Střídavě v zařízení sociálních služeb nebo v domácím prostředí 5. Jiná odpověď. 3. S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŽEMI VÁM NĚKDO POMÁHÁ? JAKOU POMOC JINÝCH LIDÍ VYUŽÍVÁTE? Ponechte respondentovi chvíli čas na přemýšlení a formulaci jeho vlastní odpovědi. Pokuste se zaznamenat odpovědi respondenta co nejpřesněji

20 Využíváte pomoci jiných osob, např.: Při osobní hygieně, oblékání apod. Pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, donáška nákupů). Ne, nevyužív ám Ano, částečn ě Ano, zcela Pomoc s běžným úklidem Pomoc s mimořádným úklidem (mytí oken, věšení záclon) Pomoc s drobnými opravami Drobná zdravotní ošetření (převazy, injekce, měření tlaku). Pomoc při zařizování na úřadech, na poště vyplňování formulářů. Pomoc dopravit se k lékaři nebo na úřad. Doprava nebo doprovod za zálibami, kulturou, zábavou apod Kdo Vám obvykle pomáhá. (vypište) Masáže, rehabilitace, cvičení Jiný druh pomoci Jiný druh pomoci CHTĚLI BYSTE VYUŽÍVAT NĚJAKÝ JINÝ DRUH POMOCI (PŘÍPADNĚ KONKRÉTNÍ SLUŽBU), O KTERÉ VÍTE, ŽE EXISTUJE (JE ZŘÍZENA), ALE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŽETE? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č O JAKÝ DRUH POMOCI (SLUŽBU) SE JEDNÁ?. 18. JAK JSTE SE O TÉTO POMOCI (SLUŽBĚ) DOZVĚDĚL(A)?. JAKÉ DŮVODY VÁM PŘÍPADNĚ BRÁNÍ VE VYUŽITÍ TOHOTO DRUHU POMOCI (SLUŽBY)? PROČ DANOU POMOC (SLUŽBU) PŘÍPADNĚ NEVYUŽÍVÁTE JIŽ NYNÍ? ANO NE 19. Služba je pro mě drahá a nemohu si to dovolit Nevyhovuje mi doba, ve které je služba poskytována Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná Služba je plně obsazena

21 23. Nesplňuji podmínky Odmítli mě bez udání důvodu Brání mi zdravotní stav Jiný důvod 27. Jiný důvod 28. Jiný důvod 29. VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE CHTĚL(A) VYUŽÍT NĚJAKOU NOVOU SLUŽBU NĚJAKÝ NOVÝ DRUH POMOCI? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č KAM (NA KOHO) BYSTE SE OBRÁTIL(A)?. 31. MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŽNOSTECH POMOCI, SLUŽBÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM APOD.? 1. Ano 2. Ne 3. Nevím, nedokáži na otázku odpovědět 4. Jiná odpověď. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. OSTATNÍ PŘEJDOU K OTÁZCE Č JAKÉ INFORMACE VÁM SCHÁZÍ?. 33. ŘEŠÍTE V SOUČASNÉ DOBĚ NĚJAKÉ POTÍŽE, PROBLÉMY, SE KTERÝMI NEVÍTE NA KOHO SE OBRÁTIT? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č O JAKÉ POTÍŽE, PROBLÉMY SE JEDNÁ?. 35. V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÁMI POŽADOVANÝ DRUH POMOCI (SLUŽBA) NEBYL(A) DOSTUPNÝ(Á) V RÁMCI VAŠEHO MĚSTA, JSTE OCHOTEN(A) ZA SLUŽBOU DOJÍŽDĚT? 1. Ano, do krajského města 2. Ano, ale pouze do spádového města 21

22 3. Ne, za pomocí (službou) nejsem ochotná(ý) dojíždět, měla by být poskytována v místě bydliště 4. Jiná odpověď V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE O TUTO POMOC (SLUŽBU) MĚLA ZÁJEM, JSTE OCHOTEN (OCHOTNA) JI PLATIT? 1. Ano, jsem ochotna platit plnou cenu 2. Ano, jsem ochotna si částečně doplatit 3. Ne měla by být poskytována zdarma 4. Nevím, nedokážu na otázku odpovědět 5. Jiná odpověď V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE SI MOHL(A) VYBRAT, JAKÉMU ZPŮSOBU POMOCI A PÉČI O VAŠI OSOBU BYSTE DAL(A) PŘEDNOST? 1. Žít v domácím prostředí s pomocí rodinných příslušníků, blízkých osob 2. Žít v domácím prostředí s využitím služeb profesionálů např. pečovatelek přímo doma 3. Žít v domácím prostředí s příležitostným pobytem v zařízení sociálních služeb 4. Žít v zařízení sociálních služeb poskytujícím dlouhodobý pobyt (např. domov pro osoby se zdravotním postižením apod.) 5. Nevím, nedokážu posoudit 6. Jiná odpověď JAK DALECE SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY: Rozhodn Nabídka vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením je dostatečná. Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením jsou dostatečné. ě souhlasí m Spíše souhlasí m Spíše nesouhla sím Rozhodn ě nesouhla sím Nevím, nedokáži posoudit DOKÁŽETE ŘÍCI, CO BY PŘÍPADNĚ POMOHLO OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?. 41. CO BY VÁM PŘÍPADNĚ POMOHLO, ABYSTE SE MOHL(A) LÉPE PRACOVNĚ UPLATNIT?. IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY 42. JAKÝ JE VÁŠ VĚK? Vypište prosím. 43. VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JSTE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Vypište prosím. 44. POBÍRÁTE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? 22

23 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K BATERII OTÁZEK Č V JAKÉ VÝŠI PŘÍSPĚVEK POBÍRÁTE? (pozn. druhé výše částek jsou pro osoby mladší 18.ti let) Kč; Kč (lehká závislost) Kč; Kč (středně těžká závislost) Kč; Kč (těžká závislost) Kč (úplná závislost) ŽIJETE: ANO NE 46. Sám(a) S partnerem (partnerkou) S rodinnými příslušníky V blízkosti bydliště rodinných příslušníků RESPONDENT JE: 1. Muž 2. Žena PODĚKUJTE RESPONDENTOVI ZA SPOLUPRÁCI POSTŘEHY Z ROZHOVORU VŠE CO BYLO VYŘČENO NAD RÁMEC OTÁZEK Vypište prosím DOTAZNÍK PRO OPATROVNÍKY PEČOVATELE 51. V JAKÉM VZTAHU JSTE K UŽIVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY? 1. Jsem rodinný příslušník 2. Jsem pracovník pečovatelské služby 3. Jsem interní pracovník pobytového zařízení 4. Jiný vztah. 52. JAK DLOUHO VYUŽÍVÁ VAŠICH SLUŽEB / SLUŽEB DANÉHO ZAŘÍZENÍ? 23

24 S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŽEMI POTŘEBUJE POMOCI? POMÁHÁTE MU SE VŠÍM, S ČÍM POTŘEBUJE POMOCI NEBO NĚJAKOU ČINNOST ZABEZPEČUJE I JINÁ OSOBA NEBO ZAŘÍZENÍ? 1. Ano, pomáhám mu se všemi činnostmi 2. Ne, s některými činnostmi mu pomáhá jiná osoba nebo zařízení POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č KDO A S JAKÝMI ČINNOSTMI MU KROMĚ VÁS / VAŠEHO ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ? DOMNÍVÁTE SE, ŽE BY JEŠTĚ NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ DRUH POMOCI (SLUŽBA) POMOHL ČLOVĚKU, O KTERÉHO SE STARÁTE V JEHO SOUČASNÉ SITUACI? CO BY VÁM USNADNILO PÉČI O TOHOTO ČLOVĚKA? (např. existence nějaké služby, více finančních prostředků, zlepšení přístrojů mechanismů pro pohyb s člověkem, kompenzačních pomůcek apod.) VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT O RADU? MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŽNOSTECH POMOCI (SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM? 1. Ano 2. Ne 3. Nevím, nedokáži na otázku odpovědět 4. Jiná odpověď. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. OSTATNÍ PŘEJDOU K OTÁZCE Č

25 60. JAKÉ INFORMACE VÁM SCHÁZÍ?. 61. KDE ČERPÁTE INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, SLUŽBÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?. 62. JAKÝ JE VĚK OSOBY, O KTEROU SE STARÁTE? Vypište prosím. 63. VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Vypište prosím. 64. POBÍRÁ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č V JAKÉ VÝŠI PŘÍSPĚVEK POBÍRÁ? (pozn. druhé výše částek jsou pro osoby mladší 18.ti let) Kč; Kč (lehká závislost) Kč; Kč (středně těžká závislost) Kč; Kč (těžká závislost) Kč (úplná závislost) 66. ČLOVĚK, O KTERÉHO SE STARÁTE, JE: 1. Muž 2. Žena 67. JAKÝ JE VÁŠ VĚK? Vypište prosím. 68. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ? 1. Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 2. Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 3. Středoškolské s maturitou 4. Vysokoškolské 69. JSTE: 1. Muž 2. Žena PODĚKUJTE RESPONDENTOVI ZA SPOLUPRÁCI POSTŘEHY Z ROZHOVORU VŠE CO BYLO VYŘČENO NAD RÁMEC OTÁZEK Vypište prosím

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Organizační skupina KPSS - zápis datum a hodina: místo: 29. září 2014, 10.00-12.00 hod. Městský úřad Znojmo, nám. Armády 8 Zasedací místnost

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015

Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2011-2015 Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu sko 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 listopad 2012 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

IP Plánování sociálních služeb II

IP Plánování sociálních služeb II IP Plánování sociálních služeb II Zpracoval(a): Táňa Vijová Datum: 16.6.2015 O projektu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu

Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu Konference komunitního plánování sociálních služeb v rámci projektu VYTVOŘENÍ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PROSTĚJOVĚ čtvrtek 7. října 2010 9:00 14:00 hodin Kulturní klub u hradeb DUHA

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou

Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou Nejlepší podmínky pro podnikání mají jihomoravští podnikatelé ve Veselí nad Moravou 7. listopadu 2013 Čisté ovzduší, nízké ceny bytů, kvalitní infrastruktura, průměrný plat v horní části žebříčku a dobrý

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 2018, který je podpořen z Evropského sociálního

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina

Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina závěrečná zpráva Analýza demografické situace obyvatelstva a stavu klientů ve vybraných lůžkových zařízeních v Jihomoravském kraji, Dolním Rakousku a Kraji Vysočina říjen 2013 EUROPEAN UNION European Regional

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR Zápis z 3. setkání řídící skupiny KPSS, region Hustopečsko Hustopeče 4. června 2009, budova MěÚ Hustopeče Přítomni byli: p. Ing. Kuchynka, pí. Ing. Bohutínská, pí. Mgr. Bartlová, pí. Balková, pí. Miličková,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE SMYSLOVÝM POSTIŽENÍM Zápis ze setkání Termín konání: středa 10. 6. 2015 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko

Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Zápis z 1. jednání řídící skupiny KPSS na území Mikroregionu Touškovsko Termín jednání: 19. 12. 2013 Místo jednání: kancelář starostky Obecního úřadu Kozolupy, Kozolupy č.p. 147 Účastníci jednání: viz

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJEMSKA ROK prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období -2014 1 Akční plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na rok,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje

Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje Zápis z jednání Návrhové skupiny k tvorbě systému komunitního plánování sociálních služeb v rámci Karlovarského kraje konané dne 18.září 2007 na Krajském úřadě Karlovarského kraje Účastníci jednání: viz.seznam

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem

Metodika plánování sociálních služeb v obcích s obecním úřadem Příručka dobré praxe plánování sociálních služeb obcí s obecním úřadem Závěrečná konference k individuálnímu projektu Moravskoslezského kraje Plánování sociálních služeb II reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00010, který byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00052, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava. reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78. Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 Rekapitulace stavu k 31.5.2014 Cíle projektu: zjištění potřeb občanů

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD)

Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) Příležitosti a hrozby pro další vzdělávání v novém programovacím období (Konference AIVD) 20. 11. 2014 Praha Miroslav Procházka, FDV O čem budu hovořit Podpora DV FDV kdo jsme FDV co děláme Vybrané projekty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy Termín jednání: 22. 10. 2013 Místo jednání: Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy Účastníci jednání: viz

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více