Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis"

Transkript

1 název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/ název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: místo: Vančurova 17 Znojmo Program: Zápis: 1. Přivítání, prezence, zahájení, představení se navzájem 2. Představení projektu Střednědobý plán rozvoje soc. služeb Znojemska 3. Sestavení skupiny, plán a místo schůzek 4. Seznámení s realizací výzkumu, příprava na výzkum potřeb uživ. sociál. služeb 5. Kde oslovit uživatele 6. Příprava informačního letáčku k dané cílové skupině 7. Diskuse 1. Přivítání, prezence, zahájení - vzájemné představení členů skupiny - představení metodičky KPSS Ph.Dr. Kateřina Kubalčíková Ph.D. 2. Představení projektu Střednědobý plán rozvoje soc. služeb Znojemska - projekt financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - realizace získané finance: tis % hrazený - odborným metodikem KPSS v rámci projektu bude: PhDr. Kateřina Kubalčíková Ph.D. - seznámení s 10-ti klíčovými aktivitami - viz. příloha č. 1 - předložen byl harmonogram realizace jednotlivých aktivit - viz. příloha č Sestavení skupiny, plán a místo schůzek - Vedoucí pracovní skupiny zůstává: Jana Svobodová - Skupina se bude setkávat každou druhou středu v měsíci od 14 hodin - Místa setkávání v místech působení členů skupiny ( září Denní stacionář sv. Damiána Hradiště; říjen Vídeňská 25, listopad Zámečnická 20 ) - Zůstává název Osoby se zdravotním postižením - Členové skupiny budou oslovovat další uživatele k účasti na KP - Bude uskutečněná schůzka všech členů skupiny, včetně nových členů, zaměřená na význam a smysl KP 4. Seznámení s realizací výzkumu, příprava na výzkum potřeb uživ. sociál. služeb - PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. informovala o připravovaném výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb - AUGUR consalting, s.r.o. - Členové skupiny obdrželi metodologii k výzkumu a dotazník pro osoby se zdravotním postižením a pečovatele - Členové zašlou připomínky k dotazníku, čemu neporozuměli, co je potřeba přizpůsobit, vysvětlit, rozepsat apod. a návrhy témat do dotazníku, co dalšího chceme zjišťovat do 25.8

2 - Zapojíme také osoby s duševním onemocněním - p. Plchová 5. Kde oslovit uživatele - členové skupiny vytipují respondenty ze svých kontaktů, princip sněhové koule - je důležité zaměřit se na uživatele mimo Znojmo (SO ORP Znojmo=110 obcí) 6. Příprava informačního letáčku - vytvoří pracovní skupina - členové zašlou návrhy textu informačního letáčku pro veřejnost do náborový leták do pracovní skupiny - letáček je určen veřejnosti, uživatelům, apod. k informování o práci naší skupiny - letáček s informacemi o práci pracovní skupiny bude vytisknut oboustranně ve formátu 21 x 10 cm - měl by obsahovat: o jakou pracovní skupinu se jedná, o co se zajímáme, co je účelem, leták by měl na první pohled zaujmout (kontaktní údaje na organizátory pracovního setkání) - členové připraví především text, který bude leták obsahovat - leták je určen k - získávání nových členů do skupiny - předávání informací veřejnosti, obcím o existenci skupiny, činnosti dobrovolníků v této skupině Brožura - průvodce sociálními službami - každá pracovní skupina vypracuje ty sociální služby, které se vztahují k její cílové skupině - brožura bude sloužit jako kompletní přehled sociálních služeb zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. pro laickou veřejnost smyslem této brožury je přiblížit jednotlivé služby široké veřejnosti tak, aby po přečtení této brožury věděli, co jaká služba nabízí, k čemu a komu slouží ( ne opisovat zákon, ale vyjádřit vlastními slovy, srozumitelně pro širokou veřejnost) - pracovní skupina,,ozp vypracuje (= popište svými slovy) tyto sociální služby: - Osobní asistnce - Průvodcovské, předčitatelské služby - Podpora samostatného bydlení - Denní stacionář - Týdenní stacionář - Domov pro osoby se zdravotním postižením - Chráněné bydlení - Raná péče - Tlumočnické služby - Služby následné péče - Sociálně terapeutické dílny - Sociální rehabilitace - definice sociálních služeb dle zákona týkají se cílové skupiny seniorů, jsou uvedené v příloze 7. Diskuse - informace Marty Holátkové o projektu Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením - informace o akci Národního divadla Brno pro skupiny obyvatel se sníženou možností dopravy - návrh na společnou prezentaci stávajících soc. služeb a komunitního plánování v Týdnu sociálních služeb např. na Horním náměstí Znojmo (formou výstavek výrobků, vystoupení, letáčky, brožurky apod..) Členové zašlou svou představu prezentace své služby

3 Úkoly - shrnutí: Členové zašlou všechny úkoly vedoucí Janě Svobodové na mail : do určených termínů, ta následně přepošle přehled koordinátorce Lucii Rockové - uvedené úkoly shrnují výsledek jednání pracovní skupiny - vysvětlivky ke zkratkám k níže uvedeným úkonům: T termín splnění O odpovědná osoba 1/10 úkol číslo 1 roku Úkol 1/10: zaslat návrhy témat do dotazníku + připomínky k dotazníku k výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb (viz bod č. 4 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 2/10: zaslat návrhy informačního letáčku KP (viz bod č. 6 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 3/10: připravit si definice vybraných sociál. služeb srozumitelných pro veřejnost (viz bod č. 6 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny - Úkol 4/10: zaslat představu prezentace své poskytované služby na Týdnu sociálních služeb (viz bod č. 7 zápisu) T: do O: členové pracovní skupiny Přílohy: 1. Klíčové aktivity 2. Harmonogram projektu 3. Definice sociálních služeb dle zákona, které se týkají cílové skupiny seniorů 4. Metodologie,,Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje 5. Dotazník pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením Ve Znojmě dne Jana Svobodová vedoucí pracovní skupiny

4 název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/ Klíčové aktivity realizace červen květen Rozvíjení organizační struktury plánování - setkávání pracovních skupin a organizační skupiny Cílem je zajistit pevnou organizační strukturu procesu plánování, reagující na aktuální situaci v regionu a na potřeby procesu komunitního plánování. K zajištění kvalitního a plnohodnotného procesu plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku je zapotřebí upevňovat a rozvíjet organizační strukturu celého procesu. Základem je organizační skupina, která má 9 členů (jednání vede a řídí koordinátor), pracovní skupiny, které řeší konkrétní úkoly definované organizační skupinou. Členové pracovních skupin jsou odborníky na problematiku cílových skupin, které jsou v rámci pracovních skupin řešeny. Pracovní skupiny v rámci projektu budou celkem 4 se zaměřením na tyto cílové skupiny: 1.)seniory 2.)osoby handicapované 3.)děti,mládež a rodinu 4.)osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Zjišťované potřeby v oblasti sociálních služeb na daném území musejí být formulovány všemi, kterých se dotýkají. Ti kdo jsou ochotni se do procesu zapojit, mají právo o svých potřebách a očekáváních hovořit. V celém procesu je zapojeno na 40 dobrovolníků z řad veřejnosti,uživatelů a odborníků. Organizační skupina zadává a definuje pracovním skupinám úkoly, na kterých mají pracovat a sleduje jejich plnění a následně vyhodnocuje výstupy pracovních skupin. Pracovní skupiny zjišťují potřeby své cílové skupiny,řeší konkrétní úkoly,témata, problémy dané cílové skupiny. Výstupy: -fungující organizační struktura reagující na konkrétní potřeby -zápisy z jednání organizační skupiny a pracovních skupin -definované a konkrétně rozpracované priority v sociální oblasti -Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku Materiální zajištění procesu plánování Hlavním cílem této aktivity je zajistit takové materiální a technické zázemí a podmínky pro plánování sociálních služeb, aby bylo dosaženo jednotlivých cílů projektu a byl vytvořen kvalitní Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska. Zařízení a vybavení bude nakupováno po zjištění cenových nabídek, tak aby byly finanční prostředky využity hospodárně,efektivně a finanční částky byly adekvátní danému zboží. 03 Zapojení mikroregionů (svazku obcí) Znojemska Aktivitou projektu je realizace komunitního plánování-plánování rozvoje sociálních služeb na regionální úrovni,kterou je SO ORP Znojmo čítající 110 obcí některé z nich jsou sdruženy v mikroregionech.nutné je zapojit obce Znojemska do procesu, motivovat je,informovat a spolupracovat s nimi. Dílčí činnosti budou v kompetenci organizační skupiny.

5 Při zahájení projektu proběhne zapojení partnerů/mikroregionů/, bude uskutečněn osobní kontakt formou výjezdů na schůzky konané danými mikroregiony-budou předány informace o procesu i v souvislosti s analýzami zadavatelů, poskytovatelů sociálních služeb a se zpracováním sociodemografické analýzy V průběhu celého projektu bude aktivně jednáno s jmenovanými zástupci partnerů.ti budou mikroregiony informovat o aktuálním dění v procesu plánování. Následně budou mikroregiony informovány o přípravě připomínkovacího řízení ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. Po ukončení připomínkovacího řízení,zapracování připomínek do SPRSS Znojemska a vytvoření finální verze SPRSS Znojemska bude tato veze prezentována jednotlivým mikroregionům pro následné schválení jejich zastupitelstvy/výbory/. Veřejnost Znojemska bude informována a zapojena do procesu plánování sociálních služeb prostřednictvím informačních aktivit, které jsou podrobně popsány v klíčové aktivitě č.07 a publicitě projektu. Výstupy: -počet spolupracujících mikroregionů (9)- počet uzavřených smluv o partnerství -počet uskutečněných seminářů a informačních akcí -počet zúčastněných osob -vydání "Průvodce sociálními službami" 04 Zpracování socio - demografické analýzy regionu Znojemska Důležitým vstupním podkladem pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska je zpracovaná socio-demografická analýza. Při zadávání zpracování této analýzy se budeme řídit metodikami pro plánování sociálních služeb a příručkou Kritéria kvality plánování sociálních služeb. Cílem je zajistit demografickou charakteristiku regionu, se kterou budou pracovat jednotlivé pracovní skupiny a organizační skupina tak, aby mohly nastavit síť sociálních služeb také v souladu s demografickými potřebami regionu. V rámci zpracování socio-demografické analýzy budou zjišťovány tyto okruhy informací: - základní popis území - města Znojma a mikroregionů spadajících do spádové oblasti města Znojma obce s rozšířenou působností - popis vybraných demografických dat těchto území - vývoj počtu obyvatel - demografický pohyb - struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku - prognóza počtu obyvatel - kriminalita - popis cílových skupin, pro které budou sociální služby na Znojemsku plánovány Výstup aktivity: - zpracovaná socio-demografická analýza 05 Zpracování analýzy poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Důležitým vstupním podkladem pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů(externí zpracování dodavatelem), která poskytuje základní přehled o potřebách poskytovatelů sociálních služeb, pomáhá zjistit nedostatky v oblasti poskytovaných služeb a zjišťuje oblasti, kde lidem žádná sociální služba nepomáhá. Dále zajistí přehled o současně poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích a mapuje potřeby zadavatelů 9 mikroregionů Znojemska a města Znojma v oblasti poskytování sociálních služeb.

6 Přehled poskytovatelů sociálních služeb bude podkladem pro porovnání stávajícího stavu nabízených služeb s potřebami uživatelů a bude relevantní součástí dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. V současné době je ve SO ORP Znojmo 12 registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují celkem 35 sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Součástí analýzy bude zpracování analýzy finančních toků v sociálních službách v regionu. Analýza poskytovatelů sociálních služeb bude sloužit jako podklad pro vytvoření Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a interaktivní webové databáze sociálních služeb. Výstup aktivity: Analýza poskytovatelů sociálních služeb, kterou budou získány následující informace: -počet poskytovatelů sociálních služeb Znojemska -přehled poskytovatelů sociálních služeb -analýza finančních toků -počty uživatelů -druhy poskytovaných služeb -kapacita zařízení -počty a druh klientů -čekací doba na umístění do zařízení -názory poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb -potřeby poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 06 Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Klíčová aktivita číslo 6-Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska a vznik interaktivní webové databáze poskytovatelů sociálních služeb. Jedná se o zpracování 2. aktualizovaného vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb Znojemska, za účelem zvyšování informovanosti veřejnosti,uživatelů a zadavatelů sociálních služeb a zlepšení orientace v sociálních službách. Náplní bude sběr dat/informací od poskytovatelů sociálních služeb a navazujících pomáhajících organizací. K tvorbě adresáře poskytovatelů sociálních služeb bude jako podklad sloužit zpracovaná analýza poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů Znojemska. Na vytvoření adresáře se bude podílet organizační skupina ve spolupráci s jednotlivými pracovními skupinami. Cílem je vytvořit takovou publikaci, která bude srozumitelná pro laickou veřejnost, a ve které se bude uživatel snadno orientovat. Adresář bude zdarma přístupný na webových stránkách a na CD. Novým inovovaným produktem projektu bude vytvoření webové databáze poskytovatelů sociálních služeb, díky které bude zajištěn přístup k informacím o sociálních službách široké veřejnosti. Výstup aktivity: -webová databáze poskytovatelů sociálních služeb s částí věnující se plánování sociálních služeb a sociálním službám -Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 07 Informační aktivity V souvislosti se zvyšováním informovanosti veřejnosti a všech účastníků procesu a naplňování tak principů metody komunitního plánování sociálních služeb budou realizovány jednotlivé informační aktivity. Veškeré informační aktivity projektu budou směřovány na nejširší veřejnost, zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. Budou uskutečněny

7 konference, kulaté stoly a semináře-vše na odborná témata týkající se sociálních služeb a plánování rozvoje sociálních služeb. Výstup aktivity: - uspořádání tří konferencí na odborná témata, představení analýz, připomínkování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, závěrečné vyhodnocení celého procesu-představení finální verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. - veletrh poskytovatelů sociálních služeb - zajištěna bude maximální informovanost veřejnosti o sociálních službách a o vstupu do procesu KPSS - zajištění zpětných vazeb od veřejnosti k poskytovaným sociálním službám - dvě setkání poskytovatelů sociálních služeb(přibližné datum konání) - uspořádání 4 kulatých stolů - diskuse mezi poskytovateli sociálních služeb, zadavateli a veřejností 08 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska je regionální dokument, který vzniká jako výstup plánování rozvoje sociálních služeb v místních podmínkách. Na základě výstupů ze sociodemografické analýzy, analýzy poskytovatelů sociálních služeb a zadavatelů, zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb(tato analýza bude zajištěna díky individuálnímu projektu Jihomoravského kraje na komunitní plánování), veřejných setkání formou kulatých stolů, z jednání pracovních skupin a organizační skupiny a dalších materiálů budou v pracovních skupinách definovány priority-hlavní záměry plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska pro definované cílové skupiny. Pracovní skupiny komunitního plánování Znojemska ve spolupráci s organizační skupinou rozpracují priority, na základě dostupných materiálů, do návrhů dílčích opatření a připraví je k připomínkovacímu procesu. Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska musí být schválen organizační skupinou a následně bude zahájeno připomínkovací řízení. Připomínkovací proces bude probíhat v průběhu r Sebrané připomínky,návrhy a doplnění budou zapracovány, dle přesně stanovených pravidel. Výsledný materiál bude upraven do finální podoby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska a po projednání v zastupitelstvech mikroregionů a zastupitelstvu města Znojma bude zadán výtisk finální verze plánu. Výstup aktivity: -Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska do roku připomínkovací formuláře 09 Metodické vedení, supervize, semináře Pro kvalitní průběh projektu i celého procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování budou zajištěny pro zapojené osoby semináře, odborná metodická vedení a supervize. Budou řešena zejména aktuální témata a jednotlivé fáze v souvislosti s probíhajícím procesem na regionální úrovni. Supervize a metodická pomoc bude využita také k řešení problémů, které se v průběhu procesu plánování vyskytnou. Supervize / metodická pomoc bude zajištěna pro: 1)organizační skupinu 2)pracovní skupiny 3)konference 4)jednání u kulatých stolů 5)připomínkovací řízení Tyto aktivity budou zajištěny externě, akreditovanými krajskými metodiky a vzdělavateli MPSV.

8 Proces bude realizován v souladu s platnými metodikami KPSS a kritérii kvality plánování sociálních služeb. Výstup: Zajištění metodické pomoci pro pracovní skupiny a organizační skupinu. V mikroregionech bude metodická pomoc využita na problematiku a koordinaci plánovacího procesu. Využití metodické pomoci při konání "kulatých stolů" Metodická pomoc bude zajištěna dle potřeby pro koordinátora k řešení aktuálních problémů vzešlých z procesu plánování. Metodické vedení bude zajištěno na 3 konferencích, které budou realizovány na odborná témata týkající se procesu plánování sociálních služeb. 10 Vyhodnocení projektu Aktivita zahrnuje vyhodnocení projektu, jeho realizovaných aktivit. S vyhodnocením projektu souvisí třetí konference, která bude realizována v závěru projektu. Jedná se o výstupní analýzu projektu. Nejde o evaluaci projektu, ale o prezentaci konečných výstupů plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku. Cílem je podat ucelenou zprávu veřejnosti, uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb o všech realizovaných aktivitách v projektu, seznámit je s výsledky dvouletého procesu plánování sociálních služeb a s následnými aktivitami, které budou na daný proces navazovat. Výstup aktivity: - závěrečná třetí konference - počet zúčastněných osob na konferenci

9 Harmonogram projektu

10 Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách 39 Osobní asistence (1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně, c) pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 42 Průvodcovské a předčitatelské služby (1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných služeb. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 43 Podpora samostatného bydlení (1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, d) sociálně terapeutické činnosti, e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 46 Denní stacionáře (1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 10

11 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 47 Týdenní stacionáře (1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, g) sociálně terapeutické činnosti, h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra. Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře. (4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů. Pro výkon ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí přiměřeně ustanovení o právech a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy podle zvláštního právního předpisu. 51 Chráněné bydlení (1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 11

12 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 54 Raná péče (1) Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 56 Tlumočnické služby (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 64 Služby následné péče (1) Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) sociálně terapeutické činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v zařízeních následné péče obsahuje vedle základních činností uvedených v odstavci 2 tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 67 Sociálně terapeutické dílny (1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na 12

13 otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 70 Sociální rehabilitace (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. (2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v odstavci 2 tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 13

14 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Objednatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/ Brno Poskytovatel: AUGUR Consulting s.r.o. Rovniny Hlučín Provozovna: Vinařská 5/A1, Brno 14

15 I. CÍL PROJEKTU Předmětem zakázky je provedení analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji formou kvantitativní a kvalitativní metody. Výzkum bude proveden ve 21 obcích s rozšířenou působností. Výstupem zakázky bude 21 samostatných výzkumných zpráv pro jednotlivé obce s rozšířenou působností, které budou využitelné pro jejich vlastní praxi a 1 závěrečná zpráva pro Jihomoravský kraj, která bude představovat jeden ze stěžejních podkladů pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období II. METODOLOGIE II.1. CÍLOVÉ SKUPINY Při výběru cílových skupin byl zohledněn Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období Byly stanoveny následující hlavní cílové skupiny: A, Senioři ve věku nad 70 let. B, Osoby se zdravotním postižením: B.1. osoby s mentálním a kombinovaným postižením, B.2. osoby se smyslovým postižením (zrak, sluch), B.3. osoby s tělesným postižením. C, Osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním. D, Děti, mládež do 26 let a rodina. E, Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi. V případě, že na základě komunikace s koordinátory jednotlivých ORP vznikne požadavek do zjišťování zahrnout některou cílovou skupinu, která nespadá mezi uživatele sociálních služeb, ale je pro danou ORP důležitá v procesu komunitního plánováni, je možné i tuto cílovou skupinu do zjišťování zahrnout. II.2. ZASTOUPENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VZORKU Po dohodě se zástupci zadavatele bude snahou realizátora, aby počet respondentů zahrnutých do kvantitativního a kvalitativního zjišťování byl v každém z 21 ORP až 100. Počet interakcí však nebude striktně vymezen. V případě, že bude u konkrétní cílové skupiny vhodnější a efektivnější informace zjistit prostřednictvím kvalitativních metod, budou tyto metody uplatněny jako alternativa kvantitativního šetření. 15

16 V každém ORP bude zájmem uskutečnit dotazování se zástupci všech cílových skupin (dle II.1 této metodologie) s tím, že jejich početnost a zastoupení bude konzultováno s koordinátory a řídícími skupinami v rámci jednotlivých ORP. Na základě komunikace s jednotlivými koordinátory příslušných ORP však mohou být nad rámec těchto základních cílových skupin případně vytipovány specifické cílové skupiny, které budou sledovány pouze v dané ORP. Naproti tomu v případě, že některé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb v dané ORP absentují nebo je nebude možné z různých důvodů podrobit zjišťování, tak dotazovány nebudou. Tato skutečnost se týká především menších ORP. II.3. POUŽITÉ METODY SBĚRU DAT AUGUR Consulting s.r.o. je připravena pro naplnění cílů a předmětu díla uplatnit kvantitativní i kvalitativní metodologické postupy. Použité metodologické postupy budou zohledňovat specifika cílových skupin a specifika ORP v procesu jejich komunitního plánování. Půjde o následující metody sběru dat: 1, Dotazníkové šetření Pro zásadní cílové skupiny bude uplatněn dotazník. Hlavní část dotazníku bude stejná pro všechny ORP. Dotazník může být v rámci ORP doplněn o specifické indikátory/otázky dle požadavků koordinátorů, případně námětů členů řídící skupiny. Dotazník bude zohledňovat také kvalitativní rovinu zjišťování. V dotazníku budou uplatněny otázky volné a polouzavřené, které umožní prostřednictvím obsahové analýzy identifikovat i spontánní reakce a hlubší vhled do zkoumané problematiky. Hlavní části dotazníků budou podrobeny pilotáži. 2, Řízený polostandardizovaný rozhovor Bude uplatněn u specifických cílových skupin. Konstrukce záznamového archu s tématy bude konzultována se zástupci ORP. 3, Skupinová diskuse Předpokládáme využití této metody především u menších měst. Skupinová diskuse bude realizována po dohodě s koordinátorem, případně dalšími členy řídící skupiny v příslušném ORP. III. HARMONOGRAM REALIZACE V RÁMCI ORP Prosinec 2009, leden, únor

17 - AUGUR Consulting byl prostřednictvím písemného materiálu seznámen obecně se stavem komunitního plánování v jednotlivých ORP. Písemný dokument byl předán zástupcům AUGUR Consulting u příležitosti první pracovní schůzky. - Společnost AUGUR Consulting s.r.o měla možnost se představit koordinátorům komunitního plánování, kterým byly současně předány kontakty. - Konzultace metodologie se zástupci zadavatele. - Konzultace zjišťovacích nástrojů pro kvantitativní šetření. - Budou identifikována specifika pro kvalitativní šetření ve spolupráci se zástupci ORP. - Schválení podkladů, které umožní zahájení terénní fáze sběru dat (schválení metodologie - rozsahu analýzy, obsahové stránky výzkumných zpráv, vzorku respondentů, časového harmonogramu plnění a specifických požadavků obcí s rozšířenou působností). Březen, duben, květen Rekrutace vhodných tazatelů a jejich proškolení pro zajištění úspěšné realizace terénní fáze sběru dat 1. etapy. - Příprava veškerých podkladů pro 1. etapu sběru dat. - První etapa sběru dat v 10. ti ORP kvantitativní i kvalitativní výzkum*. o Hodonín (březen) o Rosice (březen) o Moravský Krumlov (březen) o Ivančice (duben) o Hustopeče (duben) o Mikulov (duben) o Bučovice (květen) o Šlapanice (květen) o Tišnov (květen) o Slavkov u Brna (květen) * Návrhy termínů sběrů dat v jednotlivých ORP jsou pouze orientační, harmonogram činností v jednotlivých ORP bude vždy konzultován s příslušným koordinátorem a podléhá jeho odsouhlasení. Květen, červen Průběžné vyhodnocování dat a příprava závěrečných zpráv* za jednotlivé ORP. - Průběžné vypracovávání závěrečných zpráv za konkrétní ORP zařazená v první fázi sběru dat. - Ukončení 1.etapy do Příprava 2. etapy sběru dat. Srpen

18 Září, říjen, listopad Druhá etapa sběru dat v 11.ti ORP - kvantitativní i kvalitativní výzkum*. o Břeclav (září) o Veselí nad Moravou(září) o Vyškov (září) o Znojmo (září) o Boskovice (říjen) o Kyjov (říjen) o Pohořelice (říjen) o Kuřim (listopad) o Blansko (listopad) o Židlochovice (listopad) o Brno (listopad) * Návrhy termínů sběrů dat v jednotlivých ORP jsou pouze orientační, harmonogram činností v jednotlivých ORP bude vždy konzultován s příslušným koordinátorem a podléhá jeho odsouhlasení. Listopad, prosinec Průběžné vyhodnocování dat a příprava závěrečných zpráv* za jednotlivé ORP. - Průběžné vypracovávání závěrečných zpráv za konkrétní ORP zařazená ve druhé fázi sběru dat. - Ukončení 2.etapy do Leden, únor Příprava finálního reportu závěrečné zprávy pro Jihomoravský kraj. - Předání a prezentace výsledků. * Závěrečné zprávy budou kumulovat všechny zjištěné poznatky z daných ORP. V případě kvantitativního vyhodnocení půjde především o grafické a tabulkové resultáty, u nichž bude vždy uvedena popisná forma. V případě kvalitativního šetření budou výsledky prezentovány v popisné podobě. 18

19 Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje DOTAZNÍK PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM O JAKÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ SE JEDNÁ 1. respondent je: Tazatel bude postupovat v duchu instruktáže. 1. Uživatel sociální služby 2. Opatrovník (pečovatel) o člověka využívajícího sociální služby v domácnosti 3. Opatrovník (pečovatel) o člověka využívajícího sociální služby v konkrétním zařízení Vypište název zařízení.. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE JE RESPONDENT OPATROVNÍKEM PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č. 51. OSTATNÍ POKRAČUJÍ NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. 2. V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŽIJETE? 1. V domácím prostředí rodinný dům, byt 2. V domácím prostředí dům s pečovatelskou službou, chráněné bydlení a. Jak dlouho žijete v tomto zařízení let b. Kde (od koho) jste se o tomto zařízení dozvěděl(a)?. c. Kdo Vám pomohl s vyřizováním záležitostí ohledně umístění do tohoto zařízení?. 3. V pobytovém zařízení sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, příp. domov pro seniory) a. Jak dlouho žijete v tomto zařízení let b. Kde (od koho) jste se o tomto zařízení dozvěděl(a)?. c. Kdo Vám pomohl s vyřizováním záležitostí ohledně umístění do tohoto zařízení?. 4. Střídavě v zařízení sociálních služeb nebo v domácím prostředí 5. Jiná odpověď. 3. S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŽEMI VÁM NĚKDO POMÁHÁ? JAKOU POMOC JINÝCH LIDÍ VYUŽÍVÁTE? Ponechte respondentovi chvíli čas na přemýšlení a formulaci jeho vlastní odpovědi. Pokuste se zaznamenat odpovědi respondenta co nejpřesněji

20 Využíváte pomoci jiných osob, např.: Při osobní hygieně, oblékání apod. Pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů, donáška nákupů). Ne, nevyužív ám Ano, částečn ě Ano, zcela Pomoc s běžným úklidem Pomoc s mimořádným úklidem (mytí oken, věšení záclon) Pomoc s drobnými opravami Drobná zdravotní ošetření (převazy, injekce, měření tlaku). Pomoc při zařizování na úřadech, na poště vyplňování formulářů. Pomoc dopravit se k lékaři nebo na úřad. Doprava nebo doprovod za zálibami, kulturou, zábavou apod Kdo Vám obvykle pomáhá. (vypište) Masáže, rehabilitace, cvičení Jiný druh pomoci Jiný druh pomoci CHTĚLI BYSTE VYUŽÍVAT NĚJAKÝ JINÝ DRUH POMOCI (PŘÍPADNĚ KONKRÉTNÍ SLUŽBU), O KTERÉ VÍTE, ŽE EXISTUJE (JE ZŘÍZENA), ALE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŽETE? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č O JAKÝ DRUH POMOCI (SLUŽBU) SE JEDNÁ?. 18. JAK JSTE SE O TÉTO POMOCI (SLUŽBĚ) DOZVĚDĚL(A)?. JAKÉ DŮVODY VÁM PŘÍPADNĚ BRÁNÍ VE VYUŽITÍ TOHOTO DRUHU POMOCI (SLUŽBY)? PROČ DANOU POMOC (SLUŽBU) PŘÍPADNĚ NEVYUŽÍVÁTE JIŽ NYNÍ? ANO NE 19. Služba je pro mě drahá a nemohu si to dovolit Nevyhovuje mi doba, ve které je služba poskytována Je to daleko, služba pro mě není dobře dopravně dostupná Služba je plně obsazena

21 23. Nesplňuji podmínky Odmítli mě bez udání důvodu Brání mi zdravotní stav Jiný důvod 27. Jiný důvod 28. Jiný důvod 29. VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE CHTĚL(A) VYUŽÍT NĚJAKOU NOVOU SLUŽBU NĚJAKÝ NOVÝ DRUH POMOCI? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č KAM (NA KOHO) BYSTE SE OBRÁTIL(A)?. 31. MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŽNOSTECH POMOCI, SLUŽBÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM APOD.? 1. Ano 2. Ne 3. Nevím, nedokáži na otázku odpovědět 4. Jiná odpověď. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI. OSTATNÍ PŘEJDOU K OTÁZCE Č JAKÉ INFORMACE VÁM SCHÁZÍ?. 33. ŘEŠÍTE V SOUČASNÉ DOBĚ NĚJAKÉ POTÍŽE, PROBLÉMY, SE KTERÝMI NEVÍTE NA KOHO SE OBRÁTIT? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č O JAKÉ POTÍŽE, PROBLÉMY SE JEDNÁ?. 35. V PŘÍPADĚ, ŽE BY VÁMI POŽADOVANÝ DRUH POMOCI (SLUŽBA) NEBYL(A) DOSTUPNÝ(Á) V RÁMCI VAŠEHO MĚSTA, JSTE OCHOTEN(A) ZA SLUŽBOU DOJÍŽDĚT? 1. Ano, do krajského města 2. Ano, ale pouze do spádového města 21

22 3. Ne, za pomocí (službou) nejsem ochotná(ý) dojíždět, měla by být poskytována v místě bydliště 4. Jiná odpověď V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE O TUTO POMOC (SLUŽBU) MĚLA ZÁJEM, JSTE OCHOTEN (OCHOTNA) JI PLATIT? 1. Ano, jsem ochotna platit plnou cenu 2. Ano, jsem ochotna si částečně doplatit 3. Ne měla by být poskytována zdarma 4. Nevím, nedokážu na otázku odpovědět 5. Jiná odpověď V PŘÍPADĚ, ŽE BYSTE SI MOHL(A) VYBRAT, JAKÉMU ZPŮSOBU POMOCI A PÉČI O VAŠI OSOBU BYSTE DAL(A) PŘEDNOST? 1. Žít v domácím prostředí s pomocí rodinných příslušníků, blízkých osob 2. Žít v domácím prostředí s využitím služeb profesionálů např. pečovatelek přímo doma 3. Žít v domácím prostředí s příležitostným pobytem v zařízení sociálních služeb 4. Žít v zařízení sociálních služeb poskytujícím dlouhodobý pobyt (např. domov pro osoby se zdravotním postižením apod.) 5. Nevím, nedokážu posoudit 6. Jiná odpověď JAK DALECE SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI VÝROKY: Rozhodn Nabídka vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením je dostatečná. Možnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením jsou dostatečné. ě souhlasí m Spíše souhlasí m Spíše nesouhla sím Rozhodn ě nesouhla sím Nevím, nedokáži posoudit DOKÁŽETE ŘÍCI, CO BY PŘÍPADNĚ POMOHLO OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ?. 41. CO BY VÁM PŘÍPADNĚ POMOHLO, ABYSTE SE MOHL(A) LÉPE PRACOVNĚ UPLATNIT?. IDENTIFIKAČNÍ OTÁZKY 42. JAKÝ JE VÁŠ VĚK? Vypište prosím. 43. VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JSTE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Vypište prosím. 44. POBÍRÁTE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? 22

23 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K BATERII OTÁZEK Č V JAKÉ VÝŠI PŘÍSPĚVEK POBÍRÁTE? (pozn. druhé výše částek jsou pro osoby mladší 18.ti let) Kč; Kč (lehká závislost) Kč; Kč (středně těžká závislost) Kč; Kč (těžká závislost) Kč (úplná závislost) ŽIJETE: ANO NE 46. Sám(a) S partnerem (partnerkou) S rodinnými příslušníky V blízkosti bydliště rodinných příslušníků RESPONDENT JE: 1. Muž 2. Žena PODĚKUJTE RESPONDENTOVI ZA SPOLUPRÁCI POSTŘEHY Z ROZHOVORU VŠE CO BYLO VYŘČENO NAD RÁMEC OTÁZEK Vypište prosím DOTAZNÍK PRO OPATROVNÍKY PEČOVATELE 51. V JAKÉM VZTAHU JSTE K UŽIVATELI SOCIÁLNÍ SLUŽBY? 1. Jsem rodinný příslušník 2. Jsem pracovník pečovatelské služby 3. Jsem interní pracovník pobytového zařízení 4. Jiný vztah. 52. JAK DLOUHO VYUŽÍVÁ VAŠICH SLUŽEB / SLUŽEB DANÉHO ZAŘÍZENÍ? 23

24 S JAKÝMI PROBLÉMY A POTÍŽEMI POTŘEBUJE POMOCI? POMÁHÁTE MU SE VŠÍM, S ČÍM POTŘEBUJE POMOCI NEBO NĚJAKOU ČINNOST ZABEZPEČUJE I JINÁ OSOBA NEBO ZAŘÍZENÍ? 1. Ano, pomáhám mu se všemi činnostmi 2. Ne, s některými činnostmi mu pomáhá jiná osoba nebo zařízení POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č KDO A S JAKÝMI ČINNOSTMI MU KROMĚ VÁS / VAŠEHO ZAŘÍZENÍ POMÁHÁ? DOMNÍVÁTE SE, ŽE BY JEŠTĚ NĚJAKÝ KONKRÉTNÍ DRUH POMOCI (SLUŽBA) POMOHL ČLOVĚKU, O KTERÉHO SE STARÁTE V JEHO SOUČASNÉ SITUACI? CO BY VÁM USNADNILO PÉČI O TOHOTO ČLOVĚKA? (např. existence nějaké služby, více finančních prostředků, zlepšení přístrojů mechanismů pro pohyb s člověkem, kompenzačních pomůcek apod.) VÍTE KAM (PŘÍPADNĚ NA KOHO) SE OBRÁTIT O RADU? MÁTE DOSTATEK INFORMACÍ O MOŽNOSTECH POMOCI (SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH) PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM? 1. Ano 2. Ne 3. Nevím, nedokáži na otázku odpovědět 4. Jiná odpověď. POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. OSTATNÍ PŘEJDOU K OTÁZCE Č

25 60. JAKÉ INFORMACE VÁM SCHÁZÍ?. 61. KDE ČERPÁTE INFORMACE O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, SLUŽBÁCH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?. 62. JAKÝ JE VĚK OSOBY, O KTEROU SE STARÁTE? Vypište prosím. 63. VE KTERÉ OBCI (MĚSTĚ) JE PŘIHLÁŠEN(A) K TRVALÉMU POBYTU? Vypište prosím. 64. POBÍRÁ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI? 1. Ano 2. Ne POZOR FILTR!!!! V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 1 ANO POKRAČUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKOU. V PŘÍPADĚ, ŽE RESPONDENT ODPOVĚDĚL VARIANTOU Č. 2 NE PŘEJDĚTE K OTÁZCE Č V JAKÉ VÝŠI PŘÍSPĚVEK POBÍRÁ? (pozn. druhé výše částek jsou pro osoby mladší 18.ti let) Kč; Kč (lehká závislost) Kč; Kč (středně těžká závislost) Kč; Kč (těžká závislost) Kč (úplná závislost) 66. ČLOVĚK, O KTERÉHO SE STARÁTE, JE: 1. Muž 2. Žena 67. JAKÝ JE VÁŠ VĚK? Vypište prosím. 68. JAKÉ JE VAŠE VZDĚLÁNÍ? 1. Neukončené nebo ukončené základní vzdělání 2. Středoškolské bez maturity, vyučen(a) 3. Středoškolské s maturitou 4. Vysokoškolské 69. JSTE: 1. Muž 2. Žena PODĚKUJTE RESPONDENTOVI ZA SPOLUPRÁCI POSTŘEHY Z ROZHOVORU VŠE CO BYLO VYŘČENO NAD RÁMEC OTÁZEK Vypište prosím

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi, etnické menšiny zápis

Více

Vedoucí skupiny přivítala účastníky porady, a představila nové členy (viz prezenční listina)

Vedoucí skupiny přivítala účastníky porady, a představila nové členy (viz prezenční listina) název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 16. 8. 2010, od 14,00 do 15,45

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období

Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období Čerpání finančních prostředků z fondů EU v území JMK za programové období 2007 2013 Jihomoravský kraj Výše dotace pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje z OP období 2007 2013 145 mld. Kč

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011

NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 NÁVRH PRIORIT ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2009 2011 Tento materiál byl zpracován za finanční podpory EU a státního rozpočtu ČR v rámci projektu Podpora vytváření krajských

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pracovní setkání se zástupci mikroregionů

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pracovní setkání se zástupci mikroregionů DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2017 Pracovní setkání se zástupci mikroregionů Brno, 5.6.2018 Dotazníkové šetření v obcích v roce 2018 Ze 672 oslovených obcí se zúčastnilo 228 (34%) 2 části:

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum a hodina: 1. října od 13.30 hod. místo: STP, Zámečnická 10, Znojmo 1. Přivítání,

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 ZPRÁVA O VÝKONU SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBCÍCH V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 Mezi stěžejní zákony pro výkon sociální práce na obci patří zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Zlín na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 KOMUNIKAČNÍ PRIORITY A CÍLOVÉ SKUPINY... 4 3 PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Standard č. 3 - verze č. 8 a

Standard č. 3 - verze č. 8 a Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Standard č. 3 - verze č. 8 a Zkrácená verze Vnitřní pravidlo pro jednání se zájemcem a žadatelem o službu

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2014 Celkové pořadí Pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Zadavatel: JIHOMORAVSKÝ KRAJ sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb

Sborník. Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb Sborník vzdělávacího programu Vzdělávání k rozvoji kvality poskytování pečovatelských služeb QQT, s.r.o. Zpracovala: Mgr. Ilona Čtvrtníková 2012 Vzdělávací program byl realizován v rámci veřejné zakázky

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Konference, Brno, 30.09.2014 Rodinná politika Jihomoravského kraje Konference, Brno, 30.09.2014 Historie 2005 vznik a realizace projektu Rodinné pasy 2006 do projektu Rodinné Pasy zapojeno cca 10.000 rodin z JMK partnerství s Krajem

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Jihomoravského kraje 2012 Celkové pořadí ORP podle všech 50 kritérií v oblasti podnikatelské prostředí podle 25 kritérií (více detailů

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 27.1.2015 Nabylo účinnosti dnem schválení ZM 1 Obsah

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Návrh modelu sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 2 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Struktura modelu: 1.

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ: 25.6.2014 ČAS KONÁNÍ: 13:00

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA

Domov se zvláštním režimem OASA STANDARD č.5. Domov se zvláštním režimem OASA Domov se zvláštním režimem OASA Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované

Více

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Souhrnný výstup z realizovaného projektu. Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Souhrnný výstup z realizovaného projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 1 2 S využitím zpracovaných výstupů Závěrečných zpráv a záznamů z diskusních fór realizovaných v

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY

ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY Ing. arch. Vladimír Dujka 20. Celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Ostrava, 5. 6. listopad 2015 OBSAH PREZENTACE I. Legislativní a strategická východiska pro

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Problematické oblasti systému inspekcí

Problematické oblasti systému inspekcí Zápis ze setkání Rada pro inspekce kvality sociálních služeb RHSD ČR dne 22. 11. 2011 od 13.00, v zasedací místnosti MPSV ČR, Podskalská ul. Přítomni: dle prezenční listiny 1. Zápis z posledního zasedání

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

Projektové záměry v rámci výzvy pro kraje z Operačního programu zaměstnanost Jednání Kolegia obcí K21

Projektové záměry v rámci výzvy pro kraje z Operačního programu zaměstnanost Jednání Kolegia obcí K21 Jednání Kolegia obcí K21 20. 11. 2015 1 2 Hlavní cíl projektu Zajištěním dostupnosti a rozvojem vybraných sociálních služeb v komunitě umožnit osobám se zdravotním postižením setrvat ve svém přirozeném

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí

ODDÍL F. Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí ODDÍL F Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území - shrnutí OBSAH ODDÍLU F. strana F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 1 F.I Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na vyváženost vztahu

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2015 ze zasedání výboru dne 17. 2. 2015 Termín 17. 2. 2015, 17:00 zahájení 19:15 závěr

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STÁRNUTÍ POPULACE A OPTIMALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Ladislav Průša Abstract V souvislosti se stárnutím populace je potřeba věnovat pozornost m.j. problematice zabezpečení optimálních forem péče o seniory

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009.

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZE ZAJIŠTĚNÍ TERÉNNÍ FÁZE SBĚRU DAT SOCIOLOGICKÉHO ŠETŘENÍ TŘÍDNÍ STRUKTURA A SOCIÁLNÍ MOBILITA 1989-2009. VYPRACOVÁNO PRO: Masarykovu univerzitu

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012 Akce bez plánování je chaos, plánování bez akce nemá smysl. Dne 22. března 2010 byl Zastupitelstvem města Kyjova schválen Střednědobý plán rozvoje

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci.

Mgr. Martin Mazanec absolvent sociologie a filmové vědy na FF UP v Olomouci. Průzkumy potřebnosti sociálních služeb mezi populacemi zadavatelů a poskytovatelů ve spádové oblasti města Břeclav (obce s rozšířenou působností) byly zpracovány obecně prospěšnou společností Komunitní

Více

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014

Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Zápis z jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 2/2014 konaného dne 6. 3. 2014 Přítomni: 1. Ladislav Nechvátal 7. Vítězslav Schrek (předseda) 2. Jaromír Pospíchal

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Diplomová práce. Bc. Natalija Lichnovská Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Diplomová práce Bc. Natalija Lichnovská 2008 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Vyhodnocení

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více