M Ě S T O N E R A T O V I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O N E R A T O V I C E"

Transkript

1 M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti na území města Neratovic a spádových obcí Zpracovala: Mgr. Markéta Trejbalová

2 2 Obsah Východiska výzkumného šetření... 3 I. Analýza dotazníkového šetření - Část potřeby a služby Preferovaná forma péče pro závislou osobu pohledem pečujícího Preferované možnosti podpory pro zvládání péče Odhadovaná délka péče do budoucna Sociální služby preferované pečujícími osobami Důvody nevyužívání sociálních služeb příjemci příspěvku Zdroje informací o sociálních službách Zdroje informací prostřednictvím neziskových organizací a sdružení občanů Vnímání pozitiv příspěvku na péči pečujícími osobami Vnímané nedostatky příspěvku na péči pečujícími Posouzení výše příspěvku s poskytovanou domácí péčí Využívané sociální služby Hodnocení informovanosti o sociálních službách II. Analýza informační části dotazníkového šetření Pohlaví Věková struktura pečujících osob Dosažené vzdělání Ekonomická aktivita pečujících osob Přístup k internetu Stupeň příspěvku na péči Věková struktura příjemců příspěvku III. Závěr a diskuze Příloha A: Vzor dotazníku... 1

3 3 Východiska výzkumného šetření V současné době probíhá na území Neratovicka projekt Neratovicko - komunitně znamená společně. V jeho rámci se uskutečňují aktivity zaměřené na zjišťování potřeb občanů města a také občanů spádových obcí. Mapování těchto potřeb je zaměřeno především na evaluaci stávajících a plánování poptávaných sociálních služeb v tomto regionu. Cílem analýzy jsou: - Základní údaje o cílové skupině - Identifikování potřeb pečujících rodinných příslušníků, poskytujících pomoc nesoběstačným členům rodiny s přiznaným III. a IV. stupněm závislosti na péči - Využívání sociálních služeb cílovou skupinou - Informovanost cílové skupiny Péče o nesoběstačnou osobu klade na pečující značné nároky a fyzická i psychická zátěž se nezřídka projeví na zhoršení jejich zdravotního stavu, což společně se sociální situací dělá z těchto pečujících potenciální klienty sociální práce. Zároveň jim poskytování péče, často celodenní, může ztížit možnost využití veřejného setkání, kde by mohli hovořit o svých potřebách a problémech spojených s péčí. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zmapování této oblasti formou empirického výzkumu. Základním nástrojem k realizaci výzkumu bylo zvoleno dotazníkové šetření, které se uskutečnilo v době od do Základním cílem výzkumu bylo zjistit informace o potřebách pečujících, významných pro vytváření sociálních služeb města Neratovice, které mohou do budoucna přispět ke zlepšení kvality života v rodinách, kde dlouhodobě pečují o osobu se zdravotním postižením. Kromě základních otázek zaměřených na potřeby pečujících a sociální služby, obsahoval dotazník také další položky zjišťující osobní údaje pro hlubší analýzu poskytující podrobnější výsledky. Pro potřebu výzkumu byla použita verze tištěného dotazníku. Jako způsob distribuce byla zvolena Česká pošta a.s. Výzkumný soubor byl tvořen pečujícími

4 4 osobami o příjemce příspěvku ve III. a IV. stupni závislosti, jejichž počet byl k celkem 112 osob, bylo tedy distribuováno celkem 112 dotazníků. Z tohoto počtu se aktivně zapojilo celkem 67 respondentů. Pro neúplné vyplnění u většiny dotazovaných byla při zpracování analýzy vyřazena otázka č. 8.

5 5 I. Analýza dotazníkového šetření - Část potřeby a služby 1. Preferovaná forma péče pro závislou osobu pohledem pečujícího V rámci dotazníkového šetření bylo zjištěno, že 66% pečujících osob, které poskytují pomoc příjemcům příspěvku, chtějí poskytovat tuto pomoc především v domácím prostředí s možnostmi využití terénních sociálních služeb, případně blízkých nebo 19% pečujících by kombinovalo rodinnou péči s využitím denního stacionáře. Možnost chráněného bydlení by uvítalo 7% pečujících, stejný počet by dal přednost ústavní péči pro příjemce příspěvku. Z otázky vyplývá preferování pobytu v domácím prostředí a jeho význam pro příjemce příspěvku Tabulka1: Preferovaná forma péče pro závislou osobu pohledem pečujícího Pokud byste si mohli vybrat zajištění stálé péče pro osobu, o kterou pečujete, jaké formě byste dali přednost? Žít ve vlastní domácnosti s využitím terénních sociálních služeb a 44 66% eventuelně blízkých 1. Žít ve vlastní domácnosti s využitím kombinace sociálních služeb 13 19% poskytovaných v domácnosti a pobytem ve stacionáři (případně pomoci blízkých) Žít v domě s pečovatelskou službou, nějaký typ chráněného bydlení 5 7% Bydlet v zařízení poskytujícím dlouhodobý pobyt 5 7% Jiné uveďte 0 0% suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 2. Preferované možnosti podpory pro zvládání péče Pro zvládání péče by 37% pečujících osob zvolilo možnost oddechu. Možnost odpočinku byla jako podpora vnímána jako na prvním místě. Celkem 34% pečujících by uvítalo lepší podmínky pro zdravotní péči závislé osoby. Finanční podpora péče byla uváděna 30% dotazovaných. Jako další podporu by celkem 31% pečujících uvítalo lepší

6 6 přístup k pomůckám, sociální služby a podmínky pro domácí péči o závislou osobu. Celkem 15% dotazovaných by uvítalo informace vztahující se k péči. Tabulka 2:Preferované možnosti podpory pro zvládání péče Pro zvládání péče byste uvítali lepší podmínky v oblastech: Poradenství v této situaci 10 15% Finanční podpora péče (dávky) 20 30% Možnost odpočinku, oddechu 25 37% Lepší přístup k pomůckám pro osobu, o niž pečuji 14 21% Podporu v psychické oblasti 6 9% Pracovní příležitosti 5 7% Důchod za péči 20 30% Zdravotní péči pro osobu, o niž pečuji 23 34% Sociální služby pro osobu, o niž pečuji 14 21% Podmínky pro domácí péči např. bezbariérové bydlení 14 21% Jiné (fyzioterapie) 1 1% suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 3. Odhadovaná délka péče do budoucna Tabulka3: Odhadovaná délka péče do budoucna Jak dlouho podle vás budete schopni fyzicky a psychicky pečovat o blízkou osobu za stávajících podmínek? Dokud bude potřeba (dokud to zvládnu) 59 88% Několik let 6 9% Několik měsíců 0 0% Krátkodobě, hledám řešení 1 1% Péči již nezvládám 1 1% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření Většina pečujících osob (88%) předpokládá zvládání dlouhodobější péče a jsou odhodláni poskytovat pomoc, dokud to bude závislá osoba potřebovat a dokud budou péči zvládat. Celkem 9% odhaduje dobu poskytování péče na několik let. Délku doby, po kterou bude péče poskytována, nelze do budoucna přesně vymezit, což si pečující osoby uvědomují.

7 7 4. Sociální služby preferované pečujícími osobami Mezi sociální služby, které vnímají pečující osoby jako potřebné pro poskytování pomoci závislým osobám, patří na prvním místě osobní asistence pro 45% pečujících, na druhém místě jde o neplacenou pomoc dobrovolníků 22%, dále jsou žádány pečovatelská služba 19% a krátkodobé pobyty mimo domov, denní stacionář a možnost setkávání s lidmi v podobné situaci. Z této otázky však není patrné, zda a které z výše jmenovaných služeb jsou pečujícími osobami využívány. Tabulka4:Sociální služby preferované pečujícími osobami Pro zvládání péče byste uvítali tyto sociální služby: Osobní asistence odborné pečovatelky 30 45% Pomoc dobrovolníků neplacená forma 15 22% Zajištění krátkodobých pobytů mimo rodinu pro danou osobu 11 16% Denní stacionář 11 16% Týdenní stacionář 0 0% Chráněné bydlení 3 4% Dům s pečovatelskou službou 4 6% Kluby pro děti se zdravotním postižením 5 7% Chráněné dílny pro osoby se zdravotním postižením 5 7% Podporované zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením 9 13% Bezbariérové bydlení pro osoby se zdravotním postižením 4 6% Pečovatelská služba 13 19% Setkání s lidmi v podobné situaci 11 16% Domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory 5 7% Doprava 6 9% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 5. Důvody nevyužívání sociálních služeb příjemci příspěvku Mezi důvody, spatřované jako překážky k využívání sociálních služeb, byla uváděna absence možnosti doprovodu osobní asistence k poskytovateli služby a zpět 24% a doprava do místa služby 18%. Požadovaná sociální služba se v regionu nenachází pro 22% dotazovaných. Dalšími překážkami je nedostačující kapacita 15%, časové omezení služby 13% a nedostatek finančních prostředků na uhrazení nákladů za

8 8 služby. Celkem 10% dotazovaných osob uvedlo, že péči zvládá bez nutnosti využívání dalších sociálních služeb. Tabulka5:Důvody nevyužívání sociálních služeb příjemci příspěvku Jaké jsou důvody, pro které nemůžete využívat sociální službu, kterou byste chtěli? Kapacitní důvody, služba je plně obsazena 10 15% Finanční důvody, nemohu si to dovolit 8 12% Nesplňuji kritéria této služby 2 3% Časové důvody, služba je poskytována v době, kdy mi to 9 13% nevyhovuje Doprava, nemám jak se dostat do místa služby 12 18% Bez doprovodu či asistenta se ke službě nedostanu 16 24% Služba není 15 22% Zvládáme bez využití služeb 7 10% Nevím, zda služba existuje 1 1% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 6. Zdroje informací o sociálních službách V dotazníkovém šetření uvedlo 48% pečujících osob, že by o informace týkající se sociálních služeb požádalo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MÚ Neratovice. Jako další zdroj informací byli uváděni lékaři, poskytovatelé sociálních služeb na území města, případně známí či lidé s podobnými problémy a internet. Tabulka6: Zdroje informací o sociálních službách uváděné pečujícími osobami Kam byste se obrátili v případě, že byste potřebovali získat informace o poskytovaných sociálních službách? Městský úřad, sociální odbor 32 48% Lékař 15 22% Internet 14 21% Poskytovatel služeb 15 22% Lidí se stejnými problémy 1 1% Známí 1 3% Nevím 2 1% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření

9 9 7. Zdroje informací prostřednictvím neziskových organizací a sdružení občanů Celkem 63% dotazovaných uvedlo, že neznají žádné sdružení zaměřené na obtíže osoby se zdravotním postižením. Celkem 37% pečujících uvedlo, že znají taková sdružení. Byly uváděny tyto organizace: Život 90, Člověk v tísni, Paprsky pomoci, Maltézská pomoc, Paraple, APLA, Sdružení pacientů postižených mozkovou mrtvicí, Svaz zdravotně postižených Neratovice, okresní organizace SPMP ČR v Mladé Boleslavi, centrum Vážka, Charita, Červený Kříž. Tabulka7:Zdroje informací prostřednictvím neziskových organizací a sdružení Znáte sdružení (občanská, rodičů, lidí se zdravotním postižením ) zaměřená na obtíže osoby, o kterou pečujete? Ano 25 37% Ne 42 63% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 8. Vnímání pozitiv příspěvku na péči pečujícími osobami Tabulka8: Vnímání pozitiv příspěvku na péči pečujícími osobami Napište největší přínos, který souvisí s poskytováním příspěvku na péči osobě, o niž pečujete: Závislá osoba může být doma 4 6% Mohu mu posloužit sám/sama 12 18% Přilepšení k důchodu 4 6% Lepší finanční situace 11 16% Umožní a usnadní péči 6 9% Umožní kontakt s lidmi 2 3% Neplacení zdravotního a sociálního pojištění 1 1% Větší kvalita péče, možnost koníčků, zálib 4 6% Umožnil studium dítěte 1 1% Bez něj by to doma nešlo 1 1% Započítávání roku do důchodu 1 1% Nezávislost na výběru poskytovatele služeb, rovný vztah mezi 1 1% ním a mnou Uznání těžké situace státem 2 3% Nevím 18 27% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření

10 10 Uváděná pozitiva příspěvku na péči jsou shrnuta v tabulce č. 8. V 18% se pečující shodli na vnímání přínosu především v podpoře domácí péče, kdy se mohou o závislou osobu postarat sami. Očekávaným pozitivem byla v 16% uváděná lepší finanční situace. 9. Vnímané nedostatky příspěvku na péči pečujícími Největší nedostatek příspěvku na péči byl spatřován v absenci sociálních služeb poptávaných pro příjemce příspěvku a jejich pečujícími, celkem 30% dotazovaných. Tato skutečnost koresponduje s reálnou situací poskytovaných sociálních služeb v České republice, jejichž absence je v rozporu se smyslem dávky příspěvku na péči. Se sociálními službami souvisí i další uváděný nedostatek, kdy 12% dotazovaných uvedlo, že příspěvek na péči nestačí na pokrytí nákladů za sociální služby poskytované registrovaným poskytovatelem. Celkem 10% dotazovaných uvedlo, že příspěvek na péči řeší situaci pouze částečně. Tabulka9:Nedostatky příspěvku na péči vnímané pečujícími osobami Napište největší nedostatek, který souvisí s poskytováním příspěvku na péči osobě, o kterou pečujete: Neřeší to budoucnost 2 3% Řeší situaci jen částečně 7 10% Nestačí ani na zaplacení 8 12% služby Není tu služba pro jeho 20 30% využití Spíš potřebuju informace 1 1% Nemůžu jít pracovat 1 1% Jsem doma, budu mít 1 1% nepatrný důchod Ztráta osobního života 1 1% Není jistota, zda bude 2 3% příspěvek zachován Nevím 26 39% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření

11 Posouzení výše příspěvku s poskytovanou domácí péčí V souvislosti s vnímáním příspěvku na péči jako ohodnocení poskytované pomoci uvádělo 58% pečujících osob jeho výši za neadekvátní a nedostatečnou, 42% pečujících se domnívalo, že výše příspěvku je srovnatelná s náročností poskytované péče. Toto zjištění je nutné vnímat v kontextu s individuální situací a možnostmi každého pečujícího, např. náročnost péče o seniora se syndromem demence nelze srovnávat s náročností péče o seniora s tělesným postižením, jiná je situace osamělého pečujícího ve vyšším věku a pečujícího, který zároveň zabezpečuje rodinu. Tabulka10: Posouzení výše příspěvku v souvislosti s poskytováním pomoci pečujícími Považujete výši příspěvku na péči za adekvátní ohodnocení Vámi vynaloženého času, úsilí a osobního života? Ano 28 42% Ne 39 58% Suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření 11. Využívané sociální služby Nejvíce využívanými sociálními službami v regionu jsou pečovatelská služba a zdravotnická služba Farní charity Neratovice uváděná 33% dotazovaných pečujících a Městská pečovatelská služba, kterou využívá 31% pečujících osob. Celkem 37% dotazovaných uvedlo, že žádnou službu nevyužívá. Tabulka11: Využívání dostupných sociálních služeb příjemci příspěvku a pečujícími osobami Využíváte některou z poskytovaných sociálních služeb, dostupných v místě vašeho bydliště? Farní charita Neratovice 22 33% Městská pečovatelská služba 21 31% Maltézská pomoc 3 4% o.s. Pojďte dál 1 1% Denní stacionář Domu Kněžny Emmy 1 1% Žádnou nevyužívám 25 37% Využívám sociální službu v jiném městě 4 6% suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření

12 12 Mezi služby využívané v jiných obcích byly uváděny tyto: Český Červený Kříž, školní jídelny poskytující obědy, rehabilitace. 12. Hodnocení informovanosti o sociálních službách Celkem 37% dotazovaných považuje informovanost o sociálních službách v regionu za dostatečnou, 30% osob považuje přístup k informacím za minimální. Celkem 19% dotazovaných považuje informovanost za dobrou. Tabulka12: Hodnocení informovanosti o sociálních službách O sociálních službách v místě bydliště jsem plně informovaný/á. (zakroužkujte prosím výrok, se kterým souhlasíte): Výborně 3 4% Dobře 13 19% Dostatečně 25 37% Minimálně 20 30% Naprosto ne 6 9% Suma % Zdroj: Vlastní výzkumné šetření

13 13 II. Analýza informační části dotazníkového šetření 1. Pohlaví Pečující osoby, které odpovídaly v rámci dotazníku, tvořilo 72% žen a 28% mužů. Tabulka 1: Pohlaví - pečující osoby Pohlaví pečující osoby Muži 19 28% Ženy 48 72% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 2. Věková struktura pečujících osob Velká část pečujících osob spadala do věkové kategorie mezi 50 a 70 lety, celkem se jednalo o 49% dotazovaných, na druhém místě byl počet 31% osob ve věku mezi 30 a 50 lety. Celkem 17% pečujících má více než 70 let, zastoupení věkové kategorie pečujících osob do 30 let byla 3%. Tabulka 2: Věk pečujících osob (zdroj: vlastní výzkumné šetření) Věk pečující osoby Do 30 let 2 3% Do 50 let 21 31% Do 70 let 33 49% Nad 70 let 11 17% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 3. Dosažené vzdělání Nejvíce pečujících osob uvádělo dosažený stupeň vzdělání středoškolské 52%, osob se základním vzděláním bylo celkem 30%, vysokoškolské vzdělání uvedlo 12% dotázaných a u 6% pečujících osob bylo uvedeno dosažení vyššího odborného vzdělání.

14 14 Tabulka 3: Stupeň dosaženého vzdělání pečujících osob Stupeň dosaženého vzdělání Základní 20 30% Středoškolské 35 52% Vyšší odborné 4 6% Vysokoškolské 8 12% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 4. Ekonomická aktivita pečujících osob Většina pečujících je ekonomicky neaktivní, jedná se o osoby pobírající starobní nebo invalidní důchod 46%, osoby uvádějící zaměstnání na plný pracovní úvazek tvořilo 27%, částečně zaměstnáno je 7%, zbývající osoby 19% nejsou zaměstnány, sem zahrnujeme i osoby na rodičovské dovolené, studenty a osoby v domácnosti. Tabulka 4: Druh ekonomické aktivity pečujících osob Druh ekonomické aktivity Zaměstnán plný úvazek 18 27% Zaměstnán částečný úvazek 5 7% Nezaměstnaný (rodičovský příspěvek, ) 13 19% Důchodce (starobní, invalidní) 31 46% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 5. Přístup k internetu Přístup k internetu má 63% dotazovaných.

15 15 Tabulka 5: Přístup k internetu Přístup k internetu Ano 42 63% Ne 25 37% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 6. Stupeň příspěvku na péči Pečující osoby poskytují péči příjemcům příspěvku s přiznaným III. stupněm závislosti v 58%, zastoupení příjemců příspěvku s přiznaným IV. stupněm závislosti tvořilo 39%. Tabulka 6: Stupeň závislosti příjemců příspěvku Stupeň závislosti příjemce příspěvku I. 1 1% II. 1 1% III % IV % Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření 7. Věková struktura příjemců příspěvku Věková struktura příjemců příspěvku byla tvořena převážně osobami staršími 65 let. Pečující poskytují pomoc 27% osob ve věku nad 80 let, osoby ve věku mezi 65 a 80 lety tvoří 24%, dále se jedná o osoby mezi 40 a 65 lety věku 16%. Příjemců příspěvku ve věku mezi 20 a 40 lety je 19%.

16 16 Tabulka 7: Věk příjemců příspěvku Věk příjemce příspěvku Do 10 let 2 3% Do 20 let 7 10% Do 40 let 13 19% Do 65 let 11 16% Do 80 let 16 24% Nad 80 let 18 27% Suma % Zdroj: vlastní výzkumné šetření

17 17 III. Závěr a diskuze Z výzkumného šetření vyplývá, že více než polovina osob závislých na péči druhé osoby s přiznaným III. a IV. stupněm závislosti jsou osoby starší 65 let, z toho 27% osob je starších 80 let, proto poptávka po sociálních službách zahrnuje propojení sociálně-zdravotních potřeb. Pečující osoby vnímají náročnost péče vzhledem ke své osobě především v nedostatku odpočinku a vzhledem k závislé osobě vysoké finanční náklady na péči. Nejžádanějšími sociálními službami z pohledu pečujících jsou primárně služby osobní asistence, pečovatelská služba, zajištění krátkodobých pobytů pro nesoběstačné osoby a zajištění dopravy. Dále jsou to služby sociálního poradenství, týkající se především úkonů péče a informace umožňující pečujícím a závislým osobám využívat své oprávněné zájmy. Vzhledem k základnímu souboru, tvořeném pečujícími o blízké osoby s přiznaným III. a IV. stupněm závislosti na pomoci druhé osoby, nelze považovat výsledky tohoto šetření za zcela komplexní, je nutné zabývat se potřebami a poptávkou sociálních služeb také pro pečující o osoby s přiznaným I. a II. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby. Dále je nutné odlišit potřeby nesoběstačných osob podle věkové struktury a také typu postižení. Přesto lze očekávat shodně poptávané sociální služby jako je osobní asistence, možnost dopravy a přepravy nesoběstačných osob. Mgr. Markéta Trejbalová Vedoucí skupiny pro osoby se zdravotním postižením KPSS

18 1 Příloha A: Vzor dotazníku

19 2

20 3

21 4

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 1323/17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 25. listopadu 2015 Předkládá

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a

Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a Vyhodnocení sociální ankety mezi odbornou veřejností únor 2015 V lednu 2015 byla realizována sociální anketa na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a mezi zaměstnanci p.o. Sociální služby města Česká

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2012 Zpracovala: Veronika

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením žijících ve venkovských lokalitách Autor: Mgr. Petra

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR

ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZE STRANY VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PŘÍBOR Objednatel: Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, Příbor 742 58 Poskytovatel:

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory

Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory Genderové aspekty stárnutí: Rodina a péče o seniory Kamila Svobodová Přírodovědecká fakulta UK Pojetí péče o starší lidi v ČR Přetrvává představa, že za tuto péči je zodpovědná především rodina Formální

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců

Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá. Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Dotazníkové šetření spokojenosti se sociální pobytovou službou Domova důchodců Horní Planá Vyhodnocení Dotazníků pro obyvatele Domova důchodců Horní Planá Vyplněných dotazníků bylo navráceno celkem 56,

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, - pomoc při zajištění chodu domácnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 3.8.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Volarsku - Netolicku 3.8.1.1 Opatření 1 - Podpora terénních služeb Ve Netolicích a ve Volarech je zajištěna pečovatelská služba. Poskytuje jí Domov pro seniory Pohoda (Netolice)

Více

Anketa mezi uživateli osobní asistence

Anketa mezi uživateli osobní asistence Vyhodnocení ankety Anketa mezi uživateli osobní asistence Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079 Tato anketa byla určena pro komunitní

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Vyhodnocení dotazníku spokojenosti uživatelů sociální služby v Domově pro seniory Bechyně Z celkového počtu 122 Dotazníků spokojenosti uživatelů služby bylo vráceno 80 vyplněných, které byli následně vyhodnoceny

Více

Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli 2. Navržení opatření k jednotlivým cílům 3. Představení domažlického plánu rozvoje sociálních služeb

Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli 2. Navržení opatření k jednotlivým cílům 3. Představení domažlického plánu rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Zápis ze setkání pracovní skupiny Senioři a lidé se zdravotním postižením 13.12. 2007 Program jednání: 1. Seznámení s navrženými cíli

Více

místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost

místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, malá zasedací místnost Pracovní skupina Senioři, působící v rámci komunitního plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně Zápis ze setkání ze dne 9.2.2015 ve 14:00 hod. místo setkání: Městský úřad Hodonín, Národní třída 25,

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice. Institut komunitního rozvoje INKOR ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Kaňovice Institut komunitního rozvoje INKOR 1. Základní informace Obec Kaňovice se nachází 7 km severně od Frýdku-Místku směr Šenov. Obec

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276. Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276. Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KUŘIM 664 34 Kuřim, Zahradní 1275 IČ 49457276 Datum podání žádosti: Datum zařazení do seznamu žadatelů: Datum vyrozumění žadatele:... Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Doporučený postup č. 2 /2014

Doporučený postup č. 2 /2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb Doporučený postup č. 2 /2014 Problematika neregistrovaných sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum: 18.8.2010 místo: Vančurova

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2.

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k 3. 2. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PROFESNÍHO SVAZU SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY zpracováno k.. 016 Počet respondentů: 155 (respondenti mohli volit více variant

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153

Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2/2008 Datum: 10.11.2008 Místo setkání: MMB Malinovského náměstí 3, zasedací místnost 153 PROGRAM: 1. Přivítání, představení programu, prezence 2. Dokončení

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2013 Hlavním podkladem je Střednědobý plán

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI

5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI 5) SOCIÁLNÍ PÉČE O STARÉ LIDI A) POJETÍ STÁŘÍ, ČASOVÉ VYMEZENÍ, CHARAKTERISTIKA, VÝVOJOVÉ ETAPY STÁRNUTÍ A STÁŘÍ, TEORIE STÁRNUTÍ THANATOLOGIE (PROBLÉM EUTANÁZIE) POJETÍ STÁŘÍ Stárnutí je zákonitý druhově

Více

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ Nový katalog prací Ing. Tereza HAVELKOVÁ Ačkoliv současná velmi vzrušená atmosféra, pramenící z nedávno schváleného návrhu na komplexní změnu odměňování v platové sféře, zastiňuje jiné právní předpisy

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009

Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Společný regionální operační program EVROPSKÁ UNIE MĚSTO UHERSKÝ BROD Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje sociální oblasti města Uherský Brod na rok 2008-2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné

Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné Zřizovací listina Domu s pečovatelskou službou Sněžné I. Obec Sněžné zřizuje podle usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.6.2004 podle 84 odst.2 písm.e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

Dotazník pro Denní stacionář

Dotazník pro Denní stacionář Dotazník pro Denní stacionář Vážení rodinní příslušníci, nejdříve bychom Vás rádi informovali, proč Vám tento podrobný dotazník předkládáme. Pokud člověk trpí poruchami paměti nebo přímo některým z onemocnění

Více

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic

Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Dotazník spokojenosti klientů terénní pečovatelské služby poskytované na území Černošic Sledované období: červen 2013 Datum zpracování: 28. 6. 2013 Počet respondentů: 42 Zpracovala: Monika Formáčková 1)

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007

Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Statutární město Ostrava Magistrát Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Monitorování bezdomovců Ostrava 2007 Realizátoři projektu: Magistrát města Ostravy Městská policie Ostrava Centrum sociálních služeb

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 22.10.2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti

I. Úvodní ustanovení. Podání žádosti Opatření obce č. 4/2006 pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Sociální služby města České Lípy příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Zpracovala: Bc. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.02.2007 Obsah: 1. Identifikace organizace str. 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více