Modelování procesů pomocí metody BPM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modelování procesů pomocí metody BPM"

Transkript

1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Modelování procesů pomocí metody BPM 2005 Jiří KIRKOS

2 Děkuji Prof. Ing. Ivovi Vondrákovi, CSc. za ochotu a vstřícnost při vedení bakalářské práce. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. V Ostravě Podpis - 1 -

3 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá rozborem a analýzou procesu Tvorby projektů vědy a výzkumu, procesu Transformačních a rozvojových projektů a procesu Spolupráce s praxí. Tyto procesy jsou součástí hlavních procesů probíhajících na Fakultě Elektrotechniky a informatiky na VŠB-TUO, z jejíchž materiálů a dokumentace ISO jsem vycházel. Účely jednotlivých procesů jsou popsány u každého zvlášť při jejich teoretickém rozboru. Hlavním úkolem mé práce bylo tyto procesy a jejich aktivity, které v jejich rámci probíhají, analyzovat a případně doplnit. Procesní modely byly specifikovány s využitím metody BPM (Business Process Modeling), jejíž podstata byla v mé práci také blíže vysvětlena. K tomuto úkolu jsem použil systém BPStudio a konečné vytvořené modely jsou přiloženy. Výsledkem mé práce je tedy návrh modelů a jejich detailní popis s možností simulace činnosti přímo v BPStudiu. Klíčová slova BPM, BP Studio, Funkční model, Objektový model, Koordinační model, Simulace, Zákazník procesu, Produkt procesu, Proces, Podproces, Aktivita, Aktivní objekt, Pasivní objekt Abstract Bachelor thesis deals with analysis of business processes from the categories Research and Development Projects and Transformation and Development Projects. These processes are components of main processes enacted by the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. As a source of the information ISO documents were used. The purpose of each process is described in a separate teoretical analysis that is a part of my thesis. The main goal of my work was to analyze processes, add missing concpets and model them in BPM method. The BPStudio was used for that purpose. The result of my work is the definition of process models and their detail description with the possibility to simulate their functionality in BPStudio. Keywords BPM, BP Studio, Functional model, Object-oriented model, Coordinative model, Simulation, Client of process, Product of process, Process, Activity, Active object, Passive object - 2 -

4 Obsah 1 Úvod Popis metody Business Process Modeling (BPM) Úvod úloha byznys modelování Co je BPM Účel byznys modelování Základní pojmy v BPM Definice základních pojmů Úvod do problematiky Ontologie procesního inženýrství Abstraktní rámec specifikace modelu Postup návrhu byznys procesu Specifikace metody BPM Funkční model Objektový model Koordinační model H2.1 Proces Projekty vědy a výzkumu Zadání procesu Analýza procesu Slovní popis Funkční modely analýza a popis Realizace projektu Evidence přihlášek Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Evidence projektů Přijetí přihlášky Evidence a ověření Oponentní řízení Objektové modely analýza a popis Realizace projektu Evidence přihlášek Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Evidence projektů Přijetí přihlášky Evidence a ověření Oponentní řízení Koordinační modely - analýza Realizace projektu Evidence přihlášek Evidence projektů Simulace Graf

5 4 H2.2 Projekty transformační a rozvojové Zadání procesu Analýza procesu Slovní popis Funkční modely analýza a popis Realizace projektu Evidence přihlášek Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Evidence projektů Oponentní řízení Objektové modely analýza a popis Realizace projektu Evidence přihlášek Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Evidence projektů Oponentní řízení Koordinační modely - analýza Realizace projektu Evidence přihlášek Evidence projektů Simulace Graf H3.1. Spolupráce s praxí Zadání procesu Analýza procesu Slovní popis Funkční modely analýza a popis Realizace zakázky Nabídka Zpracování nabídky Objednávka Vytvoření smlouvy Návrh kalkulace díla Návrh kalkulace objednávky Evidence Předání Vyúčtování Fakturace Objektové modely analýza a popis Realizace zakázky Nabídka Zpracování nabídky Objednávka Vytvoření smlouvy Návrh kalkulace díla

6 5.4.7 Návrh kalkulace objednávky Evidence Předání Vyúčtování Fakturace Koordinační modely - analýza Realizace zakázky Nabídka Objednávka Evidence Předání Simulace Graf Závěr Literatura Abstract.doc Bakalarskaprace.doc Webové stránky index.html Obsah přiloženého CD - 5 -

7 1 Úvod Dovolte úvodem několik informací o podstatě tvorby mé bakalářské práce, základních principech transformace procesů do diagramů metody BPM a význam této transformace. Modelované procesy Tvorby projektů vědy a výzkumu, Transformačních a rozvojových projektů a Spolupráce s praxí, které jsou zde předkládány, jsou podstatou implementace systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Fakulty elektrotechniky a informatiky. Procesy zde uvedené jsou jen částí všech procesů, které jsou součástí hlavních procesů systému řízení jakosti, přesto jsou tyto procesy nedílnou podstatou celého systému. Pro modelování procesů je zde využita metoda BPM (Business Process Modeling). Pomocí ní lze procesy, které byly navrhnuty ze zadání slovním popisem aktivit a aktivity diagramem UML, jenž staticky zobrazuje průběh celého procesu, transformovat do prostředí BP Studia. Metoda BPM umožňuje dynamické modelování reálných podnikových procesů, podrobné rozepsání a definování všech jednotlivých částí analyzovaného procesu, kdy lze definovat role jednotlivých objektů, jejich vztahy a asociace k ostatním objektům a mnohé další vlastnosti a chování objektů. Princip a podstata metody BPM je vysvětlena v následující kapitole. Hlavním významem transformace procesů do diagramů metody BPM prostředí BP Studia je možnost reálné simulace procesu. BP Studio umožňuje při konkrétním a exaktním nadefinování vlastností jednotlivých objektů a aktivit, u nichž je možnost určení i více scénářů průběhu pro větvení procesu, vygenerovat velmi přesné a věcné výsledky. Ty nám umožní udělat si představu o reálném průběhu procesu a popřípadě opravit nedostatky uvnitř procesu, tedy možnost snížení nákladů či zkrácení času průběhu, popřípadě vyřazení nedůležitých objektů či aktivit či naopak vložení. Celé modelování procesu tedy umožňuje nalézt nejvýhodnější a nejefektivnější řešení zadaných procesů s možnosti pohledu do všech jednotlivých částí procesů a to právě pro procesy, které mi byly zadány. Za tímto účelem jsem tedy analyzoval dané hlavní procesy a transformoval je a detailně popsal v modelech BP Studia. Pro ověření efektivního návrhu a funkčnosti průběhu procesu jsem vždy závěrem provedl testovací simulace každého procesu

8 2 Popis metody Business Process Modeling (BPM) 2.1 Úvod úloha byznys modelování Co je BPM Metoda Business Process Modeling (BPM) je ve své podstatě dynamickým odrazem aktivních činností reálných podnikových procesů zobrazených prostřednictvím metod a přístupů používaných ke specifikaci a analýze těchto procesů. S pomocí této metody tak lze modelovat téměř jakýkoliv organizovaný systém a exaktně specifikovat jeho chování, požadavky a nároky. Informační technologie tak získávají další význam a sehrávají tak důležitou roli nejen při návrhu a implementaci informačních systémů, ale dají se velmi dobře využít i pro návrh realizace efektivní komunikace v rámci fungující společnosti. Podstatné pro efektivní nasazení informačních systému je právě konkrétní a přesný návrh procesů a jejich aktivit v rámci daného podniku, organizace či společnosti. V důsledku těchto požadavků na konkrétnost návrhu je vznik řady metod a nástrojů pro jeho vyobrazení. Ty lze dle účelu užití rozdělit do tří kategorií: 1. BPR (Business Process Re-engineering) nástroje určené k modelování a analýze byznys procesů. Cílem je umožnit radikálně, nebo postupně procesy vylepšovat a umožnit podle nich vlastní řízení organizace či podniku. 2. ERP (Enterprise Resource Planning) systémy jako SAP, BAAN, Oracle apod. umožňující automatizovat výrobní procesy, finanční toky a řídit lidské zdroje, právě na základě explicitně popsaných procesů. Byznys modelování se tak stává počáteční fází softwarového procesu, na jehož konci je v podniku či organizaci implementovaný informační systém. 3. WFM (Workflow Management) systémy reprezentující generické softwarové nástroje pro definici, správu, realizaci a vlastní řízení podnikových procesů. BPR nástroje slouží primárně k účelům analýzy a vylepšování procesů, zatímco ERP a WFM jsou softwarové nástroje určené k jejich realizaci. Rozdíl mezi posledními dvěmi uvedenými spočívá v míře explicitního vyjádření těchto procesů a v možnostech jak je dynamicky měnit. WFM svým pojetím přímé podpory byznys procesů tak poskytují lepší možnosti než systémy ERP, které mají tyto procesy implicitně zakódovány v rámci jejich implementace Účel byznys modelování Nezávisle na výše uvedeném způsobu použití modelů lze definovat hlavní účel byznys modelování jako vytvoření korektní specifikace byznys procesů a analýzu jejich vlastností. Vzhledem k tomu, že byznys modelování a modelování byznys procesů jsou pojmy, které se běžně zaměňují a jsou svým významem považovány za shodné. 2.2 Základní pojmy v BPM Definice základních pojmů Smyslem byznys modelování je vytvořit takovou abstrakci procesu, která umožňuje pochopení všech jeho aktivit, souvislostí mezi těmito aktivitami a rolemi reprezentovaných - 7 -

9 schopnostmi lidí a zařízení zapojených do daného procesu. Zde tedy uvedu několik definic jednotlivých pojmů, které s v souvislosti s metodou BPM používají. Definice 1.1 (Byznys proces): Byznys proces je po částech uspořádaná množina procedur a aktivit, které společně realizují podnikatelský nebo strategický cíl, obvykle v kontextu organizační struktury definující funkce rolí a jejich vztahy. Pojmem procedura rozumíme podproces obsažený v daném procesu. Pojmem po částech uspořádaná množina pak vyjadřujeme fakt, že ne všechny aktivity a procedury lze seřadit do jediné posloupnosti. Jinými slovy řečeno, takových posloupností může být více a mohou být řazeny vedle sebe mohou být souběžně, paralelně uskutečnitelné. Definice 1.2 (Model byznys procesu): Model byznys procesu je abstraktní reprezentace byznys procesu obvykle umožňující jeho další zpracování automatizovaným způsobem. Někdy se také hovoří o specifikaci nebo definici procesu. Tato specifikace může být neformální nebo formální. Neformální specifikace používá přirozený jazyk, případně obrázky, tabulky a ostatní nástroje umožňující pochopit popisovaný proces. Formální specifikace je technika umožňující jednoznačně specifikovat proces díky precizně definované syntaxi a sémantice použité metody. Jinými slovy vyjádřeno, jde nám o takové modely, které lze vytvářet v počítači, tam je ukládat, analyzovat a případně dále využívat v ERP či WFM systémech. Definice 1.3 (Workflow): Workflow je automatizovaný byznys proces. Byznys proces a workflow jsou zaměnitelné pojmy, protože jejich význam je totožný. Jediným rozdílem je, že workflow spravuje a řídí k tomu určený software ERP nebo WFM systém. Je však důležité si uvědomit, že právě workflow, díky svému počítačovému zpracování, klade vysoké nároky na specifikaci procesu, na jeho přesnost a jednoznačnost. Pozn.: Workflow je pojem, který zatím v českém slovníku nemá ekvivalent na rozdíl od slova byznys, které je obsaženo v pravidlech českého pravopisu. Proto budeme v dalším textu namísto nepohodlného tok prací, který je doslovným překladem, používat původní anglický výraz. Definice 1.4 (Aktivita): Aktivita je popis činnosti, která reprezentuje jeden atomický (dále nedělitelný) krok ve vykonání procesu. Aktivita může být manuální, která nevyžaduje počítačovou podporu, nebo může být automatizována (workflow aktivita). Workflow aktivita vyžaduje kromě lidských i strojově orientované zdroje. Speciálním případem workflow aktivity je automatická aktivita, která probíhá zcela bez lidské účasti. Definice 1.5 (Instance procesu): Instancí procesu rozumíme jednotlivý případ vykonání procesu Úvod do problematiky Z výše uvedených definic tedy vyplývá, že proces lze chápat jako popis toho, jak jeho jednotlivé případy (instance) mají být vykonány. Každá instance má svůj začátek a konec a na jejím výstupu je konkrétní produkt (věc, služba apod.). Obvykle každý proces má celou řadu instancí (případů), které jsou podle takového předpisu realizovány. Systém řízení jakosti je postaven právě na tomto principu opakovatelnosti, která zaručuje stabilitu kvality vytvářeného produktu. Existují však situace, kdy proces má pouze svou jedinou instanci. V takovém případě hovoříme o tom, že tato instance má svůj vlastní projekt. Slovo projekt je tak synonymem pro slovo proces. Speciálním případem jsou také kontinuální procesy (např. výrobní linky), které nemají přesně definovaný počátek a konec. Přesto i zde je možné identifikovat periodu, kterou můžeme považovat za jednotlivý případ instanci procesu. Definice 1.6 (Instance aktivity): Instance aktivity reprezentuje činnost prováděnou při vykonávání procesu, t.j. v rámci dané instance procesu

10 Definice 1.7 (Role): Role je soubor vzájemně se doplňujících dovedností. Role jsou přiřazovány k jednotlivým aktivitám s cílem umožnit jejich plnění v rámci vykonání procesu. Definice 1.8 (Zdroj): Zdroj je prostředek nebo skupina prostředků nutných k vykonání aktivity. Zdroje mohou být lidské nebo strojově orientované. Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá, že role definují chování, kompetence a zodpovědnosti jednotlivých osob nebo skupiny osob spolupracujících v týmech. Jednotlivé osoby (lidské zdroje) jsou mapovány na požadované role dle toho, jak jsou požadované kompetence slučitelné se schopnostmi těchto osob Ontologie procesního inženýrství Ontologií rozumíme systém jasně definovaných pojmů a jejich vzájemných vztahů popisující danou oblast znalostí. V našem případě tedy oblast znalostí týkající se procesního inženýrství. V minulé části jsme zavedli definice jednotlivých pojmů. Obr je sémantický grafu, který k uvedeným pojmům přiřadí i vzájemné vztahy. Cílem je popsat v rámci dané ontologie znalostní oblast týkající se metod specifikace procesů. V dalším textu budou tedy popsány základní přístupy, které lze použít pro sestavení modelů byznys procesů včetně možností jak tyto modely analyzovat a ověřit správnost jejich navržení. Obr Ontologie procesního inženýrství - 9 -

11 2.3 Abstraktní rámec specifikace modelu Postup návrhu byznys procesu Účelem modelování je vytvoření takové abstrakce procesu, která umožňuje pochopení všech jeho aktivit, souvislostí mezi těmito aktivitami a rolemi reprezentovaných schopnostmi lidí a zařízení zapojených do daného procesu. V současné době lze nalézt celou řadu metod postavených na různých technologiích, které jsou používány k sestavování modelů podnikových procesů. Tyto metody však mají společný abstraktní rámec, který vyplývá z postupu návrhu byznys procesu (obr ). Obr : Postup návrhu byznys procesu Nejprve je nutné identifikovat, jaké funkce daná organizace či podnik má plnit a za jakým účelem. Hledáme co je vstupem a výstupem těchto funkcí a jak jsou tyto funkce strukturovány. Následuje další krok popisující jak tyto funkce budou zajišťovat transformaci vstupů na výstupy pomocí k tomu určených aktivit a procesů. Nakonec je nutné definovat, čím konkrétně jsou v předchozích krocích definované toky dané a kdo a co bude realizovat specifikované aktivity. V podstatě tedy existují tři základní přístupy, které se využívají k modelování procesů, a které vychází ze tří základních typů použité abstrakce: 1. Funkční přístup zaměřený především na funkce, jejich strukturování, vstupy a výstupy. Funkční model definuje metoda IDEF (Integration DEFinition). 2. Přístup specifikací chování je zaměřen na řídící aspekt vykonávání procesu cestou stanovení událostí a podmínek, za kterých mohou být jednotlivé aktivity prováděny. Pro koordinaci aktivit se používá metoda EPC(Eventdriven Process Chain). 3. Strukturální přístup je zaměřen na statický aspekt procesu. Cílem je postihnout entity a zdroje vystupující v procesu včetně jejich atributů, činností (služeb) a vzájemných vazeb. Tento přístup definují především diagramy jazyka UML (Unified Modeling Language), který je v dnešní době považován za de facto standard pro modelování nejen softwarových systémů. Všechny moderní metody modelování byznys procesů používají všech těchto tří základních abstrakcí. Liší se pouze v akcentu té či oné stránky modelu

12 2.4 Specifikace metody BPM V metodě BPM je vlastní model procesu konkrétně sestavován ze tří relativně nezávislých pohledů tvořených funkčním, objektovým a koordinačním modelem. 1. Funkční model slouží k identifikaci architektury procesu včetně jeho zákazníků a produktů. Cílem je nalezení odpovědi na otázku jaké procesy organizace potřebuje k zajištění své podnikatelské činnosti a jaká je jich struktura. 2. Objektový model identifikuje statickou strukturu obsahující všechny entity (objekty), které v rámci procesu vystupují. Z pohledu jejich aktivní účasti pak rozlišujeme mezi aktivními a pasivními objekty. Aktivní objekty jsou realizátoři procesu (lidé a zařízení jimi používané), zatímco pasivní objekty jsou procesem manipulovány, vytvářeny či spotřebovávány. Vzájemné relace dokumentují vztahy (interakce), do kterých objekty vstupují. Jestliže funkční model se snaží odpovědět na otázku jaké procesy v podniku existují, pak tento model se snaží odhalit kým a čím je proces realizován. 3. Koordinační model vychází z předchozích dvou a popisuje jak bude proces realizován cestou specifikace a koordinace aktivit reprezentujících interakce mezi objekty. Model koordinace aktivit Objektový model Podnikový Proces Funkční model Obr. 2.4: Základní aspekty metody BPM

13 2.4.1 Funkční model Hlavním účelem funkčního modelu je identifikace architektury (kostry) podnikového procesu, jeho zákazníků a produktů. Z hlediska existence vztahů mezi procesy metoda BPM zavádí dvě základní relace obsažení a spolupráce. První z nich slouží k identifikací podprocesů, kterým je v určitém okamžiku předáváno řízení, zatímco druhá relace identifikuje možnost souběžné existence a realizace dvou a více procesů (obr ). Stručně = architektura procesu včetně jeho zákazníků a produktů (CO?) Obr : Příklad zobrazení procesů nákupu auta ve funkčním modelu Objektový model Objektový model identifikuje statickou strukturu všech objektů (aktivních a pasivních) nutných pro realizaci procesu. Objektový model je sestavován pro každý proces definovaný ve funkčním modelu zvláště. Pro uvedený příklad by měli být specifikovány objektové modely pro procesy Prodej auta, Zajištění financování a Dodání auta. Elementy, vztahy i násobnosti znázorňované těmito modely mají stejný význam jako v případě jazyka UML diagram tříd (obr ). Stručně = aktivní a pasivní objekty procesu včetně specifikace jejich atributů, služeb a vzájemných propojení (KÝM a ČÍM?) Obr : Příklad zobrazení procesu Prodej auta v Objektovém modelu

14 2.4.3 Koordinační model Koordinační model vyjadřuje jak bude proces realizován. Koordinační model specifikuje interakce mezi objekty a definuje způsob jejich synchronizace. Podstatou mechanismu koordinace je splnění podmínky, že aktivita může být spuštěna pouze za podmínky připravenosti všech požadovaných objektů na vstupu do aktivity. Aktivita definuje alternativní scénáře svého průběhu, přičemž každý ze scénářů má určen své náklady a predikovaný čas realizace. Na základě architektury procesu identifikované funkčním modelem jsou atomické aktivity koordinačního modelu doprovázeny ikonami podprocesů umožňujících vnořování do dalších, podrobnějších koordinačních diagramů (obr ). Stručně = specifikace aktivit a modelování jejich koordinace (JAK?) Obr : Příklad zobrazení procesu prodej auta v koordinačním modelu Tímto způsobem definovaný proces využívající formálních, na matematické teorii Petriho sítí založených, přístupů umožňuje provádět analýzy a simulace. Cílem je ověřit korektnost takto specifikovaných procesů. Kromě uvedených metod existuje celá řada jiných zaměřená na problematiku byznys modelování. Mezi ty nejdůležitější patří právě i zmiňovaná metoda funkčního přístupu IDEF (Integrated DEFinition vyvinutá pro U.S. Air Force a dostupná na adrese a metoda profesora Scheera nazvaná ARIS (Architecture)

15 3 H2.1 Proces Projekty vědy a výzkumu 3.1 Zadání procesu Garant procesu: Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky Účel: Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu H2.1 Projekty vědy a výzkumu na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU v Ostravě. Vymezení platnosti: Popis procesu je závazný pro všechny útvary, zaměstnance a studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Zákazník: Klíčové vstupy: Klíčové výstupy: Zdroje: Regulátory: zadavatel projektu vědy a výzkumu Vyhlášení úkolů vědy a výzkumu Realizace výsledků vědy a výzkumu Infrastruktura, Pracovníci pro vědu a výzkum Legislativa, Propozice soutěže Měřitelná kritéria: Počet přijatých projektů Finanční přínos Publikační činnost se vztahem k VV Cíle: min.50% rozpočtu fakulty

16 3.2 Analýza procesu Slovní popis Účelem procesu H2.1 Projekty vědy a výzkumu je Realizace projektu, jenž zadává ke zpracování potenciální Klient a zpracovává jej potenciální Řešitel. Na tvorbu a veškerou organizaci a koordinaci celého průběhu procesu dohlíží a zodpovídá Oddělení vědy a zahraničních styků, které řídí ze svého postavení Proděkan pro vědu a výzkum. Oddělení vědy a zahraničních styků od klienta přebírá zadání projektu, ze kterého vytvoří propozice pro vlastní tvorbu projektu. Ty jsou poté předány ke zveřejnění Správci Informačního Systému, aby je dal k dispozici na webové stránky fakulty FEI. Odtud si je potenciální řešitel může stáhnout a případně se na daný projekt, resp. jeho realizaci, přihlásit. Prvním krokem potenciálního řešitele je tedy nutnost vyplnit a nechat si zaevidovat na Oddělení vědy a zahraničních styků přihlášku, která muže za jistých okolností podléhat schválení Vědeckou radou. Pokud se takové okolnosti vyskytnou, je třeba aby přihláška byla k dispozici pro projednání Vědeckou radou, která ji může schválit ale samozřejmě i zamítnout. V případě zamítnutí ji musí řešitel zpracovat znovu a opět předložit radě ke schválení. V případě úspěšného schválení radou musí ještě přihlášku podat Řešitelské katedře a až po jejím přijetí může začít řešit daný projekt. Realizovaný projekt se musí dále zaevidovat na Oddělení vědy a zahraničních styků, které poté připraví na jednání Kolegia děkana podklady o řešených projektech. Výsledek jednání kolegia děkana je zaznamenán v zápisu z tohoto jednání. Dále je třeba projekt zaevidovat do evidence RIV, což má opět za úkol Oddělení vědy a zahraničních styků. Vyhotovený projekt je ke konci nutné obhájit řešitelem v oponentním řízení, které je organizováno v rámci katedry. Výsledek oponentního řízení je pak správcem IS zveřejněn na webových stránkách fakulty FEI. Obhájený projekt je nyní již výsledným projektem a řešitel jej nyní prezentuje samotnému klientovi a poté mu jej odevzdá. 3.3 Funkční modely analýza a popis Hlavním účelem funkčního modelu je identifikace architektury podnikového procesu. Ve funkčním modelu procesu H2.1 Projekty vědy a výzkumu jsou zobrazeny a popsány všechny vstupující a vystupující objekty procesu, tedy jeho zákazníci a produkty, a vlastník procesu. Dále jsou zde zavedeny dvě základní relace obsažení a spolupráce, kdy při mé transformaci procesů do diagramů funkčních modelů jsme užil pouze relaci obsažení. Všechny tyty vnořené podprocesy, kterým se v určité fázi předává řízení pro vykonání určitých specifických činností charakteristických pro právě onen podproces, jsou společně se svými vlastnostmi vstupující a vystupujícími objekty a vlastníky popsány níže

17 3.3.1 Realizace projektu Proces Realizace projektu je hlavním procesem tvorby celého projektu. Na jeho vstupu je Zadání projektu předložené potenciálním Klientem ke zpracování a jeho budoucí potenciální Řešitel. Funkci vlastníka procesu zastává Oddělení vědy a zahraničních styků, které řídí a koordinuje celý proces. Po obdržení zadání od klienta Oddělení pro vědu a zahraniční styky vytvoří propozice pro tvorbu projektu řešiteli, který jej v rámci procesu zpracovává. Toto zpracování je dále rozfázováno v rámci obsažených podprocesů Evidence přihlášek a Evidence projektů. Výsledkem procesu je uspokojený Klient a jemu předaný Výsledný projekt. Aktivní zákazník procesu Vlastník procesu Proces Pasivní zákazník procesu Relace obsažení Obsažené podprocesy Aktivní produkt procesu Pasivní produkt procesu Obr : Realizace projektu Evidence přihlášek Proces Evidence přihlášek je součástí hlavního procesu Realizace projektu. Zobrazuje a popisuje veškeré činnosti týkající se vytvoření, schválení a podání přihlášky, která je nezbytnou podmínkou pro nastartování vlastní tvorby zadaného projektu. Vstupem do procesu je Klient, který poskytuje vlastní Zadání projektu a vlastníkem celého procesu je Oddělení vědy a zahraničních styků, které koordinuje celý průběh procesu. Celý proces je dále dělen do dvou podprocesů Příprava a zveřejnění a Projednání a schválení, jejichž účel je rozebrán níže. Výsledkem procesu je Schválená přihláška. Obr : Evidence přihlášek

18 3.3.3 Příprava a zveřejnění Proces Příprava a zveřejnění je obsažen v procesu Evidence přihlášek a zobrazuje a popisuje činnosti zaměřující se na zpracování původního zadání od klienta Oddělením vědy a zahraničních styků. Na vstupu procesu je právě Oddělení pro vědu a výzkum, Klient zadávající projekt společně s vlastním Zadáním projektu a Správce IS, který veškeré údaje po odsouhlasení Proděkanem pro vědu a výzkum zveřejňuje na webových stránkách fakulty. Proděkan je zároveň i vlastníkem celého procesu. Výstupem jsou vypracované Propozice a Web FEI, na kterém jsou zveřejněny. Obr : Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Proces Projednání a schválení je součástí procesu Evidence přihlášek a zobrazuje a popisuje hlavní aktivity zabývající se projednáním vyplněné přihlášky, která je závislá na rozhodnutí Vědecké rady. Do procesu vstupuje Řešitel, jím podávaná Závislá přihláška a Vědecká rada, která se přihláškou zabývá. Vlastníkem je Oddělení vědy a zahraničních styků. Výsledným produktem procesu je Schválená přihláška, neboť Zamítnutá přihláška je řešiteli vždy vrácena k přepracování. Obr : Projednání a schválení

19 3.3.5 Evidence projektů Proces Evidence projektů je součástí hlavního procesu Realizace projektu. V této části je rozepsána činnost týkající se samotné tvorby projektu. Na vstupu se zde vyskytuje Řešitel projektu, který poskytuje přihlášku nyní již schválenou Vědeckou radou nebo přihlášku, která vůbec nepodléhala nutnosti schválení radou, a dále ona Schválená přihláška, která se podává na Oddělení vědy a zahraničních styků. Na základě této přihlášky si řešitel zaeviduje realizovaný projekt a po jeho vytvoření jej musí obhájit v oponentním řízení. Všechny tyto činnosti jsou další součástí obsažených podprocesů Přijetí přihlášky, Evidence a ověření a Oponentní řízení. Výstupem procesu je konečný výsledný projekt. Obr : Evidence projektů Přijetí přihlášky Proces Přijetí přihlášky je obsažen v procesu Evidence projektů a zobrazuje všechny činnosti, které jsou zapotřebí pro správnou evidenci řešeného projektu. Na vstupu je zde Řešitel projektu a Schválená přihláška. Vlastníkem celého procesu je Řešitelská katedra, na které je projekt evidován. Produktem procesu je Přijatá přihláška. Obr : Přijetí přihlášky

20 3.3.7 Evidence a ověření Proces Evidence a ověření je součástí procesu Evidence projektů a je mu předáváno řízení ve fázi, kdy je již přihláška a projekt přijat, řešitel jej zpracovává ale je třeba jej ještě zaevidovat na Oddělení vědy a zahraničních styků, nechat ověřit Kolegiem děkana a zaevidovat do celostátní databáze RIV. Do procesu tedy vstupují Kolegium děkana a Přijatá přihláška a vlastníkem procesu je Oddělení vědy a zahraničních styků. Výstupním produktem procesu je Zápis ověření projektu z jednání kolegia, Záznam v databázi RIV a samotný Ověřený projekt. Obr : Evidence a ověření Oponentní řízení Proces Oponentní řízení je obsažen v procesu Evidence projektů a zobrazuje a popisuje všechny činnosti související s obhájením výsledného ověřeného projektu řešitelem v oponentním řízení, které organizuje Oddělení vědy a zahraničních styků. Vstupujícím zákazníkem procesu je tedy Řešitel, Ověřený projekt, Správce IS. Vlastníkem celého procesu je Oddělení vědy a zahraničních styků a vystupujícími produkty Web FEI a Výsledný projekt. Obr : Evidence přihlášek

21 3.4. Objektové modely analýza a popis Objektový model identifikuje statickou strukturu všech objektů (aktivních a pasivních) nutných pro realizaci procesu. Objektovými modely procesu H2.1 Projekty vědy a výzkumu jsou tedy zobrazeny a popsány všechny objekty hrající svou úlohu v rámci procesu společně s určením těchto rolí a popsáním vztahů k okolním objektům procesu Realizace projektu V procesu Realizace projektu, tedy hlavním řídícím procesu celého podnikového procesu, se vyskytují čtyři aktivní objekty, které spolu vzájemně komunikují až na objekt Proděkan pro vědu a výzkum, který zde hraje roli řídící ve vztahu k Oddělení vědy a zahraničních styků. Mimo to, že spolu aktivní objekty komunikují, jsou společně provázány vazbami k pasivním objektům, kdy Klient poskytuje Zadání, které pak zpracovává Oddělení vědy a zahraničních styků a realizuje Řešitel. Ten poté Výsledný projekt předává Klientovi. Aktivní objekty Aktivní objekty Relace asociace Pasivní objekty Obr : Realizace projektu Evidence přihlášek Aktivní objekty, které hrají hlavní roli v procesu Evidence přihlášek obsaženém v procesu Realizace projektu, jsou Klient, který poskytuje vlastní Zadaní projektu ke zpracování, Oddělení vědy a zahraničních styků, které po skončení procesu vydává Schválenou přihlášku, neboť Zamítnutá přihlášku je vždy řešiteli vrácena k dopracování, a Proděkan pro vědu a výzkum řídící Oddělení vědy a zahraničních styků. Obr : Evidence přihlášek Relace specializace

22 Příprava a zveřejnění V procesu Příprava a zveřejnění, který je součástí procesu Evidence přihlášek, zaujímají hlavní role pro správný průběh celého procesu aktivní objekty Klient poskytující Zadání ke zpracování, Oddělení vědy a zahraničních styků zpracovávající předložené zadání a vydávající na jejich základě vytvořené Propozice a Správce IS, který tyto propozice následně zveřejňuje a na Webových stránkách fakulty FEI, které spravuje. Obr : Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Aktivními objekty v procesu Projednání a schválení, který je součástí procesu Evidence přihlášek, jsou Řešitel navrhující vyplněnou přihlášku závislou na projednání Vědeckou radou k posouzení radě, Vědecká rada vydávající rozhodnutí, kterým je buďto Schválená nebo Zamítnutá přihláška a Oddělení vědy a zahraničních styků, které komunikuje s oběma stranami a koordinuje veškerou činnost. Obr Projednání a schválení Relace specializace

23 3.4.5 Evidence projektů Proces Evidence projektů je součástí hlavního procesu Realizace projektu a důležitými aktivními objekty pro jeho funkčnost jsou Řešitel, který připraví pro zkontrolování Schválenou přihlášku a následně realizuje Ověřený projekt a Oddělení vědy a zahraničních styků, které komunikuje s řešitelem, kontroluje jeho přihlášku a eviduje a ověřuje jím řešený projekt. Pasivní objekt Schválená přihláška ve své podstatě vyplývající ze zadání specifikuje řešený Ověřený projekt, který se následně po úspěšném obhájení v oponentním řízení stává Výsledným projektem. Obr : Evidence projektů Přijetí přihlášky Proces Přijetí přihlášky je obsažen v procesu Evidence projektů a vyskytují se zde aktivní objekty Řešitel komunikující s Oddělením vědy a zahraničních styků a Řešitelskou katedrou, který připraví Schválenou přihlášku, Oddělením vědy a zahraničních následně tuto přihlášku kontroluje podává ji již jako Podanou přihlášku Klientovi, který ji přebírá, a Řešitelská katedra evidující podanou přihlášku. Obr : Přijetí přihlášky

24 3.4.7 Evidence a ověření Aktivními objekty v procesu Evidence a ověření, který je obsažen v procesu Evidence projektů je Oddělení vědy a zahraničních styků a Kolegium. Oddělení vědy a zahraničních styků eviduje Přijatou přihlášku a evidovaný projekt a zapisuje projekt do celostátní evidence RIV viz. Pasivní objekt Záznam v RIVu. Kolegium ověřuje Evidovaný projekt a schvaluje jej jako Ověřený projekt. Z této činnost se vykazuje záznam Zápis ověření. Obr : Evidence a ověření Oponentní řízení Proces Oponentní řízení je součástí procesu Evidence projektu a aktivními objekty v něm obsaženy jsou Řešitel poskytující Ověřený projekt k oponentnímu řízení, dále Oddělení vědy a zahraničních styků, které organizuje celé řízení, Oponentní rada hrající zde hlavní roli, neboť posuzuje projekt řešitele a případně jej schvaluje jako Výsledný projekt a vydává Zápis ze svého řízení. Tyto dva pasivní objekty jsou poté k dispozici Správci IS, který je zveřejňuje na Webových stránkách fakulty FEI. Obr : Oponentní řízení

25 3.5 Koordinační modely - analýza Koordinační model vyjadřuje jak bude proces realizován, specifikuje interakce mezi objekty a definuje způsob jejich synchronizace. Podstatou mechanismu koordinace je splnění podmínky, že aktivita může být spuštěna pouze za podmínky připravenosti všech požadovaných objektů na vstupu do aktivity. Aktivita definuje alternativní scénáře svého průběhu, přičemž každý ze scénářů má určen své náklady a predikovaný čas realizace. Na základě architektury procesu identifikované funkčním modelem jsou atomické aktivity koordinačního modelu doprovázeny ikonami podprocesů umožňujících vnořování do dalších, podrobnějších koordinačních diagramů. U všech procesů jsou tedy uvedeny jejich vstupující i vystupující aktivní i pasivní objekty, obsažené procesy i aktivity. Podrobná specifikace vlastností objektů a popis aktivit a procesů je uveden v samotných vytvořených modelech BP Studia Realizace projektu Proces Realizace projektu je hlavním procesem celého podnikového procesu H2.1 Projekty vědy a výzkumu. Je rozdělen do dvou podprocesů Evidence přihlášek a Evidence projektů, které obsahují vnořené aktivity. Jedinou aktivitou v rámci tohoto procesu je Prezentace výsledného projektu, po které je projekt předán klientovi. Na vstupu se objevují všechny objekty nezbytné pro správný průběh celého procesu: Kolegium, Klient, Oddělení vědy a zahraničních styků, Vědecká rada, Řešitel, Správce IS, Řešitelská katedra a pasivní objekt Zadání. Výsledkem celého procesu je spokojený Klient a Výsledný projekt. Podproces Vazba, kdy je vstupující objekt odpovědný za danou aktivitu Objekty vstupující do aktivity Aktivita Obr : Realizace projektu Výsledné produkty procesu

26 3.5.2 Evidence přihlášek Proces Evidence přihlášek je součástí hlavního procesu Realizace projektu. Aktivní objekty, které vstupují do aktivit jak už do aktivity Zpracování přihlášky nebo i ostatních, které jsou součástí podprocesů Příprava a zveřejnění nebo Projednání a schválení, jsou Klient, Řešitel, Oddělení vědy a zahraničních styků, Vědecká rada a Správce IS. Společně s těmito aktivními objekty vstupuje do procesu pasivní objekt Zadání, ze kterého vycházejí ostatní pasivní objekty procházející celým procesem. Na výstupu procesu je výsledně Schválená přihláška a aktivní objekty, které se účastní dalších procesů a aktivit obsažených v hlavním procesu Realizace projektu. Těmito vystupujícími aktivními objekty jsou Klient, Řešitel, Oddělení vědy a zahraničních styků a Správce IS. Aktivity obsažené v podprocesu Příprava a zveřejnění jsou Příprava a sběr a Zveřejnění. Následně po nich se provede Zpracování přihlášky v rámci procesu Evidence přihlášek a poté aktivity, které jsou součástí podprocesu Projednání a schválení: Evidence přihlášek, Projednání závislosti, kde se rozhoduje dle zvoleného scénáře, jestli je přihláška závislá na aktivitě Schvalování, která se v případě závislosti následně provede. Pokud ne vrátí se řízení zpět procesu Evidence přihlášek a následně hlavnímu procesu realizace projektu. V aktivitě Schvalování se dále dle určeného scénáře rozhoduje, zda se provede aktivita Přepracování přihlášky, nebo se řízení předá zpět procesu Evidence přihlášek a následně zpět hlavnímu procesu Realizace projektu. Podrobný popis všech objektů, podprocesů, aktivit a jejich scénářů je obsažen v samotných objektech modelu BP Studia. Obr : Evidence přihlášek

27 3.5.3 Evidence projektů Proces Evidence projektů je součástí hlavního procesu Realizace projektu. Celý proces je dále dělen na tři podprocesy Přijetí přihlášky, Evidence a ověření a Oponentní řízení. Aktivními objekty, které jsou nezbytné pro vykonání všech aktivit v rámci podprocesů, jsou Klient, Řešitel, Oddělení vědy a zahraničních styků, Řešitelská katedra, Správce IS a Kolegium děkana. Společně s nimi vstupuje do procesu pasivní objekt Schválená přihláška, ze které se poté odvozují veškeré další pasivní objekty zúčastněné v podprocesech a aktivitách. Na výstupu se objevují aktivní objekty Řešitel a Oddělení vědy a zahraničních styků a pasivní objekt Výsledný projekt. V rámci vnořených procesů, kterým se postupně předává řízení, jsou v podprocesu Přijetí přihlášky aktivity Podání přihlášky a přijetí projektu, v podprocesu Evidence a ověření aktivity Evidence projektu, Ověření projektu a Evidence v RIVu, a v podprocesu Oponentní řízení aktivity Organizace oponentního řízení, Oponentní řízení a Zveřejnění výsledku. Po provedení všech aktivit se řízení předá zpět hlavnímu procesu Realizace projektu. Podrobný popis všech objektů, podprocesů, aktivit a jejich scénářů je obsažen v samotných objektech modelu BP Studia. Obr : Evidence projektu

28 3.6 Simulace Hlavním důvodem proč modelujeme podnikové procesy pomocí BPM a BP Studia je, abychom našli a dosáhli nejefektivnějšího řešení daného procesu. V případě, že máme celý proces správně namodelován, nejúčinnějším nástrojem pro ověření jeho funkčnosti je simulovat jej od počátečních vstupujících aktivních a pasivních objektů a sledovat jeho průběh až ke konečnému produktu procesu. Pro tento případ pracujeme již jen a pouze v Koordinačním modelu, kde v režimu Simulačním nabijeme právě vstupující objekty a poté simulujeme průběh celým procesem, či můžeme postupně krokovat a sledovat průchod jednotlivými části hlavního procesu, podprocesů a především aktivit, kde lze v případě více scénářů dané aktivity tyto scénáře měnit. Po skončení simulace nám jsou k dispozici výsledky běhu procesu, mezi kterými se přepínáme na spodní liště. Výsledky se generují z vlastních scénářů aktivit, tedy především z délky trvání aktivity a z nákladů na ni. Dále jsou k dispozici náklady na jednotlivé pasivní a aktivní objekty a jejich využití v procesu. Celkové výsledky jsou pak uvedeny v záložce RESULTS a graf průběhu v záložce GRAF. Spuštění simulace Krokování simulace Vynulování výsledků Nabití objektů: Před spuštěním samotné simulace je nutné nabít všechny vstupující objekty Nabitý objekt připravený pro spuštění simulace Aktivita s aktivním scénářem Graf Obr. 3.6: Simulace Časy trvání jednotlivých aktivit

29 4 H2.2 Projekty transformační a rozvojové 4.1 Zadání procesu Garant procesu: Proděkan pro rozvoj Účel: Účelem tohoto popisu procesu je stanovit dokumentované postupy pro řízení procesu H2.2 Projekty transformační a rozvojové na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU v Ostravě. Vymezení platnosti: Popis procesu je závazný pro všechny útvary, zaměstnance a studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava vykonávající činnosti stanovené tímto popsaným procesem. Zákazník: Klíčové vstupy: Klíčové výstupy: Zdroje: Regulátory: Měřitelná kritéria: Finanční přínos fakulta Požadavky na transformaci a rozvoj infrastruktury fakulty, Dlouhodobý záměr fakulty Realizované požadavky na transformaci a rozvoj infrastruktury fakulty Infrastruktura, Zaměstnanci fakulty Legislativa, Propozice vyhlášených programů Cíle: 5 procent ročního rozpočtu fakulty

30 4.2 Analýza procesu Slovní popis Účelem procesu H2.2 Projekty transformační a rozvojové je Realizace projektu, jenž zadává ke zpracování Vyhlašovatel a zpracovává jej potenciální Řešitel. Na tvorbu a veškerou organizaci a koordinaci celého průběhu procesu dohlíží a zodpovídá Proděkan pro rozvoj. Ten od vyhlašovatele přebírá zadání projektu, na jehož základě vytvoří propozice pro vlastní tvorbu projektu a navrhne strategii zapojení fakulty do těchto programů. Propozice a strategie jsou poté předány Správci Informačního Systému, aby je zveřejnil na webových stránkách fakulty FEI. Tam jsou poté k dispozici potenciálnímu řešiteli, který má možnost se na daný projekt přihlásit a vypracovat jej. Nejdříve však musí vyplnit přihlášku a odevzdat ji proděkanovi pro rozvoj. Ten ji pak postoupí vyhlašovateli projektu, který v souladu s propozicemi vyhlášeného programu podpory transformačních a rozvojových projektů zajistí posouzení došlých přihlášek. Výsledkem je buďto schválená nebo zamítnutá přihláška, která je vrácena řešiteli k přepracování. V případě schválení řešitel informuje proděkana pro rozvoj o přijetí projektu a proděkan pro rozvoj projekt zaeviduje ve své evidenci. Následně řešitel v souladu s podanou přihláškou projektu realizuje jeho řešení. Po dokončení své práce proděkan pro rozvoj zorganizuje podle pokynů vyhlašovatele v rámci katedry oponentní řízení, kde musí řešitel hotový projekt obhájit před oponentní radou. Proděkan pro rozvoj zároveň eviduje záznamy z oponentního řízení. Výsledky oponentních řízení řešených transformačních a rozvojových projektů jsou pak správcem IS zveřejněny na webových stránkách fakulty FEI. Obhájený projekt je nyní již výsledným projektem a řešitel jej nyní prezentuje samotnému klientovi a poté mu jej odevzdá. 4.3 Funkční modely analýza a popis Hlavním účelem funkčního modelu je identifikace architektury podnikového procesu. Ve funkčním modelu procesu H2.2 Projekty transformační a rozvojové jsou zobrazeny a popsány všechny vstupující a vystupující objekty procesu, tedy jeho zákazníci a produkty, a vlastník procesu. Dále jsou zde zavedeny dvě základní relace obsažení a spolupráce, kdy při mé transformaci procesů do diagramů funkčních modelů jsme užil pouze relaci obsažení. Všechny tyty vnořené podprocesy, kterým se v určité fázi předává řízení pro vykonání určitých specifických činností charakteristických pro právě onen podproces, jsou společně se svými vlastnostmi vstupující a vystupujícími objekty a vlastníky popsány níže

31 4.3.1 Realizace projektu Proces Realizace projektu je hlavním procesem tvorby celého projektu. Na jeho vstupu je Zadání projektu předložené potenciálním Vyhlašovatelem ke zpracování a jeho budoucí potenciální Řešitel. Funkci vlastníka procesu zastává Proděkan pro rozvoj, který řídí a koordinuje celý proces. Po obdržení zadání od klienta Proděkan pro rozvoj vytvoří propozice pro tvorbu projektu a strategii zapojení fakulty do programů pro potenciálního řešitele, který následně má následně projekt za úkol zpracovat. Jednotlivé kroky vytvoření projektu od podání přihlášky až po odevzdání výsledného projektu je rozděleno do dvou obsažených podprocesů Evidence přihlášek a Evidence projektů. Výsledkem procesu je uspokojený Vyhlašovatel a jemu předaný Výsledný projekt. Aktivní zákazníci procesu Vlastník procesu Aktivní produkt procesu Pasivní zákazník procesu Relace obsažení Obr : Realizace projektu Pasivní produkt procesu Obsažený podproces Evidence přihlášek Proces Evidence přihlášek je součástí hlavního procesu Realizace projektu. Zobrazuje a popisuje veškeré činnosti týkající se vytvoření propozic a strategie, přípravy, posouzení a podání přihlášky, která je nezbytnou podmínkou pro započetí vlastní tvorby zadaného projektu. Vstupem do procesu je Vyhlašovatel, který poskytuje vlastní Zadání projektu a vlastníkem celého procesu je Proděkan pro rozvoj, které koordinuje celý průběh procesu. Celý proces je dále dělen do dvou podprocesů Příprava a zveřejnění a Projednání a schválení, které jsou popsány níže. Výsledkem procesu je Přijatá přihláška. Obr : Evidence přihlášek

32 4.3.3 Příprava a zveřejnění Proces Příprava a zveřejnění je obsažen v procesu Evidence přihlášek a zobrazuje a popisuje činnosti zaměřující se na zpracování původního zadání od klienta Proděkanem pro rozvoj. Na vstupu procesu je Proděkan pro rozvoj, Klient zadávající projekt společně s vlastním Zadáním projektu a Správce IS, který veškeré údaje po odsouhlasení Proděkanem pro rozvoj zveřejňuje na webových stránkách fakulty FEI. Proděkan je zároveň i vlastníkem celého procesu. Výstupem jsou vypracované Propozice a Strategie a Web FEI, na kterém jsou zveřejněny. Obr : Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Proces Projednání a schválení je součástí procesu Evidence přihlášek a zobrazuje a popisuje hlavní aktivity zabývající přípravou přihlášky a její následné podání a posouzení její správnosti vyhlašovatelem projektu. Ten ji může buďto schválit nebo vrátit řešiteli k dopracování. Do procesu vstupují Propozice a Strategie vypracované Proděkanem pro rozvoj, Řešitel, který na jejich základě přihlášku zpracovává a Vyhlašovatel, který schvaluje přihlášku. Vlastníkem Proděkan pro rozvoj. Výsledným produktem procesu je Přijatá přihláška. Obr : Projednání a schválení

33 4.3.5 Evidence projektů Proces Evidence projektů je součástí hlavního procesu Realizace projektu. V této části je rozepsána činnost týkající se samotné tvorby projektu. Na vstupu se zde vyskytuje Řešitel projektu, který poskytuje Přijatou přihlášku. Na základě této přihlášky si řešitel zaeviduje realizovaný projekt a po jeho vytvoření jej musí obhájit v oponentním řízení, jehož aktivity jsou podrobněji rozebrány v obsaženém podprocesu Oponentní řízení. Výstupem procesu je konečný výsledný projekt. Obr : Evidence projektů Oponentní řízení Proces Oponentní řízení je obsažen v procesu Evidence projektů a zobrazuje a popisuje všechny činnosti související s obhájením výsledného ověřeného projektu řešitelem v oponentním řízení, které organizuje Proděkan pro rozvoj. Vstupujícím zákazníkem procesu je tedy Řešitel, Řešený projekt, Vyhlašovatel a Správce IS. Vlastníkem celého procesu je Proděkan pro rozvoj a vystupujícími produkty Web FEI a Výsledný projekt. Obr : Oponentní řízení

34 4.4 Objektové modely analýza a popis Objektový model identifikuje statickou strukturu všech objektů (aktivních a pasivních) nutných pro realizaci procesu. Objektovými modely procesu H2.2 Projekty transformační a rozvojové jsou tedy zobrazeny a popsány všechny objekty hrající svou úlohu v rámci procesu společně s určením těchto rolí a popsáním vztahů k okolním objektům procesu Realizace projektu V procesu Realizace projektu, tedy hlavním řídícím procesu celého podnikového procesu, se vyskytují tři aktivní objekty Vyhlašovatel, který poskytuje Zadání celého projektu, na konci procesu přebírá výsledný projekt a následně komunikuje s potenciálním Řešitelem a Proděkanem pro rozvoj, který zadání přebírá a na jeho základě vytváří propozice pro tvorbu projektu a strategii zapojení fakulty do vyhlášených programů. Třetí aktivní objekt na základě těchto dispozic realizuje výsledný projekt, který na konci předává Vyhlašovateli. Aktivní objekty Pasivní objekty Relace asociace Obr : Realizace projektu Evidence přihlášek Aktivní objekty, které hrají hlavní roli v procesu Evidence přihlášek obsaženém v procesu Realizace projektu, jsou Vyhlašovatel, který poskytuje vlastní Zadaní projektu ke zpracování a Proděkan pro rozvoj, který po skončení procesu vydává Přijatou přihlášku. Oba objekty spolu vzájemně komunikují. Obr : Evidence přihlášek

35 4.4.3 Příprava a zveřejnění V procesu Příprava a zveřejnění, který je součástí procesu Evidence přihlášek, zaujímají hlavní role pro správnou funkčnost celého procesu aktivní objekty Vyhlašovatel poskytující Zadání ke zpracování, Proděkan pro rozvoj zpracovávající předložené zadání a vydávající na jejich základě vytvořené Propozice a Strategii a Správce IS, který tyto propozice a strategii následně zveřejňuje a na Webových stránkách fakulty FEI, které spravuje. Vzájemně spolu aktivní objekty komunikují. Obr : Příprava a zveřejnění Projednání a schválení Aktivními objekty v procesu Projednání a schválení, který je součástí procesu Evidence přihlášek, jsou Řešitel navrhující vyplněnou, kterou dále musí předložit ke schválení vyhlašovateli projektu, Vyhlašovatel vydávající rozhodnutí, kterým je buďto Schválená nebo Zamítnutá přihláška vrácená řešiteli k přepracování a Proděkan pro rozvoj, který komunikuje s oběma stranami a koordinuje veškerou činnost. Obr Projednání a schválení Relace specializace

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty

Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces H2.2 Transformační a rozvojové projekty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: H2.2 Transformační

Více

Proces R2 Operativní řízení

Proces R2 Operativní řízení Účinnost dokumentu od: 19.6.2007 Proces R2 Operativní řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/8 Proces: R2 Operativní řízení Garant

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 22. Otázka : Úvodní fáze rozpracování softwarového projektu. Postupy při specifikaci byznys modelů. Specifikace požadavků a jejich rozpracování pomocí

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Modelování podnikových procesů

Modelování podnikových procesů Modelování podnikových procesů Co je to podnikový proces? Činnost za účelem splnění určitého podnikového cíle (business goal) Provádění časově ohraničeno Vstupní podmínky Při realizaci probíhají vzájemně

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. UML - charakteristika 2 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit.

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 21. Otázka : Softwarový process. Jeho definice, modely a vyspělostní úrovně. Standardizovaný přístup pomocí RUP (Rational Unified Process). Obsah :

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

METODY BYZNYS MODELOVÁNÍ

METODY BYZNYS MODELOVÁNÍ Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky METODY BYZNYS MODELOVÁNÍ pro kombinované a distanční studium Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Ostrava 2004 Ivo Vondrák,

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace

Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Příloha: Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Pořadové číslo dodatečných informací: 14. ČÁST 1: Přesné znění žádosti dodavatele o dodatečné informace Otázka

Více

BPM_01. Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155

BPM_01. Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155 BPM_01 Modelování podnikových procesů doc. Ing František Huňka, CSc. 155 Obsah kurzu I. část: podnikový proces: definování, účel použití, techniky modelování (grafické zobrazení), metodologie podnikových

Více

EO_01. Podnikové ontologie

EO_01. Podnikové ontologie EO_01 Podnikové ontologie Obsah kurzu Provoz podniku -velká rozmanitost a složitost, ve které se evidentně projevuje nedostatek vnitřního uspořádání, tedy struktury a logiky. Navíc se vše vyvíjí včase

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

MOŢNOSTI VYUŢITÍ ROLÍ, AKTORŮ A AGENTŮ PŘI DESIGNU BYZNYS PROCESŮ

MOŢNOSTI VYUŢITÍ ROLÍ, AKTORŮ A AGENTŮ PŘI DESIGNU BYZNYS PROCESŮ MOŢNOSTI VYUŢITÍ ROLÍ, AKTORŮ A AGENTŮ PŘI DESIGNU BYZNYS PROCESŮ Ing. Jan Smolík Vysoká škola finanční a správní PROČ JINÝ ZPŮSOB MODELOVÁNÍ PROCESŮ Základní žurnalistické otázky Co, kdo, kdy, kde, jak,

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

Proces P9 Metrologie

Proces P9 Metrologie Účinnost dokumentu od: 13.6.2007 Proces P9 Metrologie Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: P9 Metrologie Garant procesu: Účel:

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE ZÁVAZNÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE Bakalářskou/diplomovou prací se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal během studia a jeho schopnosti využívat je při

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Provádění opatření k nápravě

Provádění opatření k nápravě Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček

Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy. Jaroslav Žáček Globální strategie, IT strategie, podnikové procesy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT systémy?

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Modelování a optimalizace diagnostických procesů

Modelování a optimalizace diagnostických procesů Modelování a optimalizace diagnostických procesů Ing. Jiří Tupa, Ing. František Steiner, Ph.D., Doc. Ing. Vlastimil Skočil, CSc. Oddělení řízení průmyslových procesů, Katedra technologií a měření, Fakulta

Více

Proces P1 Tvorba studijních programů

Proces P1 Tvorba studijních programů Účinnost dokumentu od: 12.6.2007 Proces P1 Tvorba studijních programů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/13 Proces: P1 Tvorba studijních

Více

Proces P3 Správa informačních systémů

Proces P3 Správa informačních systémů Účinnost dokumentu od: 7.6.2007 Proces P3 Správa informačních systémů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/14 Proces: P3 Správa informačních

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Řízení neshodného produktu

Řízení neshodného produktu Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Řízení neshodného produktu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi

Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Manuál pro práci s modulem Otázky a odpovědi Užitečné postupy a doporučení Obsah 1 Role uživatelů...3 2 Odesílání otázek...3 3 Přehled otázek...4 3.1 Orientace v přehledu...4 3.2 Základní údaje otázky...5

Více

U Úvod do modelování a simulace systémů

U Úvod do modelování a simulace systémů U Úvod do modelování a simulace systémů Vyšetřování rozsáhlých soustav mnohdy nelze provádět analytickým výpočtem.často je nutné zkoumat chování zařízení v mezních situacích, do kterých se skutečné zařízení

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová

Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram. Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Objektově orientované technologie Logická struktura systému Objektový diagram Pavel Děrgel, Daniela Szturcová Osnova Modelování objektů objektový diagram Struktura a vazby mezi objekty Dobré zvyky při

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Business Process Modeling Notation

Business Process Modeling Notation Business Process Modeling Notation Stephen A. White, IBM Corporation Procesní řízení 1 Co to je BPMN? Standard Business Process Modeling Notation (BPMN) byl vyvinutý skupinou Business Process Management

Více

Analýza a modelování dat. Helena Palovská

Analýza a modelování dat. Helena Palovská Analýza a modelování dat Helena Palovská Analýza a modelování pro SW projekt Strukturovaný přístup Dynamická část (procesy, aktivity, funkce) Statická část (data) Objektově orientovaný přístup use case

Více

Vývoj IS - strukturované paradigma II

Vývoj IS - strukturované paradigma II Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 05 1/18 Vývoj IS - strukturované paradigma II Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71

Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Pokročilé typové úlohy a scénáře 2006 UOMO 71 Osnova Interní model typové úlohy Vazby include a extend Provázanost typových úloh na firemní procesy a objekty Nejčastější chyby 2006 UOMO 72 Interní model

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák

Od životních situací ke kompetenčnímu modelu. Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Od životních situací ke kompetenčnímu modelu Bc. František Aubrecht, MBA Ing. Miroslav Vlasák Obsah Životní situace Procesní model úřadu Případová studie Magistrát města Kladno Závěr Životní situace -

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Řád doktorského studia Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě Článek 1 Základní ustanovení (1) Doktorský studijní program se na fakultě uskutečňuje v souladu se statutem fakulty, statutem

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

2. Začlenění HCI do životního cyklu software

2. Začlenění HCI do životního cyklu software Jan Schmidt 2011 Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Zimní semestr 2011/12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJENE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Klasické metodiky softwarového inženýrství I N G M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Osnova přednášky Co to je softwarové inženýrství Softwarový proces Metodika a metoda Evoluce softwarových

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Pravidla interní grantové soutěže na Vysoké škole ekonomické v Praze Interní grantová soutěž (dále jen IGS ) je soutěž na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu, který je prováděn studenty

Více

1. Dědičnost a polymorfismus

1. Dědičnost a polymorfismus 1. Dědičnost a polymorfismus Cíl látky Cílem této kapitoly je představit klíčové pojmy dědičnosti a polymorfismu. Předtím však je nutné se seznámit se základními pojmy zobecnění neboli generalizace. Komentář

Více

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu

1 ÚVOD DO BPM. 1.1 Stručná historie BPM 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1. 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu 5 KONTROLNÍ OTÁZKA 1 1 ÚVOD DO BPM 1.1 Stručná historie BPM 1.1.1 Potřeba ohodnocení obchodu Když lidé poprvé začali žití ve společenských skupinách, několik lidí objevilo příležitost obchodovat se zbožím

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická. Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ Fakulta elektrotechnická Microsoft Sharepoint 2007 Workflows Průmyslové informační systémy Bc. Petr Pokorný Letní semestr 2009/2010 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Workflow... 3 3 Workflow

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více