ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy

2 Obsah 1. Identifika ní údaje Charakteristika školy... 4 Úplnost a velikost školy Vybavení školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce s rodi i a jinými subjekty 3. Charakteristika ŠVP... 7 Zam ení školy Výchovné a vzd lávací strategie Zabezpe ení výuky žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Zabezpe ení výuky žák mimo ádn nadaných Za len ní pr ezových témat 4. U ební plán U ební osnovy U ební osnovy vyu ovacích p edm t obsah Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a jeho sv t lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví lov k a sv t práce Volitelné p edm ty Volitelné p edm ty (obsah) Seminá z anglického jazyka P írodov dná praktika Plavání

3 Vodní sporty Kolektivní sporty Sportovní hry Etická výchova Estetická výchova Va ení Domácnost Praktické innosti Dopravní výchova Informatika a výpo etní technika Etická a estetická výchova Kolektivní a vodní sporty Hodnocení žák a autoevaluace školy ŠVP školní družiny P ílohy: Standardy pro základní vzd lávání Školní program EVVO Dodatek ŠVP ZV.1 sestavený podle zm n v RVP ZV v roce

4 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE Název programu: ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ P edkladatel: Název: Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace Adresa školy: Arménská 21, Brno editel: Mgr. Vladan Urbánek Koordinátor tvorby ŠVP ZV: Mgr. Roman Juránek Kontakty: Telefon: Fax: Web: IZO: REDIZO: I O: Z izovatel: Název: Statutární m sto Brno, M stská ást Brno Bohunice Sídlo: Dominikánské nám. 1, Brno Starosta: Ing. Miloš Vrážel Kontakty: Telefon: Fax: Platnost dokumentu: od íslo jednací: ZSA - 113/2013 Tento dokument nahrazuje ŠVP.j. 97/2011 ze dne V Brn dne Podpis editele školy Razítko školy - 3 -

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Úplnost a velikost školy Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace je škola pln organizovaná. Podle platného rozhodnutí sdružuje základní škola s kapacitou 950 žák, školní družinu s kapacitou 250 žák a školní jídelnu s kapacitou 700 jídel. Na prvním stupni (1. až 5. ro ník) je zpravidla po dvou paralelních t ídách, na 2. stupni (6. až 9. ro ník) je zpravidla taktéž o dvou paralelních t ídách. Škola se ve spolupráci s KPSP Kometa Brno zam uje na výuku plavání, která je realizovaná prost ednictvím hodin povinn volitelného p edm tu. Základní škola poskytuje základní vzd lání. Sm uje k napln ní klí ových kompetencí stanovených rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání. Kompetence p edstavují soubory znalostí, dovedností, návyk a postoj, které jsou využitelné v u ení i život a umož ují žák m efektivn a odpovídajícím zp sobem jednat v r zných situacích. O konkrétních prost edcích a postupech, jak toho dosahovat, budou hovo it další oddíly tohoto dokumentu. Vybavení školy Budova školy je tvo ena dv ma vzájemn propojenými pavilony s odd leným vchodem pro žáky 1. a 2. stupn. Atrium jim umož uje pobyt venku zejména o p estávkách v letních m sících. Velmi dobré podmínky mají žáci k všestrannému pohybovému vyžití p i výuce i mimo ni. Využívají školní h išt s víceú elovou hrací plochou, b žeckou dráhou s um lým povrchem, dosko išt m pro skok daleký i vysoký, prostorem pro vrh koulí, velkou t locvi nu, plavecký bazén a to vše s vhodným sociálním vybavením. T locvi na, bazén a h išt jsou využívány ve ejností, t lovýchovnými jednotami a okolními školami. K rozvoji výtvarných dovedností, zejména v rámci inností školní družiny, slouží keramická dílna s pecí a hrn í ským kruhem. K vybavení školy pat í také odborné u ebny hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, chemie, p írodopisu, cvi ná kuchy ka, dílny a t ídy s možností využití audiovizuální techniky. Pro výuku žák jsou dostupné dv u ebny výpo etní techniky s p ipojením k síti internet, kde je pro práci žák k dispozici celkem 20 po íta. Výuka je zajišt na ucelenými adami u ebnic, vhodnými pracovními sešity, drobnými pom ckami a didaktickou technikou. Stav a vybavenost budovy jsou pravideln kontrolovány a dle finan ních možností podle pot eby opravovány. Rekonstrukce a úpravy školního areálu, v etn postupného, ale systematického vybavování školy, jsou plánovány a realizovány ve spolupráci se z izovatelem. Dle kontrol pracovník Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje objekt základní školy pln vyhovuje vyhlášce.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz za ízení a provozoven pro výchovu a vzd lávání d tí a mladistvých

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvo í editel, dva zástupci editele (pro 1. a 2. stupe ), u itelé v etn výchovné poradkyn a metodi ky prevence sociáln patologických jev a dále vychovatelek školní družiny. Ve škole je z ízena pedagogická rada jako poradní orgán editele, pravideln probíhají porady vedení a operativn jsou svolávány porady pedagogických pracovník. Neformáln pracují metodická sdružení na 1. stupni a p edm tové komise na 2. stupni ZŠ, které se také výrazn podílejí na pln ní výchovn vzd lávacích cíl. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, moderní metody v didaktice p edm t a v neposlední ad i práce s výpo etní a komunika ní technikou. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Téma projekt volí vyu ující podle v kových skupin, podle nápln u iva nebo reagují na aktuální d ní ve spole nosti. N které projekty jsou t ídní, jiné ro níkové i školní. Vzhledem k tomu, že škola je zam ena na výuku plavání, po ádá plavecké sout že pro brn nské školy, dále spoluorganizuje sout ž Pohár rozhlasu. Škola po ádá výstavy výtvarných a keramických prací žák ve ve ejných prostorách m sta Brna, ú astní se ve spolupráci s Knihovnou Ji ího Mahena v Brn mezinárodní akce Noc s Andersenem, po ádá dobrovolné sbírky na d tský hospic v Malejovicích, UNICEF pomoc d tem a sbírky pro Centrum p ípravy koní pro hiporehabilitaci CPK CHRPA. Škola je zapojena do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy v rámci Státní informa ní politiky ve vzd lávání pro zajiš ování standardních informa ních a komunika ních technologií ve školách. Prost ednictvím žákovského parlamentu se žáci ú astní projektu Adopce afrických d tí na dálku, jehož cílem je umožnit chudým guinejským d tem získat základní školní vzd lání. Spolupráce se zákonnými zástupci žák a jinými subjekty P i základní škole je z ízena Školská rada, kterou tvo í dev t len. 3 lenové jsou zvoleni z ad zákonných zástupc žák, 3 lenové za pedagogické pracovníky a 3 jsou jmenováni z izovatelem. O výsledcích vzd lávání jsou zákonní zástupci žák informováni prost ednictvím žákovských knížek (v papírové nebo elektronické podob ), na t ídních sch zkách, konzulta ních dnech, p ípadn osobn i telefonicky dle p ání rodi (zák. zástupc ). Výchovn poradenský systém na škole zajiš uje výchovná poradkyn a metodi ka prevence sociáln patologických jev, které v této oblasti velmi úzce spolupracují s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Zachova. Výchovu k volb povolání zajiš uje škola spole n s Ú adem práce m sta Brna a se speciáln pedagogickým centrem Brno v Králov Poli. P i škole p sobí ob anské sdružení Carmina (OS p átel d tského p veckého sboru Carmina p i ZŠ Brno, Arménská 21)

7 Dlouhodob dobrá spolupráce na r zných vzd lávacích akcích probíhá s Centry volného asu Lány, Labyrint a Dome ek a Knihovnou Ji ího Mahena v Brn pobo ka Lány. Ve sportovní oblasti se konají r zné akce ve spolupráci s KPSP Kometa Brno, Orel Bohunice a TJ Tatran Bohunice. Problematika prevence žák je již dlouho spojena se spole nými aktivitami školy a zejména se sborem dobrovolných hasi Brno Bohunice a Revírem západ M stské policie Brno

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zam ení školy Školní vzd lávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ro níku, p edm tu) vytvá el co nejlepší p edpoklady pro postupné osvojování klí ových kompetencí, které stanovuje rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání a které tvo í jeho základní strategii. Sou ástí ŠVP - jako p íloha, jsou standardy pro základní vzd lávání, jejichž smyslem je ú inné napomáhat p i dosahování cíl stanovených v RVP ZV, Školní program EVVO a seznam zm n podle dle RVP ZV ú inný k K osvojování kompetencí sm ruje každodenní innost školy, tj. vyu ování, ale i mnohé další innosti a akce, které se školou souvisejí. Nad rámec výše uvedeného se ve škole dále v nujeme n kolika oblastem, na které se v rámci Školního vzd lávacího programu blíže zam ujeme a máme stanoveny priority týkající se vzd lávání a výchovy žáku. Škola je zam ena na: práci s výpo etní a komunika ní technikou sportovní výchovu estetickou výchovu nabídku volitelných p edm t Priority: u it žáky znalosti a dovednosti, které budou dob e uplatnitelné v život u it mén encyklopedických poznatk a více se orientovat na u ení se zam ením na praxi zavád t takové metody výuky, které povedou žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu nap. skupinové vyu ování, projektové vyu ování vést žáky k využívání komunika ních a informa ních technologií zavád t užívání výpo etní techniky p i výuce všech p edm t, podporovat výuku na po íta ích preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu podporovat žáky s r znými druhy nadání - hudební, pohybové, manuální, estetické apod. vést žáky k dodržování stanovených pravidel provád t integraci d tí se speciálními vzd lávacími pot ebami rozvíjet silné stránky školy a napravovat to, co považujeme za nedostatky -7-

9 Výchovné a vzd lávací strategie Spole né postupy na úrovni školy, uplat ované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cílen utvá í a rozvíjí klí ové kompetence žáku. V etap základního vzd lávání jsou za klí ové považovány: kompetence k u ení; kompetence k ešení problému; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence ob anské; kompetence pracovní. Klí ová kompetence Výchovné a vzd lávací strategie KOMPETENCE K U ENÍ - umožnit žák m osvojit si strategii u ení a motivovat je pro celoživotní u ení : tení s porozum ním práci s textem vyhledávání a t íd ní informací z r zných zdroj : zajímavé úkoly výukové programy na po íta i pochvalu jako motiva ní prvek : ú ast v sout žích a olympiádách ve vhodných p ípadech realizaci nápad žák KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉMU - podn covat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problému : rozpoznání problémové situace hledání r zných metod ešení problémových úloh vyhledávání informací k ešení problému výb r vhodného zp sobu ešení problému samostatnost p i ešení problému ov ení správnosti ešení : problémové úlohy vycházející z reálného života netradi ní problémové úkoly : používání internetu p i vyhledávání informací ú ast v sout žích -8-

10 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a ú inné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáku schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých KOMPETENCE OB ANSKÉ - p ipravovat žáky jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ující svá práva a plnící své povinnosti KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žák m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplat ovat získané v domosti a dovednosti p i profesní orientaci : vhodnou komunikaci se spolužáky, s u iteli a ostatními dosp lými ve škole i mimo školu správnou formulaci a vyjad ování vlastního názoru naslouchání názoru druhých kultivovaný písemný i ústní projev : práci ve skupinách : používaní r zných komunika ních prost edk ú ast v žákovském parlamentu : dodržování stanovených pravidel slušného chování ú innou spolupráci ve skupin st ídání rolí ve skupin vzájemnou pomoc p i u ení : skupinovou práci žáku : žák m podílet se na formulaci pravidel chování : dodržování školního rádu zodpov dnost a spolehlivost ekologické myšlení : úlohy s ekologickou tématikou : stanovit pravidla chování ve t ídních kolektivech ú ast v žákovském parlamentu sebehodnocení žáku na základ daných pravidel : bezpe nou manipulaci s u ebními pom ckami nástroji a vybavením ochranu zdraví a životního prost edí sebehodnocení a posouzení reálných možností p i profesní orientaci : praktické exkurze : volbu vhodného volitelného p edm tu pracovat v zájmových útvarech -9-

11 Zabezpe ení výuky žáku se speciálními vzd lávacími pot ebami Vzd lávání žáku se speciálními vzd lávacími pot ebami Žákem se speciálními vzd lávacími pot ebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodn ním nebo sociálním znevýhodn ním. Zdravotním postižením je mentální, t lesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady e i, soub žné postižení více vadami, artismus a vývojové poruchy u ení nebo chování. Zdravotním znevýhodn ním je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo leh í zdravotní poruchy vedoucí k poruchám u ení a chování, které vyžadují zohledn ní p i vzd lávání. Sociálním znevýhodn ním je rodinné prost edí s nízkým sociáln kulturním, ohrožení sociáln patologickými jevy, na ízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a ú astníka ízení o ud lení azylu na území eské republiky. P i hodnocení žák se speciálními vzd lávacími pot ebami se p ihlíží k druhu a stupni postižení nebo znevýhodn ní. Vyu ující respektují doporu ení odborných vyšet ení žák a uplat ují je p i hodnocení výsledk vzd lávání žák. Volí také vhodné a p im ené zp soby získávání podklad. P i zjiš ování úrovn v domostí a dovedností žák se speciálními vzd lávacími pot ebami volí u itelé takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na které nemá postižení nebo znevýhodn ní negativní vliv. Vyu ující klade d raz na ten druh projevu, ve kterém má žák p edpoklady podávat lepší výkon. P i hodnocení zvýraz uje vyu ující motiva ní složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Naše škola úzce spolupracuje s PPP. Školu pravideln navšt vuje školní psycholožka, pedagogové mají možnost konzultace. Pokud vyu ující zjistí, že žák má problémy s u ením, doporu í rodi m (zákonným zástupc m) návšt vu odpovídajícího za ízení. Je pak na rodi ích, jak se k tomuto problému postaví, v tšina z nich se s p íslušnou poradnou spojí. Dít pak odchází na vyšet ení do poradny. Na základ vyšet ení a doporu ení poradny, pokud si rodi p eje, je informována škola o výsledku vyšet ení. Poradenské za ízení doporu í, jak dále s takovým dít tem pracovat. Je pak na pedagogovi, jakým zp sobem s dít tem pracuje. Pedagog dodržuje doporu ení a rady poradny, snaží se dít ti pomáhat. V p ípad, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu u ení, je na žádost zákonných zástupc dít te vypracován individuální vzd lávací plán, podle kterého se s dít tem v pr b hu školního roku pracuje. P i klasifikaci t chto d tí p ihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. Zabezpe ení výuky žák mimo ádn nadaných Vzd lávání žák mimo ádn nadaných V naší škole je ur it spousta žáku mimo ádn nadaných. Za azení nadaných žák do základního vzd lávání vyžaduje od u itel náro n jší p ípravu na vyu ování v jednotlivých p edm tech. Pro tyto žáky je zapot ebí v tší náro nosti k rozši ování základního u iva do hloubky p edevším v t ch vyu ovacích p edm tech, které reprezentují nadání dít te. -10-

12 V matematice se tito žáci více koncentrují na práci, mají dobrou pam, zálibu v ešení problémových úloh a svými znalostmi p esahují stanovené požadavky. jim pracovat individuáln a dál se rozvíjet, zapojovat se do matematických sout ží. Žáci s hudebním nadáním jsou vhodným pomocníkem v hodin mohou doprovázet na hudební nástroj, p edzpívávat píse Žáci výtvarn nadaní jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navšt vují výtvarné obory p i základních um leckých školách. Žáci manuáln zru ní, technicky nadaní, jsou sm rováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných školou nebo základní um leckou školou. P i samotné výuce plní náro n jší úkoly, jsou v d í osobou ve skupin Pohybov nadaní žáci jsou zapojováni do sportovních sout ží, a už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Tito žáci si pak na 2. stupni volí vhodné volitelné p edm ty, související s jejich nadáním. Velmi asto se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usm r ovat s pedagogickým optimismem a taktn, avšak d sledn. Usm r ujeme žáky v osobnostní výchove, vedeme je k rovnému p ístupu k mén nadaným spolužák m, k toleranci, ochot pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je pr m rný. Za len ní pr ezových témat Pr ezová témata jsou realizována integrací obsahu tematických okruhu pr ezových témat do vzd lávacího obsahu povinných vyu ovacích p edm t. Blíže je integrace vyjád ena v u ebních osnovách jednotlivých vyu ovacích p edm t. V etap základního vzd lávání jsou vymezena tato pr ezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického ob ana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova zkratka OSV VDO EGS MKV EV MDV -11-

13 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy OSOBNOSTNÍ ROZVOJ 1. stupe 2. stupe J J J J J J M AJ M M M AJ M AJ AJ INF D P Rozvoj schopností poznávání M M M Z VO PR INF INF PV F P P CH VL PV Z VV, P P RJ PRV P J J VO M NJ AJ F VO Sebepoznání a sebepojetí M P VZ VO VZ F VZ PV RJ HV, VV, TV VV, TV M J VL AJ AJ M AJ J PRV M P VO F F AJ Seberegulace a sebeorganizace F PV CH VO P RJ P F Z NJ CH PV P RJ TV TV, P HV, TV PRV M P INF INF J VO VO Psychohygiena P F INF P VZ Z VZ VZ VV HV, P HV -12-

14 M J M M J M J J J M P INF INF AJ M VL P D M VO Kreativita F P PV NJ INF D F PV HV, PV, P HV, PV, P TV Tematické okruhy SOCIÁLNÍ ROZVOJ Poznávání lidí 1. stupe 2. stupe AJ AJ VO M P M P TV, P HV, TV PRV M M J VO AJ VO Mezilidské vztahy P P VO PV P VZ PV NJ VZ PV TV, P TV, P HV, TV J J J AJ J J AJ AJ J M M AJ AJ INF CH AJ M M VZ P M INF INF RJ VZ F Komunikace P D RJ VZ F PV Z PV RJ NJ RJ HV, VV, TV P HV, VV, TV -13-

15 M M M M AJ M AJ M PRV P M PV NJ Kooperace a kompetice D Z PV RJ TV, P TV, P HV, VV, TV MORÁLNÍ ROZVOJ ešení problému a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika PRV J M P M M M M VV HV PRV P INF J CH P P P TV 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA Tematické okruhy Ob anská spole nost a škola Ob an, ob anská spole nost a stát Formy participace ob an v politickém živote Principy demokracie jako formy vlády a zp sobu rozhodování 1. stupe 2. stupe J Prv Prv P VO VO M Prv TV Vz VV Prv VI Inf Inf Inf M J P D VO F VO VO F F F P Ch VI VO M M TV VO HV HV PV VI D Z D J VO VO D -14-

16 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematické okruhy Evropa a sv t nás zajímá Objevujeme Evropu a sv t Jsme Evropané 1. stupe 2. stupe J AJ J M J AJ J J M Inf P M AJ F Inf NJ VO M Ch P Z Ch VI PV Z RJ HV,VV HV HV, VV J J Inf AJ AJ J P F Inf M F VI Z VO F P PV F P Z P Z NJ Z RJ NJ VV, TV HV, VV, TV VV J F D J J VI VO M VO F F Z HV, VV 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1. stupe 2. stupe J Prv VI J J D M VO Kulturní diference Prv VO VO P P HV, VV, P Z Z PV Prv Prv AJ VI P J J Z Lidské vztahy VO P PV Z HV, TV, VV VV, TV Etnický p vod J VI VO VO Z Prv Z P PV HV, VV VV, TV -15-

17 AJ AJ M J J NJ Multikulturalita Inf Inf Inf Z RJ VO Z PV NJ VV, TV TV TV, VV, HV Princip sociálního smíru a solidarity Prv VO D Z P Z -16-

18 5. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy 1. stupe 2. stupe Prv J Prv J J P J M F Ekosystémy AJ P Z F F Ch P VI P Ch P Z P VV VV, P VV Prv Prv Prv P P P P M J Základní podmínky života Z Z Ch F PV P Ch HV Z PV P Z Prv Prv J Inf Z AJ M AJ P PV M D VO VI RJ D F F Lidské aktivity a problémy životního prost edí VO Ch Ch F PV P P PV Z RJ VV VV,TV J Prv Prv P AJ J Inf M VO Prv P Inf P VO Ch Vztah lov ka k prost edí P PV Ch P Z P VV, TV, P VV, P HV, VV, TV RJ -17-

19 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematické okruhy RECEPTIVNÍ CINNOSTI 1. stupe 2. stupe Prv J J F Inf J Ch P Z F P Kritické tení a vnímání mediálních sd lení Z VZ Ch PV Z VZ VV HV, VV, TV HV, VV J Z Interpretace vztahu mediálních sd lení a reality Inf VV Stavba mediálních sd lení Vnímání autora mediálních Z J sd lení HV, VV HV VV P VZ J Fungování a vliv médií ve spole nosti PRODUKTIVNÍ INNOSTI Tvorba mediálního sd lení Práce v realiza ním týmu VV VV,P J M J P AJ D M P M NJ Ch F RJ Ch P HV J AJ VO J NJ AJ NJ Inf P RJ Z HV M VO P VI Z P VV, HV -18-

20 Zkratky vyu ovacích p edm t : 1. stupe 2. stupe J eský jazyk a literatura J eský jazyk a literatura AJ Anglický jazyk AJ Anglický jazyk M Matematika NJ N mecký jazyk INF Informatika RJ Ruský jazyk PRV Prvouka M Matematika P P írodov da INF Informatika VL Vlastiv da D D jepis HV Hudební výchova VO Výchova k ob anství VV Výtvarná výchova F Fyzika TV T lesná výchova CH Chemie P Pracovní innosti P P írodopis Z HV VV TV VZ P Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova T lesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní innosti -19-

21 4. U EBNÍ PLÁN Rámcový u ební plán ro ník základního vzd lávání Minimální asová dotace Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory ro ník ro ník Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk 8* Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie 1 1 lov k a jeho sv t 12 - lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura D jepis Výchova k ob anství Fyzika - Chemie - P írodopis - Zem pis - Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a zdraví Výchova ke zdraví - T lesná výchova lov k a sv t práce 5 3 Pr ezová témata P P Disponibilní asová dotace Celková povinná asová dotace * Nezapo ítává se do celkové povinné asové dotace, pat í mezi disponibilní hodiny. P = povinnost za adit a realizovat se všemi žáky v pr b hu vzd lávání na daném stupni, asovou dotaci lze erpat z disponibilní asové dotace Škola za azuje Další cizí jazyk od 6. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 2 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 8 disponibilních hodin. -20-

22 Rámcový u ební plán ro ník základního vzd lávání pro t ídu nebo skupinu žák s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) Minimální asová dotace Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory ro ník ro ník Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Další cizí jazyk 6* Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie 1 1 lov k a jeho sv t 12 - lov k a spole nost lov k a p íroda Um ní a kultura D jepis Výchova k ob anství Fyzika - Chemie - P írodopis - Zem pis - Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a zdraví Výchova ke zdraví - T lesná výchova lov k a sv t práce 5 3 Pr ezová témata P P Disponibilní asová dotace Celková povinná asová dotace * Nezapo ítává se do celkové povinné asové dotace, pat í mezi disponibilní hodiny. P = povinnost za adit a realizovat se všemi žáky v pr b hu vzd lávání na daném stupni, asovou dotaci lze erpat z disponibilní asové dotace Škola za azuje Další cizí jazyk od 8. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 3 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 6 disponibilních hodin. -21-

23 Školní u ební plán pro ro ník základního vzd lávání Vzd lávací oblasti Vyu ovací p edm t Ro ník Minimální asová dotace Disponibilní asová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 lov k a jeho sv t Prvouka P írodov da Vlastiv da Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a zdraví lov k a sv t práce T lesná výchova Pracovní innosti Disponibilní asová dotace celkový po et hodin týdn (využití disponibilní asové dotace ozna eno +) Týdenní hodinová dotace Celková povinná asová dotace

24 Školní u ební plán pro ro ník základního vzd lávání pro t ídu nebo skupinu žák s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) Vzd lávací oblasti Vyu ovací p edm t Ro ník Minimální asová dotace Disponibilní asová dotace Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie eský jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Informatika 1 1 lov k a jeho sv t Prvouka P írodov da Vlastiv da Um ní a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova lov k a zdraví lov k a sv t práce T lesná výchova Pracovní innosti Disponibilní asová dotace celkový po et hodin týdn (využití disponibilní asové dotace ozna eno +) Týdenní hodinová dotace Celková povinná asová dotace

25 Školní u ební plán pro ro ník základního vzd lávání Vzd lávací oblasti Vyu ovací p edm t Ro ník Minimální asová dotace Disponibilní asová dotace Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a spole nost Matematika Informatika D jepis Výchova k ob anství lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví T lesná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti Volitelný p edm t Disponibilní asová dotace celkový po et hodin týdn (využití disponibilní asové dotace ozna eno +) Týdenní hodinová dotace Celková povinná asová dotace 122 Škola za azuje Další cizí jazyk od 6. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 2 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 8 disponibilních hodin. -24-

26 Školní u ební plán pro ro ník základního vzd lávání pro t ídu nebo skupinu žák s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) Vzd lávací oblasti Vyu ovací p edm t Ro ník Minimální asová dotace Disponibilní asová dotace Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura Anglický jazyk Druhý cizí jazyk Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie lov k a spole nost Matematika Informatika D jepis Výchova k ob anství lov k a p íroda Um ní a kultura lov k a zdraví Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví T lesná výchova lov k a sv t práce Pracovní innosti Volitelný p edm t Disponibilní asová dotace celkový po et hodin týdn (využití disponibilní asové dotace ozna eno +) Týdenní hodinová dotace Celková povinná asová dotace 122 Škola za azuje Další cizí jazyk od 8. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 3 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 6 disponibilních hodin. -25-

27 Poznámky k u ebnímu plánu ro ník základního vzd lávání Školní u ební plán pro ro ník základního vzd lávání má dv tabulky. Vychází z faktu, že v pátém ro níku existují dva u ební plány. Škola vytvá í t ídu (pop ípad skupinu žák ) s rozší enou výukou t lesné výchovy plavání. Práv druhá tabulka zahrnuje zm ny v týdenní dotaci u 5. ro níku t ídy s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání). Jedná se o vyu ovací p edm t eský jazyk a literatura s týdenní dotací 6 hodin, dále o vyu ovací p edm t P írodov da s týdenní dotací 1 hodiny a kone n o vyu ovací p edm t T lesná výchova s týdenní dotací 4 hodin. U každého z t chto vyu ovacích p edm t jsou v jednotlivých vzd lávacích oblastech uvedeny z tohoto d vodu dv tabulky. eský jazyk a literatura v 1. ro níku má p edm t komplexní charakter, ve 2. až 5. ro níku má složky specifického charakteru: tení a literární výchova, jazykové vyu ování mluvnice, slohový výcvik a psaní ve 2. až 5. ro níku se psaní vyu uje zpravidla v menších asových úsecích Matematika a její aplikace ro ník první poznatky geometrie jsou sou ástí matematiky ve 2. až 5. ro níku je pro geometrii vymezena 1 hodina týdn v rámci matematiky lov k a jeho sv t až 3. ro ník jedná se o p edm t Prvouka 4. a 5. ro ník zahrnuje p edm ty P írodov da a Vlastiv da Um ní a kultura zahrnuje p edm ty Hudební výchova a Výtvarná výchova lov k a zdraví zahrnuje p edm t T lesná výchova, z nichž 1 hodinu týdn tvo í plavání, ve t íd s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) jsou v 5. ro níku 3 hodiny plavání. Výchova ke zdraví je realizována ve 4. a 5. ro níku v rámci p edm tu P írodov da lov k a sv t práce tato oblast zahrnuje ve všech ro nících p edm t pracovní innosti ro ník základního vzd lávání eský jazyk a literatura má t i složky specifického charakteru: 2 hodiny jazykového vyu ování, 1 hodina literatury, 1 hodina slohového výcviku v 8. ro níku je p idána disponibilní asová dotace využitá na výuku O j trochu jinak -26-

28 Další cizí jazyk Pro žáky standardních t íd škola za azuje Další cizí jazyk od 6. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 2 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 8 disponibilních hodin. Pro t ídy nebo skupiny žák s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) škola za azuje Další cizí jazyk od 8. ro níku do 9. ro níku v rozsahu 3 hodiny týdn. Pro výuku Dalšího cizího jazyka škola využívá 6 disponibilních hodin. V od vodn ných p ípadech lze tyto hodiny využít pro upev ování a rozvíjení Cizího jazyka. P íklady od vodn ných p ípad : žáci se SVP, nedostate né personální a organiza ní zajišt ní výuky apod. T lesná výchova výuka p edm tu je rozd lena na 1 hodinu TV a 1 hodinu plavání Pracovní innosti žáci jsou rozd leni na skupiny chlapci a dívky v 6. a 7. ro níku technické práce, p stitelské práce, o pololetí je vým na témat v 8. ro níku - volba povolání v 9. ro níku technické práce a údržba domácnosti Volitelné p edm ty jsou zavedeny pro žáky standardních t íd, a to v rozsahu 1 hodiny týdn od 6. do 9. ro níku žáci mají možnost vybrat si z t chto povinn volitelných p edm t : Seminá z anglického jazyka P írodov dná praktika Plavání Vodní sporty Kolektivní sporty Sportovní hry Etická výchova Estetická výchova Va ení Domácnost Praktické innosti Dopravní výchova Informatika a výpo etní technika Etická a estetická výchova Kolektivní a vodní sporty Volitelné p edm ty jsou nabízeny dle aktuální nabídky ZŠ a zájmu žák. Pro t ídy nebo skupiny žák s rozší enou výukou t lesné výchovy (plavání) nabízí škola volitelný p edm t plavání, a to v rozsahu 3 hodiny týdn od 6. do 7. ro níku -27-

29 5. U EBNÍ OSNOVY vzd lávací obsah základního vzd lání je rozd len do devíti vzd lávacích oblastí. Jednotlivé vzd lávací oblasti jsou tvo eny jedním vzd lávacím oborem nebo více obsahov blízkými vzd lávacími obory. z jednoho vzd lávacího oboru je vytvo en jeden vyu ovací p edm t nebo více vyu ovacích p edm t. Vzd lávací oblasti Vzd lávací obory Vyu ovací p edm ty 1. Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk a literatura, Cizí jazyk, Druhý cizí jazyk eský jazyk a literatura, Anglický jazyk, N mecký jazyk nebo Ruský jazyk 2. Matematika a její aplikace 3. Informa ní a komunika ní technologie Matematika a její aplikace Informa ní a komunika ní technologie 4. lov k a jeho sv t lov k a jeho sv t 5. lov k a spole nost 6. lov k a p íroda 7. Um ní a kultura 8. lov k a zdraví D jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví T lesná výchova 9. lov k a sv t práce lov k a sv t práce Matematika Informatika Prvouka P írodov da Vlastiv da D jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie P írodopis Zem pis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví T lesná výchova Pracovní innosti Pracovní innosti Volitelné p edm ty Seminá z anglického jazyka P írodov dná praktika Plavání Vodní sporty Kolektivní sporty Sportovní hry Etická výchova Estetická výchova Va ení Domácnost Praktické innosti Dopravní výchova Informatika a výpo etní technika Etická a estetická výchova Kolektivní a vodní sporty

30 5.0 U ební osnovy vyu ovacích p edm t obsah: 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE.. 31 eský jazyk a literatura 1. stupe.. 33 eský jazyk a literatura 2. stupe.. 61 Anglický jazyk 1. stupe.. 78 Anglický jazyk 2. stupe.. 87 N mecký jazyk.. 97 Ruský jazyk MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. stupe Matematika 2. stupe INFORMA NÍ A KOMUNIKA NÍ TECHNOLOGIE Informatika 1. stupe Informatika 2. stupe LOV K A JEHO SV T Prvouka. 169 P írodov da Vlastiv da LOV KA SPOLE NOST D jepis Výchova k ob anství LOV K A P ÍRODA. 224 Fyzika 226 Chemie P írodopis

31 Zem pis UM NÍ A KULTURA Hudební výchova 1. stupe Hudební výchova 2. stupe Výtvarná výchova 1. stupe. 296 Výtvarná výchova 2. stupe LOV K A ZDRAVÍ T lesná výchova 1. stupe 310 T lesná výchova 2. stupe 322 Výchova ke zdraví LOV K A SV T PRÁCE. 343 Pracovní innosti 1. stupe Pracovní innosti 2. stupe

32 5.1 Vzd lávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzd lávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá st žejní postavení ve výchovn vzd lávacím procesu. Dobrá úrove jazykové kultury pat í k podstatným znak m všeobecné vysp losti absolventa základního vzd lávání. Jazyková výuka, jejiž cílem je zejména podpora rozvoje komunika ních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umož ují správn vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim, vhodn se vyjad ovat a ú inn uplat ovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Obsah vzd lávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje ve vzd lávacích oborech eský jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou sou ástí všech vzd lávacích oblastí. Dovednosti získané ve vzd lávacím oboru eský jazyk a literatura jsou pot ebné nejen pro kvalitní jazykové vzd lání, ale jsou d ležité i pro úsp šné osvojování poznatk v dalších oblastech vzd lávání. Užívání eštiny jako mate ského jazyka v jeho mluvené i písemné podob umož uje žák m poznat a pochopit spole enskokulturní vývoj lidské spole nosti. P i realizaci daného vzd lávacího oboru se vytvá ejí p edpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci u í interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v r zných komunika ních situacích a aby se um li orientovat p i vnímání okolního sv ta i sebe sama. Vzd lávací obsah vzd lávacího oboru eský jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro p ehlednost je rozd len do t í složek: Komunika ní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzd lávací obsah jednotlivých složek vzájemn prolíná. Komunika ní a slohové výchov se žáci u í vnímat a chápat r zná jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát, mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo slyšeného textu r zného typu vztahujícího se k nejr zn jším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ro nících se u í posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazykové výchov žáci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby eského jazyka. U í se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k p esnému a logickému myšlení, které je základním p edpokladem jasného, p ehledného a srozumitelného vyjad ování. P i rozvoji pot ebných znalostí a dovedností se uplat ují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, nap. dovednosti porovnávat r zné jevy, jejich shody a odlišnosti, t ídit je podle ur itých hledisek a dospívat k zobecn ní. eský jazyk se tak od po átku vzd lávání stává nejen nástrojem získávání v tšiny informací, ale i p edm tem poznávání. Literární výchov žáci poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, u í se vnímat jejich specifické znaky, postihovat um lecké zám ry autora a formulovat vlastní názory o p e teném díle. U í se také rozlišovat literární fikci od skute nosti. Postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské návyky i schopnosti tvo ivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatk m a prožitk m, které mohou pozitivn ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Cizí jazyk p ispívá k chápání a objevování skute ností, které p esahují oblast zkušeností zprost edkovaných mate ským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a p edpoklady pro komunikaci žák v rámci integrované Evropy a sv ta. Osvojování cizích jazyk pomáhá snižovat jazykové bariéry a p ispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivc jak v jejich osobním život, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatn ní. Umož uje poznávat odlišnosti ve zp sobu života

33 lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje v domí závažnosti vzájemného mezinárodního porozum ní a tolerance a vytvá í podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. Požadavky na vzd lávání v cizích jazycích vycházejí ze Spole ného evropského referen ního rámce pro jazyky, který popisuje r zné úrovn ovládání cizího jazyka. V tomto období je d raz kladen na ústní komunikaci a vytvá ení základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Rovn ž je cílem rozvoj jazykového pov domí ve vztahu k mate skému a p ípadn dalším jazyk m. Vzd lávání v cizím jazyce p edpokládá dosažení úrovn A2 vzd lávání, v dalším cizím jazyce p edpokládá dosažení úrovn A1. Úrove A2: Žák rozumí v tám a asto používaným výraz m vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprost edn týkají. Komunikuje prost ednictvím jednoduchých a b žných úloh, jež vyžadují jednoduchou a p ímou vým nu informací o známých a b žných skute nostech. Popíše jednoduchým zp sobem svou vlastní rodinu, bezprost ední okolí a záležitosti týkající se jeho nejnaléhav jších pot eb. Úsp šnost jazykového vzd lávání jako celku je závislá nejen na výsledcích vzd lávání v jazyce mate ském a v cizích jazycích, ale závisí i na tom, do jaké míry se jazyková kultura žák stane p edm tem zájmu i všech ostatních oblastí základního vzd lávání. Cílové zam ení vzd lávací oblasti Vzd lávání v dané vzd lávací oblasti sm uje k utvá ení a rozvíjení klí ových kompetencí tím, že vede žáka k:

34 Vzd lávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyu ovací p edm t: ESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. stupe Obsahové, asové a organiza ní vymezení vyu ovacího p edm tu: Obsahové vymezení asové vymezení Formy realizace Vzd lávací obsah Komunika ní a slohová výchova Jazyková výchova Ro ník Vyu ovací hodina Literární výchova Po et hodin týdn Sout že Výchovné a vzd lávací strategie pro utvá ení a rozvoj klí ových kompetencí žák : Klí ová kompetence Výchovné a vzd lávací strategie KOMPETENCE K U ENÍ - umožnit žák m osvojit si strategii u ení a motivovat je pro celoživotní u ení tení s porozum ním zdokonalování tení tení text z r zných zdroj (u ebnice, ítanka, d tské asopisy, d tská literatura) spisovnou podobu J zajímavé jazykov dné úkoly, hádanky, rébusy, dopl ova ky jazykové hry pochvalu jako motiva ní prvek realizaci d tského p edstavení ve t íd ú ast žák na Noci s Andersenem ( tení pohádek, vypráv ní) KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉMU - podn covat žáky k tvo ivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém rozpoznání problému na základ p e teného nebo slyšeného textu (nap. p íb h ze života) hledání r zných metod ešení problému (samostatné dokon ení p íb hu) vyhledávání pot ebných informací k vy ešení problému z r zných zdroj :(nap. encyklopedie) ov ení správnosti ešení reálného problému (p íb h se š astným koncem) problémové úlohy vycházející z reálného života propojení reality s praxí (nap. ešení problémové situace p edvést formou scénky ve t íd ) vyhledávání informací na internetu - p im en v ku

35 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a ú inné komunikaci zvládnutí b žných pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prost edí p esné a logické myšlení, které vede k srozumitelnému vyjad ování užívání vhodného písemného projevu získávání sebed v ry p i vystupování p ed ostatními neverbální komunikaci na kultivovaný písemný a ústní projev i spisovnou J na formulaci vlastních názor práci ve skupinách (nap. rozhovor) vyjad ování prožitk a sd lování dojm z literárního textu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žák schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých na respektování názoru druhých dodržování pravidel slušného chování vzájemnou pomoc p i u ení ú innou spolupráci ve skupin st ídání rolí ve skupin skupinovou práci žák formou her žák m podílet se na formulaci pravidel chování KOMPETENCE OB ANSKÉ - p ipravovat žáky jako svobodné a zodpov dné osobnosti, uplat ující svá práva a plnící své povinnosti rozvíjení pozitivního vztahu k mate skému jazyku zodpov dnost p i práci v hodin i p i domácí p íprav na výuku spolehlivost p i zadaných úkolech texty s historickou, ekologickou tematikou vhodné literární texty, které umožní poznat i jiné kultury sebehodnocení žák žák m utvá et pravidla hodnocení KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žák m poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplat ovat získané v domosti a dovednosti p i profesní orientaci hygienické návyky p i tení a psaní správné držení psacího ná iní udržování po ádku svého pracovního místa t lovýchovné chvilky s ohledem na hygienu tení a psaní návšt vu knihovny -34-

36 ESKÝ JAZYK A LITERATURA Ro ník: 1. O ekávané výstupy U ivo Pr ezová témata Žák - zvládá základní hygienické návyky spojené se tením - rozumí základním pojm m nezbytným k orientaci v prostoru - orientuje se na stránce a v textu - reprodukuje obsah p im en složitého sd lení a zapamatuje si z n j podstatná fakta - vyhledá v textu odpov na zadanou otázku KOMUNIKA NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA P ed tená ské stadium pr pravná diferencia ní cvi ení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání - vyslechnutí sd lení a reprodukování jeho smyslu - správné sezení a zásady správného zacházení s knihou rozlišování pojm d ležitých k orientaci v prostoru ur ování zm n, postihování rozdíl - orientace na stránce - orientace na ádku - tení zleva doprava Rozvoj schopností poznávání; didaktické hry VDO Ob anská spole nost a škola; komunikace v r zných situacích EV Vztah lov ka k prost edí; texty s p írodní tématikou - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný v k - porozumí mluveným pokyn m a velmi jednoduchým písemným pokyn m - zná všechna probíraná písmena tiskací a psací, malá a velká, dokáže je správné p e íst,vyslovit - zvládá tení krátkého textu a orientaci v n m - vybere z nabídky slov slova klí ová - vztahující se k zadanému textu - te s porozum ním p im en - náro né texty nahlas - vybere z nabídky vhodný nadpis tení a naslouchání - analyticko-syntetické innosti v ta, slovo, slabika - vyvození hlásek a písmen (malých i velkých) abecedy - rozlišování délky samohlásek - hlasité a pozorné tení jednoduchých v t a krátkého textu se správnou intonací - tení psacího písma - reakce na otázky zam ené k pochopení obsahu teného - praktické a v cné naslouchání VDO Ob anská spole nost a škola; sebed v ra a samostatnost -35-

37 - pe livé vyslovuje, opravuje svoji nesprávnou nebo nedbalou výslovnost - v krátkých mluvených projevech volí náležitou intonaci, p ízvuk, pauzy a tempo podle svého komunika ního zám ru - na základ vlastních zážitk tvo í krátký mluvený projev, vede správn dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - volí vhodné verbální i nonverbální prost edky e i v b žných školních i mimoškolních situacích - vyslechne sd lení a reprodukuje / napíše jeho obsah /smysl - sestaví jednoduchý slohový útvar (adresa, zpráva, vzkaz) - se adí ilustrace podle d jové posloupnosti a sestaví z krátkých v t p íb h dle obrázkové osnovy - vede správn dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku Mluvený projev - technika mluveného projevu nácvik správného dýchání, správná výslovnost, slovní p ízvuk, intonace,rytmizace, tvo ení hlasu a melodie v ty - rozvoj fonematického sluchu - rozvoj slovní zásoby - mimojazykové prost edky e i mimika, gesta, reprodukování obsahu p im en složitého sd lení - osvojení základních komunika ních pravidel (oslovení, zdvo ilé vystupování, zahájení, vedení a ukon ení dialogu, st ídání rolí mluv ího a poslucha e) - komunika ní žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, zanechání vzkazu na záznamníku, zpráva - vypráv ní podle obrázk, - vytvo ení obrázkové osnovy k zadanému textu p im ené délky - za azení nabízeného textu do p e tené ukázky vypráv ní na správné místo Komunikace; komunikace v r zných situacích (pozdrav, prosba, omluva) -36-

38 - zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním - rozlišuje psací a tiskací písmena - píše psací písmena velké a malé abecedy - píše slabiky, jednoduchá slova a v ty - píše správné tvary íslic - opisuje a p episuje slabiky, slova a v ty - píše podle diktátu - kontroluje vlastní písemný projev Písemný projev - hry a motivované p ípravné cviky pro rozvoj psychomotorických schopností a jemné pohybové koordinace nutné k výuce psaní - prvky psacích písmen - prvky správných hygienických, pracovních a estetických návyk p i psaní - správné sezení a zacházení s psacím ná iním - psaní písmen velké a malé abecedy - procvi ování nau ených písmen ve slabikách - spojování písmen ve slabiky - spojování slabik ve slova - psaní jednoduchých v t - psaní íslic - opis a p epis slabik, slov a jednoduchých v t - nácvik diktátu slabik, slov a jednoduchých v t Rozvoj schopností poznávání; cvi ení dovednosti zapamatování ( písmena ) - rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, tení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky - má p im enou slovní zásobu - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný v k, podstatné informace zaznamenává JAZYKOVÁ VÝCHOVA Zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek - výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin - analyticko syntetická sluchová cvi ení - rozvoj slovní zásoby

39 - te a p ednáší zpam ti ve vhodném frázování a tempu literární texty p im ené v ku - p ednáší zpam ti básni ku (min. 4 verše) - reprodukuje jednoduchou pohádku i krátký p íb h - dramatizuje jednoduchou pohádku i krátký p íb h - eší jednoduché hádanky - vyjad uje své pocity z p e teného textu - rozlišuje vyjad ování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vypráv ní - pracuje tvo iv s literárním textem podle pokyn u itele a podle svých schopností - projevuje zájem a poznává d tské asopisy a knihy - dokáže zacházet s knihou LITERÁRNÍ VÝCHOVA Poslech literárních text - poslech známých jednoduchých pohádek, krátkých íkanek, básni ek, hádanek Zážitkové tení a naslouchání - reakce na obsah teného porozum ní Tvo ivé innosti s literárním textem - p ednes íkanek, básni ek - volná reprodukce p e teného i slyšeného textu - dramatizace jednoduché pohádky i krátkého p íb hu - vlastní výtvarný doprovod k literárnímu text Základní literární pojmy - rozpo itadlo, hádanka, íkanka, báse, pohádka - spisovatel, básník, kniha, tená - divadelní p edstavení, herec - verš, rým p irovnání - seznámení s druhy tiskovin kniha, asopis, noviny - zásady správného zacházení s knihami Rozvoj schopností poznávání; hry s rytmem, rýmem, intonací EV Vztah lov ka k prost edí; ukázky z encyklopedií Rozvoj schopností poznávání; cvi ení dovednosti zapamatování (báse, íkanka)

40 ESKÝ JAZYK A LITERATURA Ro ník: 2. O ekávané výstupy U ivo Pr ezová témata Žák - te s porozum ním p im en náro né texty potichu i nahlas - rozumí písemným nebo mluveným pokyn m p im ené složitosti - - dbá na správnou intonaci a p ízvuk - zná všechna probraná písmena - orientuje se na stránce a v textu - chápe obsah teného, rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro smysl textu - rozhodne, zda ukázka je poezie nebo próza - upev uje základní hygienické návyky spojené se tením - te d tské knihy, vyjad uje své dojmy z etby a zaznamená je (ilustrace ke knížce) KOMUNIKA NÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA tení a naslouchání - správné, pozorné a plynulé tení krátkých i delších v t - automatizace tení - objas ování významu slov - zachování intonace p i opakovaném tení - - posouzení pravdivosti/nepravdivosti tvrzení na základ p e teného textu - orientace na stránce a v textu, - v cné tení - praktické tení - praktické a v cné naslouchání - hygienické návyky p i tení - zpracování stru ného sd lení o p e tené knize, prezentace spolužák m, zakládání portfolia i tená ského deníku Kreativita; hry povolání Komunikace; komunikace v r zných situacích MKV Etnický p vod; romské a orientální pohádky EV Ekosystémy; dopl ková etba, d tské encyklopedie

41 - posuzuje úplnost, i neúplnost jednoduchého sd lení - se azuje ilustrace podle d jové posloupnosti, sestaví dle nich osnovu vypráv ní a na jejím základ vytvá í krátký mluvený projev - naslouchá druhému - reprodukuje obsah p im en složitého sd lení a zapamatuje si z n j podstatná fakta - - orientuje se a používá základní pravidla spole enského styku - vyjad uje se samostatn krátkými v tami, volí náležitou intonaci, p ízvuk, pauzy a tempo podle svého komunika ního zám ru - má p im enou slovní zásobu a používá ji - vede správn dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku - sestaví jednoduchý slohový útvar - volí vhodné verbální a neverbální prost edky e i - pe liv vyslovuje, opravuje svou nesprávnou a nedbalou výslovnost - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary Mluvený projev - rozvoj slovní zásoby - správné používání významu slov p i reprodukování vyslechnutého sd lení - porovnání významu slov stejného nebo podobného a slov vícevýznamových - tvorba krátkých v t p i reprodukování obsahu p im en složitého sd lení, zapamatování podstatných fakt - krátké samostatné vypravování - sestavování p íb hu z krátkých v t na základ asové a p í inné souvislosti (obrázková osnova) - popis obrázk, p edm t - upevn ní komunika ních žánr (vyjád ení pod kování,prosba, omluva, blahop ání, pozdrav, zahájení a ukon ení dialogu, st ídání role mluv ího a poslucha e, vyslechnutí vzkazu a jeho reprodukce další osob, oslovení, zdvo ilé vystupování) - vyslechnutí sd lení a reprodukce jeho obsahu / smyslu - - mimojazykové prost edky e i - vytvo ení osnovy k zadanému textu p im ené délky - za azení nabízeného textu na vhodné místo do p e tené ukázky - základy techniky mluveného projevu (intonace, p ízvuk, tempo e i) p i p edvád ní r zných sd lení (oznámení, p íkaz, prosba, omluva..) ešení problém a rozhodovací dovednosti; mezilidské vztahy, výraz e i, vedení dialogu

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova

Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Vzd lávací oblast : Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Hudební výchova Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Hudební výchova je vzd lávací obsah vzd lávacího

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen

Roní plán pro 1.roník Genetická metoda. 1.období záí íjen Roní plán pro 1.roník Genetická metoda Oblast eský jazyk a literatura Oekávané výstupy Žák: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním uvdomuje si správné držení tla pi psaní používá k psaní mazací

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZD LÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzd lávacího programu: 1. Identifika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více