Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření. Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA"

Transkript

1 Praktický průvodce novými Národními Standardy pro skiagrafická a CT vyšetření Martin Homola Tomáš Tichý Výbor SRLA

2 Spolupráce s Ministerstvem Zdravotnictví ČR Ustanovena stálá pracovní skupina pro oblast lékařského ozáření při Ministerstvu zdravotnictví (zástupci MZd, SÚJB, odborných společností) Aktualizace NRS Právní předpisy týkající se LO novela zákona č. 373/2011 Sb. Do budoucna novely vyhlášek č. 55/2012 Sb., 92/2012 Sb., 99/2012 Sb., Otázky kolem klinického auditu Další otázky týkající se LO 2

3 Novelizace Národních radiologických standardů (NRS) probíhá od roku 2014 cílem je revize a modernizace všech NRS na tvorbě NRS se podílejí zástupci všech lékařských i nelékařských oborů, které mají účast na lékařském ozáření pacienta oproti stávajícím NRS dochází k zásadním změnám ve struktuře nových NRS se záměrem je zpřehlednit a usnadnit jejich přepracování na místní radiologické standardy v jednotlivých zdravotnických zařízeních

4 Již platné nové NRS Věstník MZ ČR č. 6/2015 dne 29. května 2015 NRS Radiologická fyzika Věstník MZ ČR č. 2/2016 dne 26. ledna 2016 NRS Výpočetní tomografie NRS Radiační onkologie NRS Nukleární medicína Do 1 doku od vydání přizpůsobit MRS a postupy 4

5 Další NRS Pořadí podle rozpracovanosti: Skiagrafie obecná část, Intervenční radiologie (IR), Intervenční kardiologie (IK), Skiagrafie (SG), Skiaskopie (SS), Mamografie (mamo), Stomatologie, Kostní denzitometrie 5

6 Hlavní změna v NRS RA je dle nových NRS je kompetentní posoudit ve vybraných případech vhodnost indikace ke skiagrafickému vyšetření Nové NRS obsahují pro každou skupinu skiagrafických projekcí jasný výčet základních indikací, kdy je RA plně oprávněn provést lékařské ozáření bez schválení radiologem V případě, že indikace k LO se neshoduje s tímto seznamem indikací, rozhodne o dalším postupu lékař radiolog

7 Klinická odpovědnost za praktickou část LO Klinická odpovědnost za praktickou část LO zahrnuje zejména: 1.optimální nastavení projekcí a expozičních parametrů, 2.technicky správné provedení LO, 3.případnou praktickou spolupráci s jinými zdravotnickými pracovníky, 4.poskytování informací o riziku ionizujícího záření ozařovaným osobám, v rámci odborné způsobilosti daného aplikujícího odborníka, 5. vypracování řádného a úplného záznamu o ozáření a řádné nakládání se záznamem diagnostického zobrazení (radiogramem) Jejím nositelem (tzn. aplikujícím odborníkem) je RA, který byl při schválení indikace postupem podle bodu NRS určen jako aplikující odborník s klinickou odpovědností za praktickou část daného LO. Praktickou část výkonu LO je oprávněn provádět pouze oprávněný RA.

8 Stanovení výkonů s indikací posuzovanou radiologickým asistentem Konkrétní výčet Výkonů s indikací posuzovanou radiologickým asistentem je uveden v MRS. Skiagrafickými výkony s indikací posuzovanou radiologickým asistentem uvedenými v MRS mohou být: 1. LO u skiagrafických zobrazovacích postupů bez použití KL, při kterých LO nepodstupují děti do 3 let a těhotné ženy. 2. LO u všech skiagrafických zobrazovacích postupů, která jsou akutní a neodkladná.

9 Potvrzení indikace Před provedením výkonu posoudí indikaci uvedenou v žádance aplikující odborník s klinickou odpovědností za odůvodnění se zřetelem zvláště na možnosti využití jiných metod než těch, které využívají IZ (např. MR, ultrazvuk), na zbytečná či opakovaná vyšetření a na volbu vhodné modality, která umožní získání požadované informace s minimální dávkou, přičemž zváží cíl a očekávaný přínos vyžádaného LO. Schválení indikace musí být v souladu s NRS a Indikačními kritérii. U ženy v reprodukčním věku se aplikující odborník s klinickou odpovědností za odůvodnění v případě vyšetření spojených s ozářením v anatomické oblasti mezi bránicí a kostmi stydkými též dotáže na těhotenství a odpověď zaznamená.

10 V případě Výkonů s indikací posuzovanou radiologickým asistentem Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění je radiologický asistent určený MRS, který tak posuzuje indikaci uvedenou v žádance. V případě, že RA indikaci schválí: 1. určí pracoviště a konkrétní zdroj IZ, termín a čas pro provedení LO a aplikujícího odborníka s klinickou odpovědností za praktickou část LO, 2. aplikující odborník s klinickou odpovědností za praktickou část LO provede praktickou část LO, 3. poté aplikující odborník s klinickou odpovědností za hodnocení kvality LO, kterým je ten zdravotnický pracovník, který byl aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění, posoudí technickou kvalitu zobrazení a diagnostické výtěžnosti a v případě nutnosti rozhodne o doplnění, opakování či ukončení vyšetření 4. aplikující odborník s klinickou odpovědností za hodnocení kvality LO provede záznam o ozáření a stvrdí podpisem provedení praktické části LO a 5. lékař - specialista jako aplikující odborník s klinickou odpovědností za klinické hodnocení posoudí diagnostickou výtěžnost, rozhodne o dalším doplnění vyšetření, nebo provede diagnostický popis radiogramu a zhotoví o něm záznam

11 V případě Výkonů s indikací posuzovanou radiologickým asistentem Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění je radiologický asistent určený MRS, který tak posuzuje indikaci uvedenou v žádance. V případě, že RA indikaci neschválí, 1. předá žádanku lékaři - specialistovi i se všemi informacemi a důvody, proč se rozhodl indikaci neschválit, 2. lékař - specialista se tímto stává aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění a posoudí indikaci a všechny informace od radiologického asistenta a dále se postupuje jako v případech, které nejsou Výkony s indikací posuzovanou radiologickým asistentem. 3. Při pochybnostech o indikaci (např. při opakování LO v krátkém časovém odstupu) či při jakýchkoliv nejasnostech (např. nečitelné či neúplné informace na žádance) RA vždy předá žádanku lékaři - specialistovi, který se tímto stane aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění. V tom případě se dále postupuje jako v případech, které nejsou Výkony s indikací posuzovanou radiologickým asistentem.

12 Obecné požadavky na technické vybavení pracoviště Na pracovišti musí být dostupné návody k obsluze a údržbě rtg zařízení v českém jazyce. Všichni aplikující odborníci s klinickou odpovědností za provádění praktické části LO musí být prokazatelně proškoleni v obsluze rtg zařízení. Diagnostické stanice pro hodnocení radiogramů a záznamů z vyšetření nebo zákroků lékařem specialistou musí být situovány v k tomuto účelu vhodné místnosti vybavené diagnostickým monitorem (digitální provoz) nebo negatoskopem (filmový provoz). Požadavky na diagnostické monitory a místnosti, v nichž jsou umístěné negatoskopy a diagnostické monitory, jsou uvedeny v příloze NRS č.5. Požadavky na technické vybavení pro konkrétní výkony jsou uvedeny v kapitole 5 před katalogem vyšetření.

13 Obecné zásady pro provádění skiagrafických projekcí Obecné požadavky na nastavování projekcí, expozičních parametrů a provedení výkonu (S+P) 1. Příprava pacienta: Odložit oděv z horní poloviny těla, sejmout rentgen kontrastní materiály z oblasti zájmu. 2. Velikost radiačního pole v rovině DO: Clonit na oblast zájmu tak, aby byly zachyceny všechny struktury pro kriteria správného zobrazení. Okraje primární clony musí být na snímku viditelné v rozmezí 1 3 mm!!!!!! 3. Formát DO - Velikost musí odpovídat zobrazované oblasti tak, aby umožnila zachycení požadovaných struktur. 4. kv Viz. rozsah kv u konkrétních vyšetření 5. Přídavná filtrace: Snímky plic tvrdou technikou přídavná filtrace 0,1 0,3 mm Cu 6. Sekundární mřížka ANO. (vyjma snímků plic na lůžku měkkou technikou) 7. Povel pacientovi Nehýbat se! Nadechnout a nedýchat! 8. OOP: Použití ochranných prostředků není nutné. 9. Expoziční index: Hodnota expozičního indexu se pohybuje v rozmezí udaném dodavatelem DDR nebo CR systému. 10. Poznámka: V případě, kdy z objektivních příčin (např.: fixační materiál, nesnesitelná bolest) nelze zobrazovanou oblast nastavit požadovaným způsobem, je nutné se standardnímu nastavení co nejvíce přiblížit. 11. V případě významné odchylky zaznamenat důvod.

14 Příklad idikací Standardizované výkony pro skiagrafii 1.Hrudník dospělí Důvod vyšetření, zjištění patologie Hemoptýza Podmínky vyšetření, klinické příznaky Vždy indikováno Prováděné projekce PA skiagram hrudníku, případně AP skiagram, pokud se pacient nepostaví Inrerní vyšetření [13] předoperační nad 60 let věku, kardiorespirační onemocnění, respirační infekt v anamnéze s přetrváváním klinického nálezu, malignity s možností plicních metastáz, cizinci z oblastí s endemickým výskytem tuberkulózy, kuřáci PA skigram hrudníku vestoje, pokud se nepostaví AP projekce vleže - stejně jako u vyšetření níže Akutní respirační infekt dolních cest dýchacích, vyloučení pneumonie, kontrola pneumonie [14], [15] Vyloučení jednostranného pleurálního výpotku [15] adekvátní symptomy (kašel, febrilie, dušnost, hyposaturace, bolesti na hrudi vázané na dýchání, poslechový nález, kontrolní snímek při již prokázané pneumonii, v rámnci screeningu fokusů např. u febrilní neutropenie) Jendostranně oslabené dýchání, dušnost, důvodné podezření na jednostranný výpotek (malignita, trauma, přítomnost výpotku v minulosti PA skigram hrudníku, pokud je schopen, jinak PA projekce vleže, případně bočný skiagram hrudníku - má význam jen vestoje PA skigram hrudníku, pokud je schopen, jinak AP projekce vleže, případně bočný skiagram hrudníku - má význam jen vestoje

15 Ukázka z katalogu výkonů Standardy jednotlivých projekcí Hrudník PA projekce ve stoje (tvrdá snímkovací technika) kód VZP kódčrk Kritéria správného zobrazení a oblast zájmu Struktury hrudníku od hrotů plic po zevní úhly bránice, laterálně včetně žeber ve výše uvedeném kraniokaudálním rozsahu Poloha pacienta a nastavení zobrazované oblasti Poloha: ve stoje čelem k DO Nastavení: přední strana hrudníku naléhá na DO, horní končetiny objímají vertigraf Geometrie projekce CP - horizontální a kolmý na DO, směřuje na střed hrudníku Vzdálenost ohnisko - DO 150 kv DDR kv CR kv FF kv Přídatná filtrace Min. 0,1-0,3 mm Cu Expoziční čas Sekundární mřížka ANO AEC

16 Povinné náležitosti žádanky Žádanka obsahuje údaje uvedené v 3 odst. 2 vyhlášky č. 410/2012 Sb. [10] a dále: 1. Jednoznačnou identifikaci pacienta v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb.[7] 2. Výšku, hmotnost a pohlaví pacienta 3. Jasnou specifikaci vyšetření (modalita a oblast) 4. Klinickou diagnózu slovně a číselným kodem Mezinárodní klasifikace nemocí 5. Indikaci - očekávaný přínos vyšetření (klinická otázka) 6. Kontraindikace podání kontrastní látky, případně další důležité skutečnosti s tím spojené 7. Informace o graviditě 8. Informace o předchozích aplikacích radionuklidů a IZ, které by mohly mít význam pro uvažované vyšetření nebo léčbu 9. Jméno, a podpis indikujícího lékaře, razítko pracoviště 10. Datum vystavení žádanky, případně datum objednání vyšetření, pokud je objednání k výkonu požadováno

17 Záznamy a dokumentace Mezi záznamy o LO patří zejména: 1.řádně vyplněná žádanka 2.záznam o lékařském ozáření 3.záznam diagnostického zobrazení (radiogram) 4.záznam o nálezu (diagnostický popis radiogramu) 5.v případě použití KL záznam o aplikovaném typu a objemu, případně záznam o dalších podaných lécích před, během nebo po výkonu na rtg pracovišti, 6.záznamy přímo související s kvalitou radiologického zařízení použitého pro provedení LO (záznamy o servisních zkouškách, opravách atd. Ad. Bod č. 2 Záznam o lékařském ozáření Záznam o ozáření může být i v elektronické formě, případně může být součástí záznamu o nálezu, nebo záznamu diagnostického zobrazení. Musí obsahovat následující náležitosti: 1.identifikaci pacienta v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb.[7], 2.typ vyšetření, vyšetřovanou oblast 3.datum vyšetření 4.identifikaci rtg zařízení 5.parametry pro stanovení a hodnocení dávky z LO (KAP; kv; mas; SID; výška pacienta; váha pacienta) 6.záznam o opakovaných vyšetřeních a jejich důvodech 7.jméno aplikujícího odborníka s klinickou odpovědností za praktickou část LO a za hodnocení kvality zobrazení (pokud se jedná o stejnou osobu, stačí tuto osobu uvést jen jednou)

18 Práce na NRS pro skiagrafii pokračuje

19 Standardy pro CT Věstník Ministerstva zdravotnictví č. 2/2016 Sb.

20 OBSAH 1.ÚČEL 2. ZKRATKY 3. OBECNÁ USTANOVENÍ 3.1 Personální zajištění a požadavky na kvalifikaci 3.2 Identifikace 3.3 Klinická odpovědnost

21 obsah 4. POSTUP PŘI LO 4.1 Odůvodnění 4.2. Praktická část LO 4.3 Hodnocení kvality LO 4.4 Klinické hodnocení diagnostický popis CT obrazů 4.5 Fyzikálně-technická část LO 4.6 Záznamy, dokumentace 4.7 Související dokumenty

22 obsah 5. STANDARDIZOVANÉ VÝKONY LO PRO VÝPOČETNÍ TOMOGRAFII 5.1 Obecná doporučení 5.2 CT protokoly pro dospělé 5.3 Pediatrické CT protokoly

23 obsah 6. PŘÍLOHY 6.1 Příloha 1: Radiační ochrana žen v reprodukčním věku 6.2 Příloha 2: Metodický list intravaskulárního podání kontrastních látek 6.3 Příloha 3: Orientační hodnoty pro intravenózní aplikaci kontrastní látky u CT vyšetření dětí 6.4 Příloha 4: Přehled typických hodnot CTDIvol pro jednotlivá CT vyšetření dospělých 6.5 Příloha 5: Přehled standardizovaných CT výkonů LO dle České radiologické klasifikace 6.6 Příloha 6: Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii 7. Seznam radiologů a radiologických asistentů 8. Protokol o seznámení se smrs pro CT 9. Revize dokumentu

24 3.3.1 Klinická odpovědnost za odůvodnění Zahrnuje zejména posouzení odůvodnění LO provedeného indikujícím lékařem, včetně zhodnocení cílů LO a jeho schválení či zamítnutí, popřípadě poskytování informací o riziku IZ ozařovaným osobám. Jejím nositelem (tzn. aplikujícím odborníkem) je lékař-specialista. Aplikující odborník s klinickou odpovědností za indikaci odpovídá za získávání informací o předchozím poskytování zdravotních služeb, souvisejícím s LO, a za volbu vhodného rtg přístroje a určuje aplikujícího odborníka s klinickou odpovědností za praktickou část LO. Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění je lékař radiolog.

25 Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za praktickou část LO na CT je radiologický asistent Klinická odpovědnost za praktickou část LO Zahrnuje zejména optimální nastavení projekcí a expozičních parametrů, technicky správné provedení LO, případnou praktickou spolupráci s jinými zdravotnickými pracovníky, poskytování informací o riziku IZ ozařovaným osobám, vypracování řádného a úplného záznamu o ozáření a řádné nakládání se záznamem diagnostického zobrazení (CT obrazy). Jejím nositelem (tzn. aplikujícím odborníkem) je zdravotnický pracovník, který byl v souladu se svou způsobilostí k výkonu povolání při schválení indikace určen jako aplikující odborník s klinickou odpovědností za praktickou část daného LO.

26 3.3.3 Klinická odpovědnost za hodnocení kvality LO Zahrnuje zejména posouzení technické kvality LO a diagnostické výtěžnosti a případné rozhodnutí o jeho doplnění, opakování či ukončení. Jejím nositelem (tzn. aplikujícím odborníkem) je ten zdravotnický pracovník, který byl u daného LO aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za odůvodnění. Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za hodnocení kvality LO je lékař radiolog.

27 3.3.4 Klinická odpovědnost za klinické hodnocení Zahrnuje zejména diagnostický popis CT obrazů a případné poskytování informací nebo záznamů o provedeném LO indikujícím lékařům nebo jiným aplikujícím odborníkům na jejich žádost. Jejím nositelem je lékařspecialista. Aplikujícím odborníkem s klinickou odpovědností za klinické hodnocení je lékař radiolog.

28 3.3.5 Klinická odpovědnost za fyzikálně-technickou část LO Klinická odpovědnost za fyzikálně-technickou část LO zahrnuje stanovování, odhad a hodnocení pacientských dávek, optimalizaci vyšetřovacích protokolů, hodnocení technických a fyzikálních parametrů, kalibraci vybavení a poskytování informací o riziku IZ ozařovaným osobám. Jejím nositelem je radiologický fyzik.

29 4.1 Odůvodnění 4. Postup při LO Vystavení žádanky Povinné náležitosti žádanky Potvrzení indikace Indikaci uvedenou v žádance posuzuje lékař-specialista V případě, že indikaci schválí, V případě, že indikaci zamítne

30 4.1.4 Zvláštní případy LO LO ženy v reprodukčním věku LO dětského pacienta Nelékařské ozáření Specifické výkony LO Souhlas pacienta s LO (informovaný souhlas) Kontraindikace k LO

31 4.2 Praktická část LO Jednoznačná identifikace pacienta Příprava pacienta k LO Doprovod pacienta na vyšetřovně v průběhu LO Požadavky na technické vybavení pracoviště Požadavky na CT přístroj Požadavky na diagnostické monitory Osobní ochranné prostředky a pomůcky Nastavení projekcí a expozičních parametrů Potvrzení provedení praktické části LO

32 4.3 Hodnocení kvality LO Hodnocení kvality technického provedení zobrazení Hodnocení diagnostické výtěžnosti Opakování LO

33 4.4 Klinické hodnocení diagnostický popis CT obrazů 4.5 Fyzikálně-technická část LO Optimalizace zobrazovacího procesu Hodnocení pacientských dávek a stanovování a hodnocení MDRÚ

34 4.6 Záznamy, dokumentace Záznam o ozáření Oprávnění kontroly záznamů Archivace a skartace zdravotnické dokumentace

35 5.1 Obecná doporučení Příprava na vyšetření Zásady přípravy před aplikací KL jsou uvedené v příloze 6.2. Urgentní vyšetření lze provádět bez standardní přípravy (pokud tato není nezbytná pro získání diagnostické informace).

36 5.1.2 Topogram Topogram zachycuje pouze vyšetřovanou oblast a nejbližší okolí. Používání topogramů s rozsahem výrazně větším než vyšetřovaná oblast těla nebo opakování topogramů není odůvodněné. Pokud to přístroj umožňuje, je žádoucí pořizovat topogramy za použití nižšího napětí než 120 kv. Topogram se nepoužívá pro diagnostické účely.

37 5.1.3 Skenovací parametry Pokud to přístroj a vyšetřovaná oblast umožňuje, doporučuje se vždy použití systémů automatické kontinuální modulace dávky (proměnná hodnota ma v osách X, Y i Z). Výrazné redukce dávky je možné dosáhnout snížením napětí (kv), to platí především u dětí a štíhlých dospělých. Výrazně klesá dávka z ozáření, zlepšuje se kontrast měkkých tkání, zlepšuje se kontrast jodem opacifikovaných struktur, čehož lze s výhodou využít u CT angiografií.

38 5.1.3 Skenovací parametry U moderních CT přístrojů je vhodné využít techniky automatického nastavení napětí na rentgence, stanovené v závislosti na absorpci záření ve vyšetřované oblasti zjištěné z topogramu. Obecně není žádoucí používat protokoly s napětím 140 kv z důvodu velmi vysoké dávky. Pro vyšetření krku, hrudníku, břicha a pánve není žádoucí používat protokoly pracující s napětím 130 kv a více (vysoká dávka, nízké kontrastní rozlišení v měkkých tkáních);výjimkou jsou pouze extrémně obézní osoby.

39 5.1.3 Skenovací parametry CT vyšetření s dlouhým skenovacím časem (typicky jde o CT vyšetření perfuze s expozicí o délce až 40 s) se vyznačují velmi vysokou dávkou. Je proto nezbytné použít co nejnižší hodnoty napětí ( kv) a také co nejnižší hodnoty mas, nezbytné pro získání diagnostické informace. Je nezbytné, aby u vícefázových vyšetření měly fáze jiné než diagnosticky zásadní, redukovanou dávku (např. nativní a odložená fáze mohou mít dávku sníženou o 20 až 50 %, aniž by tím utrpěla diagnostická hodnota vyšetření).

40 5.1.3 Skenovací parametry V tabulkách jednotlivých protokolů jsou uváděny doporučené hodnoty kv a mas (tj. optimalizované pro dostatečnou diagnostickou kvalitu při co nejnižší dávce). Doporučená hodnota mas je uváděna jako referenční hodnota nastavení mas pro systémy dávkové modulace při použití rekonstrukce obrazových dat pomocí filtrované zpětné projekce (FBP).

41 5.1.3 Skenovací parametry Pokud to CT přístroj umožňuje, je žádoucí namísto rekonstrukce FBP používat ve všech protokolech iterativní rekonstrukci CT obrazu, která umožňuje 20 40% redukci dávky oproti hodnotám uváděným pro standardní FBP při zachování kvalitativních parametrů CT obrazu. V takových případech je tedy možné snížit uváděné hodnoty nastavení mas minimálně o 20 %.

42 5.1.3 Skenovací parametry Hodnoty uvedené v tabulkách protokolů a příloze 6.4 jako typické hodnoty CTDIvol jsou běžnými hodnotami CTDIvol, kterých se s použitím FBP rekonstrukce dosahuje u jednofázových vyšetření, případně se vztahují na jednu fázi u vícefázových CT vyšetření. Uvedené typické hodnoty CTDIvol nejsou závazné a nenahrazují DRÚ. Pro účely optimalizace a hodnocení pacientských dávek se používají DRÚ podle Atomového zákona.

43 5.1.4 Obrazové parametry Pokud je k dispozici izotropní nebo blízce izotropní datové pole, je žádoucí doplnit k axiálním vrstvám rekonstrukce v dalších rovinách (obvykle koronální a sagitální). U rekonstruovaných vrstev, určených k běžnému prohlížení, postačuje volit vzdálenost rekonstruovaných vrstev shodnou s tloušťkou vrstvy (např. při tloušťce vrstvy 5 mm je vzdálenost jednotlivých vrstev, tzv. rekonstrukční inkrement, také 5 mm).

44 5.1.4 Obrazové parametry Pokud jsou rekonstruované vrstvy určeny k dalším, sekundárním rekonstrukcím (MPR, MIP, VRT, virtuální endoskopie apod.), doporučuje se, v závislosti na jejich tloušťce, volit překryv rekonstruovaných vrstev o 1/4 až o 1/2. U silnějších vrstev je třeba použít větší překryv než u tenkých (např. při tloušťce vrstvy 0,6 mm obvykle postačuje rekonstrukční inkrement 0,4 mm, u vrstvy šíře 1 mm postačuje inkrement 0,7 mm).

45 5.1.5 Aplikace KL U vícefázových vyšetření po aplikaci KL je žádoucí minimalizovat celkovou dávku provedením co nejmenšího počtu fází, který je nezbytný pro stanovení diagnózy. Parametr zpoždění v protokolech vyjadřuje časový interval mezi začátkem aplikace KL a začátkem skenování; hodnoty v tabulce jsou orientační; preferuje se aplikace kontrastní látky pomocí automatického injektoru s následným proplachem fyziologickým roztokem, podávaným standardně stejnou rychlostí jako KL.

46 5.1.5 Aplikace KL výpočet objemu KL potřebného pro CT angiografii: objem KL [ml] = rychlost aplikace KL [ml/s] x trvání vstřiku KL [s] trvání vstřiku KL [s] = skenovací čas [s] + alespoň 3 až 4 s

47 5.1.6 Vyšetření dětí Při vyšetřování dětí je třeba používat odpovídající protokoly s expozičními parametry přizpůsobenými hmotnosti a věku dětí. Hodnoty uváděné v kapitole 5.3 jsou orientační a je nutno je přizpůsobit konkrétnímu přístrojovému vybavení a klinické otázce. Pro vyšetření dětí preferenčně používat nižší napětí než 120 kv, tj kv (příp. využít možnosti automatického nastavení napětí CT přístrojem); kromě snížení dávky se zlepšuje kontrast měkkých tkání a kontrast jódem opacifikovaných struktur.

48 CT mozek Protokoly vyšetření

49

50

51

52 CT PND Protokoly vyšetření

53

54

55

56 CT břicho Protokoly vyšetření

57

58

59

60 Děkuji za pozornost

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif

1. Kódy výkonů, které jsou popisovány v místním standardu 2. Identifikaci pracoviště, kde se výkony dle standardizovaného postupu provádějí 3. Identif VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz Tvorba místního radiologického standardu (MRS) v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 26. LEDNA 2016 Cena: 837 Kč OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE. SOUBOR

Více

Národní radiologické standardy a externí klinický audit

Národní radiologické standardy a externí klinický audit Národní radiologické standardy a externí klinický audit Mgr. Jana Davídková, Mgr. Barbora Havránková, Ing. Jitka Nožičková a Mgr. Petr Papírník Konference ČSFM a ČSNM 2015 1 Spolupráce s MZd ČR Ustanovena

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1: " Pro všechn

Proč standardy? Požadavky legislativy Zákon č. 18/1997Sb. (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně: 63, odst. 1:  Pro všechn VF, a.s. nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora tel: +420-516 428 611, e-mail: office@vf.cz, http://www.vf.cz v radiodiagnostice a intervenční radiologii Autor: Mgr. Pavel Kratochvíl Mgr. Petr Borek Proč standardy?

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky,

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie 1 1. vydání listopad

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii

Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Zákon o zdravotnických prostředcích v rutinní radiologii Přehled dalších novelizací Ondřej Krahula SRLA z.s. Zákon 268/2014 Sb. 61 Instruktáž Výklad Právního oddělení ÚVN Především z ustanovení 61 odst.

Více

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost

Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost Působnost Státní úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) při ověřování nových postupů, při klinickém hodnocení (KH) požadavky na žádost oprávněné úřední osoby: MUDr. H. Podškubková hana.podskubkova@sujb.cz,

Více

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout?

Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? Místní radiologické standardy, způsob jak zbohatnout? RH dny 2008 11.11. 2008 Petr Borek Proč tato prezentace vznikla Společnost VF, jako pravděpodobně největší poskytovatel této služby v ČR, by ráda při

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Zákon o specifických zdravotních službách Ustanovení (část,, odst., písm., apod) Obsah Celex

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Aktualizace Národních radiologických standardů z pohledu SÚJB. Petr Papírník, SÚJB

Aktualizace Národních radiologických standardů z pohledu SÚJB. Petr Papírník, SÚJB Aktualizace Národních radiologických standardů z pohledu SÚJB Petr Papírník, SÚJB petr.papirnik@sujb.cz 1 První NRS vznikly před 10 lety na základě zakázky MZdr Poté následovalo dlouhé připomínkovací řízení

Více

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce

Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Petra Mihalová Oddělení lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce Konference ČSFM, Rožnov 2014 Zákon 373/2011 Sb. ukládá povinnost provádět interní klinický audit, jehož cílem je ověřit a zhodnotit, zda je

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

SOPRD/RDGB/0/108/00/01

SOPRD/RDGB/0/108/00/01 SOPRD/RDGB/0/108/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1

Výukový program. pro vybrané pracovníky radiodiagnostických RTG pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T1 Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180

SOPRD/RDGB/0/095/00/02. Duktografie. kód výkonu: 89180 SOPRD/RDGB/0/095/00/02 kód výkonu: 89180 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,

Více

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY

STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY STANOVENÍ DÁVKY V PRAXI RTG DIAGNOSTIKY - ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY Dny radiační ochrany 2007 6.11.2007 Zdeněk Kopecký, Pavel Kratochvíl, Kateřina Bradáčová (Fakultní nemocnice Brno) Radiologiký fyzik v radiodiagnostice

Více

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský

Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti. Antonín Koutský Optimalizace zobrazovacího procesu digitální mamografie a změny zkoušek provozní stálosti Antonín Koutský Mamografická rtg zařízení záznam obrazu na film digitální záznam obrazu nepřímá digitalizace (CR)

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2016 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 15. PROSINCE 2016 Cena: 202 Kč OBSAH: 1. Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice... 2 2.

Více

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru

Získání obrazu Dlouhodobá reprodukovatelnost standardního nastavení expozice Homogenita receptoru obrazu Nekorigovaný vadný prvek detektoru Přílohy Tabulka č. 1: Minimální rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti Test Četnost Základní kontrolní parametry Vizuální kontrola negatoskopu Kontrola artefaktů obrazu Vizuální kontrola CR systému

Více

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů

CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů SOPRD/RDGB/0/003/00/03 kód výkonu: 89613 Účinnost od: 1.12.2015 Revize: 1x za 3 roky, příp. dle potřeby Kontaktní osoba: MUDr. Beneš Petr, kl. 2731 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim.

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU a MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i.

Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Informace o problematice radiační ochrany při lékařském ozáření dostupné v SÚRO v.v.i. Helena Žáčková Ivana Horáková 1 Předmět činnosti podle Zřizovací listiny z 20.10.2010 SÚRO v.v.i. - veřejně výzkumná

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský

Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení. Antonín Koutský Zkoušky provozní stálosti u diagnostických mamografických rtg zařízení Antonín Koutský Historie Počátky mamografických rtg vyšetření - klasická skiagrafie na oboustranně polévané filmy se zesilujícími

Více

SOPRD/RDGB/0/066/00/02

SOPRD/RDGB/0/066/00/02 SOPRD/RDGB/0/066/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů

PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů identifikace firmy (včetně tel., faxu popř. e-mail.adresy, IČO) PROTOKOL přejímacích zkoušek a zkoušek dlouhodobé stability intraorálních rentgenů oprávněný pracovník: č.povolení SÚJB: platnost: Protokol

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček

Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi. Martin Homola Jaroslav Ptáček Kalibrace měřiče KAP v klinické praxi Martin Homola Jaroslav Ptáček KAP kerma - area product kerma - area produkt, je používán v dozimetrii pacienta jednotky (Gy * m 2 ) kerma - area produkt = plošný integrál

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 26. 8. 2014 6 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš

Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Stav přípravy nového doporučeného standardu k provádění diagnostiky a screeningu (Věstník MZ ČR) Lucie Pieranová, Jan Daneš Datový audit mamografického screeningu 2016 ÚSKALÍ TVORBY DOPORUČENÉHO STANDARDU

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE

STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE ČÁSTKA 8 VĚSTNÍK MZ ČR 367 STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY RADIODIAGNOSTIKA DIAGNOSTICKÁ ČÁST (bez diagnostických postupů nukleární medicíny). Soubor doporučení a návod pro tvorbu

Více

Ing. Radovan Pařízek Brno

Ing. Radovan Pařízek Brno Ing. Radovan Pařízek Brno 11.6.2016 Nová řada skiagrafií Top STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOPOSITIONING, POKROČILÉ APLIKACE Střed STROPNÍ ZÁVĚS - AUTOTRACKING Levné Výhody 1. Různé konfigurace systému 2. Jednoduché

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie. Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB

Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie. Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB Pracovní schůzky SÚJB na pracovištích intervenční kardiologie Mgr. Petr Papírník Ing. Jitka Nožičková Ing. Josef Kryštůfek SÚJB 1 Úvod Projekt SÚJB Věda a výzkum 2008-2010 Radiační zátěž pacientů v intervenční

Více

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality

Obrazové parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň. Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality Obrazové parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Z jedné sady hrubých dat je možno vytvořit mnoho obrazů různé kvality Obrazové parametry. výpočet obrazu z hrubých dat. je možno je opakovaně měnit

Více

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření

Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 1 Kontrolní činnost SÚJB na pracovištích provádějících lékařské ozáření 6. Konference radiologické fyziky Bystřice nad Pernštejnem, 2016 Ing. Eva Zemanová, Ph.D. 2 Právní předpisy zákon č. 255/2012 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015

Příprava nového atomového zákona. 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Příprava nového atomového zákona 5. Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS JEP Beroun 2015 Mgr. Jana Davídková Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2011 věcný záměr Průběh přípravy 2012/2013 příprava

Více

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla Dual source CT Kateřina Daníčková Theodor Adla Obsah Kostrukce Vysvětlení funkce Dávky Klinické aplikace Kardiologie Mapování kontrastní látky Co je Dual Source CT? Simultální využití 2 rtg zářičů Stejné

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc

Kontrola diagnostických monitorů. Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Kontrola diagnostických monitorů Šárka Tkadlecová Hana Mészárosová Vojenská nemocnice Olomouc Diagnostický monitor Monitory používané v procesu hodnocení elektronické podoby obrazové dokumentace při popisu

Více

SOPRD/RDGB/0/103/00/01

SOPRD/RDGB/0/103/00/01 SOPRD/RDGB/0/103/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. B

RTG hrudníku na prac. B SOPRD/RDGB/0/050/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

RTG hrudníku na prac. 2.IK

RTG hrudníku na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/107/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK

RTG krku a krční páteře na prac. 2.IK SOPRD/RDGB/0/101/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum

pro vybrané pracovníky radioterapeutických pracovišť č. dokumentu: VF A-9132-M0801T3 Jméno Funkce Podpis Datum Výukový program č. dokumentu: Jméno Funkce Podpis Datum Zpracoval Ing. Jiří Filip srpen 2008 Kontroloval Ing. Jan Binka SPDRO 13.2.2009 Schválil strana 1/7 Program je určen pro vybrané pracovníky připravované

Více

SOPRD/RDGB/0/104/00/01

SOPRD/RDGB/0/104/00/01 SOPRD/RDGB/0/104/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. 2,3 SOPRD/RDGB/0/064/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Diagnostická mamografie

Diagnostická mamografie SOPRD/RDGB//0/001/00/02 Účinnost od: 1.1.2016 Revize: 1 x za rok Kontaktní osoba: Rozsah působnosti: MUDr. Marcela Pěchotová, kl. 2701 Všichni zaměstnanci RDGB Garant: Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček,, 2236

Více

Název IČO QUATTROMEDICA, spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO QUATTROMEDICA, spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 7 9 0 1 8 5 3 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 7 6 0 0 0 Číslo smlouvy 7 B 7 2 X 0 1 6 Název IČO QUATTROMEDICA, spol.s r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

SOPRD/RDGB/0/045/00/02

SOPRD/RDGB/0/045/00/02 SOPRD/RDGB/0/045/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah (1) Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT

Srovnání různých typů osobních dozimetrů. Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Srovnání různých typů osobních dozimetrů Daníčková K. 1, Chmelová D. 1, Solný P. 2, Nguyen T.T. 3 1- KM FN Motol 2- KNME FN Motol 3- FBMI ČVUT Obsah sdělení Motivace Metodika - radiodiagnostika Výsledky

Více

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu

Planmeca ProMax. zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu Planmeca ProMax zobrazovací možnosti panoramatického rentgenu U panoramatického rentgenu nové generace Planmeca ProMax neexistuje žádné mechanické omezení geometrie zobrazení. Nastavit lze libovolné požadované

Více

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C

Rentgenové vyšetření kloubu držené snímky na prac. C SOPRD/RDGB/0/078/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s.

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro radiační onkologii 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání,

ovlivnit zdravotní způsobilost k výkonu povolání, Strana 3538 Sbírka zákonů č. 271 / 2012 271 VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2012 o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního

Více

SOPRD/RDGB/0/071/00/02

SOPRD/RDGB/0/071/00/02 SOPRD/RDGB/0/071/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Poskytování radiodiagnostických služeb

Poskytování radiodiagnostických služeb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM26/2016 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Verze: 1 Účinnost od: 20.7.2016 Platnost od:

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací

Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Technická specifikace: RTG s přímou digitalizací Obecné zadání: RTG digitální skiagrafický systém musí zajišťovat vynikající kvalitu snímků, manipulaci se snímky, záznam dávky a údržbu systému. Systém

Více

RTG krku a krční páteře na prac. B

RTG krku a krční páteře na prac. B SOPRD/RDGB/0/044/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Radiační zátěž novorozenců v ČR

Radiační zátěž novorozenců v ČR Radiační zátěž novorozenců v ČR L. Súkupová, L. Novák, J. Rada, J. Oceánský Státní ústav radiační ochrany, Praha, Ostrava Obsah () Úvod Seznam perinatologických a intermediárních center Doporučené parametry

Více

RTG krku a krční páteře na prac. C

RTG krku a krční páteře na prac. C SOPRD/RDGB/0/070/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH?

BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH? BUDOU MÍT NOVÁ DOPORUČENÍ ICRP DOPAD NA INDIKACE A OPTIMALIZACI VYŠETŘOVACÍCH POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH NA SPECT/CT a PET/CT PŘÍSTROJÍCH? V. Hušák 1,2) J. Ptáček 2), M. Fülöp 4), M. Heřman 3) 1) Klinika nukleární

Více

Návrh úplného znění NRS RDG

Návrh úplného znění NRS RDG Návrh úplného znění NRS RDG NÁVRH k 8.8.2009 O B S A H STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE 1. Národní radiologické standardy - radiodiagnostika Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

SOPRD/RDGB/0/105/00/01

SOPRD/RDGB/0/105/00/01 SOPRD/RDGB/0/105/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

SOPRD/RDGB/0/041/00/02

SOPRD/RDGB/0/041/00/02 SOPRD/RDGB/0/041/00/02 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2013

Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce Activity of section of radiology and visual methods in the year 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 10. 2014 27 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v roce 2013 Activity of section of radiology

Více

SOPRD/RDGB/0/097/00/01

SOPRD/RDGB/0/097/00/01 SOPRD/RDGB/0/097/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010

Digitální mamografie. Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Digitální mamografie Brno - Myslivna, 8.-9.4.2010 Současný stav legislativy V Doporučení se klade důraz na účast místního radiologického fyzika. Při zkouškách moderních mamografických zařízení, hlavně

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 27 215 NZIS REPORT č. K/13 (9/216) Stručný přehled

Více

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB

Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB SOPRD/RDGB/0/096/00/02 Stereotaktická mammotomie, stereotaktická vakuem asistovaná biopsie, SVAB kód výkonu: 89343 Účinnost od: 26.3.2015 Revize: 1x za rok Kontaktní osoba: MUDr. Vicari Václava kl. 2731

Více

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň

Traumata obličejového skeletu. H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Traumata obličejového skeletu H.Mírka, J. Baxa, J. Ferda KZM LF UK a FN Plzeň Úrazy obličeje narůstající frekvence autonehody (70 %) násilné činy sport Úloha zobrazovacích metod diagnostika plánování rekostrukce

Více

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce

Klinická farmacie v klinické praxi. 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce Klinická farmacie v klinické praxi 1.kongres ČOSKF ČLS JEP Praha 7.října 2011 Gregorová Jana Oddělení klinické farmacie, FN Na Bulovce založení ČOSKF ČLS JEP ČOSKF ČLS JEP prosazovat zájmy oboru klinická

Více

Rentgen - příručka pro učitele

Rentgen - příručka pro učitele Cíl vyučovací hodiny: - student definuje pojem rentgen; - student zná objevitele RTG záření; - student umí popsat součásti RTG přístroje; - student zná rizika RTG záření; Rentgen - příručka pro učitele

Více

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

CT-prostorové rozlišení a citlivost z CT-prostorové rozlišení a citlivost z Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika Prostorové rozlišení a citlivost z Prostorové rozlišení význam vyjádření rozlišení měření rozlišení

Více

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika CT - dozimetrie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika CT dozimetrie Rozdělení dávky Definice dávky Instrumentace Definice CTDI Rizika, efektivní dávka Diagnostické referenční

Více

SOPRD/RDGB/0/130/00/01

SOPRD/RDGB/0/130/00/01 SOPRD/RDGB/0/130/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,2236

Více

SOPRD/RDGB/0/098/00/01

SOPRD/RDGB/0/098/00/01 SOPRD/RDGB/0/098/00/01 Účinnost od: 1.11.2015 Revize: 1 x za 3 roky Kontaktní osoba: Bc. Dalibor Blecha, RDGB, 1408 Garant: Rozsah působnosti: Všichni zaměstnanci RDGB Prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,

Více