Program poskytování zápůjček a dotací ze stavebního fondu města a pravidla tohoto fondu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program poskytování zápůjček a dotací ze stavebního fondu města a pravidla tohoto fondu"

Transkript

1 Program poskytování zápůjček a dotací ze stavebního fondu města a pravidla tohoto fondu Zastupitelstvo Města Hodonína schválilo dne usnesením č tento Program poskytování půjček a dotací ze stavebního fondu města a pravidla tohoto fondu. Čl. I Základní ustanovení 1. Za účelem zachování, rozšíření a zlepšení funkcí dosavadního a nového bytového fondu vytváří Město Hodonín účelový fond Stavební fond města (dále jen fond), jehož prostředky lze použít v souladu s tímto programem a stavebními předpisy k těmto účelům: a) k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu města, popř. na v té souvislosti prováděné stavební práce, za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu, b) na poskytnutí účelových zápůjček k úhradě nákladů uvedených pod písm. a) vlastníkům a nájemcům obytných budov a bytů a vlastníkům nebytových prostor za podmínek uvedených v čl IV, c) na poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku ve formě dotace (dále jen dotace) k úhradě nákladů uvedených pod písm. a) vlastníkům a nájemcům obytných budov a bytů a vlastníkům nebytových prostor za podmínek uvedených v čl. IV, d) na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením samostatného, popř. samostatných účtů, u banky a na úhradu smluvních poplatků bance za vypracování smlouvy, kontrolu čerpání a splácení půjček. 2. Fond je vytvořen v souladu s ustanovením 84, odst.2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. 3. Finanční prostředky na tento program jsou vyčleněny každoročně v rámci schváleného rozpočtu města na samostatné položce. Tyto prostředky spravuje odbor ekonomiky a financí. Předpokládaná výše finančních prostředků na dotace v rámci tohoto programu, která bude vyčleněná v rámci rozpočtu na každý rok, činí ,- Kč, skutečná výše bude stanovena při schvalování rozpočtu na každý konkrétní rok. Veškeré dotace z tohoto programu budou přidělovány na základě doporučení komise stavebního fondu, a to zastupitelstvem města. 4. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném bankovním účtu. Čl. II Příjmy fondu Příjmem fondu jsou: a) splátky zápůjček a úroků, úrokové výnosy od banky, b) dotace nebo výpomoci z jiných veřejných rozpočtů na uvedené účely, dále dary a případné pomoci sponzorů určené do tohoto fondu, c) jiné příjmy, o nichž rozhodne zastupitelstvo města, že budou příjmem fondu. 1

2 Čl. III Výdaje fondu 1. Za výdaje fondu jsou považovány: a) náklady na opravy dle čl. I odst. 1a) (prostředky použité městem) b) účelové zápůjčky dle čl. I odst. 1b) c) investiční a neinvestiční příspěvek ve formě dotace dle čl. I odst. 1c) d) úhrady poskytované bance dle čl. I odst. 1d). 2. Zastupitelstvo města může rozhodnout o snížení prostředků fondu formou převodu části prostředků fondu do příjmů rozpočtu města. Čl. IV Půjčky a dotace 1. Z fondu jsou poskytovány zápůjčky a dotace na následující účely při dodržení platných stavebních předpisů a podmínek stanovených v čl. IV: Účel (titul) Doba splatnosti Úrok Maximální výše zápůjčky v Kč Maximální výše dotace (mimo bodu p) a t) (25% čerpání půjčky) v Kč a) výměna nebo 4 roky 3 % 20 tis. na b.j. 5 tis. na b.j. rekonstrukce balkonů b1) oprava fasády včetně zateplení 4 roky 2% 40 tis. na b.j. 90 tis. na RD 10 tis.b.j. 22,5 tis. na RD b2) oprava fasády bez zateplení 4 roky 3% 10 tis. na b.j. 50 tis. na rod.dům 2,5 tis. na b.j. 12,5 tis.na rod. dům c) oprava střechy 4 roky 3% 100 tis. na rod.dům 300 tis. na byt. dům 25 tis. na rod. dům 75 tis. na byt. dům d) výměna oken: d1) výměna oken v byt.j. 4 roky 3% 40 tis. na b.j. 10 tis. na b.j. d2) výměna oken a vstupních dveří v rodinném domě 4 roky 3% 40 tis. na b.j. 10 tis. na b.j. d3) výměna oken a vstupních dveří ve společných prostorech bytového domu 4 roky 3% 2 tis. na b.j. - d4) výměna vstupních 4 roky 3% 5 tis. na b.j. - dveří do bytu e) oprava bytových jader 4 roky 3 % 20 tis. na b.j. - f) vznik nové byt.jednotky 8 let 5 % 250 tis. na b.j. - g) rozšíření byt. jednotky 8 let 5 % 80 tis. na b.j. - h) oprava topení včetně 4 roky 3 % 40 tis. na b.j. - rozvodů ch) oprava vnitřních 4 roky 3 % 40 tis. na b.j. - omítek i) oprava elektroinstalace 4 roky 3 % 40 tis. na b.j. - j) opr. plynových rozvodů 4 roky 3 % 15 tis. na b.j. - k) opr.vodovod. rozvodů 4 roky 3 % 20 tis. na b.j. - 2

3 l) opr.stropních konstrukcí 4 roky 3 % 60 tis. na b.j. - m) oprava kanalizace 4 roky 3 % 30 tis. na b.j. - n) solární zařízení určené 4 roky 2 % 80 tis. na RD 20 tis. na RD k ohřevu topné a užitkové vody o) opr.náhr. bydlení při 4 roky 2 % 50 tis. na b.j. - výkupech a směnách nemov. požad.městem p) oprava nemovitostí neziskových organizací *) 4 roky 1,5 % 100 tis. na nemovitost 50 tis. na nemovitost q) výměna nebo rekonstrukce stávajícího 4 roky 3 % 60 tis. na b.j. ve vchodu 15 tis. na b.j. ve vchodu výtahu, pořízení nového výtahu r) opravy domů a bytů po 4 roky 1,5 % 100 tis. na b.j. 25 tis. na b.j. živelných katastrofách **) s) rozdělení médií pro jednotlivé vchody (voda, elektro, plyn) t) statické poškození stavby ***) u) investice a opravy vyvolané investiční výstavbou města v1) oprava fasády včetně zateplení nebytové prostory v2) oprava fasády bez zateplení nebytové prostory v3) oprava střechy nebytové prostory v4) výměna oken (včetně výkladů) a vstupních dveří nebytové prostory w) oprava kulturních památek x) předfinancování akcí financovaných dotací y) pořízení a instalace výtahové plošiny pro zdravotně postižené 4 roky 3 % 60 tis. pro bytový dům (nevztahuje se na rodinné domy) - 6 let 3 % 66 tis. na b.j. 33 tis. na b.j. 4 roky 2 % 50 tis. na byt.dům 50 tis. na rod. dům 50 tis. na dům pouze s nebytovými prostory - 4 roky 3 % 100 tis. na dům 25 tis. na dům 4 roky 3 % 60 tis. na dům 15 tis. na dům 4 roky 3% 100 tis. na dům 25 tis. na dům 4 roky 3% 40 tis. na dům 10 tis. na dům 4 roky 1,5 % 100 tis. na objekt 25 tis. na objekt 4 roky 3 % 20 tis. na b.j. 50 tis. na rod.dům 4 roky 1,5 % 20 tis. na b.j. 80 tis. na rod.dům - 5 tis. na b.j. 20 tis. na rod.dům Uvedené opravy dle bodu a) s) budou prováděny na objektu, který nesmí být určen k podnikání. Dle vyhlášky č.501/2006sb. o obecných požadavcích na využívání území, se rozumí: 3

4 - bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, - rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. *) Ad bod p) Činnost neziskové organizace nesmí být komerční. Po dobu splatnosti půjčky, musí organizace tuto podmínku dodržet. V opačném případě vrátí celou část poskytnuté dotace. V případě, že nezisková organizace bude využívat budovu, na jejíž opravu žádá o půjčku a dotaci ke komerčním účelům, může si žádat pouze o půjčku a dotaci dle bodu v1), nebo v2) a to pouze na opravu fasády nebytových prostor. **) Ad bod r) Živelná katastrofa = vyhlášení stavu nebezpečí Krajským úřadem dle 3 odst.3 zákona č.240/2000sb. O krizovém řízení a změně některých zákonů. ***) Ad bod t) max. do výše 80% vynaložených nákladů, u panelových domů max. do výše 60% vynaložených nákladů. Hranice dotace u bodu p) a t) je ve výši 50% čerpání půjčky. 2. Zápůjčky jsou poskytovány od 10 tis. Kč výše vyjma bodu p), kdy jsou zápůjčky poskytovány od 30tis. Kč. 3. Částky na jednotlivé tituly lze kumulovat do jedné zápůjčky. Bude-li celková výše zápůjčky složena z několika titulů s rozdílnou úrokovou sazbou, bude úroková sazba za celkovou částku zápůjčky určena tak, aby bylo dosaženo minimálně stejného úrokového výnosu, jako u jednotlivých titulů. Jestliže se při poskytování zápůjček kumulují u jednoho žadatele zápůjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy nebo bytu, může být stanovena u této části zápůjčky doba splatnosti dohodou, avšak v rámci nejdelší splatnosti uvedené u zvolených titulů. Částky na jednotlivé tituly lze kumulovat i v případě poskytnutí dotace. 4. Příjemcem zápůjčky může být právnická nebo fyzická osoba, která je majitelem nebo nájemcem bytu nebo budovy, splňující podmínky obytného domu podle ČSN , na kterou je zápůjčka žádána a nacházejícího se v katastrálním území města Hodonína nebo vlastníkem nemovitosti zkolaudované jako nebytový prostor. 5. Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem budovy či bytu splňujícího podmínky obytného domu podle ČSN , na kterou je dotace žádána a nacházejícího se v katastrálním území města Hodonína nebo vlastníkem nemovitosti zkolaudované jako nebytový prostor. 6. Příjemcem zápůjčky na účel uvedený pod bodem č. 1f a č. 1n může být fyzická osoba, která je vlastníkem nebo nájemcem bytu nebo budovy, splňujícího podmínky obytného domu podle ČSN , na kterou je zápůjčka žádána nebo fyzická osoba, která je vlastníkem stavebního pozemku na stavbu rodinného domu či bytové jednotky, na kterou je zápůjčka žádána a nacházejícího se v katastrálním území Města Hodonína. 7. Příjemcem zápůjčky a dotace na opravu nemovitostí neziskových organizací může být nezisková organizace, která je majitelem budovy, splňující podmínky obytného domu podle ČSN a nacházejícího se v katastrálním území města Hodonína nebo vlastníkem nemovitosti zkolaudované jako nebytový prostor. 8. O poskytnutí zápůjčky dle bodu 1o) si může žadatel požádat do jednoho roku od data přepisu vlastnictví nemovitosti v katastrálním území. Zápůjčka může být poskytnuta i na nemovitost, která se nachází mimo katastrální území Hodonín. 9. Smlouva o zápůjčce musí být uzavřena do 6-i měsíců od data rozhodnutí o jejím poskytnutí. Dotace může být čerpána až po vyčerpání celé výše zápůjčky. Splácení 4

5 zápůjčky i úroků bude prováděno měsíčně, přičemž lze dohodnout odklad splátek o maximálně 6 měsíců při zachování daného termínu splatnosti zápůjčky. Povinnost splácet měsíčně úroky zůstává tímto nedotčena. Zápůjčku je možno splatit předčasně, za podmínek stanovených ve smlouvě o zápůjčce. Při předčasném splacení zápůjčky bude poskytnutá dotace úměrně krácena. 10. Zápůjčky jsou poskytovány pouze subjektům, jimž byla schválena písemná žádost o zápůjčku příslušným orgánem města. Zápůjčky jsou poskytovány bezhotovostně, způsobem stanoveným ve smlouvě o zápůjčce. 11. Dotace jsou poskytovány pouze subjektům, jimž bylo schváleno čerpání zápůjčky a kterým byla dotace schválena příslušným orgánem města. Na dotaci a zápůjčku není právní nárok. 12. Dotace je poskytována na stejnou stavební úpravu a stejnou bytovou jednotku, či rodinný dům, nebo nebytový prostor jednorázově. V případě opakované žádosti o zápůjčku a dotaci na stejnou stavební úpravu, bude poskytnuta pouze zápůjčka. 13. Stavební práce, na které jsou poskytovány zápůjčky, musí být provedeny až po datu rozhodnutí o poskytnutí zápůjčky. Čl. V Náležitosti žádosti o zápůjčku (dotaci) a pravidla výběru příjemce zápůjčky (dotace) 1. Podmínky pro poskytování zápůjček popř. dotací z fondu a termíny pro podání žádostí jsou zveřejňovány v Hodonínských listech, na a tento program je zveřejněn na elektronické úřední desce. Termíny pro podání žádostí jsou pro každý rok stanoveny tři, a to do 31.1., do a do daného roku. 2. Žadatel musí splňovat podmínky čl. IV odst. 4, 5, 6, 7 nebo 8 této vyhlášky. Žádost o zápůjčku popř. o dotaci podává písemně na Městský úřad v Hodoníně. 3. Písemná žádost žadatele o zápůjčku popř. dotaci na stanoveném tiskopise (příloha č. 1) musí obsahovat zejména: a) jméno nebo název žadatele, IČ (RČ), adresu bydliště nebo sídla žadatele b) fotokopii živnostenského listu, výpisu z obchodního rejstříku nebo zřizovací listiny, výpisu z registru Společenství vlastníků bytových jednotek (tyto dokumenty je možné dle požadavku žadatele pořídit pracovníkem MěÚ při odevzdání žádosti) c) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek d) výši požadované zápůjčky a způsob jejího výpočtu v závislosti na čl. IV odst. 4 e) přesný popis účelu zápůjčky popř. dotace f) osvědčení o vlastnictví a druhu nemovitosti u vlastníka (výpis údajů z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce), u nájemce nájemní smlouvu, souhlas vlastníka nemovitosti se stavební akcí (výpis z údajů z katastru nemovitostí je možné dle požadavku žadatele pořídit pracovníkem MěÚ při odevzdání žádosti) g) příslušné rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu (stavební povolení, souhlas s ohlášenou stavbou, územní rozhodnutí apod.) h) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je zápůjčka žádána s orientační cenou, při svépomoci odhad nákladů i) předpokládaný termín zahájení a ukončení účelové akce j) navrhovaný způsob zajištění zápůjčky: u zápůjček do ,-Kč včetně (zástavní smlouva nebo vinkulace vkladu nebo ručitel), u zápůjček nad ,- Kč (zástavní smlouva nebo vinkulace vkladu a v odůvodněných případech více ručiteli), k) potvrzení o příjmu za poslední 3 měsíce žadatelů případně ručitelů, nebo potvrzení o starobním, či invalidním důchodu, nebo daňové přiznání za minulý rok 5

6 l) u žádosti na opravu statické poruchy musí mimo výše uvedené žadatel: - uvést rozsah poruchy, jak se projevuje, kdy došlo ke zhoršení stavu a zda narušení stavby dále pokračuje, - doložit odborné posouzení o zhoršení stavu narušení statiky domu, - doložit rozhodnutí o provedení zabezpečovacích prací, příp. stavební povolení, - doložit projektovou dokumentaci, - doložit u panelových technologií žádost o poskytnutí příspěvku u jiného subjektu (např. Jihomoravský kraj, ministerstva ČR), - (tj. podmínka pro poskytnutí půjčky a dotace) 4. Město Hodonín požaduje zajištění zápůjčky u každé žádosti a to takto: - zápůjčky do ,- Kč včetně: doložením potvrzení o příjmu jednoho ručitele za poslední 3 měsíce (ručitelem nesmí být osoba, jejíž finanční příjem nepřesahuje částku minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006Sb. v platném znění), nebo vinkulací vkladu ve výši 1,2 násobku požadované částky zápůjčky a dotace, nebo zřízením zástavního práva k nemovitosti (žadatel následně doloží aktuální znalecký posudek nemovitosti navrhované ke zřízení zástavního práva). Tržní hodnota této nemovitosti musí činit min. 1,5 násobku požadované zápůjčky a dotace. K zajištění zapůjčené částky požaduje Město ještě mimo výše uvedeného zajištění jednou biancosměnkou. - zápůjčky nad ,- Kč: přednostně vinkulací vkladu ve výši 1,2 násobku požadované částky zápůjčky a dotace, nebo zřízením zástavního práva k nemovitosti (žadatel následně doloží aktuální znalecký posudek nemovitosti navrhované ke zřízení zástavního práva). Tržní hodnota této nemovitosti musí činit min. 1,5 násobku požadované zápůjčky a dotace. V odůvodněných případech (např. u SVJ) může komise stavebního fondu schválit zajištění doložením potvrzení o příjmu více ručitelů za poslední 3 měsíce (ručitelem nesmí být osoba, jejíž finanční příjem nepřesahuje částku minimální mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006Sb. v platném znění), potřebný počet ručitelů bude stanoven podílem mezi žádanou částkou zápůjčky a číslem zaokrouhleným na celé číslo směrem nahoru. K zajištění zapůjčené částky požaduje Město ještě mimo výše uvedeného zajištění jednou biancosměnkou. 5. Odstranění statické poruchy viz čl. IV., bod 1t). Na stejný druh poruchy je možné poskytnout zápůjčku a dotaci pouze jedenkrát. 6. Vyhlašování podmínek zápůjček popř. dotací, termíny podání žádostí, evidence žádostí, jejich vyhodnocování a výběrové řízení na příjemce zápůjčky popř. dotace organizuje a jeho výsledky žadateli oznamuje Město Hodonín. Výběrové řízení provádí komise stavebního fondu, kterou jmenuje rada města. 7. Komise stavebního fondu má právo požadovat od žadatele případně i další doplňující podklady. Neúplné žádosti bude komise vracet žadateli k doplnění až do konečného termínu určeného k předložení žádostí. 8. Komise stavebního fondu je povinna do 3 měsíců od ukončení termínu pro předložení žádostí tyto vyhodnotit a seznam vybraných žadatelů splňujících dané podmínky předložit ke schválení zastupitelstvu města. Zastupitelstvo města rozhodne o předložených žádostech nejpozději do 6 měsíců od ukončení termínu pro předložení žádostí. 9. V případě, že objem zápůjček a dotací u žádostí splňujících dané podmínky překročí prostředky vyčleněné na daný rok na tento účel v rozpočtu města, rozhodne zastupitelstvo města buď o navýšení těchto prostředků, nebo budou všechny žádosti uspokojeny v poměrné výši k vyčleněným prostředkům. 10. Žadatelé, jimž bylo poskytnutí zápůjčky, popř. dotace příslušným orgánem obce schváleno, budou městem vyzváni k uzavření smlouvy o zápůjčce, popř. dotace. 6

7 Čl. VI Smluvní zajištění půjček a dotací 1. Smlouva o zápůjčce i dotaci musí být uzavřena písemně. 2. Smlouva musí obsahovat zejména tyto údaje: - přesné označení smluvních stran (vč. IČ nebo RČ), - přesné vymezení účelu zápůjčky včetně popisu objektu, u něhož bude zápůjčky využito (č.p.), v případě poskytnutí dotace přesné vymezení účelu dotace, - pevnou úrokovou sazbu zápůjčky, včetně sankce při neplnění smluvních podmínek (úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů - viz nařízení vlády 142/1994Sb.), - kalendář závazného čerpání a splácení zápůjčky a úroků, - způsob bezhotovostního čerpání zápůjčky a způsob splácení zápůjčky a úroků, - číslo účtu města u určené banky, na který se bude zápůjčka splácet, - způsob zajištění splácení zápůjčky a úroků (zástavní smlouva, vinkulace vkladu, vinkulace pojistného plnění, prohlášení ručitelů apod.), - stanovení případů, které jsou považovány za podstatné porušení smlouvy: nedodržení účelu zápůjčky či dotace, nedodržení stavebních, požárních či bezpečnostních předpisů, nesplácení zápůjčky nebo úroků po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, nebo v opakovaném prodlení (3x a více), - závazek příjemce zápůjčky k otevření účtu u banky, - závazek dlužníka bezodkladně vrátit zápůjčku včetně dlužných úroků, nebo dotaci při podstatném porušení smlouvy, - podmínky, za kterých lze předčasně splatit zápůjčku. 3. Při podstatném porušení smlouvy ze strany dlužníka (použití zápůjčky či dotace na jiný účel, hrubé porušení stavebních, bezpečnostních nebo požárních předpisů, nesplácení zápůjčky nebo úroků po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců, nebo opakovaném prodlení (3x a více) je město povinno ihned požadovat vrácení zápůjčky a dotace a zaplacení dlužných úroků. K dosažení splacení všech pohledávek dlužníkem je město povinno bez zbytečného prodlení podniknout kroky k realizování zástavního práva včetně dalších dostupných právních prostředků. Čl. VII. Ustanovení přechodná a závěrečná 1. Tento program nabývá účinnosti dnem Tento program ruší Zásady vytvoření a používání Stavebního fondu města schválené zastupitelstvem města dne usnesením č

Z Á S A D Y vytvoření a používání Stavebního fondu města

Z Á S A D Y vytvoření a používání Stavebního fondu města Z Á S A D Y vytvoření a používání Stavebního fondu města Zastupitelstvo Města Hodonína schválilo dne 6.5.2014 usnesením č. 2059 tyto Zásady vytvoření a používání Stavebního fondu města. Čl. I Základní

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Město Litvínov Zastupitelstvo města Litvínova na svém zasedání dne 31. 03. 2016 rozhodlo usnesením č.405/14 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99

Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 Obecně závazná vyhláška obce Nučice Č. 1/99 O vytvoření a použití prostředků Účelového fondu rozvoje bydlení obce Nučice -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č.81/16z/2016 ze dne 5.12.2016 na základě ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obecní zastupitelstvo Vigantice schválilo dne 10.6.1999 podle ustanovení 16

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Vnitřní předpis č. 16/2014 vydaný Zastupitelstvem města Přerova

Vnitřní předpis č. 16/2014 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Vnitřní předpis č. 16/2014 vydaný Zastupitelstvem města Přerova Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2014 a 28/2014 Zastupitelstvo města Přerova vydává

Více

o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni"

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni VYHLÁŠKA č. 4/1998 1 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Litovle po povodni" Městské zastupitelstvo v Litovli schválilo na svém 29. zasedání konaném dne 10. 9. 1998

Více

Příloha usnesení č. 102/12/2015

Příloha usnesení č. 102/12/2015 Příloha usnesení č. 102/12/2015 Zastupitelstvo obce se na svém 12. zasedání dne 3.12.2015 vydalo v souladu s ustanovením 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova

MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova MĚSTO HOLÝŠOV Zastupitelstvo města Holýšova Pravidla města Holýšova č. 1/2015 ze dne 9. 3. 2015, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Holýšov Zastupitelstvo města

Více

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141 1 Směrnice na použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Směrnice č.1/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Městské zastupitelstvo schválilo usnesením ze svého zasedání č. 003/2008 ze dne 31. ledna

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost

Více

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ

STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ MĚSTO LETOHRAD STATUT FONDU REGENERACE KULTURNÍCH PAMÁTEK V LETOHRADĚ Čl. 1 Poslání Fondu 1) Město Letohrad v zájmu péče o kulturní památky a vzhled města vytvořilo Fond regenerace kulturních památek (dále

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice

Město Židlochovice STATUT. Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Město Židlochovice STATUT Městského fondu rozvoje bydlení města Židlochovice Zastupitelstvo města Židlochovice tímto vydává v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení

Město Chropyně. Článek I Základní ustanovení Město Chropyně Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Chropyně podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. Zastupitelstvo města Chropyně vydává dne

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1)

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne 15. 11. 2012 a 14. 11. 2013 v souladu s ustanovením 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obce Nedakonice V Nedakonicích dne 9.6.2000 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Nedakonice, č.j.: xxx/2000 ze dne xxxx 2000, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka

Pravidla ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Název : o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o poskytování půjček na koupi bytu z vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3219 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 17.09.2008 Účinnost od : 01.10.2008

Více

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec

Město Sezemice. Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů. Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Město Sezemice Pravidla pro tvorbu a čerpání Fondu obnovy domů a bytů Organizační uspořádání účetní jednotky: obec Zpracovala: Bc. Irina Rálišová tajemnice MěÚ Účinnost: 22. 02. 2011 Datum vydání: 22.

Více

Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č. 6/2014 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC Zastupitelstvo obce Rohatec se na svém zasedání dne 30.11.2006, usnesením č. 18/7-Z06 usneslo

Více

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace

Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok I. Účel dotace. II. Příjemci dotace. III. Předmět a výše dotace Program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2017 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 234/16 ze dne 7. 12. 2016 o aktualizaci programu přímé finanční podpory bytové

Více

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Platnost od 1.7.2016 0 -1- Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Předklášteří Zastupitelstvo obce Předklášteří vydává dne

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu P R A V I D L A Obce Velké Žernoseky o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení Podle nařízení vlády č.396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace

I. Účel dotace. II. Příjemci dotace Aktualizovaný program finanční podpory bytové výstavby ve městě Ostrov pro rok 2014 Zastupitelstvo města Ostrov rozhodlo svým usnesením č. 196/13 ze dne 11. 12. 2013 o aktualizaci programu přímé finanční

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška města Plzně č. 12 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

12/2011. Článek I. Základní ustanovení

12/2011. Článek I. Základní ustanovení 12/2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY statutárního města Plzně č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2003, vyhlášky statutárního

Více

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010

OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 'tj, r r v OBECNE ZA VAZNA VYHLASKA č. 1/2010 Obce Staré Sedlo o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce STARÉ SEDLO. Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 28.04.2010

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města

Více

Dotační program. Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov (fasáda,

Dotační program. Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov (fasáda, Dotační program Podpora oprav a údržby vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně a nejsou zapsané na seznamu kulturních památek pro rok 2017 Vyhlašovatel programu: Název dotačního

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více