Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Kaplice, Školní 226 Ředitel školy: Mgr. Ludvík Bartyzal Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Ludvík Ludvík Bartyzal Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod čj. ZŠ 452/2013 Ve Kaplici, dne Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Kaplice, Školní 226 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují vyučovací předměty anglický a německý v 6., 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 6. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: anglický jazyk nebo německý jazyk tak, aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 4) Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 5) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto: Platí od školního roku 2013 /

2 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník Vzdělávací oblasti Předměty Ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem Pro 6. a 7. ročník platí učební plán verze Pro 8. ročník shodný plán podle Dodatku č. 1. Proti učebnímu plánu verze 2007 došlo ke změně počtu hodin předmětu Výchova k občanství z verze na verzi a ve volitelných předmětech z verze na verzi (další cizí jazyk je součástí volitelných předmětů). Podle Dodatku č. 1 je další cizí jazyk vyjmut z volitelných předmětů a zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v dotaci Volitelné předměty jsou sníženy na dotaci VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem skupin Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Seminář z českého jazyka 1 1 Seminář z matematiky 1 1 Celkem v ročníku Žáci si vybírají v 7. a 8. ročníku mezi cvičením z českého jazyka a cvičením z matematiky, v 9. ročníku si z matematiky vyberou cvičení nebo seminář a z českého jazyka též cvičení nebo seminář. Cvičení je zaměřeno především na procvičování stávajícího učiva, seminář na rozšíření a doplnění učiva. 2

3 6) Pro osmý a devátý ročník ve školním roce 2013/14 a 2014/15 platí učební plán a přehled volitelných předmětů verze UČEBNÍ PLÁN pro 8. ročník, školní rok 2013/14 a 9. ročník 2014/15 Vzdělávací oblasti Předměty Ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem VOLITELNÉ PŘEDMĚTY pro 8. ročník, školní rok 2013/14 a 9. ročník 2014/15 PŘEDMĚTY Celkem skupin Anglický jazyk Německý jazyk Seminář z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Seminář z matematiky Cvičení z matematiky

4 7) Pro devátý ročník ve školním roce 2013/14 platí učební plán a přehled volitelných předmětů verze UČEBNÍ PLÁN pro 9. ročník, školní rok 2013/14 Vzdělávací oblasti Předměty Ročník celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelné předměty Volitelné předměty Celkem VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, 9. ročník, školní rok 2013/14 PŘEDMĚTY Celkem skupin Anglický jazyk Německý jazyk Seminář z českého jazyka Cvičení z českého jazyka Seminář z matematiky Cvičení z matematiky Informatika Technická praktika Dvě hodiny volitelných předmětů si všichni žáci volí mezi seminářem a cvičením z českého jazyka a matematiky, žáci, kteří nemají ve zbývajících dvou hodinách zvolený anglický nebo německý jazyk, mají zařazena technická praktika a informatiku. 4

5 8) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se mění nebo doplňují takto: 1. stupeň Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují: 5. ročník modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku pozná na výsečovém diagramu velikosti základních částí celku umí zakreslit zlomek do výsečového diagramu zapisuje zlomek obsahu ze čtvercové sítě čitatel, jmenovatel, zlomková čára kruhový diagram dělení celku (koláč, dort, chleba) dělení celku do čtvercové sítě (čokoláda, buchta na plechu apod.) porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel sčítá a odečítá zlomky se sejným jmenovatelem seřadí zlomky se stejným jmenovatelem od největšího po nejmenší a naopak vyznačí základní zlomky na číselnou osu (polovina, třetina čtvrtina, tři čtvrtiny, pětina, desetina, setina) sčítání a odečítání zlomků porovnávání zlomků (kruhový diagram, dort, hodiny) číselná osa přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty rozpozná desetinné číslo a počet desetinných míst chápe desetinné číslo jako část celku umí přepsat desetinné číslo menší než jedna do tvaru zlomku se jmenovatelem 10, 100, 1000,... chápe desetinné číslo jako zjednodušený zápis zlomku (celek + desetiny + setiny +...) vyznačí na číselné ose desetinné číslo zápis desetinného čísla (cena, vážení a měření) zápis desetinného čísla a zlomku (polovina, čtvrtina, desetina) správné čtení desetinného čísla, přepis do zlomku správné čtení desetinného čísla - rozpis do desetinných zlomků číselná osa porozumí významu znaku "-"pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí 100 až chápe zápis minus jako záporné číselná osa, celá záporná čísla kladná a záporná část (dilatační teploměr) (zápis teploty, dluhy, chybějící prostředky) 5

6 číslo Učební osnovy vyučovacího předmětu člověk a jeho svět se doplňují: 1. ročník Využívá bezpečná místa pro hru pohybuje se po dopravním hřišti bezpečně jako chodec přechod pro chodce chování na chodníku dopravní značení zvládá řešení problémů, ví, že existují specializovaná pracoviště pro první pomoc i pro řešení osobních problémů rozezná nebezpečí různého charakteru využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času vhodná a nevhodná místa pro hru ( krizové linky ) ví, kdy použít čísla tísňového volání 112, 150, 155, ročník ví o existenci specializovaných pracovišť pro první pomoc i pro řešení osobních problémů vnímá dopravní situaci a správně ji vyhodnotí zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit ví, kdy používat čísla tísňového volání - 112, 150, 155, 158 vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru jdeme po silnici silniční provoz dopravní prostředky 3. ročník seznamuje se s tím, že člověk se vyvíjí a mění od narození do dospělosti Vnímá dopravní situaci a správně ji vyhodnotí O h l e d u p l n ě j e d n á v prostředcích hromadné přepravy Vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako cyklista Prokazuje na dopravním hřišti bezpečný způsob chování jako cyklista Předchází rizikovým situacím v dopravě a dopravních cyklista přilby, chrániče na kole, koloběžce, bruslích chováním v autobuse pás a autosedačka v autě 6

7 v í o e x i s t e n c i specializovaných pracovišť prostředcích v modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátorem tísňové linky dokáže použít krizovou linku a nezneužije ji cyklista přilby, chrániče na kole, koloběžce, bruslích chováním v autobuse pás a autosedačka v autě 4. ročník orientuje se v problematice peněz a cen odpovědně spravuje osobní rozpočet odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti hotovostní a bezhotovostní forma peněz způsoby placení banka jako správce peněz osvojuje si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním úspory, půjčky dopravní výchova značky uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty charakterizuje ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy vyhodnotí nebezpečná místa v s i l n i č n í m p ro v o z u a v hromadné dopravě cíleně je používá uplatňuje je při akcích školy Určuje vhodný způsob bezpečného chování vycházka výlet 7

8 5. ročník chápe význam armády ČR vysvětlí nutnost obrany státu Armáda ČR uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce a cyklisty cíleně je používá dopravní výchova dopravní hřiště dopravní značky vyhodnotí nebezpečná místa v s i l n i č n í m p ro v o z u a v hromadné dopravě určuje vhodný způsob bezpečného chování dopravní testy neznámá místa v č e t n ě c h o v á n í p ř i mimořádných událostech stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit, rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času v modelové situaci určí život ohrožující zranění předchází úrazům, ohrožení zdraví a vzniku nemocí b e z p e č n ě k o m u n i k u j e prostřednictvím elektronických médií dochází k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka 8

9 2. stupeň Výchova k občanství 6. ročník o r i e n t a c e v problematice peněz a cen rozliší mince a bankovky objasní funkci peněz jako platidla a oběživa Seznámení se s barterovým obchodem, významem zavedení platidla,význam papírových peněz, Objasnění pojmů dolar, euro, frank,koruna, libra Vysvětlení funkce kurzovního lístkuurčité směnárny Vyhledávání a porovnávání cen zboží a služeb historie peněz funkce peněz názvy měn účel burzy, směnáren cenové produkty charakterizuje možné nebezpečí vyplývající z b ě ž n é h o ž i v o t a i z mimořádných událostí seznámí se s riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích aktivně předchází situacím ohrožení lidského zdraví a osobního bezpečí n e b e z p e č í s e b e p o š k o z o v á n í s e návykovýmí látkami v dětském věku zvládne bezpečný pohyb v rizikovém prostředí volí vhodné způsoby jednání, které směřují k adekvátní ochraně pochopí nutnost sebeobrany uplatňuje bezpečné chování a komunikaci s vrstevníky a neznámými lidmi chápe dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví (bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy, vztahy mezi účastníky silničního provozu, vč. zvládání agresivity, postup v případě dopravní nehody, tzn. tísňové volání, zajištění bezpečnosti) n á p o m o c p ř i o c h r a n ě z d r a v í psychického i duševního svého i svých vrstevníků 9

10 projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy objasní aktivně, jak předcházet situacím ohrožující zdraví a osobní bezpečí objasní, jak poskytnout první pomoc projevuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy pohovoří o rizikovém chování dětí (alkohol, aktivní a pasivní kouření, zbraně, nebezpečné látky a předměty, nebezpečný internet) uplatňuje bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky cíleně používá bezpečnostní a ochranné prvky- jako chodec, cyklista ošetří drobná i závažná poranění konkrétní situace silniční a železniční dopravy (vycházky, výlety, akce školy) testy pro cyklisty praktické předvedení ošetření, testy zdravovědy 7. ročník s e z n á m í se s možnou ochranou před sociálně p a t o l o g i c k ý m i j e v y, agresí, násilím (včetně násilí v rodině) či jinou kriminalitou, manipulací, n e b e z p e č í m p ř i k o m u n i k a c i n a elektronických médiích, v dopravě atd. uvede vhodné způsoby preventivního chování a jednání umí uplatnit vzájemnou pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení v p ř í p a d ě p o t ř e b y p o s k y t n e adekvátní první pomoc uvede příklady skrytých forem a stupňů individuálního násilí a zneužívání vysvětlí šikanu a jiné projevy násilí eliminace rizikových vlivů typu závislostí na děti a mladistvé nácvik šikanovaného o požádání o pomoc uplatňuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a uplatní adekvátní způsob chování a ochrany v modelových situacích ohrožení, nebezpečí a mimořádných událostí zvládá bezpečné chování, které neohrožuje jeho osobu ani jiné účastníky konkrétní situace (vycházky, výlety, akce školy) 10

11 železniční dopravy testy pro cyklisty aktivně předchází situacím ohrožujícím zdraví a osobní bezpečí ovládá poskytnutí první pomoci aktivně se zapojuje do akcí školy, obce podporujících snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné chování v dopravě cíleně používá ochranné a bezpečnostní prvky jako chodec, cyklista uplatní adekvátní způsoby c h o v á n í a o c h r a n y v modelových situacích o h ro ž e n í, n e b e z p e č í i mimořádných událostí ošetří drobná i závažná poranění zvládne klasifikaci mimořádných událostí rozpozná varovný signál a jiné způsoby varování praktické ukázky ošetření, testy zdravovědy mimořádná událost, mimořádná situace, krizová situace 8. ročník rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede jejich příklady doloží příklady duševního a hmotného vlastnictví uvede příklad na ochranu duševního a hmotného vlastnictví ochranná známka Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozšíří pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi, na pokusí se sestavit osobní a rodinný rozpočet v hrubých rysech na příští měsíc seznamuje se s tím, jaké položky příjmů a výdajů člověka v životě čekají vysvětlí pojmy investice, úvěry, splátkový prodej, leasing, hypotéka vysvětlí pojem bezhotovostní Peníze - funkce a podoby peněz, formy placení Hospodaření rozpočet domácnosti,úspory, příjmy a výdaje, investice, úvěry, splátkový prodej, leasing 11

12 příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení. vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede druhy pojištění a navrhne, kdy je využít uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu platební styk, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, seznámí se s pojmem kontokorent vysvětlí službu internetbankingu na základě tří fiktivních bank se rozhodne podle nabídky, který bankovní účet je výhodný uvede význam různých typů pojištění vysvětlí účel stavebního spoření rozliší úspory a investice, posoudí příjmy a výdaje, rozlišuje, popíše rozdíl mezi půjčkou, splátkovým prodejem a leasingem popíše rizika rychlých půjček, vysvětlí význam exekučních řízení banky a jejich služby aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění, produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků přiměřeně uplatňuje svá práv a v č e t n ě p r á v spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťování obrany státu Je seznámen s úlohou občanského zákoníku a obchodního zákoníku, listiny základních lidských práv a svobod právo v každodenním životě význam právních vztahů, důležité právní vztahy a závazky z nich vyplývající, základní práva spotřebitele, styk s úřady objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz uvede vhodné způsoby preventivního chování a jednání vysvětlí funkci DPH uvede příklady trestné činnosti chápe pojem sexuální kriminalita objasní pojem kriminalita mládeže vyjádří se k násilnému chování nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace, podstata fungování trhu, nejčastější právní formy podnikání sexuální zneužívání a ohrožování mravní výchovy dětí a mládeže v v rodině a ve společnosti 12

13 spolupracuje na přípravě a hodnocení modelových situací ohrožení pro mladší spolužáky spolupracuje na přípravě a hodnocení modelových situací ohrožení pro mladší spolužáky s e z n á m í s e s možnou ochranou před sociálně p a t o l o g i c k ý m i j e v y, agresí, násilím (včetně násilí v rodině) či jinou kriminalitou, manipulací, n e b e z p e č í m p ř i k o m u n i k a c i n a elektronických médiích, v dopravě atd. ví, jak se bránit formám sexuálního zneužívání dětí získává potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní a zdraví jiných přijímá zodpovědnost za ochranu zdraví a životů při každodenních rizikových situacích a mimořádných událostech získává potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní a zdraví jiných přijímá zodpovědnost za ochranu zdraví a životů při každodenních rizikových situacích a mimořádných událostech vysvětlí nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií porozumí manipulativnímu vlivu reklamy a informacím s reklamními vlivy ctí myšlenky fair play (dopink ve sportu) situace svádějící k trestné činnosti právní zodpovědnost dětí a mladistvých situace svádějící k trestné činnosti právní zodpovědnost dětí a mladistvých nebezpečí cílového zaměření na konkrétní věkové kategorie reklama na potravinové doplňky volí vhodné způsoby jednání, které směřují k adekvátní ochraně uvede příklady působení sekt osvojí si dovednosti a způsoby chování či rozhodování, která vedou k zachování či posílení zdraví nebezpečí manipulativního jednání a ochrana před manipulátorem uplatňuje odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy aktivně předchází situacím ohrožující zdraví a osobní bezpečí vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční dopravě a vyvozuje bezpečné chování diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich předcházení, argumentuje pro správné řešení situace testy pro cyklisty 13

14 zvládá poskytnutí první pomoci aktivně se zapojuje do akcí školy, obce podporujících snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné chování v dopravě poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech praktické ukázky ošetření, testy zdravovědy 9. ročník rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu na příkladu uvede povinnosti občana při obraně státu obrana státu prokazuje schopnost diskutovat o tom, co je korupce, jak se projevuje, proč vzniká, jaké jsou její důsledky uvede příklady korupčního jednání diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání kriticky pracuje s různými mediálními sděleními protiprávní jednání druhy a postihy protiprávního jednání v č e t n ě k o r u p c e, t r e s t n í postižitelnost; porušování předpisů v silničním provozu, porušování práv k duševnímu vlastnictví u v e d e n ě k t e r é v ý z n a m n é mezinárodní organizace včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích uplatní adekvátní způsoby chování a ochrany v modelových situacích o h r o ž e n í, n e b e z p e č í i mimořádných událostí uvede příklady, kde by se mohli s korupcí setkat, podle jakých signálu by mohli korupční jednání rozpoznat, jak se v takové situaci zachovat na příkladech objasní národní i mezinárodní úkoly Armády ČR uvede příklady zahraničních misí Armády ČR pochopí nutnost ochrany člověka z a m i m o ř á d n ý c h u d á l o s t í (terorismus) cílová zaměření teroristických skupin a nátlakové akce objasní roli ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru charakterizuje možná nebezpečí vyplývající z běžného života i z mimořádných událostí na příkladech objasní možnosti řešení válek a terorismu vysvětli roli ozbrojených sil ČR zná základní úkoly ochrany obyvatelstva rozumí pojmu evakuace lidská solidarita a charitativní pomoc po mimořádné události chápe činnost po mimořádné události dodržuje prevenci vzniku 14

15 mimořádných událostí využívá osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých mimořádných událostí u v e d e v h o d n é z p ů s o b y preventivního chování a jednání odsoudí násilí mířené proti sobě samému zaujme stanovisko k autodestruktivním závislostem nebezpečí suicidálních (sebevražedných) tendencí chápe pojem psychická onemocnění uvědomuje si odpovědné chování v rizikových situacích silniční a železniční dopravy uplatňuje aktivní předcházení situacím ohrožující zdraví a osobní bezpečí poskytne první pomoc zvládne komunikovat se službami odborné pomoci vyhodnocuje konkrétní rizikové situace v silniční a železniční dopravě vyvozuje bezpečné chování diskutuje o příčinách dopravních nehod a o jejich předcházení, argumentuje pro správná řešení situací aktivně se zapojuje do akcí školy, obce podporujících snižování rizik a nehodovosti a podporující bezpečné chování v dopravě poskytne první pomoc při život ohrožujících stavech pomoc psychologa či vyjednavače praktické řešení situací na maketách křižovatek, testy pro cyklisty konkrétní poskytnutí první pomoci na maketách, testy zdravovědy 15

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Kapkou ke kapce k moři poznání, č.j.: zš ml 56/2011 Škola: Ředitelka školy: Základní škola

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. ochranná funkce rodiny Vyučovací předmět: Občanská výchova Ročník: Prima Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy RODINNÝ ŽIVOT rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

- riziková místa a situace. - armáda ČR

- riziková místa a situace. - armáda ČR 17 Učební osnovy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět se doplňují: Místo, kde žijeme Ročník: 1. ročník riziková místa a situace Ročník: 4. ročník armáda ČR 18 Lidé kolem nás Ročník: 3. ročník projevuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 19. FINANČNÍ GRAMOTNOST Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG začleňujeme

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů

1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Dodatek č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu V Evropě se neztratíme Úprava ŠVP k 1.9.2013 1) Ochrana člověka za mimořádných události zařazení do vyučovacích předmětů Předmět: Prvouka Místo, kde žijeme

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Verze k 27..8.2013 zpracovaná podle RVP ZV Platnost od 1.9.2013 Čj.: ZŠ Dam 191/2013 Podpis ředitele školy: 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1

DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O DODATEK K ŠVP ZV Č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání UČÍME SE POZNÁVAT SVĚT Škola: Základní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce

5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST. 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce 5.10.2 FINANČNÍ GRAMOTNOST 5.10.2.1 Charakteristika, hlavní východiska a cíle FG ve výuce V aktuálním světě by FG bezpochyby měla patřit k celkovému přehledu a informovanosti moderního člověka. Proto FG

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví

5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví 5.9.3. Vzdělávací obsah předmětu Výchova ke zdraví Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Zpracoval: Vyučuje: Strana: Člověk a zdraví Zdeňka Říhovská 1./3 VkeZ 6. roč. VZTAHY MEZI LIDMI

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy:

Vlastivěda, Český jazyk, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovní vyučování s následujícími předměty: Přesahy: 1.1.2. PŘÍRODOVĚDA I. ST. ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV

11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV 11 Příloha číslo 3 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 Ředitel školy: Mgr. Petr Kapounek

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 5. HAASEOVÁ projekty, pomůcky a učební Vlastivědná témata Lidé a čas Orientuje se na časové přímce Srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím

Více

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy,

Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Člověk ve společnosti 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje. Respektuje přijatá pravidla soužití

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. DODATEK č. 1. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012. DODATEK č. 1. k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 DODATEK č. 1 k ŠVP ZV Do života s jedničkou, 1.9.2012 Škola: Dokument byl projednán na pedagogické radě dne 19.06.2013 Dokument byl schválen školskou radou dne 28.08.2013 Dokument byl zapsán pod č.j. 340/2013

Více

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková

Finanční gramotnost. Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Finanční gramotnost Autorky textu: Mgr. Eliška Dřímalová, Mgr. Jana Kazíková Manuál vznikl v rámci projektu Efektivní spolupráce

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281/2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.7.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost PŘEDMĚT: Občanská výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - uvědomuje si vliv přírodních rytmů na život člověka

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

5.5.2 Výchova k občanství

5.5.2 Výchova k občanství 5.5.2 Výchova k občanství Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výchova k občanství je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaměřuje se na utváření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Štítary Ředitelka školy: Mgr. Lubomír Novák Platnost

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví

5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ. 5.8.1 Výchova ke zdraví 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podmínky pro ovlivňování zdraví. Směřuje k tomu, aby žáci poznávali sami sebe, aby pochopili hodnotu zdraví, smysl zdravotní prevence

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 6 Přírodověda Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Lidé kolem nás - vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchov k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.8 Občanská výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.8 Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova k občanství

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru

Více

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích

Začlenění problematiky v současných RVP ZV. 2. stupeň Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Příloha č. 4 CIZÍ JAZYK Začlenění problematiky v současných RVP ZV Interaktivní řečové dovednosti jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích Jednoduchá sdělení žádost o pomoc, prosba,

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy:

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívá následující postupy: Vyučovací předmět: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Naukový vyučovací předmět Výchova k občanství je tvořen ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 9. - vysvětlí, za jakých podmínek může člověk uzavřít manželství - uvede možné důsledky předčasně založené rodiny

Více

Všeobecně vzdělávací škola

Všeobecně vzdělávací škola Dodatek k ŠVP č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola: ZŠ, Praha 2, Na Smetance 1 Všeobecně vzdělávací škola Ředitel školy: PaedDr. Hana Vítová Koordinátor ŠVP: Mgr. Petra Nováková Platnost dokumentu:

Více

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:

5.4.2 Přírodověda. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: 5.4.2 Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Přírodověda ve 2. vzdělávacím období navazuje na učivo prvouky, toto učivo dále prohlubuje a rozšiřuje.

Více

I. Sekaniny1804 Přírodověda

I. Sekaniny1804 Přírodověda Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje ve dvou ročnících: 4.ročník... 2 hodiny týdně 5.ročník... 2 hodiny týdně

Více

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výchova k občanství. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru výchova k občanství vzdělávací oblasti člověk a společnost. Předmět

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Zdravá výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Zdravá výchova Charakteristika předmětu V předmětu Zdravá výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Zdravá

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Člověk a občanský život Člověk a pracovní život Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Výchova k občanství - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové)

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ VÝCHOVA K OBČANSTVÍ učebnice pro 6. až 9. ročník ZŠ Autoři/autorky: Čapek Robert, Čapková Jana, Čepl Jan, Konečný Jakub, Mannová Elena, Michková Lenka, Pavlíková Eva, Pavlišová Zdeňka, Rousková Iva, Skřivánková

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost, směřuje k postupnému formování

Více

4.5.2 Výchova k občanství

4.5.2 Výchova k občanství 4.5.2 Výchova k občanství A) Charakteristika předmětu Výuka předmětu výchova k občanství probíhá v kmenových učebnách, v počítačové učebně, v učebnách, které jsou vybaveny přehrávači videa nebo DVD. V

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 5.10. 5.10.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST - ČLOVĚK A ZDRAVÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝCHOVA K OBČANSTVÍ - VÝCHOVA KE ZDRAVÍ INTEGROVANÝ PŘEDMĚT OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07

Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Moje škola ŠVP pro základní vzdělávání, č.j. 177 / 07 Škola: Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

e) Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí: Příloha č. 11 5.2.7.1 Výchova ke zdraví (VZ) a) Obsahové vymezení Předmět Výchova ke zdraví je součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je vyučován v 6. - 8. ročníku. Vzdělávání v hodinách Výchovy

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník

Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Občanská výchova a výchova ke zdraví 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými

Více

I. Sekaniny1804 Občanská výchova

I. Sekaniny1804 Občanská výchova Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Občanská výchova je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je zde realizován vzdělávací

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Tělesná výchova 1. 3. ročník

Tělesná výchova 1. 3. ročník Tělesná výchova 1. 3. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti. Zná

Více

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce

Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce 21. OCHRANA ČLOVĚKA ZA BĚŽNÝCH RIZIK A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ Charakteristika, hlavní východiska a cíle OČBRMU ve výuce Základem osvojování dovedností a způsobů jednání je praktický nácvik a provádění ukázek,

Více

5.5.2. Občanská výchova

5.5.2. Občanská výchova 5.5.2. Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím procesu Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků

Více

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj

Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Základní škola, U Lesa 713, Karviná Ráj Dopravní výchova vzdělávací koncepce do roku 2020 Zpracovala: Mgr. Natálie Műllerová Obsah 1. Vymezení problematiky dopravní výchovy charakteristika, cíle 2. Východiska,

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím Vzdělávací oblast předmětu postupné formování a rozvíjení občanského profilu žáků orientace

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a společnost / VZ I. název vzdělávacího oboru: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (VZ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor (vyučovací předmět) Výchova ke zdraví na 2. stupni základního vzdělávání navazuje

Více

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 5 Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Místo, kde žijeme - orientuje se v místě svého bydliště a školy, rozliší možná nebezpečí v nejbližším

Více