Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010"

Transkript

1 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část II a: Podprogramy a aktivity 1

2 REJSTŘÍK PROGRAMŮ A AKCÍ PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY... 3 Jaké mají cíle?... 3 COMENIUS... 4 Jaké má cíle?... 4 Kdo se může programu účastnit?... 4 Program Comenius podporuje tyto činnosti... 5 Jaké aktivity nabízí program Comenius?... 6 ERASMUS... 7 Jaké má cíle?... 7 Kdo se může programu účastnit?... 7 Jaké druhy činností?... 8 Jaké aktivity nabízí program ERASMUS?... 9 LEONARDO DA VINCI Jaké má cíle? Kdo se může programu účastnit? Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí program Leonardo da Vinci? GRUNDTVIG Jaké má cíle? Kdo se může programu účastnit? Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí program GRUNDTVIG? PRŮŘEZOVÝ PROGRAM Jaké má cíle? SPOLUPRÁCE A INOVACE POLITIK V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 1) Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení? JAZYKY (KLÍČOVÁ AKTIVITA 2) Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Jazyky? ROZVOJ INOVAČNÍHO OBSAHU, SLUŽEB, PEDAGOGIK A PRAXE ZALOŽENÝCH NA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 3) Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita ICT? ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 4) Jaké má cíle? Jaké druhy činností? Jak činnosti v rámci KA4 souvisí s aktivitami v oblasti šíření a využívání výsledků v jiných částech LLP? Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Šíření a využívání výsledků? PROGRAM JEAN MONNET Jaké má cíle? Kdo se může programu účastnit? Jaké druhy činností? Jaké aktivity nabízí program Jean Monnet?... 22

3 ODVĚTVOVÉ PROGRAMY Jaké mají cíle? a) Program Comenius se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby osob v předškolním a školním vzdělávání až po úroveň vyššího středního vzdělání a na instituce a organizace nabízející toto vzdělávání. b) Program Erasmus se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby všech osob ve formálním vysokoškolském vzdělávání a odborném vzdělávání a odborné přípravě na vysokoškolské úrovni bez ohledu na délku příslušného studia nebo kvalifikace, včetně doktorského studia, a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání nebo přípravu. c) Program Leonardo da Vinci se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. d) Program Grundtvig se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby osob účastnících se všech forem vzdělávání dospělých formálního, neformálního nebo informálního charakteru a na instituce a organizace nabízející nebo podporující tyto vzdělávací příležitosti. Aktivity všech čtyř programů mohou být připraveny formou přípravných návštěv. 3

4 COMENIUS Jaké má cíle? Specifické cíle Operativní cíle rozvíjet znalosti a porozumění mezi mladými lidmi a pedagogickými pracovníky ohledně rozmanitosti evropských kultur a jazyků a ohledně jejich hodnoty; pomáhat mladým lidem získávat základní životní dovednosti a schopnosti nezbytné pro osobní rozvoj, pro budoucí zaměstnání a pro aktivní evropské občanství. zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility žáků a pedagogických pracovníků v různých členských státech; zlepšit kvalitu a zvýšit objem partnerství mezi školami v různých členských státech, aby se společných vzdělávacích činností během trvání programu zúčastnily alespoň 3 miliony žáků; podporovat studium moderních cizích jazyků; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení; zvýšit kvalitu a evropský rozměr vzdělávání učitelů; podporovat zlepšování pedagogických přístupů a vedení škol. Kdo se může programu účastnit? V podstatě každý, kdo je zapojen do školního vzdělávání žáci v rámci školního vzdělávání až do ukončení vyššího středního vzdělání; školy uvedené členskými státy, od předškolního stupně až po úroveň vyššího středoškolského vzdělávání; učitelé a jiní pracovníci v těchto školách; sdružení, neziskové organizace, nevládní organizace a zástupci subjektů, které jsou zapojeny do školního vzdělávání; osoby a subjekty odpovědné za organizaci a zajišťování vzdělávání na místní, regionální a celostátní úrovni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; vysokoškolské instituce; subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby. Zvláštní pravidla způsobilosti: Školy účastnící se programu Comenius musí sídlit v účastnické zemi LLP a jejich typ musí odpovídat typům institucí stanoveným příslušnými národními orgány v seznamu oprávněných typů škol 4

5 (viz Povšimněte si, prosím, také následujících zvláštních případů: 1) Školy pod dohledem národních orgánů jiné země (např. lycée français, německá škola, školy Forces Spojeného království) Národní orgány odpovědné za dohled nad administrativním, finančním a kurikulárním režimem příslušné školy rozhodnou o tom, která zařízení jsou oprávněná pro účast. Tato zásada zahrnuje následující operativní formy: účast národních škol se sídlem v jiné zemi bude podpořena z rozpočtu Comenius pro dohlížející zemi (= rozpočet země původu ); tyto národní školy se mohou zúčastnit jakéhokoli typu činnosti Comenius a budou pro ně platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní oprávněné školy z dohlížející země. 2) Specializované školy Rozhodnutí o účasti v programu Comenius u jiných národních škol, jako jsou školy pro menšiny, soukromé školy pro studenty z jiných zemí atd., je v působnosti národních orgánů země, kde má instituce sídlo. 3) Evropské školy Evropské školy jsou oficiální zařízení řízená společně vládami členských států Evropské unie. Evropské školy jsou oprávněnými institucemi pro účast v programu Comenius. Podají žádost národní agentuře země, v níž sídlí, a podléhají stejnému výběrovému postupu jako místní školy. V případě Belgie se její tři národní agentury dohodnou na vhodném uspořádání. Evropské školy podléhají stejným pravidlům programu Comenius jako kterákoli jiná oprávněná škola v zemi, která je jejich sídlem. Nicméně účast Evropských škol ať již jako koordinátora nebo jako partnera bude omezena na jednu Evropskou školu v každém partnerství. Pracovníci Evropských škol mají nárok na účast v programu Comenius pro další vzdělávání za stejných podmínek jako pracovníci ostatních oprávněných škol. Program Comenius podporuje tyto činnosti Program Comenius podporuje následující aktivity: mobilitu osob do jiné evropské země, která může zahrnovat: výměnu žáků a pracovníků v rámci projektu nebo partnerství; individuální mobilitu žáků v souvislosti s právě probíhajícím nebo již ukončeným projektem partnerství; účast učitelů a dalších pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách; přípravné návštěvy pro partnerství škol, sítě a multilaterální projekty a asistentské pobyty pro budoucí učitele; partnerství mezi školami z různých evropských zemí s cílem rozvoje společných vzdělávacích projektů pro žáky a jejich učitele; regionální partnerství v rámci programu Comenius (Comenius Regio) mezi místními a regionálními organizacemi zapojenými do školního vzdělávání. Jejich cílem je obohacení nabídky vzdělávacích příležitostí pro školou povinnou mládež prostřednictvím posílení spolupráce mezi organizacemi odpovědnými 5

6 za školní vzdělávání, školami a dalšími poskytovateli vzdělávání v různých regionech Evropy; aktivita etwinning využívá výhod možností, které nabízí internet a digitální média, k posílení spolupráce evropských škol, spolupráce v oblasti výuky a pedagogiky založené na projektech; multilaterální projekty zaměřené na rozvoj, podporu a šíření nových učebních osnov, nových školicích kurzů a materiálů pro učitele a nových výukových metod a na vytvoření rámce pro organizaci mobilitních aktivit pro studenty a učitele; multilaterální sítě zaměřené na podporu evropské spolupráce a inovace v konkrétních tematických oblastech, které jsou zvláště důležité pro školní vzdělávání v evropském kontextu; doprovodné aktivity zaměřené na podporu různých aktivit, které jasně přispějí k dosažení cílů programu Comenius. Jaké aktivity nabízí program Comenius? COMENIUS Přípravné návštěvy; COMENIUS Asistentské pobyty (ASISTENTI); COMENIUS Asistentské pobyty (HOSTITELSKÉ ŠKOLY); COMENIUS Individuální mobilita žáků COMENIUS Další vzdělávání pedagogických pracovníků (IST); COMENIUS Multilaterální partnerství škol; COMENIUS Bilaterální partnerství škol; COMENIUS projekty partnerství REGIO; COMENIUS Multilaterální projekty; COMENIUS Multilaterální sítě; COMENIUS Doprovodné aktivity; etwinning. 6

7 ERASMUS Program Erasmus vznikl v roce 1987 jako vlajková loď mezi programy EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Jeho rozmanité aktivity jsou určeny nejenom pro studenty, kteří si přejí studovat a pracovat v zahraničí, ale i pro profesory a další pracovníky, dokonce i z podnikové sféry, kteří chtějí vyučovat v zahraničí, a pro vysokoškolské pedagogické pracovníky mající zájem o vzdělávání v zahraničí. Program navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, akademických a strukturálních sítí a multilaterálních projektů a spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Jaké má cíle? Specifické cíle Operativní cíle podporovat realizaci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání; posilovat přínos vysokoškolského vzdělávání a dalšího odborného vzdělávání inovačnímu procesu. zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a pedagogických pracovníků v rámci Evropy, a přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility studentů v rámci programu Erasmus a programů, které mu předcházely, alespoň 3 miliony osob; zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi v Evropě; zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání a dalšího odborného vzdělávání získaných v Evropě; zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky; usnadňovat rozvoj inovačních postupů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na vysokoškolské úrovni a jejich předávání včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení. Kdo se může programu účastnit? studenti a stážisté využívající všechny formy vysokoškolské úrovně vzdělávání a odborné přípravy; vysokoškolské instituce uvedené členskými státy EU a účastnickými zeměmi; učitelé, školitelé a jiní pracovníci v těchto institucích; zaměstnanci podniků zapojení do výukových aktivit; 7

8 sdružení a zástupci subjektů, které se účastní vysokoškolského vzdělávání, včetně příslušných sdružení studentů, univerzit a učitelů či školitelů; podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života; veřejné a soukromé organizace, včetně neziskových organizací a nevládních organizací, odpovědné za organizaci a zajišťování vzdělávání a odborné přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby. Zvláštní pravidla způsobilosti: Aby vysokoškolská instituce byla oprávněná pro účast v programu, musí být držitelem charty Erasmus University Charter (EUC). Program Erasmus je nicméně otevřen široké paletě účastníků (podniky, sociální partneři, výzkumná střediska atd.) vymezených v článku 20 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí LLP. Tito účastníci samozřejmě nemusí žádat o Erasmus University Charter, aby mohli pořádat studentské stáže nebo se účastnit multilaterálních projektů, sítí nebo doprovodných opatření. Pokud jde o studentské stáže Erasmus, vysokoškolské instituce musí být držiteli charty Extended Erasmus University Charter (podrobnosti viz zvláštní informace o EUC) a konsorcia pro pracovní stáže musí být držiteli certifikátu Erasmus Consortium Placement Certificate. Jednotlivec může v průběhu studia dostat maximálně dva granty Erasmus: jeden grant na studijní pobyt a jeden na pracovní stáž. V případě mobility musí být vysílající nebo přijímající země členským státem EU. Nejméně jedna z organizací účastnících se konsorcia musí být z členského státu EU. Jaké druhy činností? Mobilita osob 1, která může zahrnovat: - mobilitu studentů za účelem studia na vysokoškolské instituci v jiné účastnické zemi ( studenti v rámci programu Erasmus ) 2 ; - mobilitu studentů za účelem stáží v podnicích, školicích střediscích, výzkumných střediscích nebo jiných organizacích v jiné účastnické zemi ( studenti v rámci programu Erasmus ); - mobilitu pedagogických pracovníků vysokoškolských institucí nebo pozvaných pracovníků z podniků za účelem výuky ve vysokoškolské instituci v jiné účastnické zemi; - mobilitu pedagogických nebo jiných pracovníků vysokoškolských institucí za účelem odborné přípravy v jiné účastnické zemi; 1 Podporu mohou získat také domácí a hostitelské vysokoškolské instituce nebo podniky pro aktivity na zajištění kvality ve všech fázích opatření pro mobilitu, včetně přípravných a opakovacích jazykových kurzů. 2 1) Studenti vysokoškolských institucí, kteří jsou zapsáni alespoň do druhého ročníku studia, v rámci aktivity mobility programu Erasmus absolvují studijní období v jiné zúčastněné zemi bez ohledu na to, zda získali finanční podporu v rámci daného programu či nikoli. Tato období musí být plně uznávána podle interinstitucionálních dohod mezi vysílající a hostitelskou institucí; 2) studenti zapsaní v programech Joint Masters (společný magisterský program) a účastnící se mobility; 3) studenti vysokoškolských institucí účastnící se pracovních stáží. 8

9 - intenzivní jazykové kurzy Erasmus pořádané pro příchozí studenty v účastnických zemích, v nichž se hovoří méně často vyučovanými a méně používanými jazyky; - intenzivní programy Erasmus pořádané na multilaterálním základě; multilaterální projekty zaměřené mimo jiné na inovace, pokusy a výměnu osvědčených postupů v oblastech uvedených ve specifických a operativních cílech. Projekty by měly být zaměřeny na rozvoj a provádění studijních programů, rozvoj strategií pro modernizaci konkrétní stránky vyššího vzdělávání, podporu spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a řešení problematiky virtuálních kampusů; sítě tvořené vysokoškolskými institucemi a dalšími organizacemi a představující oblast jednoho vědního oboru nebo oblast napříč vědními obory ( sítě v rámci programu Erasmus ), které jsou zaměřeny na rozvoj nových studijních konceptů a schopností ( akademické sítě ) nebo které se věnují strukturálním či řídicím aspektům vyššího vzdělávání s cílem podporovat inovační řešení a přístupy ( strukturální sítě ); iniciativy, které ačkoli nejsou oprávněné v rámci ostatních akcí programu Erasmus jasně přispějí k dosažení cílů programu Erasmus ( doprovodné aktivity ); přípravné návštěvy pomáhající při navazování kontaktů s potenciálními partnery s cílem navázat užší spolupráci. Jaké aktivity nabízí program ERASMUS? Předpoklady Aktivity Charta EUC (ERASMUS University Charter); Certifikát pro konsorcia (ERASMUS Consortium Placement Certificate). ERASMUS Přípravné návštěvy; ERASMUS Organizace mobilit; ERASMUS Mobilita studentů na studijní pobyty; ERASMUS Mobilita studentů na pracovní stáže; ERASMUS Mobilita zaměstnanců na výukové pobyty; ERASMUS Mobilita zaměstnanců na školení; ERASMUS Intenzivní jazykové kurzy; ERASMUS Intenzivní programy; ERASMUS Akademické sítě; ERASMUS Strukturální sítě; ERASMUS Vývoj studijních programů; ERASMUS Modernizace vysokoškolského vzdělávání; ERASMUS Spolupráce vysokoškolských institucí a podniků; ERASMUS Virtuální kampusy; ERASMUS Doprovodné aktivity. 9

10 LEONARDO DA VINCI Jaké má cíle? Specifické cíle podporovat účastníky odborné přípravy a dalších vzdělávacích činností v získávání a používání vědomostí, dovedností a kvalifikací podporujících osobní rozvoj; podporovat zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a postupech odborného vzdělávání a přípravy; zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy a mobility pro zaměstnavatele a jednotlivce a usnadňovat mobilitu učňů. Operativní cíle zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility osob zapojených do počátečního odborného vzdělávání a přípravy a do další odborné přípravy v rámci Evropy, aby do ukončení LLP došlo k nárůstu stáží v podnicích alespoň na za rok; zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi institucemi nebo organizacemi poskytujícími možnosti vzdělávání, podniky, sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty v Evropě; podporovat rozvoj inovačních postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a jejich předávání, včetně předávání z jedné zúčastněné země do dalších; zlepšit transparentnost a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením; podporovat studium moderních cizích jazyků; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení. Kdo se může programu účastnit? osoby účastnící se všech forem odborného vzdělávání a přípravy s výjimkou vysokoškolské úrovně; osoby na trhu práce; instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje program Leonardo da Vinci; učitelé, školitelé a jiní pracovníci v těchto institucích nebo organizacích; sdružení a zástupci těch, kdo se účastní odborného vzdělávání a přípravy, včetně sdružení učňů, rodičů a učitelů; podniky, sociální partneři a další zástupci pracovního života, včetně obchodních komor a dalších odborových organizací; subjekty zabývající se konzultacemi a poradenstvím a informačními službami souvisejícími s různými aspekty celoživotního učení; 10

11 osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu odborného vzdělávání a přípravy na místní, regionální a celostátní úrovni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami celoživotního učení; vysokoškolské instituce; neziskové organizace, dobrovolné organizace a nevládní organizace. Jaké druhy činností? Program Leonardo da Vinci podporuje následující aktivity: mobilitu osob 3, která může zahrnovat: - mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích; - stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj školitelů a poradců a na osoby zodpovědné za řízení odborné přípravy, plánování odborné přípravy a profesní poradenství v podnicích; partnerství zaměřená na témata společného zájmu zúčastněných organizací; multilaterální projekty, zejména projekty zaměřené na zdokonalení systémů odborné přípravy, a to zaměřením na přenos inovací zahrnující jazykové, kulturní a právní přizpůsobení národním potřebám inovačních produktů a procesů vyvinutých v odlišných podmínkách; multilaterální projekty zaměřené na zdokonalení systémů odborné přípravy, a to zaměřením na vývoj inovací a osvědčených postupů; tematické sítě odborníků a organizací pracujících na konkrétních problémech týkajících se odborného vzdělávání a přípravy; studijní a přípravné pobyty pro mobilitu, partnerství, projektové nebo síťové činnosti; další iniciativy zaměřené na podporu cílů programu Leonardo da Vinci ( doprovodné aktivity ). Jaké aktivity nabízí program Leonardo da Vinci? Předpoklady Aktivity Certifikát mobility Leonardo da Vinci LEONARDO DA VINCI - Přípravné návštěvy LEONARDO DA VINCI IVT Počáteční odborné vzdělávání; LEONARDO DA VINCI PLM Osoby na trhu práce; LEONARDO DA VINCI VETPRO Pracovníci v odborném vzdělávání a přípravě; LEONARDO DA VINCI Partnerství; LEONARDO DA VINCI Přenos inovací; LEONARDO DA VINCI Vývoj inovací; LEONARDO DA VINCI Multilaterální sítě; LEONARDO DA VINCI Doprovodné aktivity. 3 Při zajišťování nebo podpoře organizace této mobility se přijmou nezbytná přípravná opatření, včetně jazykové přípravy, a zajistí se, aby byl pro osoby účastnící se mobility zabezpečen přiměřený dohled a podpora. 11

12 GRUNDTVIG Jaké má cíle? Specifické cíle: Operativní cíle: reagovat na otázku vzdělávání stárnoucí populace v Evropě; pomáhat dospělým osobám zajišťovat cesty ke zdokonalení znalostí a schopností. zvýšit kvalitu a dostupnost mobility osob zapojených do dalšího vzdělávání v celé Evropě a zvýšit objem této mobility, aby do roku 2013 byla podporována mobilita alespoň těchto osob ročně; zlepšit kvalitu a zvýšit objem spolupráce mezi organizacemi zapojenými do vzdělávání dospělých v Evropě; pomáhat osobám ze slabých sociálních skupin a osobám v okrajových sociálních podmínkách, zejména pak starším osobám a osobám, které ukončily vzdělávání bez dosažení základní kvalifikace, aby získaly jiné příležitosti zapojit se do vzdělávání dospělých; podporovat rozvoj inovačních postupů ve vzdělávání dospělých a jejich předávání, včetně předávání z jedné účastnické země do jiné; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení; zdokonalit pedagogické přístupy a řízení organizací zabývajících se vzděláváním dospělých. Kdo se může programu účastnit? účastníci vzdělávání dospělých; instituce a organizace poskytující osobám účastnícím se vzdělávání dospělých možnosti dalšího vzdělávání formálního, neformálního nebo informálního charakteru; učitelé a jiní pracovníci v těchto institucích nebo organizacích; instituce zapojené do počáteční nebo další odborné přípravy pracovníků působících ve vzdělávání dospělých; sdružení a zástupci subjektů, které jsou zapojeny do vzdělávání dospělých, včetně sdružení studujících a učitelů; subjekty poskytující poradenské, konzultační a informační služby týkající se všech aspektů vzdělávání dospělých; osoby a subjekty zodpovědné za systémy a politiky týkající se jakéhokoli aspektu vzdělávání dospělých na místní, regionální a celostátní úrovni; výzkumná střediska a subjekty zabývající se otázkami vzdělávání dospělých; podniky; neziskové organizace, dobrovolnické organizace, nevládní organizace; 12

13 vysokoškolské instituce zabývající se vzděláváním dospělých. PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 Jaké druhy činností? Program Grundtvig podporuje následující aktivity: mobilitu osob 4, která zahrnuje vzdělávací kurzy, stáže a konference a asistentské pobyty pro pedagogy působící ve vzdělávání dospělých a také různé příležitosti pro dospělé účastníky vzdělávání, včetně účasti na workshopech Grundtvig a účasti v projektech partnerství a dobrovolnických projektech v rámci evropské dobrovolnické iniciativy pro seniory Grundtvig Initiative for Volunteering in Europe for Seniors ( GIVE ); partnerství zaměřená na témata společného zájmu zúčastněných organizací ( projekty partnerství ); multilaterální projekty zaměřené na zdokonalení systémů vzdělávání dospělých prostřednictvím vývoje a přenosu inovací a příkladů dobré praxe; tematické sítě odborníků a organizací ( sítě programu Grundtvig ) pracující zejména na: - rozvoji oboru vzdělávání dospělých, oblasti nebo aspektu řízení, se kterým souvisí; - určování, zdokonalování a šíření významných příkladů dobré praxe a inovací; - poskytování podpory obsahu pro projekty a partnerství vytvořené někým jiným a podporování vzájemné součinnosti mezi těmito projekty a partnerstvími; - podporování rozvoje analýzy potřeb a zabezpečování jakosti v rámci dalšího vzdělávání; přípravné návštěvy: grant na mobilitu, který umožňuje zástupci určité instituce zúčastnit se kontaktního semináře nebo setkání s případnými partnery; další iniciativy zaměřené na podporu cílů programu Grundtvig ( doprovodné aktivity ). Jaké aktivity nabízí program GRUNDTVIG? GRUNDTVIG Přípravné návštěvy; GRUNDTVIG Stáže a konference pro pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých; GRUNDTVIG Asistentské pobyty; GRUNDTVIG Vzdělávací kurzy pro pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých; GRUNDTVIG - Workshopy; GRUNDTVIG Projekty partnerství; GRUNDTVIG Dobrovolnické projekty; GRUNDTVIG Multilaterální projekty; GRUNDTVIG Multilaterální sítě; GRUNDTVIG Doprovodné aktivity. 4 Při zajišťování nebo podpoře organizace této mobility se přijmou nezbytná přípravná opatření a zajistí se, aby byl pro osoby účastnící se mobility zabezpečen přiměřený dohled a podpora. 13

14 PRŮŘEZOVÝ PROGRAM Jaké má cíle? Specifické cíle: Operativní cíle: Poznámka: podporovat evropskou spolupráci v oblastech pokrývajících dva či více odvětvových podprogramů; podporovat kvalitu a transparentnost vzdělávacích systémů a systémů odborné přípravy členských států. podporovat rozvoj politiky a spolupráci v oblasti celoživotního učení na evropské úrovni, zejména v rámci Lisabonského procesu a pracovního programu Vzdělávání a odborná příprava , jakož i Boloňského a Kodaňského procesu a jejich následovníků; zajistit dostatečný přísun srovnatelných údajů, statistik a analýz pro podchycení vývoje politiky celoživotního učení, jakož i sledovat pokrok v plnění cílů a úkolů celoživotního vzdělávání a určovat oblasti, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost; podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v členských státech; podporovat rozvoj inovačního obsahu, služeb, pedagogik a praxe založených na informačních a komunikačních technologiích v oblasti celoživotního učení; zajistit, aby výsledky programu celoživotního učení byly v širokém měřítku náležitě uznávány, demonstrovány a prováděny. Jedním z kritérií způsobilosti průřezového programu je to, že každý návrh by měl pokrývat dvě nebo více vzdělávacích odvětví. Pokud návrh pokrývá pouze jedno odvětví, měl by být podán v rámci příslušného odvětvového podprogramu. Například pokud se návrh zaměřuje na rozvoj materiálů pro studium jazyků, které mají využívat studenti ve školním vzdělávání (cílová skupina), pak je třeba návrh podat v rámci programu Comenius. Pokud však pokrývá dvě nebo více vzdělávacích odvětví, je možné jej podat v rámci některé z klíčových aktivit průřezového programu. Pokud návrh protíná více než jedno vzdělávací odvětví a jeho cílové skupiny také patří do více než jednoho vzdělávacího odvětví, potom by návrh měl být podán v rámci některé z klíčových aktivit průřezového programu. V průřezovém programu jsou oprávněné pouze ty projekty, které jsou zaměřeny na více než jedno vzdělávací odvětví. 5 Další podrobnosti o tomto dokumentu je možné získat na internetové adrese

15 SPOLUPRÁCE A INOVACE POLITIK V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 1) Jaké druhy činností? V rámci klíčové aktivity spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení mohou být podporovány aktivity: mobilita osob včetně studijních pobytů odborníků a úředníků určených státními, regionálními nebo místními orgány, ředitelů vzdělávacích institucí, institucí odborné přípravy a poradenských služeb, jakož i služeb akreditace praxe, a sociálních partnerů; multilaterální projekty zaměřené na přípravu a testování návrhů politik vytvořených na úrovni Společenství a inovace v celoživotním učení; multilaterální sítě složené z odborníků nebo institucí spolupracujících na otázkách politik. Tyto sítě mohou zahrnovat: - tematické sítě pracující na otázkách souvisejících s obsahem celoživotního učení nebo s metodikami a politikami celoživotního učení. Tyto sítě mohou sledovat, vyměňovat, určovat a analyzovat osvědčené postupy a inovace a podávat návrhy na lepší a širší využívání těchto příkladů v rámci členských států; - fóra o strategických otázkách celoživotního učení; sledování a analýza politik a systémů v oblasti celoživotního učení, které mohou zahrnovat: - studie a srovnávací výzkum; - rozvoj ukazatelů a statistických průzkumů, včetně podpory práce v oblasti celoživotního učení ve spolupráci s Eurostatem; - podporu provozu sítě Eurydice a financování evropské jednotky Eurydice zřízené Komisí; aktivity na podporu transparentnosti a uznávání kvalifikací a schopností, včetně kvalifikací a schopností získaných neformálním vzděláváním a informálním učením, informací a poradenství o mobilitě pro studijní účely a spolupráce v zajišťování jakosti, které mohou zahrnovat: - sítě organizací, které usnadňují mobilitu a uznávání, jako jsou Euroguidance a národní informační střediska pro akademické uznávání (NARIC); - podporu pro nadnárodní webové služby, jako je Ploteus; - činnosti v rámci iniciativy Europass podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004 o jednotném rámci Společenství pro transparentnost v oblasti kvalifikací a schopností; další iniciativy ( doprovodné aktivity ) včetně činností vzájemného učení zaměřených na podporu cílů klíčové aktivity. Několik těchto akcí klíčové aktivity Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení je zaměřeno na konkrétní subjekty, instituce nebo organizace a tyto aktivity nejsou zahrnuty ve Všeobecné výzvě k předkládání návrhů. Podléhají samostatným výzvám k předkládání návrhů nebo jiným opatřením věnovaným příslušné cílové skupině. 15

16 Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Spolupráce a inovace politik v oblasti celoživotního učení? KA1 Studijní návštěvy pro odborníky v oblasti všeobecného a odborného vzdělávání; KA1 Studie a srovnávací výzkum. 16

17 JAZYKY (KLÍČOVÁ AKTIVITA 2) Jaké druhy činností? V rámci klíčové aktivity studia jazyků mohou být podporovány tyto aktivity zabývající se výukovými a vzdělávacími potřebami v souvislosti s více než jednou oblastí podprogramu: multilaterální projekty zaměřené mimo jiné na: - podporu jazykového povědomí a přístup k možnostem studia jazyků; - vývoj nových učebních materiálů pro studium jazyků, včetně on-line kurzů, a nástrojů pro jazykové testy; sítě v oblasti studia jazyků a jazykové rozmanitosti; další iniciativy, které jsou v souladu s cíli klíčové aktivity včetně konferencí a akcí v oblasti šíření a využívání výsledků spojujících projekty a potenciální uživatele ( doprovodné aktivity ). Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Jazyky? KA2 Nové materiály / on-line kurzy / zvyšování informovanosti; KA2 Multilaterální sítě; KA2 Doprovodné aktivity. 17

18 ROZVOJ INOVAČNÍHO OBSAHU, SLUŽEB, PEDAGOGIK A PRAXE ZALOŽENÝCH NA INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 3) Jaké druhy činností? V rámci klíčové aktivity týkající se informačních a komunikačních technologií jsou podporovány tyto aktivity zabývající se výukovými a vzdělávacími potřebami v souvislosti s více než jednou oblastí podprogramu: multilaterální projekty zaměřené na podporu výuky, která je na bázi informačních a komunikačních technologií a která je začleněna do dlouhodobých vzdělávacích strategií, a na vývoj a šíření inovačních metod, obsahů, služeb a prostředí; sítě zaměřené na sdílení a výměnu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů. Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita ICT? KA3 Multilaterální projekty; KA3 Multilaterální sítě. 18

19 ŠÍŘENÍ A VYUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ A VÝMĚNA OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ (KLÍČOVÁ AKTIVITA 4) Jaké má cíle? Hlavním cílem akcí v rámci klíčové aktivity 4 Šíření a využívání výsledků je přispět k vytvoření rámce pro účinné využívání výsledků programu celoživotního učení a předcházejících souvisejících programů na odvětvové, regionální, národní a evropské úrovni. Jaké druhy činností? V rámci klíčové aktivity šíření a využívání výsledků jsou navrhovány následující aktivity, jejichž cílem je vytvoření rámce pro ú činné využívání výsledků programu celoživotního učení a předcházejících souvisejících programů na odvětvové, regionální, národní a evropské úrovni: jednostranné a národní projekty; multilaterální projekty zaměřené mimo jiné na: o vypracování vhodného rámce (analýza, mechanismy, metodologie a praktické nástroje), který podpoří využívání výsledků projektů a programu; o aktivity, které jdou napříč programem a které podporují využívání výsledků na evropské úrovni (podle odvětví, tématu, uživatelské skupiny ); a o podporu aktivit směřujících k využívání pomocí regionálních/evropských/odvětvových sítí s cílem podporovat pozitivní interakci mezi rozvojem politiky a praktickými zkušenostmi; vytváření referenčního materiálu, což může zahrnovat sběr příslušných statistických údajů a studií v oblasti šíření, využívání výsledků a výměny příkladů dobré praxe. Jak činnosti v rámci KA4 souvisí s aktivitami v oblasti šíření a využívání výsledků v jiných částech LLP? Aktivity financované v rámci této klíčové aktivity mají doplňovat a podporovat šíření a využívání specifických výsledků projektů v rámci čtyř odvětvových programů a dalších průřezových klíčových aktivit; a činnosti financované v rámci doprovodných opatření ve čtyřech odvětvových programech a klíčové aktivitě 2 Jazyky. Projekty financované v rámci této klíčové aktivity by se proto měly zaměřovat na vytváření systémů a mechanismů na podporu šíření a využívání výsledků a rovněž na podporu akcí na využívání průřezových oblastí a akcí na využívání na úrovni EU. 19

20 Jaké aktivity nabízí klíčová aktivita Šíření a využívání výsledků? KA4 Multilaterální projekty. PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP

21 PROGRAM JEAN MONNET Jaké má cíle? Specifické cíle Operativní cíle podněcovat výukové a výzkumné činnosti a reflexi v oblasti studií evropské integrace; podporovat existenci přiměřeného spektra institucí a sdružení zaměřených na otázky související s evropskou integrací a se vzděláváním a odbornou přípravou v evropské perspektivě. podněcovat vysokou kvalitu výuky, výzkumu a reflexe ve studiích evropské integrace ve vysokoškolských institucích na území Společenství a mimo něj; zvyšovat znalosti a povědomí mezi specializovanými akademickými pracovníky a evropskými občany obecně o otázkách evropské integrace; podporovat klíčové evropské instituce zabývající se otázkami evropské integrace; podporovat existenci vysoce kvalitních evropských institucí a sdružení působících v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Kdo se může programu účastnit? vysokoškolské instituce ve Společenství i mimo něj uznávané ve svých zemích; sdružení profesorů a výzkumných pracovníků, instituce a výzkumná střediska, které se zabývají studiem procesu evropské integrace na území Společenství a mimo něj; evropská sdružení činná v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na evropské úrovni. Jaké druhy činností? Program Jean Monnet podporuje následující aktivity: Klíčová aktivita 1: Podpora výuky, výzkumu a reflexe evropské integrace ve vysokoškolských institucích po celém světě (program Jean Monnet): jednostranné projekty, které mohou zahrnovat: - katedry Jean Monnet, centra excelence a výukové moduly; - sdružení profesorů, dalších učitelů ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumných pracovníků specializujících se na evropskou integraci; - podporu pro výzkumné pracovníky prohlubující svůj výzkum na hostitelské univerzitě v jiné zemi (není k dispozici v roce 2009); 21

22 - informační a výzkumné činnosti související se Společenstvím a zaměřené na podporu diskuse o procesu evropské integrace, jeho reflexe a znalostí o něm; multilaterální projekty a sítě, které mohou zahrnovat podporu pro vytváření multilaterálních výzkumných skupin v oblasti evropské integrace. Klíčová aktivita 2: Provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů těchto institucí plnících cíle evropských zájmů: Evropská univerzita v Brugách a Natolinu; Evropský univerzitní institut ve Florencii; Evropský institut veřejné správy v Maastrichtu; Akademie evropského práva v Trevíru; Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání v Odense; Mezinárodní středisko evropského vzdělávání (CIFE) v Nice Klíčová aktivita 3: Provozní granty na úhradu některých provozních a správních nákladů evropských institucí nebo sdružení činných v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Tito příjemci se vybírají na základě samostatných výzev k předkládání návrhů. Jaké aktivity nabízí program Jean Monnet? JEAN MONNET Katedry; JEAN MONNET Katedry Ad personam; Centra excelence JEAN MONNET; JEAN MONNET Výukové moduly; JEAN MONNET Informační a výzkumné aktivity; JEAN MONNET Podpora pro sdružení profesorů a výzkumných pracovníků specializujících se na evropskou integraci; JEAN MONNET Multilaterální výzkumné skupiny; JEAN MONNET Evropská sdružení činná v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 22

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková

Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci. Mgr. Helena Slivková Program celoživotního učení se zaměřením na aktivity podprogramu Leonardo da Vinci Mgr. Helena Slivková Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č 1720/2006/ES. ze dne 15. listopadu 2006,

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č 1720/2006/ES. ze dne 15. listopadu 2006, 24.11.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 327/45 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č 1720/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006, kterým se zavádí akční program v oblasti celoživotního učení EVROPSKÝ

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006

Vzdělávací program EU ERASMUS. Mobilita studentů. Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Vzdělávací program EU ERASMUS Mobilita studentů Josef Vochozka, Národní agentura Socrates 2.11.2006 Podprogram ERASMUS v roce 2006/2007 součást vzdělávacího programu SOCRATES - II. fáze programu (2000-2006),

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Program Leonardo da Vinci. www.naep.cz Program Leonardo da Vinci www.naep.cz Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013

Navazuje na předchozí programové období: Program celoživotního učení 2007-2013 Mládež v akci 2007-2013 Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě Národní agentura programu Erasmus+

Více

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020

EVROPSKÁ KOMISE. VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 EVROPSKÁ KOMISE VÝZVA EAC/A05/2014 Erasmus+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání a přípravě na období 2015 2020 1. Úvod Tato zvláštní výzva vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Erasmus+: často kladené otázky

Erasmus+: často kladené otázky EVROPSKÁ KOMISE Erasmus+: často kladené otázky Co je program Erasmus +? Erasmus+ je nový program Evropské unie na období 2014 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Nahrazuje několik stávajících

Více

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014

NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 NOVÉ MOŽNOSTI ZAPOJENÍ ERASMUS+: GRUNDTVIG SEMINÁŘ PRO PROJEKTY PARTNERSTVÍ 2012-2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová

EUROPASS. www.europass.cz. www.nuov.cz. www.europass.cz. PaedDr. Miroslava Salavcová EUROPASS PaedDr. Miroslava Salavcová www.nuov.cz EUROPASS Politické pozadí Co je a co není Europass Cíle a úkoly Europassu Činnost Národního centra Europass Česká republika Portfolio dokumentů Europassu

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže

Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Co je tam pro mne? Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže EUROPEAN COMMISSION E UEvropská R O P E A N komise U N I O N Příležitosti EU v oblasti vzdělávání, kultury a mládeže Evropská

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Seznamte se, Erasmus+

Seznamte se, Erasmus+ Seznamte se, Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura pro evropské

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010

2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 2. AKČNÍ PROGRAM SPOLEČENSTVÍ (EU) V OBLASTI ZDRAVÍ (2008-2013) Helena Sedláčková helena.sedlackova@mzcr.cz 15.12. 2010 Zdraví je v lidském životě ústřední hodnotou a je třeba ho podporovat účinnými politikami

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010

Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Program celoživotního učení (LLP) Příručka 2010 Část I: Všeobecná ustanovení http://ec.europa.eu/llp 1 Obsah PŘÍRUČKA K PROGRAMU LLP 2010 ČÁST I 1. VŠEOBECNÝ PŘEHLED PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (LLP)...

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT

POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE ŽÁDOSTI O CERTIFIKÁT MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ A. Obecné informace Jste-li konsorcium, je třeba tuto skutečnost zohlednit v celém formuláři žádosti a popsat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 / 2 /

Více

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce

Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Možnosti a získávání zkušeností na evropském trhu práce Danuša a Pašiakov iaková,, DZS - NAEP Národní agentura pro evropské vzdělávac vací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od 2007 NAEP

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) 8.7.2009 Úřední věstník Evropské unie C 155/11 DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. června 2009 o vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) (Text s významem

Více

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz

Projekty partnerství Leonardo da Vinci. www.naep.cz Projekty partnerství Leonardo da Vinci www.naep.cz Projekty partnerství doplňujíaktivityleonardo da Vincimeziprojekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem inovací pokračováníspolupráce z projektůmobility

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více