NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice Projektant: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 1

2 OBSAH I. ÚVOD...4 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů Požadavky na rozvoj území obce Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádní krajiny)6 5. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace DALŠÍ Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, civilní ochrany, obrany A BEZPEČNOSTI státu, ochrany ložisek nerostných surovin, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, ochrany před povodněmi A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST Případný požadavek na zpracování konceptu, požadavky na zpracování variant Požadavky na uspořádání obsahu KONCEPTU A NÁVRHU územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení...12 ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 2

3 Tabulková část Rámcové vyhodnocení uvažovaných záborů zemědělského půdního fondu a PUPFL. Příloha: Výkres schéma změn územního plánu Výkres limitů využití území a záplavových území ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 3

4 I. ÚVOD Obec Kostice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu. Patří do správního území obce s rozšířenou působností Břeclav. Obcí s pověřeným obecním úřadem je rovněž Břeclav, stavební úřad je v Břeclavi. Kostice, ve kterých žije cca 1838 obyvatel (ČSÚ, SLBD 2001), sousedí s následujícími katastrálními územími: Břeclav, Tvrdonice, Lanžhot. Podkladem pro zpracování změny č.3 ÚPN SÚ Kostice je územní plán vypracovaný v roce 1994 firmou S-projekt plus, a.s., Zlín. Schválen byl Obecním zastupitelstvem Kostice dne V roce 1999 byla společností S-projekt plus, a.s., Zlín, vypracována změna č. 1 územního plánu. Obec Kostice má dále vydanou změnu č. 2 ÚPN SÚ Kostice, která byla zpracována v roce 2007 společností AR projekt, s.r.o. Brno. Zastupitelstvo obce Kostice schválilo pořízení změny č. 3 ÚPN SÚ Kostice a zadalo její zpracování společnosti AR projekt, s.r.o. Brno. Pořízení změny územního plánu obce Kostice zajišťuje Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování. Důvodem pro zpracování změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru je potřeba nových rozvojových ploch pro tělovýchovu a sport, výrobu a skladování, bydlení, ploch smíšených a ploch vodních a vodohospodářských. Hlavní cíle řešení změn územního plánu: vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj při respektování kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje, úprava funkčního a prostorového uspořádání území obce, pro vytvoření nejvhodnější urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a nové společensko ekonomické podmínky, vymezení veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, prověření možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura). Území obce Kostice je tvořeno jedním katastrálním územím, jehož výměra je 1247 ha. Změna územního plánu nebude řešit celé katastrální území, ale pouze území samotných změn a jejich nejbližší okolí, ve výřezech. II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN 1. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ Změna územního plánu bude v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu: ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 4

5 Obec Kostice se nachází v OS5 Rozvojová osa (Katovice-) hranice ČR-Ostrava-Břeclavhranice ČR (-Wien), která je vymezena Politikou územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády č. 561 dne řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, - řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. Obec Kostice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne Plenárním zasedáním zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14. Z uvedené územně plánovací dokumentace vyplývají pro ÚPN SÚ Kostice tyto požadavky: - respektovat přírodní limity využití území (území Natury 2000, maloplošná chráněná území) - respektovat koncepci řešení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability - respektovat koncepci rozvoje vodního hospodářství, založenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. - Respektovat silniční obchvat I/55 Břeclavi (zapracován jako změna č. 3.7.) Územní plán VÚC Břeclavsko řeší na okraji k.ú. Kostice silniční obchvat Břeclavi (silnice I/55 (R55) D2 obchvat Břeclavi Poštorná Rakousko). Dále ÚP VÚC obsahuje návrh koridoru vysokorychlostní trati. Oba navrhované dopravní koridory však leží mimo území řešené změnou č. 3 ÚPN SÚ Kostice. 2. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady ORP Břeclav dosud nebyly zpracovány Žádné požadavky. Přehled navrhovaných změn: 3. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE 3.1 Návrh OT - plochy pro tělovýchovu a sport (včetně návrhu podmínek využití ploch) 3.2 Návrh VS - plochy výroby a skladování 3.3 Návrh NV - plochy vodní a vodohospodářské (včetně návrhu podmínek využití ploch) 3.4 Návrh BR - plochy bydlení v rodinných domech 3.5 Návrh SS - plochy smíšené - vinné sklepy a rekreace (včetně návrhu podmínek využití ploch) 3.6 Návrh VS - plochy výroby a skladování 3.7 Návrh DS plocha silniční dopravy (silniční obchvat I/55 Břeclavi) ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 5

6 Odůvodnění změny územního plánu dle 55 odst. (3) zák.č. 183/2006 Sb.: Změny územního plánu byly vyvolány konkrétními požadavky investorů. V případě změn č. 3.2 a 3.6 se jedná o rozšíření stávajících výrobních areálů. V současné době je v obci nedostatek ploch pro výrobu a skladování, ploch smíšených. Platný územní plán neřešil umístění žádných ploch vodních a pro vodohospodářství. Je tak naplněna podmínka 55 odst. (3) zák.č. 183/2006 Sb. Změna č. 3.3 (plochy vodní a vodohospodářské) je motivována snahou účelně využít zamokřené a často zaplavované pozemky v blízkosti řeky Kyjovky. 4. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDNÍ KRAJINY) Základní urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, nebude měněna změny územního plánu naváží na tuto urbanistickou koncepci a budou ji dále rozvíjet. 5. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Katastrálním územím Kostice procházejí následující stabilizované silnice: D2 II/424 III/4245 Dálnice Brno - Břeclav - Slovensko Moravská Nová Ves-Tvrdonice-Lanžhot Břeclav - Kostice Územní plán VÚC Břeclavsko, který byl schválen dne , řeší na okraji k.ú. Kostice silniční obchvat Břeclavi (silnice I/55 (R55) D2 obchvat Břeclavi Poštorná Rakousko). Tento obchvat bude zapracován do změny č. 3 ÚPN SÚ Kostice, jako dílčí změna č Dílčí změna č. 3.6 bude obsluhována ze stávající silnice III/4245 Břeclav-Kostice, ostatní plochy změn územního plánu pak ze stávajících místních komunikací. Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ust. ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic a ČSN Projektování místních komunikací. Parkování a garážování bude uvažováno v rámci jednotlivých zastavitelných ploch, při respektování výhledového stupně automobilizace 1:2,5. Koncepce řešení technické infrastruktury nebude měněna, bude převzata ze schváleného územního plánu. Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice posoudí výhledovou potřebu vody, tlakové poměry a akumulaci. Dále bude územní plán řešit rozvoj vodovodní sítě v navržených zastavitelných plochách. Bude přitom kladen důraz na potřebu zaokruhování vodovodní sítě. Koncepce odkanalizování na navrhovanou ČOV Kostice je řešena platným ÚPN SÚ. Změna územního plánu posoudí nejvhodnější způsob odkanalizování nových zastavitelných ploch. Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice nebude měnit systém zásobování el. energií, nebude řešit žádné nové výrobny elektrické energie, včetně větrných elektráren. Obec je plynofikována. Změna územního plánu bude řešit rozvoj plynovodní sítě v navržených zastavitelných plochách. Změna územního plánu bude respektovat stávající radioreleové spoje a dálkové kabely. Koncepce nakládání s odpady nebude změnou územního plánu měněna. ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 6

7 6. POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny V rámci soustavy Natura 2000 byla v katastrálním území Kostice navržena Evropsky významná lokalita Soutok-Podluží (CZ ). Jedná se o rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici. Dále zasahuje do k.ú. Kostice Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko (CZ ). Uvažované změny územního plánu se nedotýkají Ptačí oblasti ani EVL a neměly by mít na soustavu Natura 2000 významný vliv. V katastrálním území Kostice se nenacházejí žádná zvláště chráněná území. Územní systém ekologické stability: Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice bude respektovat prvky územního systému ekologické stability, obsažené v platném územním plánu Kostice. Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice nebude mít negativní dopad na územní systém ekologické stability ani chráněná území přírody. Ochrana kulturních hodnot V obci se nacházejí tyto prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky : / Kostice kaple sv. Kříže / Kostice kaple sv. Terezie se zvonicí / Kostice socha sv. Jana Nepomuckého Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice nebude mít negativní dopad na památkově chráněné objekty. Řešené území je možné v celém rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy podle 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v katastrálním území obce je jejich investor povinen dle 22 odst. 2 zák. 20/1987 v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Ochrana podzemních vod Žádné požadavky. Ochrana ovzduší Žádné požadavky. Ochrana proti hluku Žádné požadavky. ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 7

8 Ochrana zemědělského půdního fondu Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice vyvolá nárůst záborů zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha bude zpracována jako součást změny územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 334/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního fondu a podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., s účinností od Zemědělská příloha bude obsahovat textovou, tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:2000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Orientační rozsah předpokládaného záboru ZPF je vyhodnocen v příloze tohoto Zadání. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa Zábor PUPFL se nepředpokládá. 7. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Změna územního plánu vymezí ve smyslu obecně závazných právních předpisů veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám, a současně uplatnit zřízení předkupního práva dle 101 zák.č. 183/2006 Sb., lze vymezit stavby pro veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, stavby určené k rozvoji nebo ochraně území obce a plochy pro zvyšování retenčních schopností krajiny, založení územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví. Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které bude možné uplatnit pouze předkupní právo, lze vymezit plochy pro veřejná prostranství, parky, pro veřejnou občanskou vybavenost zakládající oprávnění zřídit předkupní právo (plochy staveb pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, kulturu, veřejnou správu). Zájmy obrany státu Nejsou známy žádné požadavky. 8. DALŠÍ POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY NA OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, GEOLOGICKÉ STAVBY ÚZEMÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI A JINÝMI RIZIKOVÝMI PŘÍRODNÍMI JEVY) Zájmy civilní ochrany Problematika civilní ochrany bude zpracována dle vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, podle konkrétních požadavků dotčených orgánů, které budou uplatněny při projednání zadání změny územního plánu. Zatím nejsou známy žádné požadavky. Ochrana ložisek nerostných surovin Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 13 odst. 2 zákona č. 62/ 1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, dle limitů Jihomoravského kraje jsou v k.ú. Kostice vyhodnocena tato výhradní ložiska: ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 8

9 Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č Pro ložisko je stanoveno CHLÚ Hodonín Břeclav. Evidencí a ochranou je pověřena organizace ČGS - Geofond v Praze. V současné době probíhá přehodnocení hranic ložiska a polohy ochranných pilířů pod jednotlivými dotčenými obcemi. Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2. Pro ložisko bylo stanoveno CHLÚ Tvrdonice ( ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace MND, a.s., Hodonín. Podzemní zásobník plynu PZP Hrušky ev.č.ložiska Pro ochranu ložiska bylo stanoveno CHLÚ Hrušky ( ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace RWE Transgas a.s. Praha. Dobývací prostory V k.ú. Kostice jsou evidovány následující dobývací prostory stanovené pro organizaci MND, a.s. Hodonín: DP Tvrdonice, ev.č. 4/0037 DP Hrušky, ev.č. 4/0036 Poddolovaná území, sesuvná území V řešeném území nejsou. Záplavová území, ochrana před povodněmi V k.ú Kostice bylo stanoveno záplavové území pro řeku Kyjovku ( č.j. JMK 6148/2004 OŽPZ-Hm). Navrhované změny, kromě dílčí změny 3.3 (návrh NV plochy vodní a vodohospodářské) se však záplavového území nedotýkají. 9. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ Některé rozvojové záměry kolidují se stávajícími přírodními a technickými limity využití území viz kapitola č. J). Zapracování uvedených záměrů do změny územního plánu bude možné pouze za podmínky respektování uvedených limitů, nebo za podmínky udělení výjimky od dotčených orgánů a organizací. Změna územního plánu se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy nových rozvojových lokalit a na vyřešení napojení na stávající technickou infrastrukturu. Popis navrhovaných změn: 10. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S OHLEDEM NA OBNOVU A ROZVOJ SÍDELNÍ STRUKTURY A POLOHU OBCE V ROZVOJOVÉ OBLASTI NEBO ROZVOJOVÉ OSE Změna 3.1 Požadovaná změna: Umístění: Stávající stav: Návrh OT - plochy pro tělovýchovu a sport (včetně návrhu podmínek využití ploch) k.ú. Kostice, v severozápadní části obce, u hřiště zemědělská půda ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 9

10 Územní plán: orná půda Limity využití území: bezpečnostní pásmo VTL plynovodu Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č CHLÚ Hodonín Břeclav Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 CHLÚ Tvrdonice ( ) Podzemní zásobník plynu PZP Hrušky ev.č.ložiska CHLÚ Hrušky ( ) DP Hrušky, ev.č. 4/0036 Doprava, tech. vybavení: plocha bude obsluhována ze stávající místní komunikace. Plocha leží mimo zastavěné území obce. Změna 3.2 Požadovaná změna: Návrh VS - plochy výroby a skladování Umístění: k.ú. Kostice, jihozápadně od obce u dálnice Stávající stav: zemědělská půda Územní plán: orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo - dálnice 100 m Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č CHLÚ Hodonín Břeclav Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 CHLÚ Tvrdonice ( ) Podzemní zásobník plynu PZP Hrušky ev.č.ložiska CHLÚ Hrušky ( ) DP Hrušky, ev.č. 4/0036 Doprava, tech. vybavení: Plocha bude obsluhována ze stávající místní komunikace, bude nutné dobudovat sítě technického vybavení. Plocha leží mimo zastavěné území obce. Změna 3.3 Požadovaná změna: Návrh NV - plochy vodní a vodohospodářské (včetně návrhu podmínek využití ploch) Umístění: k.ú. Kostice, východní okraj obce Stávající stav: zemědělská půda, ostatní plocha Územní plán: louky a pastviny Limity využití území: Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č okrajově CHLÚ Hodonín Břeclav - okrajově Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 - okrajově CHLÚ Tvrdonice ( ) - okrajově DP Hrušky, ev.č. 4/ okrajově Doprava, tech. vybavení: - Plocha leží mimo zastavěné území obce. Změna 3.4 Požadovaná změna: Návrh BR - plochy bydlení v rodinných domech Umístění: k.ú. Kostice, v severozápadní části obce, u hřiště Stávající stav: zahrada Územní plán: zahrady příslušející k plochám bydlení Limity využití území: Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č CHLÚ Hodonín Břeclav ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 10

11 Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 CHLÚ Tvrdonice ( ) Podzemní zásobník plynu PZP Hrušky ev.č.ložiska CHLÚ Hrušky ( ) DP Hrušky, ev.č. 4/0036 Doprava, tech. vybavení: Plocha bude obsluhována ze stávající místní komunikace, sítě technického vybavení jsou v místě. Plocha leží v zastavěném území obce. Změna 3.5 Požadovaná změna: Návrh SS - plochy smíšené - vinné sklepy a rekreace (včetně rozšíření komunikace a veřejného prostranství mezi plochami vinných sklepů a návrhu podmínek využití ploch) Umístění: k.ú. Kostice, na jižním okraji obce Stávající stav: zemědělská půda Územní plán: orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo - dálnice 100 m Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č CHLÚ Hodonín Břeclav Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 CHLÚ Tvrdonice ( ) Doprava, tech. vybavení: Změna č.3 ÚPN SÚ bude řešit dopravní zpřístupnění rozvojové lokality (nápojná místa) směr přivedení el. energie a dalších sítí technického vybavení (vodovod, kanalizace). Dočasně se zásobování vodou a odkanalizování předpokládá individuálně. Plocha leží mimo zastavěné území obce. Změna 3.6 Požadovaná změna: Návrh VS - plochy výroby a skladování Umístění: k.ú. Kostice, západně od obce Stávající stav: zemědělská půda Územní plán: orná půda Limity využití území: silniční ochranné pásmo okrajově, OP elektrického vedení VN OP elektrického vedení VN bude při umisťování objektů respektováno Výhradní ložisko lignitu Hodonín - Břeclav ev.č CHLÚ Hodonín Břeclav Výhradní ložisko ropy a hořlavého zemního plynu Hrušky - ev.č.ložiska /2 CHLÚ Tvrdonice ( ) Podzemní zásobník plynu PZP Hrušky ev.č.ložiska CHLÚ Hrušky ( ) DP Hrušky, ev.č. 4/0036 Doprava, tech. vybavení: plocha bude obsluhována ze stávající silnice III/4245 Břeclav-Kostice. Plocha leží mimo současně zastavěné území obce. Změna 3.7 Požadovaná změna: Návrh DS ploch silniční dopravy (silniční obchvat I/55 Břeclavi) Umístění: k.ú. Kostice, na západním okraji katastrálního území Stávající stav: zemědělská půda Územní plán: orná půda Plocha leží mimo současně zastavěné území obce. ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 11

12 Struktura funkčních ploch bude převzata z původního územního plánu. Jako podklad bude sloužit schválený územní plán obce Kostice po změnách č. 1 a 2. Žádné požadavky. Žádné požadavky. 11. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ 12. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM 13. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST Případné požadavky mohou být uplatněny dotčeným orgánem v průběhu projednání zadání změny územního plánu. Žádné požadavky. 14. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT 15. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Změna č. 3 ÚPN SÚ Kostice bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Změna územního plánu nebude řešit celé katastrální území, ale pouze území samotných změn a jejich nejbližší okolí. Zpracování konceptu změny č.3 územního plánu SÚ Kostice se nepředpokládá. Jednotlivé výkresy budou obsahovat územní plán obce Kostice po změně č. 3, tj. včetně změn č. 1 a 2. Obsah změny územního plánu: A. Návrh změny ÚPN SÚ (ve dvou vyhotoveních) A.1 Textová a tabulková část změny č.3 ÚPN SÚ Kostice ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 12

13 A.2 Grafická část I.01 Výkres základního členění území 1 : I.02 Hlavní výkres plocha změny : I.02 Hlavní výkres plochy změn : I.03 Vodní hospodářství 1 : I.04 Energetika a spoje 1 : I.05 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : B. Odůvodnění změny ÚPN SÚ B.1 Textová část B.2 Grafická část II.01 Koordinační výkres 1 : II.02 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : C. Čistopis změny ÚPN SÚ (doplnění do 4 vyhotovení) Rozsah stejný jako u Návrhu změny územního plánu a Odůvodnění změny územního plánu, doplněný o registrační list. ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU: dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Velikost jednotlivých výkresů (listů) bude dohodnuta v průběhu prací. Dále bude územní plán objednateli předán též v digitální formě ve formátu *.pdf (textová část), *.pdf (tabulková část), a *.DGN (v MicroStation). ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 13

14 RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL označení změny převažující druh pozemků BPEJ třída přednosti ochrany pravděpodobný rozsah záboru zemědělských pozemků [v ha] Poznámky ZÁBORY ZPF V k.ú. KOSTICE 3.1 orná půda II 0,37 sport celkem 0, ovocný sad IV 1, III 0,29 výroba a skladování celkem 2, orná půda nezjištěno nezjištěno 9,85 vodní plocha celkem 9, zahrada II 0,15 bydlení celkem 0,15 orná půda, vinice III 1, IV 1, IV 2,00 vinné sklepy a rekreace celkem 4, orná půda II 2,20 výroba a skladování celkem 2, orná půda nezj. nezj. 0,80 silniční doprava celkem 0,80 CELKEM (ha) 20,43 mimo ZÚ mimo ZÚ mimo ZÚ v ZÚ mimo ZÚ mimo ZÚ mimo ZÚ Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje. ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kostice Strana: 14

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE

Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE Změna č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ DUNAJOVICE návrh ZADÁNÍ září 2014 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Zadání územního plánu Týnec Návrh

Zadání územního plánu Týnec Návrh Zadání územního plánu Týnec Návrh Objednatel : Obec Týnec, Týnec čp. 69, 340 21 Janovice nad Úhlavou Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení pořizovatelem Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ ZADÁNÍ ÚZEMÍHO PLÁNU SMOLNÉ PECE Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/U673/11/Bo-326.1 Karlovy Vary,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných záborů ZPF, IIc) OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH ODŮVODNĚNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění 4. změny územního plánu Grafická část odůvodnění 4. změny územního plánu: IIa) koordinační výkres IIb) výkres širších vztahů výkres předpokládaných

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. územního plánu. HRUŠKY okr. Břeclav LISTOPAD 2013

NÁVRH ZADÁNÍ. územního plánu. HRUŠKY okr. Břeclav LISTOPAD 2013 NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu HRUŠKY okr. Břeclav LISTOPAD 2013 Pořizovatel územního plánu: Objednatel: Schvalující orgán: Zpracovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Jedovnice

NÁVRH ZADÁNÍ. Územního plánu Jedovnice NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Jedovnice V Blansku dne 10.02.2010 Zpracoval: Úřad územního plánování - Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., v platném

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více