ÚVODNÍ USTANOVENÍ. TNŽ Účinnost od Technická norma železnic Schválena dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ USTANOVENÍ. TNŽ 73 6390 Účinnost od 1. 7. 1994. Technická norma železnic Schválena dne 22. 4. 1994"

Transkript

1 Technická norma železnic Schválena dne GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČESKÝCH DRAH NÁPISY NÁZVŮ ŽELEZNIČNÍCH STANIC A ZASTÁVEK TNŽ Účelem této normy je postupné zavedení jednotného způsobu úpravy a umisťování nápisů názvů železničních stanic a zastávek provozovaných ČD, včetně podnikového symbolu, zajištění viditelnosti a čitelnosti těchto označení a nápisů. *) Norma určuje: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) požadavky na technickou a výtvarnou úpravu nápisů, b) typy, barvu a velikost písmen nápisů c) způsoby psaní nápisů a požadavky na intenzitu jejich osvětlení d) zásady pro umisťování nápisů Rozsah platnosti normy: Tato norma má platnost pro ČD při označování železničních stanic a zastávek nápisem jejich názvu, a to při rekonstrukcích a výstavbě objektů, jenž musí být takto označeny. Nevztahuje se na orientační a informační nápisy v železničních objektech. Přechodná ustanovení a) stávající nápisy lze ponechat v užívání až do odvolání nebo skončení jejich životnosti. b) Při provedení rekonstrukce nápisů dle této normy je třeba odstranit původní nápisy stejného druhu. Platné nápisy vymodelované plasticky ve vnější omítce, nebo jinak architektonicky výtvarně řešené, např. psané nápisy na štítech budov, je možno na budově ponechat a postupně poškozené nápisy opravit. O tomto postupu rozhodne investor. U budov památkově chráněných je třeba respektovat příslušné právní předpisy o památkové péči a čl této normy. Na nových vnějších omítkách se již plastické nápisy neprovádí. c) Nápisy psané přímo na vnější omítce, pokud je nelze celé zakrýt novým nápisem, je třeba překrýt nátěrem v barvě vnější omítky. *) místo nápisy názvů železničních stanic a zastávek se dále uvádí zkráceně nápisy Nahrazuje ON z Účinnost od

2 ČÁST DRUHÁ NÁZVOSLOVÍ 1.1 Železniční stanice a) z hlediska organizačního: základní organizační útvar pro železniční dopravní a přepravní provoz b) z hlediska dopravního a přepravního provozu: dopravna s kolejištěm umožňujícím křižování a předjíždění vlaků, přepravu cestujících, zavazadel, spěšnin a nákladu; při větším kolejovém vybavení i rozřaďování a sestavování souprav vozidel. 1.2 Železniční stanice mimořádného významu stanice důležitá dopravně nebo přepravně, tzn. stanice ve střediscích cestovního ruchu, stanice přechodové, lázeňské, rekreační a stanice v administrativně hospodářských střediscích. Pro potřeby této normy je určuje investor. 1.3 Železniční zastávka místo na širé trati bez kolejového rozvětvení sloužící k přepravě cestujících popř. i k omezené přepravě zavazadel a spěšnin. 1.4 Staniční budova budova určená pro železniční provoz; je obvykle vybavena místností pro dopravní i přepravní provoz a ostatními místnostmi sloužícími pro odbavení a pobyt cestujících, případně i pro jiné účely. 1.5 Budova zastávky pozemní objekt na železniční zastávce. 1.6 Přednádraží plocha před staniční budovou směrem k veřejné komunikaci, která slouží přístupu cestujících ke staniční budově a rozptylu cestujících (přestupu na prostředky městské hromadné dopravy, odstavení soukromých vozidel, stanoviště taxi apod.). 1.7 Čelní strana staniční budovy ke kolejišti nejbližší, s ním rovnoběžná nebo souběžná, obvodová stěna této budovy, viditelná z tohoto kolejiště. 1.8 Boční strana staniční budovy obvodová stěna, jiná než čelní nebo zadní, této budovy, obvykle kolmá ke kolejišti, z něj viditelná. 1.9 Zadní strana staniční budovy s čelní stranou budovy souběžná vnější obvodová stěna, nejbližší k přednádraží Nápis v základním provedení tabule v nereflexivní úpravě z ocelového nebo hliníkového plechu, skelného laminátu nebo jiných materiálů vykazujících požadované vlastnosti Prosvětlený nápis nápis s vnitřním světelným zdrojem prosvětlujícím čelní stěnu tabule Přisvětlený nápis nápis v základním provedení osvětlený vlastním světelným zdrojem Osvětlený nápis nápis osvětlený dopadajícím světlem, určeným pro osvětlení příslušného železničního prostranství (ČSN ) Kolorita usanční normalizovaný zrakový počinek charakterizující barevné vlastnosti předmětů (nátěrů); tuto veličinu je možno jednoznačně určit fyzikálními postupy. Je fyzikálně určena spektrálním složením záření zdroje předmět (nátěr) osvětlujícího a spektrální odrazností předmětu (nátěru), která má za následek změnu spektrálního složení záření předmětem (nátěrem) odraženého i změnu intenzity záření. Kolorita se stanoví při normalizovaném osvětlení a hodnoty získané objektivním měřením jsou pomocí trichromatických činitelů x, y, z, převáděny na zrakové počitky usančního mezinárodně normalizovaného pozorovatele. 2

3 1.15 Trichromatická soustava CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování) měrná soustava, jíž se nejčastěji vyjadřuje kolorita Kolorimetrický trojúhelník CIE = x, y, neboli souřadnicový diagram MKO geometrické znázornění chromaticky v souřadném systému x, y. Je to řez kolorimetrickým prostorem CIE XYZ; křivka představuje zobrazení čistých spektrálních chromacit, spojnice jejich bodů chromacit purpurových. 3

4 ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNÉ 2.1 Nápisy názvů stanic a zastávek včetně podnikového symbolu jsou součástí informační soustavy a doplňují jednotnou orientaci cestujících a železničního vlakového personálu. 2.2 Účelem označování stanic a zastávek je usnadnit orientaci osob ve vlaku o místě, kde se vlak nachází resp. do kterého přijíždí. 2.3 Technická výtvarná úprava nápisů a jejich umístění musí být jednotné, aby orientace cestujících byla snadná a rychlá. 2.4 Nápisy musí být umisťovány v souladu s estetickými požadavky architektury budov a musí být trvale viditelné a čitelné ve dne i v noci. Nesmí být zakrývány jinými informacemi, reklamou, výzdobou nebo zelení. Způsob jejich údržby a čištění je určen v projektové a uživatelské dokumentaci. 2.5 Přisvětlení nebo osvětlení nápisů nesmí mít rušivý vliv na zřetelný vjem a jednoznačnost návěstí používaných v železničním dopravním provozu. 4

5 ČÁST ČTVRTÁ TECHNICKÉ POŽADAVKY Kapitola I Umisťování nápisu 3.1 Železniční zastávky musí být označeny nápisy. Nápisy se umisťují na budově zastávky a na okraji nástupiště, vzdálenějším od koleje. Nápisy musí být rozmístěny v takové vzájemné vzdálenosti a pootočené k ose koleje, aby označení bylo viditelné z vlaku po celé délce nástupiště. Nápisy nemusí být prosvětlené, ale musí být situovány podle místních podmínek tak, aby byly osvětlené. Nápis může být i oboustranný, aby byl viditelný i od přístupové cesty. Ve výjimečných případech, kdy není možné nápis osvětlit, umístí se přibližně naproti vozům obvykle zastavujících osobních vlaků. 3.2 Železniční stanice se staniční budovou s přístřeškem nebo bez přístřešku či zastřešeného nástupiště u budovy musí být označeny nápisy názvu stanice na budově ze čtyř stran. Nápis na čelní straně budovy musí být prosvětlený nebo přisvětlený. Nápisy na zbývajících stranách staniční budovy musí být alespoň přisvětlené. Prosvětlený nápis na čelní straně lze umístit nad vnější okapovou hranou (římsu) přístřešku. Výšku umístění nápisu nutno určit s ohledem na viditelnost nápisu z vlaku a na odstupu budovy od kolejiště a od přístupové cesty z přednádraží s přihlédnutím k požadavku čl a Železniční stanice se staniční budovou a ostrovním nástupištěm nebo zastřešeným nástupištěm u budovy musí být označena ze všech čtyř stran. Nápisy musí být prosvětlené. Výšku umístění nápisu nutno určovat s ohledem na viditelnost nápisu z vlaku a na vzdálenost budovy od kolejiště a od přístupové cesty z přednádraží s přihlédnutím k požadavku čl. 2.5 a Ostrovní nástupiště zastřešené nebo nezastřešené musí být označeno názvem stanice. Oboustranné prosvětlené nápisy se umístí na obou jeho koncích a pod přístřeškem. Nápisy na koncích nástupiště musí být umístěny kolmo na směr koleje. Oboustranné prosvětlené nápisy pod přístřeškem musí být rozmístěny v takové vzájemné vzdálenosti, aby označení bylo viditelné z vlaku po celé délce nástupiště. Je-li nástupiště bez přístřešku, oboustranné prosvětlené nápisy musí být rozmístěny v takové vzdálenosti, aby označení bylo viditelné z vlaku po celé délce nástupiště. Je-li zastřešené nástupiště u budovy, označí se rovněž nápisem oba jeho konce. Pokud některý z nápisů, např. pro okolní zástavbu, by nebyl pro cestující viditelný, neprovede se. 3.4 Staniční budovy železničních stanic mimořádného významu a budovy památkově chráněné mohou mít odlišnosti od této normy ve velikosti nápisu a jeho technicko výtvarné úpravě podle architektonicky výtvarného požadavku, schváleného investorem. pro tyto stanice nejsou závazná ustanovení článků 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.10., 4.11., 5.2., 5.3., této normy. 3.5 Železniční stanice na obou jejich zhlavích musí být označeny názvem stanice. Nápis se umisťuje na budovu stavědla, výhybkářského stanoviště nebo na jinou budovu na zhlaví či na samostatnou konstrukci. Nápisy umístěné na budovách musí být prosvětlené. Nápisy umístěné na samostatné konstrukci musí být alespoň osvětlené. 5

6 Kapitola II Psaní nápisu 4.1 Názvy železničních stanic jsou obsaženy v Seznamu železničních stanic (TR 6). Pod pojmem železniční stanice se rozumí též zastávky. 4.2 Zkratky v názvu stanice lze používat jen ty, které jsou v Seznamu železničních stanic (TR 6). 4.3 Písmena musí být v barvě bílé, podkladová barva tabule musí být modrá. Podnikový symbol ČD musí být v barvě modré na bílém podkladě. Barevné odstíny musí vyhovovat článkům 7.8. a 7.9. této normy. 4.4 Nápisy musí být celé napsány na jedné ploše tabule, se zachováním významových vazeb a s nečleněnými (nedělenými) slovy. 4.5 Nápisy je třeba psát především jako jednořádkové s písmeny základního provedení. Vyskytuje-li se v názvu stanice bližší určení místa (např. pod Bezdězem, nad Svitavou, ve Slezsku) nebo doplňující slova blíže určující stanici (např. město, zastávka, předměstí, místní nádraží, hlavní nádraží, horní nádraží, obec, městys, koupaliště, údolí), je možné tato slova psát písmeny zmenšeného provedení, v případě potřeby i ve dvou řádcích. 4.6 Při psaní doplňujících názvů stanic ve dvou řádcích je vzdálenost mezi řádky 80 mm. 4.7 Nápis musí být umístěn do středu plochy tabule. Tabule musí mít 600 mm výšky. Vzdálenost nápisu od postranních okrajů tabule musí být minimálně 120 mm (vyjma diakritických znamének velké abecedy). Příklady nápisů jsou v příloze č Za názvem stanice nebo zastávky se nedělá tečka. 4.9 V nápisu se nesmí používat lomící čáry U nápisů na staničních budovách v pohraničních přechodových stanicích a nápisů umístěných do přednádraží nebo směrem k přístupové cestě je nápis doplněn o podnikový symbol umístěný před název stanice Návrh nápisu se vyhotoví pomocí osobního počítače vhodným kreslícím programem Odpovědnost za správné označení u provozovaných budov má správce budovy, u nových budov investor. Kapitola III Písmo nápisu 5.1 Písmena jsou druhu HELVETICA polotučná, malá a velká abeceda (viz příloha 2). 5.2 Písmena velké abecedy bez diakritických znamének v základním provedení jsou vysoká 360 mm, ve zmenšeném provedení jsou 140 mm. Výška písmen malé abecedy vyplývá z poměru k velikosti stanoveného typu písma. 5.3 Velikost podnikového symbolu je 100 % velikosti písmen velké abecedy základního provedení. 5.4 Psaní písmen velké a malé abecedy v názvu musí být podle Seznamu železničních stanic (TR 6). 6

7 Kapitola IV Osvětlování 6.1 Časový rozvrh osvětlování nápisu musí být uveden ve staničním řádu. Kapitola V Technická úprava nápisu 7.1 Tabule s nápisem musí být provedeny jedním z těchto způsobů: a) základní provedení v nereflexivní úpravě b) prosvětlované (s vnitřním světelným zdrojem) c) osvětlované vlastním vnějším světelným zdrojem. 7.2 Podkladové tabule nápisů v nereflexivní úpravě nebo tabule osvětlovaných nápisů jsou z ocelového nebo hliníkového plechu, skelného laminátu nebo jiných materiálů mající požadované vlastnosti. 7.3 Povrh tabulí musí být hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním vlivům. Předpokládaná minimální životnost podkladového materiálu musí být 10 let, povrchové úpravy 5 let. Životnost lepených spojů v případě upevnění písmen a znaků musí být minimálně 5 let. 7.4 Z technických důvodů může být tabule složena z několika částí. Spoje nesmí být patrné z obvyklé pozorovací vzdálenosti. 7.5 Tabule s nápisem nemá orámování. Je-li z konstrukčních důvodů orámování u krabic s prosvětleným nápisem nutné, smí být maximálně šířky 25 mm. 7.6 Barva tabulí s názvem stanic se určuje vymezením tolerancí v kolorimetrické soustavě CIE 1931 a činitelem jasu (výjimkou je procházející světlo prosvětlovaných tabulí, kde se používá relativního jasu) pro osvětlování normalizovaným světlem D 65 pro geometrii 45/ U jednotlivých barev se užívá poměr jasu nejtemnějšího místa k jasu nejjasnějšího místa nejvýše 1 : 2, u prosvětlovaných tabulí a přisvětlovaných tabulí s vlastním vnějším světelným zdrojem nejvýše 1 : Pigmentové barvy Kolority (tj. chromatičnost a jasy) pigmentových barev jsou uvedeny v příloze č. 4 v tab. 1, trichromatické souřadnice rohů tolerančních oblastí chromatičnosti jsou uvedeny v tab. 2. Tyto oblasti jsou znázorněny v kolorimetrickém trojúhelníku CIE v příloze č. 3. Na tabulích se používá barva bílá mat. č a barva modrá č dle ČSN (bílá 9010 a modrá 5010 dle RAL). 7.9 Prosvětlované tabule Kolority (tj. chromatičnost a jasy) prosvětlovaných tabulí, pokud tabule nejsou osvětlovány procházejícím světlem, jsou uvedeny v příloze č. 4, tab. 3. Pokud jsou osvětlovány procházejícím světlem, jsou uvedeny v tab. 4. Trichromatické souřadnice rohů tolerančních oblastí chromatičností jsou uvedeny v tab. 5, tyto oblasti jsou znázorněny v kolorimetrickém trojúhelníku CIE v příloze č Ke konstrukci budov se tabule musí připevnit bezpečným způsobem. Tam, kde není možnost připevnit tabule na budovu, osadí se na sloupky, rámové konstrukce, konzoly apod. Nosné prvky se z hlediska použitého materiálu navrhují podle příslušných ČSN Tabule musí být upevněny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jejich deformaci, mechanickému kmitání, posunutí, pootočení apod. Nejmenší výška spodní hrany 7

8 tabulí nad okolním terénem je dovolena 2,5 m. Nejmenší podjezdná výška (kde je předpoklad podjezdu motorových čistících nebo zavazadlových plošinových vozíků) je 2,7 m. Umístění a upevnění tabulí musí vyhovovat bezpečnosti cestujících, práce a provozu. Nesmí zasahovat do průjezdného průřezu Sloupky a nosné konstrukce musí být opatřeny ochranným nátěrem v odstínu, který nenarušuje vzhled nápisu, není-li stanoveno jinak Barva krabic pro prosvětlované nápisy a jejich nosná konstrukce musí být volena úměrně k barvě vnější omítky či konstrukci nástupištního přístřešku V železničních stanicích musí být elektrická instalace tabulí s nápisy provedena na samostatný okruh s ovládáním Navrhovaná elektrická instalace a údržba elektrických zařízení musí odpovídat platným normám a příslušným předpisům pro elektroinstalaci a údržbu. Provedení elektrické instalace nesmí rušit estetický vzhled nápisu Tabule s nápisem ve všech provedeních se vyrábějí podle schválené dokumentace GŘ ČD. Kapitola VI Zkoušení 8.1 Zkouškami se ověřuje, zda tabule nebo jednotlivé části vyhovují ustanovením této normy a technickým podmínkám schváleným objednatelem. 8.2 Rozsah a četnost zkoušek musí být předem sjednána. A. POPIS ZKOUŠEK 8.3 Všechny postupy a podmínky při měření kolority a světelně technických vlastností barev musí odpovídat ČSN Vnější vzhled nových nápisů se kontroluje vizuálně. 8.5 Barevné odstíny se kontrolují u typového vzorku měřením, u hromadně vyráběných tabulí vizuálním srovnáním barevných odstínů s typovým vzorkem. Při měření musí odstín barvy odpovídat požadavkům, uvedeným v čl. 7.8 a Rozložení jasu na nápisové tabuli se kontroluje světelně technickým měřením hodnoty měrného součinitele svítivosti nebo součinitele jasu vždy tří míst jedné barvy o kruhové ploše 30 mm při zakrytí zbylé části tabule. 8.7 Zkouška odolnosti proti teplotám spočívá ve zjišťování odolnosti tabulí s nápisy proti mrazu a proti vysokým teplotám. Odolnost proti mrazu se zkouší v mrazící komoře při teplotě 30 C (±2 C) po dobu 3 hodin. Odolnost proti teplu se zkouší při teplotě +65 C (±2 C) po dobu 12 hodin. Tyto cykly se opakují desetkrát. Povrch tabulí nesmí vykazovat žádné puchýřky nebo praskliny. 8.8 Ochranné účinnosti nátěru na ocelovém podkladovém materiálu se zkoušejí podle ČSN Odolnost proti povětrnosti se zkouší 10 dní podle ČSN a 21 dní podle ČSN Viditelnost tabulí s vnitřním nebo vnějším přisvětlením se zkouší za normálních povětrnostních podmínek vizuálně v denní a noční době. Při denním pozorování tabule musí mít vypnutý vlastní zdroj světla. Tabule s písmeny základní velikosti musí být čitelná ze vzdálenosti minimálně 100 metrů. 8

9 8.11 Elektrická instalace tabule musí být zkoušena podle platných norem a předpisů pro elektrická zařízení Rozměry tabulí a písma se kontroluje dle schválených technických podmínek. Kapitola VII Kontrola a údržba 9.1 Kontrolu, technickou údržbu nápisů, včetně obnovy a čištění nátěrů zajišťuje správce objektu. 9.2 Není dovoleno ponechat v užívání nápisy, jejichž čitelnost je jakkoliv omezena (např. vybledlé nebo smyté písmo, oprýskaná barva, zkorodované tabule). 9

10 ČÁST PÁTA DODATEK Související normy ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN TNŽ TNŽ TNŽ Měření barev Dopravní značky na pozemních komunikacích Osvětlování železničních prostranství Plasty. Přirozené a umělé stárnutí plastů Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů Stanovení odolnosti nátěrů v atmosférických podmínkách laboratorními zkouškami Zkouška v atmosféře s kondenzací vlhkosti a s obsahem SO 2 a v solné mlze Navrhování ocelových konstrukcí Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD Nástupiště na tratích celostátních drah Názvosloví služebního odvětví železniční dopravy a přepravy Dopravní provoz Související předpisy a směrnice Typizační směrnice FMD Informační systém veřejné části výpravních budov TR 6 Seznam železničních stanic Změny proti předcházejícímu vydání V souladu s doporučením UIC a ideou Typizační směrnice informačního systému veřejné části staničních budov došlo v této normě oproti předchozímu vydání ke změně: a) barevného odstínu tabule a písma b) typu písma c) velikosti písma d) umístění nápisu na tabuli Norma oproti předchozí náročněji určuje požadavky na rozmístění nápisů na zastávkách a prosvětlení či přisvětlení nápisů v železničních stanicích. Norma řeší situaci při umisťování nápisů na neosvětlených zastávkách. Požaduje označení železniční stanice směrem k přístupové cestě. Stanoví umístění podnikového symbolu před nápis ve vyjmenovaných případech. S přihlédnutím k ČSN Dopravní značky na pozemních komunikacích je rozšířena tato norma o možnost provedení přisvětlených nápisů, určení požadavků na koloritu a jasu prosvětlených nápisů včetně požadavku na zkoušení nápisů. 10

11 Příloha 1 k TNŽ Účinnost od PŘÍLOHY 11

12 Příloha 1 k TNŽ Účinnost od

13 Příloha 1 k TNŽ Účinnost od

14 Příloha 1 k TNŽ Účinnost od

15 Příloha 2 k TNŽ Účinnost od Měřítko 1 : 20 15

16 Příloha 3 k TNŽ Účinnost od KOLORIMETRICKÝ TROJÚHELNÍK Toleranční oblasti specifikované v tab. č. 2 a 5. Čárkovaná čára označuje bílou oblast pro noční funkci prosvětlovaných nápisů. 16

17 Příloha 4 k TNŽ Účinnost od Tab. 1 Kolority pigmentových barev Barva Hranice vůči barvě Rovnice mezních přímek činitel jasu hodnoty modrá zelená bílé purpurové y = 0, ,675x y = 0,700 2,30x y = 1,65 x 0,187 nejmenší 0,05 největší bílá purpurové modré zelené žluté y = 0,010 + x y = 0,610 x y = 0,030 + x y = 0,710 x 0,75 Tab. 2. Trichromatické souřadnice rohů tolerančních oblastí chromatičnosti Barva modrá x y x y x y x y 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 bílá 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 Tab. 3 Kolority prosvětlovaných značek (Denní podmínky) Barva Hranice vůči barvě Rovnice mezních přímek činitel jasu hodnoty modrá zelená bílé purpurové y = 0, ,675x y = 0,700 2,30x y = 1,65 x 0,187 nejmenší 0,05 největší bílá purpurové modré zelené žluté y = 0,010 + x y = 0,610 x y = 0,030 + x y = 0,710 x 0,75 Tab. 4 Kolority prosvětlovaných nápisů (Noční podmínky) Barva Hranice vůči barvě Rovnice mezních přímek činitel jasu hodnoty modrá zelená bílé purpurové y = 0, ,675x y = 0,700 2,30x y = 1,65 x 0,187 nejmenší největší 3 20 bílá purpurové modré zelené žluté y = 0, ,462x y = 0,285 y = 0, ,640x y = 0,440 17

18 Příloha 4 k TNŽ Účinnost od Tab. 5 Trichromatické souřadnice rohů tolerančních oblastí chromatičnosti (pro denní i noční podmínky) Barva modrá Doba *) x y x y x y x y D/N 0,078 0,171 0,196 0,250 0,225 0,184 0,137 0,038 bílá D 0,350 0,360 0,300 0,310 0,290 0,320 0,340 0,370 bílá N 0,440 0,382 0,285 0,264 0,285 0,332 0,440 0,432 *) D denní podmínky N noční podmínky 18

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet

Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet 28.2.2013 Pol Popis položky Rozměry (š x hl x v) Popis MJ Počet DENNÍ VZHLED REKLAMNÍHO NÁPISU 900 DÁLKOVÉ OZNAČENÍ STANICE SAMOSTANÝMI PÍSMENY (DLE FIREMNÍHO MANUÁLU A.S., ČÁST A1 VNĚJŠÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM)

Více

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny.

Výkaz výměr. Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Kč. Uchazeč je povinen zajistit ekologickou likvidaci odstraněné podlahové krytiny. Výkaz výměr Příloha č. 3 Výkaz výměr Místnost č. S 13: Úkon Rozměr / Počet Požadavky zadavatele Cena v Kč bez DPH Výše DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH Odstranění stávající podlahové krytiny, včetně ekologické

Více

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů a úprava výkresových listů Formáty výkresů Rozměry výkresových listů a předtisků pro všechny druhy technických výkresů používaných ve všech oblastech průmyslu a ve stavebnictví předepisuje

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s.

CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. CENÍK REKLAMNÍCH SLUŽEB DPmML, a.s. platný od 1. května 2015 NABÍZÍME PROVOZOVÁNÍ: reklamních letáků ve vnitřním prostoru vozidel MHD (formátu A4, A3) reklamní fólie QUEEN SIZE doporučený formát o rozměrech

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ NORMY A TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky

Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Příprava a hodnocení projektů ve veřejném osvětlení Ing. Petr Žák, Ph.D., Ateliér světelné techniky Základní údaje o veřejném osvětlení v ČR Údržba a správa Bezpečnost osob, dopravy a majetku Energie Soustava

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ BRNO Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ

PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ A. PŘÍSTŘEŠKY PRO KONTEJNERY ULICE CHEMIKŮ, POLABINY,PARDUBICE II. KRAJ PARDUBICKÝ PROJEKT PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II. CHEMIKŮ

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Manuál orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci

Manuál orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci Manuál orientačního systému Univerzity Palackého v Olomouci DESIGN: VĚRA MAREŠOVÁ 2014 Obsah 1 před vstupem.... 4 11 označení univerzity... 5 111 plexi deska středový logotyp vizualizace... 6 111 plexi

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Informace o výrobku. www.polycasa.com

Informace o výrobku. www.polycasa.com Informace o výrobku www.polycasa.com CAST VISION POLYCASA CAST VISION JSOU DESKY URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO PROJEKCI PŘI AUDIOVIZUÁLNÍCH PREZENTACÍCH. Ve světě rychle se měnících obrazů a informací je pro vaše

Více

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí

Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí Požadavky na osvětlování denním osvětlením v pracovním (a komunálním) prostředí doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. ČVUT Praha fakulta stavební ooakanka@centrum.cz Normy na denní osvětlení ČSN 730580-1 Denní osvětlení

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby

Rozsah orientačního systému I.l Pamětní bronzová deska o financování stavby B. Orientační systém B.1 Stručný popis provozu Novostavba objektu šestitřídní mateřské školky je vhodně situována v areálu mateřských školek, který je vymezen Chodovickou ulicí na okraji školního areálu

Více

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE

SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE SVĚTELNÉ INFORMAČNÍ TABULE Světelné tabule Securit nabízí možnost výrazné a atraktivní prezentace, která zaujme kolemjdoucí. Jsou vhodné do venkovních prostor, odolné povětrnostním podmínkám. V případě

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Něco málo z historie. Model BTTB

Něco málo z historie. Model BTTB Nemálo modelářů velikosti středu vlastní atraktivní patrovou jednotku Berlin TT Bahn (datum uvedení na trh zatím se mi nepodařilo zjistit), která však již dnešním nárokům moc nevyhovuje a tak si čas od

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě

Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? osobní dopravě. Úloha ná. dopravě Kultura cestování 21. století? Standard pro cestující v roce 2010? Úloha ná nádraž draží v moderní moderní osobní osobní dopravě dopravě 2007 (po uvedení do provozu)... Ani nová řešení nejsou vždy úspěšná...

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955,

informační tabule Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, Urbania, s.r.o., provozovna: ul. Syrovická, 664 44 Ořechov, tel.: 547 217 955, e-mail: lavičkyinfo@urbania.cz www.urbania.cz OBSAH - beata I-3 foca I-4 tubo I-5 ponávka I-6 bobrava I-7 mbz I-8 akát I-9

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více