Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol"

Transkript

1 Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol pro pouïití venku i uvnitfi Kvalita nátûru je dána jeho základem. Tato stará malífiská moudrost dnes platí víc neï kdykoli pfiedtím. Velké mnoïství dnes se vyskytujících stavebních hmot s velmi rozdíln mi vlastmostmi a neustále masivnûj í pûsobení vlivû Ïivotního prostfiedí v znam základního nátûru pro v sledn efekt celého nátûru jen zdûrazàují. Caparol proto nabízí irok sortiment penetraãních prostfiedkû. Ty odpovídají poïadavkûm podkladû a nejrûznûj ích materiálû, jeï dnes umoïàují hladké i plastické nátûry fasád i interiérû, strukturované nátûry a nátûry chránící dfievo. Na e informace popisuje nejãastûji se vyskytující podklady vnû i uvnitfi budov, vïdy s doporuãením toho podle na ich zku eností nejlep ího penetraãního prostfiedku pfied následujícími nátûry a povrchov mi úpravami disperzními a syntetick mi barvami a omítkami. Úãelem na í informace je pomoci odborníkovi nebo investorovi zvolit si v ãasto nepfiehledné nabídce ten správn prostfiedek.

2 Podklady a jejich pfiíprava - vnû a uvnitfi Venkovní plochy Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Minerální podklady, nové a staré omítky skupiny malt P II a P III a beton (K nátûrûm nenatfien ch omítek skupiny malt Pic pouïívejte zásadnû materiály Sylitol ãi AmphiSilan.) Pfiíprava Men í chybûjící místa doplàte jemn m fasádním tmelem Caparol. Vût í chybûjící místa aï do hloubky 20 cm opravte fasádním tmelem Capalith P. Hluboké díry, trhliny a uraïené rohy opravte maltou odpovídající pûvodnímu materiálu. Opravená místa dodateãnû opatfiete základním nátûrem. Nové omítky nechte podle roãní doby a teploty stát v klidu 2-4 t dny. Opravená místa musejí b t dobfie zatvrdlá a vyschlá. Zneãi tûné, drolící se a prá ící omítky oãistûte umytím, okartáãováním nebo otryskáním vodou pod tlakem. DodrÏujte zákonné pfiedpisy. Beton oãistûte tlakov m otryskáním nebo jinou vhodnou metodou. DodrÏujte zákonné pfiedpisy. Kfiídující a barvící povrchy oãistûte otryskáním tlakovou vodou (dodrïujte zákonné pfiedpisy), nebo je umyjte ãi okartáãujte. Základní nátûry Vnitfiní plochy Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na mírnû nasákav ch, resp. hladk ch plochách nátûru Capagrund. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na mírnû nasákav ch, resp. hladk ch plochách nátûru Capagrund. Na plochách, které byly oãi tûny omytím nebo okartáãováním, nebo které silnû nasákají, pouïijte Dupa-Grund. Pfiíprava Vût í chybûjící plochy vyspravte minerální omítkou stejného druhu a struktury, nechte schnout 2-4 t dny. Malá vypadlá a chybûjící místa vyspravte tmelem Caparol Akkord. Nové omítky nechte podle roãní doby a teploty stát v klidu 2-4 t dny. Opravená místa musejí b t dobfie zatvrdlá a vyschlá. Neãistoty odstraàte umytím nebo okartáãováním. Odluãovací prostfiedky beze zbytku umyjte vodou s pfiísadou smáãedel. Prá ící a drolivé látky odstraàte. Stírající se povrchy oãistûte kartáãem nebo umytím. Základní nátûry Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol. Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol. Není tfieba základní nátûr. Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol.

3 Opr skan beton a obnaïenou v ztuïí Na opravy silnû po kozen ch betonov ch ploch s opr skan mi místy a obnaïenou v ztuïí doporuãujeme pouïívat v robky systému Disbocret. Neporu ené nátûry a vrstvy z pevnû drïících minerálních a silikátov ch barev K natírání pouïijte materiály Sylitol a AmphiSilan Popraskané plochy omítek a betonu Sanace popraskan ch omítek a betonu je z hlediska nátûrové techniky pfiíli sloïitá, takïe ji nelze v této informaci ve standardizované formû popsat. Dfievûné plochy Na kryjící a lazurující nátûry dfieva pouïívejte ekologicky etrné akrylové laky Capacryl, lazury Capacryl nebo barvy na dfievo Capadur. Technické poradenství: V této informaci nelze pojednat o v ech v praxi se vyskytujících podkladech a jejich úpravách z hlediska techniky natírání. Pokud jde o úpravu podkladû, které nejsou v této informaci obsaïeny, je nutno se obrátit na na e servisní pracovníky. Jsme kdykoli pfiipraveni Vás podrobnû a konkrétnû infornovat. Servis technického poradenství: âeské Budûjovice tel. (038) _ Na kryjící a lazurující nátûry dfieva pouïívejte ekologicky etrné akrylové laky Capacryl, lazury Capacryl nebo barvy na dfievo Capadur.

4 Podklady a jejich pfiíprava - uvnitfi Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Pfiíprava Vût í chybûjící místa doplàte minerální maltou stejné struktury a druhu, nechte 2-4 t dny schnout. Malá vypadlá a chybûjící místa zatmelte tmelem Caparol Akkord. Nenatfiené sádrové a hotové omítky skupiny omítek PIV a PV Sádrové omítky se speãen mi místy obruste a zbavte prachu. Sádrokartonové desky Sádrové desky Nenatfiené obklady stûn ze sklenûné tkaniny Obruste ostré ohranûní po pachtli. Mûkká místa se sádrov m tmelem napfied zpevnûte penetraãním prostfiedkem Caparol-Tiefgrund TB. Obruste ostré ohranûní po pachtli. Pfiekontrolovat adhezi. Volná místa dodateãnû pfiilepit. Základní nátûry pouïijte adhezicní prostfiedek Caparol- Haftgrund nebo Caparol pouïijte adhezivní prostfiedek Caparol- Haftgrund nebo Caparol Na nasákav ch deskách provést základní nátûr s Caparol Acryl-Hydrosol penetraãní prostfiedek Caparol Tiefgrund TB. nutno pouïít penetraãní prostfiedek na sklenûné tkaniny Capaver. Na obrou en ch plochách proveìte základní nátûr s penetraãním prostfiedkem Caparol Tiefgrund TB. Na deskách obsahujících ve vodû rozpustné, barvicí látky provést základní nátûr s filtraãním základem Caparol Filtergrund. Na silnû kompaktních, hladk ch deskách doporuãujeme adhezivní základní nátûr s Caparol- Haftgrund. Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Pfiíprava Vût í chybûjící místa doplàte minerální maltou stejné struktury a druhu, nechte 2-4 t dny schnout. Malá vypadlá a chybûjící místa zatmelte tmelem Caparol Akkord. Nenatfiené tapety z drsn ch vláken, tapety s plastick m vzorem a raïené tapety Dbát na dobré pfiilnutí. Volná místa dolepit. Nátûry z klihovek Umyjte beze zbytku. Nechte plochy dobfie proschnout. Lícové desky z tvrdé pûny Zkontrolovat, zda dobfie drïí. Pokud ne, pfiilepit. Tapety, které nedrïí dobfie Tapety beze zbytku odstranit. Um t zbytky lepidla a makulatury. Plochy nechat dobfie uschnout. Základní nátûry Základní nátûr není nutn pouïít penetraãní základovací prostfiedk Caparol Tiefgrund TB. Není nutn základní nátûr K natírání desek zneãi tûn ch nikotinem pouïívejte izolaãní barvy IsoDeck, Dupa-inn ã. 1 nebo DupaMatt. pouïít penetraãní základovací prostfiedk Caparol Tiefgrund TB.

5 Fasádní desky, nenatfiené Cihlové zdivo, lícové zdivo nenatfiené Lícové zdivo z vápennopískov ch tvárnic, nenatfiené Neporu ené nátûry z pigmentovan ch nátûrov ch hmot a disperzních barev Neporu ené nátûry na bázi syntetick ch pryskyfiic a intaktní spojité zateplovací systémy RovnûÏ oãistit, dbát zákonn ch pfiedpisû. V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. Venkovní pohledové zdivo z vápennopískov ch tvárnic by se mûlo podle infromace BFS ã. 2 Nátûry a impregnace na pohledovém zdivu z vápennopískov ch cihel natírat pouze silikátov mi nebo syntetick mi (na bázi silikonové prskyfiice) emulzními barvami. Doporuãujeme pouïívat k tomuto úãelu materiály Sylitol nebo AmphiSilan. Lesklé nátûry odstraàte mechanicky nebo chemicky. Zneãi tûné a drolící se staré nátûry odstraàte otryskáváním tlakovou vodou nebo jinou vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Staré omítky oãistûte vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Pfii ãi tûní namokro otryskávejte tlakem max. 60 bar. Pfied dal ím opracováním nechte plochy pofiádnû proschnout. Na deskách s tvrzen m povrchem pouïijte adhezivní základ Dupa-Haftgrund. Na zvûtral ch, drolících se a silnû nasákav ch deskách pouïijte Dupa-Grund. pouïijte Dupa-Grund. pouïijte Capagrund. Pokud není moïno plochy oãistit otryskáním vodou pod tlakem, proveìte základní nátûr s Capagrund, tfiedûn m cca 20 % lihu na pálení. pouïijte Capagrund. K nátûrûm spojit ch zateplovacích systémû pouïívejte v hradnû Amphibolin-W, AmphiSilan nebo AmphiSilan-W. Základní nátûr u volnû zabudovan ch desek vã. rubov ch stran a hran. _ V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. Lesklé nátûry odstraàte mechanicky nebo chemicky. OdstraÀte neãistoty. _ Základní nátûr není nutn. Základní nátûr není nutn. Základní nátûr není nutn. pouïijte adhezivnní prostfiedek Caparol- Haftgrund. Na matn ch, normálnû nasákav ch plochách není základní nátûr nutn. Základní nátûr není nutn. Na silnû namáhan ch plochách základujte adhezivním prostfiedkem Caparol-Haftgrund.

6 Poru ené nátûry z pigmentovan ch nátûrov ch hmot a disperzních barev Beze zbytku odstranit vhodnou metodou, napfi. mechanicky, nebo odmofiením a dodateãn m oãi tûním horkou vodou pod vysok m tlakem v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Pfii ãi tûní namorko nechat plochy pfied dal ím o etfiením dobfie proschnout. Poru ené nátûry a krycí vrstvy z minerálních a silikátov ch barev Beze zbytku odstranit obrou ením,. o krabáním, otryskáním namorko nebo jinou vhodnou metodou. Pfii ãi tûní namokro nechat plochy pfied dal ím natíráním dobfie proschnout. Plochy prosáklé solemi Ïeleza, spalinami, sazemi nebo nikotinem a plochy se zaschl mi skvrnami po vodû Usazeniny s obsahem solí Ïeleza, zneãi tûní spalinami a sazemi odstraàte vhodnou metodou, napfi. otryskáním namokro. Pfii ãi tûní naamokro nechte plochy pfied dal í úpravou pofiádnû proschnout. Soli Ïeleza, jeï pronikly do podkladu, nelze ãistit namokro. Plochy napadené mechem, fiasami nebo plísní OdstraÀte vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Promyjte Capatoxem. Pórobeton, nenatfien Na nátûrové hmoty pro pórobeton se kladou zv ené nároky, pokud jde o jejich adhezivní schopnost, odolnost vûãi povûtrnosti, roztaïnost a propustnost pro vodní páry a absorpci vody. Na slabû nasákav ch, resp. hladk ch plochách pouïít Capagrund. Na prá ících, droliv ch, nasákav ch plochách pouïít k základnímu nátûru Duipa-Grund. pouïijte Dupa-Grund. pouïijte DupaGrund. K natírání pouïívejte bezvodou fasádní barvu Duparol. Základní nátûr podle druhu a charakteru podkladu. K nátûru pouïívejte fungicidní a algicidní materiály Amphibolin-W, AmphiSilan-W, Duparol-W nebo Cap-elast Phase 2-W. Beze zbytku odstranit. Obrou ením nebo o krabáním beze zbytku odstranit a plochy zbavit prachu. Oãistûte vodou s pfiísadou ãisticího prostfiedku. PlíseÀ odstraàte kartáãem, o krábáním, oloupáním. Promyjte Capatoxem. _ Na slabû nasáka ch, hladk ch plochách pouïít adhezivní prostfiedek Caparol-Haftrgrubnd Na hrubû pórovit ch, droliv ch a nasákav ch plochách pouïít Caparol pouïijte penetraãní prostfiedek Caparol- Tiefgrund TB. (Pfii natírání ploch materiály Sylitol sledujte laskavû údaje na í technické informace ã. 195 a 295). Základní izolaãní nátûr s jemn m nebo hrub m filtraãním základem Caparol- Filtergrund. Usilnû zneãi tûn ch ploch pou- Ïijte k nátûru bezvodé izolaãní barvy Dupa-inn ã. 1 nebo DupaMatt. Sledujte laskavû technickou informaci ã. 385 a 386. Základní nátûr podle druhu a charakteru daného podkladu. K nátûru pouïijte fungicidní barvy Indeko-W nebo Malerit-W- Seznamte se s technick mi informacemi ã. 800 a 363. pouïijte Capaplex, zfiedûn vodou v pomûru 1:3.

7 Penetraãní prostfiedky Penetraãní prostfiedek Caparol-Tiefgrund TB Speciální základovací prostfiedek obsahující rozopou tûdla vhodn pro vnitfiní i vnûj í pouïití, slab zápach. Balení: 12 l Bezbarvû zasychající speciální penetraãní prostfiedek pro venkovní i vnitfiní plochy. Speciálnû na sádrové plochy. K penetrování a zpevàování star ch, na povrchu se drolících omítek, ploch s umyt my nebo mechanicky odstranûn mi star mi nátûry a podkladû zneãi tûn ch zbytky klihu. NepouÏívat na spojit ch zateplovacích systémech s polystyrenovou izolací a na omítkách s obsahem polystyrenu. Nezpracovávat v místnostech, kde se skladují nebo vyrábûjí potraviny. Za normálních okolností nefiedûn. Na droliv ch, pórovit ch omítkách naná et dvakrát namokro. Na slabû nasákav ch podkladech fiedit max. 20 % lakového benzínu. Základní nátûr nesmí tvofiit uzavfien, leskl film. Podle nasákavosti podkladu a stupnû zfiedûní ml/mm 2. Penetraãní základovací prostfiedek Caparol-Tiefgrund TB naná et vhodn mi prostfiedky na natírání. Naná ení stfiíkáním vhodn mi vakuov mi pfiístroji. NepouÏívat tlakové stfiíkací pfiístroje. Pracovní nástroje ihned po pouïití um t lakov m benzínem nebo ãistidlem na tûtce. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Upozornûní na rizika a bezpeãnostní doporuãení: Vznítiteln. Nesmí se dostat do rukou dûtem. Nádoby musejí b t uchovávány dobfie uzavfiené na chladném, dobfie vûtraném místû. Nikdy v blízkosti zdrojû hofiení - koufiení zakázáno. PouÏívat jen v dobfie vûtran ch prostorách. Nesmí pfiijít do kontaktu s oãima a pokoïkou. Pfii pouïítí stfiíkacích pfiístrojû nevdechovat rozpt lenou mlhu. Pfii nedostateãném vûtrání pouïít d chací pfiístroj. Nevypou tût do kanalizace ãi vodních tokû, ani do pûdy. BliÏ í údaje: Bezpeãnostní informace. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Obaly se zbytky odevzdávat u sbûrny star ch lakû nebo likvidovat podle klíã. ã. odpadu (Staré laky, staré barvy, neztvrdlé). Kód produktu pro barvy a laky: M-GF 03. Dupa-grund Superpenetraãní prostfiedek obsahující rozpou tûdla ke zpevàování star ch nátûrû vnû i uvnitfi Balení: 10, 30 l. Vysoce kvalitní, bezbarv speciální penetraãní prostfiedek na plochy fasád k pfiípravû kritivk ch minerálních podkladû, jako bezpeãnostní základní nátûr pfied následujícícmi nátûry a omítkami, ke zpevnûní drolících se, pórovit ch omítnut ch a betonov ch ploch a podkladû s mechanicky odstranûn mi star mi nátûry. Pevnû drïící, kfiídující staré nátûry se na povrchu zpevní. Staré nátûry, které uï dobfie nedrïí, Dupa-grund uvolní, takïe je moïno je otlouci. NepouÏívat na spojité zateplovací systémy s polystyrenovou izolací a na omítky obsahující polystyren. Na normálních a slabû nasákav ch podkladech zfiedit aï 20 % lihu na pálení. Na silnû nasákav ch plochách nefiedûn, dvakrát na mokro. Základní nátûr nesmí tvofiit uzavfien, leskl film. Podle nasákavosti podkladu a stupnû zfiedûní ml/mm 2. Naná et pûknû do hloubky natíracími prostfiedky odoln mi vûãi rozpou tûdlûm. Naná ení stfiíkáním vhodn mi vakuov mi pfiístroji. NepouÏívat tlakové stfiíkací pfiístroje. Pracovní nástroje ihned po pouïití um t lakov m benzínem nebo ãistidlem na tûtce. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Upozornûní na rizika a bezpeãnostní doporuãení: Snadno vznítiteln. Nesmí se dostat do rukou dûtem. Nádoby musejí b t uchovávány dobfie uzavfiené na chladném, dobfie vûtraném místû. Nikdy v blízkosti zdrojû hofiení - koufiení zakázáno. PouÏívat jen v dobfie vûtran ch prostorách. Nesmí pfiijít do kontaktu s oãima a pokoïkou. Pfii pouïítí stfiíkacích pfiístrojû nevdechovat rozpt lenou mlhu. Pfii nedostateãném vûtrání pouïít d chací pfiístroj. Nevypou tût do kanalizace ãi vodních tokû, ani do pûdy. BliÏ í údaje: Bezpeãnostní informace. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Obaly se zbytky odevzdávat u sbûrny star ch lakû nebo likvidovat podle klíã. ã. odpadu (Staré laky, staré barvy, neztvrdlé). Kód produktu pro barvy a laky: M-GF 05. Acryl-Hydrosol Penetraãní prostfiedek témûfi bez zápachu neobsahující rozpou tûdla pro pouïití vnû i uvnitfi. Balení: 10 a 5 l. Speciální penetraãní prostfiedek pro vyrovnávací základní nátûry na hrubû pórovit ch, nasákav ch, snadno se drolících omítkách a betonov ch plochách vnû i unitfi. PouÏívat lze i v místnostech, kde nejsou zafiízení chránûná pfied explozí, kde není dostateãné vûtrání a kde se skladují a vyrábûjí potraviny apoïivatiny. Aby byl znát pfii natírání tah, je Acryl- Hydrosol mírnû zabarven. Na normálních podkladech jednou nefiedûn. Na silnû nasákav ch plochách jednou nefiedûn, nicmenû dosyta nasáknout. Acryl-Hydrosol je moïno naná et obvykl mi natíracími nástroji, váleãky a stfiíkacími zafiízeními. TéÏ vakuov mi pfiístroji. Nástroje ihned po pouïití ihned um t vodou. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s jin mi materiály: Acryl-Hydrosol se nesmí mísit s jin mi prostfiedky, protoïe by pozbyl sv ch specifick ch vlastností. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 CapaSol Vodou fiediteln speciální základovací prostfiedek k pouïití vnû i uvnitfi budov, bez zápachu. Balení: 10 l CapaSol je nepigmentovan speciální penetraãní prostfiedek na bázi akrylu, pfiipraven k okamïitému pouïití, s vysokou penetraãní schopností, urãen k egalizaci pevn ch, minerálních silnû a neprtavidelnû nasákav ch podkladû vnû i uvnitfi budov. CapaSol se pfiitom v teãnû hodí k úpravám pórovit ch, nasákav ch podkladû, jako jsou omítky, nevypálené cihly, vnitfiní plochy z pórobetonu a vápenopískové cihly. Kompaktní, hladké plochy, jako jsou ãistû sádrové omítky, sádrokartonové desky nebo sádrové stavební desky by se mûly natfiít buì penetraãním prostfiedkem Caparol TB, Capagrund nebo adhezivním základem Caparol. Nefiedûn se naná í pokud moïno na mokro zcela do úplného nasycení podkladu tûtkou, plo n m natíracím prostfiedkem nebo tûtcem. Na silnû nasákav ch plochách je moïno CapaSol zfiedit maximálnû 10 % vody. Na plochách, které vyïadují pouze normální penetrování ke zv ení adheze pro dal í nátûry, je moïné naná ení váleãkem nebo nástfiikem. Pracovní náãiní ihned po pouïití umyjte vodou. Podle druhu naná ení a nasákavosti podkladu ml/m 2. Pfiesnou spotfiebu lze zjistit zku ebním nátûrem. tûtcem a tûtkou se dosáhne plného úãinku naná ením a zapracováním dosyta. Ménû vhodné jsou váleãky a vysokotlaké stfiíkací pfiístroje. Je v ak moïné i naná ení vakuov m stfiíkacím pfiístrojem. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01

8 Caparol-penetrace pod disperzní barvy Vodou fiediteln, nepigmentovan speciální penetraãní prostfiedek k pouïití vnû i uvnitfi budov. Balení: 10 litrû. Speciální zpenetraãní prostfiedek k egalizaci pevn ch, pórovit ch podkladû, které silnû nebo nepravidelnû sají. V teãnû se hodí k o etfiování pórovit ch, nasákav ch podkladû, jako jsou omítky, nevypalované cihly, pórobeton, pfiírodní kámen a sádrokartonové desky. V echny kompaktní, hladké plochy, jako jsou staré nátûry nebo stavební prvky z ãisté sádry, by se mûly podle stavu podkladu natfiít buì penetraãním prostfiedkem Caparol TB, Capagrund nebo adhezivním základem Caparol. Na normálnû nasákav ch podkladech se penetraãní koncentrát LF zfiedí 3-4 díly vody. K penetrování silnû nasákav ch ploch se penetraãní koncetrát LF zfiedí 3-4 díly vody avpfiípadû potfieby se naná í postupem mokré na mokré tak, aby byl podklad plnû nasycen. Ve vût inû pfiípadû v ak jeden základní nátûr staãí. Podle pouïití a nasákavosti a kvality podkladu cca ml/m 2. Pfiesná spotfieba a stupeà zfiedûní se zjistí zkusm m nátûrem na místû. Naná í se dosyta nástroji urãen mi k natírání a dobfie se zapracuje. Je moïné naná et i stfiíkáním, není v ak nejvhodnûj í. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii cca +20 C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu lze znovu natfiít asi po 12 hodinách. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. Stfiíkance a skvrny odstranit lihem nebo nitrofiedidlem. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 Capaplex Vodou fiediteln speciální penetraãní prostfiedek pro pouïití vnû i uvnitfi budov. Balení: 10 l Capaplex je vodou fiediteln, bezbarv disperzní penetraãní prostfiedek k egalizaci pevn ch, silnû nebo nestejknomûrnû nasákav ch podkladû. Hodí se speciálnû na plochy z pórobetonu. Pokud máme v úmyslu provádût následnû plastické nátûry, doba zpracovatelnosti se pouïitím Capaplexu v raznû zv í. Na normálnû nasákav ch podkladech se Capaplex fiedí 1 aï 2 díly vody. K základování silnû nasákav ch ploch se Capaplex zfiedí 3-4 díly vody a v pfiípadû potfieby se natfie dvakrát. Pro hedvábnû matné lesklé následné nátûry uvnitfi budov se Capaplex zfiedí 1 aï 2 díly vody, pro hedvádnû lesklé nátûry se nefiedí vûbec. K zu lechtûní klihovek a klihem upraven ch barev pfiidávejte cca 5 % Capaplexu. Podle úãelu pouïití a nasákavosti a kvality podkladu a zfiedûní cca ml/m 2. Pfiesnou spotfiebu zjistíte zkusm m nátûrem na místû. Capaplex lze naná et váleãkem, natírat a stfiíkat. Nástroje po pouïití vymyjte vodou. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Sná enlivost s ostatními materiály: Sná í se se v emi disperzními materiály Caparol. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 Capagrund Vodou fieditelná, pigmentovaná barva pro základní nátûry vnû i uvnitfi budov. Balení: 12,5 a 5 litrû. Bíle pigmentovan speciální penetraãní prostfiedek pro kryjící základní nátûry na minerálních plochách vnû i uvnitfi budov, na star ch nátûrech ze syntetické pryskyfiice a spojit ch zateplovacíách systémech. Speciálnû jako pfiilnav pfiednátûr na hladk ch plochách a pro následné syntetické nátûry. Capagrund má vysokou adhezivní schopnost a velice podstatnû zlep uje roztírání a strukturování syntetick ch omítek. V normálním pfiípadû se Capagrund zpracovává nefiedûn. Na konzistenci ke zpracování se nastavuje maximálnû 3 % vody. Na hladk ch plochách cca ml/m 2. Na drsn ch plochách adekvátnû více. Pfiesnou spotfiebu zjistûte zkusm m nátûrem na místû. Capaplex lze naná et váleãkem, natírat a stfiíkat. Nástroje po pouïití vymyjte vodou. Tónování: Max. 25 % tónovacích ãi pastelov ch barev Alpinacolor nebo Amphibolin. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s ostatními materiály: Capagrund je moïno mísit pouze s pastelov mi a tónovacími barvami Alpinacolor a Amphibolin, aby se zachovaly jeho specifické vlastnosti. Jiné materiály nepouïívejte. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GP 01 Caparol - Haftgrund Adhezivní penetraãní prostfiedek pro disperzní a disperzní silikátové barvy uvnitfi budov. Balení: 12,5 litru. Bíle pigmentovan speciální penetraãní prostfiedek pro kryjící základní nátûry uvnitfi budov pfied finálními nátûry syntetick mi disperzními barvami nebo disperzními silikátov mi barvami. Adhezivní pfiednátûr na hladk ch, nosn ch podkladech, napfi. na sádrokartonov ch deskách, betonu, sádrov ch a hotov ch omítkách skupiny malt PIV a PV a sádrov ch stavebních deskách. Jako adhezicní základní nátûr pfied tapetováním v eho druhu na hladk ch, slabû nasákav ch podkladech. Nefiedûn. Na konzistenci ke zpracování se nastavuje maximálnû 3 % vody. Na hladk ch plochách cca ml/m 2. Naná í se natíráním, váleãkem i stfiíkáním. Pracovní nástroje ihned po pouïití vymyjte vodou. Barevn odstín/tónování: Bíl. Tónuje se max. 25 % Alpinacolor nebo AVA. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s ostatními materiály: Haftgrund je moïno mísit pouze s pastelov mi a tónovacími barvami Alpinacolor a Amphibolin, aby se zachovaly jeho specifické vlastnosti. Jiné materiály nepouïívejte. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GP 01 Technická informace vydání: ãerven 2002 Tato technická informace byla sestavena podle souãasného stavu techniky a na ich zku eností. Vzhledem k rûznorodosti podkladû se v ak kupujícímu ãi uïivateli naléhavû doporuãuje, aby na svou zodpovûdnost vyzkou el, zda jsou na e v robky k zam lenému úãelu pouïití za konkrétních dan ch podmínek vhodné. Po vydání nové informace pozb vá tento tiskopis platnost. CAPAROL Produkce pro âr: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt Telefon (06154) 71-0 Telefax (06154) Internet: Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie GesmbH Bahnhofstraße 32 A-4320 Perg Rakousko Synthesa Chemie GesmbH Dirnbergerstr A-4320 Perg Rakousko Ostatní produkce a zastoupení: Francie Belgie Itálie Holandsko v carsko Polsko Maìarsko Rusko Slovensko Litva Ukrajina âesk Caparol, spol. s r. o. Litvínovice âeské Budûjovice Tel. - centrála: Fax: âesk Caparol, spol. s r. o. Jinonická Praha 5 Tel.: , Fax:

Caparol Rollputz (válekovaná omítka)

Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Technická informace Caparol Rollputz (válekovaná omítka) Jemnozrnná strukturní omítka na mnohostranné využití na dekorativní plochy fasád i vnitních stn. Popis výrobku Úel použití: Na fasádní plochy, odolné

Více

Amphibolin. Popis výrobku. Univerzální barva na celý dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace Technická informace

Amphibolin. Popis výrobku. Univerzální barva na celý dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace Technická informace Technická informace Amphibolin Univerzální barva na celý dům. Fasádní i vnitřní barva nové generace. Popis výrobku Oblast použití Fasádní i vnitřní barva s mnohostranným použitím a s mimořádně dobrou přilnavostí

Více

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace

Arte Twin. Popis výrobku. Arte Twin Basic. Efektní stěrková technologie pro použití v interieru - 1 - Technická informace Technická informace Arte Twin Efektní stěrková technologie pro použití v interieru Popis výrobku Oblast použití ArteTwin je velmi atraktivní, vícebarevná technologie stěrkování pro přirozeně elegantní

Více

Caparolcolor. Popis výrobku. Nejúspěšnější systém barevných odstínů v Evropě na barevné fasádní a vnitřní nátěry Technická informace

Caparolcolor. Popis výrobku. Nejúspěšnější systém barevných odstínů v Evropě na barevné fasádní a vnitřní nátěry Technická informace Technická informace Caparolcolor Nejúspěšnější systém barevných odstínů v Evropě na barevné fasádní a vnitřní nátěry Popis výrobku Oblast použití Vlastnosti Na barevné fasádní a vnitřní nátěry podle systému

Více

Katalog 2004/2005. Caparol Capatect Disbon

Katalog 2004/2005. Caparol Capatect Disbon Katalog 2004/2005 Caparol Capatect Disbon Katalog 2004 / 2005 Caparol Capatect Disbon Barvy, laky, ochrana staveb K atalog výrobků, který máte před sebou, si klade za cíl poskytnout Vám ucelený přehled

Více

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic

HET spol. s.r.o., Ohníč u Teplic HET spol. s.r.o., 417 65 Ohníč u Teplic Použití: Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce kryvý a roztíratelný. malířský válec na velké plochy,

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

olla system www.a-keramika.com

olla system www.a-keramika.com Technokolla olla system www.a-keramika.com www.a-keramika.com 1 TECHNOMED Mrazuvzdorné lepidlo na cementové bázi urãené pro pokládku keramick ch obkladû a dlaïeb v interiérech. Urãeno pro materiály s nasákavostí

Více

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00

CAPAROL. Penetrace pod fasádní barvy Speciální hydrofobní penetrace bez rozpouštědel Caparol Tiefgrund LF 12 kg 0,2 kg 88,00 1 056,00 PENETRACE Penetrace pod omítky vodní-pigmentované Pigmentový speciální základní nátěr pro strukturované omítky v exteriéru i interiéru Capatect penetrace pod omítky B 25 kg 0,2 kg 55,00 1 375,00 Capatect

Více

Základní znalosti o upevàování

Základní znalosti o upevàování kotev a hmoïdinek Jak pfii projektování, tak pfii montáïi, ale i pfii prodeji a zákaznickém servisu je dûleïité znát základní podmínky, které mají vliv na pouïití a v bûr vhodn ch hmoïdinek. Proto pfiiná

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Technický list StoLook Piccolo

Technický list StoLook Piccolo Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Technická data Výrobková skupina odolávající poškrábání a nárazům bez rozpouštědel a odolávající dezinfekčním prostředkům světlostálá snadno čistitelná mechanicky

Více

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48

OBSAH. V robky 30 âajové prostírání 30 Obálka 31 Pfiání 32 Zápisník 34 Vánoãní ozdoby 36 Papírové perky 39 Dózy 43 Ta ka 47 Îirafa 48 OBSAH Úvod 4 Náfiadí a pomûcky 6 Síto a dfievûn rám 8 Materiál 9 Pfiíprava papírové hmoty 10 âerpání 12 Su ení 15 Lití 17 Zdoben papír 19 Barvy 20 Pfiírodní barviva 22 Struktury a pfiísady 24 Otisky 27

Více

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER

Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 1 Kamna na tuhá paliva KAMINO 6 a 8 Návod k pouïití a instalaci V robce: SVT - WAMSLER kamino 17.1.2006 15:39 Stránka 2 Pfiedmluva: VáÏen zákazníku, velice nás tû í, Ïe jste

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Amphibolin. Popis výrobku. Univerzální barva na celý dm. Fasádní i vnitní barva nové generace. Technická informace

Amphibolin. Popis výrobku. Univerzální barva na celý dm. Fasádní i vnitní barva nové generace. Technická informace Technická informace Amphibolin Univerzální barva na celý dm. Fasádní i vnitní barva nové generace. Popis výrobku Úel použití: Fasádní i vnitní barva s mnohostranným použitím a s mimoádn dobrou pilnavostí

Více

Silikonharz Reibeputz LF d10/0312

Silikonharz Reibeputz LF d10/0312 Informace o přípravku Účel použití: Silikonharz Reibeputz LF d10/0312 omítka na bázi silikonové pryskyřice - strukturovaná 1 / 3 Popis přípravku Kvalitní strukturní omítka na bázi silikonové pryskyřice

Více

Accento. Popis výrobku. Zpracování Technická informace. Efektní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru.

Accento. Popis výrobku. Zpracování Technická informace. Efektní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Technická informace Accento Efektní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru. Popis výrobku Oblast použití Accento je stěrková technika na organické bázi sestávající ze základní

Více

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace

Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Karbon Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend Firma Caparol uvádí na trh inovační řadu produktů pro fasádní systémy, které

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

StoTex Classic S. Technický list strana 1. Skelné dekorativní tapety v klasických strukturách, s kontrolovaným obsahem škodlivin, standardní úprava.

StoTex Classic S. Technický list strana 1. Skelné dekorativní tapety v klasických strukturách, s kontrolovaným obsahem škodlivin, standardní úprava. Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Kontrolované na obsah škodlivin dle Öko-Tex Standard 100. Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Posudky/normy/ protokoly o schválení Pokyny

Více

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech

3M Průmyslová divize. Řešení pro provoz a údržbu. Řešení pro údržbu a provoz. v průmyslových objektech 3M Průmyslová divize Řešení pro provoz a údržbu Řešení pro údržbu a provoz v průmyslových objektech S výrobky 3M rychle a snadno Vinylové označovací pásky V katalogu, kter drïíte v ruce, jsme vytvofiili

Více

Vnitřní barvy...4. Tónovací barvy a tmely...14. Fasádní barvy...18. Penetrace a speciální produkty...28

Vnitřní barvy...4. Tónovací barvy a tmely...14. Fasádní barvy...18. Penetrace a speciální produkty...28 Barvy 2 Barvy OBSAH Vnitřní barvy...4 Úvod...6 Vnitřní disperzní...11 Vnitřní silikátové...11 Vnitřní latexové...12 Vnitřní minerální...12 Vnitřní speciální...12 Tónovací barvy a tmely...14 Tónovací barvy...16

Více

Obsah. Sylitol Antik-Lasur... 9 Sylitol Compact... 9

Obsah. Sylitol Antik-Lasur... 9 Sylitol Compact... 9 Obsah Barvy vnitřní disperzní Indeko Plus... 5 Indeko Plus CE 2005... 5 Malerit CE Neu... 5 CapaTrend CE Neu... 5 Caparol Extra... 5 Caparol Sensitiv... 5 CapaSan... 5 Caparol Objekt... 5 Caparol Raufaser...

Více

Technický list StoLook Veneziano

Technický list StoLook Veneziano Charakteristika Funkce Vzhled Oblast použití Příjemné klima pro bydlení vzhledem k její schopnosti přijímat vlhkost Vysoce paropropustná Minerální, proto nehořlavá Pevný a tvrdý povrch K dodání v odstínu

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Nátěry fasád Dříve než začnete První natírání vašeho domu je velkým okamžikem. Váš dům díky správně zvolené fasádní barvě získá originální výraz. Pokud jde o údržbu, jistě nechcete, aby váš dům byl jenom

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace

Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Carbon Mechanicky odolná fasáda nové generace Edice Carbon Nová generace fasádních systémů, která určuje nejnovější trend CarboNit CarbonSpachtel CarboPor Fasádní barva Omítka Armovací hmota Armovací

Více

Technický list StoSilco In

Technický list StoSilco In Charakteristika Použití Vlastnosti v interiéru na plochy stěn a stropů bez rozpouštědel, změkčovadel a emisí zvláště pro hladké povrchy snadno opravitelná vysoký stupeň bělosti třída oděru za mokra 3 a

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více

ÚVOD OBECNÁ PŘÍPRAVA OBJEKTU

ÚVOD OBECNÁ PŘÍPRAVA OBJEKTU Sanace fasád ÚVOD Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) jsou montovány v Evropě ve velkém rozsahu již od 50. let minulého století. V České republice jsou realizovány od 90. let. Dlouhodobá pozorování na

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

Obsah. Primalon nátěrová omítka... 9 Metallocryl exterior... 9

Obsah. Primalon nátěrová omítka... 9 Metallocryl exterior... 9 Ceník 2010 Obsah Barvy vnitřní disperzní Indeko Plus... 5 Indeko Plus CE 2005... 5 Malerit CE Neu... 5 CapaTrend CE Neu... 5 Caparol Extra... 5 Caparol Sensitiv... 5 CapaSan... 5 Caparol Objekt... 5 Caparol

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3

PU 250-50 d4/0412. 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 PU 250-50 d4/0412 2-složkový PU-nátěr na podlahy pololesklý 1 / 3 Informace o přípravku Účel použití přípravku: Popis přípravku Velmi kvalitní 2-složkový vrchní nátěr na bázi polyuretan-acryl, na minerální

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin

by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin by DEMA DEKOR CZ Ceník 2008 Profesionální o etfiování podlahovin Na kaïdé podlaze po celém svûtû jsme doma. Návody na o etfiování pro v echny podlahoviny Technické listy Bezpeãnostní listy Informace najdete

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.23 Zateplování budov pěnovým polystyrenem

Více

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ MYČKA NÁDOBÍ CDF 715 T NÁVOD K POUŽITÍ Blahopfiejeme! Dûkujeme, Ïe jste se rozhodli pro zafiízení firmy Candy; kvalitní myãky nádobí, zaruãující vysok v kon a spolehlivost. Firma Candy vyrábí irok sortiment

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 jako svou 2751. publikaci Odpovûdná

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD

PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD www.stachema.cz Technologický postup sanačních opatření na povrchu fasád opatřených kontaktním zateplovacím systémem ETICS, napadených biodeteriogeny řasami a plísněmi PŘÍČINY NAPADENÍ POVRCHŮ FASÁD Mezi

Více

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor.

Nezbývá tedy nic jiného, než pustit uzdu své fantazii a začít tvořit nový prostor. Nechte se vlákat do světa Caparol Ambiente. Do světa, kde ztvárnění vnitřního prostotu je jenom otázkou vaší fantazie. Program Ambiente vám dává ty nejširší možnosti ke ztvárnění vašich nápadů a vizí a

Více

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks)

RF VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã. Návod k obsluze. Technické údaje. Dodávané pfiíslu enství SíÈov pfiívod (1 ks) Technické údaje Rozsah kmitoãtov ch pásem FM (VKV): 87,5 108,0 MHz LW (DV): 148,5 285 khz MW (SV): 520 1610 khz SW (KV): 5,9 18,0 MHz Napájení SíÈové napájení: Pfiíkon: Bateriové napájení: Reproduktor

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

Cap-elast Plasticko elastický nátrový systém vrcholové tídy na sanaci fasádních omítkových a betonových ploch s trhlinami.

Cap-elast Plasticko elastický nátrový systém vrcholové tídy na sanaci fasádních omítkových a betonových ploch s trhlinami. Technická informace Cap-elast Plasticko elastický nátrový systém vrcholové tídy na sanaci fasádních omítkových a betonových ploch s trhlinami. Popis výrobku Úel použití: Na nátry za úelem vyplování trhlin,

Více

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ!

Platon. Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy PODLAHY. Úspora ãasu Cenovû v hodné fie ení Maximální pohodlí. ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! PODLAHY Platon Systém Hydroizolace proti vlhkosti pod dfievûné a laminátové podlahy ÚPLNù NOVÉ E ENÍ! Platon Flexi pro lepené dfievûné podlahy Platon Stop pro plovoucí podlahy Úspora ãasu Cenovû v hodné

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ 8 CHEMIKÁLIE ODVÁPNùNÍ Pitná voda, kterou pouïíváme pouïíváme do tepeln ch zafiízení, obsahuje jisté mnoïství rozpu tûn ch solí vápníku a hofiãíku, které zpûsobují tvrdost vody. Bûhem ãasu a pfiedev ím

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

StoColor Rapid. Technický list

StoColor Rapid. Technický list Charakteristika Použití do interiéru jako jednovrstvá disperzní barva na stropy a stěny Vlastnosti s velmi dobrou renovační schopností vysoký stupeň bělosti velmi dobře vyplňující bez rozpouštědel, změkčovadel

Více

1 DEPURA 5000-6000 16

1 DEPURA 5000-6000 16 FI L T R A C E DEPURA BABY 12 DEPURA 500-550 13 DEPURA 600-700 14 DEPURA 900-1000 - 3000 15 1 DEPURA 5000-6000 16 DEPURA MATIC DEPURA AUTOMATIC DEPURA MINI 17 DEPURA MATIC BIG DEPURA AUTOMATIC BIG 18 DEPURA

Více

Technický list StoPrep In

Technický list StoPrep In Charakteristika Použití Vlastnosti v interiéru na minerální a organické podklady pod organické omítky zprostředkující přilnavost regulující nasákavost difusně otevřený neobsahuje rozpouštědla, změkčovadla,

Více

Lissima PH 570. Návod k obsluze

Lissima PH 570. Návod k obsluze Lissima PH 570 Návod k obsluze 1. POPIS P ÍSTROJE A. Nástavec na narovnávání vlasû B. Hfiebeny C. Narovnávací hroty systému Ultra-liss D. Tlaãítko na odejmutí nástavce E. Ovládací tlaãítko F. Tlaãítko

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ

OBSAH PROD EVO UNIVERZÁL PROINTERIÉR PROBETON MULTICOLOR SPREJE. EDIDLA, TUÎIDLA, âistiâe, ODSTRA OVAâE NÁTùRÒ PRO MALOSPOT EBITELE PROD EVO, PROKOV, UNIVERZÁL, PROINTERIÉR, 2007 PROBETON, MULTICOLOR, EDIDLA SPREJE, OBSAH 4 PROD EVO BEZBARVÉ LAKY, NAPOU TùDLA, OLEJE, LAZURY, ZÁKLADNÍ BARVY, VRCHNÍ BARVY 13 PROKOV

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Natírání d ev ných výrobk v interiéru

Natírání d ev ných výrobk v interiéru Natírání d ev ných výrobk v interiéru Pro natírat d ev né výrobky Nat ené d ev né výrobky jsou mén citlivé na p sobení prachu a vlhkosti a snáze se istí. Nat ením dve í, zárubní nebo nábytku m žete dosáhnout

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL

Návod k pouïití. Truhlicová mrazniãka GTL Návod k pouïití Truhlicová mrazniãka GTL Bezpeãnostní informace a upozornûní Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón - Profilovan

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Capatect sanační omítky. Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva

Capatect sanační omítky. Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva sanační omítky Ochrana a sanace vlhkého a prosoleného zdiva Nepřítel vlhkosti a soli Voda a sůl ničí cenné stavby. S těmito problémy se setkáváme všude, nejenom na historických budovách, ale i na obytných

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Před použitím ošetřovacích prostředků, si přečtěte návod k použití.

Před použitím ošetřovacích prostředků, si přečtěte návod k použití. Ošetřovací prostředky Před použitím ošetřovacích prostředků, si přečtěte návod k použití. FUNKCE : K vytvoření barevných spar dlaždic. UmoÏní provádût spáry dlaïdic a obrubní bazénû Srba. PouÏití: Ve keré

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Základní barevná škála omítek a barev MAMUT

Základní barevná škála omítek a barev MAMUT Vnitřní i vnější omítky MAMUT jsou moderním řešením povrchové úpravy fasád a zateplovacích systémů. Splňují požadavky nejen estetické, ale také ochranné. Nabízená široká barevná škála Vám umožní vytvořit

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Technický list StoTap Coll

Technický list StoTap Coll Lepidlo pro vliesové tapety, testované na škodlivé látky Charakteristika Použití Vlastnosti interiér pro StoTap Vliese, StoTap Infinity a StoEuro Trend pro stěny a stropy optimální přizpůsobení se hladkým

Více

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze.

Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. VKV, DV, SV, KV Pfienosn radiopfiijímaã RF-3500 Návod k obsluze Pfied prvním zapnutím rádia si nejdfiíve prosím proãtûte cel tento návod k obsluze. Poznámka: Oznaãení EB na kartonu znamená provedení pfiístroje

Více

Technický list 3000. Super Latex ELF 3000

Technický list 3000. Super Latex ELF 3000 Super Latex ELF 3000 latexová barva, nízkoemisní, neobsahující rozpouštědla a změkčovadla, tupě matný, odolnost proti otěru za mokra třídy 2, bílý, starobílý, popř. barevný, vnitřní Vlastnosti Nízkoemisní

Více

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY

SILIKÁTOVÉ FASÁDNÍ BARVY JUBOSIL FX silikátová fasádní barva mikroarmovaná silikátová fasádní barva JUBOSIL ANTIK silikátová lazurovací barva Popis a oblast použití Silikátové barvy jsou kvůli specifickému způsobu chemické vazby

Více

Katalog. Vydání srpen 2009. Caparol Capatect Disbon Alsecco

Katalog. Vydání srpen 2009. Caparol Capatect Disbon Alsecco Katalog Vydání srpen 2009 Caparol Capatect Disbon Alsecco Katalog Vydání srpen 2009 Caparol Capatect Disbon Alsecco Barvy, laky, ochrana staveb K atalog výrobků, který máte před sebou, si klade za cíl

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60

SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 SLOUPCOVÉ FILTRY... OdstraÀování Ïeleza Denitrifikace Odkalování Dechlorace Neutralizace DEFERR 52 DESABB 54 DECLOR 56 DENITRAT 58 NEUTRAL 60 Instalace 62 PRÒMYSLOV DEFERR 64 PRÒMYSLOV DESABB 66 PRÒMYSLOV

Více

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015

Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 Seznam výrobků Lena Chemical s.r.o. 2015 R Lena P 101 Opravné sady a přísady pro opravu podlah Betonových a jiných konstrukcí Neplněný bezrozpouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač

Více