Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol"

Transkript

1 Technická informace Penetraãní prostfiedky Caparol pro pouïití venku i uvnitfi Kvalita nátûru je dána jeho základem. Tato stará malífiská moudrost dnes platí víc neï kdykoli pfiedtím. Velké mnoïství dnes se vyskytujících stavebních hmot s velmi rozdíln mi vlastmostmi a neustále masivnûj í pûsobení vlivû Ïivotního prostfiedí v znam základního nátûru pro v sledn efekt celého nátûru jen zdûrazàují. Caparol proto nabízí irok sortiment penetraãních prostfiedkû. Ty odpovídají poïadavkûm podkladû a nejrûznûj ích materiálû, jeï dnes umoïàují hladké i plastické nátûry fasád i interiérû, strukturované nátûry a nátûry chránící dfievo. Na e informace popisuje nejãastûji se vyskytující podklady vnû i uvnitfi budov, vïdy s doporuãením toho podle na ich zku eností nejlep ího penetraãního prostfiedku pfied následujícími nátûry a povrchov mi úpravami disperzními a syntetick mi barvami a omítkami. Úãelem na í informace je pomoci odborníkovi nebo investorovi zvolit si v ãasto nepfiehledné nabídce ten správn prostfiedek.

2 Podklady a jejich pfiíprava - vnû a uvnitfi Venkovní plochy Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Minerální podklady, nové a staré omítky skupiny malt P II a P III a beton (K nátûrûm nenatfien ch omítek skupiny malt Pic pouïívejte zásadnû materiály Sylitol ãi AmphiSilan.) Pfiíprava Men í chybûjící místa doplàte jemn m fasádním tmelem Caparol. Vût í chybûjící místa aï do hloubky 20 cm opravte fasádním tmelem Capalith P. Hluboké díry, trhliny a uraïené rohy opravte maltou odpovídající pûvodnímu materiálu. Opravená místa dodateãnû opatfiete základním nátûrem. Nové omítky nechte podle roãní doby a teploty stát v klidu 2-4 t dny. Opravená místa musejí b t dobfie zatvrdlá a vyschlá. Zneãi tûné, drolící se a prá ící omítky oãistûte umytím, okartáãováním nebo otryskáním vodou pod tlakem. DodrÏujte zákonné pfiedpisy. Beton oãistûte tlakov m otryskáním nebo jinou vhodnou metodou. DodrÏujte zákonné pfiedpisy. Kfiídující a barvící povrchy oãistûte otryskáním tlakovou vodou (dodrïujte zákonné pfiedpisy), nebo je umyjte ãi okartáãujte. Základní nátûry Vnitfiní plochy Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na mírnû nasákav ch, resp. hladk ch plochách nátûru Capagrund. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Na silnû se drolících, prá ících omítkách pouïijte Dupa-grund. Na mírnû nasákav ch, resp. hladk ch plochách nátûru Capagrund. Na plochách, které byly oãi tûny omytím nebo okartáãováním, nebo které silnû nasákají, pouïijte Dupa-Grund. Pfiíprava Vût í chybûjící plochy vyspravte minerální omítkou stejného druhu a struktury, nechte schnout 2-4 t dny. Malá vypadlá a chybûjící místa vyspravte tmelem Caparol Akkord. Nové omítky nechte podle roãní doby a teploty stát v klidu 2-4 t dny. Opravená místa musejí b t dobfie zatvrdlá a vyschlá. Neãistoty odstraàte umytím nebo okartáãováním. Odluãovací prostfiedky beze zbytku umyjte vodou s pfiísadou smáãedel. Prá ící a drolivé látky odstraàte. Stírající se povrchy oãistûte kartáãem nebo umytím. Základní nátûry Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol. Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol. Není tfieba základní nátûr. Na pevné, normálnû nasákavé omítce není základní nátûr zapotfiebí. Na hrubû pórovit ch, lehce se drolících, resp. nasákav ch omítkách nátûru Caparol Acryl- Hydrosol nebo CapaSol.

3 Opr skan beton a obnaïenou v ztuïí Na opravy silnû po kozen ch betonov ch ploch s opr skan mi místy a obnaïenou v ztuïí doporuãujeme pouïívat v robky systému Disbocret. Neporu ené nátûry a vrstvy z pevnû drïících minerálních a silikátov ch barev K natírání pouïijte materiály Sylitol a AmphiSilan Popraskané plochy omítek a betonu Sanace popraskan ch omítek a betonu je z hlediska nátûrové techniky pfiíli sloïitá, takïe ji nelze v této informaci ve standardizované formû popsat. Dfievûné plochy Na kryjící a lazurující nátûry dfieva pouïívejte ekologicky etrné akrylové laky Capacryl, lazury Capacryl nebo barvy na dfievo Capadur. Technické poradenství: V této informaci nelze pojednat o v ech v praxi se vyskytujících podkladech a jejich úpravách z hlediska techniky natírání. Pokud jde o úpravu podkladû, které nejsou v této informaci obsaïeny, je nutno se obrátit na na e servisní pracovníky. Jsme kdykoli pfiipraveni Vás podrobnû a konkrétnû infornovat. Servis technického poradenství: âeské Budûjovice tel. (038) _ Na kryjící a lazurující nátûry dfieva pouïívejte ekologicky etrné akrylové laky Capacryl, lazury Capacryl nebo barvy na dfievo Capadur.

4 Podklady a jejich pfiíprava - uvnitfi Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Pfiíprava Vût í chybûjící místa doplàte minerální maltou stejné struktury a druhu, nechte 2-4 t dny schnout. Malá vypadlá a chybûjící místa zatmelte tmelem Caparol Akkord. Nenatfiené sádrové a hotové omítky skupiny omítek PIV a PV Sádrové omítky se speãen mi místy obruste a zbavte prachu. Sádrokartonové desky Sádrové desky Nenatfiené obklady stûn ze sklenûné tkaniny Obruste ostré ohranûní po pachtli. Mûkká místa se sádrov m tmelem napfied zpevnûte penetraãním prostfiedkem Caparol-Tiefgrund TB. Obruste ostré ohranûní po pachtli. Pfiekontrolovat adhezi. Volná místa dodateãnû pfiilepit. Základní nátûry pouïijte adhezicní prostfiedek Caparol- Haftgrund nebo Caparol pouïijte adhezivní prostfiedek Caparol- Haftgrund nebo Caparol Na nasákav ch deskách provést základní nátûr s Caparol Acryl-Hydrosol penetraãní prostfiedek Caparol Tiefgrund TB. nutno pouïít penetraãní prostfiedek na sklenûné tkaniny Capaver. Na obrou en ch plochách proveìte základní nátûr s penetraãním prostfiedkem Caparol Tiefgrund TB. Na deskách obsahujících ve vodû rozpustné, barvicí látky provést základní nátûr s filtraãním základem Caparol Filtergrund. Na silnû kompaktních, hladk ch deskách doporuãujeme adhezivní základní nátûr s Caparol- Haftgrund. Podklady musejí b t zbaveny neãistot, odluãovacích prostfiedkû a musejí b t suché. Pfiíprava Vût í chybûjící místa doplàte minerální maltou stejné struktury a druhu, nechte 2-4 t dny schnout. Malá vypadlá a chybûjící místa zatmelte tmelem Caparol Akkord. Nenatfiené tapety z drsn ch vláken, tapety s plastick m vzorem a raïené tapety Dbát na dobré pfiilnutí. Volná místa dolepit. Nátûry z klihovek Umyjte beze zbytku. Nechte plochy dobfie proschnout. Lícové desky z tvrdé pûny Zkontrolovat, zda dobfie drïí. Pokud ne, pfiilepit. Tapety, které nedrïí dobfie Tapety beze zbytku odstranit. Um t zbytky lepidla a makulatury. Plochy nechat dobfie uschnout. Základní nátûry Základní nátûr není nutn pouïít penetraãní základovací prostfiedk Caparol Tiefgrund TB. Není nutn základní nátûr K natírání desek zneãi tûn ch nikotinem pouïívejte izolaãní barvy IsoDeck, Dupa-inn ã. 1 nebo DupaMatt. pouïít penetraãní základovací prostfiedk Caparol Tiefgrund TB.

5 Fasádní desky, nenatfiené Cihlové zdivo, lícové zdivo nenatfiené Lícové zdivo z vápennopískov ch tvárnic, nenatfiené Neporu ené nátûry z pigmentovan ch nátûrov ch hmot a disperzních barev Neporu ené nátûry na bázi syntetick ch pryskyfiic a intaktní spojité zateplovací systémy RovnûÏ oãistit, dbát zákonn ch pfiedpisû. V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. Venkovní pohledové zdivo z vápennopískov ch tvárnic by se mûlo podle infromace BFS ã. 2 Nátûry a impregnace na pohledovém zdivu z vápennopískov ch cihel natírat pouze silikátov mi nebo syntetick mi (na bázi silikonové prskyfiice) emulzními barvami. Doporuãujeme pouïívat k tomuto úãelu materiály Sylitol nebo AmphiSilan. Lesklé nátûry odstraàte mechanicky nebo chemicky. Zneãi tûné a drolící se staré nátûry odstraàte otryskáváním tlakovou vodou nebo jinou vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Staré omítky oãistûte vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Pfii ãi tûní namokro otryskávejte tlakem max. 60 bar. Pfied dal ím opracováním nechte plochy pofiádnû proschnout. Na deskách s tvrzen m povrchem pouïijte adhezivní základ Dupa-Haftgrund. Na zvûtral ch, drolících se a silnû nasákav ch deskách pouïijte Dupa-Grund. pouïijte Dupa-Grund. pouïijte Capagrund. Pokud není moïno plochy oãistit otryskáním vodou pod tlakem, proveìte základní nátûr s Capagrund, tfiedûn m cca 20 % lihu na pálení. pouïijte Capagrund. K nátûrûm spojit ch zateplovacích systémû pouïívejte v hradnû Amphibolin-W, AmphiSilan nebo AmphiSilan-W. Základní nátûr u volnû zabudovan ch desek vã. rubov ch stran a hran. _ V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. V kvûty (soli) odstraàte beze zbytku nasucho okartáãováním. Po kozené spáry a kameny vyspravte tmelem na praskliny Cap-elast. Lesklé nátûry odstraàte mechanicky nebo chemicky. OdstraÀte neãistoty. _ Základní nátûr není nutn. Základní nátûr není nutn. Základní nátûr není nutn. pouïijte adhezivnní prostfiedek Caparol- Haftgrund. Na matn ch, normálnû nasákav ch plochách není základní nátûr nutn. Základní nátûr není nutn. Na silnû namáhan ch plochách základujte adhezivním prostfiedkem Caparol-Haftgrund.

6 Poru ené nátûry z pigmentovan ch nátûrov ch hmot a disperzních barev Beze zbytku odstranit vhodnou metodou, napfi. mechanicky, nebo odmofiením a dodateãn m oãi tûním horkou vodou pod vysok m tlakem v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Pfii ãi tûní namorko nechat plochy pfied dal ím o etfiením dobfie proschnout. Poru ené nátûry a krycí vrstvy z minerálních a silikátov ch barev Beze zbytku odstranit obrou ením,. o krabáním, otryskáním namorko nebo jinou vhodnou metodou. Pfii ãi tûní namokro nechat plochy pfied dal ím natíráním dobfie proschnout. Plochy prosáklé solemi Ïeleza, spalinami, sazemi nebo nikotinem a plochy se zaschl mi skvrnami po vodû Usazeniny s obsahem solí Ïeleza, zneãi tûní spalinami a sazemi odstraàte vhodnou metodou, napfi. otryskáním namokro. Pfii ãi tûní naamokro nechte plochy pfied dal í úpravou pofiádnû proschnout. Soli Ïeleza, jeï pronikly do podkladu, nelze ãistit namokro. Plochy napadené mechem, fiasami nebo plísní OdstraÀte vhodnou metodou v souladu se zákonn mi pfiedpisy. Promyjte Capatoxem. Pórobeton, nenatfien Na nátûrové hmoty pro pórobeton se kladou zv ené nároky, pokud jde o jejich adhezivní schopnost, odolnost vûãi povûtrnosti, roztaïnost a propustnost pro vodní páry a absorpci vody. Na slabû nasákav ch, resp. hladk ch plochách pouïít Capagrund. Na prá ících, droliv ch, nasákav ch plochách pouïít k základnímu nátûru Duipa-Grund. pouïijte Dupa-Grund. pouïijte DupaGrund. K natírání pouïívejte bezvodou fasádní barvu Duparol. Základní nátûr podle druhu a charakteru podkladu. K nátûru pouïívejte fungicidní a algicidní materiály Amphibolin-W, AmphiSilan-W, Duparol-W nebo Cap-elast Phase 2-W. Beze zbytku odstranit. Obrou ením nebo o krabáním beze zbytku odstranit a plochy zbavit prachu. Oãistûte vodou s pfiísadou ãisticího prostfiedku. PlíseÀ odstraàte kartáãem, o krábáním, oloupáním. Promyjte Capatoxem. _ Na slabû nasáka ch, hladk ch plochách pouïít adhezivní prostfiedek Caparol-Haftrgrubnd Na hrubû pórovit ch, droliv ch a nasákav ch plochách pouïít Caparol pouïijte penetraãní prostfiedek Caparol- Tiefgrund TB. (Pfii natírání ploch materiály Sylitol sledujte laskavû údaje na í technické informace ã. 195 a 295). Základní izolaãní nátûr s jemn m nebo hrub m filtraãním základem Caparol- Filtergrund. Usilnû zneãi tûn ch ploch pou- Ïijte k nátûru bezvodé izolaãní barvy Dupa-inn ã. 1 nebo DupaMatt. Sledujte laskavû technickou informaci ã. 385 a 386. Základní nátûr podle druhu a charakteru daného podkladu. K nátûru pouïijte fungicidní barvy Indeko-W nebo Malerit-W- Seznamte se s technick mi informacemi ã. 800 a 363. pouïijte Capaplex, zfiedûn vodou v pomûru 1:3.

7 Penetraãní prostfiedky Penetraãní prostfiedek Caparol-Tiefgrund TB Speciální základovací prostfiedek obsahující rozopou tûdla vhodn pro vnitfiní i vnûj í pouïití, slab zápach. Balení: 12 l Bezbarvû zasychající speciální penetraãní prostfiedek pro venkovní i vnitfiní plochy. Speciálnû na sádrové plochy. K penetrování a zpevàování star ch, na povrchu se drolících omítek, ploch s umyt my nebo mechanicky odstranûn mi star mi nátûry a podkladû zneãi tûn ch zbytky klihu. NepouÏívat na spojit ch zateplovacích systémech s polystyrenovou izolací a na omítkách s obsahem polystyrenu. Nezpracovávat v místnostech, kde se skladují nebo vyrábûjí potraviny. Za normálních okolností nefiedûn. Na droliv ch, pórovit ch omítkách naná et dvakrát namokro. Na slabû nasákav ch podkladech fiedit max. 20 % lakového benzínu. Základní nátûr nesmí tvofiit uzavfien, leskl film. Podle nasákavosti podkladu a stupnû zfiedûní ml/mm 2. Penetraãní základovací prostfiedek Caparol-Tiefgrund TB naná et vhodn mi prostfiedky na natírání. Naná ení stfiíkáním vhodn mi vakuov mi pfiístroji. NepouÏívat tlakové stfiíkací pfiístroje. Pracovní nástroje ihned po pouïití um t lakov m benzínem nebo ãistidlem na tûtce. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Upozornûní na rizika a bezpeãnostní doporuãení: Vznítiteln. Nesmí se dostat do rukou dûtem. Nádoby musejí b t uchovávány dobfie uzavfiené na chladném, dobfie vûtraném místû. Nikdy v blízkosti zdrojû hofiení - koufiení zakázáno. PouÏívat jen v dobfie vûtran ch prostorách. Nesmí pfiijít do kontaktu s oãima a pokoïkou. Pfii pouïítí stfiíkacích pfiístrojû nevdechovat rozpt lenou mlhu. Pfii nedostateãném vûtrání pouïít d chací pfiístroj. Nevypou tût do kanalizace ãi vodních tokû, ani do pûdy. BliÏ í údaje: Bezpeãnostní informace. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Obaly se zbytky odevzdávat u sbûrny star ch lakû nebo likvidovat podle klíã. ã. odpadu (Staré laky, staré barvy, neztvrdlé). Kód produktu pro barvy a laky: M-GF 03. Dupa-grund Superpenetraãní prostfiedek obsahující rozpou tûdla ke zpevàování star ch nátûrû vnû i uvnitfi Balení: 10, 30 l. Vysoce kvalitní, bezbarv speciální penetraãní prostfiedek na plochy fasád k pfiípravû kritivk ch minerálních podkladû, jako bezpeãnostní základní nátûr pfied následujícícmi nátûry a omítkami, ke zpevnûní drolících se, pórovit ch omítnut ch a betonov ch ploch a podkladû s mechanicky odstranûn mi star mi nátûry. Pevnû drïící, kfiídující staré nátûry se na povrchu zpevní. Staré nátûry, které uï dobfie nedrïí, Dupa-grund uvolní, takïe je moïno je otlouci. NepouÏívat na spojité zateplovací systémy s polystyrenovou izolací a na omítky obsahující polystyren. Na normálních a slabû nasákav ch podkladech zfiedit aï 20 % lihu na pálení. Na silnû nasákav ch plochách nefiedûn, dvakrát na mokro. Základní nátûr nesmí tvofiit uzavfien, leskl film. Podle nasákavosti podkladu a stupnû zfiedûní ml/mm 2. Naná et pûknû do hloubky natíracími prostfiedky odoln mi vûãi rozpou tûdlûm. Naná ení stfiíkáním vhodn mi vakuov mi pfiístroji. NepouÏívat tlakové stfiíkací pfiístroje. Pracovní nástroje ihned po pouïití um t lakov m benzínem nebo ãistidlem na tûtce. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Upozornûní na rizika a bezpeãnostní doporuãení: Snadno vznítiteln. Nesmí se dostat do rukou dûtem. Nádoby musejí b t uchovávány dobfie uzavfiené na chladném, dobfie vûtraném místû. Nikdy v blízkosti zdrojû hofiení - koufiení zakázáno. PouÏívat jen v dobfie vûtran ch prostorách. Nesmí pfiijít do kontaktu s oãima a pokoïkou. Pfii pouïítí stfiíkacích pfiístrojû nevdechovat rozpt lenou mlhu. Pfii nedostateãném vûtrání pouïít d chací pfiístroj. Nevypou tût do kanalizace ãi vodních tokû, ani do pûdy. BliÏ í údaje: Bezpeãnostní informace. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Obaly se zbytky odevzdávat u sbûrny star ch lakû nebo likvidovat podle klíã. ã. odpadu (Staré laky, staré barvy, neztvrdlé). Kód produktu pro barvy a laky: M-GF 05. Acryl-Hydrosol Penetraãní prostfiedek témûfi bez zápachu neobsahující rozpou tûdla pro pouïití vnû i uvnitfi. Balení: 10 a 5 l. Speciální penetraãní prostfiedek pro vyrovnávací základní nátûry na hrubû pórovit ch, nasákav ch, snadno se drolících omítkách a betonov ch plochách vnû i unitfi. PouÏívat lze i v místnostech, kde nejsou zafiízení chránûná pfied explozí, kde není dostateãné vûtrání a kde se skladují a vyrábûjí potraviny apoïivatiny. Aby byl znát pfii natírání tah, je Acryl- Hydrosol mírnû zabarven. Na normálních podkladech jednou nefiedûn. Na silnû nasákav ch plochách jednou nefiedûn, nicmenû dosyta nasáknout. Acryl-Hydrosol je moïno naná et obvykl mi natíracími nástroji, váleãky a stfiíkacími zafiízeními. TéÏ vakuov mi pfiístroji. Nástroje ihned po pouïití ihned um t vodou. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s jin mi materiály: Acryl-Hydrosol se nesmí mísit s jin mi prostfiedky, protoïe by pozbyl sv ch specifick ch vlastností. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 CapaSol Vodou fiediteln speciální základovací prostfiedek k pouïití vnû i uvnitfi budov, bez zápachu. Balení: 10 l CapaSol je nepigmentovan speciální penetraãní prostfiedek na bázi akrylu, pfiipraven k okamïitému pouïití, s vysokou penetraãní schopností, urãen k egalizaci pevn ch, minerálních silnû a neprtavidelnû nasákav ch podkladû vnû i uvnitfi budov. CapaSol se pfiitom v teãnû hodí k úpravám pórovit ch, nasákav ch podkladû, jako jsou omítky, nevypálené cihly, vnitfiní plochy z pórobetonu a vápenopískové cihly. Kompaktní, hladké plochy, jako jsou ãistû sádrové omítky, sádrokartonové desky nebo sádrové stavební desky by se mûly natfiít buì penetraãním prostfiedkem Caparol TB, Capagrund nebo adhezivním základem Caparol. Nefiedûn se naná í pokud moïno na mokro zcela do úplného nasycení podkladu tûtkou, plo n m natíracím prostfiedkem nebo tûtcem. Na silnû nasákav ch plochách je moïno CapaSol zfiedit maximálnû 10 % vody. Na plochách, které vyïadují pouze normální penetrování ke zv ení adheze pro dal í nátûry, je moïné naná ení váleãkem nebo nástfiikem. Pracovní náãiní ihned po pouïití umyjte vodou. Podle druhu naná ení a nasákavosti podkladu ml/m 2. Pfiesnou spotfiebu lze zjistit zku ebním nátûrem. tûtcem a tûtkou se dosáhne plného úãinku naná ením a zapracováním dosyta. Ménû vhodné jsou váleãky a vysokotlaké stfiíkací pfiístroje. Je v ak moïné i naná ení vakuov m stfiíkacím pfiístrojem. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01

8 Caparol-penetrace pod disperzní barvy Vodou fiediteln, nepigmentovan speciální penetraãní prostfiedek k pouïití vnû i uvnitfi budov. Balení: 10 litrû. Speciální zpenetraãní prostfiedek k egalizaci pevn ch, pórovit ch podkladû, které silnû nebo nepravidelnû sají. V teãnû se hodí k o etfiování pórovit ch, nasákav ch podkladû, jako jsou omítky, nevypalované cihly, pórobeton, pfiírodní kámen a sádrokartonové desky. V echny kompaktní, hladké plochy, jako jsou staré nátûry nebo stavební prvky z ãisté sádry, by se mûly podle stavu podkladu natfiít buì penetraãním prostfiedkem Caparol TB, Capagrund nebo adhezivním základem Caparol. Na normálnû nasákav ch podkladech se penetraãní koncentrát LF zfiedí 3-4 díly vody. K penetrování silnû nasákav ch ploch se penetraãní koncetrát LF zfiedí 3-4 díly vody avpfiípadû potfieby se naná í postupem mokré na mokré tak, aby byl podklad plnû nasycen. Ve vût inû pfiípadû v ak jeden základní nátûr staãí. Podle pouïití a nasákavosti a kvality podkladu cca ml/m 2. Pfiesná spotfieba a stupeà zfiedûní se zjistí zkusm m nátûrem na místû. Naná í se dosyta nástroji urãen mi k natírání a dobfie se zapracuje. Je moïné naná et i stfiíkáním, není v ak nejvhodnûj í. NejniÏ í pfiípustná teplota pro zpracování a schnutí: +5 C vzduch i podklad. Pfii cca +20 C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu lze znovu natfiít asi po 12 hodinách. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. Stfiíkance a skvrny odstranit lihem nebo nitrofiedidlem. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 Capaplex Vodou fiediteln speciální penetraãní prostfiedek pro pouïití vnû i uvnitfi budov. Balení: 10 l Capaplex je vodou fiediteln, bezbarv disperzní penetraãní prostfiedek k egalizaci pevn ch, silnû nebo nestejknomûrnû nasákav ch podkladû. Hodí se speciálnû na plochy z pórobetonu. Pokud máme v úmyslu provádût následnû plastické nátûry, doba zpracovatelnosti se pouïitím Capaplexu v raznû zv í. Na normálnû nasákav ch podkladech se Capaplex fiedí 1 aï 2 díly vody. K základování silnû nasákav ch ploch se Capaplex zfiedí 3-4 díly vody a v pfiípadû potfieby se natfie dvakrát. Pro hedvábnû matné lesklé následné nátûry uvnitfi budov se Capaplex zfiedí 1 aï 2 díly vody, pro hedvádnû lesklé nátûry se nefiedí vûbec. K zu lechtûní klihovek a klihem upraven ch barev pfiidávejte cca 5 % Capaplexu. Podle úãelu pouïití a nasákavosti a kvality podkladu a zfiedûní cca ml/m 2. Pfiesnou spotfiebu zjistíte zkusm m nátûrem na místû. Capaplex lze naná et váleãkem, natírat a stfiíkat. Nástroje po pouïití vymyjte vodou. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Pfii niïãích teplotách je moïno oãekávat, Ïe se doba schnutí prodlouïí. Sná enlivost s ostatními materiály: Sná í se se v emi disperzními materiály Caparol. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GF 01 Capagrund Vodou fieditelná, pigmentovaná barva pro základní nátûry vnû i uvnitfi budov. Balení: 12,5 a 5 litrû. Bíle pigmentovan speciální penetraãní prostfiedek pro kryjící základní nátûry na minerálních plochách vnû i uvnitfi budov, na star ch nátûrech ze syntetické pryskyfiice a spojit ch zateplovacíách systémech. Speciálnû jako pfiilnav pfiednátûr na hladk ch plochách a pro následné syntetické nátûry. Capagrund má vysokou adhezivní schopnost a velice podstatnû zlep uje roztírání a strukturování syntetick ch omítek. V normálním pfiípadû se Capagrund zpracovává nefiedûn. Na konzistenci ke zpracování se nastavuje maximálnû 3 % vody. Na hladk ch plochách cca ml/m 2. Na drsn ch plochách adekvátnû více. Pfiesnou spotfiebu zjistûte zkusm m nátûrem na místû. Capaplex lze naná et váleãkem, natírat a stfiíkat. Nástroje po pouïití vymyjte vodou. Tónování: Max. 25 % tónovacích ãi pastelov ch barev Alpinacolor nebo Amphibolin. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s ostatními materiály: Capagrund je moïno mísit pouze s pastelov mi a tónovacími barvami Alpinacolor a Amphibolin, aby se zachovaly jeho specifické vlastnosti. Jiné materiály nepouïívejte. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GP 01 Caparol - Haftgrund Adhezivní penetraãní prostfiedek pro disperzní a disperzní silikátové barvy uvnitfi budov. Balení: 12,5 litru. Bíle pigmentovan speciální penetraãní prostfiedek pro kryjící základní nátûry uvnitfi budov pfied finálními nátûry syntetick mi disperzními barvami nebo disperzními silikátov mi barvami. Adhezivní pfiednátûr na hladk ch, nosn ch podkladech, napfi. na sádrokartonov ch deskách, betonu, sádrov ch a hotov ch omítkách skupiny malt PIV a PV a sádrov ch stavebních deskách. Jako adhezicní základní nátûr pfied tapetováním v eho druhu na hladk ch, slabû nasákav ch podkladech. Nefiedûn. Na konzistenci ke zpracování se nastavuje maximálnû 3 % vody. Na hladk ch plochách cca ml/m 2. Naná í se natíráním, váleãkem i stfiíkáním. Pracovní nástroje ihned po pouïití vymyjte vodou. Barevn odstín/tónování: Bíl. Tónuje se max. 25 % Alpinacolor nebo AVA. NejniÏ í pfiípustná teplota pfii zpracování: +5 C vzduch i podklad. Pfii +20 C a 65% relativní vlhkosti vzduchu lze natírat nejdfiíve po 12 hodinách. Sná enlivost s ostatními materiály: Haftgrund je moïno mísit pouze s pastelov mi a tónovacími barvami Alpinacolor a Amphibolin, aby se zachovaly jeho specifické vlastnosti. Jiné materiály nepouïívejte. ChraÀte pfied dûtmi. Pfii kontaktu s oãima ihned vypláchnout vût ím mnoïstvím vody. Pfii stfiíkání nevdechovat rozpt lenou mlhu. Nevypou tût do vodních tokû. U syntetick ch tkanin nutná opatrnost. K recyklaci odevzdávat jen zcela prázdné obaly. Zbytky materálu lze likvidovat podle klíã. ã. odpadu (stavební odpad) nebo ã (staré barvy, zvrtdlé) nebo jako domovní odpad. Kód produktu barvy a laky: M-GP 01 Technická informace vydání: ãerven 2002 Tato technická informace byla sestavena podle souãasného stavu techniky a na ich zku eností. Vzhledem k rûznorodosti podkladû se v ak kupujícímu ãi uïivateli naléhavû doporuãuje, aby na svou zodpovûdnost vyzkou el, zda jsou na e v robky k zam lenému úãelu pouïití za konkrétních dan ch podmínek vhodné. Po vydání nové informace pozb vá tento tiskopis platnost. CAPAROL Produkce pro âr: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG Roßdörfer Straße Ober-Ramstadt Telefon (06154) 71-0 Telefax (06154) Internet: Fries, Burgholzer & Comp. Baustoffindustrie GesmbH Bahnhofstraße 32 A-4320 Perg Rakousko Synthesa Chemie GesmbH Dirnbergerstr A-4320 Perg Rakousko Ostatní produkce a zastoupení: Francie Belgie Itálie Holandsko v carsko Polsko Maìarsko Rusko Slovensko Litva Ukrajina âesk Caparol, spol. s r. o. Litvínovice âeské Budûjovice Tel. - centrála: Fax: âesk Caparol, spol. s r. o. Jinonická Praha 5 Tel.: , Fax:

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05

Fazetovací materiál VITAVM 13. pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK. Návod na zpracování. Stav: 04-05 fazetovací materiály Fazetovací materiál VITAVM 3 pro kovové konstrukce v obvyklém rozsahu WAK Návod na zpracování Stav: 04-05 zuby Vita Systém servis 3D - Master pfií stroje celokeramika Koncentrace na

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více