OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)"

Transkript

1 OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ) Revize: 4. V Product Department Strana 1

2 OBSAH P EDMLUVA EC ë PROHLªÜEN«O SHOD ROZM RY TYPY VEDEN«VRAT STANDARDN«VEDEN«(SL) VEDEN«PRO N«ZK P EKLAD VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) V PLN VRATOV HO K «DLA PROSKLEN« Okna Prosklen sekce PlnÊ prosklen vrata SKLADBA VRATOV CH PANEL BARVA KOVªN« DVOJIT BO N«PANTY ZªV SN A PODP RN PROFILY ROZP RN PROFIL TORZN«PRUäINY Cykly otevúená / zavúená Po et torznách pruòin StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin KONSTRUKCE H «DELE SPOJKA H «DELE OVLªDªN« VSTUPN«DVE E Kliky a îtátky vstupnách dveúá Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi FALEÜN P EKLAD MADLO V TRAC«M «äky V ZTUHY SEKC« ZAT«äEN«V TREM ZªVORY A CYLINDRICK ZªMKY PRUäINOV DORAZY SPODN«KOVªN« KONSTRUKCE KOLEJNIC BEZPE NOSTN«PRVKY POJISTKA P I PRASKNUT«PRUäINY OCHRANA PROTI SK «PNUT«PRST KRYTY ROLEN KONTAKT VSTUPN«CH DVE «...19 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 2

3 7. MOTORY ZªKLADN«SPECIFIKACE TYPY MOTORU VOD«C«LIÜTA MOTORU KABELY PRODLOUäEN«TªHLA MOTORU EXTERN«P IJ«MA DªLKOV OVLADA E NOUZOV OVLªDªN« OVLªDAC«SP«NA E FOTOBUÃKY SEMAFORY...22 PŘÍLOHA I: KONSTRUKCE VRATOVÝCH PANELŮ Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 3

4 P EDMLUVA Tento ObchodnÁ manu l slouòá k z kladnámu popisu provedená sek nách vrat TOORS Guardy. Manu l púedstavuje typy vratov ho vedená a skladbu vratov ch panelû. D le vyjmenov v tak nejbêònêjîá púásluîenstvá k naîim vratûm. Z kladná vybavená sek nách vrat TOORS Guardy je uvedeno náòe, ceny uveden v cenáku vych zejá z tohoto sloòená. Sendvi ov panely z pozinkovan ho plechu vyplnên ekologick m polyuretanem, sála 40 mm, s ochranou proti skúápnutá prstû; RozpÊrn profil spojujácá konce vodorovn ho vedená Lanov bubny se 2 bezpe nostnámi ot kami; Pojistky púi prasknutá pruòiny (1 p r) TorznÁ pruòiny s min cykly; Ru ná ovl d ná; Jednostrann zaoblen madlo (viz 5.10) Gumov pruòinov dorazy; Dut pozinkovan húádel s dr òkou pro pero Kolejnice vedená vratov ho kúádla (panelû); SpojovacÁ materi l; K z kladnámu, v îe uveden mu sloòená, je moòn púidat rûzn púásluîenstvá. Moònosti jsou uvedeny v tomto Manu lu. Jak koliv provedená nad r mec z kladnáho vybavená je za púáplatek. Veîker pohledy jsou vnitúná pohledy. NenÁ-li v slovnê uvedeno jinak nebo pokud nená jinak domluveno se z kaznákem a je-li to technicky moòn, je veîker púásluîenstvá (madla, z vory apod.) montov no nebo púipravov no pro mont ò na pravou stranu vrat (vnitúná pohled). ä d me V s, abyste pro objedn vku vrat laskavê pouòávali n î objedn vkov formul Ú nebo kalkula ná multicenák. Tyto dokumenty specifikujá moòn prvky púásluîenstvá vzhledem ke sloòená vrat a zaru ujá spr vn a rychl vyúázená VaîÁ objedn vky. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 4

5 1. EC ë PROHLªÜEN«O SHOD Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 5

6 2. ROZM RY RozmÊry sek nách vrat jsou zaloòeny na îáúce otvoru (W) a v îce otvoru (H). Oba rozmêry se uv dêjá v mm. ÜÁÚka otvoru [W] = îáúka vratov ho otvoru mêúen od stêny ke stênê V îka otvoru [H] = v îka vratov ho otvoru mêúen od podlahy, na kter jsou (budou) vrata umástêna, k horná hranê otvoru (k púekladu) RozmÊr vrat je specifikov n n sledovnê: [W x H] (îáúka x v îka) Pozn.: Sch ma s rozmêry je pouze orienta ná. Maxim lná rozmêry jsou stanoveny dle typu vedená a jsou k dispozici na popt vku. Pro v mênu panelû jsou rozmêry specifikov ny n sledovnê: îáúka otvoru x aktivná v îka panelu. AktivnÁ v îka je rozmêr, kter m panel púispáv k celkov v îce vrat. AktivnÁ v îka Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 6

7 3. TYPY VEDEN«VRAT V bêr spr vn ho typu vedená z visá na stavebná situaci. DÛleòit m ukazatelem je vyuòiteln voln prostor nad púekladem, coò je prostor nad vratov m otvorem aò ke stropu. Podrobn informace o stavebnách rozmêrech (poòadovan ch nebo moòn ch) naleznete na instala nách v kresech (stavebnách púipravenostech) StandardnÁ vedená (SL) Poòadovan voln prostor nad púekladem je minim lnê 410 mm pro ru nê ovl dan vrata a maxim lnê 900 mm. Pokud jsou k dispozici tyto rozmêry, voláme standardná typ vedená. Pokud je k dispozici menîá prostor, je nutn zvolit vedená pro názk púeklad. StandardnÁ vedená : VedenÁ pro názk púeklad VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) Jestliòe je k dispozici voln prostor nad púekladem vêtîá neò 200 mm, lze torzná pruòiny namontovat na púeklad. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 175 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu : VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu lze pouòát, jestliòe je voln prostor minim lnê 100 mm. Tento syst m umoòïuje mont ò pruòin vzadu. Lanka jsou vedena uvnitú kolejnic ze spodnáho kov ná púes kladku dozadu na lanov buben. VedenÁ pro názk púeklad m dvê horizont lná kolejnice. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 75 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu : 086 POZOR! Pokud budou vrata ovl d na motorem, je nutn od voln ho prostoru nad púekladem odpo Átat v îku liîty motoru (35 mm pro n mi dod van motory). Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 7

8 4. V PLN VRATOV HO K «DLA 4.1. ProsklenÁ Okna RÛzn moònosti prosklená uv dá Tabulka 1. Poòadovan minim lná îáúka vrat pro jednotliv po ty oken (ov ln ch nebo hranat ch) je uvedena detailnêji pod touto tabulkou. U panelû s kazetami platá, òe po et oken v sekci mûòe b t roven maxim lnê po tu kazet (okno se vòdy zasazuje do kazety). V sloupci Panel je uvedeno pro jak typ panelu je dan okno vhodn (C = pro kazetu, L= ostatná druhy panelû kromê kazety). Okno Specifikace UpevnÊnÁ do vrat Panel KÌd Ov ln 1 VnÊjîÁ rozmêr: 663 x 343, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 203 Hranat 3 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, ir v plï NerozebÁrateln C 204 Hranat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 680 x 373, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 205 Hranat 4 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, matn v plï NerozebÁrateln C 206 Hranat 2 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 146, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 207 Hranat 5 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, ir v plï Seîroubov ná C 208 Hranat 6 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, matn v plï Seîroubov ná C 209 Hranat 7 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, ern r m, ir v plï Seîroubov ná C 210 Hranat 8 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 203, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 214 Hranat 9 VnÊjîÁ rozmêr: 637 x 334, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 216 Kulat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 330, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 217 Tabulka 1: Moònosti prosklená v sek nách vratech ÜÁÚka otvoru [mm] Po et oken do 2600 v etnê 2 nad nad nad nad Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 8

9 Prosklen sekce NamÁsto klasick ch panelû je moòn vybavit vrata celoprosklen mi sekcemi. Jsou to tzv. Full-vision sekce vyroben z eloxovan ch hlinákov ch profilû. ProsklenÁ mûòe b t zhotoveno z materi lu SAN UV (akryl t + styren) nebo polykarbon tu (jin typ prosklená na popt vku). MÁsto prosklená je moòn pouòát tak zateplen hlinákov stucco v plnê nebo múáòku (tahokov). Celoprosklen sekce v sou asn dobê nabázáme pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch PlnÊ prosklen vrata U plnê prosklen ch vrat je z estetick ch dûvodû v îka jednotliv ch prosklen ch sekcá vòdy stejn v cel v îce vrat a je stanovena n sledovnê: a) Pokud spodná sekci tvoúá klasick panel a ostatná jsou plnê prosklen, pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. SpodnÁ panel m v îku cca 627 mm ë 627 = 2273 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2273/610 = 3,72 panelû. Zbytek vrat bude ze 4 prosklen ch sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2273/4 = 568 mm. Vrata budou sestavena z: 1 spodnáho panelu vysok ho 627 mm a 4 plnê prosklen ch sekcá po 568 mm. b) Pokud jsou vîechny sekce prosklen (Full-vision), pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2900/610 = 4,75 panelû. Vratov kúádlo bude sestaveno z pêti sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2900/5 = 580 mm. Vrata budou sestavena z 5 plnê prosklen ch sekcá po 580 mm. PÚesn v îky plnê prosklen ch panelû jsou po Át ny aò púed v robou vrat. Po et panelû je specifikov n v PÚÁloha I: Konstrukce vratov ch panelû. Maxim lná v îka panelû plnê prosklen ch vrat podle typu prosklená: Jednoduch nebo dvojit SAN /polykarbon t : 610 mm Zateplen stucco v plnê : 610 mm Jednoduch SAN UV : 1 2,5 mm : 220 Jednoduch polykarbon t: : 1 3,0 mm : 260 Dvojit SAN UV: : 2 2,5 mm : 250 Dvojit polykarbon t: : 2 3,0 mm : 260 Zateplen hlinákov stucco v plnê: : 270 MÚÁòka (tahokov), oko 16/8 MÚÁòka (tahokov), oko 22/12 Tabulka 2 uv dá charakteristiky rûzn ch typû prosklená. Charakteristika SAN UV Polykarbon t PrÛzra nost ++ + Odolnost proti n razu + ++ Tuhost Tabulka 2: Charakteristiky prosklená Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 9

10 V n sledujácá tabulce (Tabulka 3) je uveden po et prosklen ch polá oddêlen ch púá kami v jedn plnê prosklen sekci v z vislosti na îáúce otvoru. Maxim lná v îka panelu je 610 mm. Maxim lná îáúka celoprosklen ch sekcá je 5500 mm (= maxim lná îáúka gar òov ch vrat). ÜÁÚka otvoru [mm] Po et prosklen ch polá Do Od 2501 do Od 3751 do Od 4751 do Tabulka 3: Po et prosklen ch prvkû vzhledem k îáúce otvoru PlnÊ prosklen sekce mohou b t lakov ny v barv ch popsan ch v odstavci 4.3. Cena za jednostrann a oboustrann lakov ná ve stejn barvê je shodn. Jestliòe se lakujá v plnê plnê prosklen ch panelû, je cena za jejich lakov ná púid na k z kladná cenê lakov ná sekcá. ern zasklávacá guma na vnêjîá stranê ani ern plastov liîta na vnitúná stranê panelu nemohou b t lakov ny Skladba vratov ch panelû Pro vyplnêná vratov ho kúádla lze zvolit z mnoha typû panelû. Jejich aktu lná nabádka je k dispozici na vyò d ná. V nabádce m me panely s touto kombinacá v îek: Varianta I : v îka panelu 500 mm a 610 mm Varianta II : v îka panelu 488 mm a 610 mm Varianta III : v îka panelu 610 mm Varianta III : v îka panelu 500 mm Po et panelû dle v îky otvoru je vyspecifikov n v PÚÁloze I: Stavba vratov ch panelû. StandardnÁ skladba panelû z visá na vybran m typu panelu a barevn m provedená; RÛzn typy panelû nelze zamênit (Hoesch, Tescedo, Bremet, Ç); U panelû s ochranou proti skúápnutá prstû nelze zamênit vnitúná a vnêjîá stranu; OmezenÁ: skladba panelû na vratech stojácách vedle sebe 1. Kdyò jsou skl d ny panely pro shodnou v îku otvoru, je struktura panelû stejn. Znamen to, òe panty jsou vòdy umástêny se stejnou vertik lná vzd lenostá ë jsou v jedn linii s vedle stojácámi vraty. 2. Pokud jsou dohromady skl d ny panely pro nestejnou v îku otvoru, okna budou umástêna do jedn linie. Struktura panelû vedle sebe stojácách vrat nebude vòdy stejn, takòe panty nejsou vòdy umástêny v jedn linii. MajÁ-li b t vrata pohledovê stejn, musá b t tento fakt vòdy uveden na objedn vce Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 10

11 4.3. Barva Vîechny panely jsou dostupn v jejich standardnách barv ch. V púápadê poòadavku na jinou barvu neò je standardná u dan ho panelu, lze panely (s v jimkou vnêjîá strany panelû ÅfÌlie ë imitace dúevaé) lakovat náòe uveden mi barvami dle stupnice RAL. Barva RAL, dle poòadavku, za 1 stranu cena/m 2 : 350 MetalÁza RAL, dle poòadavku, za 1 stranu (nelze na plnê cena/m 2 : 355 prosklen vrata) Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 365 za 1 stranu Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 366 vnitúná a vnêjîá strana v 1 barvê Full Vision stucco panely v barvê RAL dle poòadavku cena/m 2 : 367 Lakov ná odstánu RAL - standardná 1000, 1001, 1002, ), ), 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ), 1019, 1020, ),, ), 1024, 1027, ), 1032, ), 1034, , 2001, ), 2003, 2004, ), 2009, 2010, ), ), ), 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, ), ), 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, , 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, , 5001, ), 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, , ), ), 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, ), ), 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, , 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, , 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, , 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, ) Vzhled odstánu RAL na prosklen (Full-vision) sekci je z dûvodu odliîn povrchov struktury vòdy márnê odliîn od vzhledu na panelu. U odstánû ozna en ch 1) mûòe b t tento rozdál vyîîá neò u ostatnách odstánû. Tato odchylka nená n mi ovlivniteln. Vîechny odstány uveden v odstavci élakov ná odstánu RAL ë standardnáè lze lakovat tak s vrchnám lakem a docálit tak metalick ho efektu. Lakov ná odstánu RAL ë pouze metaláza MetalÁza s perleóov m efektem: 1035, 1036, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023 MetalÁza s metalick m efektem: 9006, 9007 POZOR! Pokud je na vnêjîá stranê vrat tmav barva a vrata jsou umástêna na vnêjîá slune ná stranê budovy doporu ujeme pro vrata îirîá neò 4000 mm pouòitá v ztuh (viz 5.12) z dûvodu snáòená proh b ná panelû púi rozdálu teplot na vnêjîá a vnitúná stranê panelu. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 11

12 5. KOVªN«5.1. Dvojit bo ná panty Dvojit bo ná panty a rolny s dlouhou húádelá pro vrata pro îáúku otvoru 5000 mm a vêtîá se dod vajá jako standard. Cena pro tyto poloòky jiò byla zahrnuta do z kladná ceny Z vêsn a podpûrn profily K ukotvená vodorovn ho vedená lze pouòát dêrovan ÙhelnÁk nebo konzoly pro zavêîená. ZpÛsob ukotvená je nutn uv st v objedn vce. S gar òov mi vraty jsou standardnê dod v ny 2 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 1 objámka) a 1 kus dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 2 kusy konzol pro zavêîená vodorovn ch kolejnic ke stropu. V púápadê, òe jsou vrata îirîá neò 3000 mm nebo vyîîá neò 2500 mm, jsou dod v ny 4 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 2 objámky) a 2 kusy dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 4 kusy konzol RozpÊrn profil Pro zv îená stability vedená (a u vedená s pruòinami vzadu tak pro instalaci húádele) se pouòáv rozpêrn profil spojujácá na konci levou a pravou horizont lná st vedená. PÚi spojená koncû horizont lnách stá vedená je potúeba m nê masivná zavêîená. RozpÊrn profil lze pouòát púi mont òi vrat jako mont òná îablonu pro rozte svisl ho vedená, protoòe jeho d lka je rovna vzd lenosti mezi svisl mi ÙhelnÁky. RozpÊrn profil : TorznÁ pruòiny Cykly otevúená / zavúená Na gar òov vrata dod v me standardnê pozinkovan pruòiny, kter jsou konstruov ny na minim lnê cyklû otevúená/zavúená. Skute n òivotnost torznách pruòin je aò cyklû cyklû : Po et torznách pruòin Vrata dod v me standardnê se dvêma torznámi pruòinami. Po et a parametry torznách pruòin na vratech z visá na îáúce a v îce otvoru, typu vedená a hmotnosti vratov ho kúádla. Ve v jime n ch púápadech, kter nelze jednoduîe púedem stanovit, mûòe doját k tomu, òe vrata budou má jednu nebo tyúi pruòiny StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin Sek ná gar òov vrata jsou konstruov na tak, òe kaòd torzná pruòina se musá púipevnit na pojistku púi prasknutá pruòiny. Tato pojistka se musá zakotvit do konstrukce (v púápadê vedená s pruòinami vpúedu) nebo se montuje k vodorovn sti vedená (syst m s pruòinami vzadu). ZpÛsob uchycená pruòin musá b t zohlednên ve stavebná púipravenosti. PÚi mont òi vedená s pruòinami vpúedu musá b t pro pojistky pruòiny vytvoúeny na konstrukci (stênê) odpovádajácá mont òná plochy. PÚi mont òi vedená s pruòinami vzadu musá b t po Át no s dodate n m prostorem pro pruòiny za vodorovn m vedenám. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 12

13 5.5. Konstrukce húádele Dutou húádel s dr òkou dod v me buè jednodálnou nebo dvojdálnou. Po et stá z visá na rozmêrech vrat a typu vedená. Tabulka 4 shrnuje rûzn moònosti húádele. Konstrukce húádele PouòitÁ DvoudÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X vòdy. U vrat SL pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X je spojka umístěna excentricky. JednodÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. U vrat SL pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. Tabulka 4: Stavba húádele 1è dut húádel, pozinkovan s dr òkou pro pero : 390 Celkovou d lku húádele lze ur it n sledovnê: Z kladná d lka húádele je îáúka otvoru mm 5.6. Spojka húádele Spojka húádele se pouòije u têch vrat, kde je dod v na dêlen húádel. To, zda je spojka seúiditeln nebo nená, z visá na typu spodnáho kov ná. Pro vrata s pruòinami vzadu (LHR-X), kde je neseúiditeln spodná kov ná, automaticky dod v me seúiditelnou spojku húádele. Pro vrata s pruòinami vpúedu, kter majá seúiditeln spodná kov ná, dod v me automaticky pevnou spojku húádele. Pevn spojka 1è : 396 SeÚiditeln spojka 1è : Ovl d ná Vrata lze ovl dat motorem nebo ru nê. Pro v bêr zpûsobu ovl d ná musáme zv òit hmotnost vrat a frekvenci pouòitá. Moònosti ovl d ná motorem v etnê nejrûznêjîáho púásluîenstvá jsou pops ny v kapitole VstupnÁ dveúe Od v îky otvoru mm je moòn do sek nách vrat nainstalovat vstupná dveúe (u niòîách vrat dváúka na popt vku). SpodnÁ tyúi panely se vyuòávajá pro instalaci vstupnách dveúá. Do sek nách vrat s v ztuhami (viz 5.12) lze rovnêò nainstalovat vstupná dveúe. Druh a túetá panel sek nách vrat v tomto púápadê nebude obsahovat v ztuhy. Ve vstupnách dveúách nemûòe b t ve tvrt m panelu okno. VstupnÁ dveúe v sou asn dobê nabázáme pro panely ThyssenKrupp Hoesch. Maxim lná îáúka vrat se vstupnámi dváúky je 5000 mm. VstupnÁ dveúe se otvárajá vòdy ven! Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 13

14 StandardnÁ specifikace vstupnách dveúá ZavÁra s liîtou Klika s púásluîenstvám Euro cylindrick z mek se 3 klá i Dvojit gumov têsnêná ÜÁÚka voln ho prûchodu = 875 mm V îka voln ho prûchodu 1) = mm ProvedenÁ dveúá v souladu s normou DIN ) V îka voln ho prûchodu se mêúá od podlahy, na kter stojá sek ná vrata, aò po horná hranu otvoru pro vstupná dveúe. V îka prahu je v z vislosti na stla ená spodná gumy cca 200 mm. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem, nebo se po Át s tám, òe budou v budoucnu, vstupná dveúe musá b t vybaveny kontaktem vstupnách dveúá (viz 6.4). Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. VstupnÁ dveúe (zavára s liîtou) : Kliky a îtátky vstupnách dveúá VstupnÁ dveúe pro gar òov vrata dod v me standardnê s klikou na obou stran ch, îtátky a eurocylindrickou vloòkou. Je moòn objednat i jin typ z mkû i klik jako napú. panikov kov ná, pevn koule. VÁce informacá na popt vku. Z mek s klikou z obou dvou stran : Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi Vzhledem k minim lná prûchozá v îce 2000 mm musá b t zv òeny n sledujácá Ùdaje t kajácá se struktury panelû specifikovan náòe (viz Tabulka 5). Sek ná vrata, kter jsou dod v na se vstupnámi dváúky, nemusá mát stejnou strukturu panelû jako vrata bez dváúek. Jestliòe je nutn stejn struktura panelû (napú. pokud vrata budou st t vedle sebe), uveète to v objedn vce. Panel Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 tvrt sekce 610 mm 488 mm 488 mm TÚetÁ sekce 610 mm 610 mm 488 mm Druh sekce 610 mm 610 mm 610 mm SpodnÁ (prvná) sekce 610 mm 610 mm 610 mm Tabulka 5: Struktura panelû vstupnách dváúek Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 14

15 5.9. Faleîn púeklad Jestliòe je púeklad niòîá neò poòadovan minim lná v îka, st le existuje moònost instalace sek nách vrat. Pro zakrytá prostoru pro instalaci vodorovn ho vedená a húádele s pruòinami se pouòije tzv. faleîn púeklad. Faleîn púeklad se vyr bá na zak zku a m maxim lná v îku 620 mm. Faleîn púeklad dod v me ve dvou variant ch provedená ë jako klasick panel, kter je oliîtov n eloxovan mi hlinákov mi profily seúezan mi pod Ùhlem 45 stupïû a osazen mi na panelu nebo jako Full-Vision sekci sestavenou z bo nách a stúednách profilû. POZOR! Faleîn púeklad nemûòe slouòit jako podpûrn mont òná prvek pro húádel s pruòinami. Faleîn púeklad : Madlo Vrata ovl dan ru nê doporu ujeme vybavit zabudovan m madlem nebo madlem namontovan m na panelu vrat. Madlo na celoprosklen ch vratech lze umástit pouze na r m Full-vision sekce. S gar òov mi vraty dod v me standardnê 1 ks madla 466. Jednostrann zaoblen : 466 ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed 1 ks tohoto madla je jiò v z kladná cenê. Oboustrann zaoblen ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed : 467 Oboustrann ov ln ern plastov Zabudovan do panelu 1) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed, vlevo + vpravo : 468 Oboustrann kulat ern, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 461 Oboustrann kulat Chromov, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 462 1) Pro madlo je v panelu púipraven otvor, madlo je púiloòeno v krabici. 2) Madlo je púiloòeno v krabici, na sekci se nic nepúedpúipravuje. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 15

16 5.11. VÊtracÁ múáòky Jestliòe je zapotúebá adekv tná vêtr ná, je moòn vrata vybavit plastov mi vêtracámi múáòkami (za púáplatek). ist propustnost vêtracá múáòky je 200 cm 2. Plastov múáòky jsou standardnê bál a mohou b t lakov ny standardnámi odstány dle RAL (viz 4.3 Barva, st ÅLakov ná odstánu RAL ë standardná). Do Full-Vision (viz 4.1) sekcá lze másto prosklená zabudovat múáòku (tahokov). Velikost oka múáòky mûòe b t 16/8 (v îka/îáúka) nebo 22/12 (v îka/îáúka). Plastov vêtracá múáòka, uzavárateln, rozmêr 338x132 mm : V ztuhy sekcá V ztuhy je nutn namontovat v púápadê velk îáúky otvoru. K vratûm îirîám neò 5000 mm dod v me automaticky 1 v ztuhu (v îka v ztuhy 65 mm). KromÊ toho doporu ujeme pouòitá v ztuh (za púáplatek) tak v púápadê, òe jsou ve vratech vstupná dveúe, takto: ÜÁÚka otvoru [mm] Po et v ztuh UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò (s dveúmi) 1 1x nad dveúe S 65 : aò (s dveúmi) 2 1x nad dveúe 1x horná sekce S 65 : 480 Vlivem rozdáln ch teplot na vnitúná a vnêjîá stranê panelu doch zá k jeho proh b ná. Toto je norm lná fyzik lná jev, ke kter mu doch zá napú. pokud jsou panely s tmav m barevn m odstánem umástêny na slune ná stranê budovy. Tento jev mûòe ovlivnit chod vrat. ProhnutÁ lze zmárnit pouòitám v ztuh. Doporu ujeme n sledujácá: ÜÁÚka otvoru [mm] UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò x horná sekce S 65 : x túetá sekce od shora aò x horná sekce 1x kaòd lich sekce od spodu S 65 : ZatÁòenÁ vêtrem Vrata jsou certifikov na pro 4. túádu odolnosti proti zatáòená vêtrem. Jestliòe se púedpokl d, òe siln zatáòená vêtrem bude st l (napúáklad kdyò jsou vrata umástêna pobláò pobúeòá), bude potúeba pouòát zvl îtnách v ztuh ë po et v ztuh je nutn vòdy konzultovat púi objedn ná vrat.. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 16

17 5.14. Z vory a cylindrick z mky Vrata lze zabezpe it pouòitám rûzn ch z mkû. Vrata ovl dan ru nê lze vybavit posuvnou z vorou nebo cylindrick m z mkem. Volba z vory z visá i na typu vedená (viz upozornêná). Z vora : 490 Pozinkovan, s ern m plastov m Ùchytem Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Z vora Pozinkovan Lze zajistit visacám z mkem (nená sou stá dod vky) Z estet. dûvodû nedoporu ujeme pouòávat na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern (492B) nebo chromovan (492C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn pouòát dlouh t hla (aò do îáúky 5000 mm) nebo umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern (493B) nebo chromovan (493C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora Pozinkovan, zapuîtên Ùchyt na vnêjîá stranê Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern Prodlouòen chod Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo : 491 : 492B : 492C : 493B : 493C : 495 : 497 : 498 POZOR! Na vratech LHR-X mohou b t pouòity pouze z vory 493B a 493C. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 17

18 5.15. Pruòinov dorazy Vrata jsou dod v na s gumov mi dorazy, kter nahrazujá standardná pruòinov dorazy SpodnÁ kov ná S gar òov mi vraty dod v me spodná kov ná dle typu vedená: LHR-X: pozinkovan, neseúiditeln LHF-X: hlinákov, seúiditeln SL: hlinákov, seúiditeln Konstrukce kolejnic VedenÁ vrat je vyrobeno z 2è kolejnic. Vratov kolejnice 2è : 580 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 18

19 6. BEZPE NOSTN«PRVKY Gar òov vrata mohou b t vybavena celou Úadou rûzn ch typû bezpe nostnách prvkû. Tyto bezpe nostná prvky podstatnê sniòujá riziko vzniku nebezpe n ch situacá, kdy hrozá zranêná osob nebo poîkozená vrat i jin ho majetku. V t to kapitole jsou pops ny rûzn bezpe nostná prvky a jejich pouòitá na naîich vratech Pojistka púi prasknutá pruòiny Pojistky púi prasknutá pruòiny dod v me standardnê se vîemi gar òov mi vraty. Tento typ pojistky zabraïuje p du vratov ho kúádla v púápadê prasknutá pruòiny. Kaòd pruòina musá b t zajiîtêna vlastná pojistkou púi prasknutá pruòiny (nelze pouòát jednu pojistku pro váce pruòin z roveï). Pojistka púi prasknutá pruòiny je jednor zov bezpe nostná zaúázená. V púápadê jejá aktivace (púi prasknutá pruòiny) musá b t vymênêna za novou! Pojistka púi prasknutá pruòiny, húádel 1è : Ochrana proti skúápnutá prstû V púápadech, kdy k odklonu vratov ch panelû doch zá pod 2500 mm, musá b t u inêna takov bezpe nostá opatúená, aby nemohlo doját k púápadn mu skúápnutá prstû mezi panely. Vîechny standardnê dod van panely jsou konstruov ny tak, òe majá ochranu proti skúápnutá prstû na venkovná stranê. Za Ù elem zv îená bezpe nosti na vnitúná stranê nabázáme plastovou liîtu umástênou do sp ry mezi panely. Liîta sp ru vyplná a prsty tak nemohou b t zachyceny. PlatÁ pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch, kde je sp ra mezi panely na vnitúná stranê vêtîá neò u ostatnách typû panelû. Ochrana proti skúápnutá prstû na vnitúná stranê : Kryty rolen Pro zv îená bezpe nosti gar òov ch vrat lze vrata za púáplatek vybavit kryty rolen. Kryty majá CE certifik t a púi jejich pouòitá se sniòuje riziko, òe mûòe doját k zachycená prstû do kolejnice bêhem pohybu vrat. Kryty rolen : Kontakt vstupnách dveúá Kontakt vstupnách dveúá se pouòáv u motorem ovl dan ch vrat se zabudovan mi vstupnámi dveúmi. Montuje se na tu stranu vstupnách dveúá, na kter je klika, a zajiîóuje vypnutá motoru v púápadê, òe nejsou dveúe zavúeny. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na ru nê, ale do budoucna se po Át s motorov m ovl d nám, musá b t vstupná dveúe vybaveny kontaktem vstupnách dveúá. Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. Kontakt vstupnách dveúá : 640 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 19

20 7. MOTORY Motorem ovl dan vrata zvyîujá uòivatelsk komfort púi manipulaci s vraty. Volba spr vn ho typu motoru z visá púedevîám na velikosti a hmotnosti vratov ho kúádla a na poòadovan m púásluîenstvá. Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem (nebo v budoucnosti budou), je nezbytn, aby pro to byla púipravena. U gar òov ch vrat, kter majá vstupná dveúe, to znamen hlavnê vybavit vratov kúádlo s integrovan mi vstupnámi dveúmi kontaktem vstupnách dveúá Z kladná specifikace N mi dod van motory pro gar òov vrata majá samosvornou înekovou púevodovku a ovl dacá jednotku ÚÁzenou mikroprocesorem. Mikroprocesor kontroluje tak koncov polohy vratov ho kúádla. ÁzenÁ motoru probáh impulsem v sekvenci éstartè (1. impuls) ë éstopè (2. impuls) ë ézpêtn chodè (3. impuls). VodÁcÁ liîta je vyrobena z ocelovan ho pozinkovan ho écè-profilu s integrovan m Úemenem zesálen m pêtiòilov m ocelov m lankem. Motorem ovl dan vratov kúádlo se pohybuje v reòimu s pomal m dojezdem/rozjezdem (ésoft start a stop syst mè). Motor m integrovan osvêtlená (ò rovka 230V, 40W), kter se automaticky rozsvêcuje púi chodu motoru (90 s). Motor je vybaven integrovan m bezpe nostnám syst mem pro kontakt s púek òkou (10 ÙrovnÁ automatick ho zpêtn ho chodu, zpêtn chod bêhem zavár ná, ste n zpêtn chod têsnê púed dovúenám, zastavená bêhem otvár ná) a je chr nên proti púehú tá automatick m vypán nám (po 90 s chodu). Ovl dacá napêtá motoru je 24V DC. Vîechny motory jsou ur eny pouze pro such prostúedá! 7.2. Typy motoru NejbÊònÊjîÁ typy motorû Úady 700 dod v me pro gar òov vrata automaticky v setu s 1 kusem dvoukan lov ho d lkov ho ovlada e, liîtou s Úemenem a kotevnám materi lem pro motor a liîtu. Vlastnosti jednotliv ch motorû jsou uvedeny v tabulce: Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Max. v îka KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu vrat 711 ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 2500 mm 1) : ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 3250 mm 1) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 2500 mm 2) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 3000 mm 2) : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 2500 mm : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 3000 mm : 705 1) do 9 m 2 2) do 5 m îáúky KromÊ v îe uveden ch motorû lze pro zvl îtná stavebná situace vrata vybavit motory Úady 800. Tyto motory jsou ur eny pro hromadn gar òe, umoòïujá nastavit automatick ( asov ) zavár ná vrat a púipojená ÚÁdÁcÁ jednotky semaforû pro ÚÁzenÁ obousmêrn ho provozu. Nejsou dod v ny v setu a proto musá b t doplnêny o vodácá liîtu, d lkov ovlada e apod. Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Po et KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu gar ò. mást 802 T 700 N 280 W 4 W 4,7 kg 15 : T 1000 N 450 W 4 W 6,7 kg 50 : 707 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 20

Základní info o vratech TOORS

Základní info o vratech TOORS 1 Základní info o vratech TOORS Vážený obchodní partnere, vážíme si Vaší volby obchodovat s firmou TOORS CZ, která představuje záruku dodávky standardních vrat a vysoké kvality zákaznického servisu pro

Více

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 242 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 242 jsou sekční vrata pro použití např. v prodejnách automobilů, požárních stanicích, ve všech případech,

Více

Sekční garážová vrata - Standard SRD-S

Sekční garážová vrata - Standard SRD-S Sekční garážová vrata - Standard SRD-S SRD-S Sekční garážová vrata pro privátní užití Panel o síle 45 mm (U=0,61 W/m 2 K) Křídlo vrat U = 0,61 W/m 2 K Patentovaný systém pružiny v pružině Patent pružina

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016

Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Nové druhy kování Průmyslová sekční vrata Hloubka 67 mm Montážní údaje: stav 01.04.2016 Obsah Přehled obsahu Strana Popis výrobku 4 5 Přehled technických údajů 6 Přehled druhů kování 7 8 SPU 67 Thermo

Více

Sekční garážová vrata RSD02. Naše vrata na Vaši díru.

Sekční garážová vrata RSD02. Naše vrata na Vaši díru. Sekční garážová vrata RSD02 Sekční garážová vrata RSD02 Sekční garážová vrata série RSD02 jsou konstruovány pro instalaci v Na še vrata na Vaš i díru. otvorech jak malých, tak i velkých rozměrů. Tato vrata

Více

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění!

List - č.: 01_AXXXXXXX_CZ_1-A-1_1.0.2.doc Datum: Bezpečnostní stupeň: 2002-08-12 1. Všeobecné informace. Upozornění! Strana:1/19 Upozornění! Můstky, včetně polohy ovládací skříně jsou uvažovány vždy z pohledu zevnitř budovy, jestliže je dále popisována poloha vpravo nebo vlevo. Strana:2/19 Obsah Obsah...2 Jak správně

Více

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6

info@novingrosty.cz 420 595 782 426 NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./ fax: 595 782 425-6 info@novingrosty.cz 420 595 782 426 TAHOKOVOVÉ PODLAHOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ČSN EN ISO 9001:2001 www.novingrosty.cz NOVING ROŠTY s.r.o. Na Baštici 168, 738 01 Staré Město, okres Frýdek-Místek Tel./

Více

Požární uzávěry. spolehněte se!

Požární uzávěry. spolehněte se! Požární uzávěry spolehněte se! POŽÁRNÍ ROLETOVÝ UZÁVĚR FIROTEX-V Roletové uzávěry FIROTEX V jsou vyráběny s požární odolností EW 15 DP1-C1, EW 30 DP1-C1 (do 12 m). Pomocí vodního skrápění lze dosáhnout

Více

Vrata pro hromadné garáže ET 500

Vrata pro hromadné garáže ET 500 // Vrata ET500 a pohon SupraMatic H, mimořádně tichý kompaktní systém Vrata pro hromadné garáže ET 500 Robustní vrata pro nepřetržitý provoz s mnoha možnostmi provedení Hospodárné kompletní řešení s mnoha

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

Zabudovávací data. pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010

Zabudovávací data. pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010 c g Zabudovávací data pro průmyslová sekční vrata Platná od 1. dubna 2010 f n P c r e p 1. Obsah 1. Obsah..................................................................... 2 2. Všeobecné pokyny............................................................

Více

Výbava fasádní markýzy

Výbava fasádní markýzy Výbava fasádní markýzy Typ 201 Typ 207 Typ 209 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka propojená

Více

Od 1. 9. 2009. Ceny jsou uvedeny bez DPH.! Smluvním firmám dovoz zdarma!

Od 1. 9. 2009. Ceny jsou uvedeny bez DPH.! Smluvním firmám dovoz zdarma! Od 1. 9. 2009 2009 Ceny jsou uvedeny bez DPH.! Smluvním firmám dovoz zdarma! Veškeré uvedené rozměry vrat jsou skutečným rozměrem dodaných výrobků! ( není to rozměr stavebního otvoru ) V případě, že dojde

Více

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod ed p istoupením k montáži prosím zkontrolujte obsah balení pokud jde o množství a kvalitu sou ástek. ed p istoupením k montáži vrat je nutné se podrobn seznámit s níže uvedeným

Více

Bezpečnostní prvky 9

Bezpečnostní prvky 9 9 9 25350 Max. Ø lanka Pojistka při přetržení lanka : 1 Pár : 1,04 kg s plastovým krytem : Pojistka při přetržení lanka pro rezidenční vrata s max. hmotností 170 kg. Použitelné pouze s kolejnicemi DOCO.

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Výbava Svislé markýzy

Výbava Svislé markýzy Výbava Svislé markýzy Svislé markýzy Typ 470 Typ 490 Typ 499 Typ 0 Pohon a ovládání Motorový pohon (včetně ovládacího spínače) Dálkově ovládaný motor (včetně 1- kanálového rádiového ručního vysílače) O

Více

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu

VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM. Návod Na instalaci a obsluhu Bollard VÝSUVNÝ SLOUP DO 600MM Návod Na instalaci a obsluhu Model MPIE2 bez osvělení led MPIE10 s osvětlením led MotoR WiNG400 WiNG400 Napájecí napětí 12vdc 12vdc Jmenovitý výkon 60 W 60 W Příkon 1,2 a

Více

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock

Modelové řady visacích zámků Mul-T-Lock Úvod Visací zámky Mul-T-Lock jsou určeny pro použití při zabezpečení budov a objektů. K použití v místech se zvýšenými požadavky na odolnost proti násilnému překonání jsou určeny zámky s chráněným třmenem.

Více

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER V BIZNESIE Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti

Více

Průmyslová vrata. Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03. spolehněte se!

Průmyslová vrata. Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03. spolehněte se! Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata VM 01, VM 02, VM 03 spolehněte se! Značková kvalita, bezpečný a spolehlivý provoz Sestava torzních pružin v kombinaci s lanovými bubny zajišťuje snadnou manipulaci

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog

SKLÁDACÍ VRATA. Produktový katalog SKLÁDACÍ VRATA Produktový katalog JaP-Jacina SPECIALISTA V OBORU VRATOVÉ TECHNIKY GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA SEKČNÍ VRATA ROLOVACÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA SKLÁDACÍ VRATA HANGÁROV VRATA ÁDACÍ RATA HANGÁROVÁ

Více

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL 8014),

Více

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46 TECHNICKÝ MANUÁL OBSAH Venkovní žaluzie Z-90, Z-70... 2-3 Venkovní žaluzie S-90... 4-5 Venkovní žaluzie C-80, C-65... 6-7 Venkovní žaluzie C-80S, C-65S... 8-9 Venkovní žaluzie F-80, F-80V... 10-11 Venkovní

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky. pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele.

Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky. pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele. Jak vyplnit objednávku: zakázka: - číslo nebo jméno zakázky pozice: - číslo nebo písmeno, označení výrobku pro identifikaci odběratele Roleta: ks: - počet výrobků v jednotlivém řádku objednávky šířka:

Více

DE LUXE. DE LUXE představení řady

DE LUXE. DE LUXE představení řady DE LUXE Exkluzivní kolekce dýhovaného kancelářského nábytku vyráběného z ušlechtilých dřevin. Tvarové provedení stolových sestav zvýrazňuje vysoce reprezentativní charakter tohoto nábytku. DE LUXE představení

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem,

Více

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT. SAHARA MAXX HT Vážený zákazníku, tento katalog Vám usnadní výběr vzduchové clony SAHARA MAXX HT podle Vašich představ a požadavků a pomůže při sestavování potřebného objednacího klíče. Nabízíme Vám velké

Více

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086.

RMA. KLIKY TRITON Po několik let již Tritón vyrábí své vlastní kliky pro stojanové rozvaděče. Patent: PUV 2009-22086. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 01 1 1 1 Univerzální rozvaděč pro datové a telekomunikační účely. Dostatečná nosnost pro běžné aplikace, velký výběr rozměrů a variant spolu se širokou

Více

R - za ruben R - za ruben PRIPLATKY za 600 : 800 850 : 1100 dvoukrıdle Quick-spoj 1 027 Kc 1 053 Kc 579 Kc 375 Kc

R - za ruben R - za ruben PRIPLATKY za 600 : 800 850 : 1100 dvoukrıdle Quick-spoj 1 027 Kc 1 053 Kc 579 Kc 375 Kc CENIK NORMOVANY CH ZARUBNI DLE C SN A DIN "R" Nıze uvedene ceny se vztahujına ocelove zarubnč dle C SN nebo DIN se svč tlou pru chozıvyskou 1.970 mm, oboustranne s dvč mi zavč sovymi kapsami na kazde stranč

Více

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

Sekční průmyslová vrata

Sekční průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata SID Sekční průmyslová vrata Panel o síle 45 mm 2 U=0,6 W/m K Nerezové panty Sekční průmyslová vrata ALUTECH jsou vhodná pro instalaci do všech průmyslových a skladových objektů

Více

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR

REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR REGULACE AUTOMATIZACE BOR spol. s r.o. NOVÝ BOR Katalog výrobků : PŘEVODOVÉ MOTORY OBSAH. Všeobecné údaje. Převodový synchronní motor reverzační B 406 3. Převodový synchronní motor reverzační B 408 4A.

Více

BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE

BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE BOČNÍ A GARÁŽOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE BEZPEČNÉ A ELEGANTNÍ DVEŘE DO GARÁŽE Boční hliníkové dveře nacházejí nejčastěji uplatnění jako dodatečný, pohodlný vchod do garáže, která je vybavena sekčními nebo rolovacími

Více

Ceník konvektorů. Platnost od 01. 03. 2016

Ceník konvektorů. Platnost od 01. 03. 2016 Ceník konvektorů Platnost od 01. 03. 2016 Podlahové konvektory KORAFLEX FK přirozená konvekce Podlahový konvektor KORAFLEX FK KORAFLEX FK 9/16, FK /16 FK 16 9 Délka FK: vana/otopný registr/rámeček * Basic

Více

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata

Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Průmyslová vrata Sekční průmyslová vrata Crawford 542 Přizpůsobeno potřebám zákazníka Crawford 542 jsou sekční vrata pro použití ve skladech, logistických centrech a všech druzích výrobních závodů. Design

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse bezrámový stropní ostrůvek, který je k dispozici v mnoha tvarech a velikostech. Podhledové prvky ve tvaru

Více

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz

let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz let záruka Garážová vrata www.vrata-trido.cz 04/2009 VÝSUVNÁ sekční garážová vrata Spolehlivé, prostorově úsporné a estetické řešení s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a výhodnou cenou. Garážová

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy

Vý mě na kopelitový ch tabulíza plastová okna v budově školy FAKULTNÍ ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁ KLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝ K IČ: 613 882 54, TEL: 241 470 306, ZSPISNICKA@SEZNAM.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz INDUKČNÍ

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DS 01.AST DS 01 AST 431 - A - objekt J I.ETAA OZNÁMKY: Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata

EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata EN 13241-1 Sekční průmyslová vrata ISO & ALU ALU Hliníková sekční vrata jsou klasická průmyslová vrata s nejvyšší schopností prosvětlení. Vodorovné sekce navzájem spojené panty se vysouvají nahoru pomocí

Více

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení :

OBECNÝ POPIS PRVKŮ URČUJÍCÍ STANDARD VÝROBKŮ. Barevné řešení : Stavba: Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Část: E - Laboratorní nábytek + Digestoře Objekt: SO 001-390, SO 001-400, SO 001-401, SO 001-402, SO 001-403 Laboratorní

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Vchodové dveře ThermoPro

Vchodové dveře ThermoPro Mnoho motivů je volitelně k dostání i s bezpečnostním vybavením WK 2 bránícím vloupání. WK 2 Certifikovaná bezpečnost Vchodové dveře ThermoPro Domovní a vedlejší vchodové dveře z oceli Užívejte si svého

Více

Instrukce k montáži zastřešení

Instrukce k montáži zastřešení CZ. Montáži ZaStřešení GoLD.100930 Instrukce k montáži zastřešení Centrály GOLD 04-80 1 Všeobecné informace Centrály GOLD jsou přizbůsobeny pro vnější montáž. V těchto případech jsou vybaveny zastřešením,

Více

Ceník Transportní technika 2011

Ceník Transportní technika 2011 Ceník Transportní technika 20 Důležité informace k ceníku 20 Všechny ceny jsou nezávaznými doporučenými cenami. Rozumí se, pokud není uvedeno jinak, Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při nasazení našich produktů

Více

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY

POŽÁRNÍ A NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY 25 VLASTNOSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Od ústředny se signalizací alarmu až po skříně, které lze vybavit podle potřeby. FLEXIBILITA Možnost výběru ústředny s tlačítkem nebo s otvorem o 22 mm nebo s lištou

Více

Požadavky na strojní vybavení

Požadavky na strojní vybavení Příloha ZD č. 3 (část 2) Požadavky na strojní vybavení Typ stroje počet ks 1. Universální hrotový soustruh 2 2. Tabulové nůžky 2 3. Obráběcí centrum CNC 1 4. Universální soustruh hrotový 1 5. Soustruh

Více

Brett. Ґ Bandraster VLASTNOSTI. Ґ Z hlin ku nebo oceli Ґ Vysok rozmћrov stabilita podhledu. PODHLED BRETT JE K DOSTзNк VE 4 VERZкCH.

Brett. Ґ Bandraster VLASTNOSTI. Ґ Z hlin ku nebo oceli Ґ Vysok rozmћrov stabilita podhledu. PODHLED BRETT JE K DOSTзNк VE 4 VERZкCH. Bandraster Ыada Bandraster tvoюen kazetami rуznщch dћlek a д Юek um stхovanщch na nosnћ profily Bandraster, umoмлuje Юeдen funk n ch problћmу spojenщch s architektonickщmi potюebami budov a zajiдtфuje

Více

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS

Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Uživatelská příručka WiFi couvací kamera APP pro Anndroid/IOS Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup WiFi couvací kamery. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 Návod na použití Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401 RYOBI SDR-401 Šroubovák s automatickým podavačem Návod k použití Popis 1. Spínač 2. Zámek spínače 3. Hloubkoměr 4. Šroub hloubkoměru

Více

Ceník konvektorů 2014

Ceník konvektorů 2014 Ceník konvektorů 2014 Podlahové konvektory PK přirozená konvekce Podlahový konvektor Licon PK PK /16, PK /16 PK 16 Délka ocel/nelakovaný OR/U stříbrný PK- /0/16-U10P0 2 258 2 651 3 233 3 510 3 843 4 146

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Sekční vrata Alutech. pro privát a průmysl

Sekční vrata Alutech. pro privát a průmysl Sekční vrata Alutech pro privát a průmysl 1. sekční vrata Alutech 1.1 sekční garážová vrata Standard - SRD-S 1.2.1 SRD-S provedení, barevnost, vybavení vrat 1.2.2 SRD-S technické schéma 1.2.3 SRD-S typy

Více

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.

Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o. Technicko - dodavatelské podmínky a montážní podmínky prefabrikovaných rozvodných pilí SLOUPÁRN Majdalena s.r.o. NÁZEV VÝROKU: PILÍ E SK ÍN P ÍPOJKOVÉ (POJISTKOVÉ) Jmenovité pracovní nap tí: Do do 690

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70. Montážní návod POHON GARÁŽOVÝCH VRAT MAX 70 Montážní návod MAX je ověřený pohon garážových vrat se stále se inovujícími materiály. Nespornou výhodou jsou tuzemské díly a tím pružnější servis a také výhodná cena. Struktura

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY

MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY MONTÁŽNÍ NÁVOD DELTA DESIGN PLECHOVÉ KAZETY, LAMELY A TRAPÉZY VŠEOBECNĚ PRACOVNÍ POSTUP 1. Projektová dokumentace zpracovává se na základě dokumentace skutečného provedení stavby - dodá investor, nebo

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1

Dveře plné ocelové falcované/ s polodrážkou s požární odolností EW 30 DP1 OBSAH : Úvod, kontakty 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební příprava 7. Záruční

Více

Drenážní systémy a kabelová ochrana

Drenážní systémy a kabelová ochrana Drenážní systémy a kabelová ochrana ACO. Budoucnost odvodnění. Ceník platný od 01.04.2013 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH. release: odvádění

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU

Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU. Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Thermo_1060 25.3.2003 15:31 Stránka 1 Okna se znaãkou kvality - okna z profilû REHAU Pohoda v teple rodinného krbu - Ïádn problém díky energeticky úsporn m oknûm ze systému REHAU Vychutnejte klid a ticho

Více

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE GARÁŽOVÁ VRATA RSD01 Specifikace výrobku Šířka vrat: 2 000 3 000 mm; Výška vrat: 1 800 2 800 mm. Sekční vrata RSD 01 jsou určena k instalaci

Více

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky

RuËnÌ diamantovè vrtaëky HCW-22 HC-1. Pr mïr vrt nì: 8-22 mm NOVINKA. Pr mïr vrt nì: 22-82 mm. Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky Vrt nì a ez nì diamantem Ruční diamantové vrtačky DiamantovÈ vrtaëky - p ehled * Maximální průměr 82 mm pro ruční vrtání za mokra MokrÈ SuchÈ Model Max. pr mïr mm P ipojenì HCW-22 8-22 Rychlospojka HC-1

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice

ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice S T O Ž Á R O V Á T R A F O S T A N I C E do 400 kva 22 / 0.42 kv pro dodatečnou montáž na příhradový stožár a připojení holými vodiči nebo

Více

Vrata a dveře pro modernizaci

Vrata a dveře pro modernizaci Vrata a dveře pro mernizaci Exkluzivní akční nabídky evropského výrobce č. 1 Domovní dveře bez bočního dílu 29.992 Kč * Garážová vrata s pohonem 23.989 Kč * Autorizovaný partner Hörmann nabízí kompletní

Více

Sekční garážová vrata - Classic SRD-C

Sekční garážová vrata - Classic SRD-C Sekční garážová vrata - Classic SRD-C SRD-C Sekční garážová vrata pro privátní užití Mikrolamela, zámky vrat s ochranou proti sevření prstů Panel o síle 45 mm (U=0,8 W/m 2 K) Sekční garážová vrata ALUTECH

Více

Interiérové látkové rolety

Interiérové látkové rolety Interiérové látkové rolety CZ Obsah - Interiérové látkové rolety Sunlite 3 Základní specifikace produktu 4 Objednávkový formulář 5 Návod na vyměření 6 Návod na montáž 6 Rollite 7 Základní specifikace produktu

Více

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz

ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zaměření - montáž. www.interierservisgroup.cz ISG stínící technika KATALOG SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zaměření - montáž OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá Základní ceníková sestava

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu TECHNICKÝ MANUÁL SÍTĚ PROTI HMYZU Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Vyměření 5 Montáž 5 Síť proti hmyzu C2 6 Základní specifikace produktu 7 Vyměření 8 Montáž

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděče vn D D s odpínači H27 a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděče vn D - 0 D - 0 s odpínači H a vypínači ISM/TEL jmenovité napětí a kv jmenovitý proud 0 A Všeobecně Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče vn typu D a D jsou určeny pro univerzální použití,

Více

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize Revize Datum Jméno Podpis Popis revize Projektant stav. části: Hl. inženýr projektu Architekt Vypracoval Investor Stavba Část Název výkresu Ing.Hana Svobodová Ing.arch.K.Steinhauserová Anna Káňová Statutární

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Interiérové dveře hladké

Interiérové dveře hladké 1 Interiérové dveře hladké Zámky: Dveře standardně osazeny dozickým zámkem, změna na zámek FAB nebo WC za příplatek 50 Kč k ceně dveří. Protipožární dveře standardně osazeny zámkem FAB, změna není možná,

Více

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY

PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ SLOUP VJEZDU DO HALY Dobrá 2012 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design PŘESTAVITELNÝ STŘEDOVÝ

Více

TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE

TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE Obsah - Venkovní žaluzie Označení výrobku CE 3 Produktové tolerance 5 Výpočet propustnosti sluneční energie a světla 6 Základní technická specifikace 8 Cetta 50 9 Cetta

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více