OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)"

Transkript

1 OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ) Revize: 4. V Product Department Strana 1

2 OBSAH P EDMLUVA EC ë PROHLªÜEN«O SHOD ROZM RY TYPY VEDEN«VRAT STANDARDN«VEDEN«(SL) VEDEN«PRO N«ZK P EKLAD VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) V PLN VRATOV HO K «DLA PROSKLEN« Okna Prosklen sekce PlnÊ prosklen vrata SKLADBA VRATOV CH PANEL BARVA KOVªN« DVOJIT BO N«PANTY ZªV SN A PODP RN PROFILY ROZP RN PROFIL TORZN«PRUäINY Cykly otevúená / zavúená Po et torznách pruòin StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin KONSTRUKCE H «DELE SPOJKA H «DELE OVLªDªN« VSTUPN«DVE E Kliky a îtátky vstupnách dveúá Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi FALEÜN P EKLAD MADLO V TRAC«M «äky V ZTUHY SEKC« ZAT«äEN«V TREM ZªVORY A CYLINDRICK ZªMKY PRUäINOV DORAZY SPODN«KOVªN« KONSTRUKCE KOLEJNIC BEZPE NOSTN«PRVKY POJISTKA P I PRASKNUT«PRUäINY OCHRANA PROTI SK «PNUT«PRST KRYTY ROLEN KONTAKT VSTUPN«CH DVE «...19 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 2

3 7. MOTORY ZªKLADN«SPECIFIKACE TYPY MOTORU VOD«C«LIÜTA MOTORU KABELY PRODLOUäEN«TªHLA MOTORU EXTERN«P IJ«MA DªLKOV OVLADA E NOUZOV OVLªDªN« OVLªDAC«SP«NA E FOTOBUÃKY SEMAFORY...22 PŘÍLOHA I: KONSTRUKCE VRATOVÝCH PANELŮ Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 3

4 P EDMLUVA Tento ObchodnÁ manu l slouòá k z kladnámu popisu provedená sek nách vrat TOORS Guardy. Manu l púedstavuje typy vratov ho vedená a skladbu vratov ch panelû. D le vyjmenov v tak nejbêònêjîá púásluîenstvá k naîim vratûm. Z kladná vybavená sek nách vrat TOORS Guardy je uvedeno náòe, ceny uveden v cenáku vych zejá z tohoto sloòená. Sendvi ov panely z pozinkovan ho plechu vyplnên ekologick m polyuretanem, sála 40 mm, s ochranou proti skúápnutá prstû; RozpÊrn profil spojujácá konce vodorovn ho vedená Lanov bubny se 2 bezpe nostnámi ot kami; Pojistky púi prasknutá pruòiny (1 p r) TorznÁ pruòiny s min cykly; Ru ná ovl d ná; Jednostrann zaoblen madlo (viz 5.10) Gumov pruòinov dorazy; Dut pozinkovan húádel s dr òkou pro pero Kolejnice vedená vratov ho kúádla (panelû); SpojovacÁ materi l; K z kladnámu, v îe uveden mu sloòená, je moòn púidat rûzn púásluîenstvá. Moònosti jsou uvedeny v tomto Manu lu. Jak koliv provedená nad r mec z kladnáho vybavená je za púáplatek. Veîker pohledy jsou vnitúná pohledy. NenÁ-li v slovnê uvedeno jinak nebo pokud nená jinak domluveno se z kaznákem a je-li to technicky moòn, je veîker púásluîenstvá (madla, z vory apod.) montov no nebo púipravov no pro mont ò na pravou stranu vrat (vnitúná pohled). ä d me V s, abyste pro objedn vku vrat laskavê pouòávali n î objedn vkov formul Ú nebo kalkula ná multicenák. Tyto dokumenty specifikujá moòn prvky púásluîenstvá vzhledem ke sloòená vrat a zaru ujá spr vn a rychl vyúázená VaîÁ objedn vky. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 4

5 1. EC ë PROHLªÜEN«O SHOD Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 5

6 2. ROZM RY RozmÊry sek nách vrat jsou zaloòeny na îáúce otvoru (W) a v îce otvoru (H). Oba rozmêry se uv dêjá v mm. ÜÁÚka otvoru [W] = îáúka vratov ho otvoru mêúen od stêny ke stênê V îka otvoru [H] = v îka vratov ho otvoru mêúen od podlahy, na kter jsou (budou) vrata umástêna, k horná hranê otvoru (k púekladu) RozmÊr vrat je specifikov n n sledovnê: [W x H] (îáúka x v îka) Pozn.: Sch ma s rozmêry je pouze orienta ná. Maxim lná rozmêry jsou stanoveny dle typu vedená a jsou k dispozici na popt vku. Pro v mênu panelû jsou rozmêry specifikov ny n sledovnê: îáúka otvoru x aktivná v îka panelu. AktivnÁ v îka je rozmêr, kter m panel púispáv k celkov v îce vrat. AktivnÁ v îka Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 6

7 3. TYPY VEDEN«VRAT V bêr spr vn ho typu vedená z visá na stavebná situaci. DÛleòit m ukazatelem je vyuòiteln voln prostor nad púekladem, coò je prostor nad vratov m otvorem aò ke stropu. Podrobn informace o stavebnách rozmêrech (poòadovan ch nebo moòn ch) naleznete na instala nách v kresech (stavebnách púipravenostech) StandardnÁ vedená (SL) Poòadovan voln prostor nad púekladem je minim lnê 410 mm pro ru nê ovl dan vrata a maxim lnê 900 mm. Pokud jsou k dispozici tyto rozmêry, voláme standardná typ vedená. Pokud je k dispozici menîá prostor, je nutn zvolit vedená pro názk púeklad. StandardnÁ vedená : VedenÁ pro názk púeklad VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) Jestliòe je k dispozici voln prostor nad púekladem vêtîá neò 200 mm, lze torzná pruòiny namontovat na púeklad. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 175 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu : VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu lze pouòát, jestliòe je voln prostor minim lnê 100 mm. Tento syst m umoòïuje mont ò pruòin vzadu. Lanka jsou vedena uvnitú kolejnic ze spodnáho kov ná púes kladku dozadu na lanov buben. VedenÁ pro názk púeklad m dvê horizont lná kolejnice. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 75 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu : 086 POZOR! Pokud budou vrata ovl d na motorem, je nutn od voln ho prostoru nad púekladem odpo Átat v îku liîty motoru (35 mm pro n mi dod van motory). Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 7

8 4. V PLN VRATOV HO K «DLA 4.1. ProsklenÁ Okna RÛzn moònosti prosklená uv dá Tabulka 1. Poòadovan minim lná îáúka vrat pro jednotliv po ty oken (ov ln ch nebo hranat ch) je uvedena detailnêji pod touto tabulkou. U panelû s kazetami platá, òe po et oken v sekci mûòe b t roven maxim lnê po tu kazet (okno se vòdy zasazuje do kazety). V sloupci Panel je uvedeno pro jak typ panelu je dan okno vhodn (C = pro kazetu, L= ostatná druhy panelû kromê kazety). Okno Specifikace UpevnÊnÁ do vrat Panel KÌd Ov ln 1 VnÊjîÁ rozmêr: 663 x 343, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 203 Hranat 3 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, ir v plï NerozebÁrateln C 204 Hranat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 680 x 373, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 205 Hranat 4 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, matn v plï NerozebÁrateln C 206 Hranat 2 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 146, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 207 Hranat 5 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, ir v plï Seîroubov ná C 208 Hranat 6 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, matn v plï Seîroubov ná C 209 Hranat 7 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, ern r m, ir v plï Seîroubov ná C 210 Hranat 8 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 203, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 214 Hranat 9 VnÊjîÁ rozmêr: 637 x 334, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 216 Kulat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 330, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 217 Tabulka 1: Moònosti prosklená v sek nách vratech ÜÁÚka otvoru [mm] Po et oken do 2600 v etnê 2 nad nad nad nad Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 8

9 Prosklen sekce NamÁsto klasick ch panelû je moòn vybavit vrata celoprosklen mi sekcemi. Jsou to tzv. Full-vision sekce vyroben z eloxovan ch hlinákov ch profilû. ProsklenÁ mûòe b t zhotoveno z materi lu SAN UV (akryl t + styren) nebo polykarbon tu (jin typ prosklená na popt vku). MÁsto prosklená je moòn pouòát tak zateplen hlinákov stucco v plnê nebo múáòku (tahokov). Celoprosklen sekce v sou asn dobê nabázáme pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch PlnÊ prosklen vrata U plnê prosklen ch vrat je z estetick ch dûvodû v îka jednotliv ch prosklen ch sekcá vòdy stejn v cel v îce vrat a je stanovena n sledovnê: a) Pokud spodná sekci tvoúá klasick panel a ostatná jsou plnê prosklen, pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. SpodnÁ panel m v îku cca 627 mm ë 627 = 2273 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2273/610 = 3,72 panelû. Zbytek vrat bude ze 4 prosklen ch sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2273/4 = 568 mm. Vrata budou sestavena z: 1 spodnáho panelu vysok ho 627 mm a 4 plnê prosklen ch sekcá po 568 mm. b) Pokud jsou vîechny sekce prosklen (Full-vision), pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2900/610 = 4,75 panelû. Vratov kúádlo bude sestaveno z pêti sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2900/5 = 580 mm. Vrata budou sestavena z 5 plnê prosklen ch sekcá po 580 mm. PÚesn v îky plnê prosklen ch panelû jsou po Át ny aò púed v robou vrat. Po et panelû je specifikov n v PÚÁloha I: Konstrukce vratov ch panelû. Maxim lná v îka panelû plnê prosklen ch vrat podle typu prosklená: Jednoduch nebo dvojit SAN /polykarbon t : 610 mm Zateplen stucco v plnê : 610 mm Jednoduch SAN UV : 1 2,5 mm : 220 Jednoduch polykarbon t: : 1 3,0 mm : 260 Dvojit SAN UV: : 2 2,5 mm : 250 Dvojit polykarbon t: : 2 3,0 mm : 260 Zateplen hlinákov stucco v plnê: : 270 MÚÁòka (tahokov), oko 16/8 MÚÁòka (tahokov), oko 22/12 Tabulka 2 uv dá charakteristiky rûzn ch typû prosklená. Charakteristika SAN UV Polykarbon t PrÛzra nost ++ + Odolnost proti n razu + ++ Tuhost Tabulka 2: Charakteristiky prosklená Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 9

10 V n sledujácá tabulce (Tabulka 3) je uveden po et prosklen ch polá oddêlen ch púá kami v jedn plnê prosklen sekci v z vislosti na îáúce otvoru. Maxim lná v îka panelu je 610 mm. Maxim lná îáúka celoprosklen ch sekcá je 5500 mm (= maxim lná îáúka gar òov ch vrat). ÜÁÚka otvoru [mm] Po et prosklen ch polá Do Od 2501 do Od 3751 do Od 4751 do Tabulka 3: Po et prosklen ch prvkû vzhledem k îáúce otvoru PlnÊ prosklen sekce mohou b t lakov ny v barv ch popsan ch v odstavci 4.3. Cena za jednostrann a oboustrann lakov ná ve stejn barvê je shodn. Jestliòe se lakujá v plnê plnê prosklen ch panelû, je cena za jejich lakov ná púid na k z kladná cenê lakov ná sekcá. ern zasklávacá guma na vnêjîá stranê ani ern plastov liîta na vnitúná stranê panelu nemohou b t lakov ny Skladba vratov ch panelû Pro vyplnêná vratov ho kúádla lze zvolit z mnoha typû panelû. Jejich aktu lná nabádka je k dispozici na vyò d ná. V nabádce m me panely s touto kombinacá v îek: Varianta I : v îka panelu 500 mm a 610 mm Varianta II : v îka panelu 488 mm a 610 mm Varianta III : v îka panelu 610 mm Varianta III : v îka panelu 500 mm Po et panelû dle v îky otvoru je vyspecifikov n v PÚÁloze I: Stavba vratov ch panelû. StandardnÁ skladba panelû z visá na vybran m typu panelu a barevn m provedená; RÛzn typy panelû nelze zamênit (Hoesch, Tescedo, Bremet, Ç); U panelû s ochranou proti skúápnutá prstû nelze zamênit vnitúná a vnêjîá stranu; OmezenÁ: skladba panelû na vratech stojácách vedle sebe 1. Kdyò jsou skl d ny panely pro shodnou v îku otvoru, je struktura panelû stejn. Znamen to, òe panty jsou vòdy umástêny se stejnou vertik lná vzd lenostá ë jsou v jedn linii s vedle stojácámi vraty. 2. Pokud jsou dohromady skl d ny panely pro nestejnou v îku otvoru, okna budou umástêna do jedn linie. Struktura panelû vedle sebe stojácách vrat nebude vòdy stejn, takòe panty nejsou vòdy umástêny v jedn linii. MajÁ-li b t vrata pohledovê stejn, musá b t tento fakt vòdy uveden na objedn vce Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 10

11 4.3. Barva Vîechny panely jsou dostupn v jejich standardnách barv ch. V púápadê poòadavku na jinou barvu neò je standardná u dan ho panelu, lze panely (s v jimkou vnêjîá strany panelû ÅfÌlie ë imitace dúevaé) lakovat náòe uveden mi barvami dle stupnice RAL. Barva RAL, dle poòadavku, za 1 stranu cena/m 2 : 350 MetalÁza RAL, dle poòadavku, za 1 stranu (nelze na plnê cena/m 2 : 355 prosklen vrata) Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 365 za 1 stranu Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 366 vnitúná a vnêjîá strana v 1 barvê Full Vision stucco panely v barvê RAL dle poòadavku cena/m 2 : 367 Lakov ná odstánu RAL - standardná 1000, 1001, 1002, ), ), 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ), 1019, 1020, ),, ), 1024, 1027, ), 1032, ), 1034, , 2001, ), 2003, 2004, ), 2009, 2010, ), ), ), 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, ), ), 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, , 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, , 5001, ), 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, , ), ), 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, ), ), 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, , 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, , 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, , 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, ) Vzhled odstánu RAL na prosklen (Full-vision) sekci je z dûvodu odliîn povrchov struktury vòdy márnê odliîn od vzhledu na panelu. U odstánû ozna en ch 1) mûòe b t tento rozdál vyîîá neò u ostatnách odstánû. Tato odchylka nená n mi ovlivniteln. Vîechny odstány uveden v odstavci élakov ná odstánu RAL ë standardnáè lze lakovat tak s vrchnám lakem a docálit tak metalick ho efektu. Lakov ná odstánu RAL ë pouze metaláza MetalÁza s perleóov m efektem: 1035, 1036, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023 MetalÁza s metalick m efektem: 9006, 9007 POZOR! Pokud je na vnêjîá stranê vrat tmav barva a vrata jsou umástêna na vnêjîá slune ná stranê budovy doporu ujeme pro vrata îirîá neò 4000 mm pouòitá v ztuh (viz 5.12) z dûvodu snáòená proh b ná panelû púi rozdálu teplot na vnêjîá a vnitúná stranê panelu. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 11

12 5. KOVªN«5.1. Dvojit bo ná panty Dvojit bo ná panty a rolny s dlouhou húádelá pro vrata pro îáúku otvoru 5000 mm a vêtîá se dod vajá jako standard. Cena pro tyto poloòky jiò byla zahrnuta do z kladná ceny Z vêsn a podpûrn profily K ukotvená vodorovn ho vedená lze pouòát dêrovan ÙhelnÁk nebo konzoly pro zavêîená. ZpÛsob ukotvená je nutn uv st v objedn vce. S gar òov mi vraty jsou standardnê dod v ny 2 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 1 objámka) a 1 kus dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 2 kusy konzol pro zavêîená vodorovn ch kolejnic ke stropu. V púápadê, òe jsou vrata îirîá neò 3000 mm nebo vyîîá neò 2500 mm, jsou dod v ny 4 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 2 objámky) a 2 kusy dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 4 kusy konzol RozpÊrn profil Pro zv îená stability vedená (a u vedená s pruòinami vzadu tak pro instalaci húádele) se pouòáv rozpêrn profil spojujácá na konci levou a pravou horizont lná st vedená. PÚi spojená koncû horizont lnách stá vedená je potúeba m nê masivná zavêîená. RozpÊrn profil lze pouòát púi mont òi vrat jako mont òná îablonu pro rozte svisl ho vedená, protoòe jeho d lka je rovna vzd lenosti mezi svisl mi ÙhelnÁky. RozpÊrn profil : TorznÁ pruòiny Cykly otevúená / zavúená Na gar òov vrata dod v me standardnê pozinkovan pruòiny, kter jsou konstruov ny na minim lnê cyklû otevúená/zavúená. Skute n òivotnost torznách pruòin je aò cyklû cyklû : Po et torznách pruòin Vrata dod v me standardnê se dvêma torznámi pruòinami. Po et a parametry torznách pruòin na vratech z visá na îáúce a v îce otvoru, typu vedená a hmotnosti vratov ho kúádla. Ve v jime n ch púápadech, kter nelze jednoduîe púedem stanovit, mûòe doját k tomu, òe vrata budou má jednu nebo tyúi pruòiny StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin Sek ná gar òov vrata jsou konstruov na tak, òe kaòd torzná pruòina se musá púipevnit na pojistku púi prasknutá pruòiny. Tato pojistka se musá zakotvit do konstrukce (v púápadê vedená s pruòinami vpúedu) nebo se montuje k vodorovn sti vedená (syst m s pruòinami vzadu). ZpÛsob uchycená pruòin musá b t zohlednên ve stavebná púipravenosti. PÚi mont òi vedená s pruòinami vpúedu musá b t pro pojistky pruòiny vytvoúeny na konstrukci (stênê) odpovádajácá mont òná plochy. PÚi mont òi vedená s pruòinami vzadu musá b t po Át no s dodate n m prostorem pro pruòiny za vodorovn m vedenám. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 12

13 5.5. Konstrukce húádele Dutou húádel s dr òkou dod v me buè jednodálnou nebo dvojdálnou. Po et stá z visá na rozmêrech vrat a typu vedená. Tabulka 4 shrnuje rûzn moònosti húádele. Konstrukce húádele PouòitÁ DvoudÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X vòdy. U vrat SL pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X je spojka umístěna excentricky. JednodÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. U vrat SL pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. Tabulka 4: Stavba húádele 1è dut húádel, pozinkovan s dr òkou pro pero : 390 Celkovou d lku húádele lze ur it n sledovnê: Z kladná d lka húádele je îáúka otvoru mm 5.6. Spojka húádele Spojka húádele se pouòije u têch vrat, kde je dod v na dêlen húádel. To, zda je spojka seúiditeln nebo nená, z visá na typu spodnáho kov ná. Pro vrata s pruòinami vzadu (LHR-X), kde je neseúiditeln spodná kov ná, automaticky dod v me seúiditelnou spojku húádele. Pro vrata s pruòinami vpúedu, kter majá seúiditeln spodná kov ná, dod v me automaticky pevnou spojku húádele. Pevn spojka 1è : 396 SeÚiditeln spojka 1è : Ovl d ná Vrata lze ovl dat motorem nebo ru nê. Pro v bêr zpûsobu ovl d ná musáme zv òit hmotnost vrat a frekvenci pouòitá. Moònosti ovl d ná motorem v etnê nejrûznêjîáho púásluîenstvá jsou pops ny v kapitole VstupnÁ dveúe Od v îky otvoru mm je moòn do sek nách vrat nainstalovat vstupná dveúe (u niòîách vrat dváúka na popt vku). SpodnÁ tyúi panely se vyuòávajá pro instalaci vstupnách dveúá. Do sek nách vrat s v ztuhami (viz 5.12) lze rovnêò nainstalovat vstupná dveúe. Druh a túetá panel sek nách vrat v tomto púápadê nebude obsahovat v ztuhy. Ve vstupnách dveúách nemûòe b t ve tvrt m panelu okno. VstupnÁ dveúe v sou asn dobê nabázáme pro panely ThyssenKrupp Hoesch. Maxim lná îáúka vrat se vstupnámi dváúky je 5000 mm. VstupnÁ dveúe se otvárajá vòdy ven! Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 13

14 StandardnÁ specifikace vstupnách dveúá ZavÁra s liîtou Klika s púásluîenstvám Euro cylindrick z mek se 3 klá i Dvojit gumov têsnêná ÜÁÚka voln ho prûchodu = 875 mm V îka voln ho prûchodu 1) = mm ProvedenÁ dveúá v souladu s normou DIN ) V îka voln ho prûchodu se mêúá od podlahy, na kter stojá sek ná vrata, aò po horná hranu otvoru pro vstupná dveúe. V îka prahu je v z vislosti na stla ená spodná gumy cca 200 mm. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem, nebo se po Át s tám, òe budou v budoucnu, vstupná dveúe musá b t vybaveny kontaktem vstupnách dveúá (viz 6.4). Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. VstupnÁ dveúe (zavára s liîtou) : Kliky a îtátky vstupnách dveúá VstupnÁ dveúe pro gar òov vrata dod v me standardnê s klikou na obou stran ch, îtátky a eurocylindrickou vloòkou. Je moòn objednat i jin typ z mkû i klik jako napú. panikov kov ná, pevn koule. VÁce informacá na popt vku. Z mek s klikou z obou dvou stran : Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi Vzhledem k minim lná prûchozá v îce 2000 mm musá b t zv òeny n sledujácá Ùdaje t kajácá se struktury panelû specifikovan náòe (viz Tabulka 5). Sek ná vrata, kter jsou dod v na se vstupnámi dváúky, nemusá mát stejnou strukturu panelû jako vrata bez dváúek. Jestliòe je nutn stejn struktura panelû (napú. pokud vrata budou st t vedle sebe), uveète to v objedn vce. Panel Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 tvrt sekce 610 mm 488 mm 488 mm TÚetÁ sekce 610 mm 610 mm 488 mm Druh sekce 610 mm 610 mm 610 mm SpodnÁ (prvná) sekce 610 mm 610 mm 610 mm Tabulka 5: Struktura panelû vstupnách dváúek Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 14

15 5.9. Faleîn púeklad Jestliòe je púeklad niòîá neò poòadovan minim lná v îka, st le existuje moònost instalace sek nách vrat. Pro zakrytá prostoru pro instalaci vodorovn ho vedená a húádele s pruòinami se pouòije tzv. faleîn púeklad. Faleîn púeklad se vyr bá na zak zku a m maxim lná v îku 620 mm. Faleîn púeklad dod v me ve dvou variant ch provedená ë jako klasick panel, kter je oliîtov n eloxovan mi hlinákov mi profily seúezan mi pod Ùhlem 45 stupïû a osazen mi na panelu nebo jako Full-Vision sekci sestavenou z bo nách a stúednách profilû. POZOR! Faleîn púeklad nemûòe slouòit jako podpûrn mont òná prvek pro húádel s pruòinami. Faleîn púeklad : Madlo Vrata ovl dan ru nê doporu ujeme vybavit zabudovan m madlem nebo madlem namontovan m na panelu vrat. Madlo na celoprosklen ch vratech lze umástit pouze na r m Full-vision sekce. S gar òov mi vraty dod v me standardnê 1 ks madla 466. Jednostrann zaoblen : 466 ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed 1 ks tohoto madla je jiò v z kladná cenê. Oboustrann zaoblen ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed : 467 Oboustrann ov ln ern plastov Zabudovan do panelu 1) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed, vlevo + vpravo : 468 Oboustrann kulat ern, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 461 Oboustrann kulat Chromov, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 462 1) Pro madlo je v panelu púipraven otvor, madlo je púiloòeno v krabici. 2) Madlo je púiloòeno v krabici, na sekci se nic nepúedpúipravuje. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 15

16 5.11. VÊtracÁ múáòky Jestliòe je zapotúebá adekv tná vêtr ná, je moòn vrata vybavit plastov mi vêtracámi múáòkami (za púáplatek). ist propustnost vêtracá múáòky je 200 cm 2. Plastov múáòky jsou standardnê bál a mohou b t lakov ny standardnámi odstány dle RAL (viz 4.3 Barva, st ÅLakov ná odstánu RAL ë standardná). Do Full-Vision (viz 4.1) sekcá lze másto prosklená zabudovat múáòku (tahokov). Velikost oka múáòky mûòe b t 16/8 (v îka/îáúka) nebo 22/12 (v îka/îáúka). Plastov vêtracá múáòka, uzavárateln, rozmêr 338x132 mm : V ztuhy sekcá V ztuhy je nutn namontovat v púápadê velk îáúky otvoru. K vratûm îirîám neò 5000 mm dod v me automaticky 1 v ztuhu (v îka v ztuhy 65 mm). KromÊ toho doporu ujeme pouòitá v ztuh (za púáplatek) tak v púápadê, òe jsou ve vratech vstupná dveúe, takto: ÜÁÚka otvoru [mm] Po et v ztuh UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò (s dveúmi) 1 1x nad dveúe S 65 : aò (s dveúmi) 2 1x nad dveúe 1x horná sekce S 65 : 480 Vlivem rozdáln ch teplot na vnitúná a vnêjîá stranê panelu doch zá k jeho proh b ná. Toto je norm lná fyzik lná jev, ke kter mu doch zá napú. pokud jsou panely s tmav m barevn m odstánem umástêny na slune ná stranê budovy. Tento jev mûòe ovlivnit chod vrat. ProhnutÁ lze zmárnit pouòitám v ztuh. Doporu ujeme n sledujácá: ÜÁÚka otvoru [mm] UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò x horná sekce S 65 : x túetá sekce od shora aò x horná sekce 1x kaòd lich sekce od spodu S 65 : ZatÁòenÁ vêtrem Vrata jsou certifikov na pro 4. túádu odolnosti proti zatáòená vêtrem. Jestliòe se púedpokl d, òe siln zatáòená vêtrem bude st l (napúáklad kdyò jsou vrata umástêna pobláò pobúeòá), bude potúeba pouòát zvl îtnách v ztuh ë po et v ztuh je nutn vòdy konzultovat púi objedn ná vrat.. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 16

17 5.14. Z vory a cylindrick z mky Vrata lze zabezpe it pouòitám rûzn ch z mkû. Vrata ovl dan ru nê lze vybavit posuvnou z vorou nebo cylindrick m z mkem. Volba z vory z visá i na typu vedená (viz upozornêná). Z vora : 490 Pozinkovan, s ern m plastov m Ùchytem Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Z vora Pozinkovan Lze zajistit visacám z mkem (nená sou stá dod vky) Z estet. dûvodû nedoporu ujeme pouòávat na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern (492B) nebo chromovan (492C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn pouòát dlouh t hla (aò do îáúky 5000 mm) nebo umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern (493B) nebo chromovan (493C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora Pozinkovan, zapuîtên Ùchyt na vnêjîá stranê Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern Prodlouòen chod Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo : 491 : 492B : 492C : 493B : 493C : 495 : 497 : 498 POZOR! Na vratech LHR-X mohou b t pouòity pouze z vory 493B a 493C. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 17

18 5.15. Pruòinov dorazy Vrata jsou dod v na s gumov mi dorazy, kter nahrazujá standardná pruòinov dorazy SpodnÁ kov ná S gar òov mi vraty dod v me spodná kov ná dle typu vedená: LHR-X: pozinkovan, neseúiditeln LHF-X: hlinákov, seúiditeln SL: hlinákov, seúiditeln Konstrukce kolejnic VedenÁ vrat je vyrobeno z 2è kolejnic. Vratov kolejnice 2è : 580 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 18

19 6. BEZPE NOSTN«PRVKY Gar òov vrata mohou b t vybavena celou Úadou rûzn ch typû bezpe nostnách prvkû. Tyto bezpe nostná prvky podstatnê sniòujá riziko vzniku nebezpe n ch situacá, kdy hrozá zranêná osob nebo poîkozená vrat i jin ho majetku. V t to kapitole jsou pops ny rûzn bezpe nostná prvky a jejich pouòitá na naîich vratech Pojistka púi prasknutá pruòiny Pojistky púi prasknutá pruòiny dod v me standardnê se vîemi gar òov mi vraty. Tento typ pojistky zabraïuje p du vratov ho kúádla v púápadê prasknutá pruòiny. Kaòd pruòina musá b t zajiîtêna vlastná pojistkou púi prasknutá pruòiny (nelze pouòát jednu pojistku pro váce pruòin z roveï). Pojistka púi prasknutá pruòiny je jednor zov bezpe nostná zaúázená. V púápadê jejá aktivace (púi prasknutá pruòiny) musá b t vymênêna za novou! Pojistka púi prasknutá pruòiny, húádel 1è : Ochrana proti skúápnutá prstû V púápadech, kdy k odklonu vratov ch panelû doch zá pod 2500 mm, musá b t u inêna takov bezpe nostá opatúená, aby nemohlo doját k púápadn mu skúápnutá prstû mezi panely. Vîechny standardnê dod van panely jsou konstruov ny tak, òe majá ochranu proti skúápnutá prstû na venkovná stranê. Za Ù elem zv îená bezpe nosti na vnitúná stranê nabázáme plastovou liîtu umástênou do sp ry mezi panely. Liîta sp ru vyplná a prsty tak nemohou b t zachyceny. PlatÁ pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch, kde je sp ra mezi panely na vnitúná stranê vêtîá neò u ostatnách typû panelû. Ochrana proti skúápnutá prstû na vnitúná stranê : Kryty rolen Pro zv îená bezpe nosti gar òov ch vrat lze vrata za púáplatek vybavit kryty rolen. Kryty majá CE certifik t a púi jejich pouòitá se sniòuje riziko, òe mûòe doját k zachycená prstû do kolejnice bêhem pohybu vrat. Kryty rolen : Kontakt vstupnách dveúá Kontakt vstupnách dveúá se pouòáv u motorem ovl dan ch vrat se zabudovan mi vstupnámi dveúmi. Montuje se na tu stranu vstupnách dveúá, na kter je klika, a zajiîóuje vypnutá motoru v púápadê, òe nejsou dveúe zavúeny. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na ru nê, ale do budoucna se po Át s motorov m ovl d nám, musá b t vstupná dveúe vybaveny kontaktem vstupnách dveúá. Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. Kontakt vstupnách dveúá : 640 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 19

20 7. MOTORY Motorem ovl dan vrata zvyîujá uòivatelsk komfort púi manipulaci s vraty. Volba spr vn ho typu motoru z visá púedevîám na velikosti a hmotnosti vratov ho kúádla a na poòadovan m púásluîenstvá. Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem (nebo v budoucnosti budou), je nezbytn, aby pro to byla púipravena. U gar òov ch vrat, kter majá vstupná dveúe, to znamen hlavnê vybavit vratov kúádlo s integrovan mi vstupnámi dveúmi kontaktem vstupnách dveúá Z kladná specifikace N mi dod van motory pro gar òov vrata majá samosvornou înekovou púevodovku a ovl dacá jednotku ÚÁzenou mikroprocesorem. Mikroprocesor kontroluje tak koncov polohy vratov ho kúádla. ÁzenÁ motoru probáh impulsem v sekvenci éstartè (1. impuls) ë éstopè (2. impuls) ë ézpêtn chodè (3. impuls). VodÁcÁ liîta je vyrobena z ocelovan ho pozinkovan ho écè-profilu s integrovan m Úemenem zesálen m pêtiòilov m ocelov m lankem. Motorem ovl dan vratov kúádlo se pohybuje v reòimu s pomal m dojezdem/rozjezdem (ésoft start a stop syst mè). Motor m integrovan osvêtlená (ò rovka 230V, 40W), kter se automaticky rozsvêcuje púi chodu motoru (90 s). Motor je vybaven integrovan m bezpe nostnám syst mem pro kontakt s púek òkou (10 ÙrovnÁ automatick ho zpêtn ho chodu, zpêtn chod bêhem zavár ná, ste n zpêtn chod têsnê púed dovúenám, zastavená bêhem otvár ná) a je chr nên proti púehú tá automatick m vypán nám (po 90 s chodu). Ovl dacá napêtá motoru je 24V DC. Vîechny motory jsou ur eny pouze pro such prostúedá! 7.2. Typy motoru NejbÊònÊjîÁ typy motorû Úady 700 dod v me pro gar òov vrata automaticky v setu s 1 kusem dvoukan lov ho d lkov ho ovlada e, liîtou s Úemenem a kotevnám materi lem pro motor a liîtu. Vlastnosti jednotliv ch motorû jsou uvedeny v tabulce: Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Max. v îka KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu vrat 711 ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 2500 mm 1) : ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 3250 mm 1) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 2500 mm 2) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 3000 mm 2) : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 2500 mm : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 3000 mm : 705 1) do 9 m 2 2) do 5 m îáúky KromÊ v îe uveden ch motorû lze pro zvl îtná stavebná situace vrata vybavit motory Úady 800. Tyto motory jsou ur eny pro hromadn gar òe, umoòïujá nastavit automatick ( asov ) zavár ná vrat a púipojená ÚÁdÁcÁ jednotky semaforû pro ÚÁzenÁ obousmêrn ho provozu. Nejsou dod v ny v setu a proto musá b t doplnêny o vodácá liîtu, d lkov ovlada e apod. Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Po et KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu gar ò. mást 802 T 700 N 280 W 4 W 4,7 kg 15 : T 1000 N 450 W 4 W 6,7 kg 50 : 707 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 20

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

FYZIKA Galile v ivot v loh ch Pokus, jak o ivit v uku fyziky d jinami fyziky KATE INA BALCAROV Pedagogick fakulta UHK, Hradec Kr lov Obr. 1 Galileo Galilei [4] Galileo Galilei se narodil roku 1564 v Pise

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

HS portal. dřevěný a dřevohliníkový. Scheidel Jiří Window Holding, a.s. 26.9.2014

HS portal. dřevěný a dřevohliníkový. Scheidel Jiří Window Holding, a.s. 26.9.2014 2014 HS portal dřevěný a dřevohliníkový Scheidel Jiří Window Holding, a.s. 26.9.2014 1 Dřevěný HS portál s novým prahem Společnost Siegenia, která dodává kování a hliníkové prahy pro dřevěné HS portály,

Více

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT

NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA. Casa Med II. Se systémem řízení DEWERT NÁVOD - POLOHOVACÍ LŮŽKA Casa Med II Se systémem řízení DEWERT Úvod Všechna polohovací lůžka společnosti DMA Praha s.r.o. jsou vyrobena s pomocí nejmodernějších technologií, aby bylo zajištěno co největší

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Montážní údaje: stav 01.04.2015 Použité zkratky ABP = uzamykatelný podlahový profil DHV = ztráta výšky průjezdu ET = hloubka instalace ET AW = hloubka instalace

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Funkční dveře pro stavební objekty

Funkční dveře pro stavební objekty Venkovní dveře s přerušeným tepelným mostem jako multifunkční a bezpečnostní dveře Až o 30 % lepší tepelná izolace* díky přerušenému tepelnému mostu Funkční dveře pro stavební objekty Robustní vnitřní

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

KATALOG 2014 KVALITNÍ KOVÁNÍ

KATALOG 2014 KVALITNÍ KOVÁNÍ KATALOG 2014 KVALITNÍ KOVÁNÍ Vážené dámy a pánové, Společnost TWIN připravuje pro Vás již 22 let ucelenou nabídku kování pro všechny interiéry od bytů, rodinných domů, až po namáhané interiéry v kancelářských

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ

KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. KONSTRUKCE MOTOCYKLOVÝCH MOTORŮ Pro motocykly se pou žívají zážehové, neboli benzinové mo tory s karburátorem nebo se systémem vstřikování paliva. U karburátorových motorů

Více