OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ)"

Transkript

1 OBCHODN«MANUªL ë TOORS Guardy (CZ) Revize: 4. V Product Department Strana 1

2 OBSAH P EDMLUVA EC ë PROHLªÜEN«O SHOD ROZM RY TYPY VEDEN«VRAT STANDARDN«VEDEN«(SL) VEDEN«PRO N«ZK P EKLAD VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) V PLN VRATOV HO K «DLA PROSKLEN« Okna Prosklen sekce PlnÊ prosklen vrata SKLADBA VRATOV CH PANEL BARVA KOVªN« DVOJIT BO N«PANTY ZªV SN A PODP RN PROFILY ROZP RN PROFIL TORZN«PRUäINY Cykly otevúená / zavúená Po et torznách pruòin StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin KONSTRUKCE H «DELE SPOJKA H «DELE OVLªDªN« VSTUPN«DVE E Kliky a îtátky vstupnách dveúá Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi FALEÜN P EKLAD MADLO V TRAC«M «äky V ZTUHY SEKC« ZAT«äEN«V TREM ZªVORY A CYLINDRICK ZªMKY PRUäINOV DORAZY SPODN«KOVªN« KONSTRUKCE KOLEJNIC BEZPE NOSTN«PRVKY POJISTKA P I PRASKNUT«PRUäINY OCHRANA PROTI SK «PNUT«PRST KRYTY ROLEN KONTAKT VSTUPN«CH DVE «...19 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 2

3 7. MOTORY ZªKLADN«SPECIFIKACE TYPY MOTORU VOD«C«LIÜTA MOTORU KABELY PRODLOUäEN«TªHLA MOTORU EXTERN«P IJ«MA DªLKOV OVLADA E NOUZOV OVLªDªN« OVLªDAC«SP«NA E FOTOBUÃKY SEMAFORY...22 PŘÍLOHA I: KONSTRUKCE VRATOVÝCH PANELŮ Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 3

4 P EDMLUVA Tento ObchodnÁ manu l slouòá k z kladnámu popisu provedená sek nách vrat TOORS Guardy. Manu l púedstavuje typy vratov ho vedená a skladbu vratov ch panelû. D le vyjmenov v tak nejbêònêjîá púásluîenstvá k naîim vratûm. Z kladná vybavená sek nách vrat TOORS Guardy je uvedeno náòe, ceny uveden v cenáku vych zejá z tohoto sloòená. Sendvi ov panely z pozinkovan ho plechu vyplnên ekologick m polyuretanem, sála 40 mm, s ochranou proti skúápnutá prstû; RozpÊrn profil spojujácá konce vodorovn ho vedená Lanov bubny se 2 bezpe nostnámi ot kami; Pojistky púi prasknutá pruòiny (1 p r) TorznÁ pruòiny s min cykly; Ru ná ovl d ná; Jednostrann zaoblen madlo (viz 5.10) Gumov pruòinov dorazy; Dut pozinkovan húádel s dr òkou pro pero Kolejnice vedená vratov ho kúádla (panelû); SpojovacÁ materi l; K z kladnámu, v îe uveden mu sloòená, je moòn púidat rûzn púásluîenstvá. Moònosti jsou uvedeny v tomto Manu lu. Jak koliv provedená nad r mec z kladnáho vybavená je za púáplatek. Veîker pohledy jsou vnitúná pohledy. NenÁ-li v slovnê uvedeno jinak nebo pokud nená jinak domluveno se z kaznákem a je-li to technicky moòn, je veîker púásluîenstvá (madla, z vory apod.) montov no nebo púipravov no pro mont ò na pravou stranu vrat (vnitúná pohled). ä d me V s, abyste pro objedn vku vrat laskavê pouòávali n î objedn vkov formul Ú nebo kalkula ná multicenák. Tyto dokumenty specifikujá moòn prvky púásluîenstvá vzhledem ke sloòená vrat a zaru ujá spr vn a rychl vyúázená VaîÁ objedn vky. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 4

5 1. EC ë PROHLªÜEN«O SHOD Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 5

6 2. ROZM RY RozmÊry sek nách vrat jsou zaloòeny na îáúce otvoru (W) a v îce otvoru (H). Oba rozmêry se uv dêjá v mm. ÜÁÚka otvoru [W] = îáúka vratov ho otvoru mêúen od stêny ke stênê V îka otvoru [H] = v îka vratov ho otvoru mêúen od podlahy, na kter jsou (budou) vrata umástêna, k horná hranê otvoru (k púekladu) RozmÊr vrat je specifikov n n sledovnê: [W x H] (îáúka x v îka) Pozn.: Sch ma s rozmêry je pouze orienta ná. Maxim lná rozmêry jsou stanoveny dle typu vedená a jsou k dispozici na popt vku. Pro v mênu panelû jsou rozmêry specifikov ny n sledovnê: îáúka otvoru x aktivná v îka panelu. AktivnÁ v îka je rozmêr, kter m panel púispáv k celkov v îce vrat. AktivnÁ v îka Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 6

7 3. TYPY VEDEN«VRAT V bêr spr vn ho typu vedená z visá na stavebná situaci. DÛleòit m ukazatelem je vyuòiteln voln prostor nad púekladem, coò je prostor nad vratov m otvorem aò ke stropu. Podrobn informace o stavebnách rozmêrech (poòadovan ch nebo moòn ch) naleznete na instala nách v kresech (stavebnách púipravenostech) StandardnÁ vedená (SL) Poòadovan voln prostor nad púekladem je minim lnê 410 mm pro ru nê ovl dan vrata a maxim lnê 900 mm. Pokud jsou k dispozici tyto rozmêry, voláme standardná typ vedená. Pokud je k dispozici menîá prostor, je nutn zvolit vedená pro názk púeklad. StandardnÁ vedená : VedenÁ pro názk púeklad VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu (LHF-X) Jestliòe je k dispozici voln prostor nad púekladem vêtîá neò 200 mm, lze torzná pruòiny namontovat na púeklad. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 175 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vpúedu : VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu (LHR-X) VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu lze pouòát, jestliòe je voln prostor minim lnê 100 mm. Tento syst m umoòïuje mont ò pruòin vzadu. Lanka jsou vedena uvnitú kolejnic ze spodnáho kov ná púes kladku dozadu na lanov buben. VedenÁ pro názk púeklad m dvê horizont lná kolejnice. Motorem ovl dan vrata nezasahujá púi pln m otevúená do otvoru (vrata ovl dan ru nê zasahujá púi pln m otevúená 75 mm do otvoru). VedenÁ pro názk púeklad s pruòinami vzadu : 086 POZOR! Pokud budou vrata ovl d na motorem, je nutn od voln ho prostoru nad púekladem odpo Átat v îku liîty motoru (35 mm pro n mi dod van motory). Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 7

8 4. V PLN VRATOV HO K «DLA 4.1. ProsklenÁ Okna RÛzn moònosti prosklená uv dá Tabulka 1. Poòadovan minim lná îáúka vrat pro jednotliv po ty oken (ov ln ch nebo hranat ch) je uvedena detailnêji pod touto tabulkou. U panelû s kazetami platá, òe po et oken v sekci mûòe b t roven maxim lnê po tu kazet (okno se vòdy zasazuje do kazety). V sloupci Panel je uvedeno pro jak typ panelu je dan okno vhodn (C = pro kazetu, L= ostatná druhy panelû kromê kazety). Okno Specifikace UpevnÊnÁ do vrat Panel KÌd Ov ln 1 VnÊjîÁ rozmêr: 663 x 343, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 203 Hranat 3 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, ir v plï NerozebÁrateln C 204 Hranat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 680 x 373, ern r m, ir v plï NerozebÁrateln L 205 Hranat 4 VnÊjîÁ rozmêr: 496 x 330, bál r m, matn v plï NerozebÁrateln C 206 Hranat 2 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 146, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 207 Hranat 5 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, ir v plï Seîroubov ná C 208 Hranat 6 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, bál r m, matn v plï Seîroubov ná C 209 Hranat 7 VnÊjîÁ rozmêr: 488 x 322, ern r m, ir v plï Seîroubov ná C 210 Hranat 8 VnÊjîÁ rozmêr: 609 x 203, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 214 Hranat 9 VnÊjîÁ rozmêr: 637 x 334, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 216 Kulat 1 VnÊjîÁ rozmêr: 330, ern r m, ir v plï Seîroubov ná L 217 Tabulka 1: Moònosti prosklená v sek nách vratech ÜÁÚka otvoru [mm] Po et oken do 2600 v etnê 2 nad nad nad nad Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 8

9 Prosklen sekce NamÁsto klasick ch panelû je moòn vybavit vrata celoprosklen mi sekcemi. Jsou to tzv. Full-vision sekce vyroben z eloxovan ch hlinákov ch profilû. ProsklenÁ mûòe b t zhotoveno z materi lu SAN UV (akryl t + styren) nebo polykarbon tu (jin typ prosklená na popt vku). MÁsto prosklená je moòn pouòát tak zateplen hlinákov stucco v plnê nebo múáòku (tahokov). Celoprosklen sekce v sou asn dobê nabázáme pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch PlnÊ prosklen vrata U plnê prosklen ch vrat je z estetick ch dûvodû v îka jednotliv ch prosklen ch sekcá vòdy stejn v cel v îce vrat a je stanovena n sledovnê: a) Pokud spodná sekci tvoúá klasick panel a ostatná jsou plnê prosklen, pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. SpodnÁ panel m v îku cca 627 mm ë 627 = 2273 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2273/610 = 3,72 panelû. Zbytek vrat bude ze 4 prosklen ch sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2273/4 = 568 mm. Vrata budou sestavena z: 1 spodnáho panelu vysok ho 627 mm a 4 plnê prosklen ch sekcá po 568 mm. b) Pokud jsou vîechny sekce prosklen (Full-vision), pak orienta ná v po et v îky jednotliv ch sekcá je n sledujácá: Jestliòe ist v îka otvoru je = 2900 mm. PodÊlme tuto máru 610 mm: 2900/610 = 4,75 panelû. Vratov kúádlo bude sestaveno z pêti sekcá. N slednê ur Áme v îku jednotliv ch sekcá: 2900/5 = 580 mm. Vrata budou sestavena z 5 plnê prosklen ch sekcá po 580 mm. PÚesn v îky plnê prosklen ch panelû jsou po Át ny aò púed v robou vrat. Po et panelû je specifikov n v PÚÁloha I: Konstrukce vratov ch panelû. Maxim lná v îka panelû plnê prosklen ch vrat podle typu prosklená: Jednoduch nebo dvojit SAN /polykarbon t : 610 mm Zateplen stucco v plnê : 610 mm Jednoduch SAN UV : 1 2,5 mm : 220 Jednoduch polykarbon t: : 1 3,0 mm : 260 Dvojit SAN UV: : 2 2,5 mm : 250 Dvojit polykarbon t: : 2 3,0 mm : 260 Zateplen hlinákov stucco v plnê: : 270 MÚÁòka (tahokov), oko 16/8 MÚÁòka (tahokov), oko 22/12 Tabulka 2 uv dá charakteristiky rûzn ch typû prosklená. Charakteristika SAN UV Polykarbon t PrÛzra nost ++ + Odolnost proti n razu + ++ Tuhost Tabulka 2: Charakteristiky prosklená Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 9

10 V n sledujácá tabulce (Tabulka 3) je uveden po et prosklen ch polá oddêlen ch púá kami v jedn plnê prosklen sekci v z vislosti na îáúce otvoru. Maxim lná v îka panelu je 610 mm. Maxim lná îáúka celoprosklen ch sekcá je 5500 mm (= maxim lná îáúka gar òov ch vrat). ÜÁÚka otvoru [mm] Po et prosklen ch polá Do Od 2501 do Od 3751 do Od 4751 do Tabulka 3: Po et prosklen ch prvkû vzhledem k îáúce otvoru PlnÊ prosklen sekce mohou b t lakov ny v barv ch popsan ch v odstavci 4.3. Cena za jednostrann a oboustrann lakov ná ve stejn barvê je shodn. Jestliòe se lakujá v plnê plnê prosklen ch panelû, je cena za jejich lakov ná púid na k z kladná cenê lakov ná sekcá. ern zasklávacá guma na vnêjîá stranê ani ern plastov liîta na vnitúná stranê panelu nemohou b t lakov ny Skladba vratov ch panelû Pro vyplnêná vratov ho kúádla lze zvolit z mnoha typû panelû. Jejich aktu lná nabádka je k dispozici na vyò d ná. V nabádce m me panely s touto kombinacá v îek: Varianta I : v îka panelu 500 mm a 610 mm Varianta II : v îka panelu 488 mm a 610 mm Varianta III : v îka panelu 610 mm Varianta III : v îka panelu 500 mm Po et panelû dle v îky otvoru je vyspecifikov n v PÚÁloze I: Stavba vratov ch panelû. StandardnÁ skladba panelû z visá na vybran m typu panelu a barevn m provedená; RÛzn typy panelû nelze zamênit (Hoesch, Tescedo, Bremet, Ç); U panelû s ochranou proti skúápnutá prstû nelze zamênit vnitúná a vnêjîá stranu; OmezenÁ: skladba panelû na vratech stojácách vedle sebe 1. Kdyò jsou skl d ny panely pro shodnou v îku otvoru, je struktura panelû stejn. Znamen to, òe panty jsou vòdy umástêny se stejnou vertik lná vzd lenostá ë jsou v jedn linii s vedle stojácámi vraty. 2. Pokud jsou dohromady skl d ny panely pro nestejnou v îku otvoru, okna budou umástêna do jedn linie. Struktura panelû vedle sebe stojácách vrat nebude vòdy stejn, takòe panty nejsou vòdy umástêny v jedn linii. MajÁ-li b t vrata pohledovê stejn, musá b t tento fakt vòdy uveden na objedn vce Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 10

11 4.3. Barva Vîechny panely jsou dostupn v jejich standardnách barv ch. V púápadê poòadavku na jinou barvu neò je standardná u dan ho panelu, lze panely (s v jimkou vnêjîá strany panelû ÅfÌlie ë imitace dúevaé) lakovat náòe uveden mi barvami dle stupnice RAL. Barva RAL, dle poòadavku, za 1 stranu cena/m 2 : 350 MetalÁza RAL, dle poòadavku, za 1 stranu (nelze na plnê cena/m 2 : 355 prosklen vrata) Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 365 za 1 stranu Lakov ná plnê prosklen ch vrat v barvê RAL, dle poòadavku, cena/m 2 : 366 vnitúná a vnêjîá strana v 1 barvê Full Vision stucco panely v barvê RAL dle poòadavku cena/m 2 : 367 Lakov ná odstánu RAL - standardná 1000, 1001, 1002, ), ), 1005, 1006, 1007, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, ), 1019, 1020, ),, ), 1024, 1027, ), 1032, ), 1034, , 2001, ), 2003, 2004, ), 2009, 2010, ), ), ), 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3012, 3013, ), ), 3016, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, , 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, , 5001, ), 5003, 5004, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, , ), ), 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, ), ), 6020, 6021, 6022, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032, 6033, , 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, , 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, , 9002, 9003, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, ) Vzhled odstánu RAL na prosklen (Full-vision) sekci je z dûvodu odliîn povrchov struktury vòdy márnê odliîn od vzhledu na panelu. U odstánû ozna en ch 1) mûòe b t tento rozdál vyîîá neò u ostatnách odstánû. Tato odchylka nená n mi ovlivniteln. Vîechny odstány uveden v odstavci élakov ná odstánu RAL ë standardnáè lze lakovat tak s vrchnám lakem a docálit tak metalick ho efektu. Lakov ná odstánu RAL ë pouze metaláza MetalÁza s perleóov m efektem: 1035, 1036, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023 MetalÁza s metalick m efektem: 9006, 9007 POZOR! Pokud je na vnêjîá stranê vrat tmav barva a vrata jsou umástêna na vnêjîá slune ná stranê budovy doporu ujeme pro vrata îirîá neò 4000 mm pouòitá v ztuh (viz 5.12) z dûvodu snáòená proh b ná panelû púi rozdálu teplot na vnêjîá a vnitúná stranê panelu. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 11

12 5. KOVªN«5.1. Dvojit bo ná panty Dvojit bo ná panty a rolny s dlouhou húádelá pro vrata pro îáúku otvoru 5000 mm a vêtîá se dod vajá jako standard. Cena pro tyto poloòky jiò byla zahrnuta do z kladná ceny Z vêsn a podpûrn profily K ukotvená vodorovn ho vedená lze pouòát dêrovan ÙhelnÁk nebo konzoly pro zavêîená. ZpÛsob ukotvená je nutn uv st v objedn vce. S gar òov mi vraty jsou standardnê dod v ny 2 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 1 objámka) a 1 kus dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 2 kusy konzol pro zavêîená vodorovn ch kolejnic ke stropu. V púápadê, òe jsou vrata îirîá neò 3000 mm nebo vyîîá neò 2500 mm, jsou dod v ny 4 kusy objámek vedená (na kaòdou stranu 2 objámky) a 2 kusy dêrovan ho ÙhelnÁku nebo 4 kusy konzol RozpÊrn profil Pro zv îená stability vedená (a u vedená s pruòinami vzadu tak pro instalaci húádele) se pouòáv rozpêrn profil spojujácá na konci levou a pravou horizont lná st vedená. PÚi spojená koncû horizont lnách stá vedená je potúeba m nê masivná zavêîená. RozpÊrn profil lze pouòát púi mont òi vrat jako mont òná îablonu pro rozte svisl ho vedená, protoòe jeho d lka je rovna vzd lenosti mezi svisl mi ÙhelnÁky. RozpÊrn profil : TorznÁ pruòiny Cykly otevúená / zavúená Na gar òov vrata dod v me standardnê pozinkovan pruòiny, kter jsou konstruov ny na minim lnê cyklû otevúená/zavúená. Skute n òivotnost torznách pruòin je aò cyklû cyklû : Po et torznách pruòin Vrata dod v me standardnê se dvêma torznámi pruòinami. Po et a parametry torznách pruòin na vratech z visá na îáúce a v îce otvoru, typu vedená a hmotnosti vratov ho kúádla. Ve v jime n ch púápadech, kter nelze jednoduîe púedem stanovit, mûòe doját k tomu, òe vrata budou má jednu nebo tyúi pruòiny StavebnÁ púipravenost pro mont ò pruòin Sek ná gar òov vrata jsou konstruov na tak, òe kaòd torzná pruòina se musá púipevnit na pojistku púi prasknutá pruòiny. Tato pojistka se musá zakotvit do konstrukce (v púápadê vedená s pruòinami vpúedu) nebo se montuje k vodorovn sti vedená (syst m s pruòinami vzadu). ZpÛsob uchycená pruòin musá b t zohlednên ve stavebná púipravenosti. PÚi mont òi vedená s pruòinami vpúedu musá b t pro pojistky pruòiny vytvoúeny na konstrukci (stênê) odpovádajácá mont òná plochy. PÚi mont òi vedená s pruòinami vzadu musá b t po Át no s dodate n m prostorem pro pruòiny za vodorovn m vedenám. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 12

13 5.5. Konstrukce húádele Dutou húádel s dr òkou dod v me buè jednodálnou nebo dvojdálnou. Po et stá z visá na rozmêrech vrat a typu vedená. Tabulka 4 shrnuje rûzn moònosti húádele. Konstrukce húádele PouòitÁ DvoudÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X vòdy. U vrat SL pro îáúku vrat vêtîá neò 3500 mm. U vrat LHR-X je spojka umístěna excentricky. JednodÁln U vrat LHF-X pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. U vrat SL pro îáúku vrat menîá neò 3500 mm. Tabulka 4: Stavba húádele 1è dut húádel, pozinkovan s dr òkou pro pero : 390 Celkovou d lku húádele lze ur it n sledovnê: Z kladná d lka húádele je îáúka otvoru mm 5.6. Spojka húádele Spojka húádele se pouòije u têch vrat, kde je dod v na dêlen húádel. To, zda je spojka seúiditeln nebo nená, z visá na typu spodnáho kov ná. Pro vrata s pruòinami vzadu (LHR-X), kde je neseúiditeln spodná kov ná, automaticky dod v me seúiditelnou spojku húádele. Pro vrata s pruòinami vpúedu, kter majá seúiditeln spodná kov ná, dod v me automaticky pevnou spojku húádele. Pevn spojka 1è : 396 SeÚiditeln spojka 1è : Ovl d ná Vrata lze ovl dat motorem nebo ru nê. Pro v bêr zpûsobu ovl d ná musáme zv òit hmotnost vrat a frekvenci pouòitá. Moònosti ovl d ná motorem v etnê nejrûznêjîáho púásluîenstvá jsou pops ny v kapitole VstupnÁ dveúe Od v îky otvoru mm je moòn do sek nách vrat nainstalovat vstupná dveúe (u niòîách vrat dváúka na popt vku). SpodnÁ tyúi panely se vyuòávajá pro instalaci vstupnách dveúá. Do sek nách vrat s v ztuhami (viz 5.12) lze rovnêò nainstalovat vstupná dveúe. Druh a túetá panel sek nách vrat v tomto púápadê nebude obsahovat v ztuhy. Ve vstupnách dveúách nemûòe b t ve tvrt m panelu okno. VstupnÁ dveúe v sou asn dobê nabázáme pro panely ThyssenKrupp Hoesch. Maxim lná îáúka vrat se vstupnámi dváúky je 5000 mm. VstupnÁ dveúe se otvárajá vòdy ven! Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 13

14 StandardnÁ specifikace vstupnách dveúá ZavÁra s liîtou Klika s púásluîenstvám Euro cylindrick z mek se 3 klá i Dvojit gumov têsnêná ÜÁÚka voln ho prûchodu = 875 mm V îka voln ho prûchodu 1) = mm ProvedenÁ dveúá v souladu s normou DIN ) V îka voln ho prûchodu se mêúá od podlahy, na kter stojá sek ná vrata, aò po horná hranu otvoru pro vstupná dveúe. V îka prahu je v z vislosti na stla ená spodná gumy cca 200 mm. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem, nebo se po Át s tám, òe budou v budoucnu, vstupná dveúe musá b t vybaveny kontaktem vstupnách dveúá (viz 6.4). Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. VstupnÁ dveúe (zavára s liîtou) : Kliky a îtátky vstupnách dveúá VstupnÁ dveúe pro gar òov vrata dod v me standardnê s klikou na obou stran ch, îtátky a eurocylindrickou vloòkou. Je moòn objednat i jin typ z mkû i klik jako napú. panikov kov ná, pevn koule. VÁce informacá na popt vku. Z mek s klikou z obou dvou stran : Skladba panelû na vratech se vstupnámi dveúmi Vzhledem k minim lná prûchozá v îce 2000 mm musá b t zv òeny n sledujácá Ùdaje t kajácá se struktury panelû specifikovan náòe (viz Tabulka 5). Sek ná vrata, kter jsou dod v na se vstupnámi dváúky, nemusá mát stejnou strukturu panelû jako vrata bez dváúek. Jestliòe je nutn stejn struktura panelû (napú. pokud vrata budou st t vedle sebe), uveète to v objedn vce. Panel Struktura 1 Struktura 2 Struktura 3 tvrt sekce 610 mm 488 mm 488 mm TÚetÁ sekce 610 mm 610 mm 488 mm Druh sekce 610 mm 610 mm 610 mm SpodnÁ (prvná) sekce 610 mm 610 mm 610 mm Tabulka 5: Struktura panelû vstupnách dváúek Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 14

15 5.9. Faleîn púeklad Jestliòe je púeklad niòîá neò poòadovan minim lná v îka, st le existuje moònost instalace sek nách vrat. Pro zakrytá prostoru pro instalaci vodorovn ho vedená a húádele s pruòinami se pouòije tzv. faleîn púeklad. Faleîn púeklad se vyr bá na zak zku a m maxim lná v îku 620 mm. Faleîn púeklad dod v me ve dvou variant ch provedená ë jako klasick panel, kter je oliîtov n eloxovan mi hlinákov mi profily seúezan mi pod Ùhlem 45 stupïû a osazen mi na panelu nebo jako Full-Vision sekci sestavenou z bo nách a stúednách profilû. POZOR! Faleîn púeklad nemûòe slouòit jako podpûrn mont òná prvek pro húádel s pruòinami. Faleîn púeklad : Madlo Vrata ovl dan ru nê doporu ujeme vybavit zabudovan m madlem nebo madlem namontovan m na panelu vrat. Madlo na celoprosklen ch vratech lze umástit pouze na r m Full-vision sekce. S gar òov mi vraty dod v me standardnê 1 ks madla 466. Jednostrann zaoblen : 466 ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed 1 ks tohoto madla je jiò v z kladná cenê. Oboustrann zaoblen ern plastov Montuje se na panel 2) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed : 467 Oboustrann ov ln ern plastov Zabudovan do panelu 1) Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed, vlevo + vpravo : 468 Oboustrann kulat ern, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 461 Oboustrann kulat Chromov, kovov Zabudovan do panelu 1) Nelze do FV Moònosti umástêná: uprostúed : 462 1) Pro madlo je v panelu púipraven otvor, madlo je púiloòeno v krabici. 2) Madlo je púiloòeno v krabici, na sekci se nic nepúedpúipravuje. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 15

16 5.11. VÊtracÁ múáòky Jestliòe je zapotúebá adekv tná vêtr ná, je moòn vrata vybavit plastov mi vêtracámi múáòkami (za púáplatek). ist propustnost vêtracá múáòky je 200 cm 2. Plastov múáòky jsou standardnê bál a mohou b t lakov ny standardnámi odstány dle RAL (viz 4.3 Barva, st ÅLakov ná odstánu RAL ë standardná). Do Full-Vision (viz 4.1) sekcá lze másto prosklená zabudovat múáòku (tahokov). Velikost oka múáòky mûòe b t 16/8 (v îka/îáúka) nebo 22/12 (v îka/îáúka). Plastov vêtracá múáòka, uzavárateln, rozmêr 338x132 mm : V ztuhy sekcá V ztuhy je nutn namontovat v púápadê velk îáúky otvoru. K vratûm îirîám neò 5000 mm dod v me automaticky 1 v ztuhu (v îka v ztuhy 65 mm). KromÊ toho doporu ujeme pouòitá v ztuh (za púáplatek) tak v púápadê, òe jsou ve vratech vstupná dveúe, takto: ÜÁÚka otvoru [mm] Po et v ztuh UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò (s dveúmi) 1 1x nad dveúe S 65 : aò (s dveúmi) 2 1x nad dveúe 1x horná sekce S 65 : 480 Vlivem rozdáln ch teplot na vnitúná a vnêjîá stranê panelu doch zá k jeho proh b ná. Toto je norm lná fyzik lná jev, ke kter mu doch zá napú. pokud jsou panely s tmav m barevn m odstánem umástêny na slune ná stranê budovy. Tento jev mûòe ovlivnit chod vrat. ProhnutÁ lze zmárnit pouòitám v ztuh. Doporu ujeme n sledujácá: ÜÁÚka otvoru [mm] UmÁstÊnÁ Typ v ztuhy KÌd aò x horná sekce S 65 : x túetá sekce od shora aò x horná sekce 1x kaòd lich sekce od spodu S 65 : ZatÁòenÁ vêtrem Vrata jsou certifikov na pro 4. túádu odolnosti proti zatáòená vêtrem. Jestliòe se púedpokl d, òe siln zatáòená vêtrem bude st l (napúáklad kdyò jsou vrata umástêna pobláò pobúeòá), bude potúeba pouòát zvl îtnách v ztuh ë po et v ztuh je nutn vòdy konzultovat púi objedn ná vrat.. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 16

17 5.14. Z vory a cylindrick z mky Vrata lze zabezpe it pouòitám rûzn ch z mkû. Vrata ovl dan ru nê lze vybavit posuvnou z vorou nebo cylindrick m z mkem. Volba z vory z visá i na typu vedená (viz upozornêná). Z vora : 490 Pozinkovan, s ern m plastov m Ùchytem Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Z vora Pozinkovan Lze zajistit visacám z mkem (nená sou stá dod vky) Z estet. dûvodû nedoporu ujeme pouòávat na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern (492B) nebo chromovan (492C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn pouòát dlouh t hla (aò do îáúky 5000 mm) nebo umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern (493B) nebo chromovan (493C) Oboustrann do îáúky vrat 2500 mm, nad 2500 mm je nutn umástit pouze vlevo i vpravo Nelze pouòát na FV sekcách Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, uprostúed Uzamykateln z vora ern Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora Pozinkovan, zapuîtên Ùchyt na vnêjîá stranê Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo Uzamykateln z vora ern Prodlouòen chod Nelze pouòát na FV sekcách Nelze pouòát do kazety Moònosti umástêná: vlevo, vpravo, vlevo + vpravo : 491 : 492B : 492C : 493B : 493C : 495 : 497 : 498 POZOR! Na vratech LHR-X mohou b t pouòity pouze z vory 493B a 493C. Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 17

18 5.15. Pruòinov dorazy Vrata jsou dod v na s gumov mi dorazy, kter nahrazujá standardná pruòinov dorazy SpodnÁ kov ná S gar òov mi vraty dod v me spodná kov ná dle typu vedená: LHR-X: pozinkovan, neseúiditeln LHF-X: hlinákov, seúiditeln SL: hlinákov, seúiditeln Konstrukce kolejnic VedenÁ vrat je vyrobeno z 2è kolejnic. Vratov kolejnice 2è : 580 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 18

19 6. BEZPE NOSTN«PRVKY Gar òov vrata mohou b t vybavena celou Úadou rûzn ch typû bezpe nostnách prvkû. Tyto bezpe nostná prvky podstatnê sniòujá riziko vzniku nebezpe n ch situacá, kdy hrozá zranêná osob nebo poîkozená vrat i jin ho majetku. V t to kapitole jsou pops ny rûzn bezpe nostná prvky a jejich pouòitá na naîich vratech Pojistka púi prasknutá pruòiny Pojistky púi prasknutá pruòiny dod v me standardnê se vîemi gar òov mi vraty. Tento typ pojistky zabraïuje p du vratov ho kúádla v púápadê prasknutá pruòiny. Kaòd pruòina musá b t zajiîtêna vlastná pojistkou púi prasknutá pruòiny (nelze pouòát jednu pojistku pro váce pruòin z roveï). Pojistka púi prasknutá pruòiny je jednor zov bezpe nostná zaúázená. V púápadê jejá aktivace (púi prasknutá pruòiny) musá b t vymênêna za novou! Pojistka púi prasknutá pruòiny, húádel 1è : Ochrana proti skúápnutá prstû V púápadech, kdy k odklonu vratov ch panelû doch zá pod 2500 mm, musá b t u inêna takov bezpe nostá opatúená, aby nemohlo doját k púápadn mu skúápnutá prstû mezi panely. Vîechny standardnê dod van panely jsou konstruov ny tak, òe majá ochranu proti skúápnutá prstû na venkovná stranê. Za Ù elem zv îená bezpe nosti na vnitúná stranê nabázáme plastovou liîtu umástênou do sp ry mezi panely. Liîta sp ru vyplná a prsty tak nemohou b t zachyceny. PlatÁ pouze pro panely ThyssenKrupp Hoesch, kde je sp ra mezi panely na vnitúná stranê vêtîá neò u ostatnách typû panelû. Ochrana proti skúápnutá prstû na vnitúná stranê : Kryty rolen Pro zv îená bezpe nosti gar òov ch vrat lze vrata za púáplatek vybavit kryty rolen. Kryty majá CE certifik t a púi jejich pouòitá se sniòuje riziko, òe mûòe doját k zachycená prstû do kolejnice bêhem pohybu vrat. Kryty rolen : Kontakt vstupnách dveúá Kontakt vstupnách dveúá se pouòáv u motorem ovl dan ch vrat se zabudovan mi vstupnámi dveúmi. Montuje se na tu stranu vstupnách dveúá, na kter je klika, a zajiîóuje vypnutá motoru v púápadê, òe nejsou dveúe zavúeny. POZOR! Jestliòe jsou vrata ovl d na ru nê, ale do budoucna se po Át s motorov m ovl d nám, musá b t vstupná dveúe vybaveny kontaktem vstupnách dveúá. Zabudov ná kontaktu je dûleòit, protoòe jej nelze zabudovat dodate nê. Kontakt vstupnách dveúá : 640 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 19

20 7. MOTORY Motorem ovl dan vrata zvyîujá uòivatelsk komfort púi manipulaci s vraty. Volba spr vn ho typu motoru z visá púedevîám na velikosti a hmotnosti vratov ho kúádla a na poòadovan m púásluîenstvá. Jestliòe jsou vrata ovl d na motorem (nebo v budoucnosti budou), je nezbytn, aby pro to byla púipravena. U gar òov ch vrat, kter majá vstupná dveúe, to znamen hlavnê vybavit vratov kúádlo s integrovan mi vstupnámi dveúmi kontaktem vstupnách dveúá Z kladná specifikace N mi dod van motory pro gar òov vrata majá samosvornou înekovou púevodovku a ovl dacá jednotku ÚÁzenou mikroprocesorem. Mikroprocesor kontroluje tak koncov polohy vratov ho kúádla. ÁzenÁ motoru probáh impulsem v sekvenci éstartè (1. impuls) ë éstopè (2. impuls) ë ézpêtn chodè (3. impuls). VodÁcÁ liîta je vyrobena z ocelovan ho pozinkovan ho écè-profilu s integrovan m Úemenem zesálen m pêtiòilov m ocelov m lankem. Motorem ovl dan vratov kúádlo se pohybuje v reòimu s pomal m dojezdem/rozjezdem (ésoft start a stop syst mè). Motor m integrovan osvêtlená (ò rovka 230V, 40W), kter se automaticky rozsvêcuje púi chodu motoru (90 s). Motor je vybaven integrovan m bezpe nostnám syst mem pro kontakt s púek òkou (10 ÙrovnÁ automatick ho zpêtn ho chodu, zpêtn chod bêhem zavár ná, ste n zpêtn chod têsnê púed dovúenám, zastavená bêhem otvár ná) a je chr nên proti púehú tá automatick m vypán nám (po 90 s chodu). Ovl dacá napêtá motoru je 24V DC. Vîechny motory jsou ur eny pouze pro such prostúedá! 7.2. Typy motoru NejbÊònÊjîÁ typy motorû Úady 700 dod v me pro gar òov vrata automaticky v setu s 1 kusem dvoukan lov ho d lkov ho ovlada e, liîtou s Úemenem a kotevnám materi lem pro motor a liîtu. Vlastnosti jednotliv ch motorû jsou uvedeny v tabulce: Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Max. v îka KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu vrat 711 ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 2500 mm 1) : ZS N 200 W 4 W 3,9 kg 3250 mm 1) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 2500 mm 2) : ZS N 280 W 4 W 4,7 kg 3000 mm 2) : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 2500 mm : ZS N 450 W 4 W 6,7 kg 3000 mm : 705 1) do 9 m 2 2) do 5 m îáúky KromÊ v îe uveden ch motorû lze pro zvl îtná stavebná situace vrata vybavit motory Úady 800. Tyto motory jsou ur eny pro hromadn gar òe, umoòïujá nastavit automatick ( asov ) zavár ná vrat a púipojená ÚÁdÁcÁ jednotky semaforû pro ÚÁzenÁ obousmêrn ho provozu. Nejsou dod v ny v setu a proto musá b t doplnêny o vodácá liîtu, d lkov ovlada e apod. Typ Tahov PÚÁkon Hmotnost Po et KÌd sála Za chodu PohotovostnÁ pohonu gar ò. mást 802 T 700 N 280 W 4 W 4,7 kg 15 : T 1000 N 450 W 4 W 6,7 kg 50 : 707 Revize: 4. V (v. 1.01) Product Department Strana 20

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Společnost. Orientace na potřeby zákazníků. Produkty PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA

Společnost. Orientace na potřeby zákazníků. Produkty PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA GARÁŽOVÁ SEKČNÍ VRATA RYCHLOBĚŽNÁ VRATA Společnost Společnost TOORS s.r.o. je česká firma zabývající se vývojem, výrobou a prodejem vratové techniky. Naše vrata jsou osazena v garážích, výrobních halách, autosalonech, logistických centrech a

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

ISO sekční vrata. Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV.

ISO sekční vrata. Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV. ISO sekční vrata Výrobek firmy ALPHA Deuren International BV. Bau muster Zertifizierung geprüft Vše v jednom Moderní koncepce vrat vysoká kvalita optimální technika široká paleta barev výrobek pro každý

Více

krenotech průmyslová vrata

krenotech průmyslová vrata krenotech průmyslová vrata sekční vrata Sekční stropně pojížděcí vrata se při otevírání pohybují směrem nahoru a uvolní zcela podlahu a stěnu otvoru tím, že celá vratová stěna visí úplně pod stropem. Pojezdové

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ

REFERENCE BOHEMIAFLEX CS PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ PROTISLUNEČNÍZAŘ ÍZENÍ BOHEMIAFLEX CS REFERENCE KATALOG INTERIÉROVÉHO STÍNĚNÍ JAPONSKÁ POSUVNÁ STĚNA INTERIÉROVÉ STÍNĚNÍ Interiérové designové stíněníje inspirováno Orientem. Umožňuje flexibilnístíněnírůznými

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem ACO Markant Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Produktové informace ACO Produktové výhody s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm) součinitel prostupu

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Plastform Brno KATALOG

Plastform Brno KATALOG pm Plastform Brno KATALOG 2015 kontakt: Plastform Brno, s.r.o. Cejl 76, 602 00 Brno tel: 545 243 153 fax: 545 126 591 e-mail: plasty@plastform.cz web: www.plastform.cz v areálu nás najdete zde: Obsah:

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 0 ROLETA STANDARD - ŘETÍZKOVÁ Standardní řetízková roleta pro menší rozměry, vyznačuje se pevnými ocelovými držáky pro stěnovou nebo stropní montáž, jako závaží je použit žaluziový

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Montážní údaje: stav 01.04.2015 Použité zkratky ABP = uzamykatelný podlahový profil DHV = ztráta výšky průjezdu ET = hloubka instalace ET AW = hloubka instalace

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL

2 PALET P O ALET VÉ O REGÁLY REGÁL PALETOVÉ REGÁLY 2 PALETOVÉ REGÁLY 3 Systém paletových regálů je jednoduchá stavebnicová konstrukce pro skladování palet nabízející vysokou variabilitu pro malé i velké skladové prostory. Paletové regály

Více

Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu

Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu Nová generace Nový program zdvižně posuvných kování pro dveře a okna ze dřeva, plastu a kovu Zdvižně posuvná a zdvižně posuvná/sklopná kování HS-Master HS-SPEED Limiter Podlahový práh G.U-thermostep Zdvižně

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 7-13 Návod na vyměření 14-16 Návod na montáž 17-18 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn

Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn ČÍSLO VÝROBKU NÁZEV ÚCHYTKY 195901 Úchytka velká Zn. 195909 195910 Úchytka velká žl. Zn Úchytka velká Zn 195911 Úchytka velká bílá 195903 Úchytka velká bílá 195904 Úchytka velká hnědá 47401 Úchytka malá

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE

TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE TREZORY SCHRÁNKY NA KLÍČE SÉRIE ATLANTIS Atlantis-Mini TO3336 L 9006071609118 200/310/220 190/300/135 8-7 Atlantis 1 TO3141 L 9006071607750 250/350/250 240/345/185 15-10 Atlantis 2 TO3142 L 9006071607767

Více

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast

Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast Novinky stavební veletrh Bau 2015 Privátní oblast ThermoPro / ThermoPro Plus Nové motivy s ušlechtilou ocelí ThermoPro / ThermoPro Plus 2 nové motivy s ušlechtilou ocelí - drážka Motiv 015 Motiv 025 pro

Více

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY BOHEMIA OKNO a.s., Stará cesta 1090, Vsetín 755 01 Datum poslední revize: 18.10.2010 Vypracoval: B.Kratina OBSAH: Strana: 1)Dveřní doplňky - Dveřní Kliky + madla

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek DVEŘE A ZÁRUBNĚ JAVAB I. MODEL 60, 70, 80, 90/197 11 12 13 14 15 16 17 krono* BUK, DUB, OLŠE, JAVOR, MHG, OŘECH 1140 1680 1780 2450 3350 2600 2700 OŘECH, gravír BÍLÁ, TŘEŠEŇ, BÍLÁ HLADKÁ 1550 2400 2500

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA KRUŽÍK PLUS N V O N I A K kvalitní česká vrata na míru Garážová vrata - design lamela Garážová vrata - design kazeta Garážová vrata s designem lamela jsou představitelem klasického

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody

Ceník Půdní skládací schody Dětské zábrany Mlynářské schody Schody s úsporným vedením Modulové schody Točité schody schody Ceník 2011 Půdní skládací schody TERMO+ MINI Kompakt EXTRA Plus PROFI Plus F30 Plus Dětské zábrany Pia Nele BEN Mlynářské schody Madrid LISBONA Gera NORMANDIA Schody s úsporným vedením PARIS Modulové schody

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

Kovové regály Metal Point

Kovové regály Metal Point Kovové regály Metal Point Regály Metal Point Procesy spojené se skladováním se staly klíčovým prvkem v řízení dodavatelského řetězce, a proto mají v činnosti firmy strategický význam. Provedení hloubkové

Více

Posuvné kování pro interiérové dveře

Posuvné kování pro interiérové dveře Posuvné kování pro interiérové dveře Standard 100 kg O4206 Kování STANDARD100, 100kg-1křídlo 354 Kč O4240 Lišta K-075 horní 4m, Al 404 Kč O4209 Tlumení 1680 STANDARD na 1 křídlo 293 Kč O4241 Lišta K-075

Více

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06. 6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! jen 54.998 Kč * Týdny domovních dveří Hörmann 2013 Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.2013 Značková kvalita společnosti

Více

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu!

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu! META BASIC program Základní program ových regálů Nahlédněte do našeho prospektu META FIX šroubované regály Příklady objednávek regálových kompletů. 80 Pro malé zatížení e. Police jsou přestavitelné ve

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem LED osvětlení v podobě je mimořádně univerzální, hodí se pro všechny typy veřejných ploch. nahrazuje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

automatické dveře www.trido.cz

automatické dveře www.trido.cz automatické dveře www.trido.cz 03 / 2012 07/ 2014 Automatické dveře TRIDO systém TINA - splňuje normu ČSN EN 16005 Automatické lineárně posuvné dveře nachází uplatnění jako vstupní i jako interiérové dveře

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE

Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Příslušenství L200 DOUBLE CAB PRODLOUŽENÁ VERZE Hard top, Utility Top Plus Nízká verze, s předním posuvným oknem, zatmavenými bočními vyklápěcími okny a zatmaveným zadním oknem. Zadní dveře se stylovým

Více

Objektové kování pro okna a dveře

Objektové kování pro okna a dveře Objektové kování pro okna a dveře Katalog objektového kování EFB obsahuje modely kování pro stavby, kde se předpokládá velmi časté používání oken nebo dveří. Typicky se jedná o kancelářské budovy, hotely,

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu!

Německá kvalita dodávaná leaderem na trhu! Čisté šatní skříně Šatní skříně Classic Konstrukce z pevného ocelového plechu Nohy z nerezavějícího propylenu Dno skříňky hladké, snadno se vymetá Dveře s otevíráním doprava, zavěšené na čepech se svislým

Více

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně

Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Jak správně objednat dveře a obložkové zárubně Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Zda potřebujeme vchodové dveře do bytu (požárně odolné nebo požárně

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

VCHODOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE VENKOVNÍ DVEŘE GARÁŽOVÉ VRATA

VCHODOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE VENKOVNÍ DVEŘE GARÁŽOVÉ VRATA GARÁŽOVÉ VRATA GARÁŽOVÁ VRATA GD002 TMAVŽ OŘECH n Síla plechu: 0,4 mm n Síla křídla: 40 mm n Výplň: polyuretanová pěna n Min. montážní výška: 200 mm n Barva: zmavý n Struktura: struktura dřeva n Těsnění

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 2 c zadávací dokumentace TECHNICKÁ SPECIFIKACE Název veřejné zakázky Dodávka zařízení a vybavení odborných učeben Registrační číslo projektu CZ 1.11/3.3.00/36.01564 Část veřejné zakázky 3 -

Více

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit)

AIP. velkoplošný tisk reklama. aiptisk.cz finecolors.cz. AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) AIP velkoplošný tisk reklama aiptisk.cz finecolors.cz AIP spol. s r.o. Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín (54. budova areálu Svit) 606 797 055 aip@aip.zlin.cz Kapa deska - výstavnictví - obrazy, včetně rámování

Více

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009

SKŘÍNĚ KONTEJNERY CENÍK 01/2009 KONTEJNERY CENÍK 01/200 , KONTEJNERY SKŘÍNĚ MATERIÁLY, PROVEDENÍ, SORTIMENT Všechny prostory, které slouží k administrativní a kancelářské práci se neobejdou bez úložných systémů skříní a kontejnerů. Umožňují

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU Zadlabací zámky Zadlabací zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.

Více

Priemyselný nábytok Kovona

Priemyselný nábytok Kovona Priemyselný nábytok Kovona ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE KARTOTÉKY, VYKRESOVÉ SKŔÍNĚ SKŘÍNĚ SPISOVÉ A ARCHIVAČNÍ TREZORY A OHNIVZDORNÉ SKŘÍNĚ STOLY A KONTEJNERY DÍLENSKÝ PROGRAM REGÁLY ŠATNÍ SKŘÍNĚ, LAVICE SESTAVNÉ

Více

CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ

CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ CENÍK POŽÁRNÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 1. Systém JANSEN 1. 1 JANSEN ECONOMY Jedná se systém ocelových profilů s hloubkou 50 resp. 60 mm pro neizolované dveře, okna a stěny. Jednoduché profily umožňují velmi rychle

Více

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody:

ECOSUN. sálavé topné panely. Princip infračerveného vytápění. Z popsaného principu vyplývají následující výhody: ECOSUN sálavé topné panely Princip infračerveného vytápění U konvekčního vytápění je topidlem ohříván nejdříve vzduch, který následně předává teplo okolním konstrukcím a předmětům (stěny, nábytek,...).

Více

Zařízení pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení pro odvod kouře a tepla Zařízení umožňuje přirozený odvod kouře a tepla z hořící budovy a udržuje únikové cesty volné. Budovám je tak ponechána jejich požární

Více

Přesedněte si do... business class

Přesedněte si do... business class Společnost ALUROL patří mezi přední výrobce venkovních rolet, garážových vrat, vjezdových bran a montovaných garáží v ČR. Již od roku 1991 uspokojuje potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků v oblasti

Více

KOVOVÝ 122 137 NÁBYTEK.

KOVOVÝ 122 137 NÁBYTEK. . KOVOVÝ NÁBYTEK 122 137 ŠATNÍ SKŘÍNĚ A BOXY OMW KOVOVÝ NÁBYTEK 3 roky záruka OMW13L 1200 300 500 2 037 Kč OMW14L 1200 400 500 2 193 Kč OMW25L 1200 500 500 2 739 Kč OMW26L 1200 600 500 2 822 Kč OMW28L

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více