Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den"

Transkript

1 Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o minulém vývoji 2 Informace o událostech po rozvahovém dni 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva 4 Aktivita v oblasti životního prostředí 5 Personální politika 6 Výdaje na výzkum a vývoj 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů 8 Organizační složka v zahraničí 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014

2 1 Informace o minulém vývoji SBD vzniklo 29. listopadu 1966 za účelem výstavby, správy a údržby nemovitostí. V osmdesátých letech se začala slučovat malá bytová družstva a družstva pracujících, v okrese Sokolov pod jedno, s názvem Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov. V dnešní době provádí SBD Rozvoj i správu bytů v osobním vlastnictví. 2 Informace o událostech po rozvahovém dni V období od do data sestavení ÚZ 2014 nedošlo k žádným významným událostem. 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva Jedním z hlavních cílů družstva, jako základní předpoklad udržení je nabízet svým členům kvalitní služby. S tím souvisí i další cíle, především zvýšení a zkvalitnění produktivity práce a v neposlední řadě také snížení režijních nákladů. Pro další vývoj a růst družstvo plánuje vynakládat finance a aktivity na obnovu a opravy dlouhodobého majetku. Ve vztahu k členům se družstvo v první řadě zaměří na udržení a posílení stávajících vazeb a bude vyvíjet snahu o získání nových členů s potenciálem k dalšímu růstu a rozvoji. Oživení a důsledné implementaci systému řízení jakosti bude v následujícím období věnována zvýšená pozornost. Stále důležitým úkolem pro družstvo je pokračující zvyšování kvality personálního řízení rozšiřováním metodik řízení lidských zdrojů jako jeden z důležitých předpokladů zkvalitňování zaměstnanecké základny. 4 Aktivita v oblasti životního prostředí Kroky prováděné v oblasti ochrany životního prostředí směřují k tomu, aby družstvo dostálo všem požadavkům, které jsou na něj kladeny zákonnými normami a vládními opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí. 5 Personální politika Družstvo provádí pravidelně periodická školení a přezkoušení svých zaměstnanců jednak v oblasti splnění zákonných požadavků kladených na jejich pracovní zařazení a jednak školení směřujících ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců a tím ke zlepšování svých činností. Personální náklady v tis. Kč za pracovníky v pracovním poměru. Pro účely výpočtu průměrného výdělku pro rok 2013 a 2014 bylo počítáno s počty pracovníků v pracovním poměru (tj. bez pracovníků na dohody mimo pracovní poměr). Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady bez OON Náklady na pojištění a zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Průměrný výdělek 34,1 32,9

3 6 Výdaje na výzkum a vývoj V roce 2014 nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na výzkum a další vývoj. 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů V roce 2013 družstvo nakoupilo další cenné papíry u ČSOB v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,93. V roce 2013 nakoupilo dluhové cenné papíry ČS drah držené do splatnosti v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,00. 8 Organizační složka v zahraničí Družstvo nemá organizační složku v zahraničí. 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období R O Z V A H A ( v tis. Kč ) : Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsaný kapitál 0 A Vlastní kapitál B Stálá aktiva A.I. základní kapitál B.I. dlouhodobý nehmotný majetek A.II. kapitálové fondy B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III. fondy tvořené ze zisku výsledek hospodaření minulých B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. let 0 0 výsledek hospod. účetního z toho : podíly v ovládaných a A.V. období B.III.1 řízených osobách 0 0 B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy 0 0 C.I. Zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek B.IV.1. z toho : dlouhodobé bank. úv D Časové rozlišení C Časové rozlišení V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ( v tis. Kč) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní výsl. hospodaření z toho: tržby za prodej vl. výr., I+II.1. služeb a zboží M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 II.2. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr VI+..+XII Jiné finanční výnosy II.3. Aktivace J+..+Q Jiné finanční náklady A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží * FVH vč.daně z příjmu z BČ Přidaná hodnota ** Výsl. hosp.za běžnou činnost C Osobní náklady XIII Mimořádné výnosy 0 0 E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku R+S Mimořádné náklady 0 0 G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

4 III+IV+V Jiné provozní výnosy *** Výsl. hosp. za účet. období D+F+H+I Jiné provozní náklady Uložení výr.zprávy : Nádražní 42, Sokolov, Zhodnocení změn oproti minulému roku v tis. Kč VYBRANÁ AKTIVA NETTO (v tis. Kč) text rozdíl % z MR B.II. HIM ,79 C.I. Zásoby ,43 C.III. K.pohledávky ,00 C.IV. Finance ,00 AKTIVA Celkem ,45 Rozdíly v hodnotách aktiv vznikly především v důsledku převodů bytů do osobního vlastnictví, došlo ke snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Stav zásob se snížil použitím skladových zásob, hlavně použitím starých a nenakupováním nových zásob. Zvýšení krátkodobých pohledávek je důsledkem převodu termínovaného vkladu z dlouhodobého finančního majetku. Ke snížení financí došlo na základě převedení finančních prostředků do dlouhodobého finančního majetku pořízení nového termínovaného vkladu. VYBRANÁ PASIVA (v tis. Kč) Text rozdíl % z MR A.IV. VH minulých let A.V. VH běžného roku ,18 B.III. K. závazky ,87 PASÍVA Celkem ,77 Výsledek hospodaření v roce 2014 se oproti roku 2013 snížil nižší výplatou dividend z dlouhodobého finančního majetku a zvýšením nákladů na provoz družstva, poštovné, odvoz odpadků, dodávku vody, spotřebu režijního materiálu atd.. Ke zvýšení krátkodobých závazků došlo z důvodu změny předpisu za úhrady uživatelům, za dodávku tepla, studené a teplé vody, a ostatní služby k vyúčtování. 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014 Finanční analýza (vybrané ukazatele) Analýza trendů vybraných ukazatelů (v tis. Kč) T E X T Změna Kč Změna % Celkový kapitál ,36 Cizí kapitál ,9 Vlastní kapitál ,55 Výnosy včetně VPV celkem ,53 Náklady včetně VPN bez DzP celkem ,83 Celkový HV před daní ,01 Obchodní marže Přidaná hodnota ,36

5 Závěry a hodnocení ukazatelů 2014 Ukazatel Hodnota hodnocení 1. Analýza rentability Rentabilita vlastního kapitálu 0,187 % O.K. Rentabilita celkového kapitálu 0,119 % O.K. Rentabilita cizího kapitálu 0,261 % O.K. Nákladovost 0,988 prosperita 2. Analýza platební schopnosti Okamžitá likvidita 0,39 insolvence Pohotová likvidita 1,45 dobrá Běžná likvidita 1,45 dobrá Hodnoty ukazatelů likvidity jsou srovnatelné s předchozími lety a jsou na celkově dobré úrovni. Okamžitá likvidita se drží na stejné úrovni jako v roce minulém. Vybrané hodnoty z rozvahy 2014 AKTIVA NETTO Porovnání hodnot v % k celkovým PASÍVA text 2014 % z A text 2014 % z P A. Upsaný kapitál 0 0 A.I.1. Základní kapitál 695 0,1 1 B.II. HIM A.III. Fondy B** Celkem B A.IV. HV MR 0 0 C.I. Zásoby 431 0,1 A.V. HV BR 933 0,1 C.II D.pohledávky A** Celkem A C.III. K.pohledávky B.III. K. závazky C.IV. Finance ,9 B.IV. Úvěry C** Celkem C B** Celkem B D** Celkem D C** Celkem C Celkem Celkem

6 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty 2014 Výnosy Porovnání hodnot v % k celkovým Náklady text 2014 % z V text 2014 % z N I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. N na prodej zboží 0 0 II. Výkony B. Spotřeba III Prodej IM 0 0 C ON prodej mater. 0 0 D Daně ,7 IV Ostatní PV E Odpisy V Převod PV 0 0 F ZC IM 0 0 Provozní výnosy ZC zásob 0 0 VI Prodej CP 0 0 G Změna stavu 0 0 VII V z FM H Ostatní PN IX V z přecenění CP 0 0 Provozní náklady ,7 X Výnosové úroky J Prodané CP 0 0 XI Ostaní FV 0 0 K N FM 9 0,01 Finanční výnosy M Změna stavu 0 0 Běžný výnosy ,00 N N úroky 352 0,49 XIII M V 0 0 O Ostatní FN 451 0,6 Mimořádné výnosy 0 0 P Převod FN 0 0 Celkem výnosy ,00 Finanční náklady 812 1,1 Rozbor výsledku hospodaření Q.1 Daň splatná 163 0,2 Q.2 Daň odložená -1 0 xx Odložená daň 0 0 Provozní výsledek Běžné náklady ,00 Finanční výsledek R M N 0 0 Splatná daň včetně odlož.d. 162 S.1 Daň splatná 0 0 Běžný výsledek po dani 933 S.2 Daň odložená 0 0 Mimořádný výsledek 0 Mimořádné náklady 0 0 Celkový výsledek po dani 933 Celkem náklady ,00 Výroční zpráva byla vyhotovena dne v Sokolově. Ladislav Kupka, předseda představenstva družstva Ing. Přemysl Sladomel místopředseda představenstva družstva

7 SBD ROZVOJ SOKOLOV Strana 7/7

8 Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o minulém vývoji 2 Informace o událostech po rozvahovém dni 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva 4 Aktivita v oblasti životního prostředí 5 Personální politika 6 Výdaje na výzkum a vývoj 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů 8 Organizační složka v zahraničí 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014

9 1 Informace o minulém vývoji SBD vzniklo 29. listopadu 1966 za účelem výstavby, správy a údržby nemovitostí. V osmdesátých letech se začala slučovat malá bytová družstva a družstva pracujících, v okrese Sokolov pod jedno, s názvem Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov. V dnešní době provádí SBD Rozvoj i správu bytů v osobním vlastnictví. 2 Informace o událostech po rozvahovém dni V období od do data sestavení ÚZ 2014 nedošlo k žádným významným událostem. 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva Jedním z hlavních cílů družstva, jako základní předpoklad udržení je nabízet svým členům kvalitní služby. S tím souvisí i další cíle, především zvýšení a zkvalitnění produktivity práce a v neposlední řadě také snížení režijních nákladů. Pro další vývoj a růst družstvo plánuje vynakládat finance a aktivity na obnovu a opravy dlouhodobého majetku. Ve vztahu k členům se družstvo v první řadě zaměří na udržení a posílení stávajících vazeb a bude vyvíjet snahu o získání nových členů s potenciálem k dalšímu růstu a rozvoji. Oživení a důsledné implementaci systému řízení jakosti bude v následujícím období věnována zvýšená pozornost. Stále důležitým úkolem pro družstvo je pokračující zvyšování kvality personálního řízení rozšiřováním metodik řízení lidských zdrojů jako jeden z důležitých předpokladů zkvalitňování zaměstnanecké základny. 4 Aktivita v oblasti životního prostředí Kroky prováděné v oblasti ochrany životního prostředí směřují k tomu, aby družstvo dostálo všem požadavkům, které jsou na něj kladeny zákonnými normami a vládními opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí. 5 Personální politika Družstvo provádí pravidelně periodická školení a přezkoušení svých zaměstnanců jednak v oblasti splnění zákonných požadavků kladených na jejich pracovní zařazení a jednak školení směřujících ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců a tím ke zlepšování svých činností. Personální náklady v tis. Kč za pracovníky v pracovním poměru. Pro účely výpočtu průměrného výdělku pro rok 2013 a 2014 bylo počítáno s počty pracovníků v pracovním poměru (tj. bez pracovníků na dohody mimo pracovní poměr). Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady bez OON Náklady na pojištění a zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Průměrný výdělek 34,1 32,9

10 6 Výdaje na výzkum a vývoj V roce 2014 nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na výzkum a další vývoj. 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů V roce 2013 družstvo nakoupilo další cenné papíry u ČSOB v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,93. V roce 2013 nakoupilo dluhové cenné papíry ČS drah držené do splatnosti v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,00. 8 Organizační složka v zahraničí Družstvo nemá organizační složku v zahraničí. 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období R O Z V A H A ( v tis. Kč ) : Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsaný kapitál 0 A Vlastní kapitál B Stálá aktiva A.I. základní kapitál B.I. dlouhodobý nehmotný majetek A.II. kapitálové fondy B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III. fondy tvořené ze zisku výsledek hospodaření minulých B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. let 0 0 výsledek hospod. účetního z toho : podíly v ovládaných a A.V. období B.III.1 řízených osobách 0 0 B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy 0 0 C.I. Zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek B.IV.1. z toho : dlouhodobé bank. úv D Časové rozlišení C Časové rozlišení V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ( v tis. Kč) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní výsl. hospodaření z toho: tržby za prodej vl. výr., I+II.1. služeb a zboží M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 II.2. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr VI+..+XII Jiné finanční výnosy II.3. Aktivace J+..+Q Jiné finanční náklady A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží * FVH vč.daně z příjmu z BČ Přidaná hodnota ** Výsl. hosp.za běžnou činnost C Osobní náklady XIII Mimořádné výnosy 0 0 E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku R+S Mimořádné náklady 0 0 G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

11 III+IV+V Jiné provozní výnosy *** Výsl. hosp. za účet. období D+F+H+I Jiné provozní náklady Uložení výr.zprávy : Nádražní 42, Sokolov, Zhodnocení změn oproti minulému roku v tis. Kč VYBRANÁ AKTIVA NETTO (v tis. Kč) text rozdíl % z MR B.II. HIM ,79 C.I. Zásoby ,43 C.III. K.pohledávky ,00 C.IV. Finance ,00 AKTIVA Celkem ,45 Rozdíly v hodnotách aktiv vznikly především v důsledku převodů bytů do osobního vlastnictví, došlo ke snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Stav zásob se snížil použitím skladových zásob, hlavně použitím starých a nenakupováním nových zásob. Zvýšení krátkodobých pohledávek je důsledkem převodu termínovaného vkladu z dlouhodobého finančního majetku. Ke snížení financí došlo na základě převedení finančních prostředků do dlouhodobého finančního majetku pořízení nového termínovaného vkladu. VYBRANÁ PASIVA (v tis. Kč) Text rozdíl % z MR A.IV. VH minulých let A.V. VH běžného roku ,18 B.III. K. závazky ,87 PASÍVA Celkem ,77 Výsledek hospodaření v roce 2014 se oproti roku 2013 snížil nižší výplatou dividend z dlouhodobého finančního majetku a zvýšením nákladů na provoz družstva, poštovné, odvoz odpadků, dodávku vody, spotřebu režijního materiálu atd.. Ke zvýšení krátkodobých závazků došlo z důvodu změny předpisu za úhrady uživatelům, za dodávku tepla, studené a teplé vody, a ostatní služby k vyúčtování. 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014 Finanční analýza (vybrané ukazatele) Analýza trendů vybraných ukazatelů (v tis. Kč) T E X T Změna Kč Změna % Celkový kapitál ,36 Cizí kapitál ,9 Vlastní kapitál ,55 Výnosy včetně VPV celkem ,53 Náklady včetně VPN bez DzP celkem ,83 Celkový HV před daní ,01 Obchodní marže Přidaná hodnota ,36

12 Závěry a hodnocení ukazatelů 2014 Ukazatel Hodnota hodnocení 1. Analýza rentability Rentabilita vlastního kapitálu 0,187 % O.K. Rentabilita celkového kapitálu 0,119 % O.K. Rentabilita cizího kapitálu 0,261 % O.K. Nákladovost 0,988 prosperita 2. Analýza platební schopnosti Okamžitá likvidita 0,39 insolvence Pohotová likvidita 1,45 dobrá Běžná likvidita 1,45 dobrá Hodnoty ukazatelů likvidity jsou srovnatelné s předchozími lety a jsou na celkově dobré úrovni. Okamžitá likvidita se drží na stejné úrovni jako v roce minulém. Vybrané hodnoty z rozvahy 2014 AKTIVA NETTO Porovnání hodnot v % k celkovým PASÍVA text 2014 % z A text 2014 % z P A. Upsaný kapitál 0 0 A.I.1. Základní kapitál 695 0,1 1 B.II. HIM A.III. Fondy B** Celkem B A.IV. HV MR 0 0 C.I. Zásoby 431 0,1 A.V. HV BR 933 0,1 C.II D.pohledávky A** Celkem A C.III. K.pohledávky B.III. K. závazky C.IV. Finance ,9 B.IV. Úvěry C** Celkem C B** Celkem B D** Celkem D C** Celkem C Celkem Celkem

13 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty 2014 Výnosy Porovnání hodnot v % k celkovým Náklady text 2014 % z V text 2014 % z N I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. N na prodej zboží 0 0 II. Výkony B. Spotřeba III Prodej IM 0 0 C ON prodej mater. 0 0 D Daně ,7 IV Ostatní PV E Odpisy V Převod PV 0 0 F ZC IM 0 0 Provozní výnosy ZC zásob 0 0 VI Prodej CP 0 0 G Změna stavu 0 0 VII V z FM H Ostatní PN IX V z přecenění CP 0 0 Provozní náklady ,7 X Výnosové úroky J Prodané CP 0 0 XI Ostaní FV 0 0 K N FM 9 0,01 Finanční výnosy M Změna stavu 0 0 Běžný výnosy ,00 N N úroky 352 0,49 XIII M V 0 0 O Ostatní FN 451 0,6 Mimořádné výnosy 0 0 P Převod FN 0 0 Celkem výnosy ,00 Finanční náklady 812 1,1 Rozbor výsledku hospodaření Q.1 Daň splatná 163 0,2 Q.2 Daň odložená -1 0 xx Odložená daň 0 0 Provozní výsledek Běžné náklady ,00 Finanční výsledek R M N 0 0 Splatná daň včetně odlož.d. 162 S.1 Daň splatná 0 0 Běžný výsledek po dani 933 S.2 Daň odložená 0 0 Mimořádný výsledek 0 Mimořádné náklady 0 0 Celkový výsledek po dani 933 Celkem náklady ,00 Výroční zpráva byla vyhotovena dne v Sokolově. Ladislav Kupka, předseda představenstva družstva Ing. Přemysl Sladomel místopředseda představenstva družstva

14 SBD ROZVOJ SOKOLOV Strana 7/7

15 Výroční zpráva Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov Nádražní 42, Sokolov, IČO účetní období 2014 rozvahový den Obsah ( v souladu s 21 zákona č. 563/91 Sb.) 1 Informace o minulém vývoji 2 Informace o událostech po rozvahovém dni 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva 4 Aktivita v oblasti životního prostředí 5 Personální politika 6 Výdaje na výzkum a vývoj 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů 8 Organizační složka v zahraničí 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014

16 1 Informace o minulém vývoji SBD vzniklo 29. listopadu 1966 za účelem výstavby, správy a údržby nemovitostí. V osmdesátých letech se začala slučovat malá bytová družstva a družstva pracujících, v okrese Sokolov pod jedno, s názvem Stavební bytové družstvo Rozvoj Sokolov. V dnešní době provádí SBD Rozvoj i správu bytů v osobním vlastnictví. 2 Informace o událostech po rozvahovém dni V období od do data sestavení ÚZ 2014 nedošlo k žádným významným událostem. 3 Předpokládaný budoucí vývoj družstva Jedním z hlavních cílů družstva, jako základní předpoklad udržení je nabízet svým členům kvalitní služby. S tím souvisí i další cíle, především zvýšení a zkvalitnění produktivity práce a v neposlední řadě také snížení režijních nákladů. Pro další vývoj a růst družstvo plánuje vynakládat finance a aktivity na obnovu a opravy dlouhodobého majetku. Ve vztahu k členům se družstvo v první řadě zaměří na udržení a posílení stávajících vazeb a bude vyvíjet snahu o získání nových členů s potenciálem k dalšímu růstu a rozvoji. Oživení a důsledné implementaci systému řízení jakosti bude v následujícím období věnována zvýšená pozornost. Stále důležitým úkolem pro družstvo je pokračující zvyšování kvality personálního řízení rozšiřováním metodik řízení lidských zdrojů jako jeden z důležitých předpokladů zkvalitňování zaměstnanecké základny. 4 Aktivita v oblasti životního prostředí Kroky prováděné v oblasti ochrany životního prostředí směřují k tomu, aby družstvo dostálo všem požadavkům, které jsou na něj kladeny zákonnými normami a vládními opatřeními v oblasti ochrany životního prostředí. 5 Personální politika Družstvo provádí pravidelně periodická školení a přezkoušení svých zaměstnanců jednak v oblasti splnění zákonných požadavků kladených na jejich pracovní zařazení a jednak školení směřujících ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců a tím ke zlepšování svých činností. Personální náklady v tis. Kč za pracovníky v pracovním poměru. Pro účely výpočtu průměrného výdělku pro rok 2013 a 2014 bylo počítáno s počty pracovníků v pracovním poměru (tj. bez pracovníků na dohody mimo pracovní poměr). Zaměstnanci celkem Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady bez OON Náklady na pojištění a zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem Průměrný výdělek 34,1 32,9

17 6 Výdaje na výzkum a vývoj V roce 2014 nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na výzkum a další vývoj. 7 Pořizování vlastních akcií/ podílů V roce 2013 družstvo nakoupilo další cenné papíry u ČSOB v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,93. V roce 2013 nakoupilo dluhové cenné papíry ČS drah držené do splatnosti v hodnotě Kč ,00. Přepočtený objem k je Kč ,00. 8 Organizační složka v zahraničí Družstvo nemá organizační složku v zahraničí. 9 Informace v rozsahu ÚZ za předcházející období R O Z V A H A ( v tis. Kč ) : Aktiva celkem Pasiva celkem A Pohledávky za upsaný kapitál 0 A Vlastní kapitál B Stálá aktiva A.I. základní kapitál B.I. dlouhodobý nehmotný majetek A.II. kapitálové fondy B.II. dlouhodobý hmotný majetek A.III. fondy tvořené ze zisku výsledek hospodaření minulých B.III. dlouhodobý finanční majetek A.IV. let 0 0 výsledek hospod. účetního z toho : podíly v ovládaných a A.V. období B.III.1 řízených osobách 0 0 B Cizí zdroje C Oběžná aktiva B.I. rezervy 0 0 C.I. Zásoby B.II. dlouhodobé závazky C.II. dlouhodobé pohledávky B.III. krátkodobé závazky C.III. krátkodobé pohledávky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.IV. krátkodobý finanční majetek B.IV.1. z toho : dlouhodobé bank. úv D Časové rozlišení C Časové rozlišení V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ( v tis. Kč) I+II Výkony a prodej zboží * Provozní výsl. hospodaření z toho: tržby za prodej vl. výr., I+II.1. služeb a zboží M Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 II.2. Změna stavu vnitr.zás.vl.výr VI+..+XII Jiné finanční výnosy II.3. Aktivace J+..+Q Jiné finanční náklady A+B Výk.spotř. a nákl. na prod. zboží * FVH vč.daně z příjmu z BČ Přidaná hodnota ** Výsl. hosp.za běžnou činnost C Osobní náklady XIII Mimořádné výnosy 0 0 E Odpisy dl. nehm. a hm. majetku R+S Mimořádné náklady 0 0 G Změna stavu rezerv,opr.položek 0 0 * Mimořádný výsl. Hospodaření 0 0

18 III+IV+V Jiné provozní výnosy *** Výsl. hosp. za účet. období D+F+H+I Jiné provozní náklady Uložení výr.zprávy : Nádražní 42, Sokolov, Zhodnocení změn oproti minulému roku v tis. Kč VYBRANÁ AKTIVA NETTO (v tis. Kč) text rozdíl % z MR B.II. HIM ,79 C.I. Zásoby ,43 C.III. K.pohledávky ,00 C.IV. Finance ,00 AKTIVA Celkem ,45 Rozdíly v hodnotách aktiv vznikly především v důsledku převodů bytů do osobního vlastnictví, došlo ke snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Stav zásob se snížil použitím skladových zásob, hlavně použitím starých a nenakupováním nových zásob. Zvýšení krátkodobých pohledávek je důsledkem převodu termínovaného vkladu z dlouhodobého finančního majetku. Ke snížení financí došlo na základě převedení finančních prostředků do dlouhodobého finančního majetku pořízení nového termínovaného vkladu. VYBRANÁ PASIVA (v tis. Kč) Text rozdíl % z MR A.IV. VH minulých let A.V. VH běžného roku ,18 B.III. K. závazky ,87 PASÍVA Celkem ,77 Výsledek hospodaření v roce 2014 se oproti roku 2013 snížil nižší výplatou dividend z dlouhodobého finančního majetku a zvýšením nákladů na provoz družstva, poštovné, odvoz odpadků, dodávku vody, spotřebu režijního materiálu atd.. Ke zvýšení krátkodobých závazků došlo z důvodu změny předpisu za úhrady uživatelům, za dodávku tepla, studené a teplé vody, a ostatní služby k vyúčtování. 10 Informace v rozsahu ÚZ za účetní období 2014 Finanční analýza (vybrané ukazatele) Analýza trendů vybraných ukazatelů (v tis. Kč) T E X T Změna Kč Změna % Celkový kapitál ,36 Cizí kapitál ,9 Vlastní kapitál ,55 Výnosy včetně VPV celkem ,53 Náklady včetně VPN bez DzP celkem ,83 Celkový HV před daní ,01 Obchodní marže Přidaná hodnota ,36

19 Závěry a hodnocení ukazatelů 2014 Ukazatel Hodnota hodnocení 1. Analýza rentability Rentabilita vlastního kapitálu 0,187 % O.K. Rentabilita celkového kapitálu 0,119 % O.K. Rentabilita cizího kapitálu 0,261 % O.K. Nákladovost 0,988 prosperita 2. Analýza platební schopnosti Okamžitá likvidita 0,39 insolvence Pohotová likvidita 1,45 dobrá Běžná likvidita 1,45 dobrá Hodnoty ukazatelů likvidity jsou srovnatelné s předchozími lety a jsou na celkově dobré úrovni. Okamžitá likvidita se drží na stejné úrovni jako v roce minulém. Vybrané hodnoty z rozvahy 2014 AKTIVA NETTO Porovnání hodnot v % k celkovým PASÍVA text 2014 % z A text 2014 % z P A. Upsaný kapitál 0 0 A.I.1. Základní kapitál 695 0,1 1 B.II. HIM A.III. Fondy B** Celkem B A.IV. HV MR 0 0 C.I. Zásoby 431 0,1 A.V. HV BR 933 0,1 C.II D.pohledávky A** Celkem A C.III. K.pohledávky B.III. K. závazky C.IV. Finance ,9 B.IV. Úvěry C** Celkem C B** Celkem B D** Celkem D C** Celkem C Celkem Celkem

20 Vybrané hodnoty z výkazu zisku a ztráty 2014 Výnosy Porovnání hodnot v % k celkovým Náklady text 2014 % z V text 2014 % z N I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. N na prodej zboží 0 0 II. Výkony B. Spotřeba III Prodej IM 0 0 C ON prodej mater. 0 0 D Daně ,7 IV Ostatní PV E Odpisy V Převod PV 0 0 F ZC IM 0 0 Provozní výnosy ZC zásob 0 0 VI Prodej CP 0 0 G Změna stavu 0 0 VII V z FM H Ostatní PN IX V z přecenění CP 0 0 Provozní náklady ,7 X Výnosové úroky J Prodané CP 0 0 XI Ostaní FV 0 0 K N FM 9 0,01 Finanční výnosy M Změna stavu 0 0 Běžný výnosy ,00 N N úroky 352 0,49 XIII M V 0 0 O Ostatní FN 451 0,6 Mimořádné výnosy 0 0 P Převod FN 0 0 Celkem výnosy ,00 Finanční náklady 812 1,1 Rozbor výsledku hospodaření Q.1 Daň splatná 163 0,2 Q.2 Daň odložená -1 0 xx Odložená daň 0 0 Provozní výsledek Běžné náklady ,00 Finanční výsledek R M N 0 0 Splatná daň včetně odlož.d. 162 S.1 Daň splatná 0 0 Běžný výsledek po dani 933 S.2 Daň odložená 0 0 Mimořádný výsledek 0 Mimořádné náklady 0 0 Celkový výsledek po dani 933 Celkem náklady ,00 Výroční zpráva byla vyhotovena dne v Sokolově. Ladislav Kupka, předseda představenstva družstva Ing. Přemysl Sladomel místopředseda představenstva družstva

21 SBD ROZVOJ SOKOLOV Strana 7/7

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_EKO-12 Metodický list Formuláře výkazu zisků a ztrát a rozvahy Anotace Metodický

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MŠ,Dlouhá Lhota 29,, Dlouhá Lhota 29 IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 70990808 700 Příspěvková organizace..05 0::05 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavená k..0 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 7505 700 Příspěvková organizace 5..06 0:5:5 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA Sestavený k..05 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) MÚZO

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více