Benchmarking ORP LOVOSICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benchmarking ORP LOVOSICE"

Transkript

1 Benchmarking ORP LOVOSICE pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 2015

2 Obsah 1 Úvod SO ORP Lovosice charakteristika území Hodnocení území Ekonomická výkonnost Sociální služby Odpadové hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Závěr Benchmarking obcí v území SO ORP Lovosice Sociální služby Odpadové hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Zdroje Seznam grafů a tabulek

3 1 Úvod Benchmarking představuje jednu z klíčových aktivit projektu Podpory meziobecní spolupráce. Výsledky benchmarkingu přinášejí důležitá východiska pro tvorbu strategií území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) a měly by být zohledněny v debatách o dalším rozvoji území ve vztahu k vybraným veřejným službám v oblastech školství, odpadového hospodářství a sociálních služeb. Využití benchmarkingu je spojené s analýzou dat reprezentujících posuzované SO ORP. Zdrojem dat pro vybrané indikátory v jednotlivých tematických oblastech, které byly předmětem analýzy v tomto dokumentu, se stala data shromážděná týmem ze Svazu měst a obcí, jenž při jejich sběru vycházel ze zdrojů Ministerstva financí ČR a z Českého statistického úřadu: V druhé části dokumentu pak bylo pracováno s údaji, které byly získány z webového portálu Rozpočet obce. Shromážděná data pro vybrané indikátory nenesou bez provedení analýzy velkou informační hodnotu. Z tohoto důvodu byly získané údaje srovnávány s údaji v rámci ORP daného kraje, s průměrnou hodnotou daného ukazatele v kraji nebo s několika velikostně srovnatelnými SO ORP v rámci celé České republiky. Průměrná hodnota bývá nejčastěji vyjádřena aritmetickým průměrem nebo tzv. mediánem (prostřední hodnota uspořádané číselné řady). Cílem vyhodnocování dat je pak určení rozdílů (mezer) mezi vlastní výkonností a výkonností ostatních SO ORP. 3

4 2 SO ORP Lovosice charakteristika území Ústecký kraj je složen z 16 správních území obcí s rozšířenou působností. Jedná se o následující správní obvody, řazeno podle rozlohy jednotlivých ORP od největšího k nejmenšímu: Děčín, Chomutov, Louny, Litoměřice, Kadaň, Ústí nad Labem, Teplice, Podbořany, Žatec, Roudnice nad Labem, Rumburk, Lovosice, Litvínov, Most, Bílina, Varnsdorf. Správní obvod obce s rozšířenou působností (dále SO ORP) Lovosice je lokalizován v jihovýchodní části Ústeckého kraje. Sledované území zahrnuje 32 obcí, z nichž 3 obce mají statut města. Z hlediska počtu obyvatel je ORP Lovosice pátým nejmenším ORP v kraji, ačkoli z hlediska počtu obcí v území je na pátém místě od největšího (32 obcí). Z hlediska hustoty osídlení je ORP Lovosice pod krajským průměrem (106 obyv./km2). Velikost jádrové obce je druhá nejmenší z Ústeckého kraje. V rámci ČR jde o průměrně velké správní území z hlediska počtu zapojených obcí. Svou rozlohou (261,637 km 2 ) a počtem obyvatel (rok obyvatel) se daný správní obvod řadí k těm menším a méně lidnatým správním obvodům jak v kraji, tak v ČR. Z hlediska hustoty zalidnění je pod republikovým průměrem. Konkrétnější charakteristiky jsou zobrazeny v následující tabulce 1. Tabulka 1 Základní statistická data SO ORP Lovosice. Kraj ORP Rozloha ORP v km 2 Počet obyvatel Počet obcí Hustota osídlení v obyv./km 2 Velikost jádrové obce Ústecký Lovosice 261, , Průměr kraje 333, ,75 22,13 162, ,5 4

5 3 Hodnocení území 3.1 Ekonomická výkonnost SO ORP Lovosice má čtvrtou nejnižší míru nezaměstnanosti v kraji (vyjádřeno průměrem za období ). Avšak v porovnání s populačně srovnatelnými 1 správními obvody ORP vykazují Lovosice vysokou míru nezaměstnanosti, jejíž průměr mezi lety činil 11,38 %. K nárůstu došlo v letech 2009 a 2010, poté následovalo snížení hodnoty ukazatele. Graf 1 Míra nezaměstnanosti v ORP srovnatelných počtem obyvatel Průměr Při porovnání struktury ekonomických subjektů na území Lovosicka je patrný výrazný pokles podniků s 250 a více zaměstnanci v roce Ve srovnání s krajským průměrem v ostatních kategoriích podnikatelských subjektů (tzn. drobné, malé a střední podniky) dosahuje hodnocené území SO ORP průměrných hodnot. Při hodnocení vývoje počtu subjektů ve sledovaných letech kopírují hodnoty průměrný vývoj v kraji, kdy se počet ekonomických subjektů postupně snižuje. 1 Za srovnatelné SO ORP z hlediska počtu obyvatel byly vybrány ORP v rozmezí až obyvatel. Z tohoto hlediska můžeme SO ORP porovnat s SO ORP Dvůr Králové, Nový Bor, Semily, Český Těšín, Litomyšl, Moravská Třebová, Ústí nad Orlicí a Žatec. 5

6 Graf 2 Porovnání počtu ekonomických subjektů s 250 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel V porovnání s velikostně srovnatelnými SO ORP v ČR se struktura ekonomických subjektů významně neliší, s výjimkou ekonomických subjektů s 250 a více zaměstnanci, kde ORP Lovosice vykazuje vyšší hodnoty. Dobré dopravní napojení je klíčové pro ekonomický rozvoj území. Z tohoto hlediska je SO ORP Lovosice ve výhodě oproti ostatním ORP kraje, tj. má nejnižší vzdálenost k dálnici (resp. rychlostní silnici). Město Lovosice je významným strategickým dopravním uzlem: nalézá se zde vjezd na dálnici D8, městem prochází železniční koridor Drážďany-Praha a mj. se zde sbíhá i několik vedlejších tras od České Lípy, Teplic a Loun, a dokonce jsou Lovosice důležité i z hlediska říční dopravy najdeme zde nákladní říční přístav. Hodnoty kapitálových výdajů na Lovosicku se pohybovaly v letech rozmezí 2,4 až 7 tis. Kč/obyv. a jejich průměrná výše je 4,7 tis. Kč/obyv.; průměrná výše běžných výdajů na Lovosicku je 34 tis. Kč/obyv. Běžné výdaje 2 obecních rozpočtů vztažené na jednoho obyvatele se v čase snižují 3, kapitálové výdaje 4 v přepočtu na jednoho obyvatele 5 nemají jednoznačný trend u všech SO ORP Ústeckého kraje. Nicméně v případě obou ukazatelů se nachází analyzované území pod 2 Běžné výdaje obce představují náklady, které jsou spojeny s každodenním provozem obce. V přepočtu na jednoho obyvatele vyjadřují celkovou náročnost na provoz obce. 3 Průměrná hodnota běžných výdajů činí 39 tis. Kč na obyvatele za rok v Ústeckém kraji za období Kapitálové výdaje představují investice obce, které i v budoucnu mohou přinést obci užitek. Proto je nutné rozvažovat jejich výši. 5 Průměrná hodnota kapitálových výdajů činí 5,08 tis. Kč na obyvatele za rok v Ústeckém kraji za období

7 krajským průměrem. Výše běžných výdajů odpovídá úrovni populačně srovnatelných SO ORP, částka kapitálových výdajů je oproti populačně srovnatelným ORP nižší. Graf 3 Kapitálové výdaje vybraných SO ORP na obyvatele v období (v tis. Kč) Průměr Sociální služby V oblasti sociálních služeb v ORP Lovosice jsou běžné 6 i kapitálové 7 výdaje obcí na sociální služby na velmi nízké úrovni ve srovnání s průměrem Ústeckého kraje. Registrujeme klesající trend běžných výdajů na sociální služby, mezi které patří např. náklady na mzdy, nákup materiálu, paliv, energií, služeb a sociální dávky. Tyto hodnoty jsou na poloviční úrovni krajského průměru (graf 4). Kapitálové výdaje (investiční nákupy, investiční transfery podnikatelským subjektům, příspěvkovým organizacím a podobným organizacím, které jsou spojeny s poskytováním sociálních služeb) jsou v ORP Lovosice na velmi nízké úrovni (graf 5). Vzhledem k tomu, že ORP Lovosice je svým věkovým průměrem nejstarším ORP v Ústeckém kraji (index stáří 65+/0-14 v % je v roce 2013 na hodnotě 124) a také vzhledem k vyšší míře nezaměstnanosti je nezbytné zajistit financování sociálních služeb tak, aby odpovídalo 6 Obce jsou dle Zákona o obcích povinny (v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi) vytvářet podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Indikátor sleduje výši běžných výdajů obcí na sociální služby ve správním obvodu ORP. Běžné výdaje jsou prostředky, které obec vydává především na každodenní provoz obce a z nichž v následujících letech nemá žádný přímý užitek. Jedná se např. o náklady na mzdy, nákup materiálu, paliv, vody, energií a služeb, sociální dávky (důchody, státní sociální podpora, stavební spoření atd.). 7 Kapitálové výdaje představují investice do majetku obce, ze kterého bude plynout (resp. měl by) užitek i v následujících letech. Těmito výdaji jsou investiční nákupy, investiční transfery podnikatelským subjektům, státním fondům, veřejným rozpočtům územní úrovně, příspěvkovým organizacím a podobným organizacím a další, které jsou spojeny s poskytováním sociálních služeb. 7

8 jednak potřebám samotného ORP a také, aby se alespoň přiblížilo k průměrným hodnotám kraje. Ze současného srovnání je zjevné, že sociální služby v ORP Lovosice jsou podfinancované, z čehož může plynout poskytování nekvalitních služeb nebo jejich nedostatečná kapacita. Graf 4 Běžné výdaje obcí ve správním obvodu ORP na sociální služby na obyvatele Průměr Zdroj: Graf 5 Kapitálové výdaje obcí ve správním obvodu ORP na sociální služby na obyvatele. Údaje za roky 2008, 2011, 2012 nebyly uvedeny Průměr

9 3.3 Odpadové hospodářství V oblasti odpadového hospodářství jsou Lovosice jako obec s rozšířenou působností na velmi dobré úrovni. To lze doložit na měrné produkci komunální odpadu, směsného komunálního odpadu a jednotlivých položek tříděného odpadu (viz graf 6). Pozitivně lze hodnotit výsledky produkce komunálního odpadu jako takového i směsného komunálního odpadu. Obě kategorie jsou srovnatelné s průměrným objemem produkce v kraji. Nad krajským průměrem je však velikost položek vytříděného odpadu, jako je sklo a plasty a nápojové kartony. Měrná produkce tříděného papíru je podprůměrná. Pro zhodnocení situace v odpadovém hospodářství je nutné také věnovat pozornost výdajům obecních rozpočtů na oblast odpadů. V grafu č. 7 si lze povšimnout, že výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu převyšují průměrnou úroveň v kraji. Tato situace není pro zkoumaný SO ORP již tolik příznivá (nižší objem vyprodukovaného odpadu doprovází vyšší výdaje na jeho sběr a svoz). V grafu č. 7 si lze však dále ještě povšimnout celkem příznivého trendu ve výdajích. Objem výdajů na sběr a svoz komunálního odpadu roste pomalejším tempem v porovnání s trendem ve výdajích v daném kraji. Na úrovni populačně stejně velkých jednotek je SO ORP Lovosice čtvrtým největším producentem komunální odpadu, z hlediska jednotlivých položek tříděného odpadu mají indikátory vyrovnané hodnoty (viz graf 8). Z hlediska srovnání celkových neinvestičních výdajů obcí na odpady a neinvestičních výdajů na sběr a svoz KO na úrovni populačně stejně velkých jednotek patří v obou případech hodnoty dosažené lovosickým obvodem ve sledované skupině vybraných SO ORP každoročně k těm nejvyšším. To dokládá i jejich průměrná úroveň, která u celkových neinvestičních výdajů na odpady dosahuje výše ca 905 Kč/obyv./rok, a průměrná úroveň neinvestičních výdajů na sběr a svoz KO ve výši ca 778 Kč/obyv./rok. (Graf 9 a 10) Graf 6 Hodnoty produkce odpadu v SO ORP Lovosice v porovnání s průměrnými hodnotami v kraji v roce

10 Měrná produkce komunálního odpadu Měrná produkce směsného komunálního odpadu Měrná produkce tříděného skla Měrná produkce plastu a nápojových kartonů Měrná produkce tříděného papíru Graf 7 Neinvestiční výdaje na sběr a svoz komunálního opadu (paragraf 3722) Průměr Graf 8 Hodnoty produkce odpadu v ORP se srovnatelným počtem obyvatel Měrná produkce komunálního odpadu Měrná produkce směsného komunálního odpadu Měrná produkce tříděného skla Měrná produkce plastu a nápojových kartonů Měrná produkce tříděného papíru 10

11 Graf 9 Celkové neinvestiční výdaje obcí na odpady (poddíl 372); průměr za roky v ORP srovnatelných počtem obyvatel Graf 10 Neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO (paragraf 3722); průměr za roky v ORP srovnatelných počtem obyvatel 3.4 Předškolní výchova a základní vzdělávání Počet žáků ZŠ v přepočtu na 1000 obyvatel v SO ORP Lovosice je rozložením pod úrovní kraje, tj. 79 žáků ZŠ / 1000 obyv., počet dětí MŠ v přepočtu na 1000 obyvatel, tj. 35 dětí MŠ / 1000 obyv. je nad krajským průměrem. Průměrný počet žáků ve třídě I. stupně a II. stupně ZŠ a průměrný počet dětí ve třídách MŠ odpovídá krajské úrovni, tj. cca žáků, respektive dětí. (Graf 13) 11

12 Z hlediska obsazenosti základních a mateřských škol můžeme konstatovat, že obdobná situace panuje v celém Ústeckém kraji tzn. vysoká obsazenost škol mateřských (v krajském průměru 94 %) a nevyužitá kapacita škol základních (v krajském průměru 65 %). (Graf 14 a 15) Výdaje na žáka ZŠ a dítě MŠ jsou významnou položkou rozpočtu obcí. V rámci krajského průměru běžné (každodenní) výdaje na žáka ZŠ (14 tis. Kč) podstatně převyšují výdaje na dítě MŠ (10 tis. Kč). Nejinak je tomu i v případě SO ORP Lovosice, kde byly v roce 2012 tyto výdaje na žáka ZŠ dokonce 2x vyšší. Opačná situace nastává u kapitálových výdajů výdaje v ORP Lovosice na dítě MŠ jsou výrazně vyšší než na žáka ZŠ. 8 (Graf 11) Tabulka 2 Konkrétní hodnoty k roku 2012 ORP Běžné výdaje na dítě MŠ v Kč Běžné výdaje na žáka ZŠ v Kč Kapitálové výdaje na dítě MŠ v Kč Kapitálové výdaje na žáka ZŠ v Kč Lovosice 9,4 tis. 20,0 tis. 15,6 tis. 0,2 tis. Stejná situace k roku 2012 panuje i v ostatních velikostně srovnatelných ORP, vyjma Dvora Králové a Litomyšle. (Graf 12) Graf 11 Běžné/Kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ v roce 2012 v tis. Kč Běžné výdaje obcí na 1 dítě MŠ Běžné výdaje obcí na 1 žáka ZŠ Kapitálové výdaje obcí na 1 dítě MŠ Kapitálové výdaje obcí na 1 žáka ZŠ 8 Veškeré hodnoty odpovídají roku

13 Graf 12 Běžné/Kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ v roce 2012 v tis. Kč v ORP srovnatelných počtem obyvatel Běžné výdaje obcí na 1 dítě MŠ Běžné výdaje obcí na 1 žáka ZŠ Kapitálové výdaje obcí na 1 dítě MŠ Kapitálové výdaje obcí na 1 žáka ZŠ Graf 13 Počet žáků ZŠ a dětí MŠ na 1000 obyvatel, rok

14 Graf 14 Obsazenost základních škol v ORP Ústeckého kraje k roku 2012/2013 v % 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 obsazenost ZŠ volná kapacita ZŠ Zdroj: Rejstřík škol, Souhrnné dokumenty SMO Graf 15 Obsazenost mateřských škol v ORP Ústeckého kraje k roku 2012/2013 v % 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 obsazenost MŠ volná kapacita MŠ Zdroj: Rejstřík škol, Souhrnné dokumenty SMO 14

15 4 Závěr ORP Lovosice je z hlediska ekonomické výkonnosti hodnoceno jako průměrné v rámci kraje i v rámci srovnání se stejně velkými SO ORP. Průměrné hodnoty v porovnání se stejně velkými ORP dosahuje díky většímu výskytu velkých podniků, které pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti v rámci kraje, nicméně ve srovnání s jinými, stejně velkými ORP, je míra nezaměstnanosti vyšší. Analyzované ORP vynakládá nižší finanční prostředky na sociální služby než ostatní SO ORP kraje a je hluboko pod krajským průměrem. To se projevuje především na nízké kapacitě zařízení poskytujících sociální služby. V oblasti odpadového hospodářství vykazuje SO ORP Lovosice průměrnou produkci komunálního odpadu i tříděného odpadu v rámci kraje i v rámci srovnatelně velkých ORP. Ovšem neinvestiční náklady na sběr a svoz komunálního odpadu jsou v porovnání s krajem na dlouhodobě vyšší úrovni a nevykazují klesající trend. V případě ukazatelů ve školství zjišťujeme, že průměrný počet žáků ve třídách I. a II. stupně i dětí ve třídách MŠ se neliší od průměru kraje, ani ostatních srovnatelných SO ORP. Obdobná situace je i u dalších ukazatelů v oblasti školství. Lze konstatovat, že úroveň SO ORP Lovosice je v uvedených službách i ekonomické výkonnosti na průměrné úrovni. Rezervy pro zlepšení ekonomických ukazatelů jsou především v oblasti sociálních služeb a odpadového hospodářství. SO ORP Lovosice základní charakteristika ekonomická výkonnost předškolní a školní vzdělávání odpadové hospodářství sociální služby v Ústeckém kraji je správní obvod ORP Lovosice: rozlohou a počtem obyvatel je 5. nejmenším obvodem kraje počtem obcí je naopak 5. největší v rámci benchmarkingu SO ORP nízké kapitálové výdaje na obyvatele v rámci benchmarkingu SO ORP vysoké běžné výdaje na žáka ZŠ nízké kapitálové výdaje na žáka ZŠ v rámci benchmarkingu SO ORP vysoké celkové neinvestiční výdaje na odpady vysoké neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO v rámci benchmarkingu SO ORP přítomnost všech typů zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, azylové domy, chráněné bydlení) nejvyšší index stáří v rámci ORP Ústeckého kraje 15

16 5 Benchmarking obcí v území SO ORP Lovosice 5.1 Sociální služby Tabulka 3 Náklady na sociální oblast v Kč za rok 2013 Obec 2013 Lovosice Čížkovice Libochovice Lhotka nad Labem Chotěšov Třebenice Malé Žernoseky Třebívlice Vrbičany Děčany Evaň Vchynice Chotiměř Lukavec Sulejovice Klapý Křesín Zdroj: Graf 16 Náklady na sociální oblast v Kč za rok

17 5.2 Odpadové hospodářství Tabulka 4 Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na 1 obyvatele v Kč (rok 2013) v obcích SO ORP Lovosice Obec rok 2013 Černiv 349 Čížkovice Děčany 499 Dlažkovice 730 Evaň Chodovlice 730 Chotěšov 344 Chotiměř 803 Jenčice 816 Keblice 620 Klapý 747 Křesín 920 Lhotka nad Labem 201 Libochovice 462 Lkáň 745 Lovosice Lukavec 242 Malé Žernoseky 708 Podsedice Prackovice nad Labem Radovesice 547 Sedlec 921 Siřejovice 495 Slatina 479 Sulejovice 659 Třebenice 843 Třebívlice 546 Úpohlavy 537 Velemín

18 Vchynice 400 Vlastislav 656 Vrbičany 554 Zdroj: Graf 17 Sběr a svoz komunálního odpadu na 1 obyvatele v Kč (rok 2013) Tabulka 5 Celkové příjmy a výdaje obecního rozpočtu na odpadové hospodářství (na 1 obyvatele za rok 2013 v Kč) Obec příjmy výdaje Černiv Čížkovice Děčany Dlažkovice Evaň Chodovlice Chotěšov Chotiměř Jenčice Keblice

19 Klapý Křesín Lhotka nad Labem Libochovice Lkáň Lovosice Lukavec Malé Žernoseky Podsedice Prackovice nad Labem Radovesice Sedlec Siřejovice Slatina Sulejovice Třebenice Třebívlice Úpohlavy Velemín Vchynice Vlastislav Vrbičany Zdroj: Jedná se o Příjmy z Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů plus Poplatky za uložení odpadů. Pod položkou Výdaje nalezneme celkovou sumu za Nakládání s odpady

20 Graf 18 Příjmy a výdaje obecního rozpočtu obce (na 1 obyvatele za rok 2013 v Kč) 5.3 Předškolní výchova a základní vzdělávání V území se ke školnímu roku 2012/2013 nachází celkem 11 základních škol zřizovaných obcemi a 20 škol mateřských zřizovaných obcemi. Graf 19 a 20 zachycuje skutečnost, že mateřské školy v území jsou naplněné ze 100 % ve většině obcí území. Naopak kapacita základních škol je nevyužitá, a to zejména v malých obcích (Klapý, Podsedice ). Nově (od ) byly otevřeny 2 mateřské školy v obci Siřejovice (kapacita 16) a Lukavec (kapacita 15). 20

21 Graf 19 Obsazenost ZŠ zřizovaných obcemi v ORP Lovosice (v %) za rok 2012/ volná kapacita obsazenost Zdroj: Výkaz MŠMT (R13-01, M3), školský rejstřík Graf 20 Obsazenost MŠ zřizovaných obcemi v ORP Lovosice (v %) za rok 2012/2013 Zdroj: Výkaz MŠMT (S1-01), školský rejstřík 21

22 6 Zdroje Webový portál Rozpočet obce Odkazy do online prostředí, kde je možné pracovat s benchmarkingem, podle způsobu náhledu Dle kraje ONE=true&privatelink=42b7b57de fd3de22b64331f9&ZDB_THEME_NAME=grey&I NTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true Dle počtu obyvatel ONE=true&privatelink=ba ecb45011d5b93d707a7700&ZDB_THEME_NAME=grey&I NTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true Dle počtu obcí ONE=true&privatelink=d e7f48a12ea96f6bec9af35&ZDB_THEME_NAME=grey&IN TERVAL=-1&REMTOOLBAR=true Dle velikosti jádrové obce ONE=true&privatelink=774ea485a0dc89a44049ce9e0bdb05fe&ZDB_THEME_NAME=grey&I NTERVAL=-1&REMTOOLBAR=true 22

23 7 Seznam grafů a tabulek Graf 1 Míra nezaměstnanosti v ORP srovnatelných počtem obyvatel Graf 2 Porovnání počtu ekonomických subjektů s 250 a více zaměstnanci na 1000 obyvatel... 6 Graf 3 Kapitálové výdaje vybraných SO ORP na obyvatele v období (v tis. Kč)... 7 Graf 4 Běžné výdaje obcí ve správním obvodu ORP na sociální služby na obyvatele... 8 Graf 5 Kapitálové výdaje obcí ve správním obvodu ORP na sociální služby na obyvatele. Údaje za roky 2008, 2011, 2012 nebyly uvedeny Graf 6 Hodnoty produkce odpadu v SO ORP Lovosice v porovnání s průměrnými hodnotami v kraji v roce Graf 7 Neinvestiční výdaje na sběr a svoz komunálního opadu (paragraf 3722) Graf 8 Hodnoty produkce odpadu v ORP se srovnatelným počtem obyvatel Graf 9 Celkové neinvestiční výdaje obcí na odpady (poddíl 372); průměr za roky v ORP srovnatelných počtem obyvatel Graf 10 Neinvestiční výdaje na sběr a svoz KO (paragraf 3722); průměr za roky v ORP srovnatelných počtem obyvatel Graf 11 Běžné/Kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ v roce 2012 v tis. Kč Graf 12 Běžné/Kapitálové výdaje obcí na jednoho žáka MŠ a ZŠ v roce 2012 v tis. Kč v ORP srovnatelných počtem obyvatel Graf 13 Počet žáků ZŠ a dětí MŠ na 1000 obyvatel, rok Graf 14 Obsazenost základních škol v ORP Ústeckého kraje k roku 2012/2013 v % Graf 15 Obsazenost mateřských škol v ORP Ústeckého kraje k roku 2012/2013 v % Graf 16 Náklady na sociální oblast v Kč za rok Graf 17 Sběr a svoz komunálního odpadu na 1 obyvatele v Kč (rok 2013) Graf 18 Příjmy a výdaje obecního rozpočtu obce (na 1 obyvatele za rok 2013 v Kč) Graf 19 Obsazenost ZŠ zřizovaných obcemi v ORP Lovosice (v %) za rok 2012/ Graf 20 Obsazenost MŠ zřizovaných obcemi v ORP Lovosice (v %) za rok 2012/ Tabulka 1 Základní statistická data SO ORP Lovosice Tabulka 2 Konkrétní hodnoty k roku Tabulka 3 Náklady na sociální oblast v Kč za rok Tabulka 4 Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na 1 obyvatele v Kč (rok 2013) v obcích SO ORP Lovosice Tabulka 5 Celkové příjmy a výdaje obecního rozpočtu na odpadové hospodářství (na 1 obyvatele za rok 2013 v Kč)

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

Benchmarking SO ORP Hořice

Benchmarking SO ORP Hořice Benchmarking SO ORP Hořice pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Ing. Kateřina Burianová, Ing. Kateřina

Více

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč

Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč Benchmarkingová aktivita projektu na Podporu meziobecní spolupráce - území ORP Přelouč (reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1 Obsah 1.

Více

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu.

Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu. Analýza výkonnosti srovnatelných správních obvodů obcí s rozšířenou působností v jednotlivých oblastech s využitím benchmarkingu ORP Třebíč Zpracovatel: Odborný tým Projektu Tento výstup byl financován

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství Školní 407/2, 410 30 Lovosice Naše značka: MULO 43399/2018 Č. j.: ODSH 39389/2018 Vyřizuje: Vladimír Krupička Tel/fax.: 416 571 256 Mobil:

Více

Benchmarking SO ORP Kravaře

Benchmarking SO ORP Kravaře Benchmarking SO ORP Kravaře pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým projektu Obce sobě

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2014

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2014 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2014 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 17 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až Verze 1 / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až Verze 1 / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Lovosice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, sdílených služeb a životního prostředí v návaznosti na krajinotvorbu

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě Rozvrh pověřování notářů v obvodech okresních soudů a v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem rok 2014 : Oddíl I. Okresní soud v České Lípě JUDr. Ladislava H o l a s o v á kancelář Česká Lípa, Mánesova

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE odbor dopravy a silničního hospodářství Školní 407/2, 410 30 Lovosice Naše značka: MULO 9510/2019 SAPE, spol. s r.o. Č. j.: ODSH 16512/2019 Malé náměstí 164 Vyřizuje: Tel/fax.: Mobil:

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2013

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2013 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2013 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 21 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

ÚSTECKÝ KRAJ

ÚSTECKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2002-2003 I. Regionální charakteristiky produkce Ministerstvo průmyslu a obchodu (2005) odbor hospodářské politiky Adviser-EURO, a.s.

Více

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce Benchmarking v rámci projektu Podpora meziobecní Vize pro veřejnou správu rok 2015: Podpora meziobecní veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy dobrého vládnutí, funguje

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2012

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2012 Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Ústeckého kraje 2012 Celkové pořadí v oblasti podnikatelské prostředí podle 25 kritérií (více detailů v tabulce č. 2, 3 a 4) v oblasti

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2017 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 217 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 217 byl schválen jako schodkový v absolutní výši 14 772 13 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 447 747 tis. Kč. Schodek rozpočtu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Ústecký kraj (údaje k )

Ústecký kraj (údaje k ) Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Rumburk Varnsdorf Děčín Teplice Ústí n. Labem Litvínov Chomutov

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2018 Bilance příjmů a výdajů za rok 2018 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2018 bylo schodkové se saldem

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016

Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Hospodaření Ústeckého kraje v roce 2016 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 byl schválen jako přebytkový v celkovém objemu 13 646 484 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 636 130 tis. Kč. Přebytek rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok :36:13 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 20.11.2017 10:36:13 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého

Více

KONEČNÉ TABULKY OFS LITOMĚŘICE 2014/15

KONEČNÉ TABULKY OFS LITOMĚŘICE 2014/15 KONEČNÉ TABULKY OFS LITOMĚŘICE 2014/15 II. třída 1. FK Litoměřice B 26 22 0 2 2 137:29 68 2. ČFK Brňany 26 15 3 1 7 81:62 52 3. FK Polepy 26 10 6 3 7 55:44 45 4. TJ Sokol Velké Žernoseky 26 14 0 2 10 74:74

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005

ÚSTECKÝ KRAJ 2004-2005 ÚSTECKÝ KRAJ produkce zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004-2005 I. Struktura průmyslu v regionech ČR II. Rizika vývoje průmyslové produkce v regionech ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu (2007)

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice

Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Sociodemografická analýza SO ORP Mohelnice Bc. Martin Šinál, 2019 Analýza byla zpracována v rámci projektu Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice (CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549)

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

AKTUALIZACE ANALÝZY POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI

AKTUALIZACE ANALÝZY POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI AKTUALIZACE ANALÝZY POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI 2014 v rámci projektu QUALITAS PRO PRAXIS, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05,00079, financovaného dotací poskytnutou v rámci operačního

Více

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ

VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XIII. mezinárodní odborná konference. Praha: VŠE, duben 2008 VLIV ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ NA HOSPODAŘENÍ OBCÍ Abstrakt Doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Katedra

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Sk utečnost % plnění Skutečnost Skutečnost

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Sk utečnost % plnění Skutečnost Skutečnost 3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 28 rozpočtovány ve výši 80 722 247,30 tis. Kč a v průběhu roku 28 navýšeny o 15 120 522,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SERVISO, o. p. s. Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice IČ: 25457799, DIČ: CZ25457799 Tel.: 416 596 169 Email: serviso@tiscali.cz www.serviso.cz Bankovní spojení: KB, a.s.,

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP ORP LOVOSICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LOVOSICE

3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP ORP LOVOSICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LOVOSICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚAP ORP LOVOSICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ LOVOSICE Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 16 31.12.2004 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele správních obvodů ORP

Více

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce:

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části s rokem 2011 a 2012 je v následující tabulce: II. Vlastní hlavní město Praha 1. Úvod Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, na zákon

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost 3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 27 rozpočtovány ve výši 74 432 211,40 tis. Kč a v průběhu roku 27 navýšeny o 11 377 773,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2018 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Závaznost pro územní plánování CO JSOU MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch v záplavovém území kategorie umožňují posouzení vhodnosti

Více

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014

Kandidáti a zvolení zastupitelé ve volbách do zastupitelstev obcí 2014 6. Aktivity seniorů V této kapitole se budeme zabývat aktivitou seniorů jak ve veřejném životě (angažovanost v podzimních komunálních volbách v roce 214), tak v neveřejném životě (využití informačních

Více

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín

Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín Srovnání kvality třídění odpadu v obcích SO ORP Děčín berounskyregion.cz Zpracovatel: Mgr. Daniel Redek duben 2015 Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů

Více

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES DĚČÍN 1. Arnoltice 553 371 Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín 2. Benešov nad Ploučnicí Mě 977 3 785 Děčín Benešov n.ploučnicí Děčín Benešov n.ploučnicí Benešov n.ploučnicí 3. Bynovec 636 287 Děčín Děčín

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015

VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 VÝSLEDKY ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2015 OBSAH: Úvod 1. Demografické údaje a síť knihoven 2. Knihovní fondy 3. Uživatelé

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústí nad Labem 13 15.9.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příjmy. Schválený rozpočet 2013

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Příjmy. Schválený rozpočet 2013 ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Druhové zatřídění Nedaňové příjmy Přijaté transfery Název Odvody příspěvkových organizací Transfery MŠMT na přímé náklady příspěvkových organizací zřizovaných krajem

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019

NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU KRAJE VYSOČINA NA ROK 2019 (návrh rozpočtu v užším rozsahu pro úřední desku v souladu s ust. 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

Metodika komplexního hodnocení kvality REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Metodika komplexního hodnocení kvality /VŠ REGIONÁLNÍ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE 1 Regionální analýza Ústeckého kraje Analýza je rozdělena do čtyř částí, kde první část je věnována demografickému vývoji kraje,

Více

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B- souhrnný výsledek za ORP Název ORP Počet odpovědí Chomutov 15 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 2020 v mil. Kč Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 ZDROJE

Více

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá...

4. Životní prostředí. Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... 4. Životní prostředí Půdní fond: Orná půda dlouhodobě ubývá... Z celkové výměry kraje tvoří téměř dvě třetiny nezemědělská půda, tzn. lesní pozemky, zastavěné plochy a nádvoří, vodní plochy a ostatní plochy.

Více

Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje. semináře červen Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady

Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje. semináře červen Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje semináře červen 2017 Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady Produkce komunálních odpadů ve Středočeském kraji 2008 2009 2010 2011

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

VOLBY Při volbách do zastupitelstev obcí, budou mít oprávnění voliči možnost zvolit členy zastupitelstva obce pro funkční období

VOLBY Při volbách do zastupitelstev obcí, budou mít oprávnění voliči možnost zvolit členy zastupitelstva obce pro funkční období VOLBY 2018 V pátek 5. října 2018 a v sobotu 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí, a navíc v obcích zařazených do volebního obvodu č. 29 Litoměřice i I. kolo voleb do Senátu Parlamentu

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. března 2016

Více

B Úvod - postup práce

B Úvod - postup práce B 2.1. Komentář - vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, pro soudržnost společenství obyvatel území a pro příznivé životní prostředí B 2.1.1. Úvod - postup práce Hodnocení

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč

Rozpočet na rok Financování: Třída 8 : Financování (stavy na běžných účtech) ,00 Kč Rozpočet na rok 2018 Příjmy: Třída 1: Daňové příjmy 37 501 750,00 Kč Třída 2: Nedaňové příjmy 18 114 800,00 Kč Třída 3: Kapitálové příjmy 0,00 Kč Třída 4: Přijaté dotace 23 353 023,60 Kč Příjmy celkem

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Ústeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Nejucelenější informace o domovním a bytovém fondu a úrovni bydlení

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Materiál čj. MSMT-47408/2013 zpracoval odbor financování a rozvojových nástrojů - 23

Materiál čj. MSMT-47408/2013 zpracoval odbor financování a rozvojových nástrojů - 23 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2014 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období (dále jen výhled)

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období (dále jen výhled) Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 (dále jen výhled) Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2019 2023 v mil. Kč Věcný obsah rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022

Více

HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017

HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017 HOSPODAŘENÍ OBCÍ V ROCE 2017 17. 5. 2018 Pavel Finger Jan Cikler Věra Kameníčková Luděk Mácha Ondřej Pirohanič Analýza hospodaření obcí k 31.12.2017 OBSAH Obce v roce 2017 průměrná obec irating obcí Hospodaření

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu

Současná pozice města Ústí n.o. v regionu Současná pozice města Ústí n.o. v regionu a. Současná pozice města Ústí nad Orlicí v regionu (pohled ČR) Zdroj: RNDr. Josef Postránecký, ředitel odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, 11/2011 (Regionální

Více

Příloha Výzvy č. 5 BODOVÉ HODNOCENÍ projektů ve Výzvě I-2017 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Příloha Výzvy č. 5 BODOVÉ HODNOCENÍ projektů ve Výzvě I-2017 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Příloha Výzvy č. 5 BODOVÉ HODNOCENÍ projektů ve Výzvě I-2017 programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Projekt přihlášený v rámci výzvy musí plnit veškerá binární kritéria a současně dosáhnout

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice AKTUALIZACE 2010

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice AKTUALIZACE 2010 PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lovosice AKTUALIZACE 2010 Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů,

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období

Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období 2020 2024 (dále jen výhled) je zpracován na základě ustanovení 3 zákona č.

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP

Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Magistrát hl.m.prahy ROK 2012 Odbor rozpočtu MHMP Metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení na území kraje Hlavní město Praha Úvodní ustanovení Oddělení

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST

PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST PROSTOROVÉ STRUKTURY MĚST A JEJICH EKONOMICKÁ NÁROČNOST Bc. Tereza Malířová CÍL PRÁCE Cílem práce je na základě popsaných prostorových struktur vyhodnotit jejich finanční náročnost, v přepočtu na jednoho

Více

4. Životní prostředí. Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území.

4. Životní prostředí. Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území. 4. Životní prostředí Téměř 28 % území kraje zaujímají plochy chráněných území. Zhruba tři čtvrtiny plochy okresu Děčín pokrývají chráněná území. Na území Ústeckého kraje se k 31. 12. 215 rozkládalo 1 48

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne

Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne Rozpočtová opatření přijatá radou města Ústí nad Labem dne 27. 6. 2018 375/18 Rozpočtové opatření archivu města 1. rozpočtové opatření Archivu města Ústí nad Labem ve výši 39,00 tis. Kč zapojení účelové

Více