INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:"

Transkript

1 INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy. První etapa reformy spočívá ve sjednocení výplaty nepojistných dávek převodem sociálních agend z výkonu přenesené působnosti obcí do působnosti ÚP ČR a MPSV. Všechny dávky, příspěvky a podpory by měla od příštího roku vyplácet jediná státní instituce a tou je Úřad práce ČR. V současné době probíhá schvalování legislativy a na ministerstvu se připravují prováděcí vyhlášky k zákonům, ovšem podrobnosti o způsobu zajištění budou známy pravděpodobně až v prosinci 2011, takže v současné době nejsme schopni sdělit konkrétní podrobnosti k realizaci nových zákonů. Sociální reforma přinese řadu změn nejen v agendách, které zabezpečovaly obce, ale zásadní změny se týkají také oblasti zaměstnanosti a zejména oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob, kde byl přijat zcela nový zákon. V ostatních případech se jedná o novely stávajících právních předpisů. I. Konkrétní dopad reformy na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Prakticky to znamená, že dávkové agendy ze systému hmotné nouze, příspěvek na péči ze zákona o sociálních službách a příspěvky pro zdravotně postižené občany přecházejí na úřady práce. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v současné době připravuje spisové dokumentace ke spisové rozluce. Jedná se cca o tzv. živých spisů. Vedení města má za sebou předběžná jednání se zástupcem Úřadu práce ČR a dle jeho sdělení mají zájem o převod 8 pracovníků, kteří zabezpečovali dávkové agendy. Na základě těchto předběžných jednání byl zpracován materiál na jednání RM dne s tím, že: 1. Na základě sociální reformy se s účinností od 1. ledna 2012 převádí na úřad práce: 4 sm referent sociálních dávek (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent pro ZPO (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 3 sm sociální pracovník (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) Uvedená sm jsou převedena vč. zaměstnanců na základě tzv. trojdohody uzavřené mezi úřadem práce, městem a zaměstnancem. 2. V důsledku sociální reformy jsou z důvodu optimalizace využití pracovních sil navrhovány s účinností od téhož data v odboru sociálních věcí a zdravotnictví následující změny vč. organizačních: a) zrušení 1 sm referent pro ZPO (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent sociálních dávek (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent sociálních šetření (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent podatelny a administrativy odboru (z úseku ekonoma) 1 sm sociální kurátor (z oddělení sociálně-právní ochrany) b) název oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb se mění na oddělení sociálních služeb, stejně tak se mění název sm vedoucí oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb na sm vedoucí oddělení sociálních služeb

2 c) stanovení do přímé podřízenosti vedoucího oddělení sociálních služeb 4 sm sociální pracovník (počet snížen z původních sedmi - tři převedeny na úřad práce) d) zřízení 2 sm referent sociálních služeb v přímé podřízenosti vedoucího oddělení sociálních služeb e) název úseku ekonoma se mění na úsek administrativy a ekonomiky f) převedení 1 sm databázový specialista ze stávajícího oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb do přímé podřízenosti vedoucího odboru do úseku administrativy a ekonomiky Výše uvedené je nutné provést s ohledem na změny působností a změny terminologie v sociální oblasti, což se promítá do názvu oddělení a pracovních pozic, dále z důvodu snížení objemu činností a správy finančních prostředků. Změny se dotýkají 19 pracovníků z oddělení dávek sociální péče, 1 pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany a 2 pracovníků z úseku ekonoma, celkem tedy 22 pracovníků. Nově vzniklé oddělení sociálních služeb bude mít celkem 7 pracovních pozic včetně vedoucí oddělení. Oddělení bude zabezpečovat stávající povinnosti vyplývající ze speciálních zákonů a povinností tzv. trojkové agendy, včetně samosprávných jako např.: výdej speciálního označení, granty, Výbor lidského porozumění, jiný příjemce důchodu, byty zvláštního určení, agenda receptů a žádanek s modrým pruhem, úhrady za pobyt v pobytovém zařízení na základě ústavní výchovy, vidimace a legalizace pro vnitřní potřebu odboru, zprávy na základě dožádání soudu apod. V souvislosti s reformou se zavádí nový institut Sociální práce na obcích, která bude mít charakter výkonu přenesené působnosti. V současné době MPSV ČR připravuje prováděcí vyhlášku k zajištění této povinnosti a proto jsme prozatím vycházeli ze stávajícího dokumentu Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti a k zabezpečení těchto nových povinností byly vytvořeny 4 pracovní pozice sociálních pracovníků. Výkon sociální práce budou nově moci zabezpečovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle zákona o sociálních službách. II. Stručné obecné informace k zákonům v souvislosti se Sociální reformou. Oblast péči a zabezpečení zdravotně postižených osob: Jedná se o zcela nový zákon, jehož název a číslo prozatím neznáme, který nahrazuje zastaralý zákon č. 100/1988 Sb., a prováděcí vyhlášku č. 182/1991 Sb. Dochází ke zrušení mimo jiné nejvíce využívané roční dávky - příspěvku na provoz motorového vozidla, který je nahrazen novou dávkou na mobilitu, která je dávkou měsíční a to ve výši 400,- Kč. O dávku mobility si musí klienti požádat ihned v lednu na kontaktních místech úřadu práce, je vyplácena od měsíce podání žádosti. Určena je na dopravování osob starších jednoho roku, které jsou opakovaně v kalendářním měsíci dopravovány. Tyto osoby nesmí být umístěny v pobytových zařízeních nebo ve zdravotnickém zařízení. Podmínky se prokazují čestným prohlášením. Oprávněnou osobou bude osoba s postižením v oblasti mobility a orientace a posuzování zdravotního stavu bude prováděno dle zákona o sociálních službách tzn.. formou žádostí ÚP o vypracování posudku posudkovou lékařkou OSSZ. Další změna je v oblasti stávajících průkazů TP, ZTP a ZTP/P pro zachování všech výhod držitelů průkazů bude v legislativě i nadále zakotveno toto označení průkazů, změní se

3 pouze samotný nosič papírové průkazy budou nahrazeny tzv. sociální kartou. Výhody spojené s užívání průkazů zůstanou zachovány v dnešní podobě. Platnost stávajících průkazů skončí nejdéle do Informaci o této skutečnosti obdrží klienti v oznámení, které jim obecní úřad obce s rozšířenou působností do rozešle. Výhody o bezplatném užívání dálnic i nadále platí pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. V přechodném období mají majitelé těchto průkazů splněnu podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu a to od nejdéle dle platnosti průkazu do Ve vazbě na poskytnuté mimořádné výhody byla vydávána speciální označení 01 a 02, která rovněž tak platí v přechodném období do konce roku V současné době je speciální označení 01 vyměňováno za nové parkovací průkazy 07. Změna je také ve výdeji speciálního označení 02 pro osoby s postižením sluchu, které je vydáváno již držiteli řidičského oprávnění a ne majiteli vozidla. Nadále budou nové parkovací průkazy a označení O2 vydávány obecním úřadem s rozšířenou působností, v České Lípě to je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Podle nového zákona budou poskytovány příspěvky na zakoupení zvláštních pomůcek, mezi které je zahrnuta dávka na pořízení motorového vozidla, úpravu bezbariérového bytu a na pořízení vodícího psa. Je v legislativě ošetřen vstup do obydlí k provedení sociálního šetření pro účely příspěvku na zvláštní pomůcky a to k ověření, zda osoba může pomůcku používat ve svém sociálním prostředí, jaké další pomůcky, předměty a zdravotnické prostředky využívá. Nově je ale v zákoně pevně stanovena spoluúčast klientů ve výši ,-Kč. V případě nedostatku finančních prostředků mohou klienti požádat o snížení spoluúčasti na základě majetkových poměrů. Posouzení bude probíhat podle zákona o pomoci v hmotné nouzi - dle stanoveného klíče. Celkový součet poskytnutých příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí přesáhnout v 60 kalendářních měsících ,- Kč. Na rozdíl od minulosti na pořízení ostatních kompenzačních pomůcek jako je stropní zvedací zařízení, schodišťové plošiny a schodolezu se příspěvek nově neposkytuje, tato zařízení budou pouze půjčována. Rozhodovat o výpůjčce bude úřad práce formou zavření smlouvy, klienti budou hradit montáž a opravy. Oblast hmotné nouze: Výše dávek bude změněna dle zákona o životním a existenčním minimu, ale nově na výši dávky již nebude mít vliv výkon veřejné služby a aktivní hledání zaměstnání dokládané doposud orgánu pomoci v hmotné nouzi. Dále je zrušena položka možného zvýšení dávky při hledání zaměstnání tzn. veškeré motivační prvky směrem ke klientům.. Nově je osobou v hmotné nouzi osoba v psychiatrické léčebně a v LDN a výše dávky bude v těchto případech ve výši existenčního minima. Změna je rovněž u doplatku na bydlení kde dochází ke zrušení podmínky výplaty příspěvku na bydlení, nově je podmínkou pouze poskytování příspěvku na živobytí. Již není podmínkou pro poskytnutí hledání levnějšího přiměřeného bydlení a vyplácí se již v aktuálním měsíci. Veřejná služba bude i nadále tzv. službou veřejnosti, ale bude vykonávána v obci na základě smlouvy obce s ÚP, nebo ÚP uzavře smlouvu s jinými subjekty.

4 Pojištění zajišťuje ÚP, rovněž tak by měl hradit náklady spojené s ochrannými a pracovními pomůckami. Vykonávat ji budou osoby v hmotné nouzi a nově uchazeči o zaměstnání po dobu trvání evidence na ÚP déle jak 2 měsíce, odpracovat by měli 20 hodin týdně. Pokud občan nenastoupí na VS, je jeho evidence ÚP ukončena a pro zákon o HN tzn. že osoba není v hmotné nouzi. Nově je zaváděna tzv. Sociální karta, která bude sloužit k identifikaci oprávněné osoby směrem k Jednotnému informačnímu systému, měly by se na ně vyplácet veškeré podpory, dávky a příspěvky. Oblast zákona o sociálních službách: Změny se týkají zejména těchto oblastí: - úhrady za pobyt a zůstatek příjmu: po uhrazení poplatku za bydlení a stravu v pobytových zařízeních dnes klientům zůstává 15% příjmu jako tzv. kapesné. Nově to bude nastaveno tak, že si uživatel může požádat o snížení úhrady a čestným prohlášením deklarovat, že nemá příjmy vlastní ani osoby, které jsou k němu povinny výživou. Jak se to bude přesně v praxi realizovat doposud není známo - u PnP vyplácených příjemcům mladším 18ti let dochází ke změně ve výši dávky. Od nového roku si musí rodiny se zdravotně postiženými dětmi zvolit způsob výplaty rodičovského příspěvku v návaznosti na výplatu PnP a to nejdéle do konce ledna. Výplata bude ve výši 3 nebo 6 tisíc. Jedná se o složitou problematiku výpočtu a je třeba si toto vyřizovat přímo na úřadech práce. - Nově se zavádí institut asistent sociální péče, který nahrazuje dosavadní terminologii poskytování péče fyzickou osobou. Osoba blízká je i nadále stejně definovaná. V případě poskytování potřebné péče asistentem musí být uzavřena smlouva dle občanského zákoníku a musí být vydáván doklad o úhradě. - zavedení sociální karty v sociálních službách - do doby než bude pravomocně ukončen výběr poskytovatele služeb v systému sociálních karet, budou výplaty prováděny stávajícím způsobem. - změny ve způsobu posuzování stupně závislosti: OSSZ bude provádět posuzování nutnosti poskytované péče v 10 oblastech, opět ve vazbě na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V posuzování dle nových požadavků budou objektivněji hodnocena psychická onemocnění. - Zpřísnění je v oblasti neplnění povinností jako např. neoznámení změny poskytovatelů, změny adresy apod. kdy dojde k zastavení výplaty PnP a jeho obnovená výplata náleží až od 3. měsíce od zastavení, takže klienti přijdou o dávku za dva měsíce - změny v oblasti financování systému sociálních služeb nejsou t.č. je prodloužené období pro rozdělování finanční podpory ministerstvem - vyúčtování sociálních služeb: Kontroly využívání PnP bude provádět ÚP, příjemce musí mít nově k prokázání rok zpětně doklady o provedených úhradách za poskytnutou péči osobním asistentem nebo poskytovatelem sociálních služeb. Písemné vyúčtování pobytového zařízení musí být předáno příjemci do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce a bude sloužit k prokázání nároku na výplatu PnP. - Nově bude příspěvek na péči vyplácen i do dětských domovů. Podmínkou ale bude, že si zařízení podá žádost o registraci sociálních služeb. V případě, že se

5 nebude moci prokázat podanou žádostí o registraci, nebude nárok na PnP v případě umístění dítěte. - Novinkou je pomoc rodinám, které pečují o děti, které jsou příjemci příspěvku na péči. V případě, že jejich příjem je nižší než dvojnásobek životního minima všech společně posuzovaných osob, mohou požádat o zvýšení o 2.000,- Kč a to v případech kdy je příjemcem nezaopatřené dítě vyjma těch, které jsou v pěstounské péči nebo v zaopatření zařízení pro děti a mládež nebo je příjemcem rodič pečující o nezaopatřené dítě do 18 let. Tyto rodiny si mohou žádat a dokládat nárok čtvrtletní příjmy. Bohužel nové žádosti zatím nejsou v tisku a pravděpodobně budou pouze na webových stránkách MPSV ČR. Zcela nově je v zákoně o sociálních službách nastaven institut sociální práce na obcích: Jak bude konkrétně nastavena sociální práce na obcích a obecním úřadě s rozšířenou působností ve výkonu přenesené působnosti, bude známo z prováděcí vyhlášky, která bude k dispozici až koncem prosince Rovněž tak vydání dalších metodických pokynů se předpokládá až na konci roku. Úřady práce by měly poskytovat informace o možných nárocích na dávky, pomáhat se zpracováním formálních náležitostí při podávání žádostí o dávky, provádět sociální šetření k dávce, vést spisovou dokumentaci a související administrativní práce, spolupracovat s institucemi a lékařskou posudkovou službou, připravovat podklady pro rozhodnutí o nárocích na dávky, provádět kontroly způsobu využití poskytovaných dávek. Obsahem vyhlášky a metodického pokynu k činnosti sociálních pracovníků na obcích bude popis metod sociální práce - půjde o to zvolit tu správnou, určit čas, jak dlouho bude potřeba s klientem pracovat, než dojde ke zlepšení jeho situace a vše zapracovat do nového formuláře Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi, který bude k dispozici v informačním systému dávek ÚP. Dále budou sociální pracovníci spolupracovat s ostatními institucemi poskytovateli služeb na daném území, ÚP, školami apod. Výsledek sociální práce by se měl projevit ve výši vyplacených dávek. Rovněž tak v oblasti příspěvku na péči bude nutná spolupráce obcí a ÚP: nárok na dávku bude vyhodnocován pracovníkem ÚP, který provádí sociální šetření i kontrolu využívání. Pokud ale dojde ke zjištění nesprávného využití, k potřebě změny poskytovatele, zajištění opatrovníka či jiného příjemce, bude nutná spolupráce s obcí a tyto činnosti bude vykonávat sociální pracovník obce. Již nyní je k dispozici dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti. V tomto dokumentu je zpracována koncepce, kterou může obec převzít k vlastnímu výkonu činnosti v oblasti sociální práce. V případě činnosti obce s rozšířenou působností bude výstupem sociálního pracovníka Standardizovaný záznam pro potřeby úřadu práce. Zpětné nahlížení do programu úřadu práce, do spisů klientů, bude nastaveno dle pokynů úřadu práce a o přístupová hesla bude moci obec požádat pouze pro činnost sociálních pracovníků. Přímé spojení nebude, pouze přes internetové připojení, obci bude stávající program OK odejmut, databáze nebude přístupna ani k nahlížení.

6 Výkon sociální práce budou nově moci zabezpečovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle zákona o sociálních službách. Dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti jako podklad pro podobu sociální práce v přenesené působnosti od upřesňuje činnosti obcí v přenesené i samostatné působnosti v oblasti metod sociální práce za účelem sociálního začlenění osob a skupiny osob: Je zde specifikována činnost obecní samosprávy tzn. Jsou zde vyjmenovány sociální problémy včetně cílové skupiny klientů a popis metod sociální práce. Obec: - vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci a sociální či související služby - realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování - podporuje finančně sociální práci v obci a sociální či jiné související služby - vytváří koncepci pro-rodinné politiky obce - spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi - sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci - realizuje protidrogovou politiku v obci - realizuje pro-rodinnou politiku v obci - zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti - zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci - zabývá se problematikou národnostních menšin a etnik - vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí - zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením - zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci - zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory - zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci - zajišťuje aktivizační služby pro výše uvedené cílové skupiny - na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů - vykonává funkci opatrovníka. Květuše Rusínková, vedoucí odboru Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa

Stručné informace k připravované Sociální reformě.

Stručné informace k připravované Sociální reformě. 3.Informace o Sociální reformě I převod dávkových agend z měst a obcí na úřady práce s účinností od 1.1.2012 Květuše Rusínková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Česká Lípa Stručné informace

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012

Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 Změny v oblasti sociálních dávek v roce 2012 V roce 2012 dojde k několika poměrně zásadním změnám ve výplatě dávek pro osoby se zdravotním postižením. V souvislosti s chystanými změnami, Vám přinášíme

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.3 O B S A H : I. Část III, Čl. 10, odst. 2 písm.c) - Změna rámcové náplně činnosti odboru pro záležitosti občanů II. Příloha č. 2 Změna počtu pracovníků a názvů

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení

114/1988 Sb. ZÁKON. Část první. Orgány sociálního zabezpečení a jejich úkoly. Orgány sociálního zabezpečení Stav k 5.3.2007 114/1988 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 1988 České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013

AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 AKTUALIZACE PUBLIKACE NÁPADNÍK PRO ROK 2013 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Publikace Nápadník 2012 existuje ve dvou různých vydáních (původní vydání z konce roku 2011 a dotisk vydaný v polovině roku 2012). Verzi

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce

11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11 Dávky sociálního zabezpečení v ČR a jejich konstrukce 11.6 Dávky státní sociální péče Dávky státní sociální péče jsou poskytovány z titulu pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Aktuální otázky ze sociální oblasti

Aktuální otázky ze sociální oblasti VI. Setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje Aktuální otázky ze sociální oblasti 14. dubna 2011 Otrokovice Mgr. Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje pro sociální věci, národnostní otázky

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV

SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV SOCIÁLNÍ REFORMA I. Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV Cíle reformy pro rok 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které by měly počátkem roku 2011 zahájit legislativní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

skarta inovativní nástroj státní správy

skarta inovativní nástroj státní správy skarta inovativní nástroj státní správy Konference Smart World 2012, Mikulov 4.10.2012 Prezentuje: Lukáš Hemek, Česká spořitelna, a.s. Verze: 1.0 Určena k prezentaci 1 Obsah Projekt skarta a jeho význam

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Standard kvality sociálně-právní ochrany

Standard kvality sociálně-právní ochrany Standard kvality sociálně-právní ochrany dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Ploskovice Ploskovice 2015 1 Obecní úřad Ploskovice je v souladu s ustanovením

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek

Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek Ministerstvo práce a sociálních věcí Reformní záměry v oblasti nepojistných dávek a služeb sociální ochrany v roce 2011 a dalších letech Materiál pro jednání Pracovního týmu RHSD pro sociální otázky Únor

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 115 Rozeslána dne 14. listopadu 2011 Cena Kč 65, O B S A H : 329. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ

329/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 13. října 2011. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ 329/2011 Sb. ZÁKON ze dne 13. října 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Změna: 141/2012 Sb. Změna: 331/2012 Sb. Změna: 306/2013 Sb. Parlament se usnesl

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Předpis č. 329/2011 Sb.

Předpis č. 329/2011 Sb. Jste zde: Zákony pro lidi > Sbírka zákonů ČR > Ročník 2011 > Předpis č. 329/2011 Sb. Předpis č. 329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů Ze

Více

Úřad práce České republiky generální ředitelství

Úřad práce České republiky generální ředitelství Dobrý den, Paní Strnadová, posílám požadované odpovědi. 1. Jaká bude nová struktura jednotlivých referátů fungujících od začátku ledna 2012 v nových Úřadech práce? 2. Bude toto složení referátů zcela stejné

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Převod výkonu agendy státní sociální podpory na území hl. města Prahy

Převod výkonu agendy státní sociální podpory na území hl. města Prahy Tisková zpráva ze dne 17. prosince 2008 Převod výkonu agendy státní sociální podpory na území hl. města Prahy 1. ledna 2009 vstupují v platnost změny zákona o státní sociální podpoře a zákona o sociálně-právní

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR

Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Spolupráce pracovníků stavebních úřadů a Úřadu práce ČR Dvě dávky na bydlení Úřad práce ČR zajišťuje výplatu dávek na bydlení ze dvou systémů: příspěvek na bydlení dávka ze systému státní sociální podpory

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha

Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci. Veřejná služba & dobrovolnictví v obci 16. května 2013, Praha Možnosti využití veřejné služby a dobrovolnictví v obci Veřejná služba ve Vsetíně - počátky Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Zahájení výkonu veřejné služby ve Vsetíně k 15. 6. 2009 Vytvořena

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více