INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od 1.1.2012 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví:"

Transkript

1 INFORMACE o dopadech tzv. Sociální reformy I s účinností od na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Od 1. ledna 2012 vstupují v účinnost legislativní změny, které zahájí proces Sociální reformy. První etapa reformy spočívá ve sjednocení výplaty nepojistných dávek převodem sociálních agend z výkonu přenesené působnosti obcí do působnosti ÚP ČR a MPSV. Všechny dávky, příspěvky a podpory by měla od příštího roku vyplácet jediná státní instituce a tou je Úřad práce ČR. V současné době probíhá schvalování legislativy a na ministerstvu se připravují prováděcí vyhlášky k zákonům, ovšem podrobnosti o způsobu zajištění budou známy pravděpodobně až v prosinci 2011, takže v současné době nejsme schopni sdělit konkrétní podrobnosti k realizaci nových zákonů. Sociální reforma přinese řadu změn nejen v agendách, které zabezpečovaly obce, ale zásadní změny se týkají také oblasti zaměstnanosti a zejména oblasti péče a zabezpečení zdravotně postižených osob, kde byl přijat zcela nový zákon. V ostatních případech se jedná o novely stávajících právních předpisů. I. Konkrétní dopad reformy na odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Prakticky to znamená, že dávkové agendy ze systému hmotné nouze, příspěvek na péči ze zákona o sociálních službách a příspěvky pro zdravotně postižené občany přecházejí na úřady práce. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v současné době připravuje spisové dokumentace ke spisové rozluce. Jedná se cca o tzv. živých spisů. Vedení města má za sebou předběžná jednání se zástupcem Úřadu práce ČR a dle jeho sdělení mají zájem o převod 8 pracovníků, kteří zabezpečovali dávkové agendy. Na základě těchto předběžných jednání byl zpracován materiál na jednání RM dne s tím, že: 1. Na základě sociální reformy se s účinností od 1. ledna 2012 převádí na úřad práce: 4 sm referent sociálních dávek (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent pro ZPO (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 3 sm sociální pracovník (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) Uvedená sm jsou převedena vč. zaměstnanců na základě tzv. trojdohody uzavřené mezi úřadem práce, městem a zaměstnancem. 2. V důsledku sociální reformy jsou z důvodu optimalizace využití pracovních sil navrhovány s účinností od téhož data v odboru sociálních věcí a zdravotnictví následující změny vč. organizačních: a) zrušení 1 sm referent pro ZPO (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent sociálních dávek (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent sociálních šetření (z oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb) 1 sm referent podatelny a administrativy odboru (z úseku ekonoma) 1 sm sociální kurátor (z oddělení sociálně-právní ochrany) b) název oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb se mění na oddělení sociálních služeb, stejně tak se mění název sm vedoucí oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb na sm vedoucí oddělení sociálních služeb

2 c) stanovení do přímé podřízenosti vedoucího oddělení sociálních služeb 4 sm sociální pracovník (počet snížen z původních sedmi - tři převedeny na úřad práce) d) zřízení 2 sm referent sociálních služeb v přímé podřízenosti vedoucího oddělení sociálních služeb e) název úseku ekonoma se mění na úsek administrativy a ekonomiky f) převedení 1 sm databázový specialista ze stávajícího oddělení dávek sociální péče a sociálních služeb do přímé podřízenosti vedoucího odboru do úseku administrativy a ekonomiky Výše uvedené je nutné provést s ohledem na změny působností a změny terminologie v sociální oblasti, což se promítá do názvu oddělení a pracovních pozic, dále z důvodu snížení objemu činností a správy finančních prostředků. Změny se dotýkají 19 pracovníků z oddělení dávek sociální péče, 1 pracovníka z oddělení sociálně právní ochrany a 2 pracovníků z úseku ekonoma, celkem tedy 22 pracovníků. Nově vzniklé oddělení sociálních služeb bude mít celkem 7 pracovních pozic včetně vedoucí oddělení. Oddělení bude zabezpečovat stávající povinnosti vyplývající ze speciálních zákonů a povinností tzv. trojkové agendy, včetně samosprávných jako např.: výdej speciálního označení, granty, Výbor lidského porozumění, jiný příjemce důchodu, byty zvláštního určení, agenda receptů a žádanek s modrým pruhem, úhrady za pobyt v pobytovém zařízení na základě ústavní výchovy, vidimace a legalizace pro vnitřní potřebu odboru, zprávy na základě dožádání soudu apod. V souvislosti s reformou se zavádí nový institut Sociální práce na obcích, která bude mít charakter výkonu přenesené působnosti. V současné době MPSV ČR připravuje prováděcí vyhlášku k zajištění této povinnosti a proto jsme prozatím vycházeli ze stávajícího dokumentu Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti a k zabezpečení těchto nových povinností byly vytvořeny 4 pracovní pozice sociálních pracovníků. Výkon sociální práce budou nově moci zabezpečovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle zákona o sociálních službách. II. Stručné obecné informace k zákonům v souvislosti se Sociální reformou. Oblast péči a zabezpečení zdravotně postižených osob: Jedná se o zcela nový zákon, jehož název a číslo prozatím neznáme, který nahrazuje zastaralý zákon č. 100/1988 Sb., a prováděcí vyhlášku č. 182/1991 Sb. Dochází ke zrušení mimo jiné nejvíce využívané roční dávky - příspěvku na provoz motorového vozidla, který je nahrazen novou dávkou na mobilitu, která je dávkou měsíční a to ve výši 400,- Kč. O dávku mobility si musí klienti požádat ihned v lednu na kontaktních místech úřadu práce, je vyplácena od měsíce podání žádosti. Určena je na dopravování osob starších jednoho roku, které jsou opakovaně v kalendářním měsíci dopravovány. Tyto osoby nesmí být umístěny v pobytových zařízeních nebo ve zdravotnickém zařízení. Podmínky se prokazují čestným prohlášením. Oprávněnou osobou bude osoba s postižením v oblasti mobility a orientace a posuzování zdravotního stavu bude prováděno dle zákona o sociálních službách tzn.. formou žádostí ÚP o vypracování posudku posudkovou lékařkou OSSZ. Další změna je v oblasti stávajících průkazů TP, ZTP a ZTP/P pro zachování všech výhod držitelů průkazů bude v legislativě i nadále zakotveno toto označení průkazů, změní se

3 pouze samotný nosič papírové průkazy budou nahrazeny tzv. sociální kartou. Výhody spojené s užívání průkazů zůstanou zachovány v dnešní podobě. Platnost stávajících průkazů skončí nejdéle do Informaci o této skutečnosti obdrží klienti v oznámení, které jim obecní úřad obce s rozšířenou působností do rozešle. Výhody o bezplatném užívání dálnic i nadále platí pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. V přechodném období mají majitelé těchto průkazů splněnu podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu a to od nejdéle dle platnosti průkazu do Ve vazbě na poskytnuté mimořádné výhody byla vydávána speciální označení 01 a 02, která rovněž tak platí v přechodném období do konce roku V současné době je speciální označení 01 vyměňováno za nové parkovací průkazy 07. Změna je také ve výdeji speciálního označení 02 pro osoby s postižením sluchu, které je vydáváno již držiteli řidičského oprávnění a ne majiteli vozidla. Nadále budou nové parkovací průkazy a označení O2 vydávány obecním úřadem s rozšířenou působností, v České Lípě to je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Podle nového zákona budou poskytovány příspěvky na zakoupení zvláštních pomůcek, mezi které je zahrnuta dávka na pořízení motorového vozidla, úpravu bezbariérového bytu a na pořízení vodícího psa. Je v legislativě ošetřen vstup do obydlí k provedení sociálního šetření pro účely příspěvku na zvláštní pomůcky a to k ověření, zda osoba může pomůcku používat ve svém sociálním prostředí, jaké další pomůcky, předměty a zdravotnické prostředky využívá. Nově je ale v zákoně pevně stanovena spoluúčast klientů ve výši ,-Kč. V případě nedostatku finančních prostředků mohou klienti požádat o snížení spoluúčasti na základě majetkových poměrů. Posouzení bude probíhat podle zákona o pomoci v hmotné nouzi - dle stanoveného klíče. Celkový součet poskytnutých příspěvků na zvláštní pomůcky nesmí přesáhnout v 60 kalendářních měsících ,- Kč. Na rozdíl od minulosti na pořízení ostatních kompenzačních pomůcek jako je stropní zvedací zařízení, schodišťové plošiny a schodolezu se příspěvek nově neposkytuje, tato zařízení budou pouze půjčována. Rozhodovat o výpůjčce bude úřad práce formou zavření smlouvy, klienti budou hradit montáž a opravy. Oblast hmotné nouze: Výše dávek bude změněna dle zákona o životním a existenčním minimu, ale nově na výši dávky již nebude mít vliv výkon veřejné služby a aktivní hledání zaměstnání dokládané doposud orgánu pomoci v hmotné nouzi. Dále je zrušena položka možného zvýšení dávky při hledání zaměstnání tzn. veškeré motivační prvky směrem ke klientům.. Nově je osobou v hmotné nouzi osoba v psychiatrické léčebně a v LDN a výše dávky bude v těchto případech ve výši existenčního minima. Změna je rovněž u doplatku na bydlení kde dochází ke zrušení podmínky výplaty příspěvku na bydlení, nově je podmínkou pouze poskytování příspěvku na živobytí. Již není podmínkou pro poskytnutí hledání levnějšího přiměřeného bydlení a vyplácí se již v aktuálním měsíci. Veřejná služba bude i nadále tzv. službou veřejnosti, ale bude vykonávána v obci na základě smlouvy obce s ÚP, nebo ÚP uzavře smlouvu s jinými subjekty.

4 Pojištění zajišťuje ÚP, rovněž tak by měl hradit náklady spojené s ochrannými a pracovními pomůckami. Vykonávat ji budou osoby v hmotné nouzi a nově uchazeči o zaměstnání po dobu trvání evidence na ÚP déle jak 2 měsíce, odpracovat by měli 20 hodin týdně. Pokud občan nenastoupí na VS, je jeho evidence ÚP ukončena a pro zákon o HN tzn. že osoba není v hmotné nouzi. Nově je zaváděna tzv. Sociální karta, která bude sloužit k identifikaci oprávněné osoby směrem k Jednotnému informačnímu systému, měly by se na ně vyplácet veškeré podpory, dávky a příspěvky. Oblast zákona o sociálních službách: Změny se týkají zejména těchto oblastí: - úhrady za pobyt a zůstatek příjmu: po uhrazení poplatku za bydlení a stravu v pobytových zařízeních dnes klientům zůstává 15% příjmu jako tzv. kapesné. Nově to bude nastaveno tak, že si uživatel může požádat o snížení úhrady a čestným prohlášením deklarovat, že nemá příjmy vlastní ani osoby, které jsou k němu povinny výživou. Jak se to bude přesně v praxi realizovat doposud není známo - u PnP vyplácených příjemcům mladším 18ti let dochází ke změně ve výši dávky. Od nového roku si musí rodiny se zdravotně postiženými dětmi zvolit způsob výplaty rodičovského příspěvku v návaznosti na výplatu PnP a to nejdéle do konce ledna. Výplata bude ve výši 3 nebo 6 tisíc. Jedná se o složitou problematiku výpočtu a je třeba si toto vyřizovat přímo na úřadech práce. - Nově se zavádí institut asistent sociální péče, který nahrazuje dosavadní terminologii poskytování péče fyzickou osobou. Osoba blízká je i nadále stejně definovaná. V případě poskytování potřebné péče asistentem musí být uzavřena smlouva dle občanského zákoníku a musí být vydáván doklad o úhradě. - zavedení sociální karty v sociálních službách - do doby než bude pravomocně ukončen výběr poskytovatele služeb v systému sociálních karet, budou výplaty prováděny stávajícím způsobem. - změny ve způsobu posuzování stupně závislosti: OSSZ bude provádět posuzování nutnosti poskytované péče v 10 oblastech, opět ve vazbě na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. V posuzování dle nových požadavků budou objektivněji hodnocena psychická onemocnění. - Zpřísnění je v oblasti neplnění povinností jako např. neoznámení změny poskytovatelů, změny adresy apod. kdy dojde k zastavení výplaty PnP a jeho obnovená výplata náleží až od 3. měsíce od zastavení, takže klienti přijdou o dávku za dva měsíce - změny v oblasti financování systému sociálních služeb nejsou t.č. je prodloužené období pro rozdělování finanční podpory ministerstvem - vyúčtování sociálních služeb: Kontroly využívání PnP bude provádět ÚP, příjemce musí mít nově k prokázání rok zpětně doklady o provedených úhradách za poskytnutou péči osobním asistentem nebo poskytovatelem sociálních služeb. Písemné vyúčtování pobytového zařízení musí být předáno příjemci do 15 dnů následujícího kalendářního měsíce a bude sloužit k prokázání nároku na výplatu PnP. - Nově bude příspěvek na péči vyplácen i do dětských domovů. Podmínkou ale bude, že si zařízení podá žádost o registraci sociálních služeb. V případě, že se

5 nebude moci prokázat podanou žádostí o registraci, nebude nárok na PnP v případě umístění dítěte. - Novinkou je pomoc rodinám, které pečují o děti, které jsou příjemci příspěvku na péči. V případě, že jejich příjem je nižší než dvojnásobek životního minima všech společně posuzovaných osob, mohou požádat o zvýšení o 2.000,- Kč a to v případech kdy je příjemcem nezaopatřené dítě vyjma těch, které jsou v pěstounské péči nebo v zaopatření zařízení pro děti a mládež nebo je příjemcem rodič pečující o nezaopatřené dítě do 18 let. Tyto rodiny si mohou žádat a dokládat nárok čtvrtletní příjmy. Bohužel nové žádosti zatím nejsou v tisku a pravděpodobně budou pouze na webových stránkách MPSV ČR. Zcela nově je v zákoně o sociálních službách nastaven institut sociální práce na obcích: Jak bude konkrétně nastavena sociální práce na obcích a obecním úřadě s rozšířenou působností ve výkonu přenesené působnosti, bude známo z prováděcí vyhlášky, která bude k dispozici až koncem prosince Rovněž tak vydání dalších metodických pokynů se předpokládá až na konci roku. Úřady práce by měly poskytovat informace o možných nárocích na dávky, pomáhat se zpracováním formálních náležitostí při podávání žádostí o dávky, provádět sociální šetření k dávce, vést spisovou dokumentaci a související administrativní práce, spolupracovat s institucemi a lékařskou posudkovou službou, připravovat podklady pro rozhodnutí o nárocích na dávky, provádět kontroly způsobu využití poskytovaných dávek. Obsahem vyhlášky a metodického pokynu k činnosti sociálních pracovníků na obcích bude popis metod sociální práce - půjde o to zvolit tu správnou, určit čas, jak dlouho bude potřeba s klientem pracovat, než dojde ke zlepšení jeho situace a vše zapracovat do nového formuláře Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka o klientovi, který bude k dispozici v informačním systému dávek ÚP. Dále budou sociální pracovníci spolupracovat s ostatními institucemi poskytovateli služeb na daném území, ÚP, školami apod. Výsledek sociální práce by se měl projevit ve výši vyplacených dávek. Rovněž tak v oblasti příspěvku na péči bude nutná spolupráce obcí a ÚP: nárok na dávku bude vyhodnocován pracovníkem ÚP, který provádí sociální šetření i kontrolu využívání. Pokud ale dojde ke zjištění nesprávného využití, k potřebě změny poskytovatele, zajištění opatrovníka či jiného příjemce, bude nutná spolupráce s obcí a tyto činnosti bude vykonávat sociální pracovník obce. Již nyní je k dispozici dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti. V tomto dokumentu je zpracována koncepce, kterou může obec převzít k vlastnímu výkonu činnosti v oblasti sociální práce. V případě činnosti obce s rozšířenou působností bude výstupem sociálního pracovníka Standardizovaný záznam pro potřeby úřadu práce. Zpětné nahlížení do programu úřadu práce, do spisů klientů, bude nastaveno dle pokynů úřadu práce a o přístupová hesla bude moci obec požádat pouze pro činnost sociálních pracovníků. Přímé spojení nebude, pouze přes internetové připojení, obci bude stávající program OK odejmut, databáze nebude přístupna ani k nahlížení.

6 Výkon sociální práce budou nově moci zabezpečovat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle zákona o sociálních službách. Dokument Vymezení sociální práce na obecní a krajské úrovni ve výkonu přenesené působnosti jako podklad pro podobu sociální práce v přenesené působnosti od upřesňuje činnosti obcí v přenesené i samostatné působnosti v oblasti metod sociální práce za účelem sociálního začlenění osob a skupiny osob: Je zde specifikována činnost obecní samosprávy tzn. Jsou zde vyjmenovány sociální problémy včetně cílové skupiny klientů a popis metod sociální práce. Obec: - vytváří koncepční materiály pro sociální práci v obci a sociální či související služby - realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování - podporuje finančně sociální práci v obci a sociální či jiné související služby - vytváří koncepci pro-rodinné politiky obce - spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi - sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci - realizuje protidrogovou politiku v obci - realizuje pro-rodinnou politiku v obci - zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti - zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci - zabývá se problematikou národnostních menšin a etnik - vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí - zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením - zajišťuje koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci - zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince, osoby v hmotné nouzi a seniory - zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci - zajišťuje aktivizační služby pro výše uvedené cílové skupiny - na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů - vykonává funkci opatrovníka. Květuše Rusínková, vedoucí odboru Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Lípa

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více