Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Tlačená podoba internetového prieskumu EURÓPSKA ÚNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Tlačená podoba internetového prieskumu EURÓPSKA ÚNIA"

Transkript

1 Riaditeľstvo pre konzultačné práce EURÓPSKA ÚNIA Oddelenie 3 Siete a subsidiarita Výbor regiónov Plán hospodárskej obnovy Európy v regiónoch a mestách po roku Dotazník Konečný termín: 30. novembra Upozornenie: tento preklad má len informačný charakter. Odpovedať na otázky môžete iba prostredníctvom internetu. On-line dotazník nájdete na stránke:. Cieľom tohto prieskumu je posúdiť vplyv hospodárskej a finančnej krízy na miestnu a regionálnu úroveň a poskytnúť miestnym a regionálnym orgánom príležitosť po prvýkrát zhodnotiť kroky prijaté na základe Plánu hospodárskej obnovy Európy. Dotazník pozostáva zo štyroch kategórií otázok: i) VPLYV KRÍZY NA SOCIÁLNO-EKONOMICKÚ SITUÁCIU VO VAŠOM REGIÓNE ALEBO MESTE A NA RIADE VAŠICH ZDROJOV ii) OPATRENIA PRIJATÉ NA MIESTNEJ ALEBO REGIONÁLNEJ ÚROVNI iii) iv) VNÍMA PLÁNU HOSPODÁRSKEJ OBNOVY EURÓPY DODATOČNÉ INFORMÁCIE Ak si pred vyplnením on-line prieskumu želáte prečítať jeho celé znenie, kompletný text nájdete na internetovej stránke:. Upozorňujeme Vás, že každá otázka sa týka Vašej konkrétnej územno-správnej jednotky (t. j. regiónu alebo mesta) a vzťahuje sa na obdobie január až november Text dotazníka je k dispozícii iba v angličtine, odpovede však môžete zasielať v ktoromkoľvek oficiálnom jazyku EÚ. Upozorňujeme Vás, že všetky otázky tohto prieskumu označené * musia byť zodpovedané, inak Vás systém nepustí na ďalšiu stranu. KONTAKTNÉ ÚDAJE 1. Meno a priezvisko* 2. Funkcia* 3. Inštitúcia* 4. ová adresa* 5. Adresa, služobné tel. č.* 6. Krajina* 1 SK

2 VPLYV KRÍZY: 7. Uveďte prosím, ktorý z nasledujúcich trendov sa prejavil vo Vašej konkrétnej územnosprávnej jednotke v období január november 2009 v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy a v akom rozsahu:* SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ SITUÁCIA VO VAŠOM REGIÓNE ALEBO MESTE Nárast miery nezamestnanosti Útlm hospodárskej činnosti podnikov Počet podnikov v konkurze Správy o problémoch s likviditou spoločností, obzvlášť malých a stredných podnikov Obmedzený prístup k úverom v prípade malých a stredných podnikov a domácností Nárast prípadov nesplatených pôžičiek, dražieb domov, atď. 1 = žiadny 2 = skôr malý 3 = skôr veľký 4 = veľký 8. Uveďte prosím, ktorý z nasledujúcich trendov sa prejavil vo Vašej konkrétnej územnosprávnej jednotke v období január november 2009 v dôsledku pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy a v akom rozsahu:* ROZPOČTOVÁ POLITIKA VAŠEJ SPRÁVY Zníženie daňových príjmov Oneskorenia realizácie prebiehajúcich projektov v oblasti infraštruktúry Obmedzenie plánovaných investícií z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov miest a regiónov na rok 2009 v porovnaní s rokom 2008 Problémy s riadením bežných výdavkov z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov miest a regiónov na rok 2009 v porovnaní s rokom 2008 Nižšie rozpočtové záväzky na rok 2010 v porovnaní s rozpočtom na rok 2009 Zvýšenie výdavkov v oblasti sociálnych služieb a starostlivosti Zvýšený záujem o odborné vzdelávanie Znižovanie počtu zamestnancov miestnych a regionálnych orgánov 1 = žiadne 2 = skôr malé 3 = skôr veľké 4 = veľké 2

3 9. Ktoré odvetvia z Vášho mesta alebo regiónu zasiahla kríza najviac?* Vyberte prosím minimálne 1 a maximálne 5 odpovedí. poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybolov, potraviny, nápoje, tabakové výrobky, textílie, odevy, koža, výroba chemikálií, farmaceutík, výrobkov z rafinovanej ropy, výrobkov z gumy a plastu, kovovýroba a strojárstvo, počítače, elektronika, optika, elektrické zariadenia, motorové vozidlá a ďalšie dopravné zariadenia, nábytok, stavebníctvo, preprava a skladovanie, cestovný ruch, informácie a komunikácie, finančné a poisťovacie aktivity, iné. 10. Aký význam majú pre Vaše mesto alebo región Vami zvolené odvetvia (čo sa týka zamestnanosti)* SKÔR Upozorňujeme Vás, že na túto otázku musíte odpovedať osobitne pre každé odvetvie, ktoré ste zvolili v otázke č. 9. Ak ste si napríklad zvolili dve odvetvia, vaša odpoveď vzťahujúca sa na prvé odvetvie bude označená ako otázka č. 10, ale Vaša odpoveď týkajúca sa druhého odvetvia bude súčasťou otázky č. 11. Číslovanie nasledujúcich otázok bude preto závisieť od počtu odvetví, ktoré ste si vybrali v otázke č. 9. Uveďte prosím Vaše očakávania v oblasti hospodárskej aktivity a trendov zamestnanosti pre rok 2010 vo Vašom meste alebo regióne: Pravdepodobnosť hospodárskej obnovy v roku 2010 Pravdepodobnosť poklesu miery nezamestnanosti v roku = žiadna 2 = skôr nízka 3 = skôr vysoká 4 = vysoká 1 = žiadna 2 = skôr nízka 3 = skôr vysoká 4 = vysoká Ak Vaše hodnotenie vychádza z konkrétnej štúdie alebo správy o budúcej situácii, uveďte prosím zdroj informácií (v ktoromkoľvek jazyku EÚ). 3

4 VNÍMA PLÁNU HOSPODÁRSKEJ OBNOVY EURÓPY A VÁŠHO ZAPOJENIA Ako hodnotíte celkový prínos Plánu hospodárskej obnovy Európy k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne vo všeobecnosti? SKÔR Ako hodnotíte prínos štrukturálnych fondov EÚ k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR Ako hodnotíte prínos zvýšených investícií Európskej investičnej banky (t. j. 30 miliárd na obdobie , obzvlášť pre malé a stredné podniky, obnoviteľné zdroje energie a ekologickú dopravu) k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR Ako hodnotíte prínos dodatočných prostriedkov vyčlenených EÚ na inovatívne projekty v oblasti energetiky k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR Ako hodnotíte prínos dodatočných prostriedkov vyčlenených EÚ na projekty širokopásmovej infraštruktúry k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR 4

5 Ako hodnotíte prínos zvýšených investícií do výskumu, vývoja a inovácií zameraných na vyvinutie ekologických technológií pre autá a budovy k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR Ako hodnotíte prínos dodatočných prostriedkov vyčlenených EÚ na investovanie do vidieckych oblastí na boj proti klimatickým zmenám a na projekty obnoviteľných zdrojov energie, vodného hospodárstva a reštrukturalizácie mliekarenského sektora k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? SKÔR Prispeli zmeny Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii z júna 2009 k financovaniu projektov, ktoré by inak nebolo možné uskutočniť (t. j. bez týchto nových pravidiel)? ŤAŽKO POSÚDIŤ SOM SI TÝCHTO ZMIEN VEDOMÝ(-Á) Prispel dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci Európskej komisie prijatý v decembri 2008 (ktorý poskytuje členským štátom dodatočný priestor na zjednodušenie prístupu k financiám v súčasnej hospodárskej a finančnej kríze) k odstraňovaniu následkov krízy vo Vašom meste alebo regióne? ŤAŽKO POSÚDIŤ SOM SI TÝCHTO ZMIEN VEDOMÝ(-Á) Ako hodnotíte kvalitu koordinácie postupov a výmeny informácií medzi Vami (ako miestnym alebo regionálnym orgánom) a súkromným sektorom (veľké spoločnosti, malé a stredné podniky) pri implementácií opatrení pre obnovu vo všeobecnosti? NÍZKA SKÔR NÍZKA SKÔR VYSOKÁ VYSOKÁ Ako hodnotíte kvalitu koordinácie postupov a výmeny informácií medzi Vašim mestom alebo regiónom a štátnou úrovňou pri implementácií opatrení pre obnovu vo všeobecnosti? NÍZKA SKÔR NÍZKA 5

6 SKÔR VYSOKÁ VYSOKÁ Ako hodnotíte kvalitu koordinácie postupov a výmeny informácií medzi úrovňou jednotlivých členských štátov a úrovňou EÚ pri implementácií opatrení pre obnovu vo všeobecnosti? NÍZKA SKÔR NÍZKA SKÔR VYSOKÁ VYSOKÁ Do akej miery súhlasíte s tvrdením, že v čase krízy bola koordinácia postupov a výmena informácií medzi Vašim mestom alebo regiónom a ostatnými (t. j. susediacimi partnermi) mestami a regiónmi vašej alebo inej krajiny aktívnejšia? ABSOLÚTNE NESÚHLASÍM NESÚHLASÍM SÚHLASÍM ÚPLNE SÚHLASÍM Do akej miery súhlasíte s myšlienkou, že aby Váš región alebo mesto mohlo zohrávať aktívnejšiu úlohu ako partner pri implementácii Plánu hospodárskej obnovy Európy bo Vašej krajine? ABSOLÚTNE NESÚHLASÍM NESÚHLASÍM SÚHLASÍM ÚPLNE SÚHLASÍM 6

7 Prijali ste nejaké miestne alebo regionálne opatrenia proti kríze? Ak áno, boli prijaté v rámci miestnej alebo regionálnej protikrízovej stratégie alebo akčného plánu? PREHĽAD PRIJATÝCH OPATRENÍ (1/5) Odpovedzte prosím na nasledujúce otázky a uveďte podrobnosti o prijatých protikrízových opatreniach (ktoré boli alebo neboli súčasťou Vašej miestnej alebo regionálnej stratégie alebo akčného plánu). Môžete uviesť maximálne 5 opatrení. Názov prijatého opatrenia (pokiaľ možno uviesť v pôvodnom jazyku aj v angličtine). Typ opatrenia (môžete vybrať viac možností): Mimoriadna fyzická infraštruktúra (t. j. určená na odstraňovanie následkov krízy) Investície do ochrany životného prostredia Energetická účinnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov Konkurencieschopnosť priemyselnej základne Investície do výskumu a vývoja Finančná podpora malých a stredných podnikov Opatrenia na zachovanie existujúcich pracovných miest Opatrenia na zabezpečenie rýchlej (opätovnej) integrácie na trh práce Opatrenia na ochranu najzraniteľnejších skupín Opatrenia na posilnenie sociálnej ochrany a investovanie do sociálnych a zdravotných infraštruktúr Opatrenia uplatnené v období január november 2009: boli tieto opatrenia prijaté ako súčasť implementácie Plánu hospodárskej obnovy Európy? Finančné zdroje pre prijaté opatrenia (môžete vybrať viac možností) Národné Miestne alebo regionálne Európsky sociálny fond Európsky fond regionálneho rozvoja Kohézny fond Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii Iné Doposiaľ zaznamenaný vplyv opatrenia (do novembra 2009) SKÔR 7

8 Iné opatrenia? 8

9 DODATOČNÉ INFORMÁCIE Môžete odpovedať v ktoromkoľvek jazyku EÚ. Chcete uviesť nejaké ďalšie informácie? (maximálne 2000 slov, napr. názov protikrízovej stratégie alebo akčného plánu a dátum jeho implementácie) Chcete pripojiť nejaké dokumenty (napr. plány, správy, brožúry, letáky) alebo internetové odkazy (napr. internetové stránky, videoklipy)? Uveďte prosím internetový odkaz alebo zašlite dokumenty na adresu Uveďte prosím Váš názor na tento prieskum a na to, ako ho vylepšiť, aby sa mohol využívať pri prípadných budúcich monitorovaniach. 9

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE, PRINCÍPY A ZMENY OPROTI PROGRAMOVÉMU OBDOBIU

ZÁKLADNÁ ŠTRUKTÚRA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE, PRINCÍPY A ZMENY OPROTI PROGRAMOVÉMU OBDOBIU 1 Z Á K L A D N Á Š T R U K T Ú R A O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E, P R I N C Í P Y A Z M E N Y O P R O T I P R O G R A M O V É M U O B D O B I U 2 0 0 7 2013 K O N F

Více

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť

Partnerstvo európskej inovácie (EIP) Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Partnerstvo európskej inovácie (EIP) "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť Dr. Miklós Maácz PhD vedúci oddelenia Oddelenie pre rozvoj vidieka Ministerstvo pre rozvoj vidieka Kontext Stratégia Európa

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2017 schváleného dňa 13.12.2016 na základe výzvy pre oblasť: kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež

Více

PRÍLOHY: Príloha 1 Organizačná štruktúra firmy

PRÍLOHY: Príloha 1 Organizačná štruktúra firmy PRÍLOHY: Príloha 1 Organizačná štruktúra firmy Príloha 2 Dotazník pre zamestnancov MPC CESSI, a. s., Spišská Nová Ves Vážený respondent, som študentka Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ)

ŽIADOSŤ O GRANT. Zaradenie projektu do oblasti. Názov projektu. Žiadateľ. Číslo projektu (doplní MČ) ŽIADOSŤ O GRANT z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2018 na základe výzvy pre oblasť (vybrané podčiarknuť): kultúrno-spoločenské aktivity vzdelávanie telovýchova, šport a mládež - sociálna

Více

LEADER/CLLD v programovom období

LEADER/CLLD v programovom období LEADER/CLLD v programovom období 2014-2020 Metóda LEADER Inovatívny prístup pre rozvoj vidieka Verejno-súkromné partnerstvá: miestne akčné skupiny(mas) História LEADER LEADERI(1991 1993) LEADERII(1994

Více

Niektoré aspekty verejných výdavkov v SR.

Niektoré aspekty verejných výdavkov v SR. Niektoré aspekty verejných výdavkov v SR. prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc. Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy Fakulta verejnej správy UPJŠ Obsah 1. Úvod 2. Fiškálna politika a hospodárska recesia

Více

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie

Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 27 členských štátov Európskej únie Pan-európsky prieskum verejnej mienky o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci Reprezentatívne výsledky za 2 členských štátov Európskej únie Balík obsahuje výsledky za EÚ 2 a za Slovensko Návrh prieskumu

Více

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE

OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY PRE FIRMY EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE júl 2017 OCHRANA INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODNÝCH TAJOMSTIEV A PATENTOV: DETERMINANTY

Více

EÚ a viacjazyčnosť. Digitálny nástroj na prepájanie Európy (CEF) Platforma CEF pre automatizovaný preklad

EÚ a viacjazyčnosť. Digitálny nástroj na prepájanie Európy (CEF) Platforma CEF pre automatizovaný preklad EÚ a viacjazyčnosť Digitálny nástroj na prepájanie Európy (CEF) Platforma CEF pre automatizovaný preklad Nataša Procházková, Európska komisia, slovenský odbor GR pre preklad EÚ a viacjazyčnosť Jazyková

Více

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným. Branislav Zacharides, riaditeľ Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným Branislav Zacharides, riaditeľ Programovacie obdobie 2007 2013 - Dopytovo orientované projekty na báze partnerského vzťahu ŽSK, MSK, SW,

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

TA ELENA nástroj na podporu energetickej efektívnosti a udržateľnej mestskej dopravy. Maciej Szczepański EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

TA ELENA nástroj na podporu energetickej efektívnosti a udržateľnej mestskej dopravy. Maciej Szczepański EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA TA ELENA nástroj na podporu energetickej efektívnosti a udržateľnej mestskej dopravy Maciej Szczepański EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA 1 Prehľad Čo je nástroj ELENA? Pre koho môže byť nástroj ELENA prínosom?

Více

M R2454 SK

M R2454 SK M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 959 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 960 M32 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 961 1993R2454 SK 01.01.2013 017.001 965 M32 VYSVETLIVKY K TLAČIVÁM ŽIADOSTÍ O ZJEDNODUŠENÉ

Více

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka

Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch Juraj Sabaka Prečo by mala informatizácia hrať kľúčovú úlohu v rokoch 2014-2020 Juraj Sabaka IKT sektor v EÚ Význam» podľa Európskej komisie má IKT sektor polovičný podiel na hospodárskom raste EÚ za posledných 15

Více

7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 7/2015 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 85 9 Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové

Více

Ďalšie smerovanie OP VaI

Ďalšie smerovanie OP VaI Ďalšie smerovanie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR Výročná konferencia operačného programu Výskum a inovácie za rok 2016 07. 12. 2016, Hotel Safron, Bratislava Implementačná stratégia a možnosti

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán

Více

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane

PPC brief. Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane PPC brief Zadanie pre tvorbu PPC reklamnej kampane Tento dokument slúži ako východiskový bod projektu pre tvorbu PPC reklamnej kampane. Vďaka nemu si môžeme ujasniť základné informácie potrebné na začatie

Více

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE 1 OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A INOVÁCIE K O N F E R E N C I A K P R E D S T A V E N I U O P E R A Č N É H O P R O G R A M U V Ý S K U M A I N O V Á C I E A K P O D P O R E V Ý S K U M U, V Ý V O J A A I N

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

Zoznamy dopytových výziev pre výberovú vzorku na analýzu výziev v členení podľa operačných programov

Zoznamy dopytových výziev pre výberovú vzorku na analýzu výziev v členení podľa operačných programov Príloha č. 2 Zoznamy dopytových výziev pre výberovú vzorku na analýzu výziev v členení podľa operačných programov Tabuľky v tejto prílohe ilustrujú aplikovanie metódy náhodného výberu 25 % na jednotlivé

Více

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe

Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Priemyselná výroba v roku 2011 a pozícia tlače a reprodukcie záznamových médií v priemyselnej výrobe Medziročný vývoj základných ukazovateľov Zamestnanosť - priemyselná výroba +4,4% - tlač a reprodukcia

Více

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE

VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE VZORY PÍSOMNOSTÍ DOTÁCIE PODĽA ZÁKONA Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zúčtovanie MESTO Sečovce Príloha

Více

Nové programovacie obdobie

Nové programovacie obdobie Nové programovacie obdobie 2007-2013 Fáza programovania základné údaje o programovaní v SR Mgr. Andrea Kostolná Programovacie obdobie 2007-2013 Nové programovacie obdobie 2007-2013 Nové programovacie obdobie

Více

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk

Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Nevypĺňať!!! Údaje je potrebné vyplniť prostredníctvom elektronického formulára na portalvs.sk Formulár k žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Více

Obrázok 1. Porovnanie počtu hlásení v systéme RAPEX v jednotlivých rokoch

Obrázok 1. Porovnanie počtu hlásení v systéme RAPEX v jednotlivých rokoch Príloha č. 3 Výsledky RAPEX RAPEX (Rýchly informačný systém Spoločenstva, Community Rapid Information System) zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou

Více

Program INTERREG III A SR-ČR. Záverečná správa

Program INTERREG III A SR-ČR. Záverečná správa Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Program INTERREG III A SR-ČR Záverečná správa Žiadateľ (názov, adresa): Názov projektu: Číslo zmluvy: Priorita/Opatrenie

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 28.6.2006 KOM(2006) 320 v konečnom znení 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE AEURÓPKKEJ CENTRÁLNEJ BANKE sekundárne právne

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b.

Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. EURÓPSKA KOMISIA GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE PODNIKANIE A PRIEMYSEL Regulačná politika Oznámenie technických predpisov Ako vyplniť elektronický formulár vo formáte PDF 16 b. Európska komisia, B-1049 Brusel

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Dotazník pre rodiny s deťmi

Dotazník pre rodiny s deťmi Dotazník pre rodiny s deťmi Vážení občania, milí rodičia. Ako sme Vás už informovali, v týchto dňoch pripravuje Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie pri Mestskom

Více

Aktualizácia strednodobej predikcie P4Q Odbor ekonomických a menových analýz

Aktualizácia strednodobej predikcie P4Q Odbor ekonomických a menových analýz Aktualizácia strednodobej predikcie P4Q-2014 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie Výrazná zmena technických predpokladov (slabšia ropa a silnejší zahraničný dopyt) sa premietli do revízie HDP

Více

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP) L 269/22 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1903 z 18. októbra 2017 o povolení prípravkov s om Pediococcus DSM 28875, Lactobacillus DSM 28872 a Lactobacillus DSM 29226 ako kŕmnych doplnkových

Více

Analýza dopravnej situácie v SR

Analýza dopravnej situácie v SR Analýza dopravnej situácie v SR Príloha č. 4 Nehodovosť Dopravná nehodovosť na pozemných komunikáciách predstavuje dôležitý ukazovateľ úrovne cestných podmienok (stavebno-technického stavu) a premávkových

Více

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE

network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE 2013 network enterprise europe PODNIKANIE V MAĎARSKEJ REPUBLIKE Maďarská republika Túto publikáciu vydala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) ako súčasť projektu Generálneho

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a

zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými

Více

Dátum vyhlásenia vyzvania 2. Oprávnená kategória regiónu. Forma vyzvania 1. MRR/RR uzavretá január 2018 február 2018

Dátum vyhlásenia vyzvania 2. Oprávnená kategória regiónu. Forma vyzvania 1. MRR/RR uzavretá január 2018 február 2018 PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2018) Riadiaci orgán: OP EVS schválenia: 10.07.2018 Verzia: 2 OP Prioritná os Špecifický cieľ Predpokladaný názov vyzvania Žiadateľ/ prijímateľ Oprávnená kategória

Více

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12)

ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 (ECB/2018/12) SK ECB-PUBLIC ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/[XX*] z 19. apríla 2018 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2018 (ECB/2018/12) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

Více

Ing. Miloš Hajdin odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR

Ing. Miloš Hajdin odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDV SR Odborná konferencia ZMOS Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. Problematika bývania v podmienkach marginalizovaných komunít Zlepšenie bývania marginalizovaných komunít jedna zo súčastí Koncepcie

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016

Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2016 Toto je iba vzor žiadosti, skutočnú žiadosť je potrebné vyplniť v aplikácii Registračný systém FPU na adrese http://podpora.fpu.sk 1. Základné údaje o žiadateľovi

Více

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo,

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU. Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Ing. Eugen Szabó Štúrovo, ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pripravil: Štúrovo, 30.11.2017 2 Zákony a iné strategické dokumenty Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce,

Více

ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE. RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP

ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE. RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP ZODPOVEDNÝ ORGÁN ČLENSKÉHO ŠTÁTU EURÓPSKEJ ÚNIE RNDr. Ján Čepček, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR odbor CCHLP MÍĽNIKY CCHLP 90-te roky 20. storočia Príprava legislatívneho prostredia (MH SR) Transpozícia

Více

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU júl 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne! Kód ITMS 26140130019 Názov Prijímateľ

Více

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam

OPATRENIE č. 2/2018. Dopravného úradu. zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam OPATRENIE č. 2/2018 Dopravného úradu zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam Dopravný úrad podľa 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009

Více

Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ,

Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ, Formuláre PowerPoint MGR. LUCIA BUDINSKÁ, 30.11.2016 Formuláre https://docs.google.com/forms/u/0/ Online formulár Správa výsledkov Google vám sám vytvorí tabuľku s odpoveďami, alebo dokonca aj grafy Možnosť

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

3. Adresa. 4. Predmet podnikania

3. Adresa. 4. Predmet podnikania DOTAZNÍK POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK (CYBER) k Poistnej zmluve číslo: Informácia pre žiadateľa Podpísanie tohto dotazníka nezaväzuje žiadateľa a ani poisťovňu k uzavretiu poistnej zmluvy. Prosím uveďte

Více

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA :

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA : S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2014, viacročného rozpočtu na roky 2015 2016 a k návrhu Programového rozpočtu. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam O b n o v i t e ľ n é z d r o j e e n e r g i e v d o m á c n o s t i a c h Matej Veverka Nízkouhlíkové riešenia pri využívaní energie - obnoviteľné zdroje, CONECO RACIOENERGIA 2018, 12.4.2018 O B S A

Více

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010

DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU. Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 DETERMINANTY ROZVOJA VIDIEKA NA SLOVENSKU Seminár GAREP, Tetčice 9. septembra 2010 SLOVENSKÝ VIDIEK 86% územia 43% obyvateľov 2747 vidieckych obcí (zo 2891) Vývoj sídelnej štruktúry a správy 1948-1989

Více

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200)

Easy, Reliable & Secure. Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Easy, Reliable & Secure Powerline 200 Sieťový adaptér pre domácnosti (PL200) Ochranné známky Značky a názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných držiteľov. Informácie

Více

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov : Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova Kód : 310041K250 Kód ŽoNFP: NFP310040K250

Více

Elektronické služby Finančnej správy SR zjednotenie procesov

Elektronické služby Finančnej správy SR zjednotenie procesov Elektronické služby Finančnej správy SR zjednotenie procesov December 2011 1 Východiská a prínosy Cieľom programu UNITAS je podpora fungovania efektívnej finančnej správy a jednotného výberu daní, cla

Více

EURES Európske služby zamestnanosti

EURES Európske služby zamestnanosti EURES Európske služby zamestnanosti Sieť EURES (European Employment Services): - bola založená a je finančne podporovaná Európskou komisiou, - predstavuje v rámci EÚ hlavný nástroj na podporu nadnárodnej

Více

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Prehľad nového TwinSpace

Prehľad nového TwinSpace Prehľad nového TwinSpace (Uvedený do činnosti v septembri 2014) Tento návod bol pripravený pre učiteľov-administrátorov. Nachádza sa v ňom všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať pracovať s

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 606 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 61 Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 k časti 2d. Schéma kódovania zdrojov v štátnom rozpočte a 2f. Schéma kódovania zdrojov

Více

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Odpočet daňovej straty po Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty po 1.1.2014 Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Odpočet daňovej straty Možnosť a pravidlá odpočítania daňovej straty od základu dane z príjmov v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach sú

Více

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky

S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Staškovce na rok 2016, viacročného rozpočtu na roky 2017 2018. V zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Více

Príloha č. 2. Rozpočtové vzťahy SR a EÚ

Príloha č. 2. Rozpočtové vzťahy SR a EÚ Príloha č. 2 Rozpočtové vzťahy SR a EÚ Rozpočtové vzťahy SR a EÚ 1. Odvody a príspevky Slovenskej republiky do všeobecného rozpočtu Európskej únie Ministerstvo financií SR vychádzalo pri výpočte predpokladanej

Více

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8)

Účtovný doklad. Druh 5) Číslo 6) 7) Identifikáci a prílohy 8) Názov prijímateľa: Názov projektu: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu časť A.1 - vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu Výzva: Kód

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla

Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Návod Môj Slovanet Krátky sprievodca registráciou a obnovou hesla Obsah O portáli Môj Slovanet... 2 1. Ako sa zaregistrovať do portálu Môj Slovanet... 3 2. Zabudnuté heslo... 7 3. Kontakty... 10 O portáli

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Podiel čerpania ŠF/KF na alokácii v % Čerpanie z alokácie

Podiel čerpania ŠF/KF na alokácii v % Čerpanie z alokácie Stav čerpania prostriedkov za OP Integrovaná infraštruktúra podľa prioritných osí v EUR k 30.04.2016 Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) 725 839 166,00 128 089 265,00 0,00 0,00 0,00%

Více

Plnenie pravidla n+3/n+2 v roku 2013

Plnenie pravidla n+3/n+2 v roku 2013 Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo k 31.12.2013 Cieľom materiálu je poskytnúť údaje o aktuálnom stave čerpania operačných programov (ďalej len OP

Více

Trnavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj

Trnavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Trnavský samosprávny kraj Česko slovenský seminár o úlohe miest a obcí v budúcej kohéznej politike 2014-2020, Praha, január 2013 1 Štatistické údaje Rozloha 4 148 km 2 Počet obyvateľov (k 31.12.2011) Sídlo

Více

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa:

MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine. konané dňa: MESTO MARTIN - MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA MARTIN Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa: 28.11.2016 Názov materiálu: Predkladá: Spracovateľ: Prerokované v komisii: Návrh

Více

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Príloha č. 2 Návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov Úvod Informácie o Operačnom programe Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP ) musia byť odovzdávané všetkým zainteresovaným stranám,

Více

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006

ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(MPSVR SR) 10-01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBRANÝCH DRUHOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O DOMOCH S OPATROVATEĽSKOU SLUŽBOU za rok 2006 Registrované ŠÚ SR

Více

STAŇME SA DOBROVOĽNÍKMI! ZMENA JE V NAŠICH RUKÁCH. EURÓPSKE DOBROVOĽNÍCKE TURNÉ 2011 BRATISLAVA ( NOVEMBER 2011)

STAŇME SA DOBROVOĽNÍKMI! ZMENA JE V NAŠICH RUKÁCH. EURÓPSKE DOBROVOĽNÍCKE TURNÉ 2011 BRATISLAVA ( NOVEMBER 2011) STAŇME SA DOBROVOĽNÍKMI! ZMENA JE V NAŠICH RUKÁCH. EURÓPSKE DOBROVOĽNÍCKE TURNÉ 2011 BRATISLAVA (15. 19. NOVEMBER 2011) Európsky rok dobrovoľníctva 2011 ako oslava a výzva: ERD 2011 je výzvou pre tri štvrtiny

Více

Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie

Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie 1. Choďte na stránku www.sport.gov.sk Predloženie žiadosti o zápis športovej organizácie Ako? a) na počítači si zapnite internetový prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla, Opera, Chrome a pod.) b)

Více

Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Digitálna agenda pre Európu 2020 a Slovensko OPIS cieľ, stav, prioritná os 3 Digitálna agenda pre Európu kľúčové oblasti

Více

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie

Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie Zoznam prijímateľov NFP projekty technickej pomoci Zoznam prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie P. č. Kód písomného vyzvania Názov prijímateľa Názov projektu

Více

Decentralizácia, protikrízová stratégia

Decentralizácia, protikrízová stratégia Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany Trend konferencia: Komunálny manažment 2009 Holiday Inn, Žilina, 23. september 2009, Viktor Nižňanský Decentralizácia, protikrízová stratégia Bez

Více

platná od a účinná od

platná od a účinná od Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader z Programu rozvoja vidieka SR 2007 2013 PRÍLOHA Č.3 PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013,OPATRENIE

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo MAAG maag.euba.sk Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo Finančný ný manažment ment znamená maag.euba.sk riadenie finančných ných procesov v podnikoch a inštitúciách najrôznejšieho typu.

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zdaňovaniu príjmu zamestnanca pri poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie na služobné aj súkromné účely upravený text zelenou farbou

Více

Osobný dotazník osoby

Osobný dotazník osoby Osobný dotazník osoby Osobný dotazník vyplňte paličkovým písmom. Voľbu v odpovedi vyznačte podčiarknutím, v prípade omylu chybnú odpoveď prečiarknite. V prípade úmrtia uveďte meno, priezvisko a dátum úmrtia.

Více

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP

Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 1 Registrácia a aktivácia e-faktúry pre zákazníka kategórie Domácnosť na portáli Moje SPP 2 Na úvodnej stránke webu SPP zvoľte tlačidlo Moje SPP. 3 Na úvodnej stránke portálu Moje SPP si vyberte registráciu

Více

Kódy zdrojov. 1) v štátnom rozpočte

Kódy zdrojov. 1) v štátnom rozpočte 86 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 2/2008 Príloha č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 1) v štátnom rozpočte Kódy zdrojov 10 Štátny rozpočet 11 Rozpočet kapitoly 111

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Odborné zamerania advokátskych kancelárií

Odborné zamerania advokátskych kancelárií Úplné znenia uznesení predsedníctva SAK 269 Odborné zamerania advokátskych kancelárií Uznesenie predsedníctva Slovenskej advokátskej komory č. 26/10/2011 z 10. novembra 2011 ktorým sa upravuje zastupovanie

Více

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile

objavte stovky odmien a výhod vo vašom mobile objavte stovky odmien DP84 a výhod vo vašom mobile Ako poďakovanie za to, že ste s nami, sme pre vás pripravili ďalšie milé prekvapenie vernostný program Orange výhody, v ktorom nájdete: zľavy na nákupy

Více

Brožúra poistných fondov

Brožúra poistných fondov Brožúra poistných fondov NÁZOV POISTNÉHO FONDU: NOVIS ETF Akciový Poistný Fond NÁZOV TVORCU: NOVIS Poisťovňa, a.s Brožúra poistných fondov je účinná od 1. januára 2018 O aký produkt ide? TYP: Interný fond

Více

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet

Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet Stručný návod na inštaláciu Wi-Fi routra pre T-Mobile mobilný internet 1. Postup inštalácie Pripojenie Wi-Fi routra k vašej sieti Upozornenie: NEPRIPÁJAJTE Wi-Fi router k zdroju napájania skôr, ako dokončíte

Více

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo

Kalia Beach *** GRÉCKO. Kréta / All Inclusive / Dieťa zadarmo Termíny odletov z Bratislavy na 11/12 dní - I.séria 04.06 15.06 25.06 06.07 16.07 27.07 06.08 17.08 27.08 07.09 17.09 počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 Sezóna A B E E F E F D D B C Dospelá osoba

Více