Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48"

Transkript

1 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Histologie Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Komunitní péče v porodní asistenci Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perioperační péče v gynekologii a porodnictví Změna ve vedení NRL pro arboviry Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Metodický pokyn ke studijním oborům pro získání odborné způsobilosti biomedicínského inženýra a biomedicínského technika Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ v období červenec září

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru MIKROBIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Uební plán Uební osnova základního modulu Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Uební osnovy odborných modul povinné Uební osnova odborného modulu OM Uební osnova odborného modulu OM Uební osnova odborného modulu OM Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Akreditovaná zaízení a pracovišt Tabulka modul Seznam doporuených zdroj

3 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 3 1 Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru Mikrobiologie je získání specializované zpsobilosti s oznaením odbornosti Zdravotní laborant pro mikrobiologii osvojením si potebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro innosti stanovené platnou legislativou. 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru Mikrobiologie je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání zdravotního laboranta dle zákona. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpsobilosti k výkonu nelékaských zdravotnických povolání a k výkonu inností souvisejících s poskytováním zdravotní pée a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb. ). Specializaní vzdlávání nemusí být uskuteováno pi výkonu povolání, úastník vzdlávání však musí ped pihlášením se k atestaní zkoušce splnit dobu výkonu povolání stanovenou 56 odst. 6 zákona. 96/2004 Sb. ást specializaního vzdlávání (základní modul) lze absolvovat distanní formou studia, nap. metodou e-learningu. Optimální doba specializaního vzdlávání je msíc, kterou lze prodloužit nebo zkrátit pi zachování potu hodin vzdlávacího programu. V pípad, že celková délka specializaního vzdlávání se od celodenní prpravy liší, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Vzdlávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdlávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoí alespo 50 % celkového potu hodin, vetn odborné praxe na pracovištích akreditovaného zdravotnického zaízení v rozsahu stanoveném tímto vzdlávacím programem. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zaízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zaízení, kde úastník vzdlávání zahájil. Akreditovaná pracovišt disponují náležitým personálním, materiálním a pístrojovým vybavením. Vzdlávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným potem kredit, piemž ukonení každého modulu je realizováno hodnocením úrovn dosažených výsledk vzdlávání. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru Mikrobiologie je: zaazení do oboru specializaního vzdlávání, výkon povolání v píslušném oboru specializaního vzdlávání minimáln 1 rok z období 6ti let v rozsahu minimáln ½ stanovené týdenní pracovní doby nebo minimáln 2 roky v rozsahu minimáln ptiny stanovené týdenní pracovní doby do data pihlášení se k atestaní zkoušce, absolvování teoretické výuky, absolvování povinné odborné praxe v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, získání stanoveného potu kredit urených vzdlávacím programem,

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 úspšné složení atestaní zkoušky. 3 Uební plán Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení studijního prkazu a záznamu o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe. Poet výkon uvedených v kapitole 3.2. Uební osnovy odborných modul - povinné je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 3.1 Uební osnova základního modulu Základní modul - ZM Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit 20 Cíl Téma Vzdlávání dosplých Ekonomika provozu klinických laboratoí Organizace a ízení zdravotní pée Právní problematika Krizový management Systém managementu jakosti v klinických laboratoích Organizan provozní problematika klinických laboratoí Povinný 5 dn teorie, tj. 40 hodin Vybavit zdravotního laboranta znalostmi potebnými k organizaní a metodické práci specialisty. Rozpis uiva Úvod do specializaního vzdlávání. Význam celoživotního vzdlávání. Zásady vzdlávání dosplých, metody, formy cíle, motivaní faktory, hodnocení úastník SV. Akreditace laboratoí. Optimalizace materiáln technického vybavení. Optimalizace personálního obsazení. Validace laboratorních metod. Externí a interní zpsob hodnocení kvality. Systém pée o zdraví lidu v R. Ekonomika provoz zdravotnických zaízení v R. Rozvoj lidských zdroj ve zdravotnictví. Zdravotní pojištní. Právní ád. Zdravotn-sociáln-hygienická oblast v právním prostedí. Právní souvislosti s poskytováním zdravotní pée. Právní odpovdnost ve zdravotnictví. Mimoádné události a katastrofy. Krizová pipravenost. Hromadný výskyt postižených. Evakuace nemocnice. Ochrana obyvatelstva. Filozofie jakosti, základní pojmy v oblasti managementu jakosti. Národní politika podpory jakosti. Systém ízení jakosti a klinická laboratorní medicína. ízení dokumentace v klinické laboratoi. Certifikace, akreditace Minimální poet hodin

5 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 5 Hygienickoepidemiologický režim klinických laboratoí Problematika veejného zdraví Edukace Metody a techniky výzkumu Hodnocení výsledk výuky laboratoí. Správná laboratorní práce. Legislativa upravující podmínky pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaízení, provozní ády. Zdravotní rizika životního prostedí, jejich definice. Zdravotní rizika pracovního prostedí. Determinanty zdraví. ešení prevence vzniku nemocí specifických a nespecifických. Zdravotnictví jako spoleenský systém, podpora zdraví a prevence, souasnost a budoucnost veejného zdravotnictví v R. Radianí ochrana (fakultativn). Cíle edukace v klinických laboratoích. Pedagogické zásady edukace. Volba a praktická aplikace metod edukace. Obecná metodologie, metodologie vdeckého výzkumu. Metody deskriptivní, analytické, experimentální, metody hromadného statistického zpracování dat. Pravidla realizace odborné publikace Výsledky vzdlávání Absolvent/ka: orientuje se v právních pedpisech souvisejících s pracovní problematikou klinických laboratoí, ovládá obecné zásady podpory a ochrany zdraví, vetn hygienicko-epidemiologického režimu, zná zásady poskytování KPR, zná píslušnou legislativu pro manipulaci s biologickým materiálem a jeho likvidaci, zná problematiku krizového managementu, ovládá metody statistického zpracování dat, ovládá píslušné uživatelské, laboratorní a nemocniní informaní systémy, zná dokumenty týkající se správné laboratorní práce (vetn edukace zdravotnických pracovník, event. pacient), orientuje se v oblasti ekonomiky klinických laboratoí, umí vypracovat dezinfekní ád pro vybraná pracovišt klinických laboratoí, umí provést statistickou analýzu dat pro vdecké a výzkumné úely, umí vytvoit edukaní materiály pro zdravotnické pracovníky a pacienty, vypracovává laboratorní standardy, ovládá metody výzkumu, podílí se na pechodu zdravotnického zaízení ze standardních

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 Zpsob ukonení modulu podmínek do innosti za nestandardních podmínek. Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) Schopnosti a dovednosti po absolvování základního modulu Absolvent/ka základního modulu je pipraven/a: pracovat s materiály, poskytujícími pravidla pro optimalizaci provozu laboratoí mikrobiologie, podílet se na akreditaním ízení laboratoí, optimalizaci materiáln technického vybavení, optimalizaci personálního obsazení, validaci laboratorních metod, externím a interním zpsobu hodnocení kvality, podílet se na ešení krizových opatení v pípad pírodních a jiných katastrof (hromadný výskyt postižených, evakuace nemocnice, ochrana obyvatelstva), vypracovávat provozní ády píslušných laboratoí v intencích legislativy, upravující podmínky pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní a hygienických požadavk na provoz zdravotnických zaízení, zvládat základní neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci, podílet se na edukaci pracovník klinických laboratoí dle pedagogických zásad edukace, provádt statistické zpracování dat, pracovat s laboratorními informaními systémy, zpracovávat odborné texty.

7 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR Uební osnovy odborných modul povinné Uební osnova odborného modulu OM 1 Odborný modul OM 1 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Cíl Mikrobiologie obecná a speciální Povinný 5 dn teorie, tj. 40 hodin 20 dn praxe, tj. 160 hodin 40 (20 kredit za teoretickou ást, 20 kredit za praktickou ást) Pipravit zdravotního laboranta pro požadované innosti konkrétního oboru specializace Mikrobiologie. Téma Rozpis uiva Minimální poet hodin Organizaní zajištní SV Úvod do odborného modulu. 1 Obecná bakteriologie Obecná virologie Základy parazitologie Základy mykologie Základy imunologie Mikro-organismus a makro-organismus Mikro-organismus a vnjší prostedí Principy standardních metod pímého a nepímého prkazu mikrob v klinickém materiálu Anatomie, morfologie, fyziologie a genetika bakterií. Anatomie, morfologie, fyziologie, genetika vir a vyšetovací metody ve virologii. Anatomie, morfologie, fyziologie parazit a vyšetovací metody v parazitologii. Anatomie, morfologie, fyziologie hub a vyšetovací metody v mykologii. Nespecifická a specifická imunita, princip okování a poruchy imunitního systému. Virulence, patogenita mikrob a základy epidemiologie. Psobení vnjšího prostedí (teploty, tlaku, ph, Eh, dostatku vody, záení) na mikroby. Kultivace mikrob. Mikroskopie, kultivace a bližší dourení mikrob. Prkaz mikrob molekulárn-biologickými metodami. Antibiotika, antimykotika, antiparazitika, Antimikrobiální látky psobení antibiotik, testování citlivosti na antibiotika a mechanismy rezistence 3 k antibiotikm. Odbr materiálu na sérologické vyšetení, Sérologické metody aglutinace, precipitace, KFR, neutralizace, reakce 4 se znaenými složkami. Preanalytická Odbr materiálu, transport do laboratoe, a postanalytická fáze uchovávání materiálu, vyplování žádanky mikrobiologického o mikrobiologické vyšetení, interpretace 2 laboratorního vyšetení a expedice výsledk, konzultace vyšetení. Hodnocení výsledk

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 výuky Výsledky vzdlávání Seznam výkon Absolvent/ka: zná anatomii, morfologii, fyziologii a genetiku mikroorganizm, zná faktory ovlivující prevalenci a šíení infekního onemocnní v populaci, zná vrozené (nespecifické) a získané (specifické) imunitní reakce makroorganizmu proti mikrobiálnímu agens, zná antimikrobiální látky a rezistence k nim, zná principy standardních metod pímého a nepímého prkazu mikrob v klinickém materiálu, zná zásady transportu materiálu do laboratoe. zpracovává a uchovává klinický materiál pro mikrobiologická vyšetení, pipravuje a uchovává kultivaní média, provádí testy citlivosti mikrob na antimikrobiální látky. Poet výkon Lab. vyšetení mozkomíšního moku, vyšetení materiálu z ran (hnis, punktát) 5 Semikvantitativní vyšetení moi 5 Laboratorní vyšetení výtr z dýchacích cest 5 Laboratorní vyšetení hemokultur 5 Laboratorní dg. MOP, urogenitálních infekcí 5 Laboratorní vyšetení bakteriálních prjm 5 Píprava kultivaních médií, ovení sterility 5 MIC, MBC 5 Laboratorní dg. Chipky 5 Laboratorní dg. VHA, VHB, VHC 6 Laboratorní dg. AIDS 5 Laboratorní dg. infekní mononukleózy 5 Laboratorní dg. mykotických nákaz 5 Laboratorní dg. Mykobakterií 5 Laboratorní dg. parazit protozoa 5 Laboratorní dg. parazit helmici 5 Prkaz nukleových kyselin 5 Prkaz protilátek aglutinací, komplementfixací a metodou ELISA 5 Prkaz antigen imunofluorescencí a imunochromatografickými testy 4 Prkaz protilátek metodou imunoblot 5 Zpsob ukonení modulu Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování praxe doložené potvrzením o splnní pedepsaných výkon.

9 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR Uební osnova odborného modulu OM 2 Odborný modul OM 2 Typ modulu Rozsah modulu Poet kredit Téma Úvod do odborného modulu Spirochéty Anaerobní bakterie G+ koky G- koky G+ tyky G- tyky Rickettsie, chlamydie a mykoplasmata Mykobakterie Hepatitidy a HIV Prjmová onemocnní Infekce matky, plodu a novorozence Infekce CNS Septické stavy Infekce ran, oka, ucha a infekce projevující se na kži Klinická mikrobiologie Povinný 5 dn, tj. 40 hodin teoretické výuky 15 dn, tj. 120 hodin odborné praxe 35 (20 kredit za teoretickou ást, 15 kredit za praktickou ást) Rozpis uiva Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Obecné vlastnosti, onemocnní, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. Minimální poet hodin Moové infekce Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. 2 Respiraní infekce Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence odbr materiálu a laboratorní diagnostika. 2 Pohlavn penosné Pvodci, klinické projevy, terapie, prevence infekce odbr materiálu a laboratorní diagnostika. 3 Hodnocení výsledk výuky 1 Výsledky vzdlávání Absolvent/ka:

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 si prohloubí znalostí v okruzích: - patogenní mikroby a infekní onemocnní, - vyšetovací metody v lékaské mikrobiologii (zpracování jednotlivých klinických materiál, speciální metody pro jednotlivé skupiny mikrob), - etiologie infekních agens. zná zásady správného odbru biologického materiálu pro mikrobiologické vyšetení, dodržuje zásady uchování materiálu provádí metody pímého a nepímého prkazu mikrobiálního agens, poskytuje zdravotnickým pracovníkm, pacientm, pípadn jimi ureným osobám, odborné informace o podmínkách odbr, transportu a uchovávání biologického materiálu pro mikrobiologická laboratorní vyšetení. Seznam výkon Poet výkon Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné práce na individuáln zvolené téma oboru Mikrobiologie, která je zárove praktickou ástí atestaní zkoušky. Zpsob ukonení modulu Diagnostické metody (nap. kolokvium k závrené práci na zvolené téma, test, ústní zkouška, apod.) + absolvování pedepsané praxe doložené odbornou písemnou prací Uební osnova odborného modulu OM 3 Odborný modul OM 3 Typ modulu Rozsah praxe Poet kredit 15 Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení mikrobiologické a virologické pracovišt povinný 5 dn, tj. 40 hodin praxe Seznam výkon Poet výkon Výkony spojené s praktickou a teoretickou realizací odborné písemné práce na individuáln zvolené téma oboru Mikrobiologie, která je zárove praktickou ástí atestaní zkoušky. 4 Hodnocení výsledk vzdlávání v prbhu specializaního vzdlávání Akreditované zaízení pidlí každému úastníkovi specializaního vzdlávání školitele, který je zamstnancem akreditovaného zaízení. Lektorem pro teoretickou výuku vypracovává studijní plán a plán plnní praktických výkon, které má úastník vzdlávání v prbhu pípravy absolvovat a prbžn provuje znalosti (vdomosti a dovednosti). Školitel pro praktickou ást hodnotí zvládnutí výkon stanovených vzdlávacím programem. Odborná praxe na odborných pracovištích probíhá pod vedením pidleného školitele, který je zamstnancem daného pracovišt, má specializovanou zpsobilost v oboru a osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel odborné praxe potvrzuje splnní výkon.

11 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 11 Prbžné hodnocení školitelem: školitel pravideln a prbžn provuje teoretické znalosti a praktické dovednosti úastníka specializaního vzdlávání. Do studijního prkazu zapisuje ukonení každého modulu a získaný poet kredit. a) Pedpoklad pro vykonání atestaní zkoušky: absolvování teoretické a praktické výuky; vetn splnní požadované odborné praxe v akreditovaném zaízení potvrzené ve studijním prkazu a splnní výkon obsažených ve vzdlávacím programu potvrzené pidleným školitelem; získání píslušného potu kredit. b) Vlastní atestaní zkouška probíhá dle vyhlášky. 189/2009 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 5 Profil absolventa Absolvent specializaního vzdlávání v oboru Mikrobiologie bude pipraven provádt, zajišovat a koordinovat základní, specializovanou a vysoce specializovanou laboratorní diagnostiku v oboru mikrobiologie. Je oprávnn na základ vlastního posouzení a rozhodnutí, v souladu s platnou legislativou zabezpeovat laboratorní diagnostiku v rozsahu své specializované zpsobilosti stanovenou innostmi, ke kterým je pipraven na základ tohoto vzdlávacího programu. 5.1 Charakteristika výstupních vdomostí, dovedností a postoj, tj. profesních kompetencí, pro které absolvent/ka specializaního vzdlávání získal/a zpsobilost Zdravotní laborant se specializovanou zpsobilostí v oboru Mikrobiologie (zahrnující bakteriologii, mykologii, parazitologii, sérologii a virologii) je pipraven: pipravovat informaní materiály pro pacienty a osoby jimi urené, spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky pi zajištní edukace v píprav na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat zdravotnickým pracovníkm, pacientm, pípadn jimi ureným osobám, odborné informace o podmínkách odbr biologického materiálu pro laboratorní vyšetení, instruovat leny týmu v oblasti své specializace, provádt zpracování biologického materiálu a jiných vyšetovaných materiál specializovanými postupy, provádt základní hodnocení nálezu, zejména zda jsou zjištné výsledky fyziologické, hodnotit kvalitu poskytované laboratorní pée, tj. provádných laboratorních metod, prostedí i dokumentace, provádt verifikaci namených hodnot, podílet se na výzkumu, zejména identifikovat innosti vyžadující zmnu v postupu, provádt výzkum zamený na odhalení píin nedostatk

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 v poskytované péi, vytváet podmínky pro aplikaci výsledk výzkum do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, provádt statistická vyhodnocení, pipravovat standardy specializovaných postup v rozsahu své zpsobilosti, Pod odborným dohledem lékae nebo jiného odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou zpsobilostí v oboru: pipravovat a testovat specializované diagnostické postupy, provádt interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšetení, podílet se na zavádní, rozvoji a rutinním provádní nových specializovaných laboratorních diagnostických postup, vetn odbru vzork, zpracování vzork k analýze a zpracování a vyhodnocování výsledk. podílet se na výrob imunomodulátor. Bez odborného dohledu na základ indikace lékae: stanovit hladiny antibiotik v tlních tekutinách a citlivosti na antibiotika 6 Charakteristika akreditovaných zaízení a pracoviš Vzdlávací instituce, zdravotnická zaízení a pracovišt zajišující výuku úastník specializaního vzdlávání musí být akreditována dle ustanovení 45 zákona. 96/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis. Tato zaízení musí úastníkovi zajistit absolvování specializaního vzdlávání dle píslušného vzdlávacího programu. Minimální kritéria akreditovaných zaízení jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. 6.1 Akreditovaná zaízení a pracovišt Personální požadavky školitelem pro praktickou výuku se rozumí zamstnanec akreditovaného zaízení ve smyslu zákona 96/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis, který organizuje a ídí praktickou ást specializaního vzdlávání školitelem mže být pouze zdravotnický pracovník se specializovanou zpsobilostí v oboru specializace a je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu lektorem pro teoretickou výuku se rozumí zdravotnický nebo jiný odborný pracovník, který se podílí na výuce v teoretické ásti specializaního vzdlávání lektorem pro teoretickou výuku mže být: - zdravotnický pracovník se specializovanou zpsobilostí v oboru specializace a je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

13 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 13 - zdravotnický pracovník, který je držitelem Osvdení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - léka s atestací v píslušném oboru - další odborný pracovník s jinou kvalifikací (JUDr., Ing. atd.), která odpovídá zamení vzdlávacího programu (pedmty jako je ekonomika a financování, právní problematika, krizový management, organizace a ízení, atd.) pedagogické schopnosti doklady o odborné, specializované event. pedagogické zpsobilosti Materiální a technické vybavení Organizaní a provozní požadavky Bezpenost a ochrana zdraví musí odpovídat standardm a platné legislativ pro teoretickou ást vzdlávacího programu standardn vybavená uebna s PC a dataprojektorem a s možností pístupu k internetu modely a simulátory potebné výuce praktických dovedností modely a simulátory k výuce KPR, které signalizují správnost postupu KPR pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení) pro teoretickou ást vzdlávacího programu jiná zaízení, která mají smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní pée dle píslušného oboru specializace pro praktickou ást vzdlávacího programu - poskytování zdravotní pée dle píslušného oboru pro praktickou ást vzdlávacího programu smluvní vztah s jedním nebo více akreditovaným zaízením z dvodu zajištní komplexnosti vzdlávacího programu souástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpenosti a ochrany zdraví pi práci, hygieny práce a požární ochrany vetn ochrany ped ionizujícím záením výuka k bezpené a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk platných právních a ostatních pedpis k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci požadavky jsou doplnny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti s vykonáváním praktické výuky, vetn informací vztahujících se k opatením na ochranu ped psobením zdroj rizik.

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 7 Tabulka modul Specializaní vzdlávání v oboru Kód Typ Název Rozsah Poet kredit ZM P Organizan provozní problematika klinických laboratoí 1 týden T 40 hodin 20 (á 4 kredity/den) OM 1 P Mikrobiologie obecná a speciální 1 týden T 40 hodin 4 týdny Pr 160 hodin 20 (á 4 kredity/den) 20 (á 1 kredit/den) OM 2 P Klinická mikrobiologie OM 3 P Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zaízení 1 týden T 40 hodin 3 týdny Pr 120 hodin 20 (á 4 kredity/den) 15 (á 1 kredit/den) 1 týden Pr 40 hodin 15 (á 3 kredit/den) P Odborná písemná práce 120 hodin 45 (á 3 kredit/den) T teorie 120 hodin Pr praxe 400 hodin Pr AZ 40 hodin Celkem 560 hodin 155 kredit Vysvtlivky: P povinné, T - teorie, Pr praxe, P AZ praxe na akreditovaném pracovišti

15 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 15 8 Seznam doporuených zdroj Doporuená literatura SN EN ISO/IEC 17025:2001 Všeobecné požadavky na zpsobilost zkušebních a kalibraních laboratoí v akreditaním systému eské republiky. Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékaských obor. Vstník MZR, ástka 7/2004. Friedecký, B., Kratochvíla, J.: Analytická kvalita v klinické laboratoi. SEKK spol. s.r.o., Gladkij I. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno s. Greenwood, D. a kol.: Lékaská mikrobiologie. Pehled infekních onemocnní: patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. eské vyd. Praha: GRADA, Avicenum, s. ISBN Hoejší, V., Bartková, J.: Základy imunologie. 1.vyd. Praha: TRITON, s. ISBN X. Janout V.: Klinická epidemiologie nedílná souást klinických rozhodovacích proces. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Jedliková, A.: Antimikrobiální terapie v každodenní praxi. 1.vyd Praha: MAXDORF JESSENIUS, s. ISBN Jedliková, A: Antimikrobiální terapie v každodenní praxi. 2. rozšíené vyd Praha: MAXDORF JESSENIUS, s. ISBN Kolektiv autor: Manuál prevence v lékaské praxi. IV. Základy prevence infekních onemocnní. 1.vyd. Praha: SZU, s. ISBN Mach, J., Prudil, L. a kol.: Zdravotnictví a právo. Komentované pedpisy. 2. vydání. Praha LexisNexis CZ s.r.o., Matýšková, M., Zavelová, J., Matýšek, S.: Systém managementu jakosti Využití v laboratoi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, s Melicheríková, V.: Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. 1.vyd. Praha: GRADA, s. ISBN: Nenadálová, M., a kol.: Moderní systémy ízení jakosti. Management Press, Normy ady SN EN ISO 9001:2001 Systémy managementu jakosti, SN EN ISO 15189:2003 Zdravotnické laboratoe Zvláštní požadavky na jakost a zpsobilost, Prudil, L.: Základy právní odpovdnosti ve zdravotnictví. 4. doplnné vydání. Brno: NCO NZO, s. ISBN X. Sylaby pednášek, dokumentace informaních systém. Štpán, J.: Právní odpovdnost ve zdravotnictví. 2. vydání. Praha: Avicenum, 1970.

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 Šttina, J., a kol.: Medicína katastrof a hromadných neštstí. Praha: Grada Publishing, spol.s.r Štorek, J. a kol.: Krizový management zdravotnictví. Pipravovaná skripta NCO NZO. Ticháek B.: Základy epidemiologie. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN Votava, M.: Kultivaní pdy v lékaské mikrobiologii. 1.vyd. Brno: HORTUS, s. ISBN X. Votava, M. a kol. : Lékaská mikrobiologie II. 1.vyd. Brno: Skripta LF MU, s. ISBN Votava, M. a kol. : Lékaská mikrobiologie speciální. 1.vyd. Brno: NEPTUN, s. ISBN Votava, M., Ondrovík, P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1.vyd. Brno: Skripta LF MU, s. ISBN Vurm, V.: Vybrané kapitoly z veejného a sociálního zdravotnictví. MANUS Praha. 2004, 100s. Vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky pedcházení vzniku a šíení infekních onemocnní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zaízení a ústav sociální pée. Zákon. 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví, v platném znní. Zákon. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, v platném znní. Zákon. 240/2000 Sb. o krizovém ízení, v platném znní. Zákon. 241/2000 Sb. o hospodáských opateních pi krizových situacích, v platném znní. Zákon. 258/2000 Sb. o ochran veejného zdraví a provádcí vyhlášky, v platném znní. Zlámal J., Bellová J.: Ekonomika zdravotnictví. Brno: NCO NZO, s. ISBN

17 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru DTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Požadavky na povinnou praxi v oboru a doporuenou praxi Úast na vzdlávacích aktivitách (povinné a doporuené) Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Hodnocení specializaního vzdlávání Profil absolventa Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných zaízení Požadavky pro udlování akreditace k uskuteování praktické ásti vzdlávacího programu Požadavky pro udlení akreditace k uskuteování teoreticko-praktické ásti vzdlávacího programu Požadavky pro udlování akreditace k uskuteování teoretické ásti vzdlávacího programu Programy povinných kurz a seminá Charakteristika vzdlávacích aktivit Seznam doporuené literatury

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 1 Cíl specializaního vzdlávání Specializaní vzdlávání v oboru Dtská klinická psychologie je ureno pro klinické psychology. Jeho cílem je získání specializované zpsobilosti osvojením specifických teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie dtí, umožující samostatnou innost specialisty Dtského klinického psychologa v ambulantní a lžkové péi. Za výkon povolání se považuje psychologická diagnostika, psychoterapie, rehabilitace psychických funkcí a systematická psychologická pée o dti všech vkových skupin se zdravotními nebo psychickými poruchami a riziky, školení ostatních zdravotnických pracovník v oblasti klinické psychologie dtí a metodické ízení a organizace psychologické pée o dti. 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru je získání specializované zpsobilosti v oboru klinická psychologie. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu povolání: a) formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení vyplývajícího ze zákona. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání zpsobilosti k výkonu nelékaských zdravotnických povolání a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pée a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o nelékaských zdravotnických povoláních), ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon. 96/2004 Sb.) pod odborným dohledem klinického psychologa, školitele, formou celodenní prpravy. b) nebo formou externí prpravy, která se liší od celodenní prpravy, že doba urená na praktické zdravotnické innosti mže být zkrácena nejvýše na polovinu doby stanovené pro celodenní prpravu. Úrove této prpravy nesmí být nižší než u celodenní prpravy. Za kvalitu a dodržení celkové délky externí prpravy, která nemže být kratší než u celodenní prpravy, odpovídá akreditované zaízení. 2.1 Požadavky na povinnou praxi v oboru a doporuenou praxi a) povinná praxe v oboru Celková doba Dtská klinická psychologie 24 msíc na specializovaném dtském klinickopsychologickém pracovišti, z toho nejmén 2 msíce na akreditovaném pracovišti. Poet msíc 24 msíc

19 ČÁSTKA 10 VĚSTNÍK MZ ČR 19 z toho na dtském lžkovém oddlení, event. jiném lžkovém nebo stacionárním oddlení poskytujícím péi o dti na psychologickém pracovišti pro péi o dti v ambulantní praxi min.3 msíce min.3 msíce Povinnou praxi na akreditovaném pracovišti lze vykonat ve kterékoli fázi specializaního vzdlávání též formou odborných stáží. b) doporuenou doplkovou praxi Pracovišt na psychologickém pracovišti pro dti, které poskytuje své služby pacientm dtské psychiatrie (v rámci lžkových pedopsychiatrických oddlení nebo ambulancí dtské psychiatrie) na psychologickém pracovišti pro dti, které poskytuje své služby pacientm jiných lékaských obor (pediatrie, praktití lékai pro dti a dorost, dtská neurologie) Délka trvání 3 msíce 3 msíce Doplkovou praxi lze vykonat ve kterékoli fázi specializaního vzdlávání též formou odborných stáží, praxe se zapoítává do doby celkové praxe. 2.2 Úast na vzdlávacích aktivitách (povinné a doporuené) Úast na vzdlávacích aktivitách Kurzy, semináe povinný specializaní kurz ped atestaní zkouškou minimáln 1x za semestr povinná úast na teoretickém kasuisticky orientovaném seminái poádaném akreditovaným pracovištm minimáln 6x ron povinná úast na supervizním seminái poádaném akreditovaným pracovištm skupinová forma práce (otevená skupina s minim. potem míst 10 osob) certifikovaný kurz v psychologické vývojové diagnostice certifikované kurzy v psychologických diagnostických metodách (nap. užití Rorschachovy metody, Wechslerovy soubory) a další certifikované kurzy v dílích oblastech klinické psychologie Poet dní 3 dny (6 kredit) 1 den (2 kredity za každou úast) min. 6 seminá za 1 rok studia (celkem 12 hodin - 12 kredit) dle vzdlávacího programu dle vyhlášky

20 20 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 10 zaazení do psychoterapeutického vzdlávacího programu akreditovaného pro zdravotnictví další odborné akce poádané IPVZ, AKP, eskomoravskou psychologickou spoleností, SL JEP a jiných odborných spoleností. dle vyhlášky Úastník specializaního vzdlávání musí získat celkem minimáln 25 kredit, které mu umožní pistoupit k atestaní zkoušce. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí, praktických dovedností a seznam výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) v rámci celé odborné praxe. Seznam výkon a jejich etnost je stanoven jako minimální, aby úastník specializaního vzdlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po praktické stránce. Specializaní vzdlávání v dtské klinické psychologii navazuje na základní vzdlávání v klinické psychologii, úastník má tedy již osvojeny znalosti a dovednosti klinického psychologa, opravující k samostatné práci ve zdravotnictví. Základní kmen proto není ve specializaním vzdlávání obsažen. a) Teoretické znalosti: Vedle znalostí a dovedností, získaných bhem základního specializaního vzdlávání v klinické psychologii, musí klinický psycholog rozšíit a prohloubit, pípadn nov získat, tyto teoretické znalosti: Z oboru dtské klinické psychologie Psychologická diagnostika - Detailní znalost konstrukce a interpretace vývojových škál N. Bayleyové a A.Gesella a dalších speciálních test pro novorozenecký a kojenecký vk (NBAS; Faganovy testy; Piagetovské škály). - Podrobná znalost konstrukce, psychometrických charakteristik a interpretaních možností hlavních výkonových test urených pro dtský vk (rzné verze SB testu, WISC-III, SON a další komplexní inteligenní soubory; testy specifických schopností a didaktické testy). - Neuropsychologické metody a soubory pro dtský vk; pojetí souasné vývojové neuropsychologie, aplikace neuropsychologických postup v rané vývojové diagnostice; specifika diagnostiky dtí s kombinovaným postižením. - Podrobná znalost klinických dotazník a projektivních metod pro dti všech vkových skupin principy konstrukce, psychometrické parametry a specifika interpretace tchto metod u dtí v závislosti na vku (zejména Rorschachv test, varianty TAT urené pro dtský vk, kresebné projektivní zkoušky, scénotest a test svta). Vývojová a projektivní interpretace dtské hry, kresby a scénických technik.

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více