Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách"

Transkript

1 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/ Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení ) je ureno zejména editelm škol a školských zaízení, uitelm eského jazyka a knihovníkm školních knihoven. Jeho cílem je poskytnout metodickou podporu a pomoc v oblasti innosti školních knihoven a souasn poskytnout základní informace související s vedením školní knihovny. Toto Doporuení není právn závazné. Realizace tohoto Doporuení nezakládá nárok právnických osob vykonávajících innost škol a školských zaízení na navýšení finanních prostedk poskytovaných podle zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. l. 1 Základní ustanovení 1. Toto Doporuení se vztahuje na innost knihoven, které jsou souástí právnické osoby vykonávající innost základní a stední školy (dále jen škola ) a nejsou zapsány v rejstíku škol a školských zaízení jako školské zaízení. 2. Dále uvedené školské služby mže školní knihovna poskytovat také žákm, pípadn pracovníkm jiných právnických osob vykonávajících innost školy nebo školského zaízení, a dále jiným fyzickým nebo právnickým osobám za podmínek stanovených obecn závaznými právními pedpisy v rámci doplkové innosti a není-li to na újmu kvalit nebo dostupnosti její innosti pro dti, žáky, studenty, pípadn pedagogické pracovníky. 3. Doporuení lze pimen použít i na innost školních knihoven, které jsou zapsány jako typ školského úelového zaízení v rejstíku škol a školských zaízení Školní knihovna je odborným, studijním, informaním a tenáským centrem pro žáky a pedagogické pracovníky školy (doporuení pro vybavování školních knihoven a typy školních knihoven jsou uvedeny v Píloze. 2). 5. Školní knihovna mže poskytovat své služby veejnosti. Tato skutenost však nezakládá nárok na navýšení finanní ástky na nákup knihovního fondu a poskytování služeb. 6. Jedna školní knihovna mže sloužit více školám zákona. 561/2004 Sb. 15 vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních. 1

2 1. Školní knihovna: a) vytváí informaní fond, který tvoí: l. 2 Úkoly knihovny knihovní fond jako soubor primárních dokument (knihy, asopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty), systém sekundárních zdroj (katalogy, databáze), faktografické dokumenty a informace v klasické i elektronické form (obsahují konkrétní údaje tabulky, grafy, faktografické kartotéky a databáze). b) vede základní evidenci knihovních dokument (pírstkový seznam, evidence dokument v automatizovaném knihovním systému) bez ohledu na místo jejich uložení, c) vede evidenci registrovaných uživatel v souladu s platným pedpisem 2 a evidenci výpjek, d) realizuje aktivity na podporu tenáství a podílí se na rozvoji tenáské gramotnosti žák, e) spolupracuje pi individuální píprav žák a píprav pedagogických pracovník na vyuování, pitom podporuje využívání knihovního fondu školní knihovny i dalších dostupných informaních pramen (primárních, sekundárních, a to jak elektronických, tak i klasických), f) vypracovává program rozvoje tenáské a informaní gramotnosti žák, který je souástí školního vzdlávacího programu a podílí se na jeho realizaci, g) podílí se na spolupráci s kulturními, zájmovými a vzdlávacími institucemi regionu, h) podílí se na nabídce volnoasových aktivit žák a stává se tak významným initelem v prevenci sociáln patologických jev, i) vypracovává plán innosti, zámry rozvoje a koncepci innosti školní knihovny a zabezpeuje propagaci služeb a plánovaných aktivit. 2. Školní knihovna plní úkoly podle 1. odstavce s ohledem na okruh uživatel z ad žák nebo pedagogických pracovník. Slouží tak pedevším k realizaci výchovn vzdlávacích cíl školy. 1. editel školy 3 : l. 3 ízení a personální zabezpeení školní knihovny 2 Zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis 3 V pípad soukromých stedních škol, písluší uvedené pravomoci rovnž editeli školy v rozsahu zarueném v 164 zákona. 561/2004 Sb. Kdo bude za právnickou osobu jednat mimo tuto oblast (tedy napíklad pi poskytování služeb veejnosti) záleží na právní form právnické osoby, popípad též na rozhodnutí statutárního orgánu. 2

3 a) zabezpeuje prostorové, finanní, personální a materiální podmínky pro školní knihovnu, b) naizuje inventuru, c) pi zmn pracovníka poveného vedením školní knihovny zabezpeuje protokolární pedání knihovního fondu a kontrolní inventuru školní knihovny. 2. editel školy poví vedením školní knihovny knihovníka, kterým mže být pedagogický pracovník školy se vzdláním doplnným knihovnickým kurzem, nebo profesionální knihovník s píslušným odborným vzdláním. Knihovník: a) zodpovídá za plnní úkol školní knihovny podle l. 2, b) pipraví ád školní knihovny, který uruje práva a povinnosti uživatel školní knihovny. ád je ve školní knihovn umístn na viditelném míst (návrh textu vzorového ádu je v Píloze. 1). 3. Knihovník školní knihovny zabezpeuje pedevším: a) budování specificky profilovaného knihovního fondu v souladu s potebami uživatel z ad žák nebo pedagogických pracovník a výchovn vzdlávacími cíli školy, b) zpracování, ochranu a zpístupování knihovního fondu, c) vedení odborné evidence, aktualizaci, revize a vyazování knihovního fondu, d) budování dokumentografického aparátu školní knihovny, e) výpjní a informaní služby školní knihovny, f) poskytování specifických knihovnicko-informaních služeb podle l. 6 v souladu se zamením školy, g) propagaci knihovního fondu formou adresného informování pedagogických pracovník jednotlivých pedmt o obsahu knihovního fondu a možnostech jeho využívání k práci s informacemi ve vyuování, cílem je zvyšování tenáské a informaní gramotnosti žák a kvality vzdlávání, h) zpracování plánu innosti, zámr rozvoje a koncepce innosti školní knihovny, i) vyhodnocení innosti školní knihovny a vypracování statistického výkazu o stavu a innosti školní knihovny podle zvláštního pedpisu 4. l. 4 Financování školní knihovny 1. Právnická osoba vykonávající innost školy musí pi používání finanních prostedk na vybavení a innost knihovny dodržet jejich pípadné úelové urení. 2. editel školy bere v úvahu rozsah prací ve školní knihovn a výsledky plnní jejích úkol pi odmování pedagogického pracovníka, který vede školní knihovnu. 3. Finanní prostedky urené na innost školní knihovny je vhodné rozdlit na: a) doplování knihovního fondu, pístup k externím databázím a na internet, b) odmnu pracovníka poveného vedením školní knihovny, 4 Zákon. 89/1995 Sb., o státní statistické služb, ve znní posledních pedpis 3

4 c) materiální, technické a technologické zabezpeení knihovny. 1. Knihovní fond tvoí: l. 5 Knihovní fond a) soubor vybraných primárních dokument, uspoádaných, zpracovávaných, uchovávaných a zpístupovaných (knihy, asopisy, audiovizuální a elektronické dokumenty) v souladu s výchovn vzdlávacími cíli školy, b) uspoádaný systém sekundárních zdroj, které poskytují informaci o existenci a dostupnosti primárních dokument (katalogy, databáze, bibliografie), který se lení na: lístkové katalogy jmenné (autorský, popípad názvový) a vcné (systematický a pedmtový), elektronický katalog, ve kterém jsou bibliografické záznamy uloženy ve strojem itelné podob, tematické kartotéky (osobností, povolání, zempisné, oborové), c) systém faktografických informaních zdroj (publikace, kartotéky, databáze apod.) využívaných pro faktografické služby. 2. Cílem budování knihovního fondu je: a) systematická podpora výchovn vzdlávacího procesu i samostatného uení, b) rozvoj tenáství a tenáské gramotnosti, c) vytváení podmínek pro celoživotní uení žák i pedagogických pracovník školy. 3. Knihovní fond školní knihovny mže být uložen na rzných místech školy a spravován nkolika pracovníky, podléhá však jednotné základní evidenci. l. 6 Knihovnicko-informaní služby 1. Knihovnicko-informaní služby se lení na: a) základní služby (výpjní služby absenní a prezenní, poskytování ústních bibliografických, referenních a faktografických informací a rešerší, umožnní pístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný pístup), b) speciální služby (meziknihovní výpjní služby, písemné rešerše, pístup k placeným vnjším informaním zdrojm, reprografické služby aj.). Za tyto služby mže editel školy stanovit odpovídající poplatky, s výjimkou poskytování služeb žákm dané školy zizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Ceník poplatk a služeb je souástí ádu. 2. Rozsah a podmínky poskytování knihovnicko-informaních služeb žákm a pedagogickým pracovníkm, popípad veejnosti, stanovuje ád školní knihovny. 4

5 l. 7 Materiální a technické zabezpeení Pro úelné fungování školní knihovny se doporuuje zabezpeit zejména: a) dostupnost uživatelm, b) podmínky pro poskytování knihovnicko-informaních služeb, samostudium i skupinovou práci v rámci vyuování, c) úelné a estetické zaízení, d) technické vybavení odpovídající velikosti a struktue knihovního fondu, e) komunikaci informaního systému uvnit i navenek, vetn propojení s vnitními a vnjšími databázemi. l. 8 Metodická pomoc školním knihovnám 1. Základní informace vztahující se k innosti školních knihoven jsou na webové stránce Centra pro školní knihovny Na této stránce je k dispozici Píruka pro školní knihovny, služba Ptejte se CŠK, kde je možno se zeptat na vše, co souvisí se školními knihovnami, literaturou, tenástvím a tenáskou gramotností i kontakty na pracovníky krajských knihoven, kteí mohou školním knihovnám na vyžádání poskytovat konkrétnjší metodickou pomoc. 2. Elektronická konference len i nelen Klubu školních knihoven SKIP slouží pihlášeným úastníkm k diskusím a zasílání informací s tematikou školních knihoven, práce s informacemi ve vyuování, tenáství a jeho rozvoj, novinky literatury a další. Píspvky jednotlivých úastník jsou automaticky posílány jako elektronické zprávy všem ostatním úastníkm. Pokyny pro pihlášení na: 3. Vzdlávání knihovník školních knihoven organizují zaízení resortu školství povená vzdláváním pedagogických pracovník, která také zajišují akreditaci tchto kurz. Píloha. 1 Píloha. 2 Návrh ádu školní knihovny Doporuení pro vybavení školních knihoven 5

6 Píloha. 1 Návrh ádu školní knihovny Návrh textu vzorového ádu V souladu s... (citovat zizovací listinu školy) vydávám tento ád školní knihovny (název a adresa školy, název knihovny, pípadn evidenní íslo knihovny). I. Základní ustanovení l. 1 Úkoly a organizace školní knihovny 1. Školní knihovna (dále jen knihovna ) (je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona. 257/2001 Sb., (knihovní zákon) 5 ) je tenáským a informaním centrem školy poskytujícím odborné, studijn pracovní a knihovnicko-informaní služby školy. Knihovna zajišuje pedevším informaní podporu výchovy a vzdlávání ve škole. 2. Organizan se lení na... (knihovna, studovna, informaní centrum) a sídlí na... (pesná adresa umístní knihovny). 3. K podpoe innosti knihovny mže editel školy jmenovat knihovní radu. 4. Za provoz knihovny a hospodaení s finanními prostedky odpovídá editel školy. 5. Finanními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanní prostedky pidlené knihovn z rozpotu na innost školy, prostedky získané vlastní inností a z dalších zdroj. l. 2 Knihovní fondy 1. Knihovní fondy tvoí tištné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukov obrazové dokumenty, elektronické dokumenty (nap. CD, DVD), práce žák školy. 2. Knihovní fond je doplován v souladu se vzdlávacím programem školy formou nákupu z prostedk školy, grant a také dar. 3. Získané dokumenty jsou zpracovány z hlediska jejich evidence, zpístupnní uživatelm a ochrany (automatizovaný knihovní systém). 4. Aktualizace knihovního fondu je provádna po konzultaci s knihovní radou, pokud byla zízena a pedagogickými pracovníky školy, jejíž žáci jsou uživateli služeb knihovny. V rámci aktualizace se též vyazují opotebované a ztracené dokumenty. 1. Knihovnické a informaní služby: l. 3 Poskytované služby 5 Uvede se, pouze je-li knihovna zízena k poskytování služeb podle zákona. 257/2001Sb. 6

7 a) výpjní služby: absenní (mimo knihovnu) vztahuje se na celý fond mimo píruní knihovnu (nebo vypsat, které ásti fondu se pjují), prezenní (v knihovn) fond píruní knihovny ( vypsat, které ásti fondu se nepjují, nap. asopisy bžného roníku..), rezervace dokumentu pro absenní pjování (jakou formou), meziknihovní služby výpjky a kopie dokument z jiných knihoven a jiným knihovnám v rámci R (uvést, pokud knihovna tuto službu poskytuje), b) reprografické služby poskytování kopií dokument z fondu školní knihovny jako náhradu za výpjku v souladu s autorským zákonem, c) informaní služby: lokan-informaní informace o dostupnosti fond, poradenské informace o katalozích, databázích a fondu školní knihovny, referenní o vnjších informaních zdrojích a službách knihoven v R, konzultaní a faktografické v rámci informaní gesce školy, pístup do bází dat lokálních i na síti, pístup na internet, d) rešeršní služby z vlastních i externích databází, e) propaganí služby a výchova uživatel: novinková služba o dokumentech získaných knihovnou, www stránky knihovny, informaní výchova, kulturní a vzdlávací akce pro žáky. 2. Základní služby (výpjní služby, ústní bibliografické a faktografické informace, umožnní pístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný pístup) poskytuje knihovna bezplatn. 3. Veškeré finanní ástky (poplatky za služby, manipulaní poplatky, sankní poplatky apod.) jsou knihovnou útovány podle zásad ádu a ve výši stanovené Ceníkem služeb, který je jeho pílohou. l. 4 Uživatelé 1. Uživatelem knihovny se stává osoba na základ registrace (obanský prkaz, studentský prkaz, u nezletilého žáka pihláška podepsaná zákonnými zástupci). Registrací nabývá práva a povinnosti podle tohoto ádu. 2. Pi registraci je nový uživatel seznámen s ádem knihovny. 3. Uživateli je vydán tenáský prkaz, který pedkládá pi návštv knihovny a studovny (prkaz mže být uložen v knihovn). Prkaz je nepenosný a uživatel ruí za jeho ochranu proti zneužití. Ztrátu je povinen ohlásit knihovn. (Variantou je také evidence uživatel i výpjek podle tíd prkaz se nevydává.) 7

8 4. Uživatel oznamuje knihovn zmny v registrovaných údajích, perušení a ukonení studia, pechod na jinou školu, na jiné pracovišt. Všeobecná práva a povinnosti uživatel vyplývající z ádu platí pro všechny uživatele knihovny. 5. Knihovna rozlišuje následující kategorie uživatel: a) interní žáci a pedagogití pracovníci školy nebo školských zaízení, jejichž innost spolu s inností knihovny vykonává táž právnická osoba, b) externí ostatní fyzické osoby (uvádjí podle skutenosti pedevším knihovny poskytující veejné informaní služby), c) knihovny v rámci meziknihovních služeb (pokud knihovna poskytuje). l. 5 Práva a povinnosti uživatel 1. Uživatel má právo využívat všechny služby poskytované knihovnou za podmínek tohoto ádu. 2. Uživatel je zejména povinen: a) nenarušovat klid v prostorách knihovny, b) chovat se k zapjeným jednotkám šetrn, zejména mu není dovoleno podtrhávat a vpisovat poznámky do dokument, c) ídit se pokyny pracovník knihovny. 3. Knihovna uspokojuje pednostn požadavky interních uživatel. Externím uživatelm jsou poskytovány prezenní služby (v jakém asovém a vcném rozsahu), výpjky mimo knihovnu povolí knihovník v pípad, že jsou uspokojeny poteby interních uživatel. (Platí pedevším pro knihovny poskytující veejné informaní služby.). 4. Meziknihovní služby jsou poskytovány podle dohodnutých zásad a v souladu s obecn závaznými právními pedpisy. 5. Zaregistrováním do knihovny se uživatel zavazuje plnit ustanovení ádu a pokyny pracovník knihovny, chránit knihovní fond a majetek školy. 6. Pi ukonení úasti v knihovn jsou žáci a pedagogití pracovníci, popípad jiné osoby povinni vrátit všechny zapjené knihy a vyrovnat i ostatní závazky. O vyrovnání všech (na požádání též ásti) závazk jim bude vydáno písemné potvrzení. 7. Osobní údaje o uživatelích budou uchovávány pouze po dobu trvání jeho registrace, po jejím ukonení budou data likvidována. II. Výpjní ád knihovny l. 6 Zpsoby pjování 1. Mimo knihovnu (absenn) se zásadn nepjují: a) archivní exempláe, b) díla, která jsou potebná k dennímu provozu knihovny (díla zaazená do píruní knihovny, do studovny), 8

9 c) práce žák a vyuujících, d) jiné (uvete jaké). 2. Uživatel knihovny si mže pjit nejvýše... knihovních jednotek. 3. Každá absenní výpjka podléhá registraci. 4. Výjimky z odstavce 1 povoluje vedoucí knihovny. l. 7 Výpjní lhta 1. Knihy se pjují na...dní ( je možné urit rznou výpjní dobu pro beletrii a naunou literaturu, pro žáky, uitele ). 2. Periodika se nepjují pjují na... dní. 3. Ostatní typy dokument se pjují na... dní (vyjmenovat typy dokument a uvést délku výpjní doby). 4. Prolongace (jakým zpsobem). (O prodloužení výpjky požádá uživatel po uplynutí výpjní doby. Výpjka bude prodloužena, pokud o dokument nežádá jiný uživatel.) l. 8 Vracení pjeného dokumentu, odpovdnost uživatele za pjený dokument 1. Termíny vracení výpjek podle ádu a ped ukonením školního roku, vždy do Uživatel nesmí pjovat vypjený dokument dalším osobám. l. 9 Podmínky využívání ostatních služeb 1. Reprografické služby jsou poskytovány pouze pro vlastní potebu uživatele a v souladu s ustanovením autorského zákona. 6 Knihovna odmítne zhotovení kopie, které je v rozporu s právními pedpisy. Reprografické služby provádí (knihovník, uživatel). 2. Elektronické služby a výpoetní technika. Uživatel nesmí využívat výpoetní techniku knihovny k jiným úelm než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Získaná data slouží výhradn k jeho studijním úelm. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat. 3. Ostatní služby (vyjmenovat). Podmínky využívání. Placené služby viz Ceník, který je pílohou tohoto ádu. 6 Zejména 37 zákona. 121/200 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon), ve znní pozdjších pedpis 9

10 l. 10 Poádková opatení 1. editel školy mže stanovit registraní poplatek (je teba uvést v Ceníku služeb, uživatele seznámit se službami a vysvtlit opodstatnnost poplatku). 2. Nevrátí-li uživatel vypjené knihy vas, knihovna mu útuje poplatky z prodlení (viz Ceník služeb). Poplatek z prodlení se poítá ode dne následujícího po posledním dni výpjní lhty. 3. Uživatel je povinen zacházet s vypjenými knihami a asopisy šetrn a ukládat je na vyhrazené místo. Zjištné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpeí, že bude poškozený dokument hradit za pedešlého uživatele. 4. Ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku musí uživatel nahradit podle požadavku knihovny: a) nepoškozeným exempláem téhož titulu a vydání, b) vázanou reprografickou kopií téhož vydání, c) uhrazením náklad na zhotovení reprografické kopie vetn vazby. 5. Jestliže náhrada podle pedcházejících bod není možná nebo úelná, mže knihovna dohodnout s uživatelem náhradu škody: a) exempláem téhož titulu v jiném vydání srovnatelné kvality, b) dodáním jiného titulu srovnatelné hodnoty podle poteb knihovny, c) finanním vypoádáním na základ odborného odhadu knihovníka vycházejícího z ceny titulu na trhu v dob ztráty. 6. Do vyešení zpsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 7. Jestliže uživatel na výzvu nebo upomínku knihovny nevrátí knihovní jednotku, bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Pi vymáhání pjené knihovní jednotky právní cestou útuje knihovna poplatek za náklady spojené s pípravou právního vymáhání. Do vypoádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování dalších služeb. 8. Uživatelé jsou povinni chodit do knihovny bez svrchního odvu (kabáty, bundy apod.), zavazadel a ádn pezuti. V prostoru knihovny není dovoleno stavt jízdní kola, jíst a pít, rušit ostatní. III. ád studovny l. 11 Studovna slouží uživatelm ke studiu nebo k etb. Uživatelé mohou využívat veškerý voln pístupný fond studovny, nap. odborné encyklopedie, nauné slovníky, odborná periodika apod. 10

11 l. 12 Práva a povinnosti uživatel ve studovn 1. Uživatel má právo prezenn studovat ve studovn dokumenty vypjené z knihovního fondu. 2. Uživatel má právo užívat ve studovn voln pístupné fondy vetn novinek a periodik. 3. Po prostudování dokument z voln pístupného fondu uživatel odloží dokumenty na urené místo, resp. je pedá knihovníkovi. 4. Uživatel nemá právo vynášet z vyhrazených prostor studovny dokumenty urené k prezennímu pjování; ped vynesením dokumentu k absennímu pjování je povinen nechat výpjku registrovat. l. 13 Pístup do studovny 1. Pístup do studovny mají uživatelé s platnou registrací (pípadn za jakých podmínek). 2. Do studovny vstupují uživatelé bez svrchního odvu a tašek (odkládají se kde). 3. Do studovny se nesmí vnášet jídlo a nápoje. 4. Návštvníci studovny jsou povinni chovat se tiše a ohledupln k ostatním návštvníkm a uposlechnout pokyn pracovníka knihovny. 5. Pi odchodu ze studovny je návštvník povinen pedložit pracovníku knihovny ke kontrole vypjené dokumenty i odnášený vlastní studijní materiál. IV. Závrená ustanovení l. 14 Související právní pedpisy 1. innosti knihovny se dotýkají tyto právní pedpisy: a) Zákon. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veejných knihovnických a informaních služeb (knihovní zákon), b) Vyhláška Ministerstva kultury. 88/2002 Sb., k provedení zákona. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veejných knihovnických a informaních služeb (knihovní zákon), c) Zákon. 25/2006 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zmn nkterých zákon (autorský zákon), d) Zákon. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, e) Zákon. 89/1995 Sb., o státní statistické služb, ve znní pozdjších pedpis. 11

12 l. 15 Použitelnost ustanovení o poplatcích Ustanovení tohoto ádu upravující poplatky uživatel se nevztahují na žáky školy (identifikace školy, v níž je knihovna zízena). 7 l. 16 Stížnosti, pipomínky, zmny 1. Uživatelé mohou podávat stížnosti a pipomínky k innosti knihovny písemn nebo ústn pracovníkovi knihovny, popípad editeli školy. 2. Zmny v ádu knihovny podléhají schválení editele školy. Zrušuje se ád knihovny ze dne. l. 17 Zrušovací ustanovení ád knihovny nabývá úinnosti dne... l. 18 Úinnost l. 19 Doplky, pílohy 1. ád studovny/studoven, poítaové uebny spojené s knihovnou (mže být jako píloha nebo v textu za výpjním ádem). 2. Ceník služeb. V... dne... Podpis editele školy Poznámky: 1. Vzorový ád je velmi podrobný, snahou zpracovatel je, aby obsáhl celý rozsah služeb moderní školní knihovny pipojené na internet. Je uren pro všechny typy základních i stedních škol. Každá školní knihovna si tak mže vybrat, co je vhodné pro její innost, pípadn se inspirovat. 7 Toto ustanovení se uvede vždy, je-li knihovna souástí innosti školy zízené státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Ve školách ostatních zizovatel záleží zpoplatnní služeb knihovny žákm dané školy na rozhodnutí editele. 12

13 2. V právních normách je uvádn knihovní zákon. 257/2001 Sb., jsme si vdomi toho, že školní knihovna není povinná tento zákon respektovat (pokud není evidovaná, viz bod 4). Pesto doporuujeme, pokud chce školní knihovna postupovat podle platných knihovnických standard (a tím si usnadnit a zárove zkvalitnit svou práci), aby vycházela ve své innosti z knihovního zákona. 3. Má-li knihovna externí uživatele a poskytuje-li meziknihovní výpjní služby, mže se zaevidovat u Ministerstva kultury R (viz Knihovní zákon). V tomto pípad je teba uvádt evidenní íslo (u názvu školní knihovny). 13

14 Píloha k ádu školní knihovny CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB KNIHOVNY 8 1. ÚHRADA ZA REGISTRACI 1.1 Registraní poplatek pi vystavení tenáského prkazu a pi každoroním obnovení jeho platnosti žáci externí uživatelé 1.2 Poplatek za zniený i ztracený tenáský prkaz K K K 2. ÚHRADA NÁKLAD ZA NEDODRŽENÍ VÝPJNÍ LHTY 2.1 druhá upomínka K 2.2 tetí upomínka K 2.3 tvrtá upomínka K 3. KOPÍROVÁNÍ A TISKY 3.1 Kopírování formát A4 (1 osvit) K formát A3 (1 osvit) K 3.2 ernobílý tiskový výstup z internetu nebo PC 1 tisková strana K 3.3 Barevný tiskový výstup 1 strana A4 K 1 strana A4 oboustrann K 4. REŠERŠNÍ SLUŽBY A REŠERŠE 4.1 Bibliografická rešerše z databází K 4.2 Bibliografická rešerše z databází školy + externích databází K/hod. 4.3 Rešerše z historických katalog a kartoték - smluvní cena min. K/hod. 5. NOSIE INFORMACÍ 5.1 disketa 3,5" K 5.2 CD-R K V... dne.. 8 Pozn.: Pro žáky školy jsou výpjky zdarma. 14

15 Píloha. 2 Doporuení pro vybavení školních knihoven Typy školních knihoven I. Studovna a ítárna Tento typ pedstavuje minimální verzi pro menší školy, které zaínají budovat školní knihovnu a nemají zajištny dostatené finanní prostedky pro provoz informaního centra v plném rozsahu. Ve studovn se mohou žáci i uitelé seznamovat s informaními prameny a se zpsoby využívání literatury pi studiu, mohou poznávat základní metody zpracování, azení a vyhledávání informaních pramen, využívat centrum pi výuce informaní výchovy ve všech pedmtech, erpat prameny a ukázky pro výuku, studovat ve volných hodinách a zpracovávat zadané úkoly. Správu studovny a ítárny zajišuje ád školní knihovny. Prostory nejmén 1 samostatná místnost celkem m² Vybavení HW 1 PC pro knihovníka 1 PC pro žáky pipojení na internet tiskárna Vybavení softwarem profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpjní protokol) kanceláský SW Vybavení AV technikou podle možností školy Evidovaný fond fond studovny encyklopedie a nauné slovníky literární pehledy, tabulky, mapy, atlasy 15

16 jazykové slovníky elektronické dokumenty 1 výtisk používaných uebnic nauná literatura výbr asopis pro žáky, pípadn pedagogy výukové programy innost a služby nákup a zpracování fondu pomoc pi vyhledávání studijní literatury a pi práci s informacemi prezenní pjování Provozní doba denn alespo 2 hodiny Personální zajištní 10 hodin pro pracovníka studovny a ítárny zajištní provozu VT ve spolupráci s pracovníkem IT II. Knihovna se studovnou Studovna slouží ke stejným úelm jako u pedchozího typu. Služby se rozšiují o pjování knih a studijních materiál v klasické i elektronické form (prezenn i dom) a minimáln dvakrát týdn o odpolední výpjní službu 4 hodiny. Správu knihovny se studovnou zajišuje ád školní knihovny. Prostory 1-2 samostatné místnosti m² Vybavení HW 1 PC pro knihovníka min. 2 PC pro žáky pipojení na internet tiskárna Vybavení softwarem profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpjní protokol) kanceláský SW 16

17 Vybavení AV technikou podle možností školy Evidovaný fond fond studovny encyklopedie a nauné slovníky literární pehledy, tabulky, mapy, atlasy jazykové slovníky elektronické dokumenty 1 výtisk používaných uebnic alternativní uebnice nauná literatura výbr asopis pro žáky, pípadn pedagogy výukové programy fond knihovny výbrový fond beletrie odborné informaní zdroje podle zamení školy innost a služby nákup a zpracování fondu pomoc pi vyhledávání studijní literatury a pi práci s informacemi absenní pjování prezenní pjování Provozní hod. denn alespo 2 hodiny Personální zajištní 14 hodin pro pracovníka studovny a knihovny zajištní provozu VT ve spolupráci s pracovníkem IT III. Školní knihovna - Studijní a informaní centrum školy (SIC I.) Hlavním pedpokladem kvalitní práce tohoto typu školní knihovny je profesionalizace místa knihovníka zajištní pracovníka s odborným knihovnickým vzdláním (SOŠ, VOŠ). Tento typ školní knihovny zajišuje všechny služby jako pedchozí typ II. - Knihovna se studovnou, pro úely samostatného studia je rozšíen o studijní pracovnu použitelnou jako alternativní uebna pro jednu tídu. Krom toho zajišuje meziknihovní výpjní služby podle opodstatnných požadavk uitel i žák, podílí se na rozvoji tenáství a tenáské 17

18 gramotnosti žák, zajišuje pístup uživatel k technickým zaízením knihovny. Správu školní knihovny studijního a informaního centra zajišuje ád školní knihovny. Prostory 2 samostatné místnosti studovna použitelná jako alternativní uebna knihovna Vybavení HW 1 PC pro knihovníka cca 5 PC pro žáky pipojení na internet tiskárna v síti kopírovací zaízení Vybavení softwarem profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpjní protokol) kanceláský SW Vybavení AV technikou pehráva pro AV dokumenty (CD, DVD ) k dispozici žákm Evidovaný fond fond studovny encyklopedie a nauné slovníky literární pehledy, tabulky, mapy, atlasy jazykové slovníky elektronické dokumenty 1 výtisk používaných uebnic alternativní uebnice nauná literatura výbr asopis pro žáky, pípadn pedagogy firemní literatura (SOŠ) výukové programy fond knihovny výbrový fond beletrie odborné informaní zdroje podle zamení školy 18

19 innost a služby získávání a zpracování fondu zpracovávání seznam literatury zprostedkování meziknihovní výpjní služby podíl na výchov žák ke tenáství a tenáské gramotnosti pomoc pi vyhledávání studijní literatury absenní pjování prezenní pjování obsluha technických zaízení kopírovací služby Provozní hod. nejmén 5 hodin denn Personální zajištní alespo 25 hod. pracovního úvazku pro knihovníka ve tíd 8 a vyšší 0.1 úvazku na administrativní práce pracovník školy zajištní provozu VT ve spolupráci s pracovníkem IT IV. Školní knihovna - rozšíené studijní a informaní centrum školy (SIC II.) Tento typ školní knihovny mže být rozšíen o víceúelový sál sloužící jako prostor pro semináe, kurzy, prezentace apod. Správu školní knihovny rozšíeného studijního a informaního centra školy zajišuje ád školní knihovny. Prostory 3 samostatné místnosti studovna použitelná jako alternativní uebna knihovna víceúelový sál Vybavení HW 1 PC pro knihovníka cca 5 PC pro žáky pipojení na internet skener tiskárna v síti data projektor 19

20 Vybavení softwarem profesionální knihovnický SW pro školy (modul katalogizace, OPAC, výpjní protokol) kanceláský SW další SW podle poteb školy Vybavení AV technikou pehráva pro AV dokumenty (CD, DVD ) k dispozici žákm Evidovaný fond fond studovny encyklopedie a nauné slovníky literární pehledy, tabulky, mapy, atlasy jazykové slovníky elektronické dokumenty 1 výtisk používaných uebnic alternativní uebnice nauné obrazové publikace výbr asopis pro žáky, popípad pedagogy firemní literatura (SOŠ) výukové programy fond mediatéky výbrový fond beletrie odborné informaní zdroje podle zamení školy innost a služby získávání a zpracování fondu zpracovávání seznam literatury zprostedkování meziknihovní výpjní služby podíl na výchov žák ke tenáství a tenáské gramotnosti zajišování besed a odborných pednášek zajišování podmínek pro samostatnou studijní pípravu i mimo vyuovací hodiny pomoc pi vyhledávání studijní literatury absenní pjování prezenní pjování obsluha technických zaízení kopírovací služby 20

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Směrnice GŘ č. 3/2013 Č.j.: 2013/1035/NM Název: Knihovní řád Knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Gestor: Datum schválení: Ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců

KNIHOVNÍ ŘÁD. a) evidenční poplatky je čtenář povinen zaplatit do měsíce po vypršení jejich platnosti, která je 12 měsíců KNIHOVNÍ ŘÁD Základní ustanovení 1. Poslání knihovny Knihovna je knihovnou základní ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady

Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Knihovní řád Městské knihovny Poděbrady Všeobecná ustanovení Městská knihovna v Poděbradech je veřejnou univerzální knihovnou. Knihovní fondy Knihovní fondy a zařízení jsou majetkem města. Knihovna, čtenáři

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY. Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY Náchodská 754, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Knihovní řád je vydán pro Místní veřejnou knihovnu Náchodská 754, Praha 9 - Horní Počernic,

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více