Evropská společnost v praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská společnost v praxi"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím pramenů uvedených v seznamu literatury, které ve všech případech řádně cituji v souladu s příslušnou směrnicí děkana a citačními zvyklostmi. Petr Štrauch

2 OBSAH 1. ÚVOD EVROPSKÁ SPOLEČNOST v evropském kontextu Societas Europaea Vývoj a vznik právní úpravy EVROPSKÁ SPOLEČNOST v právní úpravě Prameny právní úpravy SE Evropská společnost v českém právním řádu Založení a vznik evropské společnosti EVROPSKÁ SPOLEČNOST v praxi Evropská společnost v číslech Evropská společnost v České republice Založení evropské společnosti Předmět činnosti evropské společnosti Počet zaměstnanců evropské společnosti Struktura a složení řídících orgánů evropské společnosti Majetková struktura evropské společnosti EVROPSKÁ SPOLEČNOST shrnutí RESUMÉ Seznamy tabulek a grafů: Seznam použité literatury: Monografie: Odborné články: Internetové zdroje:

3 1. ÚVOD Název práce Evropská akciová společnost v praxi předurčuje její obsah, zaměření i strukturu. Hlavním tématem, kterému je tato práce věnovaná, je relativně nová forma obchodní společnosti evropská společnost, zejména pak její úprava v českém právním řádu s důrazem na její praktické aspekty. Evropská společnost, resp. evropská akciová společnost, je, přestože se myšlenky o vzniku tohoto institutu objevují již před několika desetiletími, relativně novým prvkem v našem, ale i evropském právním řádu. V souvislosti s jeho uvedením do praxe vyvstala řada právních otázek, na které je nutné postupně hledat odpovědi. Jedná se o obchodněprávní oblast, která však přesahuje do dalších právních odvětví a které se v současné době věnuje řada odborných diskusí a vědeckých prací, osobností z řad teoretiků právní vědy i praktických uživatelů. Evropská společnost jako nová forma právnické osoby zakládá zcela nový prostor pro rozšíření jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. Je výsledkem několik desetiletí trvající snahy o vytvoření nadnárodní formy společnosti na úrovni komunitárního práva, která by umožnila další stupeň integrace společného trhu a rozvoj základních svobod, zejména pak realizaci svobody pohybu a usazování. Zakotvení institutu evropské akciové společnosti v evropském právu představuje další krok na cestě k plné ekonomické integraci v Evropě zahájené v poválečném období a trvající až do současnosti. Smyslem vzniku této právní úpravy bylo, jak vyplývá z úvodní části Nařízení Rady č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti, posílení ekonomické integrace v rámci vnitřního trhu, postupné odstraňování faktických i právních bariér podnikání na vnitřním trhu a přizpůsobení rámce současným trendům a podmínkám v globálním světě 1. Protože se jedná o institut, jehož význam značně přesahuje hranice jednotlivých států, ale zároveň významným způsobem zasahuje do jejich právních řádů, byl jeho vznik spojen s mnohými problémy, což se projevilo nejen na samotném procesu jeho tvorby, ale bohužel rovněž na konečném výsledku, kterými jsou zejména Nařízení Rady ES č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti (dále jen Nařízení SE, Nařízení nebo NoSE) a navazující Směrnice Rady č. 2001/86/ES (dále jen Směrnice SE, Směrnice nebo SoSE), kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Přestože bylo dosaženo konsenzu ohledně legislativní úpravy nadnárodní formy akciové společnosti na 1 Preambule Nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti (SE) 2

4 úrovni komunitárního práva a jedná se o významný krok směrem k posílení evropského trhu, vzbuzuje nová právní úprava řadu pochybností a otázek. Proces tvorby práva v případě tohoto institutu pokračuje ve fázi aplikace norem a jejich interpretace, při níž bude hrát nezastupitelnou roli zejména Evropský soudní dvůr. Nová forma právnické osoby byla postupně implementovaná do právních řádů všech členských států, které se musely vypořádat s jejím specifickým postavením i úpravou. Evropská společnost přinesla do národního práva nové prvky zejména v oblasti práva společností a práva akciového, ať už se jedná o proces zakládání a vzniku evropské společnosti, modely jejího řízení, tak i práv spojených s vydáváním cenných papírů (zejména akcií) a související ochranou práv menšinových akcionářů a věřitelů. V souvislosti s možností relativně snadné změny sídla (oproti dřívější úpravě) evropské společnosti v rámci členských zemí dochází rovněž ke změně osobního statutu právnické osoby. To může vést k oslabení pozice některých subjektů vůči evropské společnosti a vyvolávat určitou míru nejistoty. Obecně je možné konstatovat, že nová právní úprava přináší řadu otázek, se kterými se musí právní věda vypořádat v procesu její aplikace. Nejasnosti vyvolává rovněž vztah některých ustanovení upravujících evropskou společnost a národních předpisů, zejména souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a zákona o cenných papírech. Rovněž v praktické rovině vyvolává evropská společnost a její právní úprava pochybnosti nejen o směru a formě úpravy, která byla zvolena, ale i o nezbytnosti samotné existence této formy obchodní společnosti. Po prvotním nadšení z nových možností, které bezpochyby Nařízení a Směrnice přinesly, nastává po několika letech jejich účinnosti doba reflexe a zhodnocení dosavadních zkušeností. V řadě případů se ukazuje, že výhody, které evropská společnost přinesla, byly kompenzovány dílčími úpravami některých zákonů a evropská společnost nesplnila všechna očekávání. Cílem této práce, zejména s ohledem na její rozsah, není postihnout celou širokou oblast související s evropskou společností, ale práce je zaměřena na otázky spojené především se smyslem vzniku a existence institutu evropské společnosti. Práce se věnuje jednotlivým stránkám právní úpravy, její potřebnosti a využitelnosti v běžné praxi. Tam, kde je to vhodné, využívá srovnání se zahraniční úpravou nebo praxí nebo s tuzemskou úpravou národních forem obchodních společností. Na úvod se práce věnuje všeobecným historickým, ekonomickým a právním souvislostem vzniku právní úpravy evropské společnosti. V této spojitosti práce hledá kořeny 3

5 vzniku právní úpravy a její důvody. Dále se práce zabývá otázkou smyslu existence nadnárodní formy společnosti v národním a nadnárodním měřítku, její funkcí a postavení v rámci současné světové ekonomiky. Další kapitola je věnována dílčím pramenům právní úpravy evropské společnosti, kterými jsou zejména Nařízení Rady a Směrnice, včetně jejich vazby na vybrané články primárního práva (svoboda pohybu, zmocnění Rady, atd.). V nezbytné míře je zmíněn systém a hierarchie právních norem, obzvláště s ohledem na mnohdy nejasný vztah národní a komunitární úpravy. Stěžejní část je věnována analýze dosavadních zkušeností s aplikací právní úpravy evropské společnosti. Analýza vychází z aktuálních statistických dat a srovnává zkušenosti a praxi těch členských států, ve kterých je forma evropské společnosti aktivně využívána. Podrobnému rozboru je podrobena především situace v České republice, která poněkud překvapivě patří ke státům s největším počtem vzniklých evropských společností. Snahou je odkrýt právní i ekonomické důvody, které mohou vést k diametrálně odlišnému přístupu k evropské společnosti v českém právním prostředí. Práce využívá komparace speciální úpravy evropské společnosti s obecnou úpravou národních forem obchodních společností i zcela novou úpravou přeměn obchodních společností, včetně nadnárodní fúze nebo přeměny společnosti. Drtivá většina evropských společností zapsaných do obchodního rejstříku, a tedy podléhající českému právnímu řádu, vykazuje některé společné znaky, které lze označit za charakteristické rysy české evropské společnosti. Evropská společnost se stala předmětem obchodu, ve velké míře jsou zakládány prázdné shelf společnosti, které jsou následně převedeny na třetí subjekty. To do jisté míry ovlivňuje chápání evropské společnosti jako nadnárodní formy obchodní společnosti, jejímž hlavním smyslem je větší efektivita při řízení nadnárodních korporací napříč evropským trhem. Práce se postupně věnuje jednotlivým charakteristickým rysům evropské společnosti, rozebírá souvislosti a hledá vhodná alternativní řešení. Poslední část práce je věnována celkovému zhodnocení dosavadní praxe, pozitivním i negativním stránkám úpravy evropské společnosti. Jsou rozebrány jednotlivé aspekty z různých pohledů, zejména ekonomické, daňové a právní důsledky využívání nové formy obchodní společnosti v praxi. 4

6 2. EVROPSKÁ SPOLEČNOST v evropském kontextu EVROPSKÁ SPOLEČNOST V PRAXI 2.1. Societas Europaea Institut evropské společnosti, tak jak jej předkládá Nařízení o SE, je výsledkem dlouhodobé snahy o vytvoření nadnárodní formy obchodní společnosti, která by odpovídala požadavkům ekonomických subjektů působících na území členských států a jejich současným potřebám v rámci světové ekonomiky a umožnila naplnění zásady volného pohybu osob v rámci vnitřního trhu. Administrativní překážky v podobě dílčích národních úprav koncernového práva a do roku 2008 rovněž výrazná omezení přeshraničních fúzí nebo přesunu sídla společnosti v mezinárodním měřítku fakticky omezovaly volný pohyb osob, jednu ze základních zásad, na nichž stojí Evropská unie. Societas Europaea je jedním z nástrojů, jehož cílem je snaha o přizpůsobení podmínek novým trendům a potřebám nadnárodních společností. Důraz je kladen právě na nadnárodní prvek, který je definičním znakem SE. Tato forma společnosti je určena společnostem, jejichž činnost není omezena na uspokojování pouze čistě místních potřeb, ale na plánování a provádění reorganizace podnikání v měřítku Společenství. 2 Základní východiska a cíle úpravy SE nalezneme v preambuli Nařízení o SE. Ačkoliv se jedná o dílčí záměry, všechny mají společného jmenovatele a směřují k vytvoření takových podmínek, které povedou k naplnění agregovaného cíle, vytvoření společného prostoru bez vnitřních administrativních, celních a dalších omezení, který umožní efektivní fungování jednotného trhu a naplnění zásady volného pohybu osob. Mezi základní východiska lze zahrnout především snahu o vytvoření podmínek pro efektivní fungování vnitřního trhu, naplnění zásady volného pohybu osob a přizpůsobení podnikatelských struktur reálným podmínkám Společenství. 3 Evropská společnost překlenuje hranice národních právních řádů, vytváří konkurenční prostředí mezi právními řády jednotlivých členských států a přináší nové prvky do více či méně rigidních úprav koncernového práva evropských států. Název Societas Europaea, jak je většinou evropská společnost nazývána, i když to ze samotného názvu a priori nevyplývá, skrývá nadnárodní formu akciové společnosti, která je v dnešní době stále považována za nejvyspělejší způsob organizace kapitálu. Charakter SE 2 Preambule bod (1) NoSE 3 Preambule bod (1) a (2) NoSE 5

7 jako akciové společnosti je zachycen mimo jiné také v preambuli Nařízení v bodě 13, podle kterého musí být evropská společnost kapitálovou společností ve formě akciové společnosti, která je nejvhodnější formou, jak z hlediska financování, tak i řízení, pro potřeby společnosti provozující podnikání v měřítku Společenství. 4 Evropská společnost je kapitálovou formou obchodní společnosti a stojí vedle evropské družstevní společnosti 5 a ostatních obchodních společností tak, jak je znají vnitrostátní předpisy členských států 6. Evropská akciová společnost je charakterizována několika základními znaky, které ji odlišují od ostatních národních společností. Především se jedná o právnickou osobu s vlastní právní subjektivitou, jejíž základní kapitál činí nejméně 120 tis., je rozdělen do odpovídajícího počtu akcií v závislosti na jejich nominální hodnotě. Formální odlišnost spočívá ve firmě evropské společnosti, která nese obligatorně dodatek SE. Přestože jde o právnickou osobu, která se v prvé řadě řídí Nařízením o statutu evropské společnosti, rozhodující vliv na její osobní statut má její skutečné sídlo. Právním řádem skutečného sídla evropské společnosti se řídí veškeré otázky zakládání, vzniku a fungování evropské společnosti neupravené přímo NoSE. Hlavním charakteristickým znakem a současně podmínkou umožňující vznik evropské společnosti je nadnárodní prvek, který je jejím definičním znakem. S ohledem na charakter SE a cíle její právní úpravy musí být splněna některá z podmínek uvedených v čl. 2 NoSE. Mezi charakteristické znaky evropské společnosti lze dle mého názoru zařadit i způsoby jejího zakládání. NoSE taxativním způsobem upravuje způsoby zakládání evropské společnosti a současně stanoví i další podmínky, které musí splňovat subjekty zakládající evropskou společnost. Z hlediska zařazení evropské společnosti do systému obchodních společností upravených vnitrostátními předpisy dává jednoznačnou odpověď čl. 10 NoSE, evropská společnost je akciovou společností, proto je logické, že se k ní přistupuje tak, jako kdyby se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo 7. 4 Preambule bod (13) NoSE 5 Nařízení Rady ES č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní společnosti 6 Příloha č. I NoSE 7 čl. 10 NoSE 6

8 2.2. Vývoj a vznik právní úpravy EVROPSKÁ SPOLEČNOST V PRAXI Kořeny utváření představ o právní úpravě nadnárodní formy společnosti lze sledovat od počátku rozvoje světového obchodu a zejména po první světové válce 8. Z hlediska dnešní úpravy je však rozhodující až období ekonomické integrace zahájené po druhé světové válce. V této době se postupně začínají formovat základy společného trhu a v odborných kruzích se objevují návrhy na vytvoření jednotné formy společnosti, která by zohledňovala nadnárodní charakter subjektu. Pro tyto myšlenky existovaly reálné důvody, které spočívaly v rozvoji světového obchodu, ve vzniku a ekonomickém rozvoji subjektů operujících současně ve více členských státech a z toho vyplývajících požadavků na lepší možnosti přeshraniční spolupráce, spojování společností nebo zakládání dceřiných společností v zahraničí. Poměrně vysoká míra protekcionismu národních zájmů se však odrážela i v právní úpravě obchodních společností, které nepřipouštěli svobodnou volbu sídla nebo právního řádu. Nepřekonatelným problémem byla rovněž otázka daňového práva a souvisejících daňových otázek v případě nadnárodních subjektů. Prvním významným průkopníkem myšlenky nadnárodně koncipované úpravy kapitálové společnosti byl pravděpodobně německý právník Karl Geilers, který vyslovil tuto myšlenku na 34. sněmu německých právníků v Kolíně nad Rýnem již v roce dalšího, a z hlediska dnešní úpravy mnohem důležitějšího průkopníka myšlenky evropské společnosti, je možné označit francouzského notáře Thibièrga a jeho příspěvek na 57. Kongresu notářů Francie. 10 Za další stupeň ve vývoji myšlenky evropské společnosti lze považovat práci nizozemského profesora Pietra Sanderse, který byl pověřen vedením skupiny odborníků, která předložila historicky první ucelený návrh úpravy evropské společnosti. Následující směřování právní úpravy evropské společnosti probíhalo pod patronací Evropské komise, která v sedmdesátých letech minulého století postupně předložila několik návrhů (v roce 1970 a 1975). 11 V obou případech se jednalo o návrhy, které vycházely z práce P. Sanderse a byly postaveny na myšlence komplexní a nezávislé nadnárodní úpravy evropské Za 8 Theisen, M.R., Wenz, M. u.k.: Die Europäische Aktiengesellschaft, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, str Wenz, M.: Societas Europaea (SE) Analyse der geplanten Rechtsreform und ihre Nutzungsmöglichkeiten für europäische Konzernunternemern. Berlin: Dunckler u. Humboldt, Blanquet, F.: Das Statut der Europäischen Aktiengesellschaft. Zeischrift für Unternehmens- und Gesellschaftrecht, 2002, č.1, str Dědič, J., Čech, P.: Evropská akciová společnost. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, str. 8 7

9 společnosti, která by měla formu akciové společnosti jako nejrozvinutější formy kapitálové společnosti známé právním řádům všech členských států. Protože se jednalo o návrhy, které předpokládaly odloučení nové právní formy společnosti od národních úprav, narazily na značný odpor členských států a v období rostoucího skrytého protekcionismu a světové recese neměly reálnou šanci prosadit se. Myšlenka nadnárodní formy společnosti se na několik let dostala do pozadí zájmu evropských institucí. Impulzem k oživení prací na vzniku právní úpravy evropské společnosti se stal Jednotný evropský akt (1987), resp. již dokument Bílá kniha z roku 1985, který specifikoval jednotlivé kroky vedoucí ke vzniku vnitřního trhu a mimo jiné konstatoval i potřebu vytvoření nadnárodní formy kapitálové společnosti. S ohledem na odpor členských států k dosavadní koncepci vývoje úpravy evropské společnosti založené na myšlence čistě nadnárodní úpravy došlo však v další fázi vývoje k odklonu směrem ke koncepci kombinující nadnárodní úpravu základních principů s úpravou dílčích otázek v režimu národního práva. V průběhu devadesátých let byl připravován návrh nařízení o statutu evropské společnosti doplněný samostatnou směrnicí upravující participaci zaměstnanců na vzniku a řízení evropské společnosti. Postupně se podařilo překlenout hlavní rozpory v základních otázkách úpravy evropské společnosti a pozornost byla nadále věnována předně otázce participace zaměstnanců, která se ukázala být pro některé členské státy (především s rigidní právní úpravou) zásadní. Zlomovým se stal kompromisní návrh vypracovaný skupinou odborníků pod vedením Etienna Davignona, který stanovil podpůrnou aplikaci komunitární úpravy participace zaměstnanců v případě, že se ve stanovených lhůtách nepodaří dosáhnout shody v procesu vyjednávání. Po modifikaci návrhu o další pravidla participace zaměstnanců a překonání španělského veta na zasedání Evropské rady v Nice v prosinci S konečnou platností došlo ke schválení komunitární úpravy evropské akciové společnosti dne 8. října Dědič, J., Čech, P.: Evropská akciová společnost. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2006, str

10 3. EVROPSKÁ SPOLEČNOST v právní úpravě EVROPSKÁ SPOLEČNOST V PRAXI 3.1. Prameny právní úpravy SE Právní úprava evropské společnosti je tvořena několika úrovněmi právních předpisů, které mají různou právní sílu a tvoří ucelený systém norem charakterizovaný vlastní strukturou a vzájemnými vazbami mezi jednotlivými předpisy. Systém tvoří normy komunitárního i národního práva a je dotvářen úpravou v rámci stanov konkrétní evropské společnosti. Míra rozdílnosti jednotlivých právních norem, jejich vzájemný vztah i eurokonformní interpretace vyvolává řadu problémů při jejich aplikaci. V průběhu postupného procesu vzniku právní úpravy SE došlo k zásadní změně koncepce od původně navrhované komplexně pojaté nadnárodní úpravy směrem k hybridnímu modelu kombinujícímu komunitární úpravu s úpravou vycházející z národních předpisů. Vznikla tak nadnárodní forma společnosti, která je v zásadních statusových otázkách podrobena nadnárodní úpravě doplněné národní úpravou obchodních společností v dílčích otázkách SE. Dalším prvkem, který vyvolává nejasnosti, je systematika v Nařízení o SE různě formulovaných odkazů na další právní normy, které zaplňují mezery úpravy provedené Nařízením o SE a jejich vzájemné vazby. Základní pramen právní úpravy SE tvoří dvojice norem a sice Nařízení Rady 2157/ o statutu evropské společnosti ze dne 8. října 2001, jež je doplněno Směrnicí Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Vzájemný vztah těchto dvou předpisů vyjadřuje mimo jiné bod 19 preambule Nařízení, podle kterého je Směrnice jeho nedílným doplňkem a musí být uplatňována současně. 14 Nařízení, jehož ustanovení se dnem jeho účinnosti 15 stávají přímo aplikovatelnými na území všech členských států a členských států tvořících EHP, ve svých 70 článcích především upravuje základní otázky podmínek a způsobu zakládání SE na území Společenství a dále obsahuje odkazy na jiné normy a zmocnění pro členské státy upravit některé další otázky SE prostřednictvím vnitrostátních norem. Důležitou roli hrají zejména zmocnění členských států upravit některé oblasti pomocí speciálních vnitrostátních norem, a tedy odlišně od pravidel upravujících fungování akciových společností v mezích národního 13 čl. 9 odst. 1 písm. a) NoSE 14 Preambule bod (19) NoSE 15 čl. 70 NoSE 9

11 právního řádu. Jedná se o výjimku z pravidla, které zakazuje členským státům upravovat fungování evropské společnosti odlišně, aby nebylo možné prostřednictvím takovýchto norem diskriminovat evropské společnosti ve vztahu k národním kapitálovým společnostem. 16 Hierarchii jednotlivých pramenů práva, které se vztahují k SE, upravuje dále čl. 9 NoSE, podle kterého se SE řídí 17 : Nařízením; svými stanovami, pokud je to v Nařízení výslovně stanoveno; nebo v případě záležitostí Nařízením neupravených nebo záležitostí Nařízením upravených pouze částečně ve věcech, které neupravuje: právními předpisy přijatými členskými státy k provedení opatření Společenství, která se týkají výhradně SE, právními předpisy členského státu, které by se vztahovaly na akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má SE sídlo, svými stanovami stejným způsobem, jako u akciové společnosti založené v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má SE sídlo. Nařízení dále v odst. 2 stanoví pravidlo, které zdůrazňuje povinnost členských států zajistit soulad vnitrostátních norem vztahujících se k SE se směrnicemi, jež se vztahují na národní akciové společnosti. V souvislosti s tím, je nutné ještě zmínit otázku aplikace dalších sekundárních pramenů práva ve vztahu k SE, protože NoSE využívá dvou způsobů odkazů na směrnice. V prvém případě se jedná o odkazy na harmonizované vnitrostátní předpisy přijaté na základě směrnic. 18 Druhý případ je tvořen skupinou odkazů, které směřují přímo na texty směrnic, aniž by zmiňovaly harmonizované vnitrostátní právo. Podle některých autorů 19 je nutné v těchto případech přiznat těmto ustanovením přímou aplikovatelnost bez ohledu na 16 např. bod 5 Preambule NoSE a čl. 10 NoSE: S výhradou tohoto nařízení se k SE v každém členském státě přistupuje tak, jako kdyby se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo. 17 čl. 9 NoSE 18 např. čl. 13 NoSE 19 např. Theisen, M.R., Wenz, M. u.k.: Die Europäische Aktiengesellschaft, Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag, 2002, str. 47 a násl. 10

12 jejich transformaci do vnitrostátních předpisů. Přímé odkazy na směrnice a jejich ustanovení tvoří druhý stupeň právních pramenů úpravy SE, a to bez ohledu na ustanovení čl. 9 NoSE. V dalším stupni se SE řídí svými stanovami, a to v těch případech, kdy to NoSE výslovně stanoví. S ohledem na znění konkrétní části čl. 9 NoSE je možné dovodit, že v těch případech, kdy tak stanoví NoSE, má úprava obsažená ve stanovách SE přednost před aplikací národních předpisů. 20 NoSE nedává přímé zmocnění, jsou neúčinná. Naopak odchylná ustanovení stanov v těch případech, kdy k tomu Národní právní předpisy tvoří další skupinu pramenů práva SE, kterou je však možné rozdělit na více úrovní. Nejvýše stojí prováděcí předpisy, které jsou členské státy zmocněny vydat k provedení některých ustanovení týkajících se SE. V případě České republiky se jedná o zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, kterým jsou upraveny právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny NoSE nebo Směrnicí, a to v rozsahu stanoveném NoSE. 21 Bezpodmínečně nutné je, aby byl k takovéto úpravě členský stát zmocněn Nařízením, pokud takové výslovné zmocnění chybí a členský stát přesto provede vlastní odchylnou úpravu, je takové ustanovení nutné považovat za ustanovení vydané v rozporu s platnou komunitární úpravou. Nařízení rozlišuje různé typy zmocnění členských států k provedení vlastní úpravy. V prvé řadě se jedná o zmocnění, která nařizují členskému státu provést speciální úpravu některé oblasti 22 v těch případech, kdy národní akciové právo takovou danou úpravu neumožňuje. Za druhé Nařízení členské státy v některých případech zmocňuje, aby určitou oblast upravily odchylně, přičemž záleží na každém členském státu, jak se k tomuto zmocnění postaví. V takovém případě může členský stát stanovit speciální úpravu platnou pro SE nebo odkázat na ustanovení vnitrostátní právní normy nebo svého zmocnění nevyužít. To však může vyvolávat v některých případech nejasnosti ohledně použitelného práva. Pokud není některá oblast upravena přímo nebo nepřímo Nařízením o statutu evropské společnosti a ani zakladatelé nebo akcionáři prostřednictvím stanov nebo členské státy nejsou výslovně zmocněny k provedení odchylné úpravy, aplikují se předpisy národního akciového práva. Ačkoliv se jedná o nadnárodní formu společnosti, jejímž úkolem je zohlednit 20 Takové zmocnění obsahují např. čl. 46 odst. 2 nebo čl. 55 odst. 1 a čl. 56 NoSE 21 1 odst. 1 ZoSE 22 např. čl. 39 odst. 5 NoSE úprava dualistické struktury řízení SE nebo čl. 43 odst. 4 úprava monistické struktury řízení SE 11

13 nadnárodní prvky v jejím fungování, v důsledku snahy o dosažení kompromisu a přístupu členských států k celé problematice, tvoří národní akciové právo těžiště úpravy evropské společnosti. Národní úprava hraje hlavní roli především v těch případech, kdy Nařízení žádným způsobem neupravuje některé otázky, a to na základě zmocnění v čl. 9 odst. 1 písm. c bod ii) NoSE. Role národního akciového práva je dále posilována prostřednictvím odkazů obsažených v NoSE nebo prováděcích předpisech na základě zmocnění obsaženém v Nařízení. Zásadní význam zde budou v podmínkách českého právního řádu mít především některá ustanovení obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a po zásadních změnách účinných od 1. července 2008 také zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev. Za poslední z pramenů práva upravujících SE lze obecně považovat stanovy evropské společnosti v rozsahu stanoveném národní právní úpravou ve státě sídla společnosti. V tomto případě bude záležet především na konkrétním právním řádu a míře svobody, kterou poskytuje akciovým společnostem podléhajícím jeho úpravě. Z obsahového i formálního hlediska představuje Nařízení unikátní právní normu, která se od ostatních běžných nařízení Rady výrazně odlišuje, a to nejen svým zaměřením, ale především zvolenou metodou. Ačkoliv je i NoSE přímo aplikovatelné, bez podrobné úpravy prováděcím předpisem by jeho aplikace byla nemyslitelná. Nařízení vytváří pouze kostru, kterou vyplňují další předpisy, na které NoSE odkazuje. Ale i samotná zvolená forma odkazů na další právní předpisy je považována za nestandardní a vyvolává nejasnosti při interpretaci těchto odkazů. Problematické jsou rovněž mezery v právní úpravě, které je nutné vyplňovat prostřednictvím interpretace práva a analogie. Nezastupitelnou roli tak má Evropský soudní dvůr a jeho rozhodnutí, který je jediný povolaný k rozhodování v otázkách komunitární právní úpravy. Při aplikaci ustanovení vztahujících se na evropskou společnost je nutné se přiklonit k názoru, který dává přednost interpretaci norem (včetně národních) v intencích evropského práva, a to s ohledem na předmět úpravy. 12

14 3.2. Evropská společnost v českém právním řádu EVROPSKÁ SPOLEČNOST V PRAXI Smyslem této kapitoly, s ohledem na rozsah a charakter práce, není podat vyčerpávající charakteristiku všech ustanovení upravujících evropskou společnost, ale shrnout základní informace o úpravě evropské společnosti v českém právním řádu, představit prováděcí zákon v širších souvislostech a ukázat nejdůležitější rozdíly mezi úpravou evropské společnosti a dalšími obchodními společnostmi dle českého práva. Důraz je kladen především na porovnání úpravy evropské společnosti a české akciové společnosti, jejichž vztah je často chápán jako konkurenční, ve smyslu konkurence právní úpravy. V tomto směru je nutné zdůraznit především možnost volby corporate governance, možnost přesunu sídla evropské společnosti, ale také odlišnou úpravu ochrany minoritních akcionářů nebo věřitelů evropské společnosti v souvislosti s jejím nadnárodním charakterem. Odpovídající pozornost je věnována rovněž otázkám participace zaměstnanců na procesu zakládání a řízení evropské společnosti. Právě tato oblast byla dlouho překážkou přijetí úpravy evropské společnosti, a to z důvodů rozdílných přístupů členských států. Kompromisní úprava participace zaměstnanců na záležitostech evropské společnosti vycházející z modifikované koncepce předložené skupinou vedenou E. Davignonem přináší praktické problémy a v některých případech může vést k odmítnutí formy evropské společnosti. Zejména se jedná o případy členských států, jejichž domácí úprava akciových společností nevyžaduje obligatorně účast zaměstnanců, zatímco v případě evropské společnosti je požadavek alespoň určité míry participace zaměstnanců obligatorní. Prostřednictvím komparace úpravy evropské a české akciové společnosti je možné poukázat na konkrétní problémy, s kterými se lze setkat při zakládání evropské společnosti, a navrhnout možné způsoby jejich řešení včetně případných návrhů de lege ferenda. Některé problémy pramení pouze z nesprávného jazykového překladu Nařízení nebo Směrnice 23, které lze odstranit prostřednictvím důsledné jazykové interpretace. S účinností od 14. prosince 2004 byl do českého právního řádu zakomponován zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, jako prováděcí předpis k NoSE a zároveň předpis transponující do českého právního řádu směrnici, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Současně s tímto zákonem nabyl účinnosti rovněž zákon č. 628/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti. Česká republika tak splnila s určitým zpožděním lhůtu k provedení 23 Srovnej např. ustanovení čl. 54 odst. 1 NoSE 13

15 NoSE. Zákon o SE upravuje právní poměry evropské společnosti, pokud nejsou upraveny nařízením Rady o statutu evropské společnosti a směrnicí Rady, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. 24 V souvislosti s charakterem NoSE a zvolenou metodou úpravy evropské společnosti obsahuje ZoSE úpravu pouze některých otázek. V mnoha případech sám zákon odkazuje na ustanovení vnitrostátních norem upravujících akciové společnosti, jejich přeměny nebo řízení. První část zákona, která je prováděcím předpisem Nařízení, upravuje některé dílčí otázky fungování evropské společnosti 25, ale její podstatná část je věnována úpravě ochrany menšinových akcionářů a věřitelů evropské společnosti v souvislosti s procesem jejího založení nebo přemístění sídla a dále pak struktuře evropské společnosti, zejména úpravě monistického systému řízení, který je naší úpravě akciových společností zcela neznámý. Metoda úpravy zákona o evropské společnosti v zásadě kopíruje metodu NoSE a odkazuje na další vnitrostátní předpisy práva obchodních společností, zejména pak obchodní zákoník a s účinností od 1. července 2008 rovněž ustanovení zákona o přeměnách obchodních společností, kterým se do českého právního řádu transponuje směrnice 2005/56/ES ze dne o přeshraničních fúzích kapitálových společností 26. Zvolený způsob obecně formulovaných odkazů na přiměřené použití ustanovení zvláštních předpisů, ustanovení obchodního zákoníku nebo zákona o přeměnách 27 vede v praxi k jejich nejasné interpretaci a s tím souvisejícím aplikačním problémům. Lze v tomto případě doporučit spíše příklad německého prováděcího zákona, jenž odkazuje přímo na konkrétní ustanovení 28 akciového zákona. Zvolený způsob odkazu na vnitrostátní předpisy není ani zdaleka jediným problematickým bodem zákona o evropské společnosti. Zatímco některá zmocnění poskytnutá Nařízením Česká republika nevyužila a nechala dané otázky bez odezvy 29, v jiných případech 24 1 ZoSE 25 Srovnej ZoSE, HLAVA I. - např. rozdělení působnosti mezi orgány evropské společnosti s monistickou strukturou řízení nebo zápisy do obchodního rejstříku 26 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev zapracovává kromě směrnice 2005/56/ES o přeshraničních fúzích kapitálových společností také Třetí směrnici Rady 78/855/EHS a Šestou směrnici Rady 82/891/EHS 27 Srovnej 7, 13 nebo 4 odst. 3 ZoSE 28 Srovnej Gesetzt zur Einführung der Europäischen Gesellschaft (SEEG) z.b. 7 a 9. [citováno ]. Dostupný z: 29 Srovnej čl. 48 odst. 1 NoSE, ZoSE a 191 odst. 2 ObchZ 14

16 upravila některé otázky nad rámec zmocnění 30. Přestože se podobné chyby a nejasná ustanovení objevují i v prováděcích předpisech jiných členských států, vyvolávají nejasnosti a bude záležet na posouzení Evropského soudního dvora, do jaké míry bude tolerovat překročení legislativních pravomocí členských států s odvoláním na ustanovení čl. 68 odst. 1 NoSE. Česká republika, stejně jako některé další členské státy 31, zvolila pro úpravu evropské společnosti variantu společného předpisu pro provedení Nařízení i transpozice ustanovení Směrnice do českého právního řádu. Druhá část ZoSE je věnovaná úpravě zapojení zaměstnanců evropské společnosti se sídlem na území České republiky, jejich dceřiných společností a organizačních složek evropské společnosti do záležitostí evropské společnosti. 32 Propojení Směrnice a Nařízení zajišťuje čl. 12 odst. 2 NoSE, podle něhož nemůže být evropská společnost zapsána v členském státě do obchodního rejstříku, dokud nejsou splněny požadavky dané Směrnicí ohledně participace zaměstnanců. Zákon stanoví základní principy a postupy pro zapojení zaměstnanců do záležitostí evropské společnosti, přičemž ponechává velký prostor procesu vyjednávání řídících orgánů a zaměstnanců zúčastněných společností. Pro případ, že by jednání o participaci zaměstnanců nebyla ukončena do stanovené šestiměsíční lhůty, obsahuje zákon podpůrná ustanovení. Tím je zaručena účast zaměstnanců a současně omezena doba, po kterou je možné vést jednání mezi řídícími orgány a zaměstnanci zúčastněných společností. Participace zaměstnanců založená směrnicí stojí na dvou vzájemně se doplňujících pilířích. První pilíř tvoří participace a vliv zaměstnanců na složení orgánů evropské společnosti, který je závislý např. na počtu zaměstnanců zúčastněných společností, jejich poměru a složení vyjednávacího výboru. Druhý pilíř, který je obligatorní a uplatní se vždy s výjimkou případů, kdy o tom rozhodne vyjednávací výbor nebo se tak strany dohodnou, tvoří právo zaměstnanců na informace a projednání. Při aplikaci ustanovení části druhé ZoSE vznikají problémy zejména v souvislosti s nadnárodním charakterem evropské společnosti a aplikací nejméně dvou právních řádů na celý proces 33. Přestože rozhodující úlohu v procesu vyjednávání hrají normy právního řádu budoucího sídla evropské společnosti, je nutné počítat rovněž s dopady aplikace norem 30 Srovnej čl. 24 odst. 1 NoSE a 17 ZoSE ve spojení s 13 ZoSE 31 Srovnej zákon č. 562/2004 Zb., o európskej spoločnosti a o zmene a doplneni niektorých zákonov; 32 ZoSE 46 odst Dědič, J., Čech, P.: Evropská akciová společnost. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2006, str

17 právních řádů sídla zúčastněných společností na dílčí otázky spojené např. s procesem svolání a obsazení vyjednávacího výboru. V takovém případě je nutné počítat s tím, že i normy státu budoucího sídla společnosti mohou zakládat povinnosti pro orgány zúčastněné společnosti z jiného členského státu. Ačkoliv se v žádném případě nejedná o přeshraniční působnost vnitrostátních norem v pravém smyslu, jejich dopad je realitou, s kterou se musí zakladatelé evropské společnosti vypořádat. 16

18 3.3. Založení a vznik evropské společnosti EVROPSKÁ SPOLEČNOST V PRAXI Přestože způsoby založení a vzniku evropské společnosti nejsou předmětem této seminární práce, z hlediska dalšího obsahového zaměření práce považuji za nutné uvést na tomto místě stručnou charakteristiku úpravy zakládání a vzniku evropské společnosti. Způsoby založení evropské společnosti jsou podřízeny společnému cíli právní úpravy uvedenému pod bodem 1 Preambule NoSE, který mimo jiné hovoří o plánování a provádění reorganizace podnikání v měřítku Společenství 34. Z toho vychází i způsoby zakládání evropské společnosti, kterou nelze na rozdíl od národních společností založit na zelené louce, ale každá evropská společnost odvozuje svou existenci od jiných již existujících subjektů. NoSE vymezuje prostřednictvím svých kogentních ustanovení možné způsoby založení evropské společnosti a ani členským státům nedává možnost tyto způsoby rozšiřovat 35. Evropskou společnost je v souladu s ustanovením čl. 2 NoSE možné založit čtyřmi způsoby a sice: a) prostřednictvím fúze dvou či více akciových nebo evropských společností; b) prostřednictvím holdingové evropské společnosti nad alespoň dvěma akciovými, evropskými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným; c) jako dceřinou společnost alespoň dvou společností ve smyslu čl. 48 odst. 2 SES včetně veřejnoprávních a soukromoprávních právnických osob; d) přeměnou akciové společnosti; Každý z uvedených způsobů založení evropské společnosti vyžaduje splnění několika dalších kritérií. Především se jedná o podmínku nadnárodního charakteru 36 evropské společnosti, která je obligatorní pro všechny způsoby založení evropské společnosti a spočívá v požadavku, aby nejméně dvě zakládající, resp. promotorské společnosti měly svá sídla v různých členských státech, řídily se právem různých členských států nebo alespoň dvě 34 Preambule bod (1) NoSE 35 Srovnej např.: Dědič, J., Čech, P.: Evropská akciová společnost. 1. vydání. Praha: BOVA POLYGON, 2006, s ; Teichman Ch.: Die Einführung der Europäischen Aktiengesellschaft Grundlagen der Ergänzung des europäisches Status durch den deutschen Gesetzgeber. Zeitschrift für Unternemhmens und Gesellschaftrecht, 2002, str Požadavek nadnárodního charakteru evropské společnosti ideově vychází z čl. 308 SES, který upravuje zmocnění evropských orgánů k úpravě některých otázek prostřednictvím komunitárního práva, a to v těch případech, je-li to nutné k dosažení některého z cílů Společenství v rámci společného trhu a SES neposkytuje pravomoci na jiném místě. 17

19 z nich měly po dobu dvou let dceřinou společnost, která se řídí právem jiného členského státu nebo na území jiného členského státu měly organizační složku podniku. Kromě čtyř primárních způsobů založení evropské společnosti upravuje čl. 3 odst. 2 NoSE ještě pátý způsob a sice založení dceřiné evropské společnosti existující evropskou společností. Kromě požadavků z hlediska oprávněných subjektů a naplnění podmínky nadnárodního rozměru musí zakládající společnosti splnit ještě požadavky týkající se umístění sídla budoucí evropské společnosti. V prvé řadě musí být skutečné a zapsané sídlo umístěno ve stejném členském státě nebo dokonce, jako je tomu v případě České republiky, která využila zmocnění dané čl. 7 NoSE, ve stejném místě. Tím jsou požadavky na umístění sídla evropské společnosti rovnocenné s požadavky v případě akciové společnosti zřízené podle českého práva 37. Pokud při založení SE nebo kdykoliv v jejím průběhu rejstříkový úřad 38 zjistí nesoulad mezi zapsaným sídlem a umístěním hlavní správy, je to důvod pro odmítnutí zápisu SE do rejstříku, resp. zrušení společnosti s její likvidací, pokud na výzvu soudu neuvede zápis do souladu se skutečností. Sídlo budoucí evropské společnosti je hraničním určovatelem použitelného práva pro zakládanou evropskou společnost. Dle čl. 15 odst. 1 se s výhradou ustanovení Nařízení založení evropské společnosti řídí právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se zřizuje sídlo SE. Na procesu založení každé SE se vždy, s výjimkou transformace akciové společnosti na evropskou, uplatňují právní předpisy alespoň dvou členských států. Z hlediska subjektů oprávněných zúčastnit se zakládání evropské společnosti ponechává Nařízení členským státům možnost rozšířit okruh subjektů o společnosti, které mají hlavní správu mimo území Společenství v těch případech, kdy je společnost založena podle práva některého z členských států, sídlí na území tohoto státu a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství členského státu. Česká republika využila tohoto zmocnění a rozšířila tak okruh subjektů oprávněných se podílet na založení evropské společnosti c ObčZ 38 V případě ČR rejstříkový soud 18

20 Tab. 1: Přehled požadavků při zakládání SE Založení SE fúzí Založení holdingové SE Společná dceřiná SE Přeměna a.s. na SE Subjekty Akciové společnosti založené podle práva členského státu se sídlem a hlavní správou na území Společenství. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným založené podle práva členského státu se sídlem a hlavní správou na území Společenství Společnosti ve smyslu čl. 48 odst. 2 SES a jiné veřejnoprávní a soukromoprávní právnické osoby založené podle práva členského státu se sídlem a hlavní správou na území Společenství. Akciová společnost založená podle práva členského státu se sídlem a hlavní správou na území Společenství. Nadnárodní prvek Alespoň dvě zúčastněné společnosti podléhají právu různých členských států. Alespoň dvě zúčastněné společnosti podléhají právu různých členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Alespoň dvě zúčastněné společnosti podléhají právu různých členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě. Přeměňovaná společnost má alespoň dva roky dceřinou společnost podléhající právu jiného členského státu. Založení dceřiné SE Evropská společnost. Vyplývá z podstaty SE. Poznámka: Dle čl. 3 odst. 1 NoSE se SE považuje za akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve kterém má sídlo. Právní subjektivitu nabývá evropská společnost bez ohledu na způsob svého založení dnem, ke kterému je zapsána do rejstříku určeného právními předpisy členského státu sídla evropské společnosti. 39 Za úkony provedené před zápisem evropské společnosti do příslušného rejstříku jejím jménem a závazky takto vzniklé odpovídají společně a nerozdílně fyzické osoby, společnosti nebo jiné právnické osoby, které tyto úkony provedly, pokud vzniklá SE tyto závazky po svém zápisu nepřevezme nebo nebylo dohodnuto něco jiného 40. Přestože je koncepce úpravy jednání jménem evropské společnosti před zápisem do rejstříku obdobná úpravě uvedené v 64 Obch. Z. pro národní obchodní společnosti a družstva, vznikají určité problémy při její interpretaci. Základní otázkou je, jaký význam má poslední věta citovaného ustanovení týkající se možné dohody. Není zřejmé, které subjekty mohou 39 čl. 16 odst. 1 NoSE. V případě ČR se jedná o obchodní rejstřík - 7 odst. 1 ZoSE 40 čl. 16 odst. 2 NoSE. 19

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 18. 12. 2009 PRACOVNÍ DOKUMENT o zprávě z vlastního podnětu na téma EHP/Švýcarsko: překážky ve vztahu k plnému zavedení vnitřního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné)

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) 25.11.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 310/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 opřeshraničních fúzích kapitálových společností

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice

Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Bakalářská práce Právní úprava evropských společností a jejich využívání v České republice Vypracoval: Martin Necid Vedoucí

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR

Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR Manuál aplikace nového občanského zákoníku do podmínek členských klubů FAČR ÚVOD Dnem 1. 4. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník (dále jen NOZ ). Jeho dopady do činnosti občanských sdružení působících

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Evropská akciová společnost (SE)

Evropská akciová společnost (SE) Nařízení o statutu a směrnice o účasti zaměstnanců (ze dne 08.10.2001 / implementace 3 roky) O co jde v této evropské právní formě? Formy zakládání Základní konstrukce orgánů Účast zaměstnanců Dr. Roland

Více

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004.

společnost po 1. květnu 2004 v obchodním právu změnila, Bova Polygon, Praha 2004. APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2006 MICHAL POSPÍŠIL Evropská společnost Vstup České republiky do Evropské unie představuje nejen rozšíření politických a kulturních možností našich občanů, ale znamená také prohloubení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33.

členským státům stanovit zkrácení lhůty pro podání Nařízení Komise (ES) č. 1564/2005 ze dne 7. září 2005, ( 1 ) Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 33. CS 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 20. řádnou valnou

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců

SMĚRNICE RADY 2003/72/ES. ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců SMĚRNICE RADY 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003

S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 S 71/03-2198/03 V Brně dne 20. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 71/03, zahájeném dne 22. dubna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1 Článek 2 Cíl 1. Tato směrnice upravuje zapojení zaměstnanců do záležitostí evropských akciových společností (Societas Europaea, dále jen SE ), uvedených v nařízení (ES) č. 2157/2001. 2. K tomuto

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky

Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky Konzultace budoucích priorit Akčního plánu k modernizaci práva obchodních společností a zlepšení řízení společností v Evropské unii otázky 1. Celkový cíl a kontext budoucích priorit Otázka č. 1 Zaměřuje

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Implementace Směrnice o

Implementace Směrnice o Implementace Směrnice o službách na vnitřním m trhu Co to je implementace? směrnice jeden z typů evropských aktů rámcový nástroj směrnice stanoví jen to, co má být dosaženo cestu k cíli si vytyčí každý

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost

Ekonomika IV. ročník. 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Ekonomika IV. ročník 021_Pravní formy obchodních korporací akciová společnost Akciová společnost (a. s.) Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly = obchodovatelné

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

SocietasEuropaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

SocietasEuropaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva SocietasEuropaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

Erste Group Bank AG FN 33209 m

Erste Group Bank AG FN 33209 m Erste Group Bank AG FN 33209 m Představenstvo společnosti Erste Group Bank AG zve akcionáře (ISIN AT0000652011) a majitele účastnických cenných papírů (ISIN AT0000A0D4T3) společnosti na 18. řádnou valnou

Více