Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact"

Transkript

1 Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu k ochran osobních údaj. Ochrana osobních údaj je stžejní, a to pedevším v budoucích obchodních modelech založených na internetu a pi rozvoji ekonomiky opírajícího se o internet. Naši zamstnanci a jmenovaní poskytovatelé služeb zachovávají drnost informací a dodržují ustanovení spolkového zákona o ochran osobních údaj a další relevantní naízení o ochran osobních údaj. V tomto prohlášení o ochran osobních údaj zdrazuje spolenost Phoenix Contact svj zájem chránit osobní údaje. Ty zahrnují napíklad vaše jméno, fyzickou adresu, íslo útu nebo ovou adresu i jiné informace. V následujícím prohlášení je pehledn pedstaveno, jakým zpsobem hodláme chránit vaše osobní údaje. Použití a šíení osobních údaj Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete prostednictvím našeho webu nebo jinými kanály (nap. vaše jméno, adresu nebo ovou adresu), budou použity pouze ke komunikaci s vámi a shromažují se, zpracovávají a ukládají výlu pro úel urený pi poskytnutí tchto údaj. Krom toho tyto údaje použijeme k tomu, abychom vám zasílali obasné nabídky a informovali vás o nových produktech, službách a jiných záležitostech, které by vás mohly zajímat. Svj souhlas týkající se použití vašich osobních údaj mžete kdykoli zrušit, staí nás kontaktovat na adrese Podle poteby budou také informace spolenosti Phoenix Contact pedány spolenostem v rámci skupiny Phoenix Contact Group, poskytovatelm služeb a tetím stranám. To mže být nezbytné k poskytnutí služby i provedení vámi požadované transakce píkladem je zpracování objednávky, registrace na akci i seminá, pro úely zákaznického servisu nebo k informování o produktech a službách. Pedáváme-li osobní údaje tetím stranám, jsme povinni poskytnout pouze ty údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí píslušných služeb. Píslušná tetí strana smí tyto osobní údaje použít pouze k poskytnutí požadované služby i provedení potebné transakce, kterou je z naší strany povena. Poskytovatelé služeb jsou pitom vázáni zákonem o ochran osobních údaj. Za žádných okolností nepedáme, neprodáme ani jinak neposkytneme vaše osobní údaje etím stranám pro marketingové úely.

2 - 2 - Zpracování údaj na tchto webových stránkách Z bezpenostních a technických dvod spolenost Phoenix Contact automaticky zpracovává informace penášené vašim prohlížeem do svých systémových protokol. To se mže týkat chto informací: typ/verze prohlížee, použitý operaní systém, požadované adresy URL (webové stránky) v našich systémech, odkazující adresa URL (webové stránky, které odkazují na náš web), název hostitele a plná IP adresa poítae, ze kterého se pistupuje na web, datum a as pístupu, datové objemy a typy vyvolaných soubor. Tyto informace nebudou konsolidovány s jinými datovými zdroji ani statisticky zpracovávány. Poznámka k IP adresám: IP adresy jsou dležité pro penos webových stránek a dat z našich server do vašeho prohlížee. Jsou to adresy informací na našich webových serverech, které požadujete. IP adresy se považují za osobní údaje, a proto je používáme pouze v takovém rozsahu, který vyžaduje technické zpracování. Registrace na našem webu Webové stránky obsahují služby napíklad trvalé uložení seznamu oblíbených položek a porovnání produkt nebo vyžádání i ukládání cenových nabídek, které lze využít pouze po zaregistrování osobních údaj. Pro úely registrace je jako minimum požadováno vaše jméno a platná ová adresa. žete nám voliteln poskytnou další nepovinné údaje o sob (titul, spolenost, pokud máte, tak zákaznické íslo u spolenosti Phoenix Contact, poštovní adresu, telefonní íslo). Nkteré z tchto údaj jsou stžejní pro rozšíené služby na našem webu, nap. pro online objednávání prostednictvím e-shopu. Ped aktivací tchto služeb vás budeme vždy pedem kontaktovat. Nepovinné informace poskytnuté pi registraci slouží k tomu, abychom vás na základ registrace na portálu mohli osobn kontaktovat a pro vlastní reklamní úely spolenosti Phoenix Contact. Ty zahrnují také aktualizaci naší hlavní zákaznické databáze nebo informování o produktech a službách. Kdykoli mžete zrušit svj souhlas s tím, abychom mli uložené vaše osobní údaje a používali je k zasílání propaganích materiál, staí, když nám pošlete na adresu Na tuto adresu se obracejte i v pípad, že si pejete svj et úpln smazat.

3 Zpravodaj Požadujeme platnou ovou adresu, abychom vám mohli zaslat zpravodaj. Také máte možnost poskytnout nám další nepovinné údaje o sob (titul, jméno, spolenost, poštovní adresu). Po zaregistrování od nás dostanete s odkazem. Tento odkaz slouží k potvrzení, že si pejete zaslat zpravodaj (dvojí potvrzení, tzv. double opt-in ). Je to zpsob, jak ovit vámi poskytnutou ovou adresu a zabránit tomu, aby si nkdo tetí objednával zpravodaj prostednictvím vaší ové adresy. Nepovinné údaje, které nám poskytnete pi registraci k odbru zpravodaje, slouží k zasílání zpravodaje a dále k vlastním reklamním úelm spolenosti Phoenix Contact. Sem patí také aktualizace naší hlavní zákaznické databáze nebo informování o produktech a službách. Kdykoli mžete zrušit svj souhlas s tím, abychom mli uložené vaše osobní údaje a používali je k zasílání zpravodaje nebo propaganích materiál. Chcete-li se odhlásit z odbru zpravodaje, použijte funkci pro odhlášení, kterou najdete v každém zpravodaji i reklamním materiálu, který vám zasíláme. Krom toho mžete také poslat na adresu kde uvedete, že si ejete zrušit odbr. Náš ový zpravodaj mže obsahovat odkazy na speciální webové stránky spolenosti Phoenix Contact. Tímto zpsobem dokážeme mit efektivitu marketingových iniciativ. Tato hodnocení se zakládají na anonymních údajích, což znamená, že nelze vysledovat spojitost mezi poskytnutými údaji a vaší osobou. Navíc mohou zpravodaje obsahovat také odkazy na webové stránky tetích stran. Údaje vyplnné v žádosti na stránce Kariéra Vaše osobní údaje, které nám poskytnete jako souást registrace nebo žádosti na píslušném portálu, vyžadujeme za úelem komunikace s vámi a zpracováváme je a uchováváme pouze jako souást náborového procesu.

4 Soubory cookie Naše webové stránky používají na nkolika místech soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlíže ukládá ve vašem poítai. Slouží k uživatelsky píjemnjšímu, efektivnjšímu a bezpejšímu fungování našich webových stránek. Jako takové umožují napíklad technickou implementaci uživatelské relace v online katalogu spolenosti Phoenix Contact. Zárove soubory cookie poskytují informace, díky kterým jsme schopni optimalizovat naše webové stránky v souladu s požadavky uživatel, nap. pímý odkaz na lokalizované webové stránky pi zadání adresy tšina soubor cookie, které používáme, jsou relaní soubory cookie. Automaticky se smažou, jakmile opustíte naše webové stránky. Používáme i nkteré soubory cookie, které se ukládají delší dobu. Maximální doba uložení souboru cookie je jeden rok, napíklad když si na našem webu uložíte preferovaný jazyk. Všechny soubory cookie na našem webu obsahují ist technické informace v pseudoanonymizovaném nebo anonymizovaném formátu, neobsahují žádné osobní údaje. Pokud si nepejete, aby se soubory cookie ukládaly, zvolte v nastavení svého prohlížee možnost Nepovolit soubory cookie. Pokud prohlíže nepovolí soubory cookie, mže dojít k výraznému omezení rozsahu funkcí našeho webu. Nkolik funkcí již nebude k dispozici. Webové analýzy Údaje na našem webu shromažuje a dále zpracovává v anonymizovaném formátu spolenost WiredMinds AG Stuttgart Nmecko za úelem analýzy a dalšího zlepšování webu. K tomuto elu se používají soubory cookie a pixelové tagy ( technologie sledování pixel ). Pixelové tagy jsou malé neviditelné znaky, které jsou obsaženy ve webových stránkách. Shromažování a analýza penášených dat umožuje spolenosti Phoenix Contact sledovat chování návštvník webu. Tato analýza pedevším zdrazuje rzné oblasti zájmu prostednictvím využití íslušných webových stránek spolenosti a geografického polohy návštvník. Získaná data se zpracovávají výlu pro využití spoleností Phoenix Contact a nepedávají se etím stranám mimo skupinu Phoenix Contact Group. Podobn nejsou tato data za žádných okolností použita pro jiné úely i dále prodávána. Pokud jsou nahrávány IP adresy, pak jsou okamžit anonymizovány tak, že se ihned po pijetí smaže poslední sada ísel. Spolenost WireMinds dodržuje nmecké a evropské zákony o ochran osobních údaj a mezinárodn uznávané standardy. Soulad spolenosti WireMinds s nmeckými zákony o ochran osobních údaj byl rovnž potvrzen organizací TÜV v rámci dobrovolné inspekce. Níže najdete odkaz na webové stránky spolenosti WireMinds, kde si mžete prohlédnout zprávu TÜV. Pokud nesouhlasíte s anonymním vyhodnocováním dat dokládajících vaše chování na webu, kliknte na odkaz níže. Upozorujeme, že tento proces využívá soubor cookie, ve kterém jsou uloženy informace, jež

5 - 5 - zabraují shromažování vašich anonymních uživatelských údaj. Pokud smažete soubory cookie ve vašem prohlížei nebo pi další návšt použijete jiný prohlíže, budete muset na tento odkaz kliknout znovu. WiredMinds exclude from website tracking WiredMinds privacy policy WiredMinds TÜV report (pdf) Doplující poznámky týkající se použití a šíení osobních údaj Spolenost Phoenix Contact mže být na žádost soudního nebo regulaního orgánu povinna zveejnit vaše osobní údaje a píslušné informace. Vyhrazujeme si také právo použít vaše osobní údaje k uplatování nároku nebo k obhajob vi právním nárokm. V souladu s platnými zákony si vyhrazujeme právo na uložení a pedání osobních údaj a jakýchkoli jiných údaj za elem vyšetení, prevence nebo uinní opatení týkajících se nelegálních aktivit, podezení z podvodu a porušení všeobecných podmínek použití spolenosti Phoenix Contact. Bezpená komunikace na internetu S využitím technických a organizaních opatení dsledn usilujeme o to, aby byly vaše osobní údaje posílány a ukládány takovým zpsobem, který neumožní pístup tetích stran. Všeobecn nepovažujeme internet za bezpené médium. Na rozdíl napíklad od telefonního spojení, lze penos dat na internetu snadnji odposlouchávat, nahrávat nebo dokonce upravovat tetími stranami. Abychom zajistili drnost komunikace s vámi, používáme šifrování AES 256 bit SSL. Šifrování používané spoleností Phoenix Contact se na základ posledního technologického vývoje považuje za bezpené. Operaní systémy a prohlížee z edchozích verzí rovnž dosahují této úrovn zabezpeení. Je-li poteba, aktualizujte svj operaní systém a prohlíže tak, abyste na svém poítai mohli používat pokroilejší šifrování. i nešifrované ové komunikace nelze zajistit úplnou bezpenost dat, proto doporuujeme používat pro sdlování drných informací poštovní služby.

6 - 7 - Aktualizace tchto zásad ochrany soukromí Jestliže spolenost Phoenix Contact spustí nové služby, zmní své internetové postupy nebo pokud dojde k dalšímu vývoji bezpenostní technologie pro internetové a elektronické zpracování dat, aktualizujeme dle poteby prohlášení o ochran osobních údaj. Proto si vyhrazujeme právo podle poteby zmnit nebo upravit toto prohlášení. Aktuální verze bude zveejnna zde. Právo na informace/zmnu a smazání osobních údaj Máte-li njaké dotazy, na které jste nenašli odpov v tomto prohlášení o ochran osobních údaj, nebo pokud požadujete podrobnjší informace k uritému bodu, kontaktujte nás. Pokud nesouhlasíte s tím, abychom mli uloženy vaše osobní údaje nebo pokud se tyto údaje zmní, pak na vaši žádost údaje opravíme, zablokujeme nebo smažeme podle zákonných ustanovení. Na žádost vám zašleme seznam všech vašich osobních údaj, které evidujeme. Kontaktujte nás na adrese: Phoenix Contact, spol. s.r.o. Mokrá záhon Bratislava ( Slovensko ) Tel Fax Berte prosím na vdomí, že pi zpracovávání jakýchkoli žádosti týkajících se osobních údaj vyžadujeme doklad totožnosti.

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů

Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Ochrana a zabezpečení vašich osobních údajů Následující informace si prosím pozorně přečtěte, abyste měli přehled o tom, jak bude společnost Travelex spravovat vaše osobní údaje. Vytvoříte-li si profil

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace.

Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Ochrana dat 1. TYPY INFORMACÍ, KTERÉ SOUSTŘEĎUJEME Na našich stránkách soustřeďujeme jak informace osobní identifikace, tak agregátní informace. Informace osobní identifikace se vztahují k osobě např.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu

1.1 Základní ustanovení. 1.2 Používání portálu 1 Podmínky použití portálu Statutární město Chomutov, IČ: 00261891, se sídlem Zborovská 4602, 43028 Chomutov vydává tyto podmínky pro používání webových stránek přístupných na adrese http://www.chomutovmesto.cz/ipoint

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy

Základní ustanovení 1.1 Služby Služby třetích stran Smlouva 1.2 Objednávka služeb 1.3 Heslo 1.4 Volací limit 1.5 Uzavření smlouvy Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsané do OR u

Více

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies

Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů cookies Vítejte na turistických stánkách Plzeňského Prazdroje. Internetové stránky na doméně www.prazdrojvisit.cz dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat

Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat Všeobecné podmínky poskytování služeb freesat společností UPC DTH S.à r.l. se sídlem 2 rue Peternelchen, L-2370 Howald, Lucemburské velkovévodství, zapsané v lucemburském obchodním rejstříku Registre de

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více

Direct Language Hub - www.dlhub.eu

Direct Language Hub - www.dlhub.eu Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb strana 1 Podmínky pro poskytnutí a využívání elektronických služeb 1 Tento dokument (dále jen Podmínky), upravuje pravidla pro poskytnutí a využívání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Podmínky registrace Doménového jména.eu

Podmínky registrace Doménového jména.eu Podmínky registrace Doménového jména.eu 1/15 OBSAH Obsah... 2 Definice... 3 Předmět a Rozsah... 5 Část 1. Požadavky na způsobilost... 5 Část 2. Princip zpracování podle pořadí příchodu; Technické požadavky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ

PODMÍNKY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ l Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy ke službám přímého bankovnictví. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

MultiCash KB příručka pro předávání dat

MultiCash KB příručka pro předávání dat K MultiCash KB příručka pro předávání dat 1/57 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. POSLEDNÍ PROVEDENÉ ZMĚNY... 4 3. INSTALACE... 4 3.1 Vybavení pracovní stanice klienta... 4 3.1.1 Hardware... 4 3.1.2 Software... 5 3.2

Více