EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )"

Transkript

1 PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými sdruženími spotebitel a evropskými sdruženími úvrových institucí, které nabízejí úvry na bydlení (viz níže). Úmluva zastešuje dobrovolný kodex chování (dále jen Kodex ), který by ml být uplatován každou úvrovou institucí, která klientm nabízí úvry na bydlení. Seznam signatá Úmluvy tvoí pílohu této Úmluvy. Tato Úmluva je rozdlena do dvou ástí: ást I: Podmínky zavedení Kodexu do praxe a jeho prbžné sledování; ást II: Samotný Kodex, který se vztahuje na následující pedsmluvní informace poskytované klientm: - všeobecné informace o nabízených úvrech na bydlení; - konkrétní informace pedkládané ješt ped uzavením smlouvy formou Evropského standardizovaného informaního formuláe. Úelem Kodexu je zajištní transparentnosti poskytovaných informací a možnost jejich vzájemného srovnání. Rozsah Kodexu Tento Kodex se vztahuje na informace poskytované klientm v souvislosti s úvry na bydlení, nabízenými v tuzemsku nebo mezinárodn. Definice úvru na bydlení pro úely Kodexu Za Úvr na bydlení se považuje úvr, jež má být klientovi poskytnut ke koupi nebo pemn soukromé nemovitosti, kterou vlastní nebo kterou chce nabýt, a který je zajištn bu zástavním právem k nemovitosti (hypotékou) nebo jiným zajištním, které je v daném lenském stát k tomuto úelu obvykle používáno. Kodex se nevztahuje na úvry na úely bydlení, které jsou upraveny smrnicí o spotebitelských úvrech (87/102/EHS). 1

2 ÁST I: IMPLEMENTANÍ PODMÍNKY Pro zavedení Kodexu do praxe platí následující postup: 1. Evropská sdružení úvrových institucí oficiáln oznámí své pistoupení ke Kodexu. 2. Každé z tchto evropských sdružení úvrových institucí zašle svým národním lenm oficiální doporuení, kterým je vybídne k tomu, aby: 2.1. oficiáln oznámili své pistoupení ke Kodexu; a 2.2. pijali veškerá opatení nutná k tomu, aby Kodex mohl být úinn implementován, což mimo jiné znamená, že vyzvou konkrétní instituce, které se rozhodly Kodex dodržovat k tomu, aby:, svj závazek pistoupit ke Kodexu oznámily do 6 msíc od ratifikace Úmluvy; a své pistoupení ke Kodexu zveejnily; a své pistoupení oznámily centrálnímu rejstíku spolen s uvedením data, od kterého budou Kodex uplatovat (viz 7.2) V rámci konkrétní instituce by se Kodex ml zaít uplatovat do 12 msíc ode dne, kdy úvrová instituce oznámila centrálnímu rejstíku své pistoupení ke Kodexu. 3. Text Kodexu bude zveejnn a kopie jeho znní by mla být k dispozici ve všech pobokách každé úvrové instituce, jež ke Kodexu pistoupila. 4. Každá kopie znní Kodexu má obsahovat název, adresu a telefonní íslo orgánu, na který se klienti mohou obrátit, pokud se v souvislosti s dodržováním Kodexu setkají s potížemi. 5. Klienti budou informováni o existenci Kodexu a o tom, kde je možné získat jeho kopii, formou speciálního odkazu v Evropském standardizovaném informaním formulái. 6. Evropská sdružení úvrových institucí budou zveejovat roní zprávy o dosaženém postupu v souvislosti s implementací Kodexu. 7. Evropská komise se vyjádila v tom smyslu, že: 7.1. bude prbžn sledovat nejen to, jak je Kodex pijímán, ale také jeho efektivnost; a 7.2. zajistí zízení centrálního rejstíku úvrových institucí, u nichž bude oznaeno, zda nabízejí úvry na bydlení, a pokud ano, zda ke Kodexu pistoupily a i nikoli; 7.3. zveejní své Doporuení, které obsahuje i znní Kodexu, tak, jak to bylo plánováno již v COM (1999) 232 z 11. kvtna 1999; 7.4. do 2 let po pijetí tohoto Doporuení zhodnotí používání Kodexu, a to na základ výsledk svého prbžného sledování, roních zpráv vypracovaných evropskými sdruženími úvrových institucí, a dalších dostupných informací. Hodnocení Kodexu, které bude následovat, se zúastní všechny strany, které se podílely na jeho sjednávání, a na základ zjištní Evropské komise a pod její záštitou mže dojít i k jeho revizi. 8. Pístup ke Kodexu je oteven i pro úvrové instituce, které nejsou leny evropských sdružení úvrových institucí, kterými byl Kodex již pijat. 2

3 ÁST II: DOBROVOLNÝ KODEX O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen KODEX ) Tento Kodex je základem Evropské úmluvy o dobrovolném kodexu o informacích poskytovaných v souvislosti s úvry na bydlení (jak jsou tyto definovány v Úmluv), která byla sjednána a pijata evropskými sdruženími spotebitel a evropskými sdruženími úvrových institucí. Jedná se o dobrovolný souhrn pravidel, která se vztahují na poskytování pedsmluvních informací klientm v souvislosti s úvry na bydlení. Úvrové instituce, které ke Kodexu pistoupily, se zavazují, že v souladu s výše uvedenými podmínkami a ve form níže specifikované budou klientm poskytovat následující informace: - všeobecné informace o nabízených úvrech na bydlení; - konkrétní informace pedkládané ješt ped uzavením smlouvy formou Evropského standardizovaného informaního formuláe. Klientovi náleží právo rozhodnout se, zda úvr nabízený poskytovatelem úvru pijme i nikoli. 3

4 1. Všeobecné informace poskytované klientm Vstupní informace o úvrech na bydlení by mly obsahovat následující údaje, pípadn k nim tyto údaje mohou být piloženy, a to ve formátu shodném s formátem vstupní informace: A poskytovatel úvru: 1. jméno a adresa poskytovatele úvru; 2. je-li to relevantní, jméno a adresa zprostedkovatele. B úvr na bydlení: 1. úely, na které mže být úvr na bydlení použit; 2. zpsob zajištní; 3. popis jednotlivých typ nabízených úvr na bydlení obsahující krátké vysvtlení rozdíl mezi produkty s pevnou a pohyblivou sazbou, vetn dsledk, které z toho pro klienta vyplývají; 4. druh úrokové sazby pevná, pohyblivá, pípadn kombinace obou; 5. informace o tom, s jakými náklady musí klient poítat u typického úvru na bydlení; 6. soupis dalších (souvisejících) nákladových položek, jako jsou napíklad správní náklady, náklady na pojištní, náklady na právní poradenství, náklady zprostedkovatele..; 7. volitelné varianty splácení úvru (vetn potu, frekvence a výše splátek); 8. pípadná možnost pedasného splacení (je-li, za jakých podmínek); 9. pípadná nutnost zjištní tržní hodnoty majetku (je-li, kdo ji má provést); 10. všeobecné informace o daovém zvýhodnní úrok z úvru na bydlení nebo o jiné bžné veejn poskytované podpoe, nebo informace o tom, kde je možné získat další rady; 11. pokud je to relevantní, délku lhty, bhem níž si lze pijetí konkrétní úvrové nabídky rozmyslet; 12. potvrzení, že úvrová instituce pistoupila ke Kodexu, a informace o tom, že kopie jeho znní je v úvrové instituci (její poboce) k disposici. 4

5 2. Informace poskytované ve form Evropského standardizovaného informaního formuláe Obsah Evropského standardizovaného informaního formuláe je popsán níže: Evropský standardizovaný informaní formulá Tato standardizovaná informace je nedílnou souástí Dobrovolného kodexu o poskytování pedsmluvních informacích souvisejících s úvry na bydlení Úvodní text POLOŽKA POPIS Tento dokument není právn závaznou nabídkou. Údaje, které obsahuje, jsou poskytnuty v dobré víe a odpovídají konkrétnímu popisu nabídky, kterou by za souasných tržních podmínek úvrová instituce uinila na základ údaj poskytnutých jí spotebitelem. S ohledem na vývoj trhu mže dojít ke zmn tchto údaj. Poskytnutí tchto údaj nezavazuje úvrovou instituci k poskytnutí úvru. 1. Poskytovatel úvru 2. Popis produktu Krátký, ale jasný popis konkrétního produktu by ml obsahovat zejména: zda úvr bude zajištn hypotéku i zda bude použit jiný obvykle užívaný zpsob zajištní; zda nabízený produkt bude úvrem na bydlení s odloženým splácením jistiny (tzn. po dobu trvání úvru budou spláceny pouze úroky, piemž celková ástka jistiny bude splatná až na konci) nebo úvrem na bydlení spláceným annuitn (tzn. po celou dobu poskytnutí úvru jsou prbžn spláceny jak úroky, tak i stanovené ásti jistiny); zda jsou podmínky úvru na bydlení závislé na složení jistiny v urité výši (vyjádené nap. jako procentní sazba hodnoty dotené nemovitosti); 3. Nominální úroková sazba (obsahující druh sazby a délku stanovené doby) zda bude úvr na bydlení závislý na ruení tetí osoby. V této ásti by mla být uvedena zásadní informace týkající se podmínek poskytnutí úvru na bydlení - informace o úrokové sazb. Uvádí se zejména, jak a kdy mže být úroková sazba mnna, vetn informace o obdobích, kdy mže dojít ke zmn úrokové sazby (tzv. review periods) a obdobích fixovaných/vázacích (tzv. lock-in periods) a s nimi souvisejících sankních ustanoveních, o sjednané maximální horní a dolní hranici úrokové sazby (tzv. caps and collars) apod. V pípad pohyblivé sazby, zejména informace o tom, zda je pohyblivá úroková sazba indexována i nikoli, a pokud ano, také podmínky indexování. 5

6 4. Roní procentní sazba úroku (tzv. APRC), která je odvislá od píslušné národní úpravy metody jejího výpotu i efektivní úrokové sazby 5. Výše úvrové ástky a mna 6. Doba trvání smlouvy o poskytnutí úvru na bydlení 7. Poet a frekvence splátek (mže se mnit) Neexistuje-li žádná národní úprava pro metodu výpotu APRC, mla by být použita efektivní úroková sazba. 8. U annuitn splácených úvr na bydlení výše každé splátky (mže se mnit) 9. U úvru na bydlení s odloženou splatností jistiny výše každé pravidelné splátky úrok výše každé pravidelné splátky jistiny 10. Dodatené jednorázové náklady, picházejí-li v úvahu Poskytovatel úvru by ml poskytnout konkrétní nebo vzorové údaje a) o výši každé pravidelné splátky úrok s ohledem na frekvenci takových splátek (viz bod 7.), b) o výši každé pravidelné splátky jistiny s ohledem na frekvenci takových splátek (viz bod 7.). Pokud je to relevantní, ml by být spotebitel upozornn na skutenost, že pi splácení daným zpsobem nedojde k úplnému splacení úvru. Pokud je informace o zpsobu splácení souástí nabídky, mlo by být v nabídce jasn uvedeno, zda je tato nabídka závislá na tom, že spotebitel akceptuje uvedený zpsob splácení. Spotebiteli musí být poskytnut soupis všech poáteních jednorázových náklad, které má zaplatit ke dni erpání úvru na bydlení. Jsou-li tyto náklady pod pímou nebo nepímou kontrolou poskytovatele úvru, ml by zde být uveden odhad jejich výše. Pokud je to relevantní, mlo by být uvedeno, zda tyto náklady musí být zaplaceny bez ohledu na to, jak bude o žádosti o poskytnutí úvru na bydlení rozhodnuto. Tyto náklady mohou obsahovat nap.: správní náklady náklady na právní poradenství náklady na ocenní majetku Je-li nabídka vázána na to, že uvedené služby budou spotebiteli poskytnuty prostednictvím poskytovatele úvru (za pedpokladu, že toto pipouští národní legislativa), mla by zde být tato skutenost jasn uvedena. 6

7 11. Dodatené opakující se náklady (nezahrnuté v bod 8.) Tyto náklady zahrnují napíklad: náklady pojištní proti neschopnosti splácet (v pípad nezamstnanosti nebo smrti) náklady požárního pojištní náklady pojištní budov a vybavení místností Je-li nabídka vázána na to, že uvedené služby budou spotebiteli poskytnuty prostednictvím poskytovatele úvru (za pedpokladu, že toto pipouští národní legislativa), mla by zde být tato skutenost jasn uvedena 12. Pedasné splacení Poskytovatel úvru by ml spotebiteli poskytnout informaci o možnosti a podmínkách pedasného splacení vetn uvedení všech s tím souvisejících poplatk Pokud není možné pedem tyto poplatky vyíslit, mlo by být uvedeno, že spotebitel bude muset poskytovateli úvru zaplatit ástku dostatenou k pokrytí náklad, které poskytovateli úvru vznikly v souvislosti s ukonením transakce. 13. Vnitní reklamaní systém Název, adresa a telefonní íslo kontaktního místa 14. Píklad amortizaního plánu Poskytovatel úvru by ml spotebiteli pedložit vzorový souhrnný amortizaní plán, v nmž budou uvedeny alespo následující údaje: msíní nebo tvrtletní (picházejí-li v úvahu) splátky pro první rok, a tomu odpovídající roní splátky pro celkovou dobu trvání úvru. Amortizaní plán by ml obsahovat údaje o celkové výši jistiny, o celkové výši úrok, o výši zstatku, který je teba zaplatit, o výši každé splátky, o celkové výši jistiny a úrok 15. Závazek k vedení bankovního útu u poskytovatele úvru a závazek k vyplácení mzdy spotebitele na úet vedený u poskytovatele úvru Amortizaní plán by ml být jasn oznaen jako vzorový, a pokud je to relevantní, ml by zejména obsahovat upozornní na skutenost, že úvr na bydlení bude úroen pohyblivou úrokovou sazbou. 7

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNĚNÍ Standardy ČBA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit č. 18 / 2005 Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s.

spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spolenosti ATLANTIK finanní trhy, a.s. Obsah I) OBECNÁ ÁST... 3 1. Základní ustanovení... 3 2. Definice pojm... 3 3. Obecná ustanovení... 4 4. Investiní služby/ Investiní nástroje...

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE

ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A Ú ETNÍ ZNALCE ETICKÝ KODEX PRO AUDITORY A ÚETNÍ ZNALCE OBSAH Strana PEDMLUVA 3 ÁST A: OBECNÁ PLATNOST KODEXU 5 100 Úvod a základní principy 5 110 Integrita 10 120 Objektivita 10 130 Odborná zpsobilost a ádná pée 11

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie

Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie Spotebitelský slovníek základní bankovní a finanní terminologie APRC pedstavuje úhrn všech poplatk a jiných náklad, které musí dlužník/klient pi ádném plnní svých povinností z úvrové smlouvy nutn zaplatit

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více