Uživatelský manuál služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelský manuál služby"

Transkript

1 Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. 24 Vám ušetí as a náklady spojené s fakturací. 24 je Vám k dispozici 24 hodin denn, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce 1) pímo ve Vašem úetním systému nebo 2) na internetové adrese: Telefonní podpora služby v eské republice volejte Klientské centrum Finanní skupiny eské spoitelny: ze zahranií mžete volat na telefonní íslo: Internetová podpora služby /2010 1/35

2 O B S A H 1. ÚVOD PIHLÁŠENÍ FUNKCE PORTÁLU ODESLÁNÍ DOKUMENT ODESLANÉ DOKUMENTY Výbr Tídní Zobrazení dokumentu Historie Profil píjemce ODESLAT DOKUMENT Import dokumentu/souboru do portálu Import nkolika dokument v souboru zip Vytváení vlastní grafické prezentace faktury (vlastní PDF) Upozornní em PIJÍMÁNÍ DOKUMENT PIJATÉ DOKUMENTY Výbr Tídní Export dokumentu z portálu Zobrazení dokumentu Historie Píloha Profil odesílatele OPRÁVNNÍ PÍSTUPU Udlení pístupových práv Upozornní em v pípad nových nebo nezpracovaných dokument VYTVOENÍ FAKTURY ON-LINE POPIS FUNKCÍ EDITACE VÝCHOZÍCH HODNOT EDITACE FAKTUR PIKLÁDÁNÍ PÍLOH K FAKTUE UKONENÍ FAKTURY POTVRZENÍ FAKTURY ODESLÁNÍ FAKTURY KONTROLA ODESLÁNÍ FAKTURY VYTVOENÍ NOVÉ FAKTURY VYTVOENÍ KOPIE FAKTURY FUNKCE DOSTUPNÉ PRO VÍCE FAKTUR NAJEDNOU NÁHLED NASTAVENÍ PARTNEI Výbr Tídní Profil odesílatele/profil píjemce VÝBR PARTNER MOŽNOSTI PODPORY SPRÁVA FAKTURACE VÍCE SPOLENOSTÍ NAJEDNOU TECHNICKÉ PEDPOKLADY VYUŽITÍ SLUŽBY /2010 2/35

3 1. Úvod 24 umožuje vystavovat, odesílat a pijímat faktury elektronicky. Klient mže využívat službu: pímo ve svém úetním (ERP) systému prostednictvím internetového portálu eské Spoitelny na adrese Tento uživatelský manuál popisuje užívání 24 pro klienty, kteí využívají službu prostednictvím internetového portálu Pihlášení Do služby se pihlašte prostednictvím klientského certifikátu uloženého na ipové kart. Pihlášení ke služb mžete realizovat prostednictvím adresy: nebo (viz Obrázek 1). Odkaz je také umístn na stránkách Obrázek 1: Pihlašovací stránka ke 24 Popis pihlášení: Zvolte volbu KLIENTSKÝM CERTIFIKÁTEM. Prove te identifikaci prostednictvím klientského certifikátu: o vložte ipovou kartu do teky pipojené k Vašemu poítai (viz Píruka pro klientský certifikát), o po vyzvání zadejte PIN k Vaší ipové kart, o po potvrzení, ovení certifikátu a uživatele, Vám bude zpístupnna Funkce internetového portálu 24 Po úspšném pihlášení prostednictvím certifikátu uloženého na ipové kart mžete využívat funkce portálu 24. Uživatelé mohou využít funkností Odeslat dokument, Pijmout dokument a Nastavení (viz Obrázek 2) /2010 3/35

4 Obrázek 2: Výbr funkcí 3.1. Odeslání dokument Pokud chcete v portálu 24 odeslat dokumenty, nastavte kurzor na levou horní položku menu Odeslat dokument. Automaticky se oteve rozbalovací menu. Toto menu nabízí uživateli ti možnosti: Odeslané dokumenty Import dokumentu Vytvoit fakturu Položka Odeslané dokumenty slouží k zobrazení Vámi odeslaných dokument. Pomocí funkce Import dokumentu mžete Vašim zvoleným píjemcm odesílat nové dokumenty, aktuáln faktury, které byly vytvoeny mimo portál 24, napíklad ve Vašem ERP systému. Funkce Vytvoit fakturu umožuje vytváet a editovat faktury pímo v internetovém portálu. Podrobnji je tato funkce popsána v kapitole 3.3 Vytvoení faktury on-line Odeslané dokumenty Ve složce Odeslané dokumenty (viz Obrázek 3) se zobrazují všechny Vaše odeslané dokumenty /2010 4/35

5 Obrázek 3: Odeslané dokumenty Pro snadnjší vyhledání dokument, které si chcete zobrazit, mžete seznam filtrovat podle rzných výbrových kritérií. U každého dokumentu jsou zobrazeny informace týkající se status (Zobrazeno, Staženo) Výbr Funkce výbru dovoluje jednoduše vyhledat a zobrazit dokumenty dle zadaných kritérií. Zadejte požadovaná kritéria pro výbr a kliknte na Vybrat. Podrobnji zadaná kritéria Vám poskytnou pesnjší výsledky vyhledávání. Pokud nebudou nalezeny žádné dokumenty, které odpovídají Vaším kritériím pro výbr, budete o tom informováni zprávou Tomuto výbru neodpovídají žádné dokumenty. Zmte prosím kritéria výbru!. V tabulce se zárove nezobrazí žádné dokumenty. Odeslané dokumenty mohou být ve výbru filtrovány podle následujících kritérií:. dokumentu Dokumentm, které chcete odeslat, musíte pidlit íslo dokumentu. U faktur je to zpravidla íslo faktury. Mžete vybrat nkolik dokument s podobnými ísly tak, že zadáte nkolik prvních íslic nebo písmen této ady dokument. Píjemce Mžete vybrat jednoho konkrétního píjemce nebo všechny píjemce. Datum vystavení Datum vystavení je datum uvedené v dokumentu. Mžete vybrat dokumenty, které byly vystaveny bhem uritého období nebo v uritý den. Pokud chcete zobrazit všechny faktury vystavené v jednom konkrétním dnu nap , zvolte datum vystavení od do Tento princip platí obecn pro všechna vyhledávání dle data. Datum odeslání Datum odeslání je datum, ve kterém byl dokument odeslán do systému. Datum odeslání a datum vystavení jsou shodné, pokud byl dokument penesen ve stejný den, kdy byl vystaven. Mžete vybrat dokumenty, které byly odeslány bhem uritého období nebo v uritý den. Typ dokumentu Pokud posíláte pes 24 nkolik typ dokument, tj. faktury, dobropisy a vrubopisy, mžete vybrat odeslané dokumenty podle píslušného typu dokumentu. Mžete si nechat zobrazit jeden konkrétní typ dokumentu nebo všechny typy dokument /2010 5/35

6 Datový formát Posíláte-li dokumenty v rzných formátech, mžete vybrat tyto dokumenty podle datového formátu, nebo si zobrazit dokumenty bez ohledu na jejich formát dat. Zobrazeno Mžete vybrat konkrétní dokumenty, které již byly nebo naopak nebyly zobrazeny píjemcem, anebo mžete vybrat všechny dokumenty. Staženo Mžete vybrat konkrétní dokumenty, které již byly nebo naopak nebyly staženy píjemcem, anebo mžete vybrat všechny dokumenty. Pokud zadáte uritá kritéria pro výbr, ale nechcete v tomto výbru pokraovat, kliknte na Smazat. Kritéria pro výbr jsou pak nastavena zpt na pvodní hodnoty Tídní Dokumenty uvedené v seznamu mžete v každém sloupci adit vzestupn nebo sestupn. Pod názvem každého sloupce v pehledu, jsou šipky, které umožují seazení dokument vzestupn nebo sestupn, podle toho, kterou šipku zvolíte. Dokumenty v následujícím píkladu jsou seazeny podle data vystavení v sestupném poadí (viz Obrázek 4). Obrázek 4: Data seazená sestupn podle data vystavení Zobrazení dokumentu Ve sloupci. dokumentu si mžete jednotlivý dokument klikem otevít a prohlédnout si ho detailn (viz. Obr.5) /2010 6/35

7 Obrázek 5: Zobrazení dokumentu Historie Historie dokumentu ukazuje, zda byl již dokument zobrazen, a pokud ano, zda byl stažen do zákazníkova interního systému (viz Obrázek 6). Okno s historií dokumentu se zobrazí po kliknutí na text Historie v pravém sloupci vybraného seznamu dokument. Obrázek 6: Historie /2010 7/35

8 Profil píjemce Profil píjemce, tj. název a adresu píslušné spolenosti, (viz Obrázek 7) si mžete zobrazit kliknutím na název píjemce ve sloupci Píjemce u vybraného dokumentu v seznamu odeslaných dokument. Pro návrat do vaší složky Odeslané dokumenty kliknte na Zpt. Obrázek 7: Profil píjemce Odeslat dokument Na lišt menu v horní ásti obrazovky vyberte Odeslat dokument. V rozbalovacím menu zvolte Import dokumentu a dostanete se na stránku pro výbr formátu dat a píslušného oprávnní (viz Obrázek 8). IX - Invoice Sender - import dokument bez píloh IAX - Invoice Attachment Sender - import dokument s pílohou Obrázek 8: Výbr formátu dat a píslušného oprávnní Po výbru a stisknutí tlaítka Pokraovat se dostanete na stránku pro import dokumentu/souboru (viz Obrázek 9) /2010 8/35

9 Obrázek 9: Import dokumentu/souboru Systém Vás nyní požádá o informace potebné pro import Vašeho dokumentu/souboru Import dokumentu/souboru do portálu Import dokumentu/souboru se provádí podle standardního internetového procesu pro importování dokument/soubor. Kliknte prosím na Procházet a vyberte píslušný dokument/soubor na Vašem harddisku nebo ve Vaší firemní síti (viz Obrázek 10). Obrázek 10: Výbr souboru z harddisku Píslušný dokument/soubor vyberte dvojitým kliknutím /2010 9/35

10 Obrázek 11: Dialogové okno s cestou k dokumentu/souboru Dokument/soubor je naten (viz Obrázek 11) a po kliknutí na Pokraovat je bez zobrazení ihned odeslán píjemci a zobrazí se následující potvrzení o natení (viz Obrázek 12). Obrázek 12: Potvrzení natení Pokud chcete importovat další dokumenty/soubory, kliknte na tlaítko Další import. Dležité!!! Pi penosu nezapomete prosím na následující: 24 mže zpracovat pouze ty dokumenty, kde se formáty a údaje v adrese shodují s díve nakonfigurovaným nastavením. Nemžete penášet více než jeden soubor se stejným jménem. Doporuujeme, abyste použili jako název souboru specifické íslo, napíklad íslo faktury Import nkolika dokument v souboru zip Pro zjednodušení importu více dokument/soubor, mžete dokumenty zabalit do jednoho archivu ve formátu ZIP. To lze provést nap. v programu Winzip. Výhodou je, že se nejen výrazn sníží velikost souboru, ale také výbr dokument nebo soubor, které mají být poslány, staí provést pouze jednou. Nezapomete prosím, že soubory obsažené v archivu ve formátu ZIP nemohou být uloženy v podadresái. Funkní demo verzi si mžete stáhnout na pokud už nemáte Winzip ve Vašem poítai nainstalován. Nebo mžete použít jiné programy, které umí vytvoit soubory kompatibilní s formátem ZIP Vytváení vlastní grafické prezentace faktury (vlastní PDF) Lze vytváet vlastní pílohy/pdf a pipojit je k faktue vytvoené v portálu nebo importované ze souboru. Pi zízení 24 lze zvolit, zda budete PDF oznaovat svým elektronickým podpisem nebo je podepisuje pímo provozovatel 24. Ten je, v souladu s právními pedpisy, za Vás oznaí svou elektronickou znakou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu / /35

11 Import PDF spolen se strukturovanými daty dokumentu Pi tvorb píloh, podepsaných i nepodepsaných, musí být dodržena jmenná konvence souboru. Pokud by soubor nebyl správn pojmenován, mohlo by dojít k chybám pi následném zpracování a uložení. Název souboru PDF pop. dalších píloh musí zaínat stejn jako jméno souboru se strukturovanými daty. Mže, ale nemusí, mít pipojeny další rozlišovací znaky. Povolená sada znak jsou malá a velká písmena, íslice, pomlka a podtržítko. Píklad: Jméno souboru se strukturovanými daty: faktura_2534.xml Správné pojmenování píloh, které mají být podepsány: faktura_2534_to_sign.pdf faktura_2534_01_to_sign.pdf Správné pojmenování píloh, které nemají být podepsány: faktura_2534_att.pdf faktura_2534_01_att.pdf Nesprávné pojmenování PDF vedoucí k chyb naítání: fakt01.pdf Správné pojmenování je faktura_2534.pdf. Aby mohl uživatel odesílat dokumenty (faktury) s pílohami musí mít v systému nastavené píslušné oprávnní (aplikaní úet Invoice Attachment Sender v portálu oznaovaný jako IAX). Toto oprávnní si zvolí v protokolu pi zízení Import PDF k dokumentu vytvoenému interaktivn v portále PDF, které mže být oznaené elektronickým podpisem, lze naíst v detailu webové faktury v sekci Pílohy faktury (viz Obrázek 13). Po stisknutí tlaítka Procházet máte možnost vybrat soubor s PDF ze systému obdobn jako v pedchozím pípad. Po potvrzení tlaítkem Naíst pílohu jsou importované PDF a eventuáln další pílohy v ásti Pílohy faktury zobrazeny. Po zaškrtnutí políka ped jménem pílohy a stisknutí tlaítka Smazat pílohu je píslušná píloha odstranna. PDF lze naíst i ze ZIP archivu, ten je rozbalen a soubor je z nho extrahován a importován do systému TIX. Píjemce tak nedostane pvodní ZIP, ale jen PDF v nm uložené. Importované soubory mohou mít libovolný název s podmínkou jedinenosti v rámci jedné webové faktury. Pi importu soubor pomocí ZIP archivu je pvodní název souboru pozmnn o prefix pidlovaný systémem TIX. Pro PDF stejn jako pro všechny pílohy platí omezení maximální velkosti do 1 MB. Pokud je dokument/faktura odeslán/a nelze již PDF pipojit. Obrázek 13: Pipojení PDF k faktue vytváené interaktivn / /35

12 Upozornní em V Protokolu si mžete zvolit, zda chcete jednou týdn dostávat upozornní em s informacemi o tom, kolik z dokument, které jste poslali, nebylo více než 7 dní zobrazeno ani staženo píjemcem. Tento bude obsahovat následující text: Pedmt u: Nezpracovaný dokument v portálu 24 X Vámi zaslaný(é,ých) dokument(,y) nebyl(o,y) v portálu 24 zpracován(o,y) více než 7 dní. Vážený pane, vážená paní, informujeme Vás o tom, že nkteré dokumenty, které jste poslal(a), nebyly více než 7 dní zpracovány píjemcem. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se 24, kontaktujte prosím naše Klientské centrum na tel nebo zašlete na: V pípad, že si píjemce(i) prohlédl(i) nebo stáhl(i) všechny Vaše dokumenty, žádné upozornní em nedostáváte Pijímání dokument Pokud chcete pijímat dokumenty prostednictvím 24, nastavte kurzor na položku Pijmout dokument uprosted horní ásti menu. Automaticky se oteve rozbalovací menu obsahující dv následující volby: Pijaté dokumenty Oprávnní k pístupu Ve složce Pijaté dokumenty mžete spravovat pijaté dokumenty a funkcí Oprávnní k pístupu mžete pidlit nebo zrušit pístupová práva k Vašim pijatým dokumentm (pokud máte nastavenou roli správce) Pijaté dokumenty Pro pístup k pijatým dokumentm a jejich správu vyberte v hlavním menu položku Pijmout dokument a poté zvolte Pijaté dokumenty (viz Obrázek 14). Obrázek 14: Pijaté dokumenty Pro snadnjší vyhledání dokument, které si chcete zobrazit, mžete seznam filtrovat podle rzných výbrových kritérií. U každého dokumentu mžete již v pehledovém seznamu zjistit informace týkající se status (Zobrazeno, Staženo) a po kliknutí na píslušné odkazy i informace o odesílatelích nebo o dokumentech samotných / /35

13 Výbr Funkce výbru Vám pomáhá najít a zobrazit požadované dokumenty. Po zvolení požadovaných kritérií kliknte na Vybrat a bude zobrazen Vámi zvolený výbr. Podrobnjší urení kritérií povede k pesnjším výsledkm. Pokud Vaším kritériím pro výbr nebudou odpovídat žádné dokumenty, budete o tom informování zprávou Tomuto výbru neodpovídají žádné dokumenty. Zmte prosím kritéria výbru!. V tabulce se zárove nezobrazí žádné dokumenty. Pijaté dokumenty mohou být ve výbru filtrovány podle následujících kritérií:. dokumentu Dokumentm, které chcete odeslat, musíte pidlit íslo dokumentu. U faktur je to zpravidla íslo faktury. Mžete vybrat nkolik dokument s podobnými ísly tak, že zadáte nkolik prvních íslic nebo písmen této ady dokument. Píjemce Mžete vybrat jednoho konkrétního píjemce nebo všechny píjemce. Datum vystavení Datum vystavení je datum uvedené v dokumentu. Mžete vybrat dokumenty, které byly vystaveny bhem uritého období nebo v uritý den. Pokud chcete zobrazit všechny faktury vystavené v jednom konkrétním dnu nap , zvolte datum vystavení od do Tento princip platí obecn pro všechna vyhledávání dle data. Datum odeslání Datum odeslání je datum, ve kterém byl dokument odeslán do systému. Datum odeslání a datum vystavení jsou shodné, pokud byl dokument penesen ve stejný den, kdy byl vystaven. Mžete vybrat dokumenty, které byly odeslány bhem uritého období nebo v uritý den. Typ dokumentu Pokud posíláte pes 24 nkolik typ dokument, tj. faktury, dobropisy a vrubopisy, mžete vybrat odeslané dokumenty podle píslušného typu dokumentu. Mžete si nechat zobrazit jeden konkrétní typ dokumentu nebo všechny typy dokument. Datový formát Posíláte-li dokumenty v rzných formátech, mžete vybrat tyto dokumenty podle datového formátu, nebo si zobrazit dokumenty bez ohledu na jejich formát dat. Zobrazeno Mžete vybrat konkrétní dokumenty, které již byly nebo naopak nebyly zobrazeny píjemcem, anebo mžete vybrat všechny dokumenty. Staženo Mžete vybrat konkrétní dokumenty, které již byly nebo naopak nebyly staženy píjemcem, anebo mžete vybrat všechny dokumenty. Jestliže zadáte uritá kritéria pro výbr, ale nechcete v tomto výbru pokraovat, kliknte na Smazat. Kritéria pro výbr jsou pak nastavena zpt na pvodní hodnoty Tídní Dokumenty uvedené v seznamu mžete v každém sloupci adit vzestupn nebo sestupn. Kliknte prosím na šipky pod názvem sloupce. Data budou setídna vzestupn nebo sestupn podle toho, kterou šipku zvolíte. Dokumenty v následujícím píkladu jsou seazeny podle data vystavení v sestupném poadí (viz Obrázek 15) / /35

14 Obrázek 15: Dokumenty tídné podle data vystavení v sestupném poadí Export dokumentu z portálu Pokud chcete dokument exportovat z portálu a uložit, zaškrtnte tvereek (tzv. checkbox) vedle ísla dokumentu. Zaškrtnutím políka potvrzujete, že tento dokument byl vybrán pro stažení. Pokud si chcete stáhnout jednotlivé dokumenty, zaškrtnte checkbox nalevo od ísla dokumentu, ímž bude dokument oznaen ke stažení. V pípad, že chcete exportovat z portálu všechny dokumenty najednou, zaškrtnte políko s názvem Výbr/Zrušit výbr, které se nachází v levé dolní ásti stránky. Kliknte do tohoto políka a tím budou všechny dokumenty oznaeny pro export z portálu (viz Obrázek 16). Obrázek 16: Složka pijatých dokument s oznaenými dokumenty pro stažení / /35

15 U dokument, které byly staženy se ve sloupci Staženo zmní stav na Ano. Pokud dokument nebyl stažen, bude v tomto sloupci vyznaen stav Ne. Po kliknutí na tlaítko Export dokumentu níže se dokumenty zanou exportovat z portálu a zobrazí se následující okno (viz Obrázek 17 a Obrázek 18). Obrázek 17: Uložení souboru v prohlížei Internet Explorer Obrázek 18: Uložení souboru v prohlížei Firefox Nyní budete dotázání na to, jak si pejete tuto úlohu zpracovat. Zvolte možnost Uložit nebo Uložit na disk a kliknte na OK v pípad prohlížee Firefox. V následujícím dialogovém okn si zvolte adresá, do kterého si pejete stažené dokumenty uložit (viz Obrázek 19). Možná bude teba, abyste pi ukládání zmnili jméno souboru tak, aby bylo v souladu s Vaším archivaním systémem / /35

16 Obrázek 19: Uložení exportovaného souboru Stažené soubory budou uloženy v zabaleném souboru ve formátu zip, bude teba je rozbalit v aplikaci Winzip nebo použít podobný kompatibilní program. TIP: Funkní demo verzi aplikace Winzip si mžete stáhnout z (anglická verze) nebo (nmecká verze). Ješt jednou si údaje zkontrolujte a pokud si pejete soubor nyní uložit, kliknte na Uložit Zobrazení dokumentu Jednotlivé dokumenty si mžete prohlížet detailn po kliknutí na. dokumentu (íslo dokumentu) v seznamu vybraných dokument. Poté si mžete pijatý dokument prohlédnout (viz obrázek 20) / /35

17 Obrázek 20: Zobrazení dokumentu faktura V okn Zobrazení dokumentu mžete provést ti funkce: Stáhnout Stávající zobrazený dokument si mžete stáhnout volbou Stáhnout (poté pokraujte dle návodu popsaném v pedchozí kapitole Export dokumentu). Nezapomete, že jednotlivé stažené dokumenty jsou uložené v souboru formátu zip). Historie Mžete si také zobrazit historii dokumentu kliknutím na Historie (více informací o historii naleznete v následující kapitole Historie). Náhled ped tiskem Tato volba oteve nové okno prohlížee, které obsahuje náhled pro tisk. Pejete-li si dokument vytisknout, zvolte Tisk v hlavním menu Soubor (viz Obrázek 21) / /35

18 Obrázek 21: Vytisknutí obdrženého dokumentu Oteve se dialogové okno. Zvolte Tisk a dokument bude vytisknut Historie Historie dokumentu Vám ukazuje zda byl dokument již zobrazen a stažen (viz Obrázek 22). Obrázek 22: Historie dokumentu / /35

19 Existují dva možné zpsoby, jak se dostat k historii dokumentu: ve Vaší složce pijatých dokument mžete kliknout na Historii v pravém sloupci, historie konkrétního dokumentu je také dostupná ze stránky Zobrazení dokumentu (viz Zobrazení dokumentu) Píloha Chcete-li se dostat na seznam píloh dokumentu, kliknte na Píloha v pravém sloupci Vaší složky pijatých dokument. Seznam píloh k dokumentu zahrnuje odkazy na všechny pílohy k danému dokumentu (viz Obrázek 23). Obrázek 23: Seznam píloh k dokumentu Pokud kliknete na odkaz, dojde ke stažení pílohy na Váš poíta Profil odesílatele Pro zobrazení profilu odesílatele, tj. název a adresu píslušné spolenosti, kliknte na název odesílatele ve sloupci Odesílatel u vybraného dokumentu v seznamu pijatých dokument (viz Obrázek 24). Pro návrat do Vaší složky Pijaté dokumenty kliknte na Zpt. Obrázek 24: Profil odesílatele Oprávnní pístupu Udlení pístupových práv Jako píjemce dokument a správce mžete ostatním uživatelm z Vaší organizace udlovat práva pístupu k Vašim dokumentm. Jako bžný uživatel si mžete pouze prohlížet, jaká máte pístupová práva. Kliknte na Oprávnní k pístupu v rozbalovacím menu Pijmout dokument. Oteve se okno Pístupová práva (viz Obrázek 25) / /35

20 Obrázek 25: Pístupová práva Práva správce nebo uživatelská práva k píchozím typm dokument a datovým formátm jsou uvedena v tabulce. Abyste mohli udlit nebo zobrazit pístupová práva k Vašim dokumentm, kliknte ve sloupci Organizace na vybraný ádek. Oteve se následující okno (viz Obrázek 26). Obrázek 26: Udlení pístupových práv a nastavení upozornní em / /35

21 V horní tabulce máte uvedeny údaje o Vaší organizaci, typu a formátu píchozích dokument. V dolní tabulce se Vám zobrazí seznam potenciálních uživatel, kterým mžete jako správce udlit pístupová práva k dokumentm, které dostáváte. Kliknutím na políko ve sloupci Pístupová práva mžete udlit jednotlivým uživatelm práva k Vašim dokumentm. Po kliknutí bude toto políko zaškrtnuto. Pro uložení nového nastavení zvolte Uložit. Váš prohlíže se Vás poté dotáže, zdali si skuten pejete nastavení uložit. Potvr te OK. Pokud chcete zrušit pístupová práva uživatele, kliknte na políko ve sloupci Pístupová práva znovu a zaškrtnutí zmizí. Poté zvolte Uložit a OK Upozornní em v pípad nových nebo nezpracovaných dokument Také si mžete zvolit, zda-li si pejete dostávat upozornní em ve chvíli, kdy do složky pijatých dokument, ke které máte práva správce nebo uživatele, pijdou nové dokumenty anebo jsou zde dokumenty, které nebyly více jak 7 dní zobrazeny nebo staženy. Pro aktivaci této funkce je teba zaškrtnout tvereek ve sloupci Upozornní em (viz Obrázek 26). Tato funkce je pístupná správci i píslušnému uživateli Upozornní em v pípad nových dokument Obdržíte , který bude obsahovat následující text: Pedmt u: Nový dokument v portálu 24 X dokument(,y) je(jsou) pipraven(o,y) v portálu 24 ke zpracování. Vážený pane, vážená paní, informujeme Vás o tom, že jste v portálu 24 obdrželi nové dokumenty. Pokud s nimi hodláte pracovat nyní, kliknte prosím na Máte-li jakékoliv dotazy týkající se 24, kontaktujte prosím naše Klientské centrum na tel nebo zašlete na: Upozornní em v pípad nezpracovaných dokument Obdržíte , který bude obsahovat následující text: Pedmt u: V portálu 24 máte dokumenty nezpracované déle než 7 dní X dokument(,y) je(jsou) pipraven(o,y) v portálu 24 ke zpracování déle než 7 dní. Vážený pane, vážená paní, informujeme Vás o tom, že máte v portálu 24 dokumenty nezpracované déle než 7 dní. Pokud je hodláte zpracovat nyní, kliknte prosím na Máte-li jakékoliv dotazy týkající se 24, kontaktujte prosím naše Klientské centrum na tel nebo zašlete na: 3.3. Vytvoení faktury v internetovém portálu Fakturu je možné nejen importovat z Vašeho interního systému (viz bod Import dokumentu/souboru do portálu), ale je možné ji i vytvoit pímo v internetovém portálu Popis funkcí Zvolte položku Vytvoit fakturu v menu Odeslat dokument (viz Obrázek 27) / /35

22 Obrázek 27: Výbr Vytvoit fakturu Po kliknutí na Vytvoit fakturu se oteve okno Vytvoit fakturu se seznamem všech faktur (viz Obrázek 28) / /35

23 Obrázek 28: Seznam faktur Zde najdete seznam faktur tídný podle kritérií výbru. Výbr mže být uzpsoben editováním následujících kritérií - íslo faktury, píjemce, fakturovaná ástka, datum vystavení, datum splatnosti a stav faktury. Pro aktualizaci výbru zadejte kritéria a zvolte Vybrat. Podrobnjší urení kritérií povede k pesnjším výsledkm. Pokud Vaším kritériím pro výbr nebudou odpovídat žádné faktury, budete o tom informování zprávou Tomuto výbru neodpovídají žádné faktury. Zmte prosím kritéria výbru!. V tabulce se zárove nezobrazí žádné faktury. Jestliže zadáte uritá kritéria pro výbr, ale nechcete v tomto výbru pokraovat, kliknte na Smazat. Kritéria pro výbr jsou pak nastavena zpt na pvodní hodnoty. Seznam lze seadit ve vzestupném nebo sestupném poadí podle jednoho z následujících kritérií pro tídní: íslo faktury, Píjemce, Fakturovaná ástka, Datum vystavení, Datum splatnosti a Stav. Dokumenty v seznamu mžete setídit ve vzestupném nebo sestupném poadí podle jednotlivých sloupc. Kliknte na šipky pod názvem sloupce. Data budou seazena vzestupn nebo sestupn podle toho, kterou šipku zvolíte. Další funkcionalitou je editace/prohlížení starých faktur, vytváení nových faktur, mazání, potvrzování, schvalování a odesílání faktur. Pro editování/prohlížení faktury ze seznamu kliknte na íslo faktury ve sloupci íslo faktury. Pro zobrazení krátkého popisu píjemce faktury kliknte na název píjemce ve sloupci Píjemce. Výchozí hodnoty faktury mžete nastavit kliknutím na Nastavení výchozích hodnot (viz kapitola Editace výchozích hodnot). Stavy faktur mohou být následující: Uloženo faktura byla uložena v systému a je v procesu editace. Ukoneno faktura byla dokonena a je pipravena ke schválení. V tomto stavu mže být faktura editována. Potvrzeno faktura byla potvrzena (tj. schválena) a je pipravena k odeslání. V tomto stavu mže být faktura editována. Odesláno faktura byla odeslána. V tomto stavu již nemže být faktura editována. Pracovní postup je následující a poadí krok nelze zmnit: Vytvoení nové faktury mže provést správce i bžný uživatel. Uložení této faktury mže provést správce i bžný uživatel. Ukonení mže provést správce i bžný uživatel. Potvrzení mže provést pouze správce útu. Odeslání mže provést správce i bžný uživatel / /35

24 Editace výchozích hodnot Chcete-li editovat výchozí hodnoty faktury, zvolte Nastavení výchozích hodnot (viz Obrázek 29). Pokud máte práva správce, mžete také editovat následující položky: doba splatnosti, sankní úrok, sleva, mna, IO, DI, zaregistrováno (informace o registraci v Obchodním rejstíku), hodnoty DPH, informace o bankovním spojení. Obrázek 29: Editace výchozích hodnot Po vyplnní nebo zmn položek kliknte na Uložit. Pro návrat do okna Vytvoit fakturu kliknte na Zpt. Pro pidání položky DPH vyplte údaje do ádku pod tabulkou a kliknte na Pidat. Pro smazání kliknte na Smazat u vybrané položky. Pro pidání bankovního spojení v pípad dosud nevyplnné tabulky vyplte údaje do ádku pod tabulkou a zvolte Pidat. Pokud chcete zmnit údaje o bankovním spojení, vyplte nové údaje do ádku pod tabulkou a vyberte Pidat. Nové bankovní spojení bude pidáno do tabulky a poté se Vám u obou ádk objeví tlaítko Smazat. Pak mžete kliknutím na Smazat smazat vybraný ádek. U zbývajícího ádku tlaítko Smazat zmizí. Dvod je ten, že aplikace vyžaduje bankovní spojení, proto není možné mít tabulku prázdnou. Mže být uvedeno pouze jedno bankovní spojení. Výchozí hodnoty pro novou fakturu nastaví systém na základ tchto údaj / /35

25 Editace faktur Chcete-li editovat fakturu, kliknte na íslo faktury a zobrazí se Vám okno pro editaci faktury (viz Obrázek 30). Odeslanou fakturu lze pouze prohlížet nebo kopírovat. Obrázek 30: Editování faktury / /35

26 Zde mžete editovat hodnoty faktury a hodnoty položek faktury. Povinná pole jsou oznaena hvzdikou. Bez vyplnní tchto polí nelze fakturu uložit. V oddíle Záhlaví faktury mžete editovat obecné hodnoty. Pole Poznámky je urené pro poznámky k jednotlivým položkám faktury. Popis polí položky faktury je následující: Kód íslo (kód) zboží nap. z katalogu firmy; pokud kód neexistuje, je možné zadat teba 9999 nebo 0000; anebo je možné toto pole použít jen pro íslování jednotlivých položek faktury. Název název fakturované položky - zboží nebo služby (nap. TP /2006). Popis detailnjší popis fakturované položky (nap. Tech. podpora aplikace TEFAM). Množství specifikace množství, poet (poet kus, litr, atd.). Jednotka specifikace jednotky (kusy, litry, atd.). Jednotka cena cena za jednotku. Sleva sleva z ceny za fakturovanou položku. DPH výše DPH za fakturovanou položku. Cekem bez DPH cena po pípadné slev za fakturovanou položku. Celkem s DPH cena po pípadné slev se zapotením DPH za fakturovanou položku. Chcete-li na faktue zmnit nkteré údaje položky nebo položek faktury, zmte je a zvolte Uložit. Zmny se uloží a faktura se aktualizuje. Chcete-li pidat nové položky, zvolte Pidat položku, vyplte údaje a vyberte opt Pidat položku. Faktura se aktualizuje. Poté zvolte Uložit. Chcete-li položku nebo položky odstranit, vyberte danou položku nebo položky zaškrtnutím v levém rámeku (tzv. checkbox) a kliknte na Smazat vybranou položku. Faktura se aktualizuje. Poté zvolte Uložit Pikládání píloh k faktue K faktue mžete také pikládat pílohy o maximální velikosti 1 MB na 1 soubor. Stejn jako položky, i pílohy se dají odstranit. V tabulce Naíst pílohu zvolte Procházet, vyhledejte píslušnou pílohu a volbou Otevít se Vám tato píloha nate do tabulky. Doplte typ pílohy a popis (nepovinné údaje) a kliknutím na Naíst pílohu se Vám následn tato píloha pesune do tabulky Pílohy faktury. Zaškrtnutím v levém rámeku (tzv. checkbox) a kliknutím na Smazat pílohu bude tato píloha odstranna. Poet píloh není omezen Ukonení faktury Po zkompletování faktury ji mžete ukonit. Ukonení faktury znamená, že uživatel v roli správce mže fakturu potvrdit. Pro ukonení faktury zvolte Ukonit Potvrzení faktury Faktura mže být potvrzena, pouze pokud byla ukonena. Chcete-li fakturu potvrdit, musíte mít práva správce. Fakturu potvrdíte volbou Potvrdit Odeslání faktury Odeslat lze pouze potvrzené faktury. Fakturu odešlete volbou Odeslat. Odeslané faktury nelze editovat Kontrola odeslání faktury Výbrem položky Odeslané dokumenty v menu Odeslat dokument mžete zkontrolovat, zda systém Vaši fakturu odeslal. Pokud systém fakturu odeslal, objeví se faktura v seznamu odeslaných dokument Vytvoení nové faktury Chcete-li vytvoit novou fakturu, zvolte Nový pod tabulkou. (viz Obrázek 31). Obrázek 31: Vytvoení nové faktury / /35

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz

Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Ekonomický systém UK 2. LF (EIS) https://leonardo.lf2.cuni.cz Požadavky na systém: Do ekonomického systému se připojíte zadáním výše uvedené internetové adresy. Operační systém Windows XP nebo vyšší (vista,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY KOMFORTNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY Obsah Komfortní datové schránky 3 1 Záložka Schránky 3 1.1 Přidání nové datové schránky 3 1.2 Přidání nové složky pod evidencí datové schránky 6 1.3 Přidání dalšího uživatele

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Citibank Elektronické výpisy

Citibank Elektronické výpisy Citibank Elektronické výpisy ELEKTRONICKÝ VÝPIS Elektronický výpis je zcela identický jako Váš papírový výpis z běžného či kartového účtu. Je ve formátu PDF a po vytištění je plnohodnotný papírovému výpisu.

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz

Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz. www.smsbrana.cz Návod k používání služeb na portálu SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Obsah 1 registrace a příhlášení... 3 2 co dělat po přihlášení uživatelské rozhraní... 4 3 Dobití kreditu... 5 4 Naplnění kontaktního adresáře...

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online-verze poradce (dále jen Manuál pro poradce ) 1 Úvod Účelem tohoto Manuálu je seznámit Vás se službou ČP INVEST online-verze poradce, zejména Vám poskytnout návod

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál

Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Čtečka ereading First Edition Aktivace čtečky uživatelský manuál Manuál detailně popisuje všechny kroky, které je nutné provést pro plnohodnotnou funkcionalitu čtečky a aktivaci všech BONUSŮ (kredit na

Více