FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.."

Transkript

1 S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmn a doplnní nkterých zákon Smluvní strany: ESKÁ REPUBLIKA ÚAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ, ORGANIZANÍ SLOŽKA STÁTU Gorazdova 24, Praha 2 I: DI: není plátcem DPH Organizaní složka státu, zízená zákonem eské národní rady. 20/1993 Sb. Bankovní spojení: NB Praha,. útu: /0710 Zastoupený: Ing. Milanem Holekem, editelem odboru normalizace /dále jen "poskytovatel"/ a FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. I:.. DI: CZ Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., vložka Bankovní spojení:... útu:.. Zastoupená: titul, jméno, funkce:.. titul, jméno, funkce: /dále jen objednatel / uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: I. PEDMT SMLOUVY 1.1 Na základ této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli pístup k eským technickým normám v elektronické podob (dále jen SN) prostednictvím systému SN online a pravideln je aktualizovat a objednatel se zavazuje ádn platit poskytovateli za poskytnutý pístup sjednanou cenu. 1.2 Pístup je umožnn ke všem platným SN. 1

2 1.3 Aktualizací SN se rozumí poskytování SN, kterými se mní, opravují, nahrazují i ruší SN. 1.4 Poskytování SN vetn jejich aktualizace bude provádno formou pístupu k serveru poskytovatele. Licenní a technické podmínky pístupu k SN jsou stanoveny v píloze.2, která tvoí nedílnou souást této smlouvy. II. DOBA PLNNÍ 2.1 Pístup k základnímu souboru SN bude poskytovatelem technicky zprovoznn následující den po nabytí úinnosti této smlouvy. 2.2 Aktualizace SN bude poskytovatelem provádna nejpozdji do konce kalendáního msíce, který je msícem vydání, zrušení nebo zmny SN. III. CENA 3.1 Cena za poskytování pístupu k SN je stanovena za jeden kalendání rok a iní.k. Údaje rozhodné pro stanovení výše ceny jsou uvedeny v píloze. 1 této smlouvy. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1 Sjednaná cena dle l. III této smlouvy bude placena na základ faktury poskytovatele, které bude vystavena ke dni technického zprovoznní pístupu k SN, uvedeného ve smlouv. Splatnost faktur je 14 kalendáních dn ode dne jejich doruení objednateli. V. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 5.1 Objednatel bere na vdomí, že SN nebo jejich ásti nesmjí být podle ust. 5 odst. 8 zákona. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmn a doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpism, rozmnožovány a rozšiovány. Objednatel se proto zavazuje zabezpeit, aby SN nebo jejich ásti nebyly v jakékoli form neoprávnn rozmnožovány a rozšiovány. 5.2 Objednatel se dále zavazuje zabezpeit, aby poskytované SN byly zpístupnny pouze jím ureným zamstnancm (tzv. uživatelé ). Tito zamstnanci nesmí sdlovat pístupové údaje (heslo, uživatelské jméno) jinému zamstnanci nebo jiné právnické nebo fyzické osob nebo jinak neoprávnn poskytovat SN nebo jejich ásti a to v jakékoli form. 5.3 Objednatel se zavazuje dodržovat licenní a technické podmínky pístupu k SN obsažené v píloze. 2 této smlouvy. 5.4 Objednatel se zavazuje seznámit uživatele se všemi jeho právy a povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy a s licenními a technickými podmínkami pístupu k SN obsaženými v píloze. 2 této smlouvy. 2

3 5.5 Objednatel je povinen uzavít s uživateli odpovídající ujednání o pístupu k SN, ve kterém budou upravena práva a povinnosti uživatel vyplývající pro n z této smlouvy 5.6 V pípad výskytu vady spoívající v omezení pístupu k SN se poskytovatel zavazuje tuto vadu odstranit bez zbyteného odkladu po jejím zjištní nebo po obdržení písemného oznámení objednatele o jejím zjištní nejdéle do 2 pracovních dn. 5.7 V pípad výskytu jiných vad zpsobených porušením povinností poskytovatele se poskytovatel zavazuje tyto vady odstranit bez zbyteného odkladu po jejich zjištní nebo po obdržení písemného oznámení objednatele o jejich zjištní. 5.8 Za okolnosti vyluující odpovdnost poskytovatele za omezení pístupu k SN se považuje pekážka, jež nastala nezávisle na vli poskytovatele a brání mu ve splnní jeho povinnosti, jestliže nelze rozumn pedpokládat, že by poskytovatel tuto pekážku nebo její následky odvrátil nebo pekonal, a dále, že by v dob vzniku závazku tuto pekážku pedvídal. VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ 6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu na dobu uritou, a to od dne do , které jsou prvním a posledním dnem platnosti a úinnosti smlouvy. 6.2 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovdt, piemž výpovdní lhta iní jeden msíc a zaíná bžet prvním dnem kalendáního msíce následujícího po doruení výpovdi druhé smluvní stran. 6.3 V pípad podstatného porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, je druhá smluvní strana oprávnna od této smlouvy odstoupit. 6.4 V pípad skonení této smlouvy je objednatel povinen smazat na všech nosiích dat všechny zpístupnné SN v elektronickém formátu PDF, a to nejpozdji do tech dn od jejího skonení. K témuž dni poskytovatel odebere objednateli pístupová práva k SN. 6.5 V pípad prodlení s placením sjednané ceny se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné ástky za každý i zapoatý den prodlení. Dosáhne-li prodlení 14 kalendáních dní, je poskytovatel oprávnn zablokovat objednateli pístup k SN do doby uhrazení dlužné ástky. 6.6 V pípad prodlení poskytovatele s plnním jeho závazku ve lht dle l. II odst. 2.2 této smlouvy se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny podle l. III této smlouvy za každý i zapoatý den prodlení se splnním jeho závazku. 6.7 K zajištní technickoorganizaních záležitostí souvisejících s plnním této smlouvy je ze strany poskytovatele poven Ing. Jií Kivánek ze strany objednatele je povena osoba, uvedená v píloze 1 této smlouvy. Je vyloueno, aby jednotliví uživatelé systému kontaktovali poskytovatele pímo. Jsou povinni se obrátit na urenou kontaktní osobu objednatele a ta kontaktuje povenou osobu 3

4 poskytovatele. V jakémkoliv písemném nebo elektronickém styku musí kontaktní osoba objednatele jednoznan uvést, že je k tomuto kontaktu povena smlouvou. 6.8 SN se pouze pro úely této smlouvy rozumí samostatný dokument, který je v databázi systému SN online. (eská technická norma a její pílohy, zmny norem, technické normalizaní informace a jiné dokumenty vydané poskytovatelem ) VII. ZÁVRENÁ USTANOVENÍ 7.1 Zmny a doplky této smlouvy je možné provádt pouze v písemné form. 7.2 Dodací (doruovací) adresou je adresa sídla smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy. 7.3 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se ídí obchodním zákoníkem. 7.4 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konenou platností u Rozhodího soudu pi Hospodáské komoe R a Agrární komoe R v Praze podle jeho ádu a Pravidel temi rozhodci. 7.5 Tato smlouva nabývá platnosti a úinnosti dnem jejího podpisu obma smluvními stranami. 7.6 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních; každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení. V Praze dne... V... dne... ESKÁ REPUBLIKA - ÚAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ FIRMA, OZNAENÍ OBJEDNATELE Ing. Milan Holeek jméno zástupce kupujícího editel odboru normalizace. funkce zástupce kupujícího Pílohy: Píloha. 1 Údaje pro zpístupnní systému SN online a pro fakturaci Píloha. 2 - Licenní a technické podmínky pístupu k SN 4

5 Píloha. 1 Údaje pro zpístupnní systému SN online a pro fakturaci NÁZEV FIRMY (OBJEDNATEL).. Msto PS Ulice,íslo popisné I DI Bankovní spojení íslo útu Oprávnný zástupce objednatele, který podepsal smlouvu Platnost smlouvy od Platnost smlouvy do Poet povolených poíta jednoho uživatele 2 Limit denního potu otevení nebo stažení SN 30 Povená kontaktní osoba objednatele(administrátor pístup objednatele) ová adresa administrátora objednatele Telefon administrátora objednatele Limit potu uživatel bez možnosti tisknout Cena za jednoho uživatele bez možnosti tisku za jeden 1000,-K kalendání rok Limit potu uživatel s možností tisknout Cena za jednoho uživatele s neomezenou možností tisku za 3500,-K jeden kalendání rok Celková cena za kalendání rok vypotená z poskytnutého limitu potu uživatel 5

6 Píloha. 2 Licenní a technické podmínky pístupu k SN 1. Registrovaný uživatel má právo používat zpístupnné SN pouze na potu poíta specifikovaných v píloze Pístup k SN bude mít maximáln poet uživatel specifikovaných v píloze Uživatelé jsou oprávnni vytisknout zpístupnné SN bez omezení potu výtisk, pokud to je specifikováno v píloze SN ve formátu PDF jsou umístny na www serveru poskytovatele. Pístup k PDF souborm je zajištn pes protokol HTTPS a podléhá autentizaci. Autentizací se rozumí ovení identity registrovaného uživatele pomocí kontroly pidlených pístupových údaj a kontroly identifikaních údaj poítae, na kterém uživatel PDF soubory otevírá. K ochran PDF soubor je použito technických prvk, které zabraují neoprávnnému použití SN. Systém ochrany vyžaduje internetové pipojení poítae uživatele na server SN online. 5. Soubory PDF je možné otevít pímo ze serveru poskytovatele nebo je možné je stáhnout na lokální disk a otevít v offline režimu. Výraz offline režim znamená, že poíta objednatele není v daném okamžiku pipojen na internet a není pro nj dostupný server poskytovatele. Takto stažený soubor lze otevírat po dobu 14 dní, aniž by byl poíta pipojen na internet. Po této dob je nutné se znovu pipojit. Tím se možnost otevení souboru obnoví. 6. Uživatel nesmí provádt hromadné nebo softwarov automatizované stahování dokument v PDF na lokální nebo síové disky. Z dvodu zamezení takové innosti je poet stažení technicky omezen potem dokument pro jednoho uživatele za 1 kalendání den. Poet je uveden v píloze. 1 této smlouvy. 7. K prohlížení soubor PDF vyžaduje poskytovatel použití software Acrobat Reader CZ verze 7 nebo vyšší a instalaci zásuvného modulu (plug-in) firmy File Open. Potebný software lze stáhnout ze serveru poskytovatele po pihlášení uživatele do systému. 8. Každý uživatel má osobní pístupová práva do systému SN online, platná po dobu trvání této smlouvy, která není oprávnn sdlovat jiným osobám. 9. Poskytovatel udlí povené osob objednatele, uvedené v píloze. 1 této smlouvy (administrátorovi uživatelských práv), oprávnní k zavádní nových uživatel, rušení uživatel a zmnu práv k tisku. Ten mže pidávat nové uživatele až do potu, uvedeného v píloze. 1 této smlouvy. 10. Prostedky pro správu pístupových práv jsou dostupné na WWW serveru poskytovatele pomocí jednoduché uživatelské aplikace. 11. Pístupovým jménem je osobní ová adresa uživatele. 6

7 12. Pístupové heslo je generováno systémem a rozesíláno automaticky em. Vygenerování hesla je provedeno automaticky založením nového uživatele. Pi dotazu na zapomenuté heslo pomocí tlaítka "Zaslat nové heslo" generuje systém automaticky nové heslo a odesílá ho na e- mailovou adresu uživatele. 13. Administrátor objednatele je povinen pístupová práva jednotlivých uživatel udržovat v aktuálním stavu. Je povinen odebrat pístupová práva uživatelm, kteí pozbyli práva systém používat (pedevším zamstnancm, kterým skonili pracovní pomr k objednateli). 14. Ped zpístupnním systému založí poskytovatel v systému SN online nového uživatele - administrátora objednatele, který je uveden píloze. 1 této smlouvy. Další uživatele pak pidává nebo odebírá administrátor objednatele. 15. Pístup k SN je zajištn prostednictvím systému SN online, ve kterém je možné vyhledávat pomocí výbrového formuláe. 16. Soubory PDF jsou opateny ochrannými prvky. Možnost tisku povolena pouze v online režimu (a má-li uživatel pidleno právo tisku), nikoliv v režimu offline. Výraz online režim znamená, že poíta uživatele je v daném okamžiku pipojen na internet a je pro nj dostupný server poskytovatele. 17. Uživatel nesmí provádt žádné kroky, smující k odstranní ochranných prvk jak v PDF souboru, tak na výtisku. Stejn tak nesmí provádt žádné kroky k dešifrování PDF nebo jiné innosti smující k narušení systému SN online a ochrany soubor PDF. Pístupové údaje je povinen uchovávat bezpeným zpsobem a nesmí je pedat jiné osob. 18. Žádné pihlašovací jméno (tj. ová adresa) se nesmí v systému SN online objevit duplicitn. Pokud by byl uživatel zaregistrován v systému SN online pod dvma nebo více firmami, musí používat dv nebo více odlišných ových adres a rozdílné poítae. 19. Pro pístup do systému nelze používat ové adresy, používané více osobami. Adresy obecné, jako napíklad zpravidla používá více osob, což nelze v systému SN online pipustit. 20. Pokud dojde k takové zmn hardware, k peinstalaci operaního systému, ke zmn uživatelského útu v operaním systému nebo jiné podstatné zmn poítae uživatele, je nutno zmnit registraci poítae v systému SN online. Uživatel postupuje takto: Uživatel požádá urenou osobu ve své firm, uvedenou ve smlouv v píloze. 1 (administrátora systému SN online na stran objednatele) o odblokování svého poítae v systému. Ten zajistí odblokování záznamu o poítai. Uživatel se poté pihlásí do systému SN online na zmnném poítai a oteve nkterý PDF soubor. Tím zaregistruje nový poíta v systému SN online. 7

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky

Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky Smlouva o budoucí smlouv o pevodu vlastnictví jednotky. xxx Residence Malý Vinohrad, spol. s. r. o. I: 277 56 921 se sídlem Liberec 4, Dr. M. Horákové 580/7, PS 460 01 spolenost zapsaná v obchodním rejstíku

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

Obchodní podmínky obchodní spole nosti Jobspin International s.r.o. se sídlem B ezina 58 (d íve okres Tišnov), 66601 identifika ní íslo: 03092658 zapsané v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní spole!nosti RAZZIA s.r.o se sídlem :Brno Je!ná 2101/26b identifika!ní!íslo: 26900254 spole!nost zapsaná v obchodním rejst"íku vedeném KS Brno oddíl C, vlo#ka 43834 pro prodej

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více