Financovanie prenesených školských kompetencií v roku 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financovanie prenesených školských kompetencií v roku 2014"

Transkript

1 Financovanie prenesených školských kompetencií v roku 2014 Zákon NR SR č.597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ,SŠ a školských zariadení v znení zmien a doplnkov Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení zmien a doplnkov

2 Ciele zákona 1. Zaviesť normatívny a transparentný systém financovania regionálneho školstva na žiaka. 2. Zmeniť centralizovaný systém financovania na dvojstupňový decentralizovaný systém. 3. Motivovať zriaďovateľov k efektívnejšiemu využívaniu existujúcich kapacít a finančných zdrojov. 4. Podporovať rovnosť všetkých zriaďovateľov škôl štátnych, samosprávnych, cirkevných i súkromných.

3 Zákon upravuje : Financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie ( školy všetkých zriaďovateľov) a ŠMŠ a ŠZ v zriaď. pôsobnosti OÚ v sídle kraja Poskytovanie Príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ Príspevku na záujmové vzdelávanie pre žiakov škôl (VP) Dotácií Zákon neupravuje financovanie ZUŠ, MŠ, ŠMŠ, JŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VUC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

4 2, ods.1 - Zdroje financovania regionálneho školstva a) Prostriedky zo ŠR RK MŠ SR a RK MV SR b) Prostriedky z rozpočtov obcí a VUC c) Prostriedky za prenájom priestorov a zariadenia škôl v čase, keď nie sú využívané na výchovno- vzdelávací proces d) Zisk z podnikateľskej činnosti e) Príspevky od žiakov, rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a ŠZ podľa osobitných predpisov f) Vo vybraných ŠZ príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie g) príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov h) Príspevky a dary i) Iné zdroje

5 2 ods. 3 - účel použitia normatívnych finančných prostriedkov Školy, verejné MŠ a verejné ŠZ použijú normatívne finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu na financovanie : nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na DDP a príspevku na starobné dôchodkové sporenie prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií.

6 2 odsek 7 Zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie 1 ), použitie finančných prostriedkov pridelených zo ŠR podľa 4 ods. 5 na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného (mzdový normatív). Tieto FP môže škola vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku len so súhlasom zriaďovateľa školy, na návrh riaditeľa školy.

7 3-Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole MŠVVaŠ SR a v kapitole MV SR : V kapitole ministerstva školstva sa rozpočtujú FP: a) Pre VUC na: výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl ( 4) Špecifiká ( 4a) Asistenti učiteľa a dopravné Mimoriadne výsledky ( 4b) Riešenie havarijných situácií ( 4c) Rozvojové projekty ( 4d) Financovanie nákladov na žiakov zo SZP ( 4e) Príspevok na záujmové vzdelávanie ( 7 ods.8) KV na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl ( 7 ods10) Odchodné ( 7 ods.15) Úhradu nákladov za Vakcíny ( 7 ods.15) Dohodovacie konanie ( 8c) b) dotácie c) vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov centrálne financovaných MŠVV a Š SR a na tvorbu a vydávanie met. pomôcok d) Zabezpečenie celoslovenských kôl súťaží a predmetových olympiád žiakov škôl

8 3-V kapitole MV SR sa rozpočtujú FP pre obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov škôl a pre obvodné úrady v sídle kraja na: výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl ( 4), verejných MŠ a ŠZ ( 5) Špecifiká ( 4a) Asistenti učiteľa a dopravné Mimoriadne výsledky ( 4b) Riešenie havarijných situácií ( 4c) Rozvojové projekty ( 4d) Financovanie nákladov na žiakov zo SZP ( 4e) Príspevok na výchovu a vzdelávanie ( 6b) Príspevok na záujmové vzdelávanie ( 7 ods.8) KV na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl( 7 ods. 10) na 1. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov pre verejné materské školy, verejné školské zariadenia a školy v zriaď. pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja a 2. výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu škôl, verejných MŠ a ŠZ, Odchodné ( 7 ods.15) Úhradu nákladov za Vakcíny ( 7 ods.15) Dohodovacie konanie ( 8c) Zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaží a olympiád

9 3 ods.5 - Finančné toky a účelovosť 1. Výpočet a účelové určenie - MŠVV a Š SR 2. Poskytovanie: A. MV SR Obvodné úrady v sídle kraja Zriaďovatelia škôl : - obce, cirkevní, súkromní Školy, MŠ a ŠŽ v zriaď. pôsobnosti OÚ v sídle kraja B. MŠVV a Š SR VÚC V zákone je ( 3 ) zadefinovaná účelovosť použitia finančných prostriedkov pridelených zriaďovateľom škôl podľa tohto zákona.

10 4 - Financovanie verejných škôl Normatív a jeho časti : - mzdový normatív - prevádzkový normatív Normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok. V januári sa určuje len na základe počtu žiakov školy v školskom roku, ktorý začal v predchádzajúcom kalendárnom roku. Rozpis finančných prostriedkov - rozpis normatívneho príspevku po prijatí zákona o ŠR - úprava normatívneho príspevku do 30 októbra Kompetencie zriaďovateľa - do 15 dní po doručení oznámenia OÚ v sídle kraja rozpíše školám - musí časť normatívu prideliť škole a časť môže prerozdeliť - spolupracuje pri rozpise s riaditeľmi - do 15 dní po rozpise oznámi na OÚ v sídle kraja ako rozpísal Rozpisy sa zverejňujú

11 4 odsek 15 : Hodnoty percentuálnych podielov Ministerstvo každoročne určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle v mesiaci december na nasledujúci kalendárny rok percentuálny podiel z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci osobným nákladom a z časti normatívneho príspevku pre školu na kalendárny rok zodpovedajúci prevádzkovým nákladom, ktorý je zriaďovateľ povinný prideliť škole. Hodnoty percentuálnych podielov v roku 2014, ktoré je zriaďovateľ školy povinný prideliť škole, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, podľa 4 ods. 9 sú: 95 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu osobným nákladom, a 80 % z časti normatívneho príspevku zodpovedajúcemu prevádzkovým nákladom.

12 4a Financovanie špecifík. Náklady na dopravu žiakov náklady na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním vrátane poistného Žiadosti - zriaďovatelia do 30. septembra na OÚ v sídle kraja, Žiadosť o dopravné obsahuje údaj o výške cestovných nákladov na dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska a späť

13 4b-Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov Zoznam súťaží, olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejní ministerstvo na svojej internetovej stránke najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka. Do 15. novembra následne ministerstvo zverejní zoznam škôl, ktorým boli finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov pridelené. Finančné prostriedky možno použiť na : - odmeňovanie zamestnancov školy ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetov olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu, nákup : 1. didaktickej techniky, 2. učebných pomôcok, 3. kompenzačných pomôcok, úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch, úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

14 4c Financovanie havarijných situácií. Havarijné situácie sú : udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb, udalosť, ktorou bola na majetku školy spôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku. Žiadosti na riešenie havarijných situácií z BV alebo KV - zriaďovatelia na OÚ v sídle kraja počas kalendárneho roka. V žiadostiach treba popísať havarijnú situáciu, príčiny jej vzniku a uviesť predpokladané nevyhnutné náklady na jej odstránenie. Ministerstvo zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na havárie na svojej web stránke.

15 4d Financovanie rozvojových projektov. Projekty zamerané na rozvoj výchovy a vzdelávania v obl. : informačných a komunikačných technológií, jazykových znalostí, modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP, modernizácie a obnovy učebných pomôcok, zdravého životného štýlu, životného prostredia, nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností. modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia, obnovy výchovy a vzdelávania, aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotr. látok, poznávania historického a kultúrneho dedičstva SR, podnikateľského vzdelávania, zručností a kompetencií, propagácie odborného vzdelávania a prípravy pôsobenia centier odborného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

16 4d Financovanie rozvojových projektov Výzvy na podanie žiadosti zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke v priebehu kalendárneho roka. Žiadosti - zriaďovatelia na MŠ VVaŠ SR prostredníctvom OÚ v sídle kraja Žiadosť obsahuje cieľ a charakteristiku projektu, časový harmonogram jeho realizácie a analýzu finančného zabezpečenia projektu. Výška spoluúčasti zriaďovateľa je najmenej 5 % z celkových nákladov Ministerstvo zverejňuje zoznam škôl a ich zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na RP na svojej web stránke

17 4e financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo SZP sa pridelí podľa : počtu žiakov zo SZP (2/3 a 1/3) a výšky príspevku na žiaka zo SZP ( v r = 102,50 ). OÚ oznámi príspevok zriaďovateľom do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona o ŠR a do Zriaďovateľ do 15 dní po doručení oznámenia od OÚ v sídle kraja rozpíše príspevok na jednotlivé školy Zriaďovateľ ZŠ je povinný použiť finančné prostriedky na účely podľa Vyhlášky 649/2008 v znp. Zriaďovateľ ZŠ, v ktorej sa vzdeláva viac ako 100 žiakov zo SZP, je povinný použiť najmenej 50 % z príspevku na mzdy a platy AU pre žiakov zo SZP vrátane poistného.

18 6b príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ Príspevok sa poskytuje všetkým zriaďovateľom MŠ a ŠMŠ podľa počtu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa stavu k 15. septembru Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na 1 dieťa je určená ako 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa Finančné prostriedky možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, a to len na: osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov MŠ, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí, vybavenie miestnosti určenej na výchovu a vzdelávanie detí didaktickou technikou, učebnými a kompenzačnými pomôckami, úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitného predpisu - 28 ods. 16 zákona 245/2008 úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí..

19 6c Dotácie ministerstvo môže poskytnúť dotáciu na : rozvoj výchovy a vzdelávania v oblastiach podľa 4d podporu aktivít súvisiacich so zabezpečením praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách, podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a ŠZ a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a ŠZ, podporu vydávania publikácií a dátových nosičov pre školy a ŠZ využívaných ako doplnok k učebniciam, zabezpečenie experimentálneho overovania v ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ, zabezpečenie prepisu publikácií využívaných ako doplnok k učebniciam do foriem vhodných z hľadiska možností vnímania žiakov so zdrav. znevýhodnením, podporu aktivít súvisiacich s umeleckým vzdelávaním v ZUŠ, organizačné zabezpečenie celoslovenských súťaží pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry, ktorú používajú školy a ŠZ. Infraštruktúrou sa rozumie technologicko-komunikačné prostredie zabezpečujúce najmä implementáciu a prevádzkovanie informačných systémov, poskytovanie a rozvoj elektronických služieb, ocenenie výhercov súťaží, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo okrem súťaží pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení..

20 6c Žiadatelia o dotácie : Zriaďovatelia ZUŠ, MŠ, JŠ a ŠZ občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a ŠZ a podieľajú sa na výchove a vzdelávaní v školách a v ŠZ, fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v ŠZ a dovŕšila vek najmenej 18 rokov, právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní aktivít podľa odseku 1 vo výchove a vzdelávaní v škole alebo v ŠZ.

21 7- odsek 1 Správa o hospodárení Škola a ŠZ, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú SoH za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia OÚ v sídle kraja do 15. apríla súhrnnú SoH za predchádzajúci kalendárny rok za školy a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. OÚ v sídle kraja predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú SoH za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti príslušného OÚ v sídle kraja. Obsah a formu súhrnnej SoH za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.

22 7 odseky 4 a 5 - Eduzber Zriaďovatelia škôl sú povinní oznámiť do 30. septembra kalendárneho roka príslušnému OÚ v sídle kraja počty detí alebo žiakov škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov z RK MŠVVaŠ SR a z RK MV SR pre školy. OÚ v sídle kraja je povinný oznámiť tieto údaje za zriaďovateľov škôl a za školy a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstvu. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo zriaďovateľom každoročne do 31. augusta.

23 7 odsek 10 - KV Ministerstvo môže prideliť z : RK MV SR na žiadosť OÚ v sídle kraja pre školy a ŠZ v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov, výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov, RK MŠVVaŠ SR a z RK MV SR na žiadosť zriaďovateľa školy finančné prostriedky na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov podľa počtu žiakov zo SZP, počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením a naliehavosti riešenia.

24 7 Odchodné, vakcíny Ministerstvo poskytne v rámci kapitoly ministerstva na žiadosť zriaďovateľa školy predloženej prostredníctvom príslušného OÚ v sídle kraja v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky : na odchodné podľa osobitného predpisu, súvisiace so starostlivosťou o ped. a odborného zamestnanca na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a B 53 zákona 317/2009 o ped. a odborných zam. v znp. - hovorí : Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi školy alebo ŠZ, ktorú navštevuje najmenej 50% detí alebo žiakov zo SZP z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka, a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného mini ma pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdrav. poisťovňa zamestnanca, b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdrav. poisťovňa zamestnanca.

25 7 - spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia OÚ v sídle kraja oznámi, najneskôr do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom, zriaďovateľom škôl a ŠZ výšku pridelených finančných prostriedkov podľa 4a až 4d, 7 ods. 8 VP a 8c - DK. Zriaďovateľ školy najneskôr do 15 dní po doručení oznámenia OÚ v sídle kraja : rozpíše finančné prostriedky pridelené ministerstvom podľa 4a až 4d, 7 ods. 8 a 8c pre jednotlivé školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a oznámi OÚ v sídle kraja výšku rozpísaných finančných prostriedkov podľa 8c jednotlivým školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. OÚ v sídle kraja rozpíše fin. prostriedky pridelené ministerstvom podľa 4a až 4d, 7 ods. 8 a 8c pre svoje školy a ŠZ do 15 dní od pridelenia finančných prostriedkov ministerstvom.

26 8 Dohľad nad dodržiavaním zákona Dohľad nad dodržiavaním zákona o financovaní vykonávajú ministerstvo a OÚ v sídle kraja, ktorí pri výkone dohľadu : sledujú prehľadnosť financovania a kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní verejných škôl, cirkevných, súkromných škôl a verejných ŠZ, kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní materských škôl podľa 6b, kontrolujú správnosť údajov o počtoch detí verejných materských škôl a verejných školských zariadení a žiakov škôl poskytovaných ministerstvu podľa 7 ods.4 a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie v 7 ods. 4, kontrolujú správnosť použitia metód a postupov pri financovaní záujmového vzdelávania podľa 7 ods. 8, kontrolujú správnosť údajov o počtoch žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a detí MŠ a ŠZ poskytovaných ministerstvu podľa 7a) a dodržiavanie lehôt určených na ich predloženie účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov podľa tohto zákona.

27 Nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo ŠR pre: ZŠ,SŠ,ŠŠ, SPV všetkých zriaďovateľov MŠ a školské zariadenia - v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v sídle kraja Súčasti normatívu: Mzdový normatív Prevádzkový normatív - normatív na teplo - normatív na prevádzku okrem tepla - normatív na výchovno-vzdelávací proces - normatív na ďalšie vzdelávanie ped. zam.

28 Výpočet normatívov a normatívnych príspevkov Rozdelenie finančných prostriedkov v pomere : Pomer ON ku prevádzkovým nákladom - určuje ministerstvo od podľa objemu finančných prostriedkov pridelených MF SR na ON a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok. V roku pomer 14,2 : 2,8 Normované ročné osobné náklady - cca 83,5 % Normované ročné prevádzkové náklady - cca 16,5% - náklady na teplo (cca 50%) - náklady na prevádzku okrem tepla - náklady na výchovno-vzdelávací proces (15%) - náklady na ďalšie vzdelávanie ped. Zam. (1,5%z ON) Koeficienty používané pri výpočte: Koeficient kvalifikačnej štruktúry ped. Zam. (KKŠ) Koeficient personálnej náročnosti Koeficient tepelnej náročnosti Koeficient prevádzkovej náročnosti Koeficient ekonomickej náročnosti

29 4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov Normatív na žiaka ZŠ sa zvyšuje o kompenzačný príspevok, ak súčet počtu žiakov s daným vyučovacím jazykom v pôsobnosti zriaďovateľa na území obce je menší ako 250 Normatív na žiaka ZŠ navštevujúceho športovú prípravu je 108% normatívu na žiaka v dennej forme štúdia Mzdový normatív a normatív na v/v proces na žiaka školy s iným vyučovacím jazykom je 108 % zodpovedajúceho normatívu. Mzdový normatív a normatív na v/v proces na žiaka školy v bilingválnom štúdiu je 125 % zodpovedajúceho normatívu.

30 4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov Mzdový normatív na žiaka nultého ročníka ZŠ je 200 % normatívu na žiaka príslušnej ZŠ. Normatív na žiaka študujúceho vo večernej forme štúdia je 40 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia. Normatív na žiaka študujúceho v inej forme štúdia je 10 % normatívu na žiaka študujúceho v dennej forme štúdia Normatív na začleneného žiaka ZŠ vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia, ktorý nie je žiakom ŠZŠ, sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 8 k Nariadeniu vlády (6 skupín) Normatív na začleneného žiaka SŠ vzdelávajúceho sa v dennej forme štúdia sa určí v nadväznosti na skupinu, do ktorej bol zaradený podľa prílohy č. 9 k NV (3 skupiny)

31 4-Osobitné ustanovenia na určovanie normatívov normatív na žiaka SOŠ experimentálne overovaného odboru vzdelávania na podnet ministerstva, povoleného v novom školskom roku, je 100 % normatívu na žiaka školy v kategórii SOŠ 1. Kategória Normatívny príspevok pre ZŠ s 2 vyučovacími jazykmi sa určí ako súčet normatívneho príspevku pre dve ZŠ osobitne Pri spojených školách a vtedy, keď škola pozostáva z org. zložiek, ktoré spadajú do rôznych kategórií, sa normatívny príspevok určí ako súčet normatívneho príspevku pre jednotlivé kategórie Normatív na žiaka športového gymnázia, ktorý nenavštevuje športovú prípravu, sa určí rovnako ako na žiaka gymnázia. Normatív na žiaka prvého až štvrtého ročníka osemročného gymnázia sa určí rovnako ako na žiaka základnej školy. Normatív na žiaka SOŠ, ktorý získava nižšie stredné vzdelanie je 10% priemerného normatívu na žiaka ZŠ

32 Ďakujem za pozornosť. Ing. Jana Sladečková

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

Rek zákony 597/2003 Z.z. 597/2003 Z.z. ZÁKON

Rek zákony 597/2003 Z.z. 597/2003 Z.z. ZÁKON Rek zákony 597/2003 Z.z. (o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 31.12.2003 Účinnosť od: 1.1.2007 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 243/2003

Více

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec

Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec Plnenie rozpočtu na rok 2013 za základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec V roku 2013 boli v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Čl. XVII. 5. V 9 ods. 8 písm. h) druhý bod sa slová krajským školským úradom nahrádzajú slovom ministerstvom.

Čl. XVII. 5. V 9 ods. 8 písm. h) druhý bod sa slová krajským školským úradom nahrádzajú slovom ministerstvom. Čl. XVII Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z.

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V ý s l e d k y Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2015 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Více

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017

Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 Zmeny vo financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v roku 2017 1. Súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Financovanie základných umeleckých škôl,

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Správa o hospodárení

Správa o hospodárení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Správa o hospodárení škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie všetkých zriaďovateľov a materských škôl

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.399 ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2008 Vyhlásené: 30.12.2008 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 630 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h)

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. Príloha č. 4

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu. Príloha č. 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Správa o stave školstva na Slovensku na verejnú diskusiu Príloha č. 4 Financovanie originálnych kompetencií v školstve Bratislava, marec 2013 Obsah OBSAH...

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE

Príloha č.1 ZOZNAM ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE Názov materiálu: Dodatku č. 6 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktorým sa

Více

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6

Obec Dolné Kočkovce VZN č. 1/2013 počet strán: 6 VZN č. 1/2013 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Kočkovce pre rok 2013 VZN nadobúda platnosť dňa: 1.4.2013

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

Obec J a z e r n i c a

Obec J a z e r n i c a Obec J a z e r n i c a Všeobecne záväzné nariadenie č. 28 o financovaní originálnych kompetencií obce Jazernica na úseku školstva a vzdelávania detí od 5-15 rokov Obec Jazernica na základe samostatnej

Více

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 23. 04. 2015 číslo materiálu: 15 Názov materiálu: Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č.

MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 1 z 6 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Strana 2 z 6 1. Účel Interná smernica upravuje vzťah základných škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Prievidza k svojmu zriaďovateľovi v oblasti

Více

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011

MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, Spišské Vlachy. Všeobecne záväzné nariadenie. č. 1 / 2011 MESTO SPIŠSKÉ VLACHY SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1 / 2011 zo dňa 29. 03. 2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried

Finančné pásma na nákup potravín. Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Finančné pásma na nákup potravín Pre žiakov zo športových škôl a športových tried Legislatíva zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) 140 vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z.

Více

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 Mesto Bardejov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak primátor

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Mierové námestie č. 8, Senec

Mierové námestie č. 8, Senec M E S T O S E N E C Mierové námestie č. 8, 903 01 Názov normy: Dodatok č. 7 k VZN Mesta č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa

Více

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu 2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie č. /203 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm.

Více

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA

KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA KOLEKTÍVNA ZMLUVA VYŠŠIEHO STUPŇA PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ PRI ODMEŇOVANÍ POSTUPUJÚ PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ROK 2017

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Vnútorná smernica č. 001/2014 Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu Názov organizácie Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce Názov vnútorného predpisu Zásady tvorby a použitia

Více

Prvá časť. 1 Základné ustanovenia

Prvá časť. 1 Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 /2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2010. Mesto Spišská Nová Ves v zmysle 4 ods.

Více

, , , ,

, , , , Daňový bonus 2015 Obdobie Výška 1. 1. 2009 30. 6. 2009 19,32 1. 7. 2009 30. 6. 2010 20,00 1. 7. 2010 30. 6. 2011 20,02 1. 7. 2011 30. 6. 2012 20,51 1. 7. 2012 30. 6. 2013 21,03 1. 7. 2013 31. 12. 2016

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

MATURITA Základné informácie

MATURITA Základné informácie MATURITA 2013 Základné informácie PLATNÁ LEGISLATÍVA Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. školský zákon, Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011

Více

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Automobil poskytnutý zamestnancovi. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Automobil poskytnutý zamestnancovi DHM používaný na podnikateľské účely a súkromné potreby zamestnanca Možnosť uplatnenia pomerného odpočítania

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky

Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Vrútky Mestské zastupiteľstvo Vrútky, v zmysle 4 ods. 3 písm. h) a

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2016/2017 Štvorročné štúdium, vyučovací jazyk slovenský, vyučovací jazyk maďarský 1. Úvodné ustanovenia V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík

Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík Nová právna úprava vstupu a pobytu cudzincov na územie Slovenskej republiky a zmeny, ktoré prináša. Mgr. Milan Tvorík začiatok prípravy august 2010 rokovanie s jednotlivými ministerstvami (práca, doprava.

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany

OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, Kapušany OBEC KAPUŠANY, Obecný úrad Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany MANUÁL SPOLUPRÁCE MEDZI ZŠ KAPUŠANY A OBCOU KAPUŠANY pre riešenie priestupkov na úseku školstva a výchovy mládeže pri zanedbávaní plnenia

Více

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor:

Tvorba a použitie sociálneho fondu. Tvorba sociálneho fondu. Pozor: Tvorba a použitie sociálneho fondu Sociálny fond tvorí a používa zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ZSF) v znení neskorších predpisov na podporu vlastnej podnikovej

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Vymedzenie pojmov, podrobnosti financovania, lehoty Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:

Vymedzenie pojmov, podrobnosti financovania, lehoty Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016. o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Stráňavy na kalendárny

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. Dodatok č. 2. všeobecne záväzného nariadenia. Mesta Nové Mesto nad Váhom. č. 7/ 2012

M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M. Dodatok č. 2. všeobecne záväzného nariadenia. Mesta Nové Mesto nad Váhom. č. 7/ 2012 M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Dodatok č. 2 všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 7/ 2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka

Více

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1/ Dátum:

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, Trhovište 121 Č.j. 1/ Dátum: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD Školský úrad so sídlom v Trhovišti Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121 Č.j. 1/2008-09 Dátum: 12. 8. 2008 Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky príspevku v školách a školských

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci

Poriadok odmeňovania zamestnancov obecného úradu v Klenovci Starostka obce Klenovec na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

Více

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia

vydáva Prvá časť 1 Základné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014,

VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. z 20. januára 2014, Strana 68 Zbierka zákonov č. 10/2014 Čiastka 6 10 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. januára 2014, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti

Více

ZÁKON zo 4. decembra 2003

ZÁKON zo 4. decembra 2003 Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o poplatkoch za uloženie odpadov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 1 Úvodné ustanovenie (1) Tento

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková

Prekážky v práci na strane zamestnanca. Júlia Pšenková Prekážky v práci na strane zamestnanca Júlia Pšenková Dovolenka - nárok dovolenka za kalendárny rok, alebo jej pomerná časť dovolenka za odpracované dni dodatková dovolenka 2 Dovolenka za kalendárny rok

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky V y h o d n o t e n i e experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií Gestorský útvar:

Více

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 )

Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017 ) IMP SO pre - KM Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný regionálny operačný program Harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov 1 (obdobie marec,,2016 až február,,2017

Více

Program 13: Sociálne služby

Program 13: Sociálne služby Program 13: Sociálne služby Zámer programu: Starostlivosť o sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov, starých občanov, rodiny s malými deťmi, ktoré sú v hmotnej alebo sociálnej núdzi. 249 336,00 249

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI

OBEC B E N I C E. Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI 1 OBEC B E N I C E Spoločný obecný školský úrad Kláštor pod Znievom so sídlom v Beniciach Benice 96, 038 42 Príbovce ANALÝZA ČINNOSTI SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU za školský rok 2012 / 1. Rozbor

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více